t „ONS BLAP Alkmaar's Mo earn 5. R. KEUSS - ALKMAAR BUITENLAND. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: KctiI Twee uitersten, PRIMA GEURIGE PIJPTABAK geSatmcecrd door ds TafeaksÊaJboek Neemt psoeS stiet deze prima kwaliteiten in is-aaie verpakking. Vraagt se Uwen winkelier DE VIOOL. Motel „TOELAST" Klassieke en Operamuziek AFTERNOON TEA CONCERT GEË. BUITEHL."BERiOÏÏTÏN. aanval op een- trein. Nó. ^ïi VRIJDAG 11 NOVEMBER 1921 14e JAARGANG NOORD DAGBLAD ■■[■I ii»nr-jii—<■!- i Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad ...f2.- f 2 85 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1 25; elkeregel meer f0 25; Reclames per rege! f 0 75: Rubriek „Vraag en aanbou" bij voor- uitbetaling pe. piaat'. Tg f 0-60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een politiek, die niet anders dan tot I nick-". Het voorstel, dat Sinn Fein bereid poüs verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500, f 400, f 200, f 100, zulke 1 heet te ziin te aanvaarden en dat de regee nieuwe verbittering tusschen werknemers <xn dominion.par: Gis tervii werd ons het algemeen verslag der Tweede Kamer op hoofdstuk X A (Ar beid) van de Sta-tsbegrooting 1922 voor gelegd en vandaag bet algemeen verslag over hoofdst. I, de Algeuieene beschouwin gen. In beiden treft een en dezelfde toon, welke ons doet denken aan het altijd weer voorkomende, zeer menschelijke verschijn sel, hetwelk men in iedere gemeenschap, groot en klein, in huisgezin of vrienden club, handelsvennootschap of publiekrech telijk lichaam, steeds aantreft: wanneer n.m. de zaken florisant gaan, kijkt men op geen kleinigheden en mag ieder een potje breken. Maar wanneer er malaise is geeft <ie eeör den ailder de schuld,- wordt men kribbig en prikkelbaar en is de /kleinste oorzaak voldoende om de gal te doen over- ïoopen. Na de jaren van ongezonde hoog-cpn- junctuur, waarin het goud het land binnen-' .stroomde, zijn de magere jaren gekomen, ook voor de schatkist des lands. VVanl slapie in de industrie en werkeloosheid be- teekenen voor de landsregeering een niet oinnen komen van de hoog geraamde be lastingbedragen en kostbare uitkeeringen «n dure voorzieningen om de arbeidloozen In Let leven te houden. De toekomst is don ker en dus zijn de Kamerleden in hun schriftelijke beraadslagingen over de Staatsbegrooting somber gestemd. Voornamelijk moet de Minister van Ar- beiü het ontgelden. En zoowel in het al gemeen verslag op de begrooting van Ar beid als in de Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooting wordt weer het zelfde liedje gezongen, alsof de Arbeids wet met dé voorgeschreven arbeidsverkor- ting de oorzaak zou zijn van de malaise, en dat. wanneer de bepalingen der Arbeidswet maar soepeler werden gemaakt, de ellende voorbij zou zijn. Eigenaardig is het hierbij 3 te irerken, dat het onlangs gepubliceer- ie ontwerp tot wijziging der Arbeidswet, .vaarin de gewenschle verbeteringen reeds 'n uitzicht zijn gesteld, geheel wordt ver zwegen. Maar zoo gaat het: nu de malaise er .