BUITENLAND Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: SSSTTiS 4M Advertentieprijs: mnm rome. PE eOHFEREMTIl fl WliHlUOTOi. #0. ifctö NOORD DINSDAG 22 NOVEMBER 15-21 Ue JAARGANG Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf2.- Vnnr buiten Alkmaar t zö) Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Van i—5 regels f 1.25; elke re e. meer f 0 25; Reclames per rege! f 015; Ru riek „Viaag en aanbot ij voot- uitbetaling p.-. piaatr ïg f 0.60 ^Taïïe abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f <00, uitvaartdiensten in de sixtijnsche kapel. Hel is een eeuwenoude gewoonte, steeds trouw door de Pausen onderhouden, van telken jare «en zeer plechtig jaareMüde te doen opdragen in de békende SisUmsche kapel voor hun onmiddeliijken aigeslorve- nen voorganger. Paus Pius IX, die racer dan dertig jaar het Itomeinsch Pontifikaat bekleedde, en de eerste Paus was die de dagen van Pe trus zag, de eerst, die het gezegde dat aan eiken nieuw gekroonden Paus wordt toe gevoegd .en ge zult de dagen van Petrus «iet zien", onwaar maakte, deed dus lei en jare van zijn lange regeering een jaar- zetiUle owliagen voor zijn voorganger Paus Gregorius XVI. Gedurende het vijf- en-lwintigjarig Pausschap van den on ster ft lijken Paus der werklieden, Leo XIII, werd elk jaar voor Pius IX een uitvaart gehouden en onder de regoering van Pins X voor den Paus uit liet huis Pecci. Op 't «ogenblik zijn de jaarlijksche uitvaartdien sten ten gunste van de ziel van den bemin den Paus Pius X, en dit zal zoo -voortgaan zoolang de tegenwoordige Paus Dien God lange jaren moge schenken in le ven zal zijn. Hierbij is te voegen de Uitvaartdienst voor de Kardinalen in het afgeloopen jaar, van November tot November overleden, welke uitvaartdienst vroeger bestond, later afgeschaft werd en nu weer door den ie- gEuwoordigen Opperherder is ingevoerd. Hij deze twee groote uiivaartdiensten in het Vatikaan gehouden, behoort de Cnpellu Papale. Dit belcekent dat de Paus zelf het II. Misoffer opdraagt of daarbij tegenwoor dig is, en in dit geval moeten de Kardina len, de gezanten van vreemde regecringen hij den H. Stoel aanwezig, de Pauselijke hofhouding en de 'hoogwaardigheidsibe- kleeders der Curie tegenwoordig zijn, evenals de Generaals en Procuratoren der groote kloosterorden, die op 'n enkele uit zondering na, te Rome woonachtig zijn. Deze plechtige diensten geschieden in de Sixtijnsche kapel, die, gelijk men weet, een der rijkste is aan werken van beeldhouw en schilderkunst ran het Vaticaan en Ro me, en een monument van dit groote kunst- tjdpenc t welk de vifftierrdc eeuw is ge wéést. Deze Siztijnsche kapel is ruim ge noeg. voor de Pauselijke plechtigheden, voor de dignitarissen, die uit hoofde 'van hun waardigheid of betrekking daar aan wezig moeten zijn, en'laat nog een zeker aantal plaatsen over voor de gelukkigen, die door voorspraak een kaart hebben ver kregen van den Maggiordoom of Hof maarschalk van Z. H. den Paus. De kolossale indrukwekkende muur schildering van het laatste oordeel door Michelangelo Buorotti, wélke den oordee lenden Zoon Gods te zien geeft, aan Wiens zijde Maria, als smeekciide almacht is voorgesteld, beheorscht door. zijne weer- galooze grootheid geheel het kerkgebouw en maakt bij deze plechtige gelegenheden r.og meer indruk dan als men het op ge wone dagen van het jaar gaat bezichtigen als een prachtige schildering in oen me- seun^ oi' gebouw. Geheel de liturgie der Requiem-Mis heeft toepassing op de eem wige zielenrust der afgestorvenen en in 't bijzonder voor de personen voor wie ze wordt opgedragen en smeekt God voor hen een geuadigen Rechter te zijn. De Heilige