(ioiS BLAD" p— BUITENLAND Bur@BU' HOF 6, ALKMAAR. T©I©fooo: REDAcfiERNo!E633 433 Een aanval op een gewtcii- tigen maatregel van bezuinigtng. feuilleton. PARLEMENTAIRE KRONIEK. GEM. BUSTENL. BERICHTEN. DE VIOOL. WOENSDAG 9 NOVEMBER 1921 l4e JAARGANG ffO 329 ULIIOU/IU J7 A KMCM NOORD- HOLLAKDSCH DAGBLAD I Ariufirtentlecriis: Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor builen Alkmaar f 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregei meer f 0 25; Reclames per regel f 0 5 5: Ru -riek „Vraag en aanboo" bij voor uitbetaling pe. piaat; ig f 0.60 alle abonné's wordt op aanvrage gratis een "j^ïis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,-. f 400,-, f 200,-, f 100, f 6Q. f 35, f 15. Binnenkort zullen in de Tweede Kamer voorstellen behandeld worden om den Zomertijd af te schaffen. Deze poging werdt gesteund door politici van allerlei richting: christelijke, katholieke, vrijzin nige en socialistische, die slechts dit ééne gemeen hebben, dat zij voor de boeren op komen. Nu is het in het algemeen prijzenswaar dig voor dezen hoogst nuttigen, ja, onont- heerlijken stand, waaraan ons volk en ons land zooveel te danken heeft, in het krijt fe treden. En wanneer wij zien, hoe veler- ï'i groepen der bevolking steeds warme pleitbezorgers voor hun belangen in het parlement, hebben, dan kómen de landbou wers nog wel eens te kort. Toch gelooven wij, dat de voorsteller.-, to' afschaffing van den zomertijd niet ver standig deden in dezen tijd met hun actie t. komen. Slaagden zij in hun opzet, zij zonden er ons volk en ook den boeren geen dienst mee bewijzen. Wij hebben indertijd met aandacht en belangstelling kennis genomen van het sterk gedocumenteerde verweerschrift^ dat uit Twente aan de Tweede Kamer werd ge richt en waarin afschaffing van den zomertijd werd geeischt. Hierin was wel alles vervat, wat ook uit andere streken van het land tegen het afwijken van den zomertijd is aangevoerd. Loten wij nu eens aannemen, dat in al die klaagschriften geen woord overdreven is, mag dan op die gronden weer tot den ouden, vóór-oorlogschen toestand besloten worden? De ongemakken komen hoofd zakelijk hier op neer, dat de houders van melkvee moeilijkheden ondervinden bij het verzetten van de klol voor de sladsmen- schen. Het vee vraagt er nu eenmaal niet naar. of op bevy! yan hooger hand de wijzer van de klok wordt teruggedraaid; ne. regelt zich eenvoudig naar de zon en ook de boer'volgt de natuur. Zoo is het aok met het werken op het land, dat te nat heet te zijn, wanneer men een uur vroeger beginnen moet. Nu staat het voo. ons echter nog niét onomstootelijk vast, of met wat goeden wi; niet veel van die ongemakken waren te verhelpen. De oorlog en de distributie- tijd hebben ons geleerd, dat heel veel mogelijk was, wat vroeger voor onmoge- li:k werd gehouden. En 'al was dat niet het geval, zijn wij verantwoord nu den zo mertijd op fe heffen? Men bedenke wel: zes maanden lang staan bij de regeling van den zomertijd honderdduizenden gezinnen ia ens land een uur vroeger op cn gaan eer uur vroeger naar bed. Dat bcteekenl een enorme besparing van huisverlichling, dus van kolen. En waar ons land nu al het duurste van heel Europa is, mogen wij dan een uitzondering maken op de ons om ringende landen en dezen grooten zuinig heidsmaatregel opheffen? De meerdere uitgaven, die daarvan het gevolg zouden zijn, zouden het leven al weer duurder maken en dus even goed drukken op den boerenstand. ij geven toe, dat het terugzetten van de mel aUiJa kan.blijven voortduren. Er >s .els bespottelijks in, dat ieder jaar volgens wel ^Paald wordt, dat de klok weer zes maanden zal liegen. Maar op den duur is zoodoende mis