Tb BANK-ASSOCIATIE t| „QMS BLAD" paaB,Mr~ OOKULKKANK, ISIltll n EEMPERTZ M en t EBlEÏKBEEHIÏiii K i 2 eg Markt_ )i-tentien MB grond. ft Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: r1dacitierno!E633 433 Advertentieprijs: (>.9ISCHE KROMIEK. bewaring van effecten en cocu Ti enten in onze Lips brandkast aan Neder,ai,d's Mo. 2 -XANBBhAB m Cis VAM HER PÜTT 0E VLAM EINDHOVEN. Direct.K. VAN NiENES Jr. 0RPE M ARBEID. Bimmimïm nieuws. LUCHTVERKEER. _F EUILLÈTpTl HET GEHEÜ VAN COZY 0ELL. :derkoöbn. iOpe So'iiildsï-n eekahnehoeUe BTÉNSTRft^] klïof van Cozy Deil uit' Hoe Leden te 103 55 «*VÏ S8 143 24S 3fc8 k1/! [ê^^rTeg e crings-- trouwen in de re^ ■reken, met 198 te- aangenomen. ■\FCJEBRAND. (Texel) 18 Nov1. de boerderij van/ Keyzer te Hatice- g-ehc-el afgebrand, e kwamen in de ets kon worden g©- is waarscbijnlijki de rookgeleiding. Nov. Op de Graan- tn aangevoerd lotaaïi 618 tarwe f 11.50—;! k 12—12 50, 621 gerst 18 f 10.50 13.25 107 i—40 citroen id. ras pO 50—46, 8 rcodi ent 1 spinaziezaaa oene kl. ï2024.50, jd grauwe f 31^' falies per 100 K.G. '•ha nisGer.En. dezer wordt scliriffce- gevraagd voot kei1 ongeveer Directie, B. HOEK.' 17 Nov. '21. ZATËRDAG 19 NOVEMBER 1921 14c JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar - Met Geïllustreerd Zondagsblad Aan alle f 2.— f 2 85 0 60 f hooger Van 1 5 regels f 1 25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regelt 0 75: Ru riek „Vraag en aanboo" bij voor uitbetaling pe. ptaat; tg f 0.60 streerd 'onuagsuiau uou i noo^er. i— 1 'r' r cnf qkf abQnné's wordt op aanvrage gratis esn polis, verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot-een bedrag van f 500,—, f 4O0,-, _r-, JJet nadcelig saldo vadon geheelen diénst zal derhalve naar verwachting bijna I milliard bedragen. Iklus in nlterui'terste soberheid <le om- skilende mededecling van den Minister van Koloniën 111 de „Memorie van Toe lichting" op het ontwerp van de Indische Bèsnooting voor het dienstjaar IG22. Om een populaire uitdrukking te gebrui ken: wc zijn in de laatste jaren in Indië wel hard achteruit geboerd! Met die laatste jaren bedoel ik dan de- jaren van 1912—1922. Want voordien kon men in Indië nog werken met sluitende bc- jrootingen; ja, zeüs wezen vele begroo- iingsrekemngen een voordeelig verschil tus schen ontvangsten en uitgaven aan. In twee der bijlagen der genoemde „Memorie van Toelichting" is opgenomen een overzicht van holgeen de begroetingen van af 1867 Je zien hebben gegeven. Het voordeelig overschot heeft in den k>op dier jaren vele malen enkele tientallen miliioenen aange wezen. Zoo in 1867 bijna 42 miliioen op een OTlvangslen-tolaal van 137 A miliioen. In 1871 meer dan 30 "miliioen op een ontvangslen-tolaal van 135 >5 miliioen. In 1887 meer dan 30 miliioen op een ontvangsten-tolaal van 143 miliioen. Ook 1911 gaf nog een overschot van 15 miliioen op een ontvangsten-letaal van 248 'A miliioen. In 1912 daalde dit voordeelig voordeel tot ruim VA miliioen en 1913 gaf reeds een oaileelig verschil van meer dan 15 mil iioen. In 1918 was dit verschil gekomen tot over de 100 miliioen, om in 1920 te stij gen lot een bedrag van rond 341 miliioen! Het begrootings-ontwerp voor 1022 geeft een totaal tekort van 190 miliioen aan. Cijfers om van te schrikken! Al betreffen ie slechts tekorten in de Indische