BUITENLAND MAANDAG 21 NOVEMBER 1921 ...f2— Bureau: HOF 6, ALKMAAR. feuilleton No. 339 14e JAARGANfG NOORD Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2 85 0 60 f hooger. T «si! «W ADMINISTRATIE Mo. 433 I gSglUUn. REDACTIE No. 633 Aan alle abonne's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f 400, f 200, grieven uit Borneo Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f O 25; Reclames per regei f 0.5 5: Ru riek „Vraag en aanboa" i ij vooi- uitbetaling po. plaat; ig.f 0.60 ""f 35,- f 100—, f 6Q,- f 15.- Weer zit thuds. Ik bun er zoo n ze ven weken tussdien u^ewucsl. Waar- leen? Neen niet naar Tambunanl Voor n naar dagen ben ik weer geweigerd. Ik be grijp niet dat ze zoo bang ran me zijn! De heek regoering bang van. één. cae toOi Jieusch geen Wijnkoop of Douwes Dek- teHsl Hun zaakje zal niet te vast otp nooties staan! Maar we zullen geduld oefenen en afwachten. Ik ben er tusschen uit geweest naaT onze hoe-fdslalie. Dat is niet veel bijzonders, zal u zeggen, want Missionarissen zullen toch dikwijls genoeg in de hoofdMatic komen. Wel, goede lezer, dat is hier toch naet het geval! Er zijn er hier o.a. die 12 jaar in Borneo waren en nog nooit in H. Q. geweest waren! Sadaban b.v. ligt 2000 KM van Kuohing. Niet zooals de vogel vliegt doch zooals we reizen moeten! Afstanden?! Dat is iets anders dan <ie weg in de Haarlemmermeer! Óp 'n Maandag verliet ik Inabong en Dinsdag stapten wij n-l. P- Groot van Halfweg en ik 's morgens op de boot „Kajang" van 1000 ton ongeveer, die om 8 uur 's morgens wegging. Volgenden dag 7 uur kwamen we in Labuan, waar we 5 dagen moesten wachten. Een andere stoomboot hm! hm! van n 50 ton bracht ons naar het vasteland van Sara wak 'n uur of vijf varens, en daar na 3 uur oponlho stapten we over op 'n anderen ..luw'' sioomer, die ons na 4 da gen to Kuching weer aan wal zette. Deze laatste boot heeft al menig jaartje ge leden Abram gezien. Van ijzer gebouwd in Glasgow, ergens in de zestig van dc vorige eeuw. kwam ze uit als vlaggeschip van de Sarawakvlool! Ze is 'n raderboot, systeem van het jaar nul. Dikwijls in den strijd geweest tegen de zeeschuimers want 't is nog zoo lang niet dat die Slier ten minste uitgeroeid zijn! Men behoeft slechts de kust Ie zien en wan neer ergens dan zeker is Borneo eon uit gelezen, gescliikie streek voor roovers. Jongenshanden beginnen te jeuken want de vete bochten en baaien en inhammen üioodigen uit om zeerooverskoning te vor_ den. Daar hebben alle jongens wel zin in gehad// Het bootje is 175 Ion groot, dus klein genoeg en in Holland zouden velen zich wel bedenken en hun testament ma ken voor ze zich in ruw weer buitenga» tj waagden in zoo'n notedwpl Hier is 'l heel gewon:., wet cr is niets anders cn dat geeft wei den doorslag! 11 weet dat de Chineesche Zee befaamd is in de Annalen der Scheepvaart. Stormen dfie zonder voorteekerien komen opzetten, de zee opzwiepen tot huizenhoog'.' sohuim- golren en wecT afzakken doch de zee rumoerig houden voor 'n 30 uur. Jaren geleden 'k voel me al oud! heb ik zes dagen op deze boot ..gezeten" ire stormweer, zoo erg dat de kapitein zelf vastgebonden aan het wiel stond. Men moest zich insluiten want de wilde gol ven sloegen over het h-c-ele schip! Plezierig ■ds men dan landt! Doch die boot loopt nog! en omdat die al zoo lang geioopen heeft, is ie er aan gewoon en kan nog lang loopenll Kaptein en de bemanning zijn Sarawak maleiers, die allen van z-ee- iebuini«rs afstammen, dus wien het varen In het bloed zit, en m«n kan zich gerust aan hen toevertrouwen. Als