OUS BLAD BUITENLAND. WOENSDAG 16 NOVEMBER SS S3 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon tssssna uit FEUILLETON. DE VIOOL. PARLiüillTASRE KRONIEK. m CONFERENTIE Tfc WASHINGTON» De toestand in Ierland. No. 335 14e JA ARC. JIG NOORD - HOLLANDS* Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 633 .Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregei meer f 0 25; Reclames per regel f Ó'<5.' Ru riek „Vraag en aanbot" oij vooi< it tbetalingype. piaatr ig f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,f 40^,f etQO, f tÜO, f 6Q, f o5, f 15. (Van onzen corresponae,i.y. FLAUWE COMEDIE. NAAR DE VERKIEZINGEN. Brussel, 11 Nou, In den laatsten zin van onzen vorigen brief zeiden wij, dat dc benoeming van Mr. Dr. F. van Cauwelaert, den leider der Vlaamsche Beweging, tol Burgemeester van Antwerpen, zijn weerslag zou hebben in 't geheele land. Die zin moet nog maar amper op de zet machine gestaan hebben, of hij werd reeds bewaarheid. De benoeming van F. van Cauwelaert werd onmiddellijk door de liberale minis ters beantwoord met ontslag. Onmiddellijk is juist het woord niet, want de liooge heeren hadden tussclien de benoeming en het ontslag den tijd genomen cm een der flauwste comedies te spelen, die men zich uitdenken kan. Trouwens de vorige kabinetscrisis, van eenige weken geleden, was een niet minder grootc comedie dan de laatste. Men zal zich herinneren, dat toen de 4 socialistische ministers de beenen namen. Minister Anseele bad namelijk te La Lou- vière in de plooien van een vlag, waarop een soldaat stond afgebeeld, die zijn ge weer brak op de knie, een anti-militairisti- sche rede gehouden. De heer Devèze, mi nister van oorlog en politiek pierewaaier eerste klas, behoorende tot de categorie menschen wier heeie verdienste bestaat in het opzetten van ronkende frazes over pa- Iriotismeen vaderlandsliefde, kon daar niet tegen en zei: „Anseele, een van ons beiden moet eruit, gij of ik 1" De fameuze Devèze wilde legen de aanstaande verkiezingen nog een „coup de théatre" doen, om toch dui delijk te toonen, dat hij een hyper-patriot was en dat na de verkiezingen de porte feuille van oorlog in niemands handen vei liger zou zijn dan in de zijne. Anseele antwoordde: „Goed, man, uw comedie zet ik u met gelijke munt betaald. B!"f rustig op uw zetel, ik poets dc plaatl" ücvéze had zijn zin en Anseele was niet Blinder tevreden. Voor de liberalen was het een gelegen heid om zich tegen de verkiezingen nog eens echt-vaderlandsch te toonen, voor de socialisten oin een flinke propaganda op touw le zetten voor hun anti-militairisme cn hun 5 maandschen diensttijd. Nu kwam de Antwerpsche burgemeés- lersbcnoeming de comedie dei- liberalen in dc war schoppen. in den ministerraad, die na het aftreden der socialistische ministers enkel nog uit ■atholieke en liberale ministers bestond, werd een flinke meerderheid verkregen om Van -Cauwelaert te benoemen. Niemand was zoodanig tegen die benoeming gekant, dat hij zijn ontslag als minister zou ge ven. wanneer die benoeming plaats had. Doch men had zonder de Anlwerpsche li beralen gerekend, die sinds maanden een orkaan van modder en drek boven het hoofd van Van Cauwelaert doen loeien. Dc liberale minister Franck, van Ant werpen, werd voor de vierschaar gedaagd en kreeg order zijn ministerschap neer te leggen, op gevaar af zijn naam van den kop Van de verkiezingslijst voor de a.s. verkie zingen ie zien verdwijnen. Franck gehoorzaamde en de andere li berate ministers, waaronder Devèze, volg den. Met dien verstande dat de heeren dc ■tnimstericele zaken nog zouden blijven waarnemen tot de a.s. verkiezingen. D^m 20slen van deze rnaand was het toch ver kiezing en of ze nu een paar uageu v.ne ger of luier aftraden