-a en men een zondebok heeft om al zijn grieven en klachten op le laden, nu wil -hen het amo beest niet meer laten ont snappen. AV" Echrijrrn dat des te gcreeder, omdat wj jiuoit ibilnd y.ijii i. voor de on- voIkomcn'kcden der Arbeidswet en er van iverluigd zijn, dat alle daarin vervatte be palingen, die een gezonde concurrentie der Nederlandsche industrie met de buitenland scue belemmeren, zoo spoedig mogelijk iienen opgeheven te worden. Maar daarnaast weten wij ook, dat de mrzaak van de tegenwoordige slapie in handel en bedrijf slechts voor een zeer klein deel aan deze bepalingen mag worden .oegeschreven; dat de schuld veeleer aan ion chaolischen toestand van de wissel- kó'-rsen, aan den verwarden internationa len economischen toestand moet worden toegeschreven. Wanneer dan ook de heeren Kamerleden daaraan voornamelijk hun aandacht had den gewijd, en hadden aangegeven wat cr fan Nederlandsehe zijde, zij het in be- scheiden mate langs diplomatieken weg godaan moet worden om de conferentie van Washington te cloen slagen, om een betere gezindheid iusschen de overwinnaars en overwonnen van 1918 te bewerkstelligen, wij hadden dat op prijs kunnen stellen. Nu geven de genoemde verslagen meer een v» irspcl van 'n politiek gevecht bij de aan staande bcgrootingsdebaüen, des te gevaar lijker, omdat wij juist in dezen liM en werkgevers kan leiden, veilig kunnen missen. Duidelijk is uit de bedoelde verslagen der Tweede Kamer het geluid te hooren van dcu verkiezingsstrijd in 1922: eenerzijds is de Vrijheidsbond aan het woord, die de oude leuzen van vrijheid en ongebonden heid aanheft, die op terugdringen van over heidsbemoeiing uit het bedrijfsleven aan stuurt, die in één woord het oude kapita listische stelsel als het eenig houdbare aan prijst, tegenover de ultra-radicale elemen ten. die zelfs van de al te groote Over heidsbemoeiing in de oorlogsjaren nieto willen prijsgeven en tegenover de vrij heiasleus den eisch stellen „om aan onbe kwame of onwillige beheerders het bedrijf uit handen te nemen. Er is waarlijk in dezen tijd van opbou wen en overgang wel wat anders te doen dm de zaken zóó op de spits te drijven. Het kapitalistische stelsel heeft fiasco ge leden, blind is hij, die dat niet ziet. Maar het daarvoor in de plaats stellen van alge- heeie staatszorg en overheidsbeheer is min stens even erg, zoo niet erger dan terug- keeicn tot het economisch stelsel der 19de eeuw. Rusland heeft de consequenties van dat staatsbeheer toch fn voldoende af schrikwekkende wijze laten zien. Een geleidelijke ontwikkeling van een groienden gemeenschapszin tusschen werk gevers en werknemers in den geest van c.irislelijke solidariteit, waarhij de Staat slechts steun en bescherming verleent, lijkt de eenige weg naar een betere toekomst. Van die uiteraard zeer langzame ontwik keling moeten de heeren politici echter voorloopig hun handen maar afhouden. Ui. bovenstaande blijkt 'af weer -hoe „de politiek" niets brengt dan strijd en verwij dering, terwijl wij juist voor de naaste toe komst eensgezindheid en samenwerking noodig hebben. De toestand In Ierland. De onderhandelingen. De premier van "Ulster, Craig, heeft drie uur geconfereerd met de leden van zijn kabinet en heeft daarbij de gedragslijn uit- engezet, gevolgd bij zijn besprekingen met T 'oyd George. Volgens een uitgegeven omul uniqué keurde het kabinet eenpa ng de vastberaden houding goed, door Graig in het belang van Ulsjer aangeno men. Het kabinet van Ulster is gisteren op- -nieuw bijeengekomen. Verwacht werd, dat er een gedetailleerde schriftelijke me- dedeeling van de regeringsvoorstellen be schikbaar zou zijn. Reuter seinde later: Ir. een communiqué, uitgegeven na de bijeenkomst van liet kabinet van Ulster, woidt gezegd, dat Craig namens het ka binet duidelijk te verstaan wensclit te ge ven, dat er geen sprake kan zijn van het prijsgeven der rechten van Ulster. De parlementaire medewerker van de „Daily Chronicle" wijst er op, dat een struikelblok op den weg van het voorge stelde compromis heet te zijn, dat. Ulster zich zal verzetten tegen een, door middel van