het schip het- zelf maar uithoudt, want er wordt ge vreesd dat de boden er uitvalt en boo ze longen zeggen bij is zoo dun als pa- pierl Er is een kajuit met drie „berths" en een „salie a manger!" Een soort prome nadedek dat klink'! waarvan het voorste gedeelte voor blanken en de rest dek is voor dekpassagiers! Blanken zijn er niet veel alleen nu en dan wij waren met drieën heel geriefelijk doch toen we teruggingen waren we met 12 Europeanen, waaronder drie dames!. Toen moesten wij allen ook op dok sla pen!! Dekpassagiers zijn er genoeg en natuurlijk verscheidenheid van naties! Daar men zreo als alles goed gaat 4 dagen en nachten „zit'' heeft menrurm- niet erg vlotte, doch op 't laatst was ik er weer in. Hier spreek ik nooit Hollandseh of :t moet zoo een of, ander sterk woordje zijn dat wel klinkt. Mijn naasts buur is een Vovarberger en de volgende een Tyroler. De voornoemde „Kalfwegger" staat in de buurt doch 'n 75 K.H. ver weg, dun dien zie ik zoo alle dagen niet en er is geen trein of diligence, nog niet eens een trekschuit. Doch nu ma- schools den tijd om dat leventje op dek ken zc een weg naai' Tuarau, dan kun- af te zien want alles gebeurt op dek non wo het fietsen. Eens per jaar maak en zij kunnen nergens anders heen! Als - -- - - het ruw en koud is ziin ze niet te benij den! Wat hel minder aangenaam maakt, bijna de heeie troep is zeeziek, 't Is vreemd, maar alle „natives" zijn slechte vaarders! Neptunus moet van mij nog de eerste belasting krijgen! We waren met drieën gonvernieméntsofficieir dus f 5s eigenaardig als men weer lang r gezelschap! De zee stond lekker ,M1" hlndohlond liee.'t. trnvn vk ik hém 'n visite, doch ik ontmoet hem meerdere malen 's jaars, maai' daar dvzal ik af Kuching is de hoofdstad van Sara wak 't beteekent „Kat 't Is een chineesche stad met 'n 30000 inwoners. in en het binnenland gezeten heeft, men ziet en tientallen van minder allooi. Doch 't is vuil, de stad zelf niet zoo- we schommelden of 't niks was. Nu weer wat bouwstijl. Alles chmcesoh met en dan als 't een beelje al te' ver torentjes en tieTolctijntjos in felle kleu- overstimr ging zag men luitjes opzitten ren_ jjen 0f twee fatsoenlijke winkels en bevreesd naar de „brug" of stuur man kijken. Nu en dan kwamen de ra- doren aan een kant boven water en zocr, de gemeen te reiniging kan er niet maakten een onheilspellend geluid. veel aan doen, maar -het volk is er wei- Boeh alles ging goed. De wind met het ïtjg moraal.Neen, 't is veel prettiger geklots van het water en het stampen' dan om „einheimisch" te zitten, wel ai der machines is niet liet eenigste, dat gesloten en verstoken van vele gemakkon ons oorvlies dreigt te scheuren, 't Erg- en ulevelletjes, maar dan weet- men ten- in ruw weer zijn de buffels! Iedere reis van Noord-Sarawak gaan zoo'n 60 buifete mee, die te Kuching in malsch ossenvleesch worden omgetooverd'. De heesten met oen touw door den neus wor den vastgebonden aan beide kanten van het onderdek en scheepsdekken zijn mooie dansvloeren. Met het schommelen van het schip schuiven zij achteruit en niet wetend wat er aan do hand is stappen ze naar vo ren en al die paar honderd hoeven kna ken een leven IToven wind on water nit. Eet touwtje van een der buffels brak en toen de boot dook sprong bij over boord. Dadelijk ging een geschreeuw op en een boot met een paar matrozen lag in geen tijd in 't water en ze roeiden waar de buffel rondzwom, l'n Touw werd om zijn horens gebonden en dan met hem 're-touw naar bet schip geroeid, dat 5tu selien stil lag. De herbouw