Offcrante wordt pontificaliter opgedragen door een der Kardinalen, en als het jaar getijde geschiedt voor den overledenen i aus, door den eersten Kardinaal door dezen Paus geschapen, gelijk de gewone uitdrukking luidt. De bekende zangers der Sixtijnsche kapel, onder leiding van den bekenden maestro Perosi, die sedert eeni- ge jaren afwezig was wegens ongesteldheid en dit jaar weer persoonlijk de leiding had, smceken met den Kardinaal-ceiebrans ge- «üe voor do fouten en gebreken der af gestorvenen, bidden God den overledenen de eeuwige zielrust te schenken en verzoe ken den Koning van vreeselijke majesteit, Dien Michelangelo als zoodanig afheslde, terwijl Hij rechtsprekende is over de ont zielden, een gunstng oordeel te vellen. Op den Pauselijken Troon naast het al taar, aan de Evangeliezijde, heeft de if. Vader, gekleed met de Pauselijke gewaden, met den witten mijter op het hoofd, daar de tiaar slechts door den Paus in buiten- liturgische plechtigheden wordt gebruikt, plaats genomen. Bij de Consecratie der Mis legt do Paus den mijter af en knielt neder voor het a'teir op een bidstoel, die, men liturgisch fntdistorium noeml. Op bizon- dere plaatsen, in koorbanken, zitten of knielen de Kardinalen, leden van het col lege te Rome tegenwoordig, de Patriar chen, de Aartsbisschoppen, Bisschoppen, de gezanten en hunne familieleden en liet personeel van het gezantschap, de hofhou ding des Pausen voor zoover deze geen dienst doet aan het altaar, of bij den Pau- selijken Troon, de Romednsche adel, de orden van Malta en van het H. Graf. De genoodigden hebben hun plaatsen achter de balustrade, een. meesterwerk van beeld houwkunst, die de Sixtijnsehe kapel in twee ongelijke doelen Verdeelt. Het is een schitteren van prachtgewaden in de kapel aan de voelen van den richtenden Christus. Het goud der gezantenkleeding, het rood, het paars der Bisschoppen en Prelaten, de galauniformen der edelwacht en de veel kleurige kieedij der Zwitsers, waarvan de snit en de kleuren door Raphael zijn aan gegeven, steken af tegen de eenvoudige zwarte paramenten van den kardinaal-ceie brans en zijn assistenten en den Uturgischen eenvoud van het altaar, waarop sleohts zes, drie aan drie, ongelijke kaarsen, waartus- schen het eenvoudig passend Kruis, teeken van verlossing en opstandig. Geen orgel spel of belienklanken komen de plechtig heid verstoren. Alles geschiedt devoot- emstig, zonder haast en zonder onlitur gisch laten wachten van den celebrans door de zangers. Vanaf de Consecratie tot aan de Com munie blijft de Paus knielen op den bid bank waarna Hij zich weder naar den troon begeeft. De H. Vader is steeds vergezeld van den Pauselijken ceremoniemeester en als Z. H. op den troon rit of staat op de trooirvlakle, bevindt Hii zich tusschen twee Kardinalen, die hun zetels iets lager dan de Paiisjhebben. Naast den Paus op klei nen afstand, staat rechts de Prins-assis tent bij den Pouseiijken Troon. Als de H. Mis geëindigd is, verricht de Pans bij een geplaatsten lijkbaar de ker kelijke gebeden en gezangen welke dan ge bruikelijk zijn en gaat alsdan terug paar de sacristie der Sixtijnsehe kapel, waar Z. H. de Pauselijke gewaden aflegt. Als de II. Vader, vergezeld van Zijne hofhou ding van de E dei wacht, voorafgegaan en gevoigd door de Zwitsers roet de helle- baarden in den arm en de voderhelmen op ihet hoofd; de -kapel verlaat, heft het zang koor eensklaps het: „Tu es Petrus" aan: „Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik Mijne Kerk bouwen" en séhreklt de H. Vader, al zegenend naar den uit gang der kapel. CIVIS ROMANIES. Het verzoek aan president Harding om den Amerikaanschen vioolbouw slop