verkiezingen, samengesteld parlement voor geheel Ierland, dat de status van een dominion heeft, waarvan Ulster een pro vincie zou vormen met zekere onafhanke lijke bevoegdheden. Volgde men den ge wonen grondslag voor een verkiezing, dan zou Ulster natuurlijk numeriek in de min derheid zijn tegenover het Zuiden. Er is nog een bezwaar: de moeilijkheid van het hand haven der vertegenwoordiging van Ulster m het rijksparlement, want Ulster zou niet toestemmen in een afscheiding van het Vcr- eenigd Koninkrijk. Beide ernstige moeilijkhedan- - r kunnen lcment voor geheel Ierland, wellicht met een Lagerhuis en een Senaat en een wetge- venl lichaam voor Ulster of een provinciaal parlement, daarmee verbonden. Bij de huidige Home Rule Act werd aan Ulster, in weerwil van zijn minderheid, een gelijke vertegenwoordiging gegeven in den „Verbindingsraad", die ter bescherming van Ulster zou worden ingesteld. Bij een samenstelling, door een verkie zing, van het Lagerhuis van het dominion- parlement voor geheel Ierland, zou Ulster in de minderheid zijn. Ten aanzien van de bevoegdheden in zake fiscale autonomie, welkv, het Iersche parlement zal krijgen vol- gena het voorstel, redeneert Ulster aldus, dat het, in de minderheid zijnde, onderwon pen zou kunnen worden aan nadeelige ta rieven, door een Zuidelijke meerderheid té gen Ulster aangenomen of aan een zware belasting zijner industrieën. Lr zijn echter belangrijke waarborgen, zco gaat de medewerker van de „Chroni cle" voort. De voorgestelde samenstelling van den Senaat van het al-Iersche parle ment zou een belangrijken waarborg vorr men. Hierin zou Ulster gelijke rechten krij gen, wat aantal betreft, als het Zuiden. In den Senaat van het Dominion-parlement zou het dus even sterk zijn als de andere partij. De regeering beroept zich op het precedent van Quebec en is bereid dat pre cedent uit te breiden, zoodat het nog gun stiger wordt voor Ulster. Het wordt voorts met den dag duidelijker, dat de Iersche vertegenwoordiging in het Rijksparlement gehandhaafd moet blijven. De Iersche vertegenwoordigers zouden dan alleen niet deelnemen aan een stemming over. financieele zaken, daar Ierland zijn eigen financiën zou beheeren. Wat het precedent van Quebec betreft, (1 ie betreft de Dominion of Canada Act van 1867. Daarbij werden de vier Canadeesciie provincies vereenigd ouder een speciale be paling. die aan de in hoofdzaak Roomsch- Katholieke provincie Quebec een vertegen woordiging in den Senaat gaf buiten ver houding tot haar bevolking. Quebec kreeg een even groote vertegenwoordiging als de provincie Ontario en tweemaal zoo groot als een der beide provincies Nieuw-Schot- land en Nieuw-Brunswijk. Dit werd gedaan met het oog op het groote rijksbelang van eenheid, doch aan de provinciale vertegen woordigers werd alle vrijheid gelaten tot tenuitvoerlegging van dit beginsel. Er is reien om te gelooven, aldus de „Daily Chronicle", dat de regeering, als het voor gestelde compromis werd aanvaard, de zelfde vrijheid zou verleenen. Ier kunnen wr. - - overwonnen, naar hel j ."'Ofueel van den medewerker van de „Ghro- FÊUILLETOM. De Washingtonsche Conferentie. Een telegram van LI oyd George. Lloyd George zon.J. aan Hughes, den staalssecrelaris van Buifculandsehe Za ken, een telegram, waarin hij zegt, dat het een zeer groote teleurstelling v>ur hem is, de opening van de conferentie niet Ie kunnen bijwonen. Hij voegt hieraan toe, dat niets anders dan de buitengemeen de licate toestand, waarin de Iersche onder handelingen verkceren, zijn vertrek heeft verhinderd, doch