BANK-ASSOCIATIE rain en mnm ra n emmmra ONS BLAD -| ZATERDAG 12 NOVEMBER 1921 - - Ï4e JAARGAT Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: Histonsche dagen. Fa, J. ASJES Ez. No. 2 gANBBLAD 10 Cis FEUILLETON. DE VIOOL! Vergadering der R -K. Weritgeversvereeniging. CredieSsn, Osposito's, Aan- en Verkoop van Effecten. ALLE BANKZAKEN. 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 59 19 Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad B5 I lil ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25 elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75: Ru ">riek „Vraag en aanboo" bij voor uitbetaling pe. piaatt ng f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,-, f 400,-, f 200,-, f 10Q, f 60,. f 35, f 15,- RrJTUIGFABRlEK ALKMAAR Toen wij eenige jaren terug in den goud roes van den oorlogshandel leefden, werd er nu en dan ironisch gesproken van nden dreigenden vrede'. Die spotternij had 'n dieperen zii<n dan de meesÉén loen zullen vermeed hebben. Aan de rijke dagen toch van de oorlogswinst is niet alleen een eind gekomen, maar het begin van den vrede in veel erger mate de aanvang geweesjt van een tijdperk van algemeene verarming, hopelooze verwarring op financieel en eco nomisch gebied, toenemende werkloosheid en ondragelijke staatsschulden, dan de grootste zwartkijker heeft durven voor spellen. ,De wereld verkeert daii ook de laatste maanden-, nu men over het beruchte vre? desverdrag van Versailles in allerlei con ferenties is doodgepraaf, in een even som bere stemming als in de ergste jaren van der. wereldhongersnood, toen de oorlog op z' einde liep. Afin dien egapl grijzen hemel heeft de president der Vercenigde Stalen van Ame rika een fakkel ontstoken, door een aantal regeeringen van Europeesche en Aziatische volkeren tot een ontwapeningsconferentie hijoén te roepen. Aller oogen richten zich nu naar Washington, waar de vertegen woordigers van Amerika, Engeland, Frank rijk China, Japan en kleinere stalen bij eenkomen om over ontwapening te spreken als middel om aan den cbaoïischen inter nationalen toestand een einde te maken. Langen tijd is de wereld in twijfel geweest, wat zij van deze bijeenkomst denken moest en te verwachten had. Ontwapening is zachtjesaan een utopie geworden, waaraan niemand meer gelooft. Trouwens, terwijl president Harding een ontwapeningscon ferentie uitschreef, werd er in de Vereenig- de Staten tot den aanbouw van zes nieuwe slagkruisers besloten. Maandenlang- heeft de wereldpers #ziqjk met de "WaShiiiglonsche Cohferentie bezij gehouden, met 'f resultaat, dat wij m; al thans welen, wat wij in 'l beste geval van •deze bijeenkomst te wachten hebben En dat is riiaar gelukkig ook. want er kan thans de wereld niets ergers overkomen dan een nieuwe groote teleurstelling van het soort oh Wilson en zijn collega's ons met de vredesbefoften van Versailles bereidden. De conferentie van Washington zal voor namelijk gewijd zijn aan het probleem van de voortdurende wrijving tusschen Ameri ka en Japan over de belangen, welke beide groöt-mogendhedcn in China hebben en w .erbij Engeland, ais contractant van he} Engelsch-Japan sch.0- verbond direct belang hebbende is. Deze wrijving is het groote gë- Taar van een nieuwen wereldoorlog, wat b c teek en i een wedloop in maritieme be wapening van de direct en indirect belrjk- ken stalen. En daar de uitgeputte volkera nb- in staat zijn nieuwe belastingen voor verderen vioolbouw op te bréngen zag president Harding ir. 206 verre juist, dat lm hel oogenblm b aairfb token, om allen, die belang hebben bij de Japansch-Amcri- kaanschc tegenstrijdijdfid van belangen, inzonderheid de bezit ?rs van de gr mie ilotci», bijeen te ep.