Staats- portemonnaie In 't bijzonder zal 4e regeer-periode van Gouverneur-Generaal van Limburg Stirum ons nog lang heugen, de toen behaalde rk gebruik dit adjectief niet achteloos tekorten zullen nog langen tijd blijven drukken op onze ontwikkelings-arbeid in In^'z reeds genoemde Memorie van Toe lichting spreekt van „het vóór alles na te streven herstal op korten termnn van het evenwicht van den gewonen dienst". Ten aanzien van den bui ten g-e w o iiën dienst, di-ent in de eerstvolgende jaren groole ma- tig hei d in de uitgaven te worden betracht Belangrijk is daarbij deze verklaring van Zr-v* Ovzctii' nei nut niet ontkend kan wor den van de aanzienlijke bedragen, welke m de laatste jaren voor kapitaalsuitgaven ijn bestemd, waardoor de economische uitrusting van Indië belangrijk is verbe terd, stellen overwegingen van praktische fman-tiee'le politiek ook aan deze soort van uitgaven, zekere grenzen. „Ook in dit opzicht acht de ondergetee- kende den lijd aangebroken, om eenigs- zins tot verademing te komen en zich al thans voor de naaste toekomst voorname lijk toe te leggen op consolideering van het reeds verkregene." bal de huidige Gouverneur-Generaal te Buitenzorg dezelfde meening is toegedaan, is uit zijn woorden en «daden al vaak ge noeg gebleken. Zoo moeten wij onzen gang op den moei lijken weg tot In-die's ontwikkeling heel sterk gaan matigen, om op adem te kun nen komen, nadat we ons enkele jaren „vergaloppeerd" hebben. Helaas! In den loop der komende weken zal er wel eens gelegenheid komen om bij mar kante onderdeelen dezer begrooting eenig romipentaar te leveren. Heden wil ik slechts, naar aanleiding van enkele posten eene opmerking maken, die ook voor hen die plannen hebhen om naar den Oost te trek- ALKS/I&&R HOORN Wij voor ons en ik kan hier ook spreken namens den leider van het Sc- J cretariaat der Vereeniging van O. en W. i Indische Katholieken moeien heel ern stig niet dezen toestand rekening houden. Wij verhuren loketten ter veilige Ons bail spreekt voor Indië, en wij zou- den niets liever doen dan de Nederlander aan le sporen hunne krachten in dienst te Maar dat moet ons worden mogelijk ge- Onder hoofdstuk I (Uitgaven in Neder- .maakt! land), Af deeding III (Departement van Fi- En daarom zien wij met verlangen uit nanciën) staan twee posten in verband met naar wat in deze komende maanden door „de aanwerving van personeel voor den den Minister kan worden toegezegd. Men Indischen dienst tot een gezamenlijk bedrag heeft wel eens gemompeld, dat van deze van f 44.900. Excellentie weinig te verwachten was voor De Indische regeering is dus voornemens de Indische ambtenaren, om door te gaan met op krachtige wijze de Wij hebben betere hoop en willen nóg dienstiiame voor Inddë hier in Nederland afwachten! S. te bevorderen. Dat isDoch laat ik de aanvechting parlemehtaïre scrohiek. bedwingen om hier een leelijk woord te ge bruiken. Nog onlangs heb ik in een woord tot de e Grondwetsherziening. Peiisioen- NederlandscShe Katholieken om ideëele mo- wetten. De macht des Komngs. tieven het gaan naar Indië aanbevolen. Dat kan ik en met mij ieder ander Katholiek, In de avonudvergaideriiiDg /van Dinsdag die iets voeJt voor deze hoogere motieven heeft de Kamer zacih bezig gehoaidcn anet doen. Doch het Indische Gouvernement de algeaneéne (beschouwingen