schien te bereiken, wat wij vroeger al eens senreven, dat de stadsmcnschen er zich - aan gewennen, wat meer rekening niet de zon te houden en des zomers een uur vrceger op le staan. Is dat gebruik een maal goed ingeburgerd, dan behoeft het publieke leven, (de kantoren, fabrieken, posterijen, telegrafie, spoorwegdienst, ker ken en scholen enz) zijn aanvangsuur .des zemers slechts een uur te vervroegen en de klok behoeft niet meer te worden ver- ze- /Iet voordeel van den zomertijd mogen wi'' echter nooit meer opgeven; het is een overwinning op den lang slapenden ste deling behaald, welke te mooi is, om er nog ooit afstand van te doen. in plaats van afschaffing van den zomer tij" durven wij daarom dan ook vragen: welk Kamerlid neemt bij deze gelegenheid eens het initiatief om de regeering te ver zoeken, onzen Nederlandschen zomertijd eerder te laten oeginnen en later (eind October) te laten eindigen? Wij zijn nu, vergeleken bij België, Frank rijk en Engeland, het land met den kori sten zomertijd. En dat, naar onze meening, zonder een afdoende reden. Grondwetsherziening. Troonopvolging. De débatten leveren niet veel zaaks op. De desbetreffende voorstellen in zate do eigenlijke troonopvolging van do Staatscommissie, zijn door do Begeering geheel overgenomen. Van dezen grond slag dient me.i uit te gaan, tot goed be grip van de discussies in do Tweede Ka mer. Deze voorstellen hebben in 't algemeen deze strekking, dit „die be palingen, welke anderen, dan nakome lingen van de thans regcerende vorstin tot de regeering kunnen roopeu, worden geschrapt, terwijl Se troonopvolging, indien mannelijke, uit manneïi gekomen nakomelingen ontbreken, beperkt wordt tot het tweede geslacht uit den laatst overleden koning gesproten." (Rapport, eer s.aatseommi siej. De voornaam :té be doeling bij deze wijziging is dus, om het eens vooral onmogelijk te maken, dat do troon zou worden bestegen door een buitenlandschen prins, die met ons volk in geen enkels betrekking staat. Wij achten dit zeer goed gezien en in 't algemeen was men het in de Ka mer or mee een3. Slechts de anti-revo- lutionnaire heer De Monté Verloren, wil de per"eé de bestaande bepalingen hand haven. Hij vond de rogeermgsvoorstel- len leienkelijk, zóó bedenkelijk zelfs, dat ze de geheele herziening der Grondwet voor hem onaannemelijk maken. Zijn be- itoog kwam hierop neer, dat, door de regeeringsvoorstelien de zekerheid van het behoud tot in verre toekomst van onzen huidige staatsvorm uitermate ver zwakt wordt, waartegen het voorkomen van het nadeel van een vreemden prins op onzen troon niet kan opwegen, te minder waar deze pretendent „zich hier to lande voor zijn taak zal kunnen voor bereiden." Ook do partijgenooten van den heer Do Monté Verloren, de heeren- Rutgers on Snoeck Henkemans hadden bezwa ren, maar deze waren van minder prin- cipiëele beteekenis. Het spreekt van zelf, dat de Minister van Binnenlandsche Za ken zich geenszins met de zienswijze van den lieer Verloren kon vereenigen. Van socialistische en communistische zijde wordt getracht, ca dit stelselmatig, de voorstelling te wokken, dat liefde voor- en gehechtheid aan het Oranje huis eigenlijk slechts in sommige, de z.g. kapitalistische, groepen van ons volk werkelijk te vinden is. De arbeiders zoo poogt men van dio zijde den in- jlruk te vestigen - staan, zooal niet vijandig, dan toch onverschillig tegen over onze dynastie. Mr. Troelstra. is, gedurende de vorige dagen, met een nadrukkelijke poging om dezen indruk te vestigen bezig geweest en van revo- revolutionnaire zijde heeft men deze wijze van voorstelling gretig overgenomen. Na dat de heer Kolthek had betoogd, dat do beteekenis van