ONS BLAD buitenland" binnenland Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: uit Polen. GEM. BUiTENL BERICHTEN. feuilleton. DE VIOOL. Kd. 3-ï« DINSDAG 8 NOVEMBER 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD IS IS Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Wet Geïilusfreerd Zondagsblad ...f2.— f 2 85 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclame? per rege! f 0'. 5: Ru riek „Vraag en aanboc" oij voou uitbetaling ptpiaat ig f 0.60 Aan a!ie abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—f 100,—, f 6Q,—f 35,—, f 15—, VI. Een beroemde bedevaart De treinen. Ongelooflijke toe\!oed„ De Maagd van Czenstockowa. De Kapel. Semper fidel s. 't Is onmogelijk, zoo werd ons van alie kanten verzekerd, Polen goed te kennen, als men Czenstockowa niet bezocht heeft, het nationale heilig- e.oii van de Maagd, Koningin van Polen, de oudste en beroemdste bede vaartsplaats van Oost-Europa. verlieten Warschan reeds op di o d, dat het congres gesloten weru, en kwamen 's morgens drie uur te Czenstockowa aan. Bij het bleeke licht van cenige kleine electrische ampjes op bepaalden afstand van ei iaar geplaatst bemer ten,wij een o gelooflijk groote menigte pelgrims, cie op de kade mgen te slapen, in de wachtkamers opeengepakt zaten, of o de perrons waren ineengehurkt. Zij waren gewikkeld in dekens of veel kleurige sjaals en sliepen rustig op het plaveisehun beurt om te ver trekken afwachtend. De prior van het klooster, welks geestelijken het heilig dom bedienen, vertelde ons, dat er fcsieren, den feestdag van de geboorte ei er H. Maagd, 200.000 pelgrims waren genomen. De meesten hadden te voet groote afstanden afgelegd en droegen in rugzakken levensmiddelen mede. Degenen, die wij zagen, wachtten op ee ochtendtreinen, welke zij hoopten te kunnen nemen. Zij waren er echter in 't geheel niet zeker van, want treinen zijn hier zeldzaam. Het Poo!- sche gouvernement beschikt nog niet ever het strikt-noodzakelijk materiaal ten behoeve van den dienst. Wanneer men de menschelijke „samen-pak- baarheid" tot het uiterste heeft be proefd, is men we! verplicht den laatst- komenden den toegang tot den trein te ontzeggen. Men verzekerde ons., dat die dappere lieden niet weggaan, en geduldig wachten op den -avond-trein of tot den volgenden dag. Veronderstel eens, dat zoo iets bij sns zou voorkomen. We vragen ons af wat liet gouvernement zou te slikken krijgen, en of er, na verloop van 8 dagen nog een gedeelte van het sta tion of nog iets van den stationschef mi overblijver). .oodra het begon te dagen, richtten wij onze schreden naar het heiligdom, dat gelegen is op een heuvel, vanwaar men den geheelen omtrek kan over zien. Zeker was er niet meer de onge looflijke toevloed van gisteren, maar toch.... wat een menigte pelgrims reeds. En het was nog pas 6 uur in den morgen. troepen boeren en boerinnen, voor afgegaan door eeri kruisdrager, volg den den breeden weg die naar het Heiligdom leidt. Het kruis, dat elke groep voorafging, was groen-omlijst. Alle pelgrims zongen Poolsche hym nen. Zoodra zij op het plein, waarop het heiligdom staat, kwamen,stonden zij stil en knielden. Voor hen is deze plek geheiligd, en de meeste mannen en vrouwen wierpen zich languit ter aarde, het gezicht in 't stof, en de ar men gekruisd. Soms blijven ze langen tijd in deze houding, die een betooging van liefde en vari nederigheid is, zooals men ze nergens anders ziet. Hinds, n de verte, heel hoog, rechts van de kerk, bemerkt men een groote crap, welke leidt naar een