bleef toch eender. Een ministerzetel is voor die heeren nu eenmaal niet veel meer dan een zetel aan de leestafel van een of ander café. Ten minste wanneer ze hun ambt ten einde zien ioopen en nattigheid voelen dat ze niet veel kans meer hebben om opnieuw tol minis ter benoemd te worden. Was voor de liberalen nogmaals een gelegenheid om op de grootc vaderland- scho trom te slaan. F. van Cauwelaert is een landverrader en uit protest tegen de benoeming van zoo'n verrader geven ze hun ontslag, maar blij ven desniettemin op hun post. Zij vooral zijn de mannen van de orde «n de vaderlandsliefde. Weliswaar dwongen zij minister Franck up le slaan tegen het koninklijk besluit, waarbij Van Cauwelaert tot burgemeester van Antwerpen werd benoemd, maar dat Roman door MYRTLE REED. hertaald uit het Éngeisch door Heii ristte v. d. Waarden. 47 De Cremona spreekt. Grijze herfstregen kletterde tegen haar raam en Iris sloeg het gade met een lood zwaar hart. Hel uitzicht was onnoemelijk treurig. Zoover het oog reikte zag ze niets als een aaneenschakeling van daken. Daken, dacht Iris, altijd daken. Ik ''-Ad nooit gedacht, dat cr zooveel in dc Wereld waren! maanden geleden was ze een geluk- jj- geweest, nu w as alles veranderd, nrwvt -ni.art vrouw géworden, kon ze al I niccr zl'nZ£Ifs dan n'et Pea^i vvond'er V3ra onslanding tante -e «aar teruggegeven zoii worden. hi T 26 'ai!ge treken vaii eenzaamheid kenl 7 5ei) J»eu>re levensopvatting ge- j-ote» ''Ad slechts eens aan mevrouw kkJt .frc5qrivei;, ofschoon de nvoeder- die er op volgde haar geo blik belet niet dat zij de partij der orde cn der vaderland 'c'de blijven. Zij alleen zijn te vertrouwen. De socialisten sturen aan op revolutie en de katholieke Vlamingen op sc' eidi-ng. De eenige partij, die de belan gen van het land op afdoende wijze ver dedigt, is de liberale partij. Men ziet wat voor 'n rommelzootje het hier tegen de verkiezingen van Zondag 20 dezer weer wordt. En hoe verward levens de toestand is. Behalve in Antwerpen en Brussel, waar de katholieke conservatieven zich hebben losgescheurd van de katholieke democra ten, die de slandsorga-nisatie tot grondslag hebben, komen de katholieken over 't al gemeen vrij eensgezind op. Het hevigst is natuurlijk de verkiezing- strijd te Antwerpen. De katholieke demo craten voeren daar hun verkiezingscam pagne jammer genoeg veel geweldiger tegen de conservatieve scheumakers dan tegen de conservatieve scheurmakers dar de socialisten en liberalen nu maar niet met het been van de twee vechtenden gaan loopen is het nog zoo erg niet Daar be staat trouwens ook niet veel gevaar voor. Begrijpelijkerwijs stelt men zich nu reeds de vraag welk soort ministerie wij hier na de kiezing weer zullen krijgen. Het is zoo goed als zeker, dat geen van de drie groepen, katholieken, socialisten en liberalen, een meerderheid krijgt. De ver houding zal ongeveer dezelfde blijven als thans. Sommigen voorspellen nu een ministerie van socialisten en katholiek Vlaamsche democraten in denzelfden geest als het tegenwoordig wethouderscollege te Ant werpen. Doch dit is niet waarschijnlijk, aangezien de Waalsclie socialisten veel te sterk tegen de Vlamingen zijn gekant Een ministerie van katholieken en liberalen zal evenmin mogelijk zijn, aan gezien de katholieke democraten daarvan niets willen weien. Er zal dan niets overblijven dan terug te komen tot een drieledig ministerie, dc zoogenaamde „Union sacrée". Een dergelijke regeering, waarin dan de drie partijen aan elkander toegevingen doen om het land democratisch te regee- ren is het waarschijnlijkst. Hoewel het niet gemakkelijk zal zijn een soortgelijk minis terie, dat thans in stukken gevallen is, terug aaneen te lijmen. We zullen afwachten, de verkiezingen