BINNENLAND *"*"-*! „ONS BLAD" n" i BUITENLAND. DONDERDAG 10 NOVEMBER 1021 14e JAARGANG f Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SSSBffKVfr*» De Washingtonsche Conferentie. De financieele toestand van Duitschland. IERLAND. DE SOCIALIST JHR. DE JONGE OP REIS. FEUILLETON. DE VIOOL. No. 330 DAGBLAD Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0-75: Ru Tiek „Vraag en aanboo" bij vooi- uitbetaling pe. plaat; ig f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,f 400,f 200,f 100,—, f 60,f 35,f 15,—, iBf£¥IN UIT FRANKRIJK. De Bisschopswijding van Mgr. Baudritlart. Maar al te zelden mogen wij getuigen ïijn van een plechtigheid die ons in vollen glans de ceremoniën, de heerlijke liturgie fan ons Roc-msdhe geloo-f doet beleven, geiijtk de Bissc(hopsv ling -van Mgr. Bau- dnillart dezer dagen in de Notie Dame de Paris. Een groote menigte vulde et wijd- sohe kerkgebouw en uit alle oorden van Frankrijk waren aartsbisschoppen, bis schoppen en andere hoogwaardigheid sLe- ldeed-crs samen gekomen om door hunne tegenwoordigheid den luister van dit ker kelijke feest te verhoogen. Doch niet slechts de hoogere geestelijkheid, de pro fessoren van het „Instilut Catholique" w5€T ijverige directeur hij is; afgevaar digden van veie liefdewerken die hij leidt, ook de academie Francais©, waarvan hij jeel uitmaakt, de militaire overheid en de universiteit, hadden vertegenwoordigers gezonden om bij de heilige wijding van Mgr. Baudrihart aanwezig te zijn. Het koor waar de plechtigheden plaats von den, baadde in een zee van licht, en was voor deze gelegenheid verplaatst naar den ingftng van het eigenlijke priesterkoor. Het hoofdaltaar was opgesteld op een hooge verhevenheid, zoo dat alle geloovi- gen deel konden nemen aan de handelin gen, daar voltrokken, terwijl het altaar voor den te wijden bisschop zich meeT op zij bevond. Twee troonhemels waren op gericht voor kardinaal Dubois die de wij ding voltrok en voor Mgr. Lu con, kardi naal-aartsbisschop van Reims, terwijl op een 40-tal zetels in hun purpere gewaden, de verschillende prelaten, eveneens in het priesterkoor plaats namen. Ben aanblik van Rocwntsche schoonheid en uiterlijke bekoring die zij niet licht zullen vergeten. Hoog daarboven veiheven echter, is de diepe indruk die het voltrekken der cere moniën o.p ons maakte. de innerlijke ontroering die wij gevoelden, toen het H. Misoffer in voBen luister werd opgedra gen en het geweldige orgel machtige to nen door de breed» gewelven deed weer klinken en de .reine zang ruischte door het kerikgebouw. De «me han.teling volgt op de andere, het decreet waarbij Mgr. Baudrillart is benoemd lot bisschop van Himeria wortJLt voorgelezen onder plech tige .Stilte, de eedsaflegging volgt en de vragen door den wijdenden bisschop aan den nieuw benoemden, wrorden op duide lijke wijze beantwToord. Aangrijpend is de zang van de litanie ran Allerheiligen, die opstijgend als een vurige smeekbede, aangeheven door het koor, door de groote scharen mede wordt- gezongen, de handoplegging, de plechtige zalving, de zegening, het overreiken van ring, kruis en scepter, des te aangrijpen der voor hen die er de beleekenis van kennen. Zij vinden echter hun bekroning op het oogenblik dat de nieuwe bisschop uit de handen van den kardinaal, dde de wijding voltrekt, ten slotte de volheid van zijn heilig ambt ontvangt en de introni- sulie plaats vindt. Als ai deze ceremoniën zijn volbracht door Kardinaal Dubois, wiens krachtig stemgeluid ons ten volle de gebeurtenissen doet mee. beleven, weer klinkt een „Te Deum", uitdrukking ge vend aan het gevoel van dankbaarheid dat alle aanwezigen bezielt. Met den mij ter op het hoofd en het kruis in de hand, schrijdt vervolgens Mgr. BraudriÜart door de gelederen der neergeknielde menigte, die hij zegent volgen-s liturgisch gébruik. Teruggekeerd in het priesterkoor, geeft de nieuw