altaar, beschermd door een glazen dak. Een priester leest er de H. Mis, gevolgd door het volk, dat zich op het plein verzameld heeft. Om bij de kerk te komen moet men een -aantal steenen galerijen doorgaan, welke onderling gesciiemen zijn uoor binnenplaatsen. Niets is zoo merkwaardig als de aan blik van die plaatsen, waar de pel grims in groepen gezeten zijn. De mees te boerinnen dragen de nationale kleederdracht van levendige en ver schillende kleuren, waarop de zomer zon straks haar warmste stralen zal werpen. In de hoeken en langs de mu ren zijn biechtstoe en geplaatst, waar omheen de menigte zich verdringt. Elke poenitent wordt aan alle kanten omringd door menschen, die al hun krachten inspannen, om vlug aan de -beurt te komen, en wij vragen ons af, hoe hij er in slaagt, ni"t door zijn buur man gehoord te worden. Om de waar heid te zeggen de poenitenten schij nen zich hier niet erg bezorgd over te maken. De H. Communie wordt in de open lucht uitgereiktde kerk kan al die menschen niet bevatten. Ten slotte komen we aan in een Sacristie, gevuld met een woelige menigte. Men zou zeggen een over dekte markt. Nauwelijks laat men den priester de strikt-noodige ruimte om zich te kleeden met de gewijde gewa den. De priester, die belast is met het geven van inlichtingen en het wijden der rozenkransen, heeft zich 'n plaats je achter een kleine toonbank ver zekerd, dat hem beveiligt tegen het gevaar, tegen den muur verpletterd, te worden. Voor één zich n ons gezelschap bevindend priester is Fortuna zeld zaam gunstig gestemd, want Z. Eerw kari dadelijk de H. Mis lezen aan het altaar van "de wonderdadige H. Maagd Zonder onderbreking worden er H Missen gelezen, en de priesters, de van verre gekomen zijn, wachten som verscheidene uren, of zelfs verscheide. ne dagen, alvorens zij toegang hebben Toen wij de kapel, waar het beeld van de Maagd van Czenstockowa ten toon gesteld staat, betraden, voelden wij, dat wij moeite zouden hebben, om ons tot het einde der H. Mis goed te houden. De lucht was niet om i'n te ademen, want deze zijkapel ge bouwd om hoogstens 500 k 600 perso nen te bevatten was bezet door een menigte, die zie" er op een ongelooflij ke manier opgehoopt had. Er was geen enkele stoel of bankdat zou maar plaats innemen. Na de H. Mis gingen wij naar het zangkoor, vanwaar wij de geheele me nigte konden overzien, die zich vo rt- bewoog, om bij het altaar van de H. Maagd te komen, waar omheen deze pelgrims traden, net als bij ons b.v. op het genade-oord van O. L. Vrouwe ter Nood. Op 5 a 6 M. afstand van genoemd altaar heeft men een groot ijzeren hek opgericht, waardoor men den stroom van bedevaartgan gers eenigszins in de goede richting kan leiden. Bij de twee hekdeuren ontstond, terwij! we toekeken, een on gelooflijk gedrang. Van de hoogte, waarop wij ons bevonden, waslret schouwspel zeker indrukwekkend. Men zag niets dan groote, witte of roode hoofddoeken. (Dit zijn de kleuren van Polen). En dit alles vormt één massa die wemelt als de aren op een korens veld. Kinderen werden door de ouder gedragen, daar van die kinderen niets terecht zou komen als zij niet tegen het gedrang beschermd werden. Elk oogenblik vernamen we pijnlijke kre ten uit den omtrek van het hek. Dat waren boerinnen, wier luchtpijpen door het gedrang afgesloten werden. Wij gelooven niet, dat men ergens anders een zoo vrome betooging zal zien, als deze hier. Hier, bij deze vroomheid der klei nen en nederigen, begrijpt men het best de onverbreekbare gehechtheid van Polen aan den godsdienst zijner