kunnen misschien nog verrassingen bren gen. Het inkomen der Kroon. Het recht van oorlogsverklaring. De Minister van Binnenlandsche Za ken heeft in zijn redevoeringen wel ge lukkiger momenten gehad, dan Donder dag j.l., toen hij zijn verklaring aflegde over het inkomen der Kroon, De be doeling was, zoo legdo da heer Buys uit, dat hot als iixum vastge telde bedrag van 12 ton door do Kroon als een maximum wordt beschouwd. De Koningin zal van de verhooging van het inkomen der Kroon (met f 600.000) sleehts besteden wat noodig is voor representatieve uit gaven; het overige wordt niet getou cheerd of gerestitueerd. En de Regee ring hoeft dit medegedeeld., wijl zij niet wensehte, dat de Kamer haar later zou verwijten dit voornemen dor Kroon niet te hebben geweten. Van deze verklaring maakten de „de mocraten" van links handig gebruik om ten wapen te smeden tegen het ver- hoogings-voorstel en al de fracties van Rechts achtten het gewenseht mèt den Vrijheidsbond de verklaring af te leg gen, dat haar voorstemmen geheel los zou zijn van de toelichting der Regee- ring. Troelstra en Van Ravesteyn traden in scherpe bewoordingen op tegen het verhoogingsvoorstel, zooals men van deze menschen kon verwachtende Jieer Mar- ehant deed het op de hem onaangename manier; hij noemdo bovendien de ver klaring inconstituoneel en dieinde een motie van afkeuring in, naar aanleiding van het door den Minister moogedeelde. Deze vond, dat de Kamer het juist op prijs moest stellen dat hij de inten ties van H. M., die hem tor oore wa ren gekomen, zoo openlijk meedeelde, opdat zij er met h aar oordeel over zijn voorstel rekening mee zou kannen hou den. De motie van afkeuring des heeren Merchant, ging echter de meerderheid der heeren voel te ver. Nadat de heer Rink namens don Vrij heidsbond uitdrukkelijk verklaard had, dat hij de houding van don minister „niet gelukkig" achtte, doch daarin geon aan leiding vond, om een dergelijke motie te steunen en uit het stilzwijgen der go- heels rechterzijde het vermoeden mocht worden geput, dat ook zij er zoo over dacht, werd de motie met 62 tegen 28 stemmen, die der vrijzinnig-domcci-aten, sociaal-democraten en communisten voor verworpen. Bij de beraadslagingen over het voor stel zelf, was het voornaamste punt van discussie het bedrag, hetwelk do Kroon jaarlijks uit de opbrengst van het kroon domein pleegt te ontvangen, eigenlijk fezegd, niet dat bedrag zelf, dooh de onbekendheid met dit bedrag, waarvan do Regeering in baar Mem. v. Antw. posi tief geweigprd had, den sluier der ge heimzinnigheid weg te nemen. De hee ren Troelstra, Marchant, Van Ravesteyn en Kolthek, dus vogels van diverse poli tieke pluimage, meenden allen, dat de Kamer niet alleen recht heeft, om dit bedrag te kennen, omdat het kroondomein staatseigendom is, doch ook de kennis daarvan voor haar onmisbaar was, om het inkomen van de Kroon, dat naast do opbrengst uit hei kroondomein, uit de staatskas beschikbaar wordt gesteld, op goede gronden te kunnon bepalen. Nadat de Minister zijn aanvankelijk in genomen standpunt in zoover had ver laten, dat hij zich tot het verstrekken van de gevraagde inlichtingen bereid had verklaard, indien de Kamer zich met den wensrh der genoemde afgevaard gden vereenigde, wezen de stemmingen voor de ingediende desbetreffende motie uit, dat do Kamer deze. gegevens niet noo dig- oordeelde. Een motie-Troelstra, al leen de kennisneming van de opbrengst van het kroondomein „noodzakelijk" óór- deelende, en een motie-Kolthek, doze noodzakelijkheid e veneons uitsprekend, doch, consequent, daaraan den wensch toevoegend, dat de beraadslagingen over het artikel geschorst zouden worden, tot dat de inlichtingen verstrekt zijn, kond'® beide slechts de stemmen