te zet ten, bereikte dezen van uit hot Congres bin nen het uur mi het bekend worden van Brittannië's besluit. Een van de Ameri kaansche gedelegeerden ter conferentie heeft verklaard, dat de Amcriikaansche re- gecring, die er zich van bewust is, dat zij het hoofd zal 'moeten bieden aan den druk 'van "het Congres totdat zij eveneens den vioolbouw stopzetten zal, thans overweegt een gelijkluidend besluit als dat der Brit ten ai te kondigen. Naar uren weet, zal intusschen de vioolbouw in de Amerikaansche werven worden voortgezet, zoolang de conieren-tie nog geen definitieve overeenkomst -heeft ge- sloten. Hst Amerikaansche Congres. Daar do leiders der partijen in het Con gres van oordeel zijn, dat het indienen van voorsieJten oi' het treffen van maatregelen, welke den arbeid der conferentie zouden kunnen beiemmeren, moet worden verme den, zal de buitengewone zitting van het Congres vóór het eind dezer maand uiteen gaan. Het annttlccrcn der schcept- bouw-contracten. Be correspondenten der „Manchester Guardian" in de verschillende Engeische scheepsbou-.voentra seinen aan hun blad uitvoerige mededeelingen over den indruk, welke het bericht, dut Briitannië den bouw van vier eerste 'klas schepen zal stopzet ten, aldaar heeft gewekt. Het Amerikaansche viool- program en de Senaat. De resolutie, strekkende tot het stopzet ten van hel Amerikaansche vlootbouw- program, welke in navolging van Groot- Briilannië's voorbeeld om den bouw van- vier eprsté-klas schepen op te schorten, in den Amerikaanschen Senaat is ingediend, werd door Senator Altee Pomerencc uit Ohio verdedigd. Deze legde er den nadruk op, dat de Ver. Staten hun vooraanstaande positie in do conferentie zullen verliezen indien zij niet onmiddellijk het Brilschê voorbeeld volgen. Hij wees er op, dat de houding van Engeland een bewijs is van oed vertrouwen. Het program der ro.gecring dit kortelings aan het Lagerhuis ter goedkeu ring werd voorgelegd, strekte tot den bouw van vier cersie-klas oorlogsschepen ten be drage van 30 miüioen poxud. Gedurende de twee eerstvolgende maan den zouden 5000 man bij het ten uitvoer leggen der contracten arbeid vinden, ter wijl hun aantal het volgend jaar tot 25.000 man zou stijgfen, behalve nog 'het groote aantal arbeiders, die, in verband met het groote werk, in de mijnen en in het trans portbedrijf arbeid zouden krijgen. In het geheel zouden er ongeveer 500 firma's bij de opdrachten zijn geïnteresseerd. Deze groote materieele voordeden, die voor hooger belangen moeten wijken, ko men nu eensklaps te vervallen en men weet reeds dat de mededeelmg der Brit sche Admiraliteit, waarin ter kennis der firïna's wordt gebracht haar verplichtin gen niet verder tien uitvoer te brengen, vóór dat zij nadere instructies van den Board of Trade zullen hebben ontvangien, eenage consternatie heeft teweeg gebracht. In het Clyde-gebied is de verslagenheid groot, daar het aantal werkloozen daar alioen roet 10.000 vermeerderd wordt en reeds heeft de burgemeester van Glasgow een oproep openbaar gemaakt ten bate dezer lieden. Het totale bedrag der drie voor het Clyde- gebied afgesloten contracten beliep 20.000 pond sterling, waarvan 15.000 pond aan looncn wegging. In het Tyne-gebied eenzelfde ontsteltenis. De firma Swan, Hunter enz. had nimmer tevoren een contract voor den bouw van eerste klas schepen afgesloten, cn 5000 man zouden gedurende drie jaren gestadig arbeid vinden. Tiet Italiaansche standpunt. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat na Briand Scharnier Ier conferentie een expo sé zal geven van Italië's positie in zake de bewapening te land, waarbij de nadruk zal worden gelegd op de nabijheid van Zuid- Slavië. Dit zou in do zitting van heden, Dinsdag, geschieden. Japan en de nieuwe vlooi politiek. Terwijl de meeste berichten uit Was hington melden dat A.roerika en Japan niet in slaat zijn met betrekking tot Ja pan's verzoek om een hooger vlootper- ceri'lage 'tot overeenstemming te komen, telegrafeert de Fransohe correspondent van de „Daily Telegraph" dat er een be langrijke bijeenkomst plaats had tusschen Hughes en Ka'to, waarin de eerste feite lijk toegaf, daarbij levens Itet algemeen beginsel handhavend, dat de - slerklcver- houding "der. drie mogendheden 'beï'ekend snoet worden naar-den grondslag-der be slaande sterkte. Het heet dai-llsghes er kende dat de fc-nxfeeumgen .der Ameri- kaansdhe deskundigen herzien kunnen worden; dat voorts rekening gehouden kan word;--n met de factoren, waaraan onvoldoende aandacht geschonken is, Ke- to a-auvaardde een compromis, cn sprak af Bca'ily cn den Amerikaans-ohen admi raal Coonts te onlmoeten. leneir.de een bevrejdig-end amendement uil te wenken. lij Britseli-Jdpanschc verdrag. De „Times" behandelt in een hoofdar tikel het Brïtscih-Japairscih verdrag, waar van hel blad d-e -wijdheid in twijfel, trekt. Het schrijft: Reeds in 1011 «fcende Ja pan, dat hel BrMsdhc rijik ouder, geen omstandigheden naast Japan tegen Ame rika zou -kunnen strijden. Ilct blad acht het buiten kijf dat de volken der Domi nions zoo iets zouden wei-gépreu, terwijl sommige Dominions zich zelfs 'tegen Ja- pahzou-den Ikeéren. De Japansche regc-ering begrijpt dat waarschijnlijk •Briflïtnmë hl den strijd be- trolkk-en zou worden, hoezeer ook legen zijn vil. 'De vraag lijst, voor helden of ii et onder deze omstandigheden wensche- JijSt is het verdrag 'te handhaven, hetwelk Japan niet kan dienen in geval van een Japawsdh-Amerikaanseben oorlog, en on getwijfeld Amerika'® wantrouwen opwekt. Britlannië aanvaardt hel Ameri kaansche vlootprograrn. Uit gezagfoeWbéndè bron wordt, verno men dal Briftaimië zonder reserve het Asneriik-aansch vïodliprogram aanvaardt. Hoewel hel '1 geihoele plan alleen prin cipieel aanneemt, wegens het' verlangen de voorgestelde wijziging ten aanzien der ■duilkhoot'en, alsmede -de vervangingslkwes- tie o-p den voorgrond te brengen, heet ihet im dat de Britsdh-e delegatie d« 'voor gestelde sterkte', der hoofdscüveipan voot Brittarmië Ajnerïka- en Japan zonder d'tbfbelzi.nnjgheid aanvaardt Dit word gisteravond- bekend na de conferentie tusSdhen Hughes, Ralfou-r en i- aio. Brittmnië er. China. Het of-ficieel-e sltandpumt van Groot- Briüannaë legen over Ohina, ibeiweflik Bal four in de ziting van Vrijdag kenbaar ge maakt heefj, luidt: Groot-BriRarMiië zal alle mogelijke slap pen doen o-m Ghir.a in een- vre-ektenmen, slalhieilen loc-s'taud Ie herstellen,' Onze han delsbelangen ziin idenlielk met die van alle andere naties, in het bijzonder met die van Amerika. De oorlog en de Rus sische re-volu'üe hebben de "e-enlheid en de onderlinge aflhanlkeliikheid der gohéele wereld bewezen. Alle huidige Brilsdhe reelMen zullen wo reien bescUi ouwd in veri band mei het algemeen welzijn; hun dojl is internationale sasiranwerlkig op handels gebied ten voordeeie der Chinee-zen. Onze houding is dezelfde als die der Frans-rhen ten opzichte van de exterritoriale rechten betreffende de bescherming onzer han delslieden in China met een recihlspra.uk door consulaire' rechtbanken. Bii het ver drag van 1902"stemde Groot-Bri'llannië er in toe deze recibien op te gerven zoodra de Cikiineesche rechtbanken in staa't kannen worden geacht recht ie spreken. Gr-oo't- Brit'lannaë zal de beëindiging van den pacht van WeUhai-wci, vcSike In 1308 volgens het voorbeeld van Rusland-, Frankrijk cn Duilsdhlan-d is aangegaan, overwegen. De positie van ITor.afkong is aan andere voorwaarden onderhevig. Rritlanhië's doel ter conferentie is Chi na in slaat -le sollen een eigen plaals on der de naties in te nemen, en vrij te zijn om zijn eigen lol te bepalen. f 200,-, f 100-, f 60-, f 35—, f 15,- De toestand ia Ierland. ring bfoineniko-rit oen beroep zal -doen op de ■afbeEdörswere'I'd toot oeo lk?cn-ing v.fn Schietpartijen te Bel,ast. jqq n collar. Riuslaod geelt a.