..ONS BLAD" p—3" i DINSDAG 15 NOVEMBER 1921 14e JAARGANG Advertentieprijs; BU1TEMLAMD FEUiLLETOM. DC VIOOL. Be ioesfand in Ierland. binnenlanp" {NO. <}3-S DAGBLAD r— - -J Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar2.— Voor buiten Alkmaar Wo. npïilustreerd Zondagsblad 0 60 I hooger. Buf©3u: HOF 6, ALKMAAR. Tetefoon: redactiernoÏE633 433 Van —5 regels f 1.25; elkeregei meur f 0 25; Reclames per regel f 0 7 5: Rn nek „Vraag, en aanboo" uij voot- uitbetaling p plaattg f 0.60 i-ir. f onn f mfi f fiö.f 35,f 15.i 'eactionair drijven. Het kan niét v-orden ontkend, dat in ons voorgaand artikel weinig woorden aan ons onderwerp zelf zijn gewijd. Daarvoor vragen wij verschooning. Wij moesten en doen het nu bij deze een inleiding bij ons eigenlijk artikel over hol bovenstaand onderwerp schrijven. n;e inleiding is en was beslist noodig. "s de reactie, die thans het hoofd op- 1 dient men de schijn van het wezen goed te onderscheiden. Want voor ons staat vast, en zij, die goed luisteren zullen het beamen, dat men ook in Nederland, openlijk en bedekt bezig is de economische moeilijkheden te exploiteeren lot politiek gewin. Wij prolesteeren daartegen uit al onze kracht, omdat die exploitatie walgelijk is om aan te zien eenerzijds en verder, omdat er toch eens. een eind aan moet komen om het politieke steekspel te spelen op de rug gen der arbeiders. Vast slaat, dat de meeslen, die bezwaren hebben tegen de arbeidswet, het vooralsnog bij onbewezen beschuldigingen en niet op 'eiten steunende opmerkingen hebben gela ten. Vast staat getuige de strijd in de Me taalindustrie dat men er nog steeds niet toe is gekomen ten genoege van „de partij ter andere" aan te toonen, dat een stuk van. diens boterham moet werden gemist. Dat ware toch het minste, wat van de ■herren kon worden gevorderd. Niemand zat toch willen gelooven, dat de duizenden, werkzaam bij een middelma tig betalende nijverheid, zich zonder vol doende motiveering iets laten afnemen, wat nola bene voor die werkers een teruggave van het noodige is. Maar men holt thans maar raak, en on der aanvoering van de oude liberale in- -„dusJrieeFv magnatengesteund, door ean .op- 1 permachtige liberale pers en een heirle- ger van slippen dragers, wil men terug naar sen afgesloten tijdperk, waarin van boven af werd gedicteerd, wat niet en wat we! zal zijn. Daar zijn waartoe dient het de feiten Ie ontkennen Kath. werkgevers en kapi talisten, die in hunne kortzichtigheid met Wij achten het goed en nuttig hen vooral de oude kliek mede heulen en mede-hopen, te waarschuwen voor hunne gevaarlijke talriiek. De liberale opvattingen over de waardig heid van den mensch, dus ook van den ar beider, moeten lijnrecht staan tegenover .onze.opvattingen, hetzij de belijder patroon of werkman is. Natuurlijk hebben ook* wij rekening te houden met de praktijk, waarin wij nu een anaal leven en het ware onverstandig om tegen noodzakelijkheden op le roeien. Hierin vooral ligt een harde en zware les voor Katholieken, werkgevers als werkne mers. Wij hebben ons herhaaldelijk de vraag esteld, of een eminent Regeerder, als toch ■oker onze minister van Arbeid mag wor- .-en genoemd, pp den gewenschten steun voldoende rekenen kon. W ij zijn niet altijd tot de overtuiging ge komen, dat die steun con amore werd ge geven. Niet zelden ontdekten wij heimelijk cn openlijk verzet legen zijn beste bedoelingen jn maatregelen. Maar wat nu ten opzichte van de arbeids wet. in de kringen van de werkgevers ook en zeer jammerlijk van Katholieke werkgevers naar voren kwam is naar onze meening ook weieens voorgevallen in een anderen vorm en bij andere zaken in de kringen der arbeiders. Die beiderlei tegenwerking moet zijn Excellentie hebben gehinderd, al