dat hij de hoop koes tori, dat hij te Washington zal zijn nog voordat de conferentie het beslissende stadium bereikt heeft. Britannië hoopt vu rig dat de conferentie zal slagen. Llovd George besluit met te zeggen, dat zij een kans was voor de Nieuwe Wereld en dat ihet feit, dat Harding ze direct heeft aan gegrepen, tot blijvende eeir zal strekken aan de helderziende staatkunde der Ver- eenigde Staten. Het Japansche standpunt. De waarnemende Minister-President Oe- elilda heeft verklaard, dat de tragische dood van Hara geen invloed zal hebben op de houding van Japan op de conferen tie van Washington. De instructies van de Jajjansche delegatie zullen niet worpen gewijzigd. Zij blijven, zooals ze door Ha- ra zijn opgesteld. De builenlandsolie po litiek van Japan ten opzichte van Sjan- loeng en Siberië zal niet worden gewij zigd. Japan js besloten gehoor te verlee nen aan elk voorstel, dat een eerlijke be perking van de bewapening beoogt en waarbii de Ejnranatc veiligheid vtm ja- paft niet in gevaar wordt gebracht. Het Amerikaansche vioolprogram. Reuter meldt, dat de mogelijkheid dat de Amerikaansche Senaat een resolutie zal aannemen tot het opschorten van het Amerikaansche vloolbouwprogram in af wachtte j van den afloop van de conferen tie inzake ontwapening, grooler is gewor den tengevolge va:n het feit, dat Senator Pomerenee, de vader van de resolutie, he den een bezoek heeft gebracht aan presi dent Harding. Vernomen wordt dal fo merenoe bij. den president o,p de gepast heid van een dergelijke houding heeftj|e- wezen als liet beste bewijs van de fcocde trouw der Vereenigde- Staten. DE ONTTRONING VAN DÉ HABS- BUBGERS. Op grond van competente inlichtingen kan* het volgende gemeld worden, semt het Hongaarsche CörrespomlentiebuTeau. Den Sen November, 's middags, overhan digden de vertegenwoordigers Breda- pest van dc:, entente, m opdracht vim den raad van ambassadeurs te Parijs, de Honfiaarsche regeering een nota, waarin werd «dc-gedeeld, dat het Hongaarsche wetsontwerp regelende de onttroning van die Hatetargsehe dynastie, lot aanleiding kan geven en dat daorom d demabilisa.lie van de Meme entente met verwacht kan worden. De beslissing ve bel parlement moest heel nauwkeurig gl mogcl«kheid geven tot het vermoe den dal Hongarije van plan is zich Ie onttrekken aan de volkomen sluiten van de groote mogendheden va 4 Febr. 1920 en van 2 April 192L De Hongaar sóhe regeenng heeft de medederiing van den raad van antbassa- <?«a*fcog denzelfden dag een nota, waatia gezegd wordt, d Hongaarsche refjeenng krachtens a van het In tweede lezjng door bet parte ment pangenomen ontwerp voldoen kan aan het besluit van den raad, doch dat zij zonder toeslemming van de in dien raad verlegenwoondigende mogendheden geen beslissing «al nemen bij de vrije koningskeuze. DF BEZUINIGINGSPLANNEN IN ENGELAND. De .Daily Express" verneemt, dal Ged- desnamens*de doorhem gepresideerde be zuinigingscommissie een memorandum heeft gericht lot het luchlvaartminasterie, waarin verzocht wordt hot beslaan ervan als afzonderlijk ministerie te rechtvaar digen en aan te loonen, waarom hel departement van oorlog en dat van ma rine niet elk met hun eigen vliegdienst kunnen belast worden. Hel memorandum heeft consternatie gewekt onder de lucht vaartautoriteiten, daar hel als een aanwij zing wordt beschouwd, dat de regeering vrijwel besloten heeft het ministerie op te heffen. DE TOESTAND IN DE ENGELSCHiE MIJNINDUSTRIE. Lloyd George beeft heden aan de afge vaardigden der mijnwerkers meegedeeld, dal het kabinet beslist