gekozen bisschop zijn plechtig en zegen en het laatste evangelie besluit deze hoog heilige plechtigheid. Al zijn wij er van overtuigd dat iedere kerkelijke ge beurtenis ook die waar wij getuige van zijn in het eenvoudigste dorpskerkje, ons Roomsche hart kan ontroeren, toch doet het ons goed, nu en dan de schittering le mogen aanschouwen van een wijdings- feest als dit rijk aan uiterlijke schoon heid, ontroerend door innerlijke waardig heid. Een onvergelelipken indruk hebben wij meegenomen, een gevoel van groote dankbaarheid heefi ons bezield, niet slechts als ioeseJhouw-ers, maar ook als kinderen van de katholieke kerk. deze ge. beurlenissen ie hebben meegemaakt. Mgr. BaudriiMart die een geheel bijzon dere plaats inneemt in het Parijsahe le ven, als directeur van het „Institut Ca- thoüaque" als man van wetenschap, wiens vurige vaderlandsliefde, gedurende den oonlog zoo sterk tot uiting" gekomen, het Fransohe hart ten volle heeft veroverd, blijft tot aller vreugde voor zijn werk kring behouden. Hij trekt niet heen naar het land waar over hij als bisschop is aangesteld, als bisschop „in partibus" blijft hij den werkkring vervullen, waar hij noode kan worden gemast. De liefde die men hem hier toedraagt, kwam tot uiting niet al leen bij de plechtigheid in de ^Notre Da me", maar ook in de vele geschenken, hem bij deze gelegenheid aangeboden. Professoren en leerlingen van het insti tuut boden hem het kostbare kruis aan, de vice-reet or, aibbé P ruaiel, vereerde hem den sierlijk bevverfleten mijter, terwijl de bisschopsring hem werd ten geschenke gemaakt - door de familieleden van Mgr. Hulst, wiens leven hij zoo uitvoerig heeft beschreven. Meerdere geschenken, alle uitmuntend door kostbaarheid en door herinneringen eraan verbonden, vielen hem ten deel en bewijzen eens. Ie meer, welke plaats van beteekenis mgr. Bau- driÜart in het hart van zijn landgenooten inneemt. Het wapen van den nieuwen kerkvorst draagt deze spreuk:, „procruce virtus que vires que" „voor het kruis al mijm moed en mijn krachten" een devies zeer zeker van toepassing op dezen hoog- waarcligheidsibek'leeder zelf, maar ook een, waarvan de navolging door alle gekxm- gen, het schoonste geschenk zal zijn, hem aangeboden op -dezen, voor ons katho lieken zoo blijden feestdag. Pariis, 2 November 1921. Mr. P. v. S. De correspondent van de „Daily Tele graph" imeldt, dat het program voor de- beperking van de vlootbewapeniingen, dat uitgewerkt is door de Amcrikaa-nsohe dele gatie, thans gereed is. Volgens dit plan ko men Engeland, Japan en Amerika overeen, een conventie te .sluiten tot vaststelling van de verhouding van hun vloolmachlen op den grondslag van de behoeften van de nationale veiligheid. De bijzondere positie van Engeland als een eilandenrijk wordt errkeud door 'het handhaven van de for mule, welke president Wilson in 1919 aan vaardde. Aan Amerika zal het recht wor.- den verleend er oen vloot op 11a te houden van gc-lijkc sterkte als de Britsche vloot, in verband met de beteekenis van zijn territo riale en maritieme belangen, de uitge strektheid van zijn grenzen aan den Atlan- tischen en Stillen Oceaan en de noodzake lijkheid lot het handhaven van de Mon- roek-er. Gedurende een bepaalde periode zal het niet zijn toegestaan oorlogsschepen le bcuVen, terwijl de in gang zijnde aan bouw van oorlogsschepen zal worden ge staakt. Voortaan zullen geen nieuwe sche pen op stapel worden gezel, behalve voor de vervanging van verouderde schepen, ter wijl regelen zullen worden opgesteld ter bepaling van wat onder liet begrip „ver ouderd" dient te worden verstaan. De zes slagkruisers, die Amerika thans aanbouwl, zullen worden afgemaakt en beschouwd als een intcgreerend deel van de Amerikaan- sche vloot, waardoor de Japansche vloot tot de Ameriikaanscbe en Britsche komt te staan in een verhouding van 6 tot 13. Waarborgen zullen worden