kon hij er feitelijk het bewijs uit dislilleeren, dat hij bet gulden midden hield en dus was op den goeden weg. Er is reactie in verschillenden vorm. Want de werkgevers, die zonder overtuigende be wijzen fulmineeren tegen de arbeidswet of volhouden dat loonsverlaging noodzakelijk en onomkoombaar is, en elk overleg, het welk leiden kan tot een redelijke basis weigeren, doen even onverstandig als de arbeiders, welke zweren, dat er bij en van hetgeen door hen mooi en goed wordt geacht, geen streep af mag worden geno- Wij gunnen nog steeds»elken mensch, en niet het minst den arbeiders, onzen stand genoten, alles wat goed en wenschelijk is. Maar indien het betere op dit oogenblik niet is ie bereiken of te behouden, dan is het minder goede voor ons, gedwongen door noodzakelijkheden, ook nog goed. Wij houden het er stellig voor, indien de sociale zaken met wat breederen blik wer den bezien, en niet elke groep krampachtig hield aan haar opperste eisehen, terwijl niemand iets wil geven en allen willen ne men, dat de moeilijkheden minder groot zouden zijn, een vergelijk gemakkelijker zou zijn te bereikdn. In een volgend artikel hopen wij onze bedoeling met eirkele voorbeelden le ver duidelijken. 's-Bosch. M. K ©i ©©MFiftEITIE TE"':, wisiiiitm fat het Zuidzee-vraagstuk vcndèn,.indien Amerika gewacht had tot- werden, terwijl Engeland en Amerika ze ld -bezit daar meer dan dat algemcene overeenstemming was he- lieten bouwen op -particuliere werven, dte Nog iets over de openings- rilling. Hughes .heeft bij de ontvouwing van zijn voorsteilen tot -beperking van bewapening ter zee, nog gezegd: Volgens die voorstel len zullen de Ver. Staten, Engeland en Ja pan onmiddellijk 66 groote oorlogsschepen, gereed of in aanbouw, schrappen met een gezamenlijken inhoud van 1.878.043 ton. De drie vloten zullen dan binnen drie maanden na onderleekening van de voor gestelde ovdreeiikomst wat de groote een heden betreft, de volgende tonnemaat heb ben: Ver. Staten 500.650, Engeland 604.450 en Japan 2091700. De rede van Minister van Karnebeek. Behalve Briand heeft men ook de hoof den der andere delegaties nog genoopt te spreken. Sommigen hadden daar blijkbaar al op gerekend: want zij hadden een rede op papier klaart Niet zoo de Nederlandsche afgevaardigde, jhr. Van Karnebeek, die in het Engelseh een toespraak hield, waarvan de tekst, volgens den correspondent der „N. II. Crt." als volgt luidt: Mag ik op mijn beurt de gelegenheid ge bruiken om de regeering der Ver. Staten namens Nedcrland's regeering, waarvan ik Hd hen, le danken dat de uitnoodig-ing tot deelneming aan de beraadslaging over hel zoogenaamde Zuidzee-vraagstuk lot ons is uitgebreid? Nederland stelt deze eer op prijs en begrijpt de beperking welke de uitnoodiging bevat. Nederland is geen mi litaire factor meer in de wereldpolitiek en maakt ook geen aanspraak daarop, of schoon de zinspreuk op het wapen van het Oranjehuis „Je Main-tiendrai" ook het Ne- devbmdseh koloniaal rijk insiuit. Ncder^ land's politiek is ten gunste van vrede en internationale samenwerking en zij zal alles steunen wat in deze richting mogelijk is. Laat mij u meedeelen, dat 'het hart van Nederlan-d s volk van hoop en vertrouwen pt a*s bei denkt aan de poging, die hier gedaan wordt. W betreft, Nederland bezit daar meer dan drie eeuwen territoriale rechten over oen uitgestrekt gebied en is verantwoordelijk voor de welvaart eener bevolking van over de 'vijftig millioen, genoeg dus ara de diep te der belangstelling te kenschetsen, waar mode wij de beraadslaging dezer conferen tie volgen. Als onze oude koloniale erva ring dienstig kan zijn voor het doel de zer conferentie, zijn wij gaarne 'bereid die beschikbaar te stellen. Ik hoop