van do sociaal democraten, de vrijzinnig-democraten en de communisten op zich voreenigon. De behandeling van een motie-Marcliant ten slotte, waarin de Rogeering wordt uilge- noodigd, jaarlijks een verslag van deze opbrengst aan do Staten-Generaal voor ie loggen, zal eerst later aan de orde worden gesteld. Nadat het amendement-Van Ravesteyn geen opbrengst uit het kroondomein en vaststelling van het inkomen der Kroon bij de wet, in dezelfde stemmenverhou ding als de bovengenoemde moties ver worpen was, werd het regeeringsartikel met 69 tegen 31 stemmen aangenomen. Behalve de sociaal-democraten, vrijzinnig- democraten en communisten verklaarden zich tegen 't voorstel de onvermijdelijke heer Van de Laar en de Vrij'neidshonder Bijleveld. Laatstgenoemde had bij den aanvang der vergadering verklaard, dat hij, ofschoon een „warm vereerder van !het huis van Oranje," in don zorgwek- kenden toestand van 's land's financiën een klemmend motief zag, om zijn stem aan dit voorstel te onthouden. Het artikel 58 der tegenwoordige Grondwet luidt: „Do Koning verklaart oorlog. Hij geeft daarvan onmiddellijk kennis aan de beide Kamers der Staten- Gonoraal, met bijvoeging van zoodanige mededqelingen, als Hij met het belang van den Staat bestaanbaar acht." Overeenkomstig hot voorstel der s aats- eommisrie, wenscht de Regeering dit ar tikel'thans ah voldt te wijzigen: „De Koning verklaart geen oorlog dan na voorafgaande toestemming van de Staten- Genéraal." Er waren 3 amendementen voorg s'.e'd. De communisten wonschten te bepalen dat de' Koning geen oorlog verklaart, dan ha voorafgaande volksstemming. Dat "was weer zoo'n dwaas voorstel van een man' als Dr. Van Ravesteyn, die hier alles op de Russisoha sovjetteest wil ge schoeid zien.. Een Volksstemming gaan houden ep het oogenblik dat gevaar voor oorlog dreigt! Stel je voor! Mr. Marchant c.s. wilden lezen: „Do Koning gelast geenerlei militaire maat regelen, tegen een vreemde Mogendheid gericht, dan na voorafgaande toestem ming van de Staten-Generaal. Hij doet jaarlijks aan do Staten-Generaal ver slag omtrent de betrekkingen van het Koninkrijk tot den Volkenbond." De heer Schaper wilde hét volgende: „De Koning tracht geschillen met vreemdo mogendheden op to lossen door rechtspraak of andere vreedzame geschil len. Hij verklaart geen oorlog, dan na voorafgaande toestemming van de Staten- Generaal." Tegenover dit laatste amendement nam Minister Ruys een niet-onwelwillende houding aan. Vandaag, Dinsdag, zal er over gestemd worden. Hughes' rede. Aan de rede, die Hughes, de president der Conferentie, hield, toen bij zijn ontwa peningsvoorstel bekend maakte, is nog het' volgende ontleend: Nadat hij had verklaard, waarom de Conferentie tot een klein aantal staten beperkt was, aeède hij het volgende oantrent het verband lusschcn het omtwapènfingsrwa ag stuk en iTbC't V^erne Oosten: „De opneming van liet voorstel (betref- fende dc beraadslaging vain de vraagstuk ken van de Stilte Zuidzee en het Verre Oostenaldus Hughes had niet ten doel omi een overeenkomst voor de beper king van bewapening te belemmeren erf te vertragen, maar veeleer om van de geboden gelegenheid van deze bijeenkomst partij te trokken om te trachten een gemeenschappelijke overeenstemming te bereiken aangaande de beginselen cn de politiek, die men in het Verre Oosten zou moeten volgen, en aldus de tastbare oor zaken van gesohil sterk te verminderen en zoo mogelijk geheel weg te nemen. Men gelooft, dat door de wisseling van ge dachten op dit geschikte tijdstip .le regee ringen, die lïier vertegemvoorüiigd zijn, een grondslag van overeenstemming zullen kimmen vinden om zoodoende ui'limg te geven aan haar verlangen om duurzame vriendschap te verzekeren. „In de openbare