over de als werkgever mag op dergelijke gevoelens nieuwe burgerlijke pensi'Oeniwetten. Zij niet speculeeren, en is verplicht wanneer duurde ■tot bet nachtelijk uur van half eten, bet propaganda doet maken voor zijn maar toen waren de beschouwingen ook dienst, te zorgen, dat degenen, die het er aohber den rug. voor gekregen heeft, een behoorlijk en goed Br waren, dat spreekt wel vam zelf, bes ia an in In the vinden. tall van leden, die öptradlen voor de be- En dit juist wordt door de berichten uit langen vam hen, dóe ón verschillende pen- IiKlië steeds sterker bevestigd, dat dit niet sioen-oatogoriën kondten ondergebnichl het geval is, vooral in de groove steden. worden. Ieder spreker kueeg vaai den Wanneer men de hoogte der traMéjhenlen voorziMier süech'ts 15 miiiniui'en. en tooh zoo oppervlakkig beschouwt, dan zou men buurde het gerodtekavea heei lang. een hoog idee krijgen van de genoeglijikhe Opsomimóing dier 101 wemsoheii en ver- den van he^ ambtenaars-bestaan. Van de langenis, zooi oiribcgoninien werik wezen; groote gioep der academisch-ge vormden 3)(yv>endiien snen we htet nut er niet van. in« bijv. bewegen zich ile traktementen, vei- Va,n dte regeerangstaM werd duM'ijk meeraerd met <te duurte-loetegen tusscben en ge^'d, licev-er de de t 450 en f 1200 per maand, de beklee- R^6eóng w-Hde gSn. »eTtenmN&; datlükt h^, wal 6,1 TO" F~ Doch' rvat -toct'men met deze bed'ragcn, P«miievrij!heid der .pensfioenfcn indien de levenskosten evenredig hooger voor pw-m«« en gemeenten miperattef zijn, en bijv. voor huishuur alleen eenige sl,c®Bn- Yf» ™rdere vealhw^ng vam hondeiden guldens per maand moeten 00 voorgestelde^ regmtog fcm _Inj de ver- worden neergeteld? anhvoordtelij.kfhoid met op zich nemen. De huizennood is in de steden als Bata- (AMe verlioag.ings-aniendtem.eirten zljm Mer- via, Socrahaja en Bandoeng inderdaad tot dns onannineanelbjik veriklaiard)Bij angstwekkende hoogte gestegen. De alge- note vam wijiziging zal eebter de moge- meene klacht wordt gehoord, dat voor 1>«- liilkhekl woadlen geo-penid, otm ckvot pre- scheid-en beurzen geen buizen beschikbaar mi-e-fbe taling een hooger pens&otenMniasti- zijn. mum te verkrijgen. En er val!t over ie In „Het Middelbaar Onderwijs in Ned.- spreiken, uilgeisteM penisftoten fe verieenien Indië" wordt d-oor een leeraar het volden- met een wachtgeld vam 15 jaar. Inzake de verlmald: praai" ovor de artatkelien wam het opper bestuur van den (kening, over de dedten van het Rijk, «16e nu neg fcoioMÊn ge noemd worden. i .- De heer vam Rijckevorsel wilde «1e le- genwwurijige kjotoniiën noemen „dee- ien van het koaianikrijik buiten Eui-opa" doch eenvoudlig sp:x.4aen over Neder- landsoh-Indlië, Suranawie en Curasao. Dit werd ook voorgesteld d/oor «ien heer Mar- chiamit, die eohter bovendien niet langer de gouverneurs uitdirnklkelijik 'w-ilde noemen als l-'stuiirders in «ie plaats des konings. De hetar van Ravesteyn w-aagde nog een kansje voor den -jiaa.m vam Xudomesia. Een tweede amiendeanenit-'Mnrctham't had de be doeling, «lat de adviezen van den Vólks- rand over ontwerpen Imdtië betreffende, niet zouden worden uitgebracht aam de Rogcerimg docui aam de S laten-Generaal. En een tweede aanendeanenit-vam Rycke- vorsei wikte <fe redactie van het Regee- lingsartikel verfoetanen. Men was aam het.eimd der zitting nog ndet in 't reêne met «ie kwestie. Kapitaal en Reserve f 19.500.000.