dat de conferentie de wereld tot zegen zal strek ken. Laat mij verzekeren dat Amerika's ini tiatief is gegaan tot -het hart van Neder- land's volk. De conferentiezaal. De Washingtonsche correspondent van de „Daily Telegraph" geeft een beschrijving van de conferentietafel en de groepeering der gedelegeerden. -De tafel is 108 voet lang en gedekt met groen baai. Hughes, de pre sident der conferentie,' zit iii, het midden. Onmiddellijk aan de rechterzijde der Ame- rikaansche gedelegeerden zitten die van Groot-Brittanndè en de Dominions, aan de rechterzijde der Britten de Franschen. Onmiddellijk aan -de linkerzijde der Ame rikanen zitten de Italianen, en aan da lin kerzijde .der Italianen de Japanners. Hier mede zijn het Zuidelijk en Noordelijk ein de der tafel bezet en wel door twee-en- twintig gedelegeerden, van de vijf vöor naamste mogendheden. Aan -het open einde van een tafel, die een U-vorm -heeft, en aan -kleinere tafels die verbinding hebben met het eindé van de groote tafel, zitten de gedelegeerden van Nederland, België, Portugal en China cn in rijen s-to-eJen gerangschikt rondom de drie zijden v-an de tafel de technische ad viseurs. De balcous in de zaal zijn gereser veerd voor diplomaten, ambtenaren, leden van den Senaat cn het Representanten- huis. Aan het noordelijk cn zuidelijk eind der zaal zitten de journalisten. Japan geeft hoop. Prins Tokoegawa heeft verklaard, dat hij niet twijfelt aan hc"t welslagen dér con ferentie.- Indien ik al, voor-dat ik Japan verliet, zoo ver-klaarde hij, eenige vrees mocht hebben gekoesterd, dal zij zou mis lukken, dan is sedert mijn aankomst in Amerika deze vrees verdwenen. Admiraal Kato verklaarde, dat Japan zich verheug de in het vooruitzicht van de verlichting -die thans wordt geboden. Hij voegde hier aan .toe, dat nu aan beide-zijden ate vreg,: is weggenomen, het niet kan uiibHjven, of er moet overeenstemming tot stand komen China en Japan. Havas meldt, dat, ofschoon president Harding voor de volstrekte politieke onaf hankelijkheid cn de territoriale integriteit van China is, hij desniettemin van oordeel is, dat liét noodzakelijk is 0111 binnen ze kere goed-omschreven grenzen de aan spraak van Japan op de bepaalde expan sie builen zijn eigen gebied le erkennen. Het Engelsch-Japansche verdrag Uit Washington wordt geseind, dat de Amerikaansche delegatie ter conferentie uit gezaghebbende Brilsohe bron heeft vernomen, dat het Engelseh - Ja pan sche ver drag in zijn tegenwoordigen vorm, waar legen, zooals 'men weet, Amerika en de Brilsohe Dominions bezwaar hebben, niet zal worden hernieuwd, welke ook het re sultaat der conferentie moge zijn. De indruk van het Amerikaan sche voorstel in Engeland. Alle Engelseh© bladen ontvangen Hughes' voorstellen sympathiek, uitgezonderd de „Daily Herald", die zegt, dat het niet een plan is tot ontwapening, maar handhaving van de bewapening op een koopje. De „Times" schrijft: Hughes' schema eiseht als alle schema's voor groote poli tiek, rijp beraad door de regêeriiïgen," wier veiligheid en belangen er het sterkst bij zijn betrokken. Zij zullen met vreugde "zeer zware offers brengen. Het voorgestelde óf fer zal liet einddoel duidelijk bevorderen De „Daily Express" beschrijft de voor stellen als kloek en ontstellend en zegt dat, ofschoon de voorstellen, vol gevaren zijn, het nochtans een stoute politiek is: de eendige, welke het verder kan brengen dan vrome aspiraties. De „Momingposi" is eveneens van mea ning dat de plannen een zorgvuM'ig onder zoek eisehen. Het blad bad het 'beter ge* Roman door MYRTLE REED. Zöjtaafd uit het Engelseh door Hen ristte v. d. Waarden. Langzaam verfde het gelaat van den o^fer zich rood, zijn oogleden zakten en Hi wisclne zijn voorhoofd