-n EéJifojst is Zcad'eg weüer hei foo-r.ecl do hulp wen het próSpLariaait de vo'or- gie-wcest vaa fdhiotparitijicn. Ora-nge-main- boor horen due der kaprta&sten. De men dliw.gen die Roomsolie wijk binnen leerling ze! wcrdien gcre-raudieord door we roet revolvers. Zij vcrsp-reididien onistci- „-eerste arbe-idersrepubj ek der werald," toni® dn veile straiten. Er zijar ocaige ge- womdlan. EEN TOESPRAAK VAN Z. H. DEN PAUS. De quaestie van Ulster. Do Paus hoeft-een geheim consistorie go- Lloyd George is Zaterdag uit Londen houden en hoeft daar een toespraak ga- naar -Bournemouth vertrokken voor de houden, waarin hij ook sprak over de stu- rvcrakienid. Verwacht were}, dat hij nrét ',sn' na f''sn oorlog ontstaan zijn ca vóór Dincidiug oou temugikcciens. Men ncetnt owr de vergrooting van de bestaande aan, dat (hij in het begin deaear week een st®ien* Hij zei-de, dat deze staten niet liet niiet-officlieetie 'besprclkïing zal iicbten met recht hebben voorrechten op -te cilschcn. Sir James Graig, dm ipreaniior van l'.-vicr; ^re -de Heilige Stoel aan andere stalen tre in afwachting dézer Ircsprekiiiigian. rijai do gestaan hoert door concordaten of bliton- oorle-rhandielcifigicn met Ulster over de re,. <'oi'e vendragen. Andere landen hebh v gch'iig dér Jerscho quae-stiia geheel ges dusdahrge politieke wijzigingen ondergaan, «taakt. dat ze niet meer beschouwd kunnc-n wor- dfct pa-rksnon'l van -Noofld-Ieitond &s den als d-ezelfpde moreele persoon, waar tegen. 29 NcvernbcT injöetgenoépen, in de H«ll-ige Stoel tevoren een verdr. g overeienstamimiiing roet de bop-ajiing iin zako tR25™1,611 had. De overeenkomsten roe! die ungewiic bijeicnuioaping als do toestand dit Tanden gesloten, hebben geenerler waarde veréjsaht. meer, Desniettemin, wanneer de staals- L-a'tcr meü-ddo Reuter u-iit London: D-e hooMen van die '-«"den met de kerk nscn- "pnemScT van Uteter, Crrig, zal op 23 Nov, .w<s "'«'dragen wallen sluiten, die'jjoter in met-officiéél met -Lloyd-George comXo- ^«frecaistemcg zijn met de nieuwe poli- reerén. Het Uteter-pairtemient komt vec-r- 1, °11,s'tflJïdighcden, dan is- de Heilige Iten dagen vroeger biieen dan vérwacht v daartoe bereid. Maar nooit zal - het v tl IV'O O Tl izsto 1 1_1 1 werd. Dreigende spoorwegstaking. Vaticaan iets kunnen toestaan, dat dn strijd is met d-e vrijheid en waardigheid van de kerk. Deze w©ek wordt ap de moigelijiküiedd U?c', n -irgsrhjke en gexclrenid van een algeniéenia stalking op JP '"e m?a IS aa?,^ J ,lot dia spoorwcgéii An feed Jeriaatd. De spoor- e ,pe.n ^"r.e orno- e veten w"-en wégmaalsóhappijen rijn voornemens e» vrHe f 'bwoen- en bmtenlar.o. Maar tot iloomlsverlagiing wan \1lA door te we- Aoefems zien wu o-at het pleehüg ren; de eerste vermiodicrd'ng zou- bedien vr-denvenarag nog neet bezcg-eH1 ts door plaata hébben, en de tweödie en derdte pn r' Semoc-aeren c-n <ia-t buna vóór Jüjiuairi, Naar g'ernicfLt} wordiK zooi - 111 bijzonder de TLuropce- liet personeeS zicb liierlegen veiroetitien. De J10^ onderling verschenM worden •?i>aaisohaippijen beroepen er Er.