vaderen. De geslachten, die gedurende eeu wen Czenstockowa opvolgden, lieten hun nakomelingen na een kinderlijk en rein vertrouwen in Haar, die voor hen de incarnatie is van datgene, wat het mooiste en het zuiverste in den mensch is. Heel Polen is hier gekomen, zal er zonder twijfel onophoudelijk terugkomen, en telkens weer vertrek ken, versterkt in de stoïcijnsche over tuiging van altijd te blijven de trou we natie „Polonia semper fidelis." De Washingtonsche Conferentie. Prins To'koegawa, het hoofd van de Japansche delegatie ter Waslhingtonsohe conferentie heeft in een interview met een vertegenwoordiger van de ,,New York World" Ie Washington verklaard, dat wat Japan en de rest van de wereld wensehen, is een steviger grondslag voor internatio nalen vrede. Hij geloofde dat de beste verzekering van een zoodanigen vrede de vorming zou zijn van een entente cordiale tussohen de Vereenigde Stalen, Japan, Groot-Brrtamrië, Frankrijk en Italië. Uit zijn eigen naam sprekende, verklaarde de prins dat hij ter conferentie kwam niet het verlangen als van een kleinen jongen, dde oen lang-gekoesterden droomi van vrede in den Stillen Oceaan vervuild wil zien. „Ik hen er weer", zeide hij, „om van het begin lot het einde de kaarten op fofel te leggen. In onzen honger naar cn jacht op vrede hebben wij, volk van Nip pon, ons over ndels le schamen en niets te verbergen." De Japanners, verklaarde hij verder, kwamen ter conferentie mei de bedoeling president Harding's hooge verwadhtingen le doen triomfeeren, docih prins Toikoe- gawa en zijn Iandgenooien moesten door hun naburen dan ook worden behandeld als men.sciheliji'kc wezens als menschen, die bezig waren le worstelen met duizeml- en-een verwikkelde vraagstukken. De prins verklaarde dat de achterdocht, die som mige Amerikanen koesterden, dat het Engelsch-Japansche verdrag tegen de Ver eenigde Stalen was gericht, monsterachtig en krankzinnig was. De Staatsgreep in Hongarije. De onttroningswet. De Ilongaarsche Nationale Vergadering heeft Zondag de onttreningswet betreffen de het huis Habshurg met algeuiecne stemmen in derde lezing aangenomen. Het afscheid van Karl en Zita. Sauerw'ein, de bekende medewerker van de „Matin" is de cenige journalist ge weest, die tegenwoordig was bij Karl's afscheid van Hongarije. Plaats en uur van Karl's vertrek waren zorgvuldig gehoiim gehouden. Sauerwetin wist er toch achter te komen, huurde een auio en na vele avonturen kwam hij aan den oever van den Donau, waar de twee kanonneerboo- teu lagen. Hot was er heel eenzaam in de streek. Sleehls een paar boeren waren gekomen om bloemen te brengen. Op de kanonneerboot „Gloworm" waren voor Karl en Zita ingericht een tamelijk groot slaapvertrek met twee bedden en een kleine werkkamer. Het ex-keizerpaar wordt vergezeld door gravin Boerolriczeny, graaf Eslerhazy,' een knecht en een kamer meisje. Kari hield zich goed loen hij aan boord stapte. Het scheen Zita, die een baby verwacht, moeite te kosten over de kleine loopplank te gaan. Engelsöhe matrozen haalden een leuningstoel, dde bedekt was met de Emgclsöhe vlag, en wilden Zita naar het schip dragen. Maar zij dankte lachend en liep toch dapper de plank over. De Hongaarsehe officieren, die Karl vergezelden, gedroegen zich heel-ruw en onbcleetd. De entente-officieren daarente gen probeerden hem het afscheid zoo ge makkelijk mogelijk le maken. Toen Kari de deur van zijn kajuit open maakte om naar den oever te kijken, zag hij geen enkelen Hongaarscheii officier meer. Die waren allen al weg