met zijn zak doek afr O, „mein vriend, zei de Meester juichend„Zie je niet, in wat een misver stand wij geleefd hebben?" J'j hebt al ze jaren -gewacht, omdat N „mein" zuster niet van mij weg wilde emen, jij ,mein" goede, zelfzuchtige w .1 had m'j zo° §«Plaagd met na Uls'10U(!ing voor zij kwam, dat je Lad onrecht niet aan wilde doeni 77 En lk - ik zou „mein" zuster geen ze«„J,00t !a,1ó'e rcis willen geven en van -har "dand en haar vrienden beroofd -heb !g,«!k«leii avond: „Frederika, ik hel ;?,na!n, Ucfsle teruggevonden, en ik J 1 «ngcr noodig! frederika heeft nooit iets van """eus hlu ■riel gowoten en ik kan haar -'V-in" wet bededen. Ik kan W Lnc 7Ï S, 'nn mel li,t4?n zooals J al die jaren geleden togeft, en reikt De „Daily- News" begroet het plan (har telijk cn dringt er op aan-, dat hel pad, teat te Versailles is gemist, nu gevolgd-tzaü wor~ den. Franschc meeningen. De buitengewoon groote betagstefr-ng, die (hier voor d,e conferentie te Wastong- ton. (bestaat, vindt in hetgeen daar den eersten dag gebeurd overvloedig voed- se] cemt <Ie Parijsche ©or re sp ancient van •höt „Hbl." De concrete, scherp geform.®- 'eerde voorstellen van Hughes, na -de rode van Handing, die méér aan een «preek had •doen denken, wekken héér (in Parijs} ver bazing. Men had veel meer a%emeen ge praat en gefilosofeer verwacht en is een ■beetje' ontstekl' over deze ecM-Amerikaaoi- sche voortvarendheid. In het algemeen, heeft btp" hier. nogal verwachtingen van d© Wa>-i>ngto.hsche conferentie, die men beschouwt ails een. serieuze poging om nieuwe conflicten te voorkomen. 'De pers heeft de laatste dagen hulde gePrapht aan Harding voor dat ini tiatief en ;Hervé, tan hewierooloande ais iraardigen opvolger van Wilson, heeft het betreurd dat Frankrijk ritel dclzeüMe» initia lief genomen had. Bovendien is de positie van Frankrijk m detzen al bijzonder aangenaam en 'gemakkelijk, nu de Fran- seho vloot immers met voor venroimdeiwng in aanmerking Jfoant en van Ameriikaan- sdhe zijde wordt erkend, dat dte -speciale positie van Frankrijk in Europa het ten aapzien van ontwapening te land het recht geeft op bevoorrechte bébandcling. Men rekende er daarom op, dat Briand, nu F rank rijks eigen he.'lang'en er minder bij betrokken waren, ©en bdaingrijke rol ais bemiddelaar zou kunnen spelen. Maar na de rede van Hugihes vraagt men zich hier af, hoe liet verder verloop thans zal zijn en of de 'dingen wel zullen gaan zooals men verwacht had. Waarover men hét vooral niet eens is. is -de :%a^g, of. de openibartigiheiid van 'Hughes moet worden toegeschreven aan den opréchten wensëh om -te komen tot algemeen© onliwapemng, dan wel een h a®- ■cfêjge manoeuvre is om in die eerste plaats de ATherikaatische belangen te'dienen. Va.n wordt bereidCneerd dat dié- AmeFfkaoteii wol weten wta-i ze doen en dat het voorstel van Hughes vooral gedaan wordt met het oog op de bdnivenlandsdlie belangen. Het as bijzonder glad, zoo oordeelen versc3iii3ende kranten. Om Engeland, tot aanneming le brengen, krijgt: het -een lichte meerderheid in ton nemaat, wearniee dan echter een ophef fen van de Engels öh-JaipaiLsche alliantie moet samengaan, zoodat naar verhouding de Amerikaansche zeemacht zeer vermeer dert. Daaromtrent zou Engeland volgens de verklaringen, afgelegd door Auckland Gedidies, Irouvwjs reeds besloten zij® en het zou bereid zijn te verklaren, dat het Bril sche belang zich verzet tegen eennge wijziging in de bestaande souvereincbeits verhoudingen in de Stille Zuidzee met name ten aanzien® van de PfliiJuppijnen. Terwijl dan ook sommige bladen 'hei oordeel uitspreken, dat de „bom", door Hughes op de conferentietafel geworpen even onaangenaam en gevaarlijk is voor Engeland als voor Japan, wordt