bad, dat het on mogelijk was de mijnindustrie te helpen op de wijze, door hen geopperd, rel. door een subsidie van drie millioen pond. De mijnwerkers hadden aan de regeering ge vraagd, in de quaestie der loonen tege moet te komen door middel van het on uitgegeven overschot van het lijdelijke subsidie, toegekend bij 'het bijleggen der jongste staking. Zij wc®e£ dat <le verdiensten ny»» "veil, aoht en zelfs negen shilling per dag waren gedaald in "sóm mige gebieden, met name die, welke be trokken zijn bij den export, terwijl er ge- week worden verricht. In zijn antwoord zeide Lloyd George terloops, dal ef eenige zwakke aanwij zingen waren van een herleving van den handel. Er wordt uit de 'koleniki'd'U.strie groote nood gemeld door werkloosheid. DE FINANCIEELE TOESTAND VAN ENGELAND. In den loop der beraadslaging over den finanoieclen toestand deelde de kanselier van de Engelsohe schatkist, Sir Robert Home, mede, dat 'liet geraamde overschot voor het loopende dienstjaar verdwenen was. Er zou geen tekort óp hel budget zijn, maar de som, welke was geraamd voor de terugbetaling der schuld, zou thans niet beschikbaar zijn. Alle uitgaven zouden worden gedekt, behalve zestig mil lioen voor het amortisatiefonds; die som aou moeten worden geleend. Ten aanzien van de Amerikaansche schuld zeide Horne, dat het Britsche standpunt moest zijn steeds bereid te zijn om te betalen wiat men schuldig was en dat men zijn verplichtingen moest nako men hoe zwaar en moeilijk de omstan digheden ook zijn. De toestand van den handel was iets heter, zei Horne verder; zekere takken van handel toonden duidelijke teekenen van opleving, terwijl er toenemende, be langstelling bleek te bestaan voor het stelsel der uiivoercredieten en de inlich tingen ingewonnen nopens de gegaran deerde leeningen toonden dat tal van men. schen thans bereid waren risico's op zich. te nemen, die zij botdusver vermeden had den. EEN FRANSQH PROTEST TEGEN ENGELAND. Reuter verneemt uit Washington, dat Briand uit Parijs het Engelsche protest tegen de bepalingen der Fransch-Turk- sche overeenkomst heeft ontvangen. Berlhelot, die als lid der Fransche dele gatie te Washington vertoeft, heeft de op dracht ontvangen, een krachtig antwoord op te stellen, waarin een verklaring en een verdediging wordt gegeven van de desbetreffende overeenkomst. In verband met het gerucht, dat Italië voornemens is het Fransche voorbeeld te volgen door een afzonderlijk verdrag met de regeering van Angora te sluiten, ver neemt Reuter, dat de Italiaansohe regee ring een dergelijk voornemen onikent en integendeel herhaald heeft alleen over vrede te zullen onderhandelen in samen werking met de Britsche en Fransche ge allieerden. DE CONFERENTIE TE PORTOROSE. De economische commissie van de Oos tenrijk sche successiestaten is het tol nu over de volgende punten eens geworden. De in- en uitvoerverboden der successie- staten zullen binnen bepaalde grenzen op geheven worden. Eerstdaags zuilen de onderhandelingen over handelsverdragen geopend worden tusschen de successie- stalen, die dergelijke verdragen nog niet gesloten hebben. De posLcommissie heeft tarieven vastge- slelds waarbij het verkeer tusschen de successdestalen goedkooper is dan met andere landen. Ook het telegrafische ver keer tusschen de sucoessiestalen zal veel goedkooper zijn dan rationale ver- Roman door MYRTLE REED. Vertaald uit het Engeisch door He» riëtte v. d. Waarden» Margaret zag in dat daar waarheid in AchooJ. Ze ging naar haar spiegel en jóng er voor zitten om haar gelaat te wsludceren. Ze was vijf-en-vvcertig, en de bloei der jeugd was voorbij. De grijze draden aan haar slapen en op haar laag "voorhoofd hadden haar gezicht verzacht, ^vaarop de tijd de sporen van zijn loop- >aan had achtergelaten. Hare eens vroohjke oogen waren nu droevig, en ha- ie mondhoeken gingen een weinig naar nedeu. Ze -wendde zich met een zucht van haar spiegel af, en vroeg zich af of Wircn °men 'en s'°"c n°8 niet bel beste Inhiïn611^" handhaafde de vrouwelijke nooit C r?