onze Koningin dooi de andere partijen slechts iu zooverre erkend wordt, als men haar persoon Kan misbruiken voor politieke demonstraties de spr. .doelde daarbij n.b.' op- tie treffend spontane en geestdriftige hulde; welke .zoo goed als geheel het volk II.M: in de bange dagen van November 1918 heeft gebracht heeft de communist Van Ravesteyn, die ten stelligste ont kend had, dat de arbeidersklasse van liefde voor het Oranjehuis vervuld zóu zijn, opnieuw onomwonden als zijn mee- ping verklaard, dat deze gehechtheid- aan ons vorstenhuis „mot een histori- schen, doch een kapitalistischen wortel heeft," Het moet ons van 't hart: veel zaaks heeft do vergadering yan Donderdag en Vrijdag niet opgeleverd. De gevoerde debatten stonden van so cialistische en communistische zijde in 't teeken der partij-reclame. Het was' over en weer tusschen do socia listen en communisten een kruisvuur van persoonlijke hatelijkheden en vin nigheid jes. De Washingtonsche Conferentie. Len mededeeling, welke de Japansche opvatting- van de conferentie weergeeft, zegt onder andere, dat Japan ervan over tuigd is, da't de toekomst van zijn nationa- len vooruitgang langs eommercieele en in- dustrieele lijnen loopt, voor niemand wijkt in zijn intensief verlangen naar den vrede, die alleen in slaat stelt de 'economische ontwikkeling van Japan mogelijk te ma ken. Het-voelt niet minder zwaar dan elke andere natie den verpletterenden last, wel ken de bewapening het oplegt en koestert deswege hartelijke sympathie met de hooge vredeski ea len, welke president Harding voor oogen stonden, toen hij zijn uitnoo- digingen voor de conferentie verzond. De Amerikaansehe pers meldt, dat pre sidént Harding en zijn adviseurs bereid- zijn om, voorzoover mogelijk, tegemoet te komen aan de bijzondere behoeften van de onderscheidene grog te mogendheden. Zij deelt thans aan het publiek mede, dat Har ding „niet bepaald tegen de handhaving is van een groote vloot door Groot-Briltun- niö", op grond van de overweging, dat „wanneer Engeland wordt beroofd van zijn geëigende zeemacht, het met een na tional e ramp zou worden bedreigd'', dat Harding, „sympathiseert met Japan's be hoef le aan uitbreiding en gaarne zou zien, dat Japan zijn doel zou bereiken zonder zich gedwongen te zien ervoor, te vechten"': en dat Harding gelooft „dat de Conferentie middelen moet vinden om Frankrijk zijn veiligheid in de toekomst te verzekeren." De Washingtonsche „Post" stelt naar aanleiding hiervan de vraag, welke toe zeggingen de president in naam van de Veieenigde Staten kan doen, die de an dere mogendheden zullen voldoen en kun nen dienen als een substituut voor de ze kerheid van een verbond. Het blad meent dat beperking van bewapening alleen mo gelijk is door een of anderen vorm van verdrag, dat een waarborging vervat houdt van de noodzakelijke internationale rege lingen, die zware bewapeningen niet lan ger noodig maken ten behoeve van be paalde nationale doeleinden en aspiraties. Het blad meent dat het de plicht der Ver- eenigde Stalen is „een middel uiL te den ken, om een internationaal doel te berei ken door nieuwe internationale middelen." Briand in Washington, New-York heeft aan Briand, het eersite hoofd van een buitenlandsché regeering, dat in de Vereenigde Staten komt, een bijzondere hartelijke ontvangst bereid. De bijzondere correspondent van de „Matin" meldt, dat Briand, in zijn eerste onderhoud met journalisten, hun gezegd heeft, dat hij niet gekomen was om lang te praten, maar I door liet feit, dat er geen oplossing was om te handelen, ten einde aan a He naties gevonden voor de Iersche quaestie. van goeden.wil den af te leggen weg ge makkelijker en aangenamer