-n ,»iu op middelen Ie zinnen teneinde-tol beperking van bewape- k0mea" In hoeverre Engeland den Amepkaanschen president tot dat initia tief heeft aangespoord, op het oogènblik, •dat het Engelsch-Japansche verdrag moest vernieuwd worden, kunnen wij thans bui ten bespreking laten. De conferentie van Washington, welke thans gaat beginnen, is in ieder geval een feit van groote bciec- UmSLw Stq^ds in voorraad veel nieuwe en gebruikte rijtuigen. - Repareeren alles op rijtuiggebied vlug en tegen billijke 1 rjs. Carrosserien voor personen en vrachtvervoer. Diverse modéllen in aanbouw. Ontwerpen met prijsopgave gratis. ken&s. Immers, slaagt zij, dat wil zeggen, kunnen de diplomaten tot een overeen komst komen, waarbij Japan tegenover Amerikaansche concessies zijn voorkeurs rechten of vermeende rechten in China opgeeft, kon men komen tot een Ameri- kaanscliJapansch—EngelschGhineesch verdrag, dan zou op de eerste plaats het gevaar van een nieuwen groptqn Oorlog in de naaste toekomst zijn afgewend. Dan zou van den in productie ven arbeid van 't bouwen van oorlogsschepen kuimen wor den afgezien en dat zou zeker al een groote wins? zijn. Maar indirect zou dat succes ook de eerste stap lol algemeene beperking van be wapening beteekenen. Immers, Engeland, om een voorbeeld te noemen, onderhoudt zijn groote vloot niet alleen voor zijn be langen in Azië. Wanneer het dus meedoet aan beperking van bewapening kan dat alleen gebeuren, wanneer ook andere grootmachten bun landsverdediging in krimpen. Zoo hang* 't eene probleem aan -het andere. Hieruit volgt, dat wij van de Washing lonsche Conferentie niet meer maar ook niet minder moeien verwachten dan haar program feitelijk inhoudt. Haar welslagen is om het ingewikkelde der vele legen strijdige belangen nog een groote vraag, en daarom is optimisme zeer gevaarlijk. Maar slaagt zij werkelijk, dan zullen de gevolgen ook veel grooter zijn din het enkel verwijderen der oorzaken van de wrijving tusschen Japan en Ame rika, dan is er hoop, dat de wereld in plaats van „den gewapenden vrede"", de ontwapening van den oorlog gaat nastre ven. Daarom is, wat thans m Washington g«at geschieden, van zooveel beteekenis. IJqycl George, de Engelsohe premier, die in het Ierschc conflict eèn schoo'ne ge legenheid heeft, om de eerste schermutse lingen ter Washinglonsche Conferentie in d j verte aan te zien, sprak dezer dagen een zee juist woord, toen hij zeide: ..Door de grauwe lucht schijnt de Was hinglonsche conferentie als een regenboog. Zij kómt niet te vroeg, want des te eerder zuilen wij uit de Europeesche onrust ge raken. Be ontwapening is de eenige weg n. av de veiligheid. De Washinglonsche conferentie heeft de toekomst der bescha ving onder haar hoede: laten wij daarom voor haar succes bidden." VAN DEI? PUTT DE VLAM EINDHOVEN. pÉRiiËillTIÏftE KRONIEK. 1 De Grci'ildivelslcit ziei inff. De troonopvolging. Mc uikemen van de Kroon, De beslis ing omtrent de troonopvol ging is gevallen, maar niet, dan ruraal vrtn socialistische ca communislische zijden tendentieuze vèrtaogen zijn ge bonden, alsoi' d-3 gehechtheid van het Neder*, volk aan zijn vorstenhuis zich slechts tot enkele, tot dc „kapitalisti sche" kringen zon beperken. Die ver- tuogen werden echter krachtig door de hoeren Rutgers cii Schokking weer sproken. eerst de afgewezen niennemen ten Romen door MYRTLE REED. Vsrtaaid uit het Engelsch door Hen nette v. d. V/aarden, '44 In fel bosch iiecrschlc een winddoor- mschte stille. Nu en danviel er een root op den grond en riep een laat voge'l- 1- zot vrouwtje. Het was alsof lichte el- wm S de Ian<:n trippelden. De 1 was kristalachtig en toch vol tec- kemng, en rood-gftode bladeren dwarrel en in den wind. Ze ging dieper het bosch in, meteen ver- F';*'061 0p den zo° welbekenden feWur hie' Pad wending 'nlafe ze vel'haasd stil. Op de Mn ,i.Van a bijeenkomst bad iemand roi- d °PSericht, en in de steenige vas een kruis gehouwen. wist °°;:en vulden zich met tranen, ze opgericht Tw.yn?