óh op, £v>ó ernMfee conflicten, f ken .dr.g dat ©en deTj^elljlce venliatgning bij anaebkue- i-n^isolieinilcomst van een liefdelijken en sclheepeüiio-uw dn Èni^eÜRcid is dooide- gce&t noodzakelijk; wórdt, voerd. De Elooinen vati bed pepsonool e>ijin paus hooote, dat de Conferentie te bij sonumijgie maatso'happifen rè-edis ver- Washington succes zou hebben, maar mir-idierd, snaar bet person©©' te Cork ncodtLg-de alle christenen uit God te bidden hoeft iedere verlagknig en ^Men- voor verlichting van den last, die op d-e tenigevoüige wor-dit er sedert veerioshi datren volken dfullct en voor het afwenden van bij drie maatschappijen mol Cork q7is be- de gevaren van nieuwe oorlogen, "génphtni; ge-slaakt. Het vervoer worèt op •onvotl'd'CPênide ■wijiz-e niet vradhtaubo'ts po- 6CM. iilTEML, BERlfHTlü hiramdihaa-ftk Deze auteskuiMien n.'l. slechte rprvvr ermo bepaalde ivegenberijden,daar jie bmiggen' SCHIP •dfte voor dten wapmslttilislamd vtjra ppgie- 'Irnoïeen, nog nn©t eihi huerSteld, 'terwipl de -^e Daily Telegraph" géeff een op- loopgiraven evewmin z;i.n opgevuld, ^smiming van wat er zooal noodig is voor 'MicfaM* GóMinis beeft zijn beminMtelfeg provisiekamer van de „Majestic" van acngéh-OfSenc 4e „Whdie Star"-hju, die 56000 ton groot is «n het grootste schip der wereld. In ENGELAND EN -EGYPTE. April zal toet schip zijn eerste uit- en Of'f-ic'eel woTidlt gemeld, dolt Lord Gar- thoisreis over den Allajrtiscbcn Oceaan mom Zaterdagmiorgen een laatste «rn-dier- maken. Voor de voóding van 5100 -men- ihoud had met Affly Pasja. De Egypfeöhe schen, dse het schip heen en terug kan premier cn zijn collega's An dis d'olegiVhe vervoeren, is 75 ton vleesch nood-ia;, be- k-ecren n-aa-r Cairo lenig om vensilag uit «tevens Kan Ion spek en ham, 28 ton te brengen aan dén SiiJta-n. Dc 'voorere- visch en 18 ton Kevogdte. Voorts 1000 stelde oTwreieiiff-omisIt' opgesWM door die strifes pluvieren, e.v-enzoovecl kwartels, Britse)',c regéériuig cn 'het onlwoord d»cr snippen en fazanten, 750 stuks patrijzen déliogatie daarop zrëni per post naar Egypte en even zooveel korhoenders, 500 wilde gezonden en zullen mét een verklorenrile eenden, totaal 6000 stuJos wildgevogelte. u<yta door den hoógén eommüssMfe Lord Dan verder dertig ton aardappelen, zeven Alïer.lby aan dien sultan worden ovehhan- ton wortelen en rapon, tien ton kool, be- dsgd. nevens verscheidene tonnen uien en v-er- Gommentasr leverend on ihet afbreken schillede andere groenten en 1600 Eng. der Egyptische' nn.id-erhn.fiAc-T-rigén veriküa- pon-den tomaten. Aan vruchten zijn er dan ren die EngeVehe bladen,' dwt ofschoon vender 600 'kisten appelen, 400 kisten si er versch.-iiitemdie pssehal-puiwlen zijn, verre- naasappelcn, 60 kisten P-eren en een ton weg M MasDgriik-site daanvui was de -kasdruiven. Er zal een ton roomijs aan toeahunlt en dé r0'v!ré -fter B-r'rtsdhe tree- boord zijn en drie ton jams en ma.rrqe.a- pen in Egy-pte. De Egvnte.na.ren hetiw.i.ste.n Voor iedere reis zullen 35 ton meel, het recht niot o-m belt Suezkanaal te hes acht tooi «uiker, vijf ton boter, drie. ton schernven, manr beschouwen dé Itrojdba- ^,Ge .erl koffie, 80.000 eieren en 500 ,,-gal- ving der garnênoenen in dé vooreoaim-te ions" -melknood-ig zijn. A'oorts zullen aan sleden als. volkomen pnyereen-gbaBT met boord zijn 80.000 flesschen aie en stout, •Egvpte's ouaifhairekéilAiktoéild- D-e B-riterihe regeCTinig Vond beslist on haaT reclit oen deze g-.i rn-lrp-enen ie 'nansKha-ven. EEN BiBROiEiP DFjR SOVJETREGEERING OP DE ARB EIDERS WERELD De merk-werker voor arbeidszaken vaji de „Times-" meldt, dat vcigens berichten uiit coniinuiv.s 1 'tschc bron, de sovjet-regee- 1000 quarts en 1300 pints champagne, 4000 fles.sch-en whisky, cognac en jenever, 300 flessc'hen