vastgesteld, op dat de mogendheden koopvaardijschepen" niet. in oorlogsschepen veranderen. De uit schakeling van verouderde schepen zal on verwijld plaatshebben om de loopende .vlooluitgaven le verminderen. Amerika en Japan zullen de gelofte doen hun gebie den in den Stillen Oceaan niet te verster ken. Wat betreft de bijzonderheden van hel Aimcrikaansche program aangaande het Verre Oosten verneemt de correspondent van een gezaghebbenden autoriteit de vol gende bijzonderheden. Amerika staat er op. dat alle toegangen tot Siberië, die thans fei telijk door Japan worden beheerscht, vrij worden gelaten. De Oostelijke Ghïneesche Spoorweg, in het Noorden van Mandsjoe- rijo, moet onder internationaal beheer ko men. Alle rechten van verscheiden aard (eoncessies, leeningen, etc.), die de mo gendheden sedert het begin van de Chi- neesche revolutie hebben verkregen, die nen aan een grondig onderzoek onder worpen op alio eigendoinsaclen getoetst, alle geheime verdragen, hetzij tusschen Ghina en de mogendheden, hetzij tusschen dë mogendheden onderling, zullen op de confercntictafel gelegd moeten worden. Voortaan zouden de z.g. uitsluitende of prioriteitsrechten niet meer ais geldig er kend worden, terwijl alle publieke Icenin- gen, uitgegeven hetzij door de centrale, hetzij door een provinciale Chineesehe re geering, zouden worden uitgeschreven door het financieele consortium der Vier Mo gendheden, dat op 20 October 1920 werd in het leven geroepen. Binnen de aldus vastgestelde grenzen zouden alle particu liere ondernemingen zijn toegestaan om China te exploiteéren op voet van algc- heele gelijkheid. De werkzaamheid van het Consortorium zou zich uitstrekken tot Mongolië en Mandsjóerije, doch de Japan sche rechten, die thans bestaan ten aan zien van den Zuid-Mandsjóerijsclien spoorweg zouden worden bevestigd en de concessie voor het schiereiland Liao Tung, die "Maart 1923 expireert, worden her nieuwd. - China's wenschen. Volgens „Exchange" zal China Ier Was- •hingtonsche conferentie het volgende pro gram verdedigen: 1. China wenscht dat Japans macht wordt teruggebracht op het zelfde peil als dal Van de andere mogend heden in het Verre Oosten, niet dat de andere mogendheden hun positie zullen versterken lot het niveau van Japans pre- ferentieele positie; 2. China verzet zich te gen de handhaving van het Engclsch-Ja- pansche verdrag, doch zou gaarne deel nemen aan een Amerikaanseh-Engelsch- Japansch-Chincesch verbond, dat geba seerd is op goede kameraadschap; 3. Ghi na eischt de beperking van Japan's invloed in Mandsjóerije op grond van de theorie, dat Japan huiten zijn vroegere rechten treedt op den Zuid-Mandsjoerijschen .vuyt rweg; 4. Ghina eischt de teruggave van de vroegere Duilsehe bezittingen in China, bewerende, dat Japan ze thans be zet houdt, omdat China le zwak is om ze terug, te eiscfien. EEN NIEUW TYPTE DUIKBOOT. Men verwacht in Amerika groote din gen Van een nieuw" type dtrikboot, aas den houw waarvan juist is begonnen le Portsmouth in New Hampshire. Twee van deze duikboolen zijn op stapel gezet, elk 2925 ton groot, met een lengte van 90 meter, electrische machines van 6500 paardekracht, een snelheid van 21 knoo- pen varende aan de oppervlakte en van 10 knoopen onder zee, bewapend met een vijf inch-'kanon, dat bruikbaar is tegen luchtvaartuigen, zes lanoeerbuizen en een radius van 10.000 mijl En dat aan den vooravond van de ,-on't'wapenïngiSc.onifereutiel" De commissie van herstel ie Berlijn. Naar de Berl. correspondent "van. liet „H'bl." uit regeernngsk ringen verneemt, is diet doel der gisteren le Berlijn aangeko men eoimandssle van "herstel niet alleen, -de Duilsdhe betMangseapaeitéit te onderzoe ken, maar ook na te gaan, in hoeverre voorbereidingen, zijn getroffen voor de be- tailing van het volgende milliard gouden marken, diein Januari moei plaats heb ben. De Duilsdhe