geloopen. Hij zag alleen een gendarme, een recher cheur en een ouden, idioten boer, die ge komen was omkeizer Franz Joseph Ie begroeten. Karl ging de kajuit in en sloeg de deur achter zich dicht. VRIJ RONDLOOPENDE MISDADIGERS. Er wordt terecht geklaagd over de K-e- nemeritfe misdadigheid en het ontstellend aantal moorden, die op de meest onbe schaamde wijze worden bedreven. Maar wanneer men leest, op welk een onver antwoordelijke wijze politie en justitie de misdadigers laten rondloopen en kans ge ven tot ontvluchten, dan behoeft men zich over de vermeerdering van de misdaden niet meer te verbazen. ZichicT een twee'tal feiten van de laat ste dagen, welke op die lichtzinnige han delwijze der Overheid wijzen: De gewezen voorzitter van de commu nistische partij in Duitschland Brandler werd wegens het deelnemen aan den op stand in middel Duitschland in April van dit jaar veroordeeld tol 5 jaar vesting straf, die hij moest doorbrengen in Goll- now. Hij schreef maanden geleden tij dens een „verlof van tien dagen aan het partijbestuur, dat hij zooveel vrijheid genoot, dat.hij den indruk had gekregen, alsof men niet ongaarne zou zien, dat hij ontvluchtte. Maar hij dacht er niet over van doze uilnoodiging gebruik te maken. In de stad Gollnow mocht hij eigenlijk vrij rondloopen. Dat deed hij den 29en October t weer. Doch van deze wandeling keerde liij niet terug. Hij is hoogstwaar schijnlijk naar Danzig gegaan en men vermoedt, dat hij den weg heeft gevon den naar Rusland. Een tweede feil: Zaterdag werd te Weenen vertelI, dat een der moordenaars van Erzbergor, liurt Tillesen, le Man-bach a. d. Donau gevan gen was genomen, doch weer had weten 'ie ontsnappen. De gendarmerie le Mar- bach had den jongen man, die het voor Tillesen karakteristieke lidteeken in het gezicht had, gearresteerd. Tijdens het es corte in den trein sprong hij echter uit een coupéraam en men kon hem niet te rugvinden. DE VERLAGING DER POST- TARIEVEN. De min. Iter der posterijen, de heer Kel- iaway heêl-L gelijk reeds met een enkel woord .ayed gemeld, gezinspeeld op een mogelijkeverlaging der posttarieven in het volgende jaar. Hij deelde dit mee in een vergadering der liberale vereeniging van Rushden, waarbij hij er op wees, dat de uitgaven van den postdienst voor het loopende jaar 70 miUioên bedroegen, waarvan 45 miltioen werd besteed voor salarissen en looien. Een tekort betee- kende' volgens hem, dat er een subsidie werd gegeven-voor salarissen en loonen; dit noemde de minister een demoralisee renden stand van zaken en als men dit ongclhlmdierd liet voortduren, zou dit een precedent gevormd hebben, dat in ban den van een socialistische regecring gebe zigd had kunnen worden voor corruptie op groote schaal. Het ideale middel om de tarieven te verlagen was volgens den minister de kosten te verminderen. Het deed hem genoegen, te kunnen mededee- len, dat hij hiermee bezig was. Het per soneel was voortdurend aanzienlijk ver minderd en daarmee zou worden voortge gaan zoolang de dienst er niet onder leed. Bovendien was nog op andere wijze op den dienst bezuinigd, en de minister hoopte dan ook hij de indiening der vol gende bcgrooUng te kunnen medtedeelen, dat er geen subsidie van bijna 7 millioen uit de schatkist meer noodig was, maar lat in plaats daarvan de dienst zich niet alleen zelf kon bekrimpen, maar dat bet ook mogelijk was af te koimen van de verhoogde tarieven." Ook besprak de minister het denkbeeld om het stuiversport en de briefkaart van een halven stuiver weer in te voeren. Keerde men