°0i der °PoffeninS had niet mr, 1 WC6r geteisterd, en iaar Tï 0verfiroeM moest het al die 25 woord' f festaau hebben. Et was geen bui. 'm gCC" onderschrift, alleen het - 101 v°or haar was het genoeg. Een nieuw amendement van Mr. Troelstra tot schrapping van art. 13, waardoor <dus bij voor-o.v£rhjden van Prinses Juliana haar eventueele kin deren als opvolger van Koningin Wil- helmina zouden worden uitgesloten, is me t 63 tegen 29 stemmen verworpen. (Vóór: vrijzinnig-, en sociaal-democra ten en revdluüomiairen.) Verder wei-den verworpen met 87 tegen 6 stemmen het amendement-van de Laar; met 70 tegen 23 stemmen het amendement-van lïavesteyn; met 63 lé gen 30 stemmen het amendement-Mar- chant met 52 tegen 41 stemmen het amen dement-van Scha ik en met 64 te gen 29 stemmen het (gewijzigd) amea- dement-Troelstra. Daarentegen zijn aangenomen het (gewijzigd) amendement-Rulgers met )53 tegen 39 stemmen; pa ra gr. 4 van de herziening met 38 tegen 4 onver- zo n ijke anti-revoUi ionuaUen (de Mon te verLoren, van der Voort van Zijp, Scheurer en Heemskerk); het amende ment-Rink met 79 tegen 14 stemmen en het tweede amendement-van Sclvaik met 73 tegen 21 stemmen. Dit bctcekent, dat in het door de Regeering voorgedragen slelsél van Troonopvolging de volgende drie wij zigingen zijn aangebracht, alle met goedvinden van den Minister: le. Wanneer bij overlijden des Ko' nipgs geen bevoegde opvolger naar Tie Grondwet bestaat, worden dc Staten- Goneraal binnen 4 maanden na het overlijden door den Raad van State in dubbelen getale bijeengeroepen, 'en einde in vercenigde vergadering een koning te benoemen (amendement-van Schaik). ze. Wanneer vooruitzicht bestaat, dat geen bevoegde opvolger naar de Grond wet aanwezig zal zijn, kan deze wor den benoemd bij een wet, waarvan het ontwerp door den Koning wordt voor gedragen (amendement-Rink) en 3c. Het gewijzigde amendemont-Rut- gers. Hierdoor ia niet, gelijk do Regee- ring had voorgesteld, art. 14 Grond wet zonder meer geschrapt, doch is hier voor een andor artikel 14 in de plaats gekomen. Luidde de Grondwet op dit punt tot dusver, dat hij gebreke aan opvolgers krachtens de art. 1113, de Kroon over gaat „op de Prinses, door geboorte tot het Huis van Orawp-Nassau fce'ooren 'e, die den laatst overleden Koning, in do lijn der afstamming van wijlen Koning Willem Fredorik, Prins van Oranje-Nas- sau, het naast bestaat," door het aan vaarde amendement-Rutgers komt in het hierbedoeldo geval voortaan in aanmer- kmg: „de maai of de vrouw, die den laatstoverleden Koning, i n ds lijn der af- stamming van Haro Majesteit Koningin Wilhelmina, Prioses van Oranje-Nassau, het naast, doch niet verder dan in den dei-den graad van bloedverwantschap be staat." (Bij gelijken graad van bloed verwantschap hebben mannen boven vrou wen en heeft daarna do eerstgeborens den voorrang). Een nederlaag voor den Minister is de aanneming van het amenrlement-Rutgers niet geweest. Na de wijziging van het -voorstel heeft minister Ruys zich er bij neergelegd en het zelfs min of meer aan bevolen. Het vóórnaamste bezwaar van de Regeering, dat bet amendement in dè toekomst geheel voor ons land vreem de vorsten op den troon zou kunnen brengen, was vervallen en over de eigen aardigheid, dat art. 14. nu Koningin Wil- hebnina noemt, terwijl het eers'.o artikel over dè Troonopvolging or van uitgaat, dat* de Kroon is en blijft/opgedragen aan Koning Willem I (om door hem en 'djn wettige nakomelingen te wor den' bezeten, erfelijk, overeenkomstig de. bepalingen van de volgende arti- keiea) moest do Kamer 'maar heenstap- vjjsu, hetgeen zij mêt een weinig