werd neei eenvoudig opgeheschen bij zijn bo- rens. Dat zware lompe lichaam opge houden bij den nek en dan mot rukken en stooten. Hij kwam behouden op zijn plaats waar hij weer werd vastgebon den en daar zal ie wel dorst geleden hebben. Vrijdagmiddag kwamen wo aan de Sa- rawiek-rivier en „full speed" werd op gevaren en om 6 uur lagen wc aan do werf te Kuching. Wo bekommerden ons niet om de Chineesche stad, doch gin gen recht dcor naar onze Procure on geveer een halve K.M., waar onze Pre fect en 'n Pather reeds van Baram aan gekomen, ons ontmoetten. Wo werden op een glas bier getrakteerd en onder ons avondeten hoorden we een stoom- j fluit en een half uur later kwamen er i 6 andere Bathers aanzetten, vier Hol- landera, een Ier en een Oostenrijke! Zondag begon de retraite die Zatei- dag geëindigd was en toen hadden wo nog een paar fijne dagen.. Ik heb weer heel wat Hollandseh gesproken, dat eerst minste dat men missionaris is.... Een berg op 20 K.M. afstand van 1200 meter heo-.te, hebben we beklom men. Een eenzame berg die zijn hoogen kruin opsteekt vanaf de lage Sarawak vlakte. Met z'n drio'cn, o ja Hollanders natuurliik. 't Was moeilük werk, en er zijn keel wat zweetdroppels gevallen d'en dag. Tusschen 2 haakiee: 't was 'n re cord. Van Kuching uit in een dag den berg op en terug. Natuurlijk 40 K.M. en 1200 meier klimmen. Alweer een rs- cord! Van Kuohing weer naar Noord-Borneo ging beter. Kalme zeo en precies 8 dagen reizen, overal aansluiting kwamen we weer {buis, opgefrischt naar ziel en lichaam, weer „ready" om do moeilijk heden en lasten den kóp to bieden cn te overkomen. Weer onder do Doesoèns: Weer druk bezig met mijn gewone werk. En zoo gaan wé weer voort. i 't Is hier iedèren dag regen regen, geen uitscheiden aan. De rivier staat hoog al voor verschillende dagen, doch nu kan 't nog geen kwaad, de paddie is nog jong, doch over een maand moet 't niet te veel regenen. De .laatste week iederen dag storm, typhoons op de Chi neesche Zee, waarvan we slechte hier den staart voelen. Ik ben altijd bang dat mijn dak naar beneden kiepert en dan ben ik dakloos! Adieu! God's zogen! t. t. J; STAAL. Pr. Miss, Dl DOiFlüiflTIi TE -WASHiMfiTON. De houding van Japan. Uit Washing tan wordt aam de „N. R. Get." gemeld, «tot de houding van Japan in 'het ontwoipcnfinigsvraagstulk aldaar wun- ■irouv.'ou en cratotemmicg 'begÊist te wok ken, Kato's verkfeafing, «tot Japan iels mociT «kan 00 perceel! nood/g heeft, stuift op •vrtstbaradlen tegenstered. Men is oofk vim moeniiug d!s,t de Japanners «en ■t&lcüea. van óp d>3 lange fcaim sclfmrren volgen. De dóór Kalo verijdodde poging om te trach ten op de Japacechte journalisten een eeike. nen «teu/k uót te oefenen, opdat zij er op \zottdien aandringen dat Japan de cre-Jiwape- mngsvojors'tefcn zore aannemen, is osn veeSbeteekenjeiiKi ■vss'scliijresdl. Hel is. duide lijk dat" de Japanners geruster en oiirtwij- lüeaSar hegmanen op te treden, naarmate de aaii'varitkcfliyke spanmmg miimter gevaar lijk' schijnt'. Daarom is het-dte moeite waard de aauidtadht Ie vestigen op het ikraèCiÜge offtcieuse heriöht vaó Zaterdag ochtend, waarin rum Ameiücaasredhe zijde dtóödicffijk wondt gceegd, dat óc 60 percent voor Japon hel maximum is, omda'l Japan took al te veel mag behouden vergtAieen hij, de bestaande vsrhoiidiiEgen. Nader wordt uil VA'asSiington g«mé!id: De sieEnrning der JupaiaiDers is duü&ftijfc onvvieJwi'lfenri. Nópens - de Amorükaamsclie •uitlatingen ten aanzien van de sterkte der vloten, ze.deeen Japanner: .