aldus terug tot de tarieven van vóór den oorlog en ware liet aantal poststukken even groot als toen, dan zou het grooter aantal brieven, briefkaarten enz. een millioen pond meer opleveren. Maar het verlies door de verlaging van het port zou 19 millioen pond bedragen, zoodat dit denkbeeld een verlies zou be- teekenen van 18 millioen pond per jaar. DE BELASTINGEN IN ENGELAND. Hoe noodzekelijk het is dat er wijziging komt in de belastingheffing, blijkt uit het officieel verslag omtrent de heffingen van 'belastingen van hen, die van belegd kapitaal leven. Iemand die op deze wijze een inkomen heeft van 100 pond st. 's iaars, kan slechts 15 sh. van elk pond voor zich houden. Degene, die 150.000 pond sterling 's jaars inkomen heeft be taalt 15 sh. 5 d. in het pond belasting, be houdt dus van eikponddus 4 sh. 7 d. Nu kan degene, dlie weinig bezit gemakkelijk zeggen „dat hij best tevreden zou zijn als hij jaarlijks nog meer dan 20.000 pond sterling te verteren had", maar een feit is toch dat dergelijke heffingen het ge heele Bngelsche leven gewijzigd wordt en niet ten goede. De verkoop der oude land goederen is niet steeds een goed dung, want zulk een verkoop treft velen in de maatschappij en vernietigt veel waarop de Engelsdiman trotscfh was, ook al behoor dé hij niet tot de gegoeden onder de „edelen" van het platteland. De toestand in Ierland. De onderhandelingen Sir James Craig, de premier van Ulster, heeft aan het eind der week verschillende langdurige conferenties gehad met dén Britscheui premier en andere ministers, onder wie Chamberlain Craig heeft eveneens geconfereerdmet lord Carsou, zijn voorganger als leader der Ulster partij. DRAADLOOZE DIENST THUIS. De directie van de Rij'kspost te Berlijn is thans bezig een draadloozen „Rund- spruchdicnst" in te richten in de hoofd stad, waardoor lang draadloos-telefoni- séfoen weg van een centraal bureau uit den alxmné's voor hen belangrijke eco nomische berichten onmiddellijk worden medegedeeld, b.v. de koers der beurzen in New-York, Londen Parijs, Amster dam. De ontvanesltoestellen worden bij de abonné's in huis geplaatst. De buur kost 4000 mark pér jaar. Bovendien moet dan nog het honorarium betaald worden van de maatschappij, xlie voor het nieuws zorgt, de „Eilddenst für amtlichc und private 'Handelsnachriöhten". DE KELLNERSSTAKING IN BER LIJN OPGEHEVEN. Aan le kéllnersstaiking le Berlijn is Za terdag een eind gemaakt, door dat beide partijen verklaard hebben zich tc zuilen houden aan de beslissing van een scheids gerecht. De kcliners in bier- en tuinlokajen krijgen een minimum loon van 1600 mark per maand, in koffiehuizen en wijnloka- len van 1800 mark. Van alle spijzen en dranken zal een toeslag van 10 procent gehcv envvorden. Van de som, die deze 10 procent opbrengen, zal het minimumloon worden afgetrokken. Wat er over blijft zal verdeeld worden onder de kellners van de inrichting. Er zullen plakkaten aangeplakt worden, waarin het personeel vraagt geen fooien meer te geven, daar het aannemen con tractueel verboden is. Soi .de, wegens deelnemen aan den Kaap- 'Pulsch. Officieel wordt gemeld, dat er schik, kingen zijn getroffen voor de vestiging van duizend gezinnen uit Groot-Bri'tannië op oen terrein van 200.000 acres (acre is ruim 4000 vierk, M.) in Britsöh-Columbia. STORM. I Zondagmorgen heeft boven dé Britscbc eilanden de hevigste storm gewoed, die sedert vele maanden is voorgekomen. H;j heeft groote schade aangericht. De ge heele Kanaalschcepvaart slond stil. De pieren te Calais stonden blank. Een