te maken. Dé Fran-clie delegatie, zei de" Briand, zou alles doen pm le Washington een resultaat te bereiken. V66r Briand met de overige leden van de Fransche delegatie Washington verliet, heeft hij een boodschap tot het Amerikaan sehe v-olk gericht, waarin hij uitdrukking geéfl aan F rank r ijk's wil om de wereld vraagstukken op vreedzame wijze op te lossen. Juist omdat Frankrijk méér dan eenigö andere natie van den oorlog ge leden heeft, is bet bereid welgezind aan de .ontwapeningsconferentie deel te nemen. Onder voorbehoud echter, dat Frankrijk zekerheid heeft niets te vreezen te hebben voor zijn.eigen veiligheid, is het bereid elke poging te ondersteunen, die ten doel heeft een nieuw conflict le vermijden. Een protest. Volgens den Sovjet-ventegenwoordiger te fieldngl'ors, heeft Tsjitsjerin 'den 2den November een nota gericht aan alle groote mogendheden, om le prelesteereu tegen de uitsluiting van -de Sovjet-verlegenwoordi- geis van de Wasiiingionsehe conferentie. Hij zegt in deze nota, dat Rusland zich alle vrijheid voorbehoudt ten aanzien van alle kwesties, die op de conferentie worden be handeld. De toestand in Ierland. De ondcrhandelingen. De onderhau'deIdngen in zake de Iersdlie regeih-ng zijn een stap gevorderd, nadat Sir James Craig, de premier van Noord- Ie rl and, opnieuw een ondeihoud had ge had met Lloyd George. In een verklaring Maandagavond door Craig openhaar ge maakt, Avirdt gezegd, dat het resultaat deizer belangrijke bijeenkomst is, dat de leden vaai het kabinet van Noord -Ierland naar Londen worden oiïliboden. Zij zuJilen, ■met den organisator der Ulster-partij in het iBritsebe parlement en den „chairman of committees" van het parlement van Ul ster volledig in kennis worden gesteld van de feilen in verband anet den huldigen •toestand. Lloyd George heeft er. in toege- slemdihet kabinet van Ulster Donderdag middag le ontmoeten. C3y>nes, do leider der Labour-party in het Lagerhuis, heeft izieh in een rede ver klaard tegen het Ihöu&en van een alge- mccA -verkiezing over de Iersche quaes tie. Daardoor «ou, meende hij niets wor den. geregeld, daar een besluit der kie zers de Ieren; noch in het Noorden, noch in het Zuiden1; er toe zou brengen zich aan iets te onderwerpen,, waartegen zij vastbe sloten waren zich te verzetten. De tijd moest, naar het oordeel van Clynes, een factor vormen bij bet boelen der geschil len tusschen het Noorden en het Zuiden. Slechts door conferee ren en onderhande len kan men hopen dit eeuwenoude pro bleem op te lossen. Ex-president Wilson over de Iersche quaestie. •De „Westminster Gazette" begint niet de publicatie van Uittreksels uit een boek van den heer Joseph P. Tumulty, die elf jaar secretaris is geweest van ex-president Wilson, getiteld: „Woödrow Wilson zoo als ik hem ken". Het eerste uittreksel heeft betrekking op Wilson's bonding ten aanzien der Iersdlie quaestie. De ex-presi dent was ion nieening, dat het Iersche probleem niet kon worden opgelost door geweld van een van beide kan-ten. Toen er in 1913—'14 een opstand in Uister dreigde, zei de Wilson: ,.Ik zou wel in de plaats van Asquilh (toenmaals premier) willen zijn. Ik zou dien rebel (Carson) dan eens laten zien of hij het 'gezag van de regeeri ng wilde erkennen of 'het wilde negeeren. Hij behoorde wegens verraad Id worden opgehangen. Wilson betreurde hel, dat de hcele poli tiek van Groot-B riltaniiië tegenover Ier land werd gegrond op een politiek van vrees en niet op een politiek van vertrou wen in het Iersche volk. Hpe prachtig, zoo voegde de ex-prcsideiil eraan toe, i's in liet geval van de Boeren het resultaat geweest van de politiek van vertrouwen. Herhaaldelijk had Wilson te