be zwaard hart heeft gedaan. Verre prinsessen zijn door het amende ment-Rutgers niet weer binnengehaald Het gaat, gelijk de voorsteller uiteen zette, om nabije -bloedverwantenin de zijlijn, gaat het nieuwe artikel niet ver- dor dan don (lierden graad; broeders en zusters, tantes en -ooms. Voor bet amendement hebben gestemd- de antirevolutionnairen on christelijk-bis- terisehen,- dé Vrijheidsbond (óp twee na) en de Katholieken op negen na, welke featsten men allen tot den linkervleugel der Katholiekefractie kan rekenen. Hiermee was de troonopvolging afgo- ilftan. .Het volgend punt der herziening be- trof -hét inkomen der Kroon, Aanvan kelijk liet. 'de Regearing dit onveran derd, maar op aandrang uit de Kamer stélt zij verdubbeling daarvan voor. De minister kwam met een verklaring, dié inderdaad merkwaardig mocht hee- teh. IE. M. do Koningin had verklaard, zoo zeide hij dat Zij meende in den. goest van het Kalmret en het volk te handelen, wanneer Zij' bij de ontvangst van vreemde staatshoofden en bij be zoeken in het .land weer dehzelfden staat zou gaan voeren als vóór 1914. Te dien, eójde was verbooging van het inkomen der Kroon gewenscht. Echter zou "II.M. bij het putten uit die verhpoging de r.'ocst mogelijke zuinigheid betrachten, ■Siti het" oog op de .tijrteometandighedjan. Tegen- die verklaring is, dankt ons, op zich zelf geen bezwaar. Maar som mige „juristen" in de Kamer, zullen "er wel hun chicanes op loslaten en uit socialistisch _en communistisch kamp zullen wel stemmen opgaan, die nadere verklaring éischen van bovengenoemde „verklaring"' - van den Minister. ItlflElLIIBS©! SSSEUWS. Donderdag hebben in het gebouw van Kunst en Wetenschap te Utrecht de Alge meene R. K. Werkgeversvereenigingën en het R. K. Verhond van Werkgeversvak- vereenigingen vergaderd. Wegens ver hindering van den hoer J. B. van Dijk, lid der Tweede Kamer, werd de ver gadering gepresideerd door d n heer Jan Verbeijen uit Roozendaal. In den breede werd gediscussieerd over een motie, in gediend door de R, K. Werkgeversver- eeniging in het diocees Den Bosch, be treffende de werkgeversbijdragen in de kosten van bestrijding der werkloosheid; deze motie luidde „De Algem. R. K. Werkgeversverooni- giog, geeft als haar mecning ta kennen dat in de bestrijding van de kosten van de crisiswerkloosheid door de werkgevers niet kan worden bijgedragen; dat het. tijdstip nog niet gekomen is om eon wet telijke verzekering togen de gevolgen van normale werkloosheid te gaan invoeren; dat het betrekken dor werkgevers in de kosten dezer verzekering .in het algemeen ongewensoht en ongemotiveerd is en al leen gemotiveerd kan worden voor die bedrijven waarin het noodzakelijk is dat men hetzij op bepaalde tijden, hetzij Kapitaal en Reserve f 19.500.000.— Kantoor ALKMAARBREEDSTRAA? tl Correspondentschap HCiGRfi GROOTE ft'GGHD 140 Direct.K. VAN NIENES Jr. voortdurend over een zekere arbeidsre serve beschikt." Er werden op deze vergadering stem men vernomen die den inhoud dezer mo tie onsociaal verklaarden, reden waarom zij haar verwerpelijk noemden; anderen daarentegenachtten het zeer ncodig dat de werkgevers zich in deze uitspraken, ten einde naar buiten te kennen te ge ven wat er leeft ook ondèr de Room- scho werkgevers. Dr. Kortenkorst, de secretaris van het hoofdbestuur, lichtte toe dat het in deze quaestie alleen draait om het principe, of or een rechtsgrond bestaat voor den werkgever die hem ver plicht bij te dragen in de premiebetaling. In Roomsclie werkgeverskringen is men hot er ovor eens dat het karakter eener verzokeringsuitkeering is dat van uitge steld loon en de werkgever verplicht is den werknemer in sociale verzekeringen bij te staan, daar waar dat noodig is. Bij iedere verplichte verzekering gaat in- tusschen