Is ONS BLAD" r a 3 or - a H IK 8-1 a 3 Io CD 3 L. a- nSs I rr 1$ ^3' 2 I 3 »-* CD CD I. p"* cd n- O 3 S<S.S 1 S* 3 <f a> w sc f I :w o 1 5" 2. 3-5"" CD CD ,-f CD d os 1 I 5> I 1»! 31 01 OP 1> 1 co 1 &<S5^Sfk u CD N Cl ®>o CD 3 - I ~£i cu p 3 a n 3 o <4 H 51 a ■CD g g 3 3 O- CD I D, r+ Sr5"^3 P_ C G CD N isgo»» g a.3 3 a - S ar+ a 2 g" 2. a 3 5"<g O^VQ *3 r+ CD S; v* 3 2 o °-£. S cd r+- p pi 3 3 CD O 3 crq CD 3 3 8"* 3 s> ~<7q iv CD i_~ 3 O CD O O B s 3 p a C/3 P O CD W ?s-|| 3N rb CD ttf^3 a* <3 3 2 - a cd a. w fs) I- j£. 3 o - a H rt' - o a IS» O O -J. w ag N ;v J 3 il £S a S' N q a rrt °3ja; IS 2 S O t i ET 3* Q-, ►-< CD CL cv O* Cl CD '-t O O Cu PT* P r+ 3* CD N 2- O 3 5* Cl co P t+ 2! <I> CD 3 3 VQ >.14 ro r"F" CD C5 3 <1 •-t CD •x/ :S 0Q N 3* O 3 p- CD 2! 3 3 CL N C w M C[Q CD 3 CD a 4=: 3 3 ?r p r T CD 2- f CT ck i-OQ 2. O o a cd 8™ CQ 3* X1 O- 0> O CD CD f-t- Qa r+ <-£ CD P3 O «-»• o "3—3- dr 3 c+ 3 CD w u-. cr 3- CQ M M C CD 2: 3 2. 5 o <j |CJQ 3 a rSs -s^C3 CD CD N CD CD 2. CQ* PJ 2 I p a- 3 54 ^3 r- *~i 3 3 O Ü0Q CD oq 2. CD a? g<SL3 W N W Pi 3 2»-« 3. PL CD O CQ 3 3 CD cri- CD =5 2 ss ra s= w O O aj t*i ,rt- eo --rt a o 2! O o Nó. 3il NOORD ^TJENSDAÖ Ï3 NOVEMBER" Ï4c JAApoano SI Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar Voor builen Alkmaar Met Oeïllustreerd Zondagsblad ...f2.— f 2 85 0 60 f hooger. I Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: S^.,E6^433 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 125; dke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75: Ru "riek „Vraag en aanboo" bij vooi. uilbetaling pc. piaat; 'g f 0.60 J^rïnSS^B wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 600,—, f 400,—f 2QQ,—f 1ÖQ,—f 6Q,—f 35,—, f 15,- PARLEM#™E KRÖiSEK. jje GrondwetshhrzienioO- Adelder Ridderoidb-n. j)c. PaisiCKiuvctieri. Hetgeen er in de vergadering der •Tweede Kamer nog overbleef over de artikelen in zake de Koloniën, was fan geen overgroot belang en vor derde niet veel tijd. Alle amendemen ten werden door den Minister van Binnenlandsche Zaken bestreden, be halve die van den heer Van Kijckevor- sel welke van terminologische aard waren. Bij de stemmingen was de meerderheid der Kamer op dc hand van den Minister. De artikelen 65, 66 en 67 der Grond wet slaan op adeldom en ridderorden. •Art, 65 bepaalt: „De Koning verleent adeldom. Vreemde adeldom kan door geen Nederlander worden aangeno men"; art. 66 luidt: „Ridderorden wor den door een wet, op het voorstel des Konings ingesteld" en art. 67 geeft tukele voorschriften omtrent het aan nemen van. vreemde orden. De sociaal-democraten hadden amen dementen voorgesteld, om deze drie artikelen uit de Grondwet eenvoudig te schrappen. De heer de Jbnge ïijn partijgenooten schenen er een bij zondere waarde aan 1e hechten, om deze amendementen te deen toelich ten door iemand, die zelf van adel is, docli zijn praédicaat van jonkheer niet wil voeren deed hierbij in het bijzonder een aanval op onzen adel, welke echter tot geheel andere voor stellen zon moeten leiden, dan thans waren ingediend. Zco wezen de he-e- ren Oud en Van Ravesieyn er terecht op, dat door schrapping van art. 67 de bestaande adel gehandhaafd zou blijven, ja zelfs vreemde adeldom dan wel door Nederlanders kou worden aangenomen. De communistische afge vaardigde, die natuurlijk niets van adeldom en ridderorden wil weten, zou dm ook de voorkeur gegeven 'heb ben aan een amendement,' krachtens hetwelk het dragen van adellijke titels verboden zou worden; „deze maat schappelijke klasse," zoo voegde hij hieraan toe, „kan, zooals in Rusland gebleken is, het best bestreden wor- d-n door den terreur!" I!et spreekt van zelf, dat Minister lyseh het noch met de socialisten >ch met den communist kon vinden. 