gadachteniwisseliug, die -naar aanleiding van de bijeenToeping van de conferentie is gevoerd, hebben zich blijkbaar twee tegenstrijdige opvattingen doen gelden: de eene ervan is, dat be raadslaging over de bewapening zou die nen te wachten op den uitslag van de be raadslaging over de vraagstukken van het Verre Oosten en de andere, dat de be raadslaging over hel Verre Oosten uitge steld zou moeien worden tot een overeen stemming over de beperking van de be wapening is bereikt. „Ik kan" verklaar de Hughes „geen redenen zien voor het aanvaarden van deze uiterste opvattingen. Ik geloof dat het zeer ongelukkig zou zijn, als wij door uitstel de verwachtin gen zouden beschamen, die aan deze bijeenkomst zijn vastgeknoopt. De wereld ziet naai' deze conferentie uit tot verlich ting voor de menschheid van den verplet terenden last der bewapening cn het is de opvatting van de Ainerikaansche regee ring, dat wij aan die verwachting tege moet moeten komen zonder oüP.oodfge vertraging Daarom wondt voorgesteld, dat dc conferentie onverwijld voonlgang zal. maken met het overwegen van het vraag stuk der bewapeningen. Di'.t heicekenit ech ter Biet, dat wij hét onderzoek van de vraagstukken van het Verre Oosten zou den wallen uitstellen. Deze vraagstukken van geweldig belang vragen dringend om regeling. Men hoopt, dat onairickkliijke voorzieningen getroffen zuilen worden om ze naar belmoren ter hand te inenten en men sfclt zich voor, dat het praktisch zou zijn het werk te verdeelen lusschen daar voor aangewezen commissies, zoodat voortgang gemaakt kan worden in de richting van de gestelde doek tilden, zon der dut het eene onderwerp can beletsel zal zijn voor een behoorlijke overweging en afdoening van. hot andere." Neerkomend op het vraagstuk der be wapeningen zelf, herinnerde Hughes aan hel initiatief van den tsaar van Rusfeind lot de eerste Haagsche conferentie van 1899 inzake ontwapemng, die echter ■niet verder kwam don een molde, welke de meening uitsprak, dat beperking van de militaire lasten uiterst wensuheiijk was voor het welzijn der mensöMieid, en aan de tweede Haags chic vredcscon ferenr lóe, dde de molde van dë eerste confe rentie bevestigde en verklaarde, dat het wenschelijk was, dat de regeeringen het vraagstuk ernst.g zouden onderzoeken. De wedstrijd in de bewapening lus schen de verschillende naties echter, door deze nultelooze «notie onaangetast gehio- renaldus ging Hu-ghes verder „duurde voort, tof da -hij uitliep in dien grootsten oorlog der historie. Niet «Been is er thans de reactie van de teleurstel lende oorlogsondernemingen, maar ook de druk van de gebiedende economische cisohen. 1 lelgoeii le voren nul leg of zeer wenscheliyk was, is thans een Icvensawodu zaak. De iaat van den bewaperj'sngsstrijd kaai niet langer gedragen worden door de volken. Dit moet Ülians onder de oogen gezien worden. „De statistieken en enquêtes verstrekken een aantal gegevens, die nog nader on derzocht moeten worden, maar de hoofd feiten, die ze opleveren, zijn voldoende om te bewijzen, dat de tijd gekomen is om he't onHvaipomngsprobleem ter hand te neimen en deze conferentie is bijeen geroepen, niet voor algomeene motdes van wederzijösohe raadgevingen, maar voor daden. Wij komen bijeen in het volle besef, dat de mensehlheld thans niet afgescheept vil worden mét sohoone voor stellen en geen daden uitgesteld wil zien door raadgevingen hoe men lot volmaakt heid zou moeten komen. Mactht en ver antwoordelijkheid zijn hier vertegenwoor digd en de wereld wacht op iots prac- tisdh, dat onmiddellijk tot uitvoering ge bracht zal worden." Brittannië en Japan, en llughes' voorstel. Berichten uit Washington zeggen, dat de Btitsdhe en Japanschc delegaties Hug hes' plan aanvaardden