Fram- sche mailboot di euit Dover vertrok, werd gedwongen tc Folkstone binnen te loe pen, daar zij Calais niet konden bereiken. Driehonderd passagiers uit Londien, die •het vasteland tot besteming hadden, moesten te Dover blijven. De storm in het Kanaal hield gisteren den geheelen dag aan. Van vele schepen kwam bericht da! zij in moeilijkheden verkeerden. Tot nogtoe is geen bericht binnengekomen, dat levens verloren zijn gegaan. Voor den Hoogen Raad ie Leipizjg gullen den 7en December terecht slaan de hoeren von Jagow, von Wapgenheim en AFKEURING VAN LIBERALE ZIJDE. Over de nieuwbakken anti-papistiseho partij, waarover wo onlangs onze mee ning gezegd hebben, is ook het liberale „Vaderland" allerminst te spreken. Het bevat een scherp afkeurend artikel, waarvoor de aanhef als volgt luidt: „Wij kunnen de nieuwo partij, die zich als Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij is komen aandienen, aller minst welkom toeroepen. Aan anderen de verheuging, dat Rechts daarvan na deel zal lijden, voor ons is het beslissend dat die partij er eens is, dio als ze vasten voet krijgt, den godsdiensthaat, in casu tegen de Katholieken, in hooge mato zal bevorderen. Dat dit ook het doel ie, blijkt reods uit de voor de Katholieken hoogst beleedigende woorden, waarin art. 2 vervat is, nl.: „Zij erkent in tegen stelling met do beginselen van Rome en van de revolutie, enz." Wie voelt niet wat het is voor den Roomeghe, om met den revolutionair in één adem ge noemd te worden Wie bespeurt hier niet den opzettelijken wil om anders denkenden zoo onaangenaam mogelijk ta zijn? Zeer juist is ook do uiteenzetting van: het Vrijzinnige blad van de houding des heeren do Savornin Lobman in de allerlaatste jaren. Men heeft blijkbaar gehoopt, aldus het „Vad." vooral van Christelijke-Hietori- sehe zijde, dat men door zich met allo macht tegen de opheffing van het pro- cessieverhod te verzetten, de oprichting van de nieuwe partij, dio feitelijk niets anders is dan eene continuatie van d« Eriesch-GhTistelijk-Historische, zon kun-, nen voorkomen. Maar nu dat doel niet bereikt is, zal de heer de Savornin Loh- man toch wel moeten bekennen, dat hij met zijne felle anti-Rcomsche politiek van den laatsten tijd eene groote fout heeft begaan. In do eerste plaats lag die niet in zijn lijn, waar hij altijd krach tig voor de conscientievrijheid van an deren heeft gestreden. Wat heerlijke her innering hebben wij te dien opzichte niet aan hem uit de Staatscommissie voor het Onderwijs, waarin hij, als een tweede Aristides, den naam van den rechtvaar dige ten volle verdiend heeft, omdat hij zich tegen alles verzet heeft wat on recht jegens de voorstanders van het Openbaar Onderwijs of jógens dio van bet Bijzonder Onderwijs geweest zou zijn. Maar daar is nog iets anders. Het is niet aan te pemen, dat een staatsman van den rang van den heer Lobman niet zou inzien, dat de opheffing van het processieverbod slechts eene kwestie van tijd is hier te lande, waarin de idéo van godsdienstvrijheid meer en meer veld. wint. Welnu, was het dan reeds uit oen politiek oogpunt voor het Protestantscha deel der Coalitie niet beter geweest, als zij zich de kies maar dadelijk had laten1 trekken, al zou dit op verlies hij de stem bus van 1922 zijn komen te staan? Nu blijft de kwestio er eene, waarop iedere candidaat van de Cbristelijk-Histori- echen bij volgende verkiezingen zal wor den geëxamineerd, om niet te neggen getorqueerd, en komen de Ohristelijk- Historischen in de weinig benijdbare po sitie van den man, die aan kiespijn leed, en wel telkens naar den tindarts wan delde, maar bij diens deur gekomen, we derom den terugtocht aanvaardde. Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engeisch door Hén r riEtte v. d. Waarden. .40 Da zomer liep ien einde. Er was al ecn bonte tak in den ahorn bij het tuinhek; dc nachtvorst had haar stempel er op gezet en haar belofte om terug te komen. Vele vogels waren al vertrokken en dé wind nam gevleugelde zaadjes op om ze nog een veilige haven te bezorgen. Vreemd genoeg ontweek hij nu zijn Moeder. Hij voelde haar sympathie, haar ^grijpen, én toch trok hij zich van haar terug. Zij was teeder en geduldig, ging dp iedere stemming van bem iu, en lief koosde hem bijna nooit, toch bleef hij in Zichzelf gekeerd. !ili bj.ad geen vrienden in Oosl-Lancas- M'rhoon hij twee of drie jongelui zijn leeftijd kende, maar hij hield zoo op distance van hen, dat ze het 3m hadden hem op le 20e- hiel<J z'-ch terug van dokter Bin- Iris fnn 0mdal, hij "eesde, dat hij over jimt.au, l ,SI> en en dat er zich nieuwe 1 «Ie o' Tor zouden doen, en zeifs hadden geen vat op hem. Deze miste Iris ook, en vroeg dikwijls naar haar, ofschoon het hem veel opgevallen moest zijn, dat er nooit brieven voor Lynn kwa men. Toen de slag pas gevallen was, toen het haast niet te dragen scheen, had hij zioh afgevraagd of het erger zou zijn als Iris dood was. Toen opeens wist hij, dat lie! erger zijn zou; dat de koude hand, en het stille hart de grootste ziele- pijn veroorzaakten, omdat er dan geen enkele mogelijkheid voor verandering meer bestond. Toen begreep hij ook hoe Iris zich gevoeld moest hebben loen Tan- Ie Peace stierf en hij had dat onver schillig en onontreerd aangezien. Voor vergoeding bedekte hij het graf op het kerkhof met bloemen, hij zag zich zooals hij loen geweest was en bran dende schaamte vervulde zijn hart. „Het f5 geen wonder, dal ze me een domkop noemde," zeh hij tot zichzelf, „want dat was ik ook." In de duisternis, die hem omringde en waar hij ziöh door heen zocht te worste len, was slechts een straal van verlich ting de- Meester. Lynn voelde onbe stemd, dat hij iemand gevonden had op wien hij steunen kon. Hij wist niet, dat het zijn eigen persoonlijkheid was, die Herr Kauffmaiui had wakker geschud, zoo geneigd zijn wij den persoon met de zaak, dc geöachie mei de daad te verwis- ukn, Dag na dag zwierf hij over de heuvels rond Oost-Lancaster; dag na dag zocht hij vermoeid, met pijnlijke voelen naar vrede op die zonlichte velden, 's Avonds kwam hij thuis, wanhopig vermoeid, flauw van den honger, en dan sliep hij onrustig met altijd die vrceselijke hand, die zijn hart ineen deed krimpen. Heel vaak ging hij naar de rotsengroeip in het woud, zoowat een mijl van zijn huis gelegen Er waren geen voetsporen op den grond om bem heen; blijkbaar kwam er niemand dan Lynn Er was een soort altaar opgericht, op den grond een bree- de plank waar men kon knielen, en ho ven aan de rots een stevig, ruw, indruk wekkend, gebeiteld kruis. Hier had Lynn vaak lrost gevonden. Iemand anders wiens hart zwol en brandde, met een poging te ontvluchten, had dat kruis in het graniet gesneden. Zoo kwam hij langzaam in een intie me, onzicTitbare vriendschap. Herr Kaufman sprak niet meer over lessen, ofschoon Lynyn af en toe naar hem toeging, en bij hem zat, terwijl hij werkte. De Meester had hem opgenomen in die hooge vriendschap, die geen ge sprekken vraagl om elkander te begrij: pen. Een uur of langer kon Lijnn dan daar zitten en den Meester gade slaan, zonder