deize stel ling anderzijds met name door Perlinax bestreden en beredeneerd, dat Japan eT feitelijk alleen het loodje bij legt en dat integendeel het Engel sche belang zeer ge diend wordt door de „va can Lie" van. tien jaar in nieuwbouw, terwij intusschen toch de Engel sche supprenialie ter z &e vob doende gehandhaafd 'blijft. Wat Japan betreft, verwacht" men, dat het ten slotte, zij het met ©enige wijzi gingen, het worstel wel zal aannemen, in dien het daartegenover zekere voordeelen •krijgt in Siberië en zekerheid, dat Amerika zijn Vloolbasis in de Stille Zuidzee niet zal versterken. Op dit punt zou Amerika ge neigd zijn voldoening te geven. Zelfs acht men deze oplossing nog vrij ongunstig voor Japan, vooral uit economisch oog punt, omdat Japan zijn oorlogsschepen op eigen werven bouwt, die nu nutteloos kalm doorgaan en dus over .tien jaar wees even geschikt zijn om oorlogsschepen te bouwen alsof er niets was gebeurd. Maar Japan 'kan zeker moeilijk anders doen. dan aannemen wat met zooveel handigheid is geformuleerd. Ten aanaaen van Frankrijk merkt men op dat dal bij dd-ailes voorliipJg we-inig belang heeft, behalve ifan misschien als aanwij zing, met hoe ingrijpende voor stellen Aane- rika wellicht op het gv».^ied van de bewa pening tie land ook nog zal «anikomen. Toch wordt ook het verloop van deze vlookjuaesfre van 'bc f geacht, omdat, indien een accoord over do' oniwapencing lot stand 'konvt, en daarmee toereadoring tusschen Amerika en Engeland de band iussclhen Engeland en FTankrijk tal ver- sla^>pen en êers tgenoomd land nog minder geneigd zal zijn, ergens zïjii {belangen voor de Fraiische té doen; wijken. Sommige rechtscfoe schrijvers, diie na- luurlijk in die oprechtheid en gedesinte- resseerdhead van de Anierlk a an sche plan nen in *t geheel niet wM-en geïooveni, gaan in ih'uiL ongeru stheid nog verder en zien van ©en ui'teenvalten van het Engelseh-Japaai- sche borfidgerodotsdiap In het Oosten het gevolg, dat de Fransche' fcoHonaëii 'aldaar bedreigd zullen worden, natuurlijk door Japan. DUrrSÜH'LA.ND MOET BETALEN! Van welingelichte zijd© verneemt de „B. Z. a. M.5', dat Zondagavond tussefhen de Engelselhe en Fran sche leden van de com missie van herstel en het garantie-comi té na langdurige beraadslagingen volko men overeenstemmang is bereikt. Het En- gelsche voorstel tot het o-pstellen van een moratorium voor den in Januari verval lenden termijn van de schadeloosstelling, heeft men geheel laten vallen; de com' missie is; veeleer eenstemmig tot het be- shriit gekomen, geenerlei onderhandelin gen. met de Duntschers over uitstel van betaling te beginnen, en nog veel minder zich met een bespreking van de Duitsche betaaikraeht in ie laten, maar aan de «Lipte .nakoming, zonder discpjssie, van alle verplf'chiangcn lot belaling vast te houden. Men zegt 2e]fs,' dat de coimimis- .sie van herstel haar vroegere concessie wil intrekken, dat de op heden. -15 November, ^rsclnrtldigdo betaling van 280 miiMioen gouden marken, door leve ringen in na tera als gedelgd zou worden 'beschouwd. Naar het blad vérder verneemt, heeft de Huil sche. regeering het benoodigde be drag .voor de eerstyoigende betaling reeds gereed Lggen, op een sóm van ongeveer 40 millioen na, voor welker betaling naar fhet- heet iind'ustrieele kringen borg wallen slaan. De eisehen van Ulster. IJct antwoord van Uister, hetwelk Za terdag door de commissie van het Brit- s-c-he kahinet is overwogen, is, naar ver luidt, nadru/kfcelilker dan het comniuni- qué van Vrijdag, hetwelk onderhandelin gen o,t> de basis eener proefovercenlkom-sl tuss-ohen dc regeering en Siinn Fein wei gert. De kalbinetscommisie komt lieden b-ijeen voor het opstellen der duipliek. Ulster heeft ook