„Of daze uiii- üatjr.gen wrierDaiijEc of osivriéndfcfijik zijn, zad geen invuped uitoef,eirui op ons zelf standig córdeél. Wij moeten meer abten. De Japanners vc,uk lom-den vandaag gcener- lea 'VeikiaTtingen te zullen afleggen. Hum nsèéncmg over hot CJAuêescaic voonsfcl zifflen zij te ikenmes geven ais de tijd er voor gcLómen is, mlsclrifin, zelfs in een voüllaFsge' (openfoome) vergadering der com ferenitfe, VaraJUag is öc afgemecrx sftem- mepg dus meer gedrukt dam de vorige dagen. Er ontwSkCislt zich een van tl'je spainniiingen, waarvoor geen cr.f'.cde r.omie- nemtüe van dezeo aard goapafad Kijft. De zenuwen .dar Japuzipeis zijn kkuirfidijkcilifk waf tot kalmte gekomen, tintels zij ge-' merit* hebben, dat de zaak roaodier geviaar- lijik is dan aaejvaaikcSijlk sdrcen. Daaren tegen ychijiten ris Amerikanen de drukking weer to veithio'egen. Het «■.Kfjö't dat Amerika wenuig o<nen hééft naar Japan's verzoéui om kei vevhou- diingsgeial van Japan's vfóo,'macht te vor- grooten. De Amerikaar.schó giedelcg,eenden wijizeii ea- óp, oiat Hughes' véfCvoudf'ng na- ■tiuiiüyk het resultaat is van do toapassmg vain tect beginsel, dat"'dó bestaandic pro- p.url.-afwi'ata ai- irkto in dé nedu-Glie-rcge'Iing geüiainihaaM ttaent te worden. In verbatte! met h.et Anglo-Japansohie •verdrag wondt medegodeekl dlat BriHannië gelreel bereid is aich aan te sluiten 4>ij een dricvoudlig verboe'-id, of wél over te gaan tot hcrrjcniing d«r huidige Biutscli-Japan- sclue overUenfeomst in oen vorm dia geheel zonder -bezwaar -is voor Amerika. Hel wordlt echter omvaarschijrdij.'k geacht dlat de Senaat zoo'n drievoudig verbond zou goedkeuren. Voorts is Britilamnië gereed voor een vol- dotlügie bespreking vaal 'liét Anglo-Japamscihe verlbouid in de commissie voor -liét Verre Oosten, DE COMMISSIE VAN HERSTEL IN DUnSGHLAND. De Duitsclie regeeriiig heeft Zaterdag ochtend de commissie van herstel officieel ontvangen. Om 11 uur zijn de leden van de commissie bij den rijkskanselier ont vangen. Bij deze gelegenheid heeft nog een laatste gedacli ten wisseling plaats ge had. De leden der commissie zonden Zon dagochtend Berlijn verlaten- De commissieleden laten niet veel los over -liet resultaat van hun bezoek. Met nadruk wijzen zij erop, dat hun reis voor namelijk met de aanslaande betalingen van BuKsehlan-d in verband staat. Nadat de Terwijl LedeLour sprak, maakten ik besprekingen met het rijksverbond der verschillende partijen der linkerzijde on- Duitsehe industrie een nieuwen toestand der elkaar een herrie van belang. Hermann hebben geschapen, die in bevoegde krin- Miiiler zeide nogmaals, dat zijn partiige- gen tamelijk optimistisch wordt beoordeeld, iioolen het priaicipjoel met de interpellatie meent de commissie ook dat de credicion- eens zijn, -maar dat het reglement van or derhandelingen door de Duitsehe regeering de van het Huis ook dient te vor' a.ge- nog voor 1 December to-t eer, gunstig re- -respecteerd. Geweldige herrie. Levi sultaat zullen voeren. De commissieleden riep: „Als «nenschen honger lijden, hestaai zijn er thans van overtuigd, dat Duilsch- cr geeu reglement van orde." Nieuw vu-' land in Januari en Februari datgene zal moer. Luide protesten rechts. Dr. Rad- betalen wat het betalen moet. Of voor ver- brndi, minister van justitie, stond toen op dere betalingen facifiteiten aan Duitscli- en verklaarde bereid te zijn inlichtingen land zullen worden verleend is intusschen over den toestand in de bewuste gevange- nog eig twijfelachtig. Naar aanleiding van de onderhandelin gen der Duitsehe regeerimg met de com missie