kennen ge geven, dat de betrekkingen tusschen En geland en Amerika werden benadeeld Ulster. tDe Manchester Guardian geeft, in een bespreking van dén stainu der 'Iersche on derhandelingen de 'opinie weer, van een actief politicus der Uis'ter-partij, die van oordeel is, dat hel ^Noordelijke 'PaiiLemënii ibij Engelschen druk naar rede izail luis teren en -de voorkeur zou geven aan een haadhaving vani hel zes graafschappen gebied anet deelneming aan het parlement voor geheel Ierland, boven een herziening der Ulster-grenzen. Ofschoon Ulster uiterst thail'starrig blijft doen, meent hel blad dat er geen reden i«s om le wanhopen aan Ulster's frontverandering. ■DfE REIS VAN 'DE HERiSTEiLCO M M IS S IE NAAR BERLIJN. Aan de „Chicago Tribune" ontleent hel ,jHlbtl." de anededeeling dat de Amerika nen, die als „waarnemers" zitting hebben in de Commissie van Herstel, met de commissie zullen meegaan naar Berlijn, die, zooals men wéét, er zicli van wenscht le vergewissen, of Duitschland zijn beta- lings verplichtingen nakomt. UIT DFjN DUITS'OHEN RIJKSDAG. De Rijksdag begon Maandag met de be spreking van de nieuwe belasting-ontwer pen. Hieraan werd verbonden een bespre king van. de Duilscili-.nationale interpella tie over het dalen vaai do Duitsche valuta. De afgevaardigde dr. Braun, soc. deun., betoogde, (Jéit de Fransclien. Belgen en Engelschen geen genoegen zouden nemen met een bankroetveiklaring va.n Duitsch land. Zood'ra onze grondstoffen verwerkt zijn, zullen wij róet in staat zijn nieuwe ie koop en. De arbei d'er slk'laisse heeft or hét grootste belaaitg bij de ineenstorting le verhinderen. Zij is bereid voor dit doel groote offers te brengen, indien ook de bezittende klassen dut doen. De afgevaardigde Herold (cenilrum) zet te uiteen^ dat oen onderzoek maar de mo gelijkheid van Duitschland oui het ver drag van Versailles en het ullimaiLnni na te komen in hét belang is van alle be- langh ebhendten De afgevaardigde Dietrich (idem.) zei: De opvatting van dé entente, dalt Duiiseh- lümd zelf schuldig zou zijn aan de slechte valuïia is volkomen onjuist. Het stabiel maken van de mark-waarde is het groote doel. Maar zijn partij is er tegen, de laaB- stè voorraden van de rijksbank aan dit experiment le wagen. De rijksminister voor economische aan gelegenheden Schmidt kondigde een wets ontwerp aan, waarbij de vrije handel in deviesen en aan de beurs beperkt zal wor den. Dan wierp hij de vraag op of Duitsch land toch niet zou moeten Vragen aan het buifteniland behulpzaam te zijn bij hét uit hét buitenland heden' van de daar ge deponeerde deviesen. De afgevaardigde Dr. Helfferioh (Duitsch- nat.) eischte maatregelen van dé regcé- ring tegen de uitzuiging van Duitschland door het buitenland. De gedachte van Rathenau om mu!te.niaalïeveringen té doen in plaats van goudleverinigen, is goed ge weest. Doch hij 'heeft dat program laten veranderen. Bij een matige Taming wallen de uitgaven voor deze niateriaaHeverin- igen per jaar bedragen' 4 milüandi, dat is per hoofd der bevolking een belasiliing van 7000 maak per jaar.- Geen belasting zal genoeg kunnen opbrengen, om den waanzin van Versailles na te leven. Wktlh's politiek van vervulling is vol komen mislukt. De eer gebiedt dat Dtuitschlainld openlijk verklaart, dat hel rijm. verplichtingen r,'el kan nakomen. DIR. W1RTH OVER OPRER-SlLEZIë. In de comanwsiié voor de buitenlanld- schc aangelegenheden uit den Rijksraad!, heeft de aftredende Rijkskanselier, een verklaring afgelegd. Hij wensdhte in aint- v.'ooikl op die afwijzing van het Duiltsche profes! legen' de uiteen'scbeuriug vam Op- por-Silezië, te copstateeren, dat d'oo-r het antwoord van de gezanlenconferenlie hef