bezwaar tegen de fis cale regeling volgens het s-eheana. De nieuwe voorwaarde van Ulster is, -dat het gelijke vertegenwoordiging zal 'helfciben in een eventueelen centralen raad; voói het geval d«ze raad zicfii ontwilkkelt lot een nationaal parlement, moeten z-ijn wets'be sitiiten aan een rijksvelo onderworpen zijn Hel feit, dat Ulster tedrn-voorsfellen doet, achl de „Times" een stap voor waarts. De eiken-de bedoeling dezer tegen voorstellen is om -den vrede te. verzeke ren „zonder in-brenk le nis ken op de rechten van Ulster.'' Ulster is niet bereid een algemeen ïersöh parlement te aanvaard-en, i-n den vonm gelijk deze in de voorstellen der Bniljche regeering is verval, terwijl er tevens tegenkanting bestaat tegen een op nieuw indeelen der -parlementaire distric ten. Ulster e-ischt een parlement in Bel fast, dat geülke rechten heeft als het par. lemen t in BuÈiin, en een gelij.c verte genwoordiging in het hesl'irerslichaam, tietzij dit Raad, Parlement of Senaat heet, dat verantwoordelijk is voor de controle van de openbare diensten in Ierland. Eeft aanval op politie. Hoiiderdvij'fUg gewapende .rsonen, naar verluidt S'.-nn Feiners, hcLiven twee p-0-liitie-inspecteurs, die in'een au-io nabij Belfast reden, aar.g-evali-en en de auto me! ■kogels doorboord. De politie beantwoord de het vuur en ontsnapte onverlet Som mige aanvallers werden zwaar ge-wond iEl. SUITESL, BiRliHTES, GROOTE STARING IN DUSSEL- DORF. InDiisselidorf zij-u, na vergeelsche on- derhawdelingei^ <ie metaaiarb-ri-ders v-an alle fabrieken, 50.000 man, in staking'' ge gaan. De arbeider-s van Ki-upp in Essen -hebben Zaterdag de directie een ultima tum gezondien, waarin ze een- toeslag vroegen van oen maand -loon. Van de gisteren te Jioudén besprekingen zou het afhangen, of deze arbeiders heden, zaoals ze in liet ultimatum dreigen, -in staking gaan. In aniwoo-rd op een schriftelijke vraag beeft Sir L. WorUiimgton-Evains, minister van oorlog, TePkAaaid', dat het aantal Sn.den oorlog vermiste officieren en manschappen nog -niet m-st juistheid is vastgesteld, doch om en nabij 93,800 he- draagf. In ongeveer 6100 gevallen, waar bij de slachtoffers al-s vermist waren op gegeven, is dank zij die -nas-poringen vaai ■de Imperia! War Grave Commission ze- laerheSd van den dood; deze-r men-sch-en verkregen. Bij de dezer dagen plaats gehad ■hehibende gemeenteraadsveTMeziEgen ie Dresden Ikregeu dte burgerlijke partijen 134.000 stemmen, de socialisten en com munist-en 124.000 stemmen-, Hierd-oör hebben de burgeTi-ijlken thans de meeivkr- li-ei-ci; vroeger hadden de socialisten ten meerderheid: van 4 zetels. - Ge-inel-d wordt dat Üoyd George van Lord Asheombe een gedteeite van diens landgoed CKnirt, -gelegen op ongeveer vijl mijlen van -Farnham in Surrey, heefl ge kocht. DE LEUZE BER S. D. A, P. Over -de teetcélceuis der ontwapenings» leuze zij-n die sociaal-dc-mocxaten liet nog al'lijd niet met zich zelf eens. Zoo heeft de lieer Schaper; bij <ïe behandeling dei Gi-ondwetsherziening in de Tweed© "Ka mer, liet volgend© amendement ingediend: „De koning tracht gescliiiLlen me? vreemde mogecdiheidien op te lossen dooi rechtspraak of andere vreed'zame' midd-e. len. Hij veiüelaart geen oorlog dan ns voorafgaande toestemming van -de Sta ten-Generaal", Met de grondgedacliie van dit amende ment kunnen wij ons best vereenigen. Dat onze Regeering ter oplossing van geschil len met andere mogendheden steeds de voorkeur zal geven aan vreedzame mid delen en slechts in den alle ruiters ten nool bet kanong aan het woord zal laten komen, is. zóó vanzelfsprekend, dat het eigen-lijk overbodig is, dat speciaal in de Grondwet te vermelden; doch als men e©n beetje „enthousiastisch is aa^el-cgd" het woord is van