- Kastïaos- ALKMAARBREEDSTRAAT li Correspon^estlscltap HCORN GROOTE KOORD 14t> Credielen, deposito's, ffian- en Verkoop van Effecten. ALLE BANKZAKEN. „Waar evenwel geen aankomen is, dat zijn de huizen met normale huurprijzen, ge legen in het centrum, tenzij men beschikt over do noodige contanten, overname van meubilair tegen f 10.000 en f 15.000, is geen zeldzaamheid, sleutelgeld van «lenige duizenden evenmin. „Ondergeteekende was kor! na aankomst te Soerabaja verplicht een huis te huren voor f 325 per maand, bevattende vier kamers, voor- en achtergalerij, in verband met de grootte van zijn gezin juist groot 4 bekrachtiging vam verdragen, dktch van de ou-dte gepensii'OJtoteerdten kon -de Mi- nisilteï geen enk-eLe toezegigioig «doen. De Miin'isler van Ooriog •dteeldo mede, cLai <i<3 pensiioenateigiöli'iig voot do rescjrvo-offi- cioiMïn gereed is en zal wPrdien imgediiieiiifl mot don grootst mogeïijikien spoed. O-olk de w-eduwenwet voor «De miillitaikteii zail spoe dig kiraimen wordten kiigedheii'd. In de veirgaidieTiing van Woeustdiag ging liet ov-er de macht van den Konong. Over liet amiendlenienl-Rikiilc: wel wefcte- genoeg." van belang is. Dat is één voorbeeld en niet het engste of liever: het ergerlijkste dat ik hier zou kunnen geven. Het wordt meer dan lijd, dat het Indi sche Gouvernement maatregelen neemt om zijne ambtenaren een behoorlijk onderdak lla stómmlung, dóe aanileKling gal lot te verschaffen. Zoo lang het daartoe niet slriid 0TO1' 'v™ag. °,f 'bel TOorsieJ was n,iet van andiere oveaieenlkKMiisleii met vreemde jiiGigienidlheden, waren die slemimen gestaakt. Er moest dus opnieuw gestemd wonden. En het resouitaat daarvan was, dla t he t aanenidemeiiJt werd aangenomen met 52 tegen 34 stemmen, Ben onver wachte meevafcr voor dien Vrij over Vr'il gaan, is zijn propaganda voor den Indischen dienst niet te verantwoorden. Deze maatregelen mogen niet worden uit gesteld met verwijzing n«tar de bedenkelijke leegte in de schatkist, want nu moeten de liefhebbers voor Indië bijna zeker worden misleid, althans bij hunne aanmelding niet voldoende ingelicht. Ik wilde, dat het Ministerie van Koloniën den moed ging betoonen om de klachten openbaar le maken, die daar van pas uit gezonden ambtenaren zijn ontvangen. aangenomen of verworpen met 39 tegen 38 stemmen. VeiV'OLgenis kwam aam de beurt het amendementl-vam Ravesteyn. Dit had moe ten wachtten op de besiissimg over het amendement-Rink. Het ooinm imüsltrsch ainendjement wilde nog diuiidieiijiker dan het Regeering-svoorstel vastleggen, dat het buibenkmdisöh beleid ndet mag wonden gevoerd builen de SLalen-GeneraialI om, meer wend verworpen met 60 tegen 26 stemmen. Daarna werd er veel, veel le veel, ,.ge- OVERWERKUREN IN DE TEXTIEL. NIJVERHEID. De hoofdbesturen der Texlieüarbeiiders- ur;;anis.'itie,s hebben een adres verzouden aam den minister vain Arbeid als antwoord ophel adres van de Twen,-olie Fabri- kantenvereienógingen, in zake het rerrich- "leu vam overwerk. Vidressanten lxstoogen, dat zij bij de vrïtaig of al cfafu Til-O.1 aaJ TCAnjtlf® OYCTgO- wertkt, de arbeiders wel degelijk de be- langheblbende parlij zijn. Zij verzoeken den Minister te willen be vorderen: a. dat bij het aanvragen van overwerik- vergunningen