voor dé waarborgen in het laatst van September en begin October, had de commissie van herstel liet besluit genomen een onderzoek in te stellen op welke wijze nis te geven. &m. BWllil. BERSSMTEM. LANDRU. Land,rei heeft Donderdag de «ic-euwsgie- rigtód van jury en publiek opgewekt e eerstkomende betalingen volgens het dkxu* te verzekeren, dat hij den volgenden ultimatum va-n Londen ten uitvoer gebracht dag liet a-iree van een der verdwenen kunnen w-oi'den. In haar besprekingen met vrouwen zou geven. Hij verzette zich te- veriegemvoordigers der Duitsdie regeering K-cn de fantastische /betéekanis, ivclkc men stelde zij den eisch, dat deze betalingen zoo bad toaRtfeettd aan de krabbels in zijn mogelijk zouden gesolviéden door een be- zakboekje en v-eiiklaarde, dat het de roep te doen op builenlandsche- crediéien. schuld was van fhiriinden rechter van Dé rijkskanselier overhandigde Zaterdag de instructie, dte- hem dat hedkje niet in commissie van herstel voor haar vertrek handen heeft willen geven, dat hij over ■den volgenden brief; tal vim a^n-teekaiksgen geen inlichtingen „Dè Duitsehe regeering gaat uit van de kan verschaffen. Ilij verzocht daarom mecning, dat 'het op zichzelf niet strookt hem géiegen'hcki >te geven zijn aaht-séke- m-ct do bedoeling en de bepalingen van het ningen nog eens door te zien. President betalingsplan van Londen om voor hel Gilbert cn de advocaat-generaal he i h:.\ er verschaffen van de jaarlijksche aflossingen -geen 'bezwaar-tegen en Vrijdagmorgen om naar het middel van een erediet te grijpen. 9 .uur heeft men Laudru reit zijn cel naar Zij is editor bereid, ten bewijze vare haar gooien wil een dergelijke crcdielaciie te ondernemen. Inzake de vraag onder welke voorwaarden dit crediet moet wonden op genomen, hangt het er sn de eerste plaats van af, 'welk voorstel zij, die het moeien verschaffen, doen zullen. De Duitsehe re geering is bereid en deed ook reeds po gingen om zich een crediet te verschaffen en verzoekt de commissie van herstel haar daarin te willen steunen. Zij voelt zich ech ter verplicht er nu reeds de aandacht op te vestigen, dat tegen den tijd van terugbe taling van het crediet, met het oog op de don beslaande verplichtingen, con uiterst moelij,ke toestond zal ontstaan en ver wacht van dc commissie, dal eij met dien bnitengewonen toestand rekening zal hou den." - DE DUIT5GHK HONGERSTAKERS. Zoowel in den Rijksdag als-in den Prui- sischen Landdag, hebben Zaterdag dé com munisten de regeering geïnterpelleerd naar aanleiding van de hongerstaking der ge vangenen te Lichténiiurg. In den Rijksdag ciseh'ten de communisten in een motie, dat •deze gevangenen onmiddellijk in vrijheid zouden worden gesteld. Tevens eischten zij een parlementair onderzoek. De communist Koenen zeide te hebben 'vernomen, dat de Schupo reeds op we-g naar Lichtenborg is. Deze mededeeling ver wekte een geweldige herrie hij de linkerzij de en op een gedeelte der publieke tri bunes. De sociaal-democraat Hermann Mfilter wilde van geen onmiddellijke te- handeling der molie weten, hetgeen het ru moer in het huis nog erger maakte. De president dreigde de tribunes te la-leu ont ruimen, waarop Adolf Hoffmann uitriep: dienlkt, Lasxlru", dc kanna-, waar dfc editscheitiingseakcn behandeld plegen te worden, gebracht, waar 'liij onder nauwlettend' toezicht het befaamd geworden zakboekje heeft zitten breslii'deeren. Bij de opening der zi'tlöreg van Vrijdag, waarin het negende en voor laatste geval, dat van mevrouw Pascal behandeld zou worden, gaf de president ri-wleiijtk