dal er een woord gewisseld werd. Zooals mei Dr. Brinkerhoff kwamen er bezoeken voor waarin niels werd ge zegd als „Goedenmiddag" en „Adieu" Fraulein Frederika was altijd hoven be zig mei haar huiselijke beslommeringen, en stoorde hen zelden door de werk plaats in te komen. Lynn vroeg zich af of het huis dan nooit schoon was, en hij vroeg lrtt eens aan Herr Kaufmann, „Medn" huis is altijd schoon," ant woordde liij, behalve hier beneden. Tweemaal in het jaar sla ik Frederika loc in „mein" werkplaats te komen met borstels cn schuiers en emmers. De rest van dien tijd is de werkplaats van mij. Ik geloof, dat zij gelukkiger zou zijn, als ze hier zooals boven altijd schoon kon maken. Jij mag hier óok in „mein" werkplaats komen als ik er iet ben. het is „ein" rustige plaats, waar men ongestoord kan rusten en aan vele dingen denken. Frederika zal het ook goed vinden. Weken naderhand dacht Lvnn aan dit vriendelijk aanbod. Er was een storm op komst en hij herinnerde zich, dat de Meester er over gesproken had met Dr. Brinkerhoff naar de naburige stad le rij den. Ik heb een viool, legde hij nit, die lang geleden besteld is, en die nu af is. Als Herr Doctor zijn zieken bezoekt ga ik „mein" instrument bezorgen. Fraulein Frederika deed open, cn hij vroeg vormelijk naar Here Kaufmann. „Mein" Bruder is niet thuis, zei ze. Hij is uit, maar ik denk, dat hij spoedig terug zal zijn. Wilt u misschien binnen komen en wachten? Ik zal u niet ophouden, antwoordde Lynn, ik zol beneden naar de werkplaats gaan. Hé, neen, vleide Fraulein. F Wilt u mij geen gezelschap houden? Ik voel me alleen, als mijn Bruder uit is. Komt u hij me zitten, ja? Dal zou erg vriendelijk zijnl Zoo vriendelijk uilgcnoodigd, kon hij niet weigeren, en hij zat onhandig cn wei nig op zijn gemak in de ontvangkamer. Zijn gastvrouw begon hem direct bezig te houden. Denkt u dat het gaat regenen, ja? vroeg ze. Ja, ik denk wei. Wel, ik geloof het niet, antwoorddde Fraulein glimlachend. Ik denk ailijd het beste. We zullen zien, wie gelijk heeft. We hebben regen noodig, wierp Lynn legen, onrustig opp zijn stoel draaiend. Maar niet als „mein" Bruder uit is. Hij en Herr Doctor moeten een heelen rijtoer maken, „Mein" BruJer heeft een mooie viool afgemaakt cn Herr Doctor moet de zieken gaan bezoeken. De vriend van „mein" Bruder is zeer knap, Lynn keek uit zijn humeur langs haar heen het Taam uit..- Fraulein veranderde van tactiek. U hebt „mein" nieuwen Wieerhorstel nog iel gezien, mopperde zij. Neen, antwoordde Lynn onnaden kend nog niet. Ik zal hem even halen. Ze kwam onmiddellijk !er,g en gaf hem aan Lynn. Hij was gemaakt van drie strengen zwaar gevloc.Ven touw met lussen als handvat, en er was een blauw lint met franje omheen gestv'kt. Kijk, zei ze, is hij niet prachtig? Ja, gaf Lynn verstrooit tue. Miss Iris heeft mij gezegd hoe ik' hem maken moest. Lynn kwam met een schok tof zich !f. En dit, maar *a??n cl:t -hl u zelf voor mij gemaakt, Miss Iris zei u hoe u het doen moest. Ze wees op dm vlinder, die zoo lang golden gemaakt was, maar die zijn oorsproa ic'ijke glorie nog niet verloren had. Hij zei niels, maar Fraulein las op zijn gezicht, dat ze een oun.Mir'gheid begaan had. Alles wel beschouw I was het toch moeielijk een gesprek met heeren gaande le houden. Met Franz ging men heel gemakkelijk om, maar de anderen? Ze schudde wanhopipg het hoofd, cn gaf het onmiddellijk op Lynn nog- langer be zig le houden. h f (Wordt - vervolgd.) k. z - v V L k k L k .U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1