fei't, dat door DiuiitecMamd een beroep gedaan was o,p liet recht, miët was le Wiet gedaan. Het afwijzen van bet .protest, baid' helt profest zelf niet van de baan verwijderd. I-tót protest blijft in de geschiedenis voor altijd voortleven. DE NIEUWE PRUISISCHE REGlF.ERING. In een brief nam Leiriert, den voorzitter van den Pruisdschen Landdag, deeit Otto Braun (meerderheids! socialist) mede, d'Slt hij zijai verkiezing lot Pruisisch minister president aanneemt. -DE INTIERiN. ARREI'ÖS«)'NF'EREiNTIE. Het B. T. A. meldt uit Gemève, da!t de adbeidsoonfereWtie een on'twerp-regeliing aannam om de loontrekkende landarbei ders le doen vallen onder do (bepalingen betreffende de anfoeidaongevalien. Verder wordt vernomen, dat hel gc- 'Sohil tus,schen de NederJandsohe regee ring en de valkvereeniigingeni betreffende een gedelegeerde vam deze weldra tot een oplossing mil komen. De conferentie zou die goede trouw van de Nederlandsclhc regeering erkennen en dó door haar aan gewezen gedefegeendien zouden de confe rentie blijven bijwonen. Voor de toekom,slt zou echter de 'Nedterlamdsclie regeering evenals 'de amdere regeeringien volgens het ■vredlesvenchrag gedelegeerden moeiten aan wijzen uit de grootste verecniging in het land. DE STORM. Uit alle doelen van Duitschland Komen 'berichten vam verwoestingen ten gevolge van dien storm. In Kiel ging <fe slor-m gepaard «net ovefstroomingen, die in de slad en voorsteden groote schade veroor zaakten. Een aantal vissoherepirsken zijm gezonken; Een paar stoomschepen zijm gestrand in het westelijk dleel van de Oostzee. Het sneeuwt in Hannoveir en Dresden. Vele telegraaf- en tetefoouleidingien zijm gebroken. In Meissen (Saksen) zijn c-lcc- trische Kabels gebroken Stad' en land er om r helen zijn voor het groolste deel zon der licht en stroom. In het Reuizengebergte ligt de sneeuw een meter hoog. Uit Dusseldorf werti gisteren gemeld: Hot ruwe weer duurt voort. De vei. woes'timgen van de telefoon- en telegraaf draden zijn zeer aan-zjenitijk. Het telefo nische verkeer tusschen industrieel ge bied en Nedertand is volkomen gestoord, In Keulen is ongeveer een derde van al le telefonische aansluitingen defect. •Eten dmaad'loos N.T.A.-teïegram uit ..Londen meldt nader dat d'e storm groote schade heeft toegebracht aan de scheep vaart. De trawler „Laureate", vam Lowe stoft, heeft gisteren dte overlevende leden van het Noorsche .stoomschip „Alf Ladft", dat op ongeveer 60 mijl ten Noorden vam Lowestoft gestrand was, aan 'land 'ge bracht. Het aan land spoelen van zes lij ken op de Noordkust van Comwallis wijst op een schipbreuk die daar heeft plaats gehad; Ook in Frankrijk heeft de storm gewel dig huiisge'bicudien. Uit verschillende dee- len van hot land' komen 'berichten over groote materieele schade. Te Boulogne zijm twee mensctoem verdronken. Naar Havas'uit Straatsburg meldt, heeft de Fransche regeering beslag laten leggen op alle exemplaren van een in het Duitsch opgestelde vragenlijst, die in El- zas-i.Vharingen is verspreid door een or ganisatie, wier zetel in 'hot groothertog dom Baden is gevestigd. De vragen heb ben betrekking op de autonomie van El- zas-Lotharimgen en d'e schelling tusschen kerk en staat, en het antwoord moet ge zonden worden naar het secretariaat vam den Volkenbond te Gemève. De afzenders van deze vragenlijst hebben daaraan, om er hen, die verondersteld worden de vra gen te zullen beantwoorden, te laten dn- loopen, het uiterlijk van een officieel do cument gegeven. De opstellens 'hebben e,r blijkbaar op gerciknd van mogelijke in komende antwoorden als hef zoogenaam de resultaat van een volksstemming ge bruik te maken, ten einde een neutralisli- sc'ne beweging