ais basis voor een bespreking in een geheime vergadering. Gisteren is deze beslissing genomen na een particuliere bijeenkomst lussd'ien par tijen den voragen dag. In Brilsche en Japanschc kringen wordt intnssoben geen geheim gemaakt van- het feit, dat de beperking der be wapening als vraagstuk van minder be- teekeuis is dan de kwesties betreffende het Verre Oosten. Men verwacht dat hef een der struikelblokken in de eerste sla- dia van behandeling zal zijn van Japan's voors'iel, dat noch Brittannië, noch Ame rika, noch Japan een vloolhasis zullen schoppen im dc Stille Zuidzee gedurende do tienjarige vloatvacanl'e. Dit zou be- tcckenen, dat Amerika zijn basis in dem Afleu'ien-archipel zou moeten prijsgeven. De vliegtuigschepen en de dulkbooten. De Brilsche deskundigen zijn van mee rling, dal beperkingen van de vliegtuig- sehcipen Amerika ecnig voordeel zulten geven, daar' Brltlanric een aantal heeft, dat verouderd zal zijn allh Amerika nieu we bouw't van superieur karakter. Vuoris verluidt,' dat Baifour afschaffing van dc dirikbooten zal voorstellen, althans beper king van de grootte en dc bewapening dier booten. China's' menschen. De Olièneesche gedelegeerde Wellington Koo verklaar1!, dat China in s'aat moei worden gesteld, zijn redding te bewerk stelligen door de ontwikkeling van zijn natnurlijlke bronnen. China's territoriale integriteit moet wonden gewaarborgd cn verdere inbreuken daarop door conces- cies aan hot buitenland moeten ophou den. Verder moet Qhina volstrekte poli tieke onafhanlkelijlkheid bezi'flen. vrij van buitenlandsclie inmenging. China wenschf dat het buitenlanidsdh kapitaal deelt in de materieelc voordeden die voortvloeien uit de ontwikkeling van zijn onmetelijke bronnen, doch op voorwaarden, die geen economische agressie rn zich sluiten. De voertaal. De voertaal, die Ier conferentie wordt gebruikt, is het Engelsch. Alle vertegen woordigers,dóe bij de opening het woord hebben gevoerd, hebben zich in het En gelsch uilgcdru'k'l behalve Briand, die zijn gedachten in de Fransche taal uit sprak. De sdbrijiver Wells, die in de „Dai ly Mail" schetsen van de eonferei»! ie geeft, betoogt da't de taalkundige isoialie. voor de Franschen wel eens onfortuinlijk zou kunnen blijken. De Franschen bevinden zich daardoor in een positie, waarin zij het „vreemdste volk" schijnen, dat ver tegenwoordigd is. „Dit moet hen, zegt Weils, in de war brengen". Het zal hen nog veel erger in de war brengen, zoo, in een later stadium de Duitsche gedele geerden, die Engelscli spreken, o.p een- of andere wije ter conferentie mochten verschijnen. Dooh ik zie niet, hoe dit zou worden vermeden. De Franschen missen daarom een beetje het contact met da conferentie. Zij moeten nog meer bet contact missen met de onophoudelijke be sprekingen in dc cl-ubs en aan de diners en overal in Washington, dat de atmos feer, schept, waarin de conferentie werkt. De onderhandelingen. Het antwoord van he't Britsclic Kabinet aan Ulster is Maandagavond verzonden. Het Iersche comiilé uit het Britsdlie Ka binet heeft vier ziltingen gewijd aan bet opstellen van dit antwoord. Het doel er van is Ulster te bewegen het beginsel te aanvaarden van Dominion Home Ru'o voor geheel Ierland, een vereen-gd, zelf-* s'lamiig Ulster, en waarborgen betreffen de de nationale verdediging. De houding der Unionisten. Chamberlain heeft een brief geschreven! aan het parlementslid McNeil, waarin bij een beroep doet op de Unionisten om hun leiders „fair play" te geven in do poging een Iersche regeling te bewerk stelligen. Ghaimtoerlaan schrijft niet le gc< looven dat Carson en andere Ulsterlei-ders zouden hebben geprotesteerd tegen do wetgeving voor een vereenftgd Ierland. Craig antwoordide reeds dat Chamber