regeering zal thans trachten de commissie, er van te overtui gen, dat zij niet in slaat is de betaling dn butiten'laaidsche wissels tc doen, en uitstel vragen. Weeidc-artikeien uit Frankrijk. De rijksminister voor economische zaken, de heer Schmddt, heeft in don rijks dag gewezen op de zonderlinge houding van de entente, die van Duiiscthüand ge weldige prestaties eischt en tegelijkertijd Dui'tsdhland dwingt tot den invoer van weeldeartikelen. De in tergeal lieerde in- voer-commissie le Eins heeft toestemming verleend tot den import van wijn, cham pagne, cognac, likeur en brandewijn tol een bedrag van 990 millioen mark gedu rende vier maanden; van gummiartikelen tot een bedrag van 50 miillioen mark, eveneens in vier maanden; van parfum, poeder, schmink tot een bedrag van 17% miMjoeii mark; van fijn ondergoed en kant lot - een- bedrag, van 300 mrdüoen mark, van pa arken en edelgesteenten tot een bedrag vaii 6 millioen mark. De minister voegde hieraan sarcastisch toe: Indien wij niet met straffen bedreigd werden, dan zou de keuze niet moeilijk zijn. Wij moesten dan maling hekiben aan de ^schade vergoeding en champagne drin ken, of onze verplichtingen nakomen, dodh dan ons niet bezondigen aan geiagen in Fransohe likeur] o kalen. Duitsch kapitaal in het buitenland. De Rijksdag-afgevaardigde dr. Hugo heeft je Bremen ©eii rede gehouden over •den. poiiiiiéken toestand. Hij zcide o.m.: In-dien wij op 15? Januari niet betalen zul len wij. groote fabrieken, d-le befhooren lot de Wês-tfaalsdhe industrie, verliezen. Wij móéten tijd hebben onv op adem le komen; misschien kunnen wij die krijgen dooreeen leenung in; goud. Ai zijn wij ook nog zoo arm geworden, bij de entente hebben wij nog een tegoed; n.l. door de liquidatie- van' de 'Duiitsche vermogens in het buitenland. -De totale waarde van die 'vermogens is 20 maal zoo groot als de geheéle massa Duitsch papieren geld,, dat thans in de wereld rond zwalkt. Onize vijanden hebben voor ©en waarde van 20 milliard mark jgoud), meerendeels in baar geld, in handen. Reeds het twin tigste van die som zou voldoende zijn om al het Duilsche papier terug le koopen, dat thans neg aai de wereld in omloop is. Asquit over de Markdaling. In een rede te Glasgow zed.de de lieer Asqualb, dat de toestand van de Mark wees op een financieele ineenstorting van Duitschlaud, hetgeen een calamiteit voor de overige landen dei* wereld zou hetee- k-erierï. Hij bepleitte de quaesti-e van het anmulperen dér oorlogsschulden opnieuw aaii de orde te stelten. De conferentie met de groot-industrieelen. Naar gemeld wordt, is dé rijkskanselier voornemens, heden, Donderdag de ver tegenwoordigers van het Rijks verbond der DuHsehé industrie bij zich te ontvangen, om van hen een verklaring omtrent liet besluit inzake; dé crediethiilp in ontvangst te nemen. Bindende besluiten zulten eerst genomen kunnen worden na de conferen tie te Washington, zoodat er nog geruime tijd zal verloopen, vóór de plannen ver wezenlijkt kunnen worden. DE OVEREENKOMST VAN WIESBADEN H.eit Engelse he departement van bui- lenlaindsclie zalken publiceert het verslag vain Sir John Bradbury, Britsch lid der commissie van herstel, over de Fransch- Duilsche overeenkom,sit 'betreffende leve ringen in nailure, den Gen October ie Wi f'baden gcleelkend. Na co-muisntaar te (heb1 u geleverd op het feit, dat Duitsch- laiiid den cTaaffHuj betrokken extra-la si aanvaardde in wreerw,il van liet feit, dat de in Mei vastgestelde staat van betalin gen beschouwd werd als den maximum- last te vertegenwoordigen, dien Duitsch- land zou kunnen dragen, zegt Bradbury, dat hij en de Italia a niscihe en de Belgische leden der Comimissiie tot do slotsom wa ren gekomen, dat déze overeenkomst de betalingen ingevolge bovengénoemdén slaat ongunstig zou kanen beinvloden. Daarom geven zij bepaalde waarborgen in •overweging in het belang der