in liet leven le roepen. Een door deprefecten in Elzas-Lotlva- nlragen aan idie burgemeesters in dat ge bied gezonden circulaire noodigt dezen uil de mdsleidirig van de vragenlijst aan de kaak le stellen en de bevolking te ■waarschuwen legen een -manoeuvre, waar- Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engelsch door Hea riette v. d. Waarden. .41 „iiwM ri zc^n' dat ze van gedachten veranderd was, dat ze zijn ge zelschap met langer verkoos, dal hii ae rust naar beneden kon gaan om o,p Hen- Ka ufnüinn te wachten. In de pijnlijke stilte, die volgde verzoii 2ii verschillende uitvluchten, en eindelijk Klaarde haar gezicht op. Nu u toch hier bent, zei ze, om op „uiein" huis te passen, zou ik wel op groenten uit kunnen gaan voor het di- ner van „mein" Bruder. Hij zal zoo hon gerig zijn van zijn langen lochl, Cn zoo als u ziet, gaat het nog niet regenen. m'i svel even excuseeren, ja? Met het grootste pleizier, anfwoord- „nu opreehl, fteel ■el D-'1n ,k'*'!1 ik 00k gerust gaan, hel is vriendelijk van u. £e Was pa5 tnen .ij. „1 paar minuten weg, "lm liet ,hl e "iMf heel nieuwe emotie over hem. Hij zou nu een poosje alleen kunnen zijn, alleen en loch beschut tegen den storm. Soms. na een droevige of blijde erva ring bekijkt men de Ievenlooze dingen 0111 zicli heen met verwondering. De ge broken vaas, al de eigenaardige dingen im deze kamer spraken van het Verleden. Hier had iiij onnadenkend de Cremona aangeraakt, en zich de tijdelijke vijand schap van Frau'lcin op den hals gehaald. Haar afkeer van hem was pas vermin derd, loen hij en Iris dien afschuwelijken vlinder gemaakt hadden, die in een hoek prijkte. Zijn geest ging terug naar d.en dag, loen zij hem gemaakt hadden, alleen in de groole eetkamer. Hij zag den lieven ernst op het gezicht van het meisje toen ze de voelhorens er aan lijmde. Nu was de eetkamer ledig, alleen de geest van het verleden spookte er in rond. Tante Peace rustte op het kerkhof, de koorts was ten einde, en Iris, Iris was wegl een schrijnende leegte achterlatend. De vlinder was overgebleven, dat waardelooze papderen ding. De schoone gedachten, waar zijn geest zich mee be- zifl .gehouden had, waren verdwenen. In hun plaats was een zielepijn gekomen, die met de dagen groeide en waarvoor de nacht geen verlichting bracht. In het begin had Lynn zich absoluut alleen voelen staan. Nu begon hij te ge voelen, dat hij verbroederd was met zoo vele anderen. Hij voelde zich als in een opgepakte schouwburg als de lichten eensklaps uitgaan, absoluut geïsoleerd en zich loch bewust, dat hij omringd is door mcnschen, die dezelfde emoties deelen. De donder rolde door het dat, en de bliksem spleet de wolken. De grijze regen zweepte -tegen de ruilen en het huis kreunde in den wind. Toen nam de storm bijna zoo plotseling af als hij was opge komen, en een glimlach vertoonde zich aan Lynns mond. Diamanten schitterden op lederen lak en het gras was er mee bezaaid. Het ge lach van blijde kinderen klonk in zijn ooren en een regenboog van levende kleu ren spande zich over het dal. Lynn zuchtte zwaar want de schoon heid van dit alles zond een golf van pijn, sidderend door zijn geheele lichaam. De viool van den Meester lag op de piano en hij nam haar op, alleen ziende, dut het de Cremona niet was. Toen zijn vingers de snaren aanraakten, voelde hij het instrument opeens als een oude bekende, als een vrienld. dien men na een scheiding weer terug ziet. Hij zette de snaren vast, nam den strijkstok, en begon te spelen. Het was het adagio van het concert stuk, waarvan de Meester gezegd had, dat het vol vam harlepijn' was. In de geheele muziekgeschiedenis was piels ge schreven, dat zoo volmaakt' op zijn