het paedagogische element voor den werknemer teloor; het verdient aan beveling dat paedagogisch element zoo veel mogelijk te behouden, door de voor keur te geven aan de vrijwillige ver zekering, die ook uit economisch oog punt aanbeveling verdient. De verplichte verzekering toch omvat 1,8C0.000 arbei ders, de vrijwillige verzekering bepaalt zich tot 400.000 werklieden. Spreker ver dedigde uitvoerig het denkbeeld om de werkloosheidsverzekering alléón verplich tend te stellen voor do werkgevers in wier bedrijven zich seizoenwerkloosheid- voordoet. De zelf-kulp dient bij de werk nemers voorop te staan. Op grond van deze overwegingen stelde het boofdbe-, stuur voor - een motie aan te nemen, waarvan de-voornaamste alinea's luiden: „Het hoofdbestuur is van oordeel dat do •kwestie der premiebetaling dér werk- loodsheidsverzekering en de vraag of ook de werkgevers moeten bijdragen in die kosten, een onderdeel vormt van een zeer belangrijk probleem, dat ook verband houdt met de geheele organisatie van de Het hoofdbestuur meent, dat het thans urgent is dit probleem na goedo voor- sociale verzekeringen in het algsrneen. lichting van alle zijden nader onder de oogen te zien en stelt daarom voor een speciale vergadering te beleggen waarin dit vraagstuk in den breede aan een be spreking kan worden onderworpen. In verband daarmede geeft het hoofdbestuur Den Bosch in overweging haar motie ia te trekken." Verschillende aanwezigen verklaarden dat de industrie niet met nieuwe lasten is te bezwaren, waar de regeering niets doet om voor de nijverheid de gevolgen van dc crisi3 te verlichten. Waar do re geering de belangen van do werkgevers absoluut niet behartigt, worden de ar beiders daar' de dupe van en nu gaat het niet aan do werkgevers voor de aldus in ket leven geroepen toestanden, alwe-, der verantwoordelijk te stellen, finan cieel. Verscheidene leden wezen erop, dat do industrie nu heusch al genoeg belast is en bet bedrijfsleven met geen onkelen nieuwe last meer kan worden bezwaard. Het is nu welletjes geworden met alle opgelegdelasten uit hoofde van sociale maatregelen; men beval daarom met klem de motie-Den Bosch aan. Mr. van Spaamdonck, uit Breda, be streed krachtig do stelling dat de werk gever verplicht is de kosten der crisis werkloosheid te dragen, want er is geen nauwkeuriger grens te trekken tusschen crisiswerkloosheid, Eeizoenwerklcosheid of normale werkloosheid.. Mr. Romme, uit Amsterdam, pleitte er vóór, dat de werkgevers met premie Koe ten bijdragen in de kosten der werk loosheidsbestrijding, daar zij zich hier door recht van medezeggenschap koopen in het beheer der crisis-werkióosheids- kassen, welk beheer nu uitsluitend is in handen der werknemers en aldus voor dezen een machtig wapen vormt. Dezo laatste mecning vond bij meerdere leden ondersleuning; indien de werkgever zich geen medezeggenschap verzekert in de werkloosheidkassen, worden dezo kassen mogelijk aangewend als stakingskassen. Het voorstel van 't hoofdbestuur werd met greote meerderheid van stemmen verworpen. De vergadering wenschte van do motie- Den Bosch te seiirappen den zin die aan vangt met do woorden „en alleen ge motiveerd kan worden voor die bedrij ven", enz., enz. Aldus verkort werd de motie van Den Bosch mot algemeena stemmen aangenomen. Daarna werd gepauzeerd. Na de pauze leidde de secretaris Dr. Korlenhorst het tweede punt der agenda in. Voor de behandeling van dit pun!, dn arbeidswet, werd éen uur tijd gegeven. In zijn inliklrg herinnerde de secreta ris' aam de in de Diocesane vereenigingeiï gehouden ersniete die tol resultaat had, dat op de eerste plaats ats algemeene fout der arbeidswet wend aangemerkt de niet- geleidelijke invoering. Daarbij kwam nog bet. ongelukkig tijdstip der invoering toen