lain zich vergiste. Zoowel Carson als hij zelf traden uit de regeering, toen zij ver namen dat een zoodanig voorstel voor do Iersche Conventie gebracht zou worden. Een belooging. De miimsterraad van U-teler kondigt een! bclooging der loyalisten aan op heden, Woensdag, in de Assembly Hall le Bel fast, ter gelegenheid waarvan de verga dering resoluties' van het hoogste belang zullen worden voorgelegd. HET VERDRAG MET ANGORA. De „Daily Telegraph" zegt, dat cr allo reden is te gelooven, dat de officicelc mee rling in Italië hetzelfde standpunt als En geland inneemt ten opzichte van 't Franscli- Kemalistisch verdrag. Rome staat zelfs sceptischer dan Londen tegenover de waarschijnlijkheid van vijandelijkheden van Angora, zoowel als ten opzichte van de door den minister van builenlandscho zaken -te Angora aan Frankrijk beloofde concessies. De Italiaansehe diplomatie, zegt het blad, die hel afwijken van het beginsel cener ge meenschappelijke actie der geallieerden in het nabije Oosten betreurt, erkent, dat do geallieerde bemiddeling in -het Grieksch- Turkschc conflict uiterst moeilijk Wordt gemaakt door de actie van Frankrijk, da! zich zelf als bemiddelaar buiten mededin ging heeft geplaatst. DE OPSTAND DER MOPLAH'S BREIDT ZICH UIT. Een Maandagavond uitgegeven commu- Tv ,®°?'"Vancast<!r bad toegeschenen. Dokter Lrinkerhoff's brief bleef ook on beantwoord, voornamelijk omdat zij zich zelf met vertrouwde te schrijven. Haar verdriet van tante Peace was on- mcTKbaar veranderd. Het scherpe gevoel van verlies, dat de eerste weken geken merkt had, was in geheel iets anders overgegaan. Geleidelijk had ze onderwer ping geleerd, hoewel^ nog geen berusting. Met een ernst, die vèr boven haar jaren ging, had ze zich cp haar werk geworpen. De uren. die ze niet besteedde aan les sen en studie, gebruikte ze om te lezen. Ze had zelfs een rooster gemaakt, waarop hare uren waren aangegeven, zooveel voor studie zooveel voor eefenen, zoo veel voor haar dagelijksche wandeling. Vrienden -had ze niet. Behalve de on aangename eigenaar van' het pension, sprak ze niemand dan haar leeraar en een der artistes van de bibliotheek. Het is bekend dat geen eenzaamheid zoo groot is als die in een groote stad, cn bij na^ ieder Ondervindt, dat het naar is. Ze miste Oost-Lancaster, met al zijn oude vertrouwde herinneringen. IJet met olmen'boomen omzoomde pad da ahorn bij bet tuinhek, iedere hock van den tuin zweefde voortdurend voer haar- hcrinne- j'ing. Ze vergeleek aanhoudend het. kleine kamertje, dat ze »u bewoonde met de ruime kamers van liet oude huis, waar al les altijd zookcurig was. Ze verlangde zelfs naar de keuken met h.aar glin sterende potten en pannen en inge-m-elsel- den haard. Slechts voor een enkelen avond weer terug te zijn op haar eigen kamer de koekjes voor dok-ter Brinkerhoff te hak ken, en haar rol te spelen in de amusante Woensdagavond-comcdie met tante Peace als gastvrouw, en Lynn, die hen aanluou- dend aan 't lachen maakte o, kon ze toch maar eens terug! Maar dat is het wanhopige vah het le ven, dat men nooit meer terug kan. Men schept telkens uit de kris- taHieldere bron zooveel als de kleine holte der hand kan bevatten. Ue schit terende druppels zijn alle volmaakt op zichzelf en veranderen met lederen licht straal van kleur en ze glijden door onze vingers heen terug in de bron met een zwak muzikaal geluid. Aan dc oppervlak- Ie verschijnt een cirkel cn dan wordt het water weer stil. Als men uit de bron de zelfde schitterende druppels weer schep pen kon, die tills hel Hebt cr op valt glan zen in velerlei kleuren, dan zóu m-en ook een uur herleven kunnen. Gedurig had Iris haar gemoed hart te gen Lynn verhard. Hij had het gewaagd baar lief le hebben 1 Hare wangen wer den