Minister Rtfys de Beerenhrouok kan m-en over dit be zwaar wel heenstappen. M-aar uit hot amend- tnen-t van den heer Schaper blijkt, diat de S.D.A.P. de mogelijkheid' van oorlogsverklaring aan vaardt. Toch willen mr. Troelstra c.s. on- middcllijk ontwapening. Hoe kan men nu dé mogelijkheid van oorlogsverklaring aanvaarden, 'als inen niet over één sol daat beschd'tt? In -dit verhand is ook van belang, wrat mr. Troelstra Vrijdag avond in een open bare vergadering te Den Haag-heeft ge zegd: „Wij kunnen niet volstaan m-et le zeggen; wij geven geen man en geen cent! Dat kan ©en kleine partij als de ik kan haar toch geen geld geven en haar erug naai haar Duitschland zenden, omdat jj haar niet langer noodig heb; nu zij alles voor_ mij heeft opgeofferd. Hel zou zeer onvriendelijk zijn. - Maar'zie nu wat (!c goede God cn» gedaan heeft! Aan het einde, als alles opgelost is. zien wij, dat ook jij deelneemt. Ik weet „mem vriend, ik weet wat het -oor je geweest is, omdat ik ook door de -.voedende golven hen gegaan maar nu komen wij tezamen aan land. Dat is mooi, omdat we- vrienden zijn, Bovendien bén jij vöor haar wat zij voor jou is. Ze heeft het mij niet verteld, maar „mein oude oogen zijn nog scherp! Ik zeg je dit om je moed t-e geven. Als je „mein" zuster gelukkig maakt is dat alles wat ik vraag. Ga nu naar „mein" Frederika en zeg haar, dat ik pas laat thuis kom van avond! Is het niet prachtig? Ter neer gedrukt, hulpeloos, en pijnlijk geschokt, maar zonder de geringste tegenspraak ging Dokter Brinkérhoff den l-.rg op. De Meester stond aan den voet er wuifde jongensachtig met zijn hoed. 1 oen hij- eindeiijk om durfde kijken zag de Dokter, dat de weg verlaten was en hij ging op een rotsblok langs den weg zitten 011. na te denken. Hef zou werkelijk onedelmoedig zijn, dacht hij, als hij zich van Franz en me vrouw Irving gen* opoffering kon getroos ten Zonder liet Ie willen was hij in liet bezii gekomen van hét li'ntgstvitflig be waarde geheim van Friiiiicin Frederika en, zqpsis hij zich zelf aanhoudend voor hield, was hij een man van eer. Bovendien behoorde hij niet tot de rustelooze geesten, die het leven immer naar zijn beteekenis vragen. Het was duidelijk, dat hij geen an deren weg begaan moest dan die zoo een voudig voor hem was open gelegd. Hem restten nog slechts enkele jaren, zou dacht hij, want hij was twintig jaar ouder dan de Meester; nóg was het Leven vol verrassingen. Ontrouw aan de doode stond buiten bespiegeling, want zij had het nooit geweten en als ze geweten zou heb ben, zou ze boos geweest zijn. Het einde van het verwarde kluwen was in zijn han den voor drie menschen kon hij het ontwarren. De zon wierp schuine stralen op den heuvel en nóg zat hij daar te denken. Kinderen speelden om 'hem heen en vroe gen hem honderd uit, maar voor den eer- sten keer gaf hun vriend geen antwoord. Eindelijk kwam er een, een beetje bru- taIer dan de anderen, dicht naar hem toe. Di3 lieve Fraulein, fluisterde het kind, is zóc bedroefd om den Meester. Waarom lomt hij niet thuis? Met een zucht en een glimlach ging de Doktec langzaam den berg op naar het huis van den Meester, waar Fraulein Frederica in de grootste onrust wachtte. Is „mein" Brudcr ziek? riep ze- uit. Neen, neen, Fraulein, stelde de Dok ter haar gerust en zijn hart werd week „op hot zien van haar onrust. Franz is bij mij om patiënten af te wachten, terwijl ik'zijn Zuster gezelschap kom honden. U bent toch blij mij le zien, is Fraulei.ii?, Er verspreidde zich een kleur als van een verflenste roos op Franlein's gezicht. De vriend van „mein" Bruder, zei ze eenvoudig, is altijd zeer welkom. Na een paar minuten excuseerde ze zich en hij hoorde haar bezig in de keuken. Het was toch wel prettig