bet woord aam den beklaagde, die bij zijn binnenkomst een buitengewoon "hoofechen grosl Bad gebracht aan de gc- ,-zworenen cn nu, een uiterst verwar! be toog begon op te zetten, dat liij plotetoing afbraik met de woonden: „Men zal mij de eer moeten doen mij nogmaals mijn zak boekje af te slaan, daar i'k met mijn werk riet- gereed -ben 'airmen ikomien". Daarop kwam hij terug op zijn belofte van Don derdag: „Men lieeft tevergeefs gezocht naar mevrouw 'Iléon na haar zoogenaam de verdwijjiireg. Men heeft haar op „Uiterst -zorgvuldige" wijze grëochf, zegt het rapóprt van de politie, op alk g-emcu- bdlee-rdb kamers. Toch woonde zij heel dicht bij haar huis, ruc de Retirees 159, in liet 'hotel du Mans, waar. zij een kamertje had aan de 'binnenplaats, dal ik nog wel zou ikiunren utLieekeaien in plattegrond, ret als ik met «lat van de avenue des Ternes 45 heb ge- - daan" Dit was Landire'-s anet zooveel belang stelling verbeiiie verklaring, welke echter toch van ibete-eSvenis schijnt te zijn, zegt h-e't „Journal", als men af mag gaan op de woorden van preskl-eret Gilbert, die zeide: „Dat is belangrijk, buitengewoon belang rijk", terwijl de- advocaat-geaieraal zei: iJJat is nog belangrijker dan gij wel „Belasting betalen, maar je bek houden!" De voorzitter antwoordde heel handig: „Als de tribunes mochten beslissen, zou u immers hier niet moeten zetelen." Ledebour klom daarna op het spreek gestoelte en werd met hoongelach der con servatieven ontvangen. Hij zeide dat de Hierop volgde dc behareiAdareg van de zaak Pascal, een gescheiden vrouw vare 36 jaar, die zoowel in haar geboorteplaats Toulouse als le Parijs een los Jev-en heeft geleid. Op de vraag, of zij zijn- vriendin was geweest, wtistrde Laredru antwoord te geven Hij had 'kennismaking met haar rechterzijde gekheid maakt, terwijl de gezocht 0:11 haar meubelen te koop en. Op Duitsehe werklieden honger lijden. Het- het atelier, waar Amnc-Marie werkte, betreft hier de werklieden zonder onder- sprak men veel over haar huwelijk met scheid van partij. ten welgesteld heer. wn GEHEli VAi C02Y DELL. „Dat weet ik, Blunt", zei de edel man en klopte welwillend den koster op den schouder. „Doch ga nu. Ik neem 't werk wel van je over". „Nietwaar, mijnheer, u zult 't se cuur doen", vroeg de koster niet zon der bezorgdheid. „U weet hoe uw oom op deze kerk gesteld was en zijn wen- ziln u steeds heilig geweest", "ij deze- lofspraak trok 'n donkere schaduw over 't gelaat van den edel- man, die even de wenkbrauwen frons- Rlunt mlbP!nei'kte Is al g°ed' Blunt, maak je maar geen onnoodige zorg. Ga naar je zieken jongen. Wel licht wordt hij nog wel beter. Lood sven bij Dina aan en laat ze meegaan naar je beide zieken". „Graag, mijnheer, want zij is uitstekende verpleegster. Maar maar u zult toch wel goed sluiten'? Bij deze woorden had hij de kerk deur opengestooten en stond nu in 't voorportaal, dat evenals de kerk van foode baksteen gebouwd en aan twee kanten gesloten was. Daartegenover was de klokketoren en 't van boven neerhangende touw lag over den vloer gekronkeld. Blunt stiet 't met den voet wat op zij en blikte dan naar ®?.- »'t Sneeuwt nog maar steeds", zei hij hoofdschuddend. „Ik beklaag oe armen die in zoo'n nacht dalkloos rondzwerven." dully, ?°k"' ,V.'.el 2iin meester onge- voortmaken" dr°ng d®" k<>ster*ot toen deze de kerk verlaten had, richtte hij zijn schreden naar den in gang van 't kerkhof. „Ik kan d'r niks aan doen, mom pelde de man, terwijl hij tusschen de grafheuvels doorging, „maar hij lijkt niet op zijn oom ik kan niet van hem houden. Die goede heer van Cozy Dell was zoo heel, heel anders 1 Ik had toch eigenlijk in de kerk moeten blijven, 'k Zal geen rustig oogenblik hebben, tot 'k morgenvroeg zie dat alles in orde is." 