*1 w*er Gezocbt worden en Waarde L °,p ZO€k<;E, '"oog, op Hooit "ouden, verdiend worden, zich Z,rpen' dit gevoel, dat zoo. recbtm.H ,iat' gestaan kwam zijn Plaats weer innemen, e jaren oni verstandige,- gejngakt hebben leert men de verschillende pro blemen zelf hun oplossing te laten vin den. Margaret besloot niet tusschenheide le kennen, de ingewikkelde ondergrond, die als een onderaardsclie rivier onder onj dageJijkseh leven ligt niet te storen in baat loop. Het kon gebeuren of niet, maar zij zou de onwaarneembare krach ten niet storen, die in het geheim wer ken om de wel in vervuiling le doen gaan. Van den eener. dag in den ande ren le leven en van lederen dag zooveel mogelijk Ie maken, dit is een eenvou dige Inaging, maar niemand beeft baar nog onbevredigend bevonden. Lynn kwam thnis en ging regelrecht naar zijn kamer. Margarret hoorde hem op cn neer loopen alsof hij iels zochi. Hij slemde zijn viool cn zij was er blij om dal hij eindelijk weer ging sludeeren. Maar dat was geen studeeren, wat zij hoorde, Het was hel concerlsluk, waar van ze iedere maat van buiten kende. Bij de eerste noten reeds voelde zij een nieuwe macht, oen nieuwe streek, en ze be gon zich af te vragen of het Lynn wel was. Ze leunde voorover, haar lichaam gespannen om le luisteren. Toen hij aan hel adagio kwam ver blindden heele tranen haar. Lynn, haar jongen, en. zóó le spelen! Haar móeder- hart sloeg hoog in een extase van dank baarheid voor de volle vergelding, het voldoen aan haar hartewenscli. DE VERWIJDERING VAN DEN GOU VERNEUR VAN JERUZALEM GEëlSCHT. De correspondent van de „Times" te t Gaïro meldt, dat volgens telegrammen uit middeld met meer dan 3.9 dagtaken per Jeruzalem de officieele Joodschc vertegen- Hedenavond S uur Werken vans Biszei, Mascagni, Puccini. Cisopin, e. a. Volledig programma in de zaal. lederen Woensdagmiddag 4 6 uur woordigers do verwijdering hebben ge- ëischt van Ronald Storrs, den gouverneur van Jeruzalem, op grond dat hij verant woordelijk is voor het niet voorkomen of bedwingen van de onlusten, die daar op 2 November, den jaardag van de verkla ring van Balfour, zijn voorgevallen. ï)c correspondent van de „Daily Mail" te New,York seint dat Maandag een zes tal bandieten met revolvers, petroleum en dynamiet, op de Illinois Central Rail way te Faxten, honderd mijl zuidelijk van Chicago, den sneltrein aanhieldien.'Zij vernielden den mailwagen door midde van dynamiet, waardoor eenige treirfbe. ambten gewond werdien en vluchtte» toen, met eën aantal mailzakken, waarin aanigeteekerede pakketten. Een politie-le'get van 500 man doorkruist reu dien staat Il linois 0111 hen te zoeken. Twee der ban dieten haddien in den trein mede gereisd als passagiers. Zij klommen over den ten- dier en dwongen met revolvers den ma chinist en den stoker den trein te doen stoppen. Een derde bandiet koppelde toen den bagage- en mailwagen los en dwong den machinist deze een halve mijl verder te rijden, waar de drie andere ban dieten wachtten. Toen de bewakers in den van metaal ge bouwden mail wagen, weigerden dien te openen, gingen de ban dieten dynamiet