geallieer den en ootk in dat vaai Frankrijk zelf. Een dier waairborgten zou zijn de betaling door Frankrijk, van tijd tot tijd en bin nen zekere grenzen, aan de a!geme«ene schadcvergoediirgskas van bedragen noo- d.ig om te verzekeren, dat de geallieerden liet hun toekomende aandeel krijgen, jloor Duiitisch'land verschuldigd op grond van den bct'alangsstaat. De ministers van Ulster zullen heden in Londen aankomen voor -de op Donderdag met Lloyd Geoinge te hourten conferentie. Ook de Sinn-Fc'iners Michael Collins en Gavan Duffy zijn. gisteren uit Ierland naar Londen teruggekeerd. Lloyd George heeft gisteren een verga dering gepresideerd', die twee uur geduurd heeft en die werd bijgewoond door Otiam- berlain, Birkenhead, Haimar Greenwood en Gordon Stewart. Onderwerp van be spreking was natuurlijk Ierland. De bladen hebben artikelen over de groote belangrijkheid van de confereniue op heden, Donderdag. Zij betoogen, aait indien Ulster hal-sstarrig blijft, er een al- gemeente verküezang zal komen. DE REVO'LirriONAIRiE BEWEGING IN BRJTSGH-INDIë. De commissie van bet „All Indtia"-con- gres te Deüfni heeft den 4den November op vootrstel van Gandbi een resolutie aan genomen, wellke vaststelt dat er nog maar ntian een maand tijds i-s alvorens de non- oooperators zulten overgaan tot het uit voeren van. hun besluit om swaraj- (zelf bestuur) in le stellen, en alle provincies „mach tigt" om otp eigen c gezag over te gaan tot orgchoortzaamiheid aan hel bur gerlijk bestuur, met inbegrip van het wei geren om belasting te bekaten, „op de Avij- zé die liet meest geschilkil wordt geacht'1, op de volgende voonvaairden: dat angcA'al van indiviid-ueele ongehoor zaamheid "het individu met de hand het weefgdtouiw moet kunnen bedienen en ergengemaakte Idcéren drargt, gelooft In de eenheid tusschen Hindoes en Maliome- dauien en in de eeiiheid' van alle geoueen»- sciliappen, die iai Indië A>er schillen de gods- düeiïsten belijden, zich op het standpunt stelt, .dat het nalaten van geweld vol strekt noodzakelijk is voor het 'herstel van het Kihalifaat en- het verkrijgen van zelf- besitiMKr; dat ingeval van massa-ongehoorzaam heid een groote meerderheid der bevol king volledige swadestji (e'gen productie) moet hebben aanvaard en zich kleedt met kleederen, met de hand gesponnen of ge weven, moet geïooAren in een uitvoering geven aan a He an de re «punten van hét non eoopetratio «program. Telegrammen irit BritecCi-ln-diië d;n de 'Engeflsche bladen zeggen, dat Ghahdi's houdSing op het India"-congrês wordt besdiouAvd als een iaaitste wanhopige po ging om de gebroken kTachten der non- coopera'tion-hewegii'ng weer om zich te verzamelen. Ofsciho-o-n men de aórestaitie Aran Ghandi thans oóAtenmijdelijtk acht, zoo geven enkele organen toeïi den raad om Gliandti niet ie' arresteer en, omdat dit juist is Avat hij wenscht en men daarmede in de kaart Araii den „vijand" zou spelen. De correspondent van de Daily Tele graph" te Calcutta vernocniit intussdhen, dat .dé regcering geen vin zal verroereri zoolang Gandhi fniét metterdaad den eer sten slap doet tot het moiken vam revolu tie te Go&jerat, waarmede hij, zooals men weet, gedreigd heeft. En de correspon dent van de „Tiinïés". te Bombay z-egit dat er geen reden te om 1e veronderstellen dat de laatete fase van Gandhi's campag ne méér succes al oogsten dan zijn woe- ge re -mislukte, pogingen. REM, BUSTENL ilRl@ÜTil0 OBERAMMERGAU. In Mei bee innen te Oberommiergau de bekende passiespelen, sedert 1910 niet meer gegeven. De pottenbakker Anton Lang zal weer den Christus spelen. Thans hebben zich al 60.000 Amerikanen en bijna evenveel Engelschen aangemeld voor plaatsen. Het gemeentebestuur heeft met de omliggende plaatsen contracten' gesloten voor liet tïerbergen dier VTcem- delingen. Een reisbureau heeft reeds voor 600.000 mar«k een garage laten bou- i wen. Zoiidagraiddag, toen de koning en j die 'koni-ngin van Engeland de kerk van St. Martin te Londen veriieten. wilde j een vrouw een petitie aanbieden, die door 'skoniaigs stalmeester in ontvangst werd genomen. De „Daily Ghron." meld't daar nader over dat het smeekschrift betrekking had op die veiligheid en het geestelijk welzijn i van den prins van Wales gedurende zijn reas naar het Oosten. 