door werkgevers in het tex tielbedrijf aan dezen de eisdh worde ge steld dat zij daaromtrent eerst overleg plegen met de besturen der arbeidersor ganisaties; b. dat een dergelijke aanvraag niel eer der door de Arbeidsinspectie in behande ling worde genomen, dan alvorens be doeld eolcolief overleg heeft plaats ge had; c. dat overuren met minstens 25 pot. hoven het normale loom worden betaald- DE ARBEIDSDUUR IN DE METAAL NIJVERHEID. Op hel te Turijn gehouden eerste In ternationaal Congres van Christelijke Me- laaibewerkersbonden is eeu resolutie in gediend door de afgevaardigden var» den Roomsch-Katholioked en ClirisleJijken Motaaibewerkersbond van Nederland, be treffende de pogingen der werkgevers in de Metaalnijverheid der verschillende lan. den tot verlenging van den arbeidsduur en het neerdrukken der loonen. Het Con gres aldus de mode steil zich op het standpunt van den 8-UT«n<ing, ver klaart er krachtig tiaar te streven, dat deze arbeidsduur in de verskillende lan den, bij voorkcur in 's lands wetten of in de collectieve arbeidsovereenkomsten wordt vastgesteld, plaatst zich tegen alle pogingen tol loondru.k, welke verminde ring van het levenspeil der arbeiders in houdt en adviseert de aangesloten Bon den met alle ban ten dienste staande wet tige middelen zich hiertegen te verzetten. De resolutie werd aangenomen- DE NEDERLANDSCHE VAK BEWEGING. Dezer dagen verscheen het „Overzicht van den omvang der Vakbeweging op 1 Januari 1921." Het geheele aantal georganiseorden be droeg op 1 Januari 1921 651,216 tegen 683,468 een jaar te voren. Een vermin dering dus, hoewel de confessioneele or ganisaties in 1920 nog eenigen voor uitgang te zien gaven: de protestantache van 81,134 tot 82,807, de B. K. van 157.102 tot 164.616 leden. Tezamen om vatten deze op 1 Jan/ 1921 38 pöt. der georganiseerden, tegen 35 op 1 Jan. 1920 en 31 op 1 Jan. 1919. Op i Jan. 1921 telde het Ohris. Nat. Vakverbond 73,819 leden, 't B.K. Vakbureau 143,930, het Nat. Arbeids-Seoretariaat 37,125, bet Ned. Verbond van Valcvereanigingen 216,617, het Alg. Nederi. Vakverbond 52,223 leden. Buiten een der vakcentra- len stonden derhalve nog 125,401 geor ganiseerden waarvan 8988 leden van pro- testantsche en 18,586 van B. K. organi saties. Van de rluim 650,000 georganiseerden behooren 443,498 tot bet vrije bedrijf (390,744 tot de werklieden, 52,754 tot de niet-werklieden), 207,717 tot bet per soneel in openbaren dienst (werklieden en anderen Uit onze Oost. De 8-uren dag in Indië. De be- zuinigings-commissie-Swart heeft naar Aneta meldt, aan de regeering voorge steld invoering van de viif-en-veertig- urige werkweek voor landsdienaren. ZEESCHUIMERS. Aneta meldt: Een tiental groote prau wen bemand met zestig gewapende man schappen landden eenige dagen geleden nabii de nederzetting van de Bataaï- sehe bii Soembakoen benoorden Tara- kan. De prauwen waren afkomstig uit den Soloer archipel. De manschappen wendden voor, dat zii zochten naai den broeder van den bevelvoerenden radja. Zii verzochten, de rivier te mogen opvaren, wat geweigerd werd, evenals dé toegang tot den steiger, waarna de prauwen in noordelijke richting ver (rok ken. In verband biermede vertrekt de torpedojager „Lynx" naar Tarakaa, een hydroplane medevoerend ten behce-e van de opsporing der prauwen, aangezien ge vreesd wordt, dat