likeur, 250.000 sigaretten en 2240 En-gelsche ponden tabak. De oproep, onlangs door den prins van Wales gedaan, om. een miüioen pond sterling bijeen te brengen ais waarborg- F EUIL LETnli HET GEHEIM VAN OOZY ÖEI.L „Heb je naar me geluisterd, toen 'k tovl vier iaren ie waarschuwde? iS"i te trotsch en zou zelf niet ?"CT l0t beslissen- Was 't zoo „Ja maar f? Xerstoot ik je, nu ben ik r-rt rerbiddeiijk, zooals jij 't wasi" ..L i--_:r, George! Mijn kind is nog nauv.e.ijks vijf maanden oud. Ik kan hem niet zien sterven met je zus ter behoef je geen medelijden te heb ben, maar wees niet hard voor dit arme kind „Ik wil niet meer naar je luisteren. Je hebt je eigen zin willen doen, nu moot je ook maar de gevolgen dragen „George, op mijn knieën smeek ik je heb medelijden „Heb je vergeten tot wien je spreekt? "VMt ie mij en dan bedel je om medelijden - Scheer je weg en kom meer onder mijn oogen ij nam de lantaren van den spij- *jjn omklemde de vrouw tebS rij da"thart van, steen", 2J met den angst der moe derliefde, '„ken je dan in 't geheel geen mêegevoel „Dat verdien je nietlaat me los Te vergeefs trachtte hij zich aan haar der vertwijfeling hield zij vast. „Zooals je zelf hoopt op genade van den eeuwigen Rechter, George, zoo wees nu niet hard voor de bede van 'n weduwe en 'n wees „Je hoogmoed heeft den duivel in mij wakker geroepenMaak dat je wegkomt of 't zal je berouwen „Neen; neen, je zult, je moet naar mij luisteren „Laat mij los „O hartelooze schurk Nu houd ik je vast en laat je nooit meer los!" „Daar dan", schreeuwde hij, knar setandend van woede en stiet de ver twijfelende vrouw met alle kracht van zich af, zoodat zij op de steenen neer stortte. Een zwakke kreet en dan was alles stil. ?a.',ver'nëwskkend stil was 't nu. btulworth boog zich over 't roer oos Nichaam van zijn zuster, liet 't licht van de lantaren op haar gezicht nwT .I" -J -ont2et teru2- Donker br ed^ vloeide uit een hoofdwonde en kleurde den vloer van 't portaal, 't Hoofd der ongelukkige lag dicht naast t klokketouw, dat den eenen arm om wond, terwijl de andere 't kind kramp achtig tegen de borst gedrukt hield. Still worth leunde verschrikt tegen den muur. Vóór hem lag 't slachtoffer van zijn blinde woede't Hoofd moest bij den Valjiard tegen T muur-, 1 werk gestooten hebben, want de sche del was gebroken Een verlam mende schrik overmeesterde hem en door wroeging voortgejaagd snelde hij zinneloos heen. Hij wankelde naar 't kerkhof en daar trof èen korte, schrille klank zijn oor. 'n Seconde stond hij als ver- steënd en hield zich met moeite aan 't ijzeren bek overeind. Eén oogen- blik was door den luiden klank der klok de eenzame stilte verscheurd. Zeker had de stervende in den laatsten doodsstrijd het touw gegrepen en de klok in beweging gebracht. Zij riep nu den moordenaar voor het gerecht. Met uiterste inspanning van zijn krachten gelukte 't Still worth vooruit te gaan door nacht en sneeuw, maar bij iederen stap hoorde hij tel kens dien vreeselijken klank der klok. Wee den moordenaar Den volgenden morgen verzamelde zich een groote, nieuwsgierige menigte bij de deur der kerk, maar ofschoon 't reeds tijd was voor den heiligen dienst, toonde niemand lust naar bin nen te gaan. Zij drongen op naar 't voorportaal en keken angstig-verbaasd naar 't koude lijk, dat met de rechterhand 't klokketouw omklemd hield. Men had den heer Stillworth met 't voorgevallene bekend gemaakt en hij kwam spoedig, bleek en ontsteld. „Wat is er gebeurd", vroeg hij met onzekere stern, „Is hier 'n doode Waar hce.t men die gevonden en wie zou 't zijn „Hier, mijnheer'.', en de menschen gingen eerbiedig op zij. „Niemand heeft ze willen