'sKonings secreta ris h^ft de vrouw een geruststellend ant- woord gezonden. Het schiiiit dat die zelf- de vrouw reeriis meermalen smcekscbrif- ten aan de koningin zond en daarop steeds een welwiitenicl bescheid ontving. Zondag middag toen iiet incident plaats had, had: de koning reeds aa-n de politie gezegd dat hij de vrouw ker.de en men het haar niet lastig moest maken. De Amerikaarnsclic Senaat heeft een 1 resolutie aangenomen, welke de „inter state commerce commision" vraagt af schriften over te leggen van adie overeen komsten tusschen de Ameri-kaanische s-poorwegen en buiteiilandsche scheep vaartmaatschappijen. Senator Reed had bij den Ameri- kaanschen Senaat een -voorstel ingediend om de overwHistbeiasiing, die de regee ring wiltde afsdliaffen, te doen voorlbe- s»taan en de opbrengst daarvan aan te -wenden - voor de uitbetaling van een pre mie aan Ameriikaansche veteranen uit den oorlog. De Senaat heeft het voorste* met 38 tegen 28 stemmen verworpen. Een commissie heeft vastgesteld, dat er op liet oogeriblik 343.000 personen te New-York werkloos zijn, of 13 pet. van aü'le personen, die te New-York loon trek kende n arbeid verrichten. Volgens een bericht in de Deerusche bladen zal de hoogleeraar in die a trono- mae aan het Kopenbaagsche observatori um, Elis Stroemgren, een geboren Zweed, den Nobelprijs voor den vrede krijgén. Hij heeft van het begin van den oorlog af ijverig gepropageerd voor den vrede. Volgens telegrammen uit Valona houdt de opmarsch der Serviërs in Al banië aan. De- Serviërs moeten reeds dicht bij dte hoofdstad Tirana staan. De- regeering van Atlb.anië heeft, diringende verzoeken om hulp gericht, lot de Entén- te-mogeiKlheden en den Volkenbond. De aardappeloogst in Duitschiapd bedraagt 26.815.000 ton, tegen 28.24S.000 ton in 'het vorige jaar en 45 millioen ton in liet jaar vóór den oorlog. Bij een gevecht in verband met ver kiezingen: arte Jackson (Kentucky), waare bij re'yölvers werden gebruikt, werden zes -personen gedood en vijf geAVond. We deelden indertijd het vermakelijk gCA'al mee, dat het sociaal-democra'lisdtie KairtcrEd jihr. de Jonge le Geiöie-p, in 'te- gemwoordLjgbeid van arheiders-par tijge- nooten, plaats nam ia een derde klasse- rijifcnig - van spoorwegen, om later in Kruis-: punt Beugen over le stappen in een eer- ste-klasse waggon. 1 Thans te er weer een eigenaardig geval met du'en afgevaardigde, schrijft „De VoIFskrant". Dezer dagen zat hij in een eersteklass©-rijtuig en vroegen den conduc teur naar zijn plaatsbewijs. Hij ;gaf tea antwoord: „Ben KamerLd". De conduc teur nain hiei*mede echter geen genéegen en drong aan op vertoomng van plaats bewijs. Hierop stoof jhr. de Jonge op en gaf den conducteur tot bescheid, dat "hij wel nader van de zaak zou hoorenl Dc socialistische afgevaardigde noteerde het nummer van den conducteur. Welk een aanmatiging. De conducteur was volkomen in zijn, recht, om plaatsbewijs te ekschen en zou zelfs zijn plicht niet hebben gedaan, in dien hij zulks had nagelaten. Genoemd Kamerlid., nota bene zich noemend a rbeidersa fge A7a a rd i gde' schijnt dit niet ie beseffen en er alvast een denkbeeld van ie willen geven met welke humaniteit de arbeiders in een socialistische maatschappij door volksver- legen-vvoordigers zullen worden bejegend, O DURE „SNERÏSCIiOOL- TJES". I11 de „N. Haagsche Grt." lezen we: Tc Zuidihorn had de aanbesteding, plaats van den A'erbouw der Bijz. School, laagste in schrijver Getbr. Oosterhof van Niezijl, voor Ut230 (gegund). Een Open'b. Uk)-scjhool. (in aanbouw) voor pl.m. 20 leerlingen kost (met inbe grip van den grond) ruim 26000, d. i. 1300 per leerling. De Bija. School, waarover B. en W. ach en wee hebben geroepen, ten behoeve van pl.m. 50 leerlingen komt nu per leerling op f 220. En toch, o die dure.... Bijzondere School. Te Polsbroek en Jaarsveld telt de Openbare School pl.m. 15 kinderen. In Montfoort moest destijds voor zulk een klean getal een nieuwe Openbare School .worden gebouwd. Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Ersgelsoh door Héc. riette v. d. Waarden. 42. Of zou do belofle hom nog tegenhouden? Als den dag van gisteren herinnerde Mar- garel zich haar moeder, toen ze streng van i'ianz de holofle eisohie, dat hij het huis nooit meer heireden zou, en Franz was iemand, die altijd zijn woord hield 'oen bedacht zij, dat op den dag, toen ante Peace voor bet laatst gasten ontving, I J Stomen was in dat zelfde huis met de ranona, die hen in het begin geseheiden krach*" Jaran nadlen llea vveer iexam-n of I Brinkerhoff had haar gevraagd, ze Vliend ecns nK'e mocht brengen vri«nd!0kw!3 ?T 'r' pr°"ig vkwk'" Win n t,;,„ haufmann te ontmoclcn. mecbre,)zó,!3 l''a<k'u, Woensdagavond .'eed dat ive, v na a jaren, al het ftsiliï Yiiwi j!en lon M hel dan aanwezig was? "Was het ook niet onkiesch om den Meester le ontbieden, en hem plotseling in tegenwoordigheid van zijn liefste van lang geleden te brengen? Zon der zich verder le bedenken zette Mar garet het plan van zich af. En Lynn zon ze willen, dat Lynn Herr Kaufmann meebracht? Zou ze willen, dat haar zoon hem mededeelde, dat zij de vrouw was, die zij een kwart eeuw ge leden liefhad? Margaret werd vuurrood als ze zich de ontmoeting indacht Lynn wist niet, dat het de Meesier was, alleen dat ze van iemand gehouden had, met wier. ze niet getrouwd was. Zon ze willen, dat-Lynn daarbij tegenwoordig was, ver rast en misschien bedroefd? Haar hart ant woordde noen. Ook het briefje zou onfijngevoclig zijn. Hij kende „MargarH Irving" niet, cn ze kon loeh niel schrijven, dal ze eens elkan der liefgehad hadden. Op s!ol van rokeniug had ze niets aan Dokter Brinkerlioff's woord, en hij kon zich vergissen. Zelfs de Meester kon in eer. waart leven, zich slechts verheelden, dal hij nog van haar hield Latere ontmoetingen zijn dikwijls pathe tisch Is^nhtn menschcn, die elkander Kef.iadden in hun jeugd. De omstandig heden scheiden ben, die elkander eeuwige (rouw zworen, soms blijft tién getrouw, terwijl de ander velgeel. Soms Iröiiwen fc-uder pi§J een am-der, elk qjej b«f beeld van den ander zorgvuldig geborgen in die geheime schatkamer van het hart, waarvan de schemering of de muziek de beste sleutel is. De tijd, de vriendelijke toovenaar, schaaft de ruwe kanten, vult ieder te kont aan, en, verandert door zijn wonderlijke loover- kracht het werkelijke in het ideale. Zoo bewaart men in den vefborgsten hoek var zijn ziel de oude liefde hij ontelbare an dere kostbare dingen. Smart bewaakt den drempel want het Berouw bewaakt als een schildwacht de deur. en om binnen Ic treden moet men zich eerst verzoenen mol het Berouw. De ingangen zijn gemaskeerd door schitteren de weefsels, bestaande uit lang-geslorven droomen. De vloer is dik-hezaaid met roze marijn, dat eenvoudige, geurige kruiid, dat herinnering beteekent. Het licht dat er in schijnt valt in schoont' regenboog kleuren door liet open raam en verlicht de verborgensle hoeken. Kostbare vazen zijn daar aanwezig, ge vuld met verlangens, die tol aan den jong- sien dag onvervuld moeten blijven. Daar ligt de lioop geborgen in een lade met lavendelgeur doortrokken, maar het slot is roestig, en geeft niet gemakkelijk mee. Liefde, kostbaar als nardusolic staaf bij den ingang, zoo verlangend den drempel te overschrijden en hel Berouw voorbij te gaan! Dwt KgWï> de 4nwiö«n d$]t Heyiaijering in kunstig bewerkte