de manschappen zee- roovers zijn, zooals onlangs op de San- gi- en Talaudeilanden is voorgekomen, alwaar nieuwe bedreigingen zijn geuit, zoadat 't flottielje-vaarlu'g „Koetci" op nieuw derwaarts is vertrokken. Ook maakten rooverijen op de Oostkust van Sumatra het dirigeeren van den mijn- legger „Asakan" derwaarts noodig. PBOTEST TEGEN EOKKEB'3 VEBBLIJE OP DE PABIJSOHE VLIEGTENTOONSTELLING. -Naar wij reeds meldden, exposeert Fokker op do vliegtuigententoonstelling te Parijs en namen dè vele Pranschen daar aanstoot aan. De bladen te Parijs doelen nu mede, dat tengevolge van de levendige en tal- looze protesten van vercanig ngen .van oud-striiders enz. enz. tegen de tentoon stelling van het Fokker-vliegtuig in de „Salon aéronautique", de commis aris van de tentoonstelling lieoft besloten, dat do president van de republiek niet voorbij den stand zal gaan .van Fokker en dat (jen? naad van hot toestel zal worden afgevoerd en dat Fokker zich niet rrurv op de tentoonstelling zal vertonnen. Het „Hbld." verneemt aog: Gister morgen is aaw do Parijsche Aeroshow een officieel bezoek gebracht door den President der Fransche republiek. Even te voren had zich bii éón der beide stands van de Nederi. vliegtuigfabriek een pijnlijk incident vonrgedaan. Een aantal Franschen demonstreerden daar voor het Fokker-toestel. Zii eisc .m eerst, dat het goheel zou verwijderd worden, daarna dat althans de naam Fokker overal zou worden weggedaan- Een aantal politieagenten verhinderde, dat beloogers op den stand zelf kwa men. De tentoonstellingscommissie weTd erbii gehaald. Deze deed erg onschuldig en zei dat zij pas op het allerlaatste oogenblik begrepen had, dat het de fa briek van Eokkervliegittigen was. Het resultaat was, dat de heer Plesman, de directeur der K.L.M. en eigenaar van de tentoongestelde F 3, een schriftelijke verklaring verwachtte van het comité, waarin dit zal verzoeken, den naam Fok ker overal te overplakken, heigcen ge schiedde. Deze heele zaak is niets anders dan een uitvloeisel van eenige opruiende ar tikelen tegen Fokker in een paar bla den. Er moet niet al te v»ol waarde aan gehecht worden. 5™ tsrzelfder- tiid dat het al aan den f .as, kwam een bekend Franseh vlieger informcercn of Fokker er was. „Hij wou dezen zoo graag eens spreken!" Naar Fokker zelf bericht, sehriift het „N. v. d. D.", is zijn deelneming aan de tentoonstelling geschied met voorken nis van het Pran6che Ministerie van Luchtvaart. Hei tentomsiellingsbesunr heeft toelating .geaccepteerd De Nedcr- landsehe vliegtuigenfabriek is door het tentoons eiliógsbe tuur off e'c 1 u'tge .03- digd om te exnoseeren. Offioieelo per soonlijkheden, Fransche fabrikanten en constructeurs, vliegers en hoofdredacteu ren van de groote bladen hebben al- KAMER, HuigbrouweM Inleiding. dwarrelden ,Kerst^vond- Geruischloos awarrelden de miliioenen sneeuwvlok- grijze8 luchtDe ."T? grijze lucht. Den geheelen dao had het gesneeuwd. De groote pijnbomen heten hun zwaarbeladen takken treu 'end neer. angen en wiegden hun wit ten last zachtjes in den wind. Wegen en straten waren onzichtbaar gewor den en vóór de vensters der boerderijen hadden zich hooge witte sneeuwban- ken vastgezet, waardoor het naar bin nen vallende licht aanmerkelijk ge temperd werd. Er heerschte over tl een plechtige stilte. Soms hoorde