1 ij verdedigde de artikelen dan ook C.or er, wat den adeldom betreft, op te wijzen, dat liet hier een historisch riikel betreft, dat niemand schaadt en hetwelk de eerbied voor óe tra- <ii:ie verbiedt te schrappen. Het in stituut der ridderorden, verdedigde dé Minister voornamelijk met het over tuigende argument, dat ze „een goed- koope manier" is, om diensten te be- loonen. *ee amendementen werden alle met groote meerderheid verworpen; vóór stemden de sociaal-democraten, com munisten, vrijzinnig-democraten en de heeren Van de Laar en Wijk. De avondvergadering van Donderdag bracht ons de behandeling der pen sioenwetten. Op het eerste plan stond de nieuwe pensioenregeling voor de ambtenaren, hun weduwen en weezen. Een heele vlucht amendementen was er op neer gedaald, maar de Kamer was niet in slaat beslissingen te nemen en zoo kleef het dus bij toelichting, bestrijding, „ver- noming, of in tras king van. amendementen, terwijl over enkele gehandhaafde amen dementen Dinsdag a.s. een beslissing zou iwcTden genomen. Van verschillende zijden zijn pogingen gedaan om het aantal categorieën, dal Voor de toepassing van deze wet als ambtenaren worden beschouwd, uit te breiden. Minister De Geer liet zich niet vermurwen. Hii moest tot zijn leedwezen alle amendementen afwijzen, daar men niet alle gesubsidieerde instellingen als semdTpwbltekreclhlelijlke lichamen-kan be schouwen. Wel wilde de Minister alle ge uite wen sollen nader overwegen, in ver band met art. 5. dat spreekt over perso nen, die later bij een w£t met ambtena ren mochten worden gelijkgesteld. Alleen de ambtenaren bij de voogdijraden, door den heer Snoeük Hertkemans in bescher ming genomen, werden door de Regee ring in de wet gebracht. De socialistische heer Van Stapete wil de de leeftijdsbepalingen voor bet recht op pensioen verruimen, maar na de ver klaring van den Minister bij de algemec- ne beschouwingen, dat hij niet verder kan gaan -dan voorgesteld is. werd»deze wij ziging reeds dadelijk ingetrokken. Een poging om het bedrag van .het pensioen Ie vedhóogen moest natuurlijk ook op het bekende standpunt der Re- geering afstuiten. De Minister verklaarde zich echter be reid, een overgangsbepaling te ontwerpen voor lier., dié vóór 1923 gepensioneerd werden, waardoor voor hen als grond slag voor het pensioen niet Relden zal het gemiddelde van de laatste 3 jaar, maar het bedrag op 1 Jan. 1020. Boven dien heeft de Minister liet weduwen- en weezenpensioen verhoogd en wel het wednwempensioen lot 50 pet. van 2000 en 40 pel. van het bedrag van 2000 lot f ROOfl. het weezenpensioen 10 pc!, per kind, tezamen tot een maximum van 80 pet. van liet pensioen van dèn over leden echtgenoot. Het maximum wedu- ->er,.tek:ii is hierdbor op 14000 ge bracht. Bovendien is het aanvu]] ingspen si oen door pTemiebelaünR uitgebreid tot liet eigen pensioen der ambtenaren Ds deSeptis naar de arbesrfsconferentie Men zal zich herinneren, dat er maanden lang rumo-er is geweest in onze pers over de benoeming van een Katholieken arbei dersgedclegeerde (den heer Serrarens) naar de -Arbeidseo jv?e ren lie te. Genève. De Conferentie is nu eenige dagen ge leden gesloten; over de goedkeuring van de geloofsbrieven is wel een beslissing ge nomen, maar de zaak zelf is niet in begin sel uitgemaakt Omdat zoo groote groepen georganiseer den bij deze zaak direct belang hebben, is het wellicht dienstig, wat dieper op deze kwestie in te gaan. Men weet, dat het N. V. V., als tellende het grootst aantal leden en zijnde de meest representatieve organisatie, liet monopolie opeischte voor de vervulling der plaats' van onzen arbeidersgedelegeerde. Maar on ze regeering'ontkende dit monopolie. Waar art 3SQ van de Gharle van den Arbeid (hoofdstuk 13 van het Verdrag van Ver sailles) voorschrijft, dat de aanwijzing van de arbeiders- en de patroons-gedelegeerde moet geschieden in overeenstemming (ac cord) met de meest representatieve organi satie, heeft onze regeering gemeend niet alleen met die organisatie, die dc m-eeste leden lelt, doch ook met de andere, die tot de meest representatieve organisaties ge rekend mogen worden, overleg te plegen. Tweemaal is die overeenstemming bereikt ten opzichte van de aanwijzing van een vertegenwoordiger van het N. V. V., maar nu de regeering voor deze derde conferen tie een vertegenwoordiger van de R.