gebruiken. Inmiddels waren bambten en p'asagiers uit den, ach tergebleven trein op weg naar de plek van den 'roof, dioch, de bandieten wisten met hun buit jn auto's weg té komen. Nader wordt, geseind dat het den ban dieten todh niet gelukt is te stelen hetgeen zij vermoedelijk hadden willen hebben. Er. warën zakken in den trein, die een waar de van 250.000 pond sterling bevatten, doch deze zijn onigescboadien teruggevon den. De regeering heeft duizend man mari- ïietroepen aangewezen qm dienst te doen op posttreinen naar aanleiding vau de be- róovingen van treinen door bandieten. De directeur-generaal der Posterijen ver klaarde, dat in bet jaar, eindigend met April, een waarde van anderhalf millioen dollar verloren is gegaan als gevolg van beroovingen van posttreinen. De toesta.nd is inmiddels erger geworden. VIJFHONDERD GENDARMES VER MOORD. De correspondent van de te Allahabad (Britscb-Indië) verschijnende „Pioneer" maakt meliding van de vermoording van vijfhonderd gendarmes door Koerden te Soejboelak. Het blijkt dat de commandant der gendarmerie enkele Koerdenhoofdcn aan een diner bad uitgenood'igd en ze daarna liet arresteeren, waarop de Koer den de stad bezetten en de geheele bezet ting vermoordden. De „Daily Cron." meldt dal de En gelsche spoorwegmaatschappijen besloten, hebben goedkooper tarieven in te voeren voor bezoekers van voetbalwedstrijden, e.d. Personen, die naar belangrijke voetbal- wedisirijden gaan zullen met sommige trei nen daar been kunnen gaan en terug op een kaartje enkele reis plus een derde daarvan. Dezelfde voorrechten: zullen verleend worden aan passagiers gaan de naar bloemen- en landbouw-ten toon stellingen; bazars; opening vgn bedehui- zen; Zgïii5sëtjwöi-teesten, eü dergelijke, De kaartjes daarvoor worden uitgegeven binnen een 60 mijls-cirkel van de plaats waar <le belangrijke gebeurtenis zal plaat! vinden. Verder zullen dergelijke biljetten wor den uitgereikt aan leden van sport-cIuli9, die naar hun sportterrein reizendeze moeten dan aangevraagd worden bij de De Lillende tonen ontroerden haar lot in het diepste van baar ziel. De harts tocht, die er in klonk deed haar beven, de schoonheid maakte haar beangst. Ont roerd zag zij de uitwerking, dat ln het zelfde uur, dat zij zich ten onder ge geven had, dat zij haar bitterheid voor immer weggeworpen had Lynn zich zelf gevonden had. Vol majestueuze waardigheid, vol fijne uitdrukking, vol meesterlijke vertolking bereikte liet concertstuk zijn einde. Zij was op het punt flauw te vallen; d ,or Lynn had Franz haar verlossing, haar verzoening bewerkt, door Lynp. was zij ten volle betaald.. Toen hij uil zyn kamer kwam slond zij in de hal, haar gezicht verheerlijkt door het groote geluk, dat hel bestraalde. Lynn! riep zij uit. Een wereld van beteekenis klonk in den naam. Ik weet het. antwoordde hij, tnaai- al-le jeugd was uit zijn stem verdwenen. Dp het zelfde oogenblik begreep zij da! hij de scheidslijn overkruisl 'liad, dat, zelfs voor haar, bij niet langer een kind waa rnaar een man. Hij ging langs haar been, liep langzaam naar beneden, en ging uit. Arme jongen! mompelde zij, Arme ziel I k t.j Lynn had Ook moeien beluien moes ten zij beiden dus betalen? Maar, 'niettegenstaande' alles bleef hst feit bestaan; het gebed was verhoord, zij was ten volle betaald. Zij had betaald met lange jaren van ontbering, die zich pas nu niet meer gevoelen deden. Lynn's jaren lagen nog voor hem. Een snik schokte door haar lichaam. Was de prijs niet te hoog? Moest hij lij den wat zij deze yijf-en-twintig jaren doorstaan