men het piepend gekraak van de sneeuw onder de voe ten van een voorbijganger, soms ook »et zachte gebrul van een wild dier, ®at in de nabijheid der bewoonde streken voedsel kwam zoeken, noe zonderling ernstig en toch ook 1 I vriendelijk zag er vandaag het I? anóers dan vroeger, toen de I aiv< sW zware pijnboomtakken 1/ in een somber duister hulde Alles scheen thans door de versch gevallen sneeuw verzilverd en door een nieuw onbekend licht beschenen te zijn. De grafmonumenten waren met een bolronde witte laag afgedekt, de marmeren gedenksteenen en op schriften waren volgesneeuwd en on leesbaar, de smalle paden tusschen de grafheuveltjes en het groote midden pad waren met de graven gelijk en even hoog geworden. Ruim een hal ven meter hoog lag de sneeuw reeds en het liet zich aanzien dat de lucht nog vrachten verborg. Kerstmis en sneeuw, twee begrip pen die niet van elkaar te scheiden zijn. Het is immers natuurlijk dat de aarde bij de komst van den Verlosser zich n het meest vlekkelooze gewaad hult. Uit het met roode dakpannen af gedekte kerkje klonk een blij Gloria in Exceisis en uit de kleine vensters vielen lichtstralen in der, stillen nacht. „teie zij God in den Hooge en vre- J*en. lachen die van goeden wil niti,„- v?K 1 plecht'8 ep- de geheele natuur scb.e. n naar deze heilige woor den te luisteren. Op hetzelfde oogenblik werd de poort van het kerkhof knarsend op zijn hengsels opengeduwd en een vrou welijke gestalte trad binnen. Ze droeg een klein pakje onder den arm en na derde langzaam, met onzekere stap pen, het kerkportaal. Nu en dan bleef ze even stilstaan en keek schuchter rechts en links rond, als vreesde ze ontdekt en herkend te worden. Bij den ingang der kerk bleef ze eindelijk voor goed staan, duwde zachtjes een der kleine vensters open en keek naar binnen. Het matte schemerlicht dat door het geopende venster op haar viel liet de armoede en de ellende dei- vrouw nog duidelijker uitkomen. Het tot op den draad versleten dunne kleed bood niet half voldoende be scherming voor het strenge jaargetijde. De vochtige glimmend-zwarte haren hingen los over haar schouders en een kapotte hoofddoek die onder haar kin was vastgeknoopt, omlijstte een ovaal door verdriet verteerd gezicht. Een oude wollen shawl, waarschijn lijk het eenige warme kleedingstuk dat ze bezat, had ze zorgvuldig om den zuigeling gewikkeld, dien ze in haar armen droeg en voortdurend vast aan haar hart drukte. Nadat de vreemde vrouw een blik binnen in de kerk geworpen had, liet. zij zich zwaar tegen een vooruitste kenden steen leunen en kesk wanhopg voor zich uit. Haar gelaal zag er on zegbaar droevig en smartelijk uit. Nr.c 1 en ellende, ontgoocheling en te:eur-.telling, honger en ontbering hadden den stempel diep in het edele gelaat gegroefd. De vrouw moest vroeger zeer mooi geweest zijn, doch thans was alle schittering uit haar oogen verdwenen en haar wangen hadden alle kleur verloren. Terwijl ze, de pogen half gesloten, naar de heilige Kerstgezangen stond te luisteren, rolden er groote tranen over haar vermagerde wangen, terwijl haar dunne bleeke lippen zich kramp achtig vertrokken. Voor haar had de Kerstnacht niet de minste aantrekkelijkheid. Ze stond alleen in de wijde wereld, zonder vreug de, zonder hulp, zonder raad, zonder middelen. Ze had hier beneden niets