'n Uur daarna hadden de laatste geloovigen de kerk verlaten. Georg Stillworth nam nu 't werk van den koster over, doofde de kaar sen, sloot sacristie en kerk en begaf zich eindelijk met 'n lantaarn naar het voorportaal om ook de .buitendeur ie grendelen. Zijn overjas was dicht geknoopt, zijn hoed diep in de oogen gedrukt en toch beefde hij en kon den sleutel niet in 't gat steken, 't Gelukte hem eerst, nadat hij de lanteren aan n spijker had opgehangen en met bei de handen zich inspande om den zwa- ien grendel te bevestigen. t Was echter niet de koude, maar i angstig gevoel, van eenzaamheid teil doodenheuvels, die hem e-i Lri!Iin{g door de leden ï°eg. Nacht en kerkhoi waren vreemd aan George Sti.lworths natuur. H;er on(Jer dje. graiheuvels rustten er in droomloo- zen slaap velen, die hij koud en liefde- b®ha"d(!Id. velen, die hij diep gekrenkt haal - Nu stond hij ver hier van de wereld en haar vermaken haar gewetenlooze bedriegerijen en zinnenbetooverende genietingen. Nu stond hij tusschen de graven 1 Een ongewoon gevoel van schrik over meesterde hem, een lange rij slechte daden trok aan zijn geestesoog voor- bii en kwelde zijn geweten. Hier ont viel hem de glans zijner eervolle posi tie, hier stond hij alleen met de doo den en zijn eeuwigen Rechter, 't Was alsof 'n geheimzinnige stem hem 't „wee u" toeriepHij had maar voortgeleefd zonder te denken aan den dood. Hoe kwam 't dan, dat hij hier in de nabijheid der dooden slechts met schrik daaraan denken kon Angstige gedachten pijnigden den eenzamen rnan, terwijl hij voorzichtig den sleutel in het oude slot omdraai de, ieder geluid vermijdend, als vrees de hij de stille slapers op te roepen om zich te wreken op den man, die hen eens gesmaad en vervolgd had Wat was heden dat alleen-zijn vree- selijk 1 Maar was hij wel alleen Hij had zooeven 'n geheimzinnig ritselen, ver nomen, dat hem met plotselingen schrik vervulde. Iemand moest hier in 't voorportaal zijn. Maar wie, wie? En da't op zulk een tijd, in dezen nacht. 't Koude zweet brak hem uit en gesmoord kwam de vraag uit zijn beklemde borst„Wie is hief Dan, door 't geluid van zijn eigen stem aangemoedigd, waagde bij 't zich om te' keeren en rond te blikken In 'n hoek van 't portaal meende Stillworth bij 't zwakke licht van den lantaren 'n ineengedoken gestalte op te merken „Wie ben je", vroeg hij luid. Een zachte vrouwenstem smeekte: „O mijnheer, verjaag ons niet. Ik en mijn kind hebben in dit portaal onderdak gezocht. Heb medelijden! Bij dit verzoek had de arme niet eens 't hoofd opgericht en hem aan gezien. Stillworth had v/eer moed gevat. Zonder de bedelares 'n blik te gunnen, sprak hij ,,'t Is hier geen plaats om onderdak te zoekenwaarom hebt ge niet in een of ander huis om onder komen gevraagd „Niemand zou mij in huis-willen nemen". „Hebt ge er om verzocht?" „Neen". „Nu, blijf dan hier ook niet langer. Ge zoudt bevriezen". „Wat geef ik er om 1 't Is mij goed". „.Zoekt ge dan den dood Dat duld ik niet. Niemand zal kunnen zeggen dat op mijn landgoed 'n arm schepsel bevroren is. Kom, ga heen, 't is Kerst avond „Laat ons hier blijven". „Zeg* me hoe gij heet en waar gij vandaan komt". „Neen, neen, dat nooit", riep de vrouw verschrikt en trachtte zich angstig^voor zijn spiedend oog te ver bergen. ,,'t Is vreemd Hebt gij dan geen vrienden „Niet één „En