ooik de economische .toes-taind va-n ons land een inzinking vertoonde en de alge meene klacht over de stroefheid vaai de wet. Een derde groot bezwaar is de ge ringe medewerking va-n de arbeiders on dervonden. De schiuW daarvan zeide spreker is wel niet onmiddellijk aan de ar beiders te wijten, doch komt wederom op rekening der overhaaste invoering. Spre kers persoonlijke ervaring is, dat de ar beiders zich den vrijen tijd niet weten ten nutte te maken. De cursussen der Volks universiteiten toch werden bezocht door, ■half 'inteHectoeekm. "doch niet door arbei ders. Ook ten aanzien van het godsdien stig leven w as aanvankelijk weinig verbe tering t-e -bespeuren, doch mogelijk komt daarin nog verandering. Op een zaak zei de spreker nog steeds te wachten en wel cp een vergadering, waari-n de arbeiders door h-un leiders worden aangespoord ook eens te toornen, dat zij houden van den ach-turigen arbeidsdag. De zakelijke wijzigingen der arbeidswet besprekend, betreurde spreker -het dat nog steeds geen onderzoek is ingesteld naar da economische resultaten van den 8-uren- dag, waarop vanwege het R.K. Verbond van We-rkgeversvereeinigingcn bij de Rc- geeri-ng is aangedrongen. Was zulks vroeger gebeurd dam hal men zich thans een oordeel kunnen vormen. Nu evenwel is men er op aangewezen om zijn wensohen in deze aan de regee ring kenbaar te maken, waarbij vooral moet worden aangestuurd op de invoe ring der 48-urige werkweek en het niet verbinden van loonsvoorwaarden door de Regeening aan de ver-krijging van ver gunning voor overwerk. 1 dwing mijn mond het kruis te br'r p1'' tC Z''n" 'aa'sfe regels van mijn mond het kruis ui te z het Bedje weerklonken in' haar" geh-eu- gen, zooa-s ns ze met baal- diepe tweede afegezongen had zoo lang geleden. Snikkend lcmelde ze neer, haar lippen, rustten op het symbool; foen richtte ze ach plotseling op, want ze hoorde voet stappen op het pad. Een verblindend oogènblik keken ze el kaar ongeloovig aan', loen breidde de Meester wijd zijn armen uit. Geliefde, fluisterde -hij, „zij-t gij het?" DE VRIEND VAN „MEIN BRUDER" Dien dag legde de Meester den last der jaren af. De kwart eeuw, die tusschen hen gelegen had als een doornige steile weg was eensklaps uitgewischt, de herin nering bleef slechts over. Wel laat, maar niet minder stralend kwam de vreugde van vroeger terug. Jeugd en liefde en groolc vreugde daalden als milde zegenin gen op hem neer, met zachte geurige vla gen kwam het_ geluk aarnvaa-ien om zijn hoofd. Het schemerde loen zij van het met mos begroeide altaar in ht woud terugkwa men. Hij had zijn arm om zijn liefste ge slagen en beider gezichten waren be druipt met gelukkige tranen. Tot morgen „mein Liehehen", zei hij. Wat zal ik nu uitzien naar den mor gen, wanneer wij nooit meer scheiden zul len! De goede God heeft alles zoo be schikt. Hij zond mij leed en de duistere nachten, opdat ik op het einde joti waar dig zou zijn. Hij bewerkte mij als een in strument om mij geschikt te maken voor jouw handje. Hii kuste haar hand, terwijl hij sprak, en Margaret's oogen werden opnieuw vochtig. Door haar tranen hoen zag ze de was sende maan als een zilveren toorts in den zwart-blauwen hemel. Kijk, zei de Meester, daar verschijnt een nieuw licht in het Oosten uit hetzelf de oord als vanwaar jij tot mij kwam. Wat heb ik er vaak naar gekeken en ge dacht, dat het ook iou bescheen; dat mis schien ook jou oogen, zoowel als de mijne erop rustten, en wij dus door den hemel verbonden waren. Hen, die God tezamen heeft ge voegd, murmelde Margaret, „zal de mensch niet scheiden". Hen, die God tezamen heeft ge voegd, herhaalde d'e Meester eerbiedig, „kan geen mensch scheiden". Zie je het niet? Ik df dat je mij vergeten had en toen ik vol droefheid naar onze plaats van