stem ming pasle. Hij stond met zijn'gezicht naar liet raam, zijn oogen nog gevestigd op den regenboog, en diepe, trillende tonen ont snapten de riool. Oogenbliikkelijk voelde Lynn zijn meesterschap. Hij speelde zoo als de grooten voor hem gedaan hadden, met hartslochl en oneindige smart. Al de schoonheid van de wereld hoefde er in, de zon, do wijde velden, en de zo merregen; maanlicht en hef geklater van vete waleren, de donkere nachten van het heelal, Iris en de schoonheid van de moe- russen, waar haar naambloem als een purperen draad doorheen liep, een ko ninklijk lapijl wevend. Hier boven uit klonk de schoonheid van den geest, die alles gelooft, alles verdraagt, en ten laatste triomfeert door zijn lijden en ho pen. De diepste mensc'helijkc aandoeningen .spraken uit het adagio, aanzwellend in overweldigende lonen liefde én duisternis en dood. Het was de kreet van een gewonde ziel, zich inspan nend om le ontsnappen, worstelend le gen de keienen, die haar omsnoeren, om haar rechtmatige plaats in' te nemen hij degenen, die geleerd hebben te teven. Lynn beefde als een riet, dat door den wind bewogen wordt, cn zijn adem ging moeielijik. Toen kwam het majestueuze crescendo, dat de boodschap dor onsterfe lijkheid bracht: „Verdraag en gij zult overwinnen; wacht, en uwe oogen zullen opengaan." Geheimzinnige, donkere smart domineerde het geheel. Onder de beloovering der muziek zag hij alles duidelijk voor zich de overal triomfeerende geest, die geen rekening houdt met het tijdelijke, omdat hij deel uitmaakt van de eeuwigheid; die geen rekening houdt met het individu, omdat hij allen beheersciht. Zijn verdriet was niet langer persoonlijk, maar hel kwam tot hem als zijn vriend, hét wacht- woórd, den grondtoon, hot parool, dat hem toegang gaf tot het Walhalla, waar de helden-zielen der on ster fel ijken de o verwinning,steekenen dragen. De ondergaande zon zette den regen boog in brand. Lynn speelde nogeens het adiago, weer trilden de wereld-oude wel len. Hij was zoo geileri ziel. dat de sna ren in zijn vingers sneden, zonder dal hij het bemerkte, hij speelde, ton volle begrij pend; met een algeheel vertrouwen de meeslecpende accoorden van het crescendo tot het einde. Daar klonk een weifelende slap op de trap; een tasten naar de klink. Het was de Meesier, blind van tranen, zijn be minde Cremona in de uitgespreide han den. Hier riep hij gebroken uit Zoon van „mein" hart! Speen XIX. De Geheime Kamer. Hij 'heeft haar nog lief. De heinne- ring aan deze woorden waren balsem voor Margaret's hart. Er was geen twij fel mogelijk, want dokter Brinkcrhoff liad het zeer beslist gezegd. Het was de schoone, stralende werkelijkheid. Al dien lijd had zij gedacht, dat hij vergeten had, nu bleek het, d<at rij zich vergist had. Nu kwam er een gedachte in haar op, .die haar het bloed naar de wangen joeg. Al dien tijd, dat ze in Oost Lancaster was geweest, was ze bang geweest, dat hij op de een of andere manier haar te genwoordigheid te weten zou komen, en nu wa? er niets wat zij zoo zeer verlang de. Als tante Peace geleefd had. zou ze het nauwelijks gewaagd hebben, de ken nis met hem weer aan te knoopen, want zooals Doktor Brinkcrhoff, was de Mees- Ier zonder maatschappelijke positie. Iris was ook weg niemand behoef de het le welen dan Lynn. Herr Kauf- nuann wist den naam van den man waar mee ze gelrouwd was niet, en hij dacht, dat hij Lvnn's moeder niet kende. Het zou heel gemakkelijk zijn den Meestor cen briefje le zenden, dat Lynn's moe der hem gaarne persoonlijk bedanken wilde voor alles wat hij voor Lynn ge daan bad, en hem vragen een bezoek te brengen. t (W_ordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1