meer te hopen. Haar leven liep ten einde, ze voelde den dood met rassche schreden nade ren. En dat was maar goed ook. Er was immers niemand op de wereld die haar betreuren zou. Het eenige wat ze op de wereld had, was haar kind. Met groote en verwonderde oogen keek het zijne moeder aan als wilde het vragen „Moeder, wat doen we hier in dezen kouden nacht". Snikkend drukte zij den kleine aan het hart. Ze zou hem zoo graag een Kerstgeschenk gegeven hebben. Wan neer ze vandaag misschien hier op het kerkhof nog moest sterven, dan zou de knaap haar hoogstens eenige uren overleven. Hij was nog zoo zwak en hulpeloos. De moederliefde echter blijft zoo groot en onbaatzuchtig tot op het laatste oogenblik en die liefde vas het, die haar deed wenschen dat t-ar kind haar niet in het graf zou volgen, maar zou blijven leven en 1 gelukkig worden. Ze keek weer in de helverlichte kerk. Deze was met groen loofwerk versierd en de frissche geur drong door het geopende venster. De met guirlandes omwonden pi laren droegen zinnebeeldige opschrif ten. Groote letters en heilige spreuken hingen van de galerij neer. Aan ieder venster stond een hooge ceder en de roode kersen gloeiden vurig tusschen het. groen. Het altaar stond vol knet terende kaarsen en het orgel gaf zijn mooiste klanken te hooren. Op het koor zat de koster. Zwaar leunde zijn hoofd op zijn knieën steu nende handen. Droevig keek hij voor zich uit. Door een zijdeur kwam een man binnen, die door de vreemde vrouw aanstonds herkend werd. Toen zij hem zag kwam er een huivering over al haar ledematen. Het was een man met een edele, fiere, hcog-opge- richte gestalte. Zijn haren waren vóór den tijd vergrijsd en er lag een sombere melancholie op zijn gelaatstrekken. Hij sprak deri koster aan. „Hè Blunt, je bent toch niet ziek zeker". „Neen mijnheer", antwoordde de aangesprokene,, die rechtop was gaan staan. „Ik denk alleen maar aan vrouw en kind". „Och ja, uw vrouw is ziek. Ik vergat het haastHoe gaat het er thans mee E11 hoe maakt het de kleine jongen „Ik ben bang dat-ie sterven zal, mijnheer. De moeder begint langzaam op te knappen, maar 't kind valt ver schrikkelijk af. Ik geloof zeker dat-ie geen nieuwen dag meer beleven zal „Wat je zegt, Blunt Waarom heb je d'r mij niet over gesproken Hoe oud is je jongen en hoe heet hij „Robert, mijnheer; gisteren is ie vier maanden geworden". „Nu, ce kleine Robert zal in de toekomst in mij 'n beschermer vinden, Blunt". „Dat God u loone, mrnheer Ik zou zoo blij zijn, als de kleine jongen in 't leven bleef. Hij zal zeker altijd 'n trouwe onderdaan van u zijn". „Maak nu maar gauw dat je naar huis komt, Blunt. Je hadt vandaag heelemaal niet naar de kerk moger. gaan". „Kon ik dan wegblijven, miinheer Deze kerk was toch immers st eds de trots van uw oom zaliger, 't Is nu juist dertig jaar, dat hij ze op deze plaats heeft laten bouwen en mij tot koster heeft aangesteld. Hij gaf mij ook mijn huisje met eenige morgens grond en daardoor ben ik 'n welvaren man ge worden. Daarom heb ik dan ook ge zworen hem tot aan zijn dood trouw en ijverig te dienen. Deze motie, een voudige kerk te onderhouden en te verfraaien, daar stond hij op en zooals ik voor hem mijn plicht gedaan heb, zoo wil ik 't doen ook tegenover v zijn neef". (Wor vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1