had? Met al de hartstocht van haar moederliefde haakte zij er naar om hem ic beschermen; om in de dagen, die haar - nog restten het lijden van Lynn over Ie kunnen nemen. Maar de wet moet vervuid worden, er bestaat geen keus de prijs is onveran derlijk, de betaling moet onveranderlijk geschieden. Er is geen ontsnappen moge lijk voor den enkeling; bei is voortdu rend de co-offering van een voor de ve len, van een gedeelte voor het geheel. Hoe rij ook trachtte, Margate! kon niet tcrugkecrcn. Ze kon terwiile van Lynn den last, dien zij afgelegd had, niet meer opnemen in een vruchteloos pogen moer to dragen. Van haar weird niet méér aan genomen, dat was duidelijk. De rest moest van Lynn komen. Haar hart.leed voor hem; inaar ze kon niets doen al* Ier zijde slaan, cn gade slaan hoe zijn breede schouders zieti wendenaan hun last. Een wilde impiii- sie 'maakte zich van haar meester, naar de slad tc gaan. Iris te halen, baar relfs met geweld moe terug le brengen cn baar letterlijk te dwingen met Lynn te trou wen. Maar dat wenschte Lvnn niet en Margaret zelf had men gedwongen tot een huwelijk. Eindelijk zag ze duidelijlk in, dat ze lijdelijk toe moest zien en be rusting moest aankweeken. Uren gingen voorbij en Lynn keerde niet terug. Ze kende de stemming wel, waer- in hij weggegaan was. 's Avonds zou hij met een bleek gezicht, vermoeid terugko men, met vrecmzsc.hitterende oogen bij zou niet eten en zich opsluiten op zijn ka mer. Zoo was het al een tijd lang gegaan, cn zoo zou het voortduren, lot de lang zame werking van zijn innerlijke krach ten hem op de grens zouden brengen die zijn moeder- juist gepasseerd was. De middagzon zond zijn stralen door het heelal, stond een oogenblik in het zenith en ging dan. verder. Gouden uren volgden in ieder uur werden de scha duwen langer, en werd dc aarde nog slralender. Op de heuvelen bad de vor.it ziin slem- pel gedrukt. Iedere ahorn prijkte in bloed- roode pracht ais in een koninklijken mantel. De lucht trilde in den purperen gloed van den warmen na-zomer, als een sluier van sidderende kleuren, die dc Hcrfsl boven den horizon- weeft. Margaret ging uit.cn liet de deurop een kier open voor Lynn. Er werden bijna geen sleutels in Oost-Lancaster ge bruikt, Een gesloten deuj' was onhoffelijk alsof men aan de eerlijkheid yan zijn buren twijfelde. De gele bladeren vielen van de otmen- boomen als telegrammen uit booger gele gen plaatsen, die aankondigden gat de zomer voorbij was. Ze ging den boek om en wandelde naar liet Oosten tiaar sela- duw ging" haar voor uil. Ilel is zooals hel leven, peinsde zij glimlachendwij wandelen er 'doorheen, we volgen de schaduwen. die verdwij nen voor een lichtstgaul. De klaver-velden waar ie verdroogde bloemen zich bewogen in bun slaap, toén ze langs ging. dc wijde landen waarvan cr sommige neg onontgonnen waren cn mei plassen bedek!, de vlakke, bebloemde velden waren' alle oude 'rakendm voor Margaret, en ze vóelde zooveel le diepet wal er lag tusschen toen en nu. Een leeuwerik vloog al zingend Zuid waarts. Een- eekhoorntje praalde met zijn pluiinigc slaar! en keek biutan) naar haar o-ni en klauterde toen behendiglifk 111 een boom. Ze lachte cn bleef bij den ingang van bel bosch slaan. Eens had ze daar gestaan, ontroerd Int in de diepste roerselen vap haar zijn. Eens had ze daar gewacht, wit tot in de lippen, met groote smalt. Nu was ze dit alles ontgroeid, ze had vrede gelëerd, en de lange jaren, elk met zijm eigen last, vielen yan haar af. .(Wordt vervolji<Lj .J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1