een vrouw in huis te hebben, dacht de Dokter, de dagelijksche dingen waren dan veel prettiger en gemak kelijker. Het water zong vroolijk en Frau lein neuriede nauw hoorbaar een liedje. In de schemering verzachtten de helle lin ten der kamer zich in een rustige harmo nie. HePis heel aardig, zei de Dokter tot zich zelf en hij zette resoluut de herinne ring, van iels héél anders op zijde. Mis se rien had de goede God het zoo beschikt, zooals zijn eenvoudige vrienden zeiden. Na de thee schoof Fraulein haar stoel dichter naar het raam en keek naar bui ten. schijnbaar onbewust van zijn nabij heid. Een zeldzame vrouw, zei hij tot zich zelf. Eene, die de gave van zwijgen heeft. in hel donker was haar gezicht bijna mooi, alle harde lijnen uitgewischt en er lag een zachl-peinzenden'trek om haar mond. De Dokter zuchtte, en ze wendde zich onrusiig tot hem. Als er*iets met „mein" Bruder met in orde was, zei ze angstig, zoudt u het mij zeggen, ja? Natuurlijk, lachte de Dokter. Waar om ben je zoo angstig? Is het zoo vreemd, dat ik hier bén? Neen, antwoordde ze zacht, jyant u is vriend van Bruder. En van jou. Frederika. Heb je daar nooit aan gedacht? Ze beefde, maar gaf geen antwoord en de Dokter nam haar hand in de zijne. Frederica, zei hij, zeer teeder, je vindt het misschien vreemd, dat ik zóó tot je spreek, maar heb je nooit aan mij gedacht als aan meer dan een vriend? De vrouw was stil en bitter beschaamd, waar en wanneer had ze zich verraden? Dat is niet 1.1001, ging hij voort, dade lijk voelend, wat er in haar omging. Ik heb zóó aan jou gedacht, vandaag. Zelfs in het donker zag hij haar oogen oplichten en op zijn beurt schaamde hij zich. Lieve Fraulein Frederika ging liij voort, ik heb u niet veel aan' le bieden, maar alles wat ik bezit is het uwe. Ik ben oud en de vrouw, die ik liefhad stierf, zon der te weten, dat ik haar beminde. Als ze het geweten had, zou het geen verschil ge maald hebben. Misschien vindt je het een ledige gift, maar het is alles wat ik heb. Ook jij hebt misschien van iets anders ge droomd, maar tenslotte beschikt God. Frederika wil je komen? Haar hart klopte heftig in haar borst, maar zij was gewend aan zelf- beheersching. Ik dank u, zei ze met edele waardigheid, het is can zeer groote eer, maar ik kan „mein" Franz niet verlaten. Ik heb „mein" Duitschland verlaten om te komen stoppen, koken, wasschen, naaien schrobben en vegen, 0111 hem alles wat hij vergeet 11a te dragen en hij vergeet zelfs het hoogst noodzakelijke. Wat zou hij van me deukëa ate Ezzpz. ik jyU dit alki niet meer voor je doen, maar voor een ander. Je zult het begrijpen zei ze, met een aandoenlijk bedrukte stem, die hein won- deiijk aandeed, omdat je de vriend van „mein" Blader bént. Ja, antwoordde d.3 Dokter, ik ben zijn vriend, en denk je dat ik zonder zijn toe stemming zon komen? Lieve Fraulein, Franz weet hel en is er blij 01& Daarom ging-ik naar~j© toe. De laatste svoor kn, die hij lot mij sprak waren: Alk s wat ik je vraag is, dat je „mein" zuster gelukkig zult maken. Franz, riep zij uit, „mein" goede, onzelfzuchtige Franz! altijd zoo goed! altijd zoo zacht! zei hij da{! Ja, dat zei hij. Wil je komen Frede rika? Zullen wij traehien elkander geluk kig te maken Zó stond nu bij het raam, met de hand op het hart, en haar gelaat verlicht door meer dan aardsche vreugde. Lieve Fraulein, zei de dokter, ver heugd omdat hij een men schel ijk schepsel zóóveel vreugde kon schenken, wil je komen? Zonder op haar antwoord te wachten, legde hij de hand op haar schouder, en trek haar naar zich toe. Toen opende de hemel zich voor Fraulein Frederika en een sterren-regen druppelde neer op haar 011- gebovigc ziel. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1