nog. rood van schaamte als ze cr aan dacht, maai; toch w as het een zekere troost voor haar in haar sombere dagen, dat ze wist dat er nog iemand, behalve tan te Peace, die op het kerkhof sliep, om haar gaf. Lynn en tante Peace dat waren dc eenigen, die iels om haar gaven. Mevrouw Irving was lief voor haar geweest', dok ter Brinkerhof en de meester waren vrien delijk geweest; fraulein Frederi-ka was altijd blij geweest haar té zien, maar dit waren alle slechts zomerkoeltjes in den winter van de wereld. Iris zag van haar standplint duidelijk in, dat ze geleerd had den schrijver van d-tbrieven lief te hebben. Op hem had hare ziel gesteund. Toen in het midden van haar droefheid te moeten ervaren, dat haar onbekende minnaar slechts Lynn was een jongen die haar naioeg in den tuin met sprinkhanen en wonnen het was te veel geweest. Nadenkend wreef Iris de plek op haar wang, waar Lynn haar gekust had. Ze voelde hem nog een o-nhandigen, jon- gensachtigen kus. Tante Peace of me vrouw Irving zouden het juist zoo ge daan hebben cn het leek niets op wat je in romans las. Als ze voor I-ynn -niet weg kon blijven, konze terug gaan naar Oost-Lancaster. Ze kon gaan, waar ze wilde als ze maar cr ze-ker van kon zijn, dat ze hèm niet kon csatmortcn, maar waar k-m z.« dnn heengaan? Niet naar Mevrouw Irving dat stond vast of Lynn moest weg gaan. Maar zelfs dan zou hij af cn toe terug kotnen ze zou hem- niet altijd kunnen ontloopen. Ilaar oogon werden vochtig bij dc gedachte aan den Meester, die tiaar zoo edelmoedig twee van zij-n kleine zes kamerljes aan geboden had. De ontvangkamer, met haar smakelooze mèubileéring was verre te verkiezen bóven de benauwde kamer in het pension met de oude, vierkante piano, dik onder dc stof, waar Iris icderen dag slnd eerde. Maar neen, zelfs daar zou ze Lynn ont moeten. Oost-Lancaster was verboden voor baar ze kon -daar nooit terugkee- ren. Wouwen voelen zioli ontzettend gehecht aan plaatsen, al zijn ze slechls voor een heel korten tijd een „tehuis" voor Iven geweest. Voor een man is bet tehuis slechts een meer of minder geriefelijke woning: waar hij slaapt en eet, een leun stoel en een haardvuur, die berti des avond-s wachten. De pliiats belcckent niets voot hem. Ontwortel hem plotseling, plant hem in een vreemd land. Omgeef hem mei nieuwe huisgoden, geef hem zijn werk en hij zal de verandering zegenen. Geen Oogenblik zal hij verdriet laebben. Met Ze kere luxe om zich heen cn werk, dat hen? bevredigt, zal hij cv pi gelukkig op de kust van Zu-kl-Afrika zija als in New- York. Maar de vrouw, o, de dagelijks te- rugikeerende tragedie der vrouw in de vreemde plaats, en de lange maanden voor ze zich kan verzoenen met baar nieuwe omgeving! Tenslotte maakt het 'nuisëlijk- instinct cn het mocder-instinct den grond slag der beschaving uit. Zoo kwam het ook dat Iris hunkerde naar Oost-Lancaster, onafhankelijk van zijn inwoners. lederen steen van den weg was haar bekend, van het boseh tot ver in het Oos ten, waar het huis van den Meester op den top van den berg stond, cn een uit zicht bood op liet dal en de blauwe ber gen er boven. De regen drupte eentonig en Iris zucht te. Ze voelde zich zelf absoluut alleen in de wereld zonder vriei'.d of bloedverwant. Slechls één dde 'naar toebehoorde was niet dood haar vader. Er was geen spoor van hem ontdekt, en men was er zeker van, dat hij dood was, maar toch leefde hij Iris de mogelijkheid;, dat hij nog in le ven was, misschien berouwvol, met een gebroken hart. misschien hadden hare. .klcereu dc zijne aangeraakt ais ze in de drukke winkelsiraten der stad liep. Ze hoopte, dal hei niet 'gebeurd was, want zelfs dat teak. een besmetting. Wordt vervolgd.! J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1