élui's, waar geen stof kan doordringen. Smaragden gemaakt uit de „groene weiden en de stille wateren," salfiren geboren uit de zon en de zee. Topazen uit het vuurgeel, dat de onder gaande zon in de lucht achterlaat, diaman ten, dde hun straling ontkenen aan het ver blindend licht van den middag. Robijnen, die hun kleur hebben opgevangen van het warme harte-bloed, dat zoo gaarne zijn innigste liefde gaf. Amethisten, gemaakt van doodc viool tjes met eer. nog vluchtige geur, die als een enkele kostbar; druppel bewaard wordt, ver huiten het bereik van bederf. Opalen, als een blauwachtige doorschij nende vlatn, gemaakt uit regenboog-kleu rige phantasiën, ijl als een droom, om even spoedig te vergaan. Tezamen gehechl door duizend volmaakt-gelukkige oogen- blikken wachten deze juweelen van het Geheugen op het rustige uur als onze vin gers hen uit hun schuilhoek beuren, en onze oogen, de tranen, die zij geschreid hebben niet meer achtende, schitteren van de oude vreugde. De blaadjes van rozen, die zoo lang geleden vertrapl en gestorven zijn, leven zachtjes op als de deur van de geheime kamer geopend wordt. Melodiën rijzen uit de stilte en fluisteren de bekoorlijke lonen van een lang-verloren liedje. Vroegere,, veel-gelezen brieven, met de tint van oud- iroor op hun .welsprekende bladzijden fluisteren nog: „Ik heb je lief," ofschoon de hand. die de leedere boodschap mede deelde al lang versteven is, en rust op het stiile hart. Als de wereld hard geweest is, als liefde onbeantwoord is gebleven en vriendschap te kortgeschoten is, dan sluipt men naar de geheime kamer met 't gevoel alsof men een heiligdom betreedt. Boven verdriet verheven, ernstig en waardig gaat men zwijgend, geeft het wachtwoord en Ir cc binnen. De geurige kruiden en roze bloem bladen storten balsem in het vermoeide hart. daf tevergeefs heeft liefgehad, zoo trouw gestreefd, en heeft gefaald. De drcomen, die als een fijn weefsel de muren bedekken, komen terug om de vingers aan te raken van dengene, die het Patroon uit werkte in een vloed van verblindende tranen. De muziek, die heeft gerust en ge troost komt terug en trilt weer uit nauw- bewogen snaren. De doorploegde handen, die oud en hard geworden zijn door onzelfzuchligen arbeid, worden weer slank en zacht door de liefdekus van langge leden. Na een uur in de geheime kamer als Muemosyne zingende hare schatteti te voor schijn haait, komt men kalm en zonder vrees terug om te laten komen -wat komen wil. Margaret kwam nit haar geheime kamer met gen glimlach om de lippen. Jn dat eene uur had ze ten laatste afstand ge daan van alle bitterheid, elk gevoel van te kort. Na vijf-en-twintig jaren van ontbering en teleurstelling was zij eindelijk toegelaten in baar erfdeel: de tevredenheid. Nu beschouwde zij I-Ierr Kaufmann op nieuw. Wat was er ten'slotte te winnen? Ze kon teleurgesteld zijn in hem of zij kon een desillusie beteekenen voor hem. Ze herinnerde zich wat een vriendin haar jaren geleden verteld had. Lieve Margaret, had zij gezegd» ..er. is een ding in mijn leven, waarvoor ik nooil zri ophouden dankbaar'te zijn. Toen ik heel jong was werd ik verliefd op een jongen van mijn leeftijd, en onze ouders beletten ons een overhaast huwelijk te sluiten door ons te scheiden. Ik vergat hem niet maar.later ontmoette ik een man, die in ieder opzicht veel beter bij mij paste, ik hiejd van hem en achtte hem hoog en mijn moeder stemde toe; maar in het ge heim bleef ik de oude liefde bewaren tot op een zekeren dag een gelukkig toeval mij tot hem bracht. In een oogwenk was de hetoovering verbroken, en ik lachte om mijn dwaasheid, lachte omdat ik vrij was. Ik trouwde met den ander, en ik ben een zeer gelukkige vrouw ge orden veel gelukkiger dan dat ik in den waan had voortgeleefd verliefd te zijn op een herinnering." .T v jWoidt vervolgd.)! i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1