bloedverwanten?" „Niemand, die zich om mij bekom mert". Nu trad George Stillworth naderbij en legde zijn hand op den schouder der vrouw. Zij kromp bij deze aanra king ineen en drukte zich zoo ver moge lijk in den hoek. „Laat mij alleen, mijnheer, laat me alleen", riep ze bevend van angst, ik begeer uw hulp niet „Dan hebt ge mij belogen en ben je geen arme daklooze, maar 'n dievegge, 'n inbreekster Met 'n kreet sprong de vreemde linge op. „Is 't soms niet waar „Neen, neen, ik ben 'n eerlijke vrouw". „Goed, iaat mij dan je gezicht zien en geef antwoord op .mijn vragen". Nooit 1" Met afgewend gelaat' sprong zij naar de deur om te vluch ten. Hij greep haar echter bij den arm en hield ze tegen. „ïk heb 't recht te onderzoeken wie gij zijtwend uw hoofd om", beval hij kort. Vergeefs spande de vrouw zich in om aan zijn greep te ontkomen. „Dus je wilt niet? Dan gebruik ik geweld". Hij trok haar onder den lantaren, hief 't gebogen hoofd met kracht op en blikte één seconde in het door 't licht half beschenen gelaat der vrouw. Dan stiet hij 'n kreet uit en steunde bijna machteloos tegen den muur. „Gij, gij hier", hijgde hij met gebro ken stem. „Ja, ha'rtelooze, ik ben 't, je pleeg zuster 1 Heb je me nu herkend „En dat in zóó'n toestand 1" „Hongèrend, stervend, ja en wie, v/ie is de schuld van al deze ellen de?" ,,'t Is je eigen schuld, 't is je hoog moed, die je zoover heeft gebracht „Neeri, George, "neen 1 Jou hoofd treft de schuld en mijn vloek. Jij bent de oorzaak van mijn ongeluk Jij alleen 1" „Huichelafes! Moest ik niet onzen naam, de eer van onze familie redden Waar is je man?" „Dood!" Zij boog zich over den zuigeling en heete tranen vielen op zijn bleek ge zichtje. „En in zulk 'n toestand heeft hij je achtergelaten?" „Kon 't anders? Heb jij hem niet zijn positie ontnomen, zijn goeden iaam geroofd, zijn loopbaan vernie tigd „Ik Ik kon me in 't geheel niet meer met hem ophouden. Ik dacht ie nooit meer te zien". ,,'t Is mijn schuld niet, dat 't toch gebeurt", zuchtte de arme vrouw en zag met oogen vol leed tot hem op. „Ik heb je vooruit wel gezegd, dat dit uur aanbreken zou". „Ja, dat heb je", riep ze bitter. „En wat brengt hier je nu?" De gerechtigheid I De gedachte, dat er nog menschelijk gevoel in je leven zou, dreef me naar Cozy Dell vanmiddag reeds zwierf ik om je wo ning, volgde je naaT de kerk en wachtte op 't gunstig oogenblik om je te spre ken. Maar telkens, wanneer ik je na derde, begaf mij de moed, En nu heb ,'e zelf afged#ou6an, wat ik niet durf de doen." „En wat wil je nu van mij „Medelijden 1 Barmhartigheid „O, eindelijk 1 Ik wist wei dat eens 't uur zou komen, waarop je trots gebroken z.ou zijn en je bij mij zou komen bedelen". „Bedelen", riep zij, hoog opgericht, terwijl voor 'n oogenblik 'n gloeiend rood haar bleeke wangen kleurde. „Bedelen? O. neen, ik bedel niet! Mijn gemoed is even trotsch als vroe ger, en het is ook niet voor mij, dat ik om hulp vraag. Maar om wille van dit arme kind bid en bezweer ik je, heb medelijden O, als 't niet voor hèm was, ik zou liever hier op deze plaats den dood vinden, dan jou iets te verzoeken 1" „Vind hier dan je eind, hoogmoedige bedelares", riep hij in opvlammenden haat, greep zijn lantaren en wilde heen gaan. Maar z j sprong hem na en tracht te hem met geweld te weerhouden. „Moederliefde kent geen hoogmoed en geen haatals vrouw mag ik me gekrenkt gevoelen, als moeder denk ik alleen cm mijn kind. Om wille van mijn jongetje, heb medelijden", bad 7-e zacht. 'Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1