bijeenkomst ging, vond ik je daar met je lippen op hel kruis gedrukt. Ik hen er nooit eerder been geweest, fluisterde Margaret, ik kern het niet Zoo? „Mein" Geliefde, ik ben er dikwijls heen geweest. Als het leed „mein" oude hart tot brekens toe vulde, ben ik daar heen gegaan en met mijn oogen gericht, op jouw kruis en op het „meine", heb ik kracht verzameld. Het is op de plek waar .wij scheiden, waar jou lippen het laatst op de „meine" rustten. Soms ben ik er met mijn Cremona heen gegaan en s£"ctde ik tot „mein" schrej- jend hart tot bedaren kwam. En van daag vind ik je daar. De vader is goed geweest. Kende je me terug? vroeg Margaret scba'lksch. Ben ik niet oud geworden? Mein Liebohen, je kiuait nooit oud wor den. Jij bezit de schoonheid der eeuwige jeugd. Zooals ik je vandaag heb terugge vonden, zoo heb ik je in „jncin" droo- men gezien. Soms bad ik bet gevoel alsof je dood was en dan verteerde ik van ver langen om ook te sterven, want ik had de zekerheid dat de algoede 011s in den he mel niet scheiden zou. Ik stel mij den hemel niet voor als een schitterende plaats met straten van goud en paarlemoeren muren, maar meer als een rustig woud met geurig mos en waar beekjes zingend klateren, l'k denk mij den hemel, hls een plaats waar ge liefden tezamen zuilen zijn, waar geen misverstand meer mogelijk is, en 'dc ge dachte aan scheiding niet beslaat. De groote denkers zeggen, dat men zich God voorstelt naar zijn eig-cn be hoefte; als men een wrekend-en engel noo dig heeft zal God dit voor hem zijn; als men een vriend noodig heeft zal God het zijn. Zoo is „mein" droom van den hemel een zonnig, bebloemd veld' geweest, be grensd door hoornen en afgescheiden door water, waar men zijn dorst kan les- scben, met jou voor altijd hij mij, met jouw kleine hand in de „meine". E11 om dat ik „mein" prijs behaald heb, behoef ik niet te wachten op den hemel tot „mein" dood; de goede God geeft hém mij hier. Wat d-e hemel ook zijn moge, zei Margaret tot in de verborgenheden van hare ziel onlToerd, het kan niet meer zijn dan dit. Noch verschillend, antwoordde de Meester, haar dichter tot zich trekkend. Ik denk dat het zoo zat zijn zonder d-e vrees scheiding, Scheiding, herhaalde Margaret vol angst; o, spreek niet van scheiding! Mein Geliefde, zei dc Meester en zijn stom klon'k heel teed-er, hier heneden is niets volmaakt er moet altijd schei ding zijn. Als dat niet waar was zouden wij d-en hemel niet noodig hebben; maar tot aan het einde van den weg zullen jij en ik tezamen gaan. Kijk! In het'begin geraakten'wij op" verschillende paden, en na zoo'n langen lijd komen zij weer tezamen. Voor" een korten tijd slechts hebben wij tezamen gereisd, en dat maakte, dat de zon voor ons v rooi ijker scheen, d e bloemen schoo ner waren en de weg gemakkelijker was. Toen viel de slag en onze wegen scheid den zich. Ofschoon onbewust, daar mijlen ons scheiden gaan wij in het zelfde tem po, en dus, toch eenigszins tezamen. Wij leeren .de zelfde levenslessen, wij denken hetzelfde, omdat wij tot degenen belicoren die de goede God vereenigd heeft. Ecu an der wandelt aan je zijde, maar niet met je, omdat je door alle eeuwen heen de mijne bent. Zoo gaan wij voort tot de weg draait. Jij weet niet, dat hij draait, omdat de circel zco groot is, zie je het niet Wei nig vermoedde je dat je zóó spoedig je ouden Frans weer zoudt zien. Ik ga door het dichte kreupelbosch, en „mein" weg is moeilijk, met doornen be zaaid. Slechts „mein" blind geloof houdt mij staande dat, en jouw lieflijk beeld, dat nooit een enkelen dag, zelfs geen uur uit „mein" geheugen is gewisclit ge weest. Eens draait ook„mein" weg en dlar 'zie ik jouw „mein" Geliefde, en mèt iouw „mein" Z0011. o; (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1