aanra ken, voor u er zoudt zijn, mijnheer". „Dat is goed", antwoordde hij, „ik moet haar zien zooals zij gevonden is". „Hier ligt zij", wees de koster, die met betraande oogen heen en weer liep en zich bittere verwijten deed' omdat hij juist gisterennacht zijn post verlaten had. George Stillworth trad 't portaal binnen maar kon bij den aanblik der doode bijna niet een uitroep van schrik weerhouden, 'n Ijs-koude rilling hui verde door zijn leden en de omstaan- ders zagen in deze ongewone ontroe ring een treffend bewijs van zijn diep meegevoel. Maar het had een heel andere re den. De landheer had bij den eersten blik op 't lijk ontdekt, dat zijn geheim verraden was. Wel lag de vrouw nog in dez-'fe houding en op dezelfde plaats als gisteren maar het kind v/as verdwenen. EERSTE HOOFDSTUK. Het was twee weken vóór Kerst mis en 'n donkere, sombere dag. Zwa re wolkengevaarten bedekten de lucht en gaven de natuur iets angstigs, dat onwillekeurig ook degemoederen der menschen drukte Het is nu eenmaal zoo, dat -dp mensch, geroepen uit 't sjof, onder een zekeren geheimzjnni. gen invloed staat der hém omringen de natuur. Als donkere spookgestalten teeken den zich den otenb'oomen in 't park van Cozy Dell- met hun uitgestrekte armen tegen den loodkleurigen hemel af. De stormwind joeg huilend langs de muren van het slot en rukte woe dend aan dé klapperende vensters. Maar binnen was 't des te behaag lijker. In een groote, hooge zaal ver spreidde. 't lustig vlammend haard vuur een gezellige warmte en wierp zijn vroolijken gloed op de rijkgebeeld- houv/de meubels. Het vertrek was in rooden toon gehouden. Uit zwaar rood damast bestonden de tapijten, de overtrekken der zetels en de gor dijnen, sprekend van goeden smaak en rijke pracht, en men noemde dit ver trek daarom „de roode kamer". In een vensternis dicht bi, den haard, zaten twee vrouwen, bezig met 'n handwerkje. Het waren de meesteres van Cozy Deli en haar stiefdochter Edith. Zelden zag men een grooter verschil in uiterlijke verschijning dan hier het geval was. De oudste dame, nog in de volle kracht des levens, had steik sprekende, strenge trekken, wier regelmatigheid toch geen gunstigen indruk op den beoordeelaar kon maken. De neus was fijn en spits, de lippen waren ongewoon scherp gevormd, terwijl 'de donkere wenkbrauwen in' ohberispelijken boog over de oogen heen naar het midden van ;t voorhoofd binden en den blik der dame iets koels en terugstootends gaven. Zij mocht schoon zijn, innemend was zij niet en naast haar trotsche stiefmoeder was de lieve verschijning van Edith Stillworth nog aantrekke lijker, Dat bevallig gebogen kopje, dat zacht ovaal van 't gezicht, dat kinderlijk-reine voorhoofd, die roode lippen, die heldere, blauwe, zielvolle oogen, die meestal zacht en vriendelijk, maar soms ook ernstig en streng ke ken dat alles verleende aan 't bloei end meisje een lieflijke schoonheid. De schijn van 't haardvuur gaf aan ha-ar bleek gezichtje een warmere tinteen deel van 't haar had zich losgewerkt uit den strik van hemels blauw lint en viel in zachte golving neer langs Edith's hals. Heden omhulde een sch emer van droefenis haar bevallig uiterlijk en 't was duidelijk, dat ook niet enkel zonneglans dit jonge leven omstraal de. Al geruime-n tij d was er in de roode kamer geen woord gesproken. Blijk baar was tusschen moeder en dochter n'.et alles zooals 't moest zijn. Beiden borduurden werktuigelijk voort en bewaarden h-t stilzwijgen, dat volgt op een heftige, bittere woordenwisse ling- Plotseling verbrak een zacht geklop op de deur de stilte in 't vertrek. 'iWprdt ver voted.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1