-Kath. organisatie, de tweede in ledental, wild-° aanwijzen voorwaarden op welke liet vorige jaar de overeenstemming ook met de confessioneele en neutrale organisaiies bereikt was ging het N~. V. V. daarmee niet accoord. En toen de regeering niette min den lieer Serrarens benoeming, werd zij I beschuldigd van schending van het Ver drag, wijl zij een gedelegeerde benoem had niet in overeenstemming inet de meest repesentalieve organisatie. De roode pers en vooral de vakpers van ie modern georganiseerd en, heeft hemel en aarde bewogen, om deze beslissing te doen vernietigen. Men deinsde er daarbij* zelfs niet voor terug om onze Regecring de laagste motieven voor haar besluit toe.te schrijven. Maar Mgr. Nolens wist met eer. zakelijk betoog al d,al roode kabaal «ol zwijgen te brengen en hoewel de bewoör dingen van het artikel zelf voor den be nepen uitleg van het N. V. V. zeer veel grond geven, heeft de Conferentie nielte: min tot toelating van Serrarens besloten Zelfs Jouhaux, de radicale arbeidersgedele geerde van Frankrijk, heeft zich daarvoor verklaard. Het N. V. V. heeft dan ook de kous op den kop gekregen. Inlusschen is de uitspraak dér Gonfe rentie tot toelating van den heer Serrarens geen beslissing ten principale geweest. Ei is uitdrukkelijk bij vastgelegd, dat over de> ze ééne benoeming voor ditmaal en iiie' over den uitleg van het bewuste artikeT380 werd gestemd. De beslissing over dezen uiileg wil men nu aan het Internationaal Gerechtshof over laten. Met welk een juridische puzzle men hier te doen heeft, blijkt wel hieruit, dal de Commisie tot onderzoek der geloofsbrieven de adviezen inwon van twee rechtsgeleer den, die tot een geheel van elkander af wijkende conclusie kwamen. Een van die juristen was een Nederlander, prof. van Hamel, die de zaak aldus stelde: „De regeering raadpleegt de voornaam ste organisaties in den lande. Raadplegen is niet voldoende, het artikel wil overeen stemming, accoord, tussehen regeering en vertegenwoordigers van den Reorganiseer den arbeid; de regeering is échter niet ver plicht de door dezen voorgestelden candi- daat le aanvaarden. Hel is niet moeilijk te bewijzen, dal de -ontwerpers van -hét ar tikel liet normaal geacht hébben, dat dit accoord tol stand komt met de voornaam ste organisaties. Het artikel zegt niet wat er gedaan moet worden als hel accoord niet bereikt wordt Be regeering moet dan zelf beslissen hoe zij zooveel mogelijk in den zin van de Charlc van den Arbeid te handelen beeft. De Nederl. regeering heeft dat op haar \tfijze gedaan en kan niet be schuldigd worden van schending van ar. 389." Zooals wij schreven, zal deze vraag nu ter beslissing aan het Internationaal Ge- rechtsbof worden overgelegd. Maar wat heeft men daaraan? Is het niet verstandiger het artikel zelf zoo spoedig mogelijk te wij zigen? De onbillijkheid, waartoe de tegen woordige redactie aanleiding geeft, is toch al te schreeuwend. Gesteld: in een land zijn vijf verschillende arbeidersorganisaties, waarvan één 100.000 en de vier andere ieder ongeveer 80.000 leden tellen. Nu zou volgens den meest voor de hand liggenden uitleg van de letter van artikel 389, ais afgevaardigde naar de Internationale Ar- beidsconferenlie altijd een lid van de groot ste organisatie moeien worden aangewezen. Vijf minderheden van 30.000 leden zouden dus in ons geval altijd door een meerder heid van 100.000 op zij worden gedrongen. Men gevoelt, dal zoo iels onhoudbaar is. En daarom lijkt ons een zoo spoedig mo gelijke wijziging van dit onbillijke artikel beier dan dat geleerde juristencolleges hun tijd gaan verbeuzelen met allerlei spitsvon dige betoogen aan de tegenwoordige re dactie te wijden. BUITENLAMP, m SSMFItiMfÉ tl WISilKlim De rede van Briand. Dc rede, die Briand Maandag heeft aii- rt-es[irc,kcn om het Fransohe staedpant uii- een te zetten, is wel dc langste, welke tol nu toe daar gehouden is. De Franscha premier begon met een uitvoerig overzicht •e geven van den onovenwichtigen toe stand in Europa, welke Frankrijk zou ver plichten tegen zijn zin gewapend te blijven. Sommige elementen, vervolgde hij dan, trachten het volk te doen gelooven, dat Frankrijk bijgedachten koesteri en een soort van militaire hegemonie wil vestigen, dn de plaats Van liet oude vcrkeizerlijkte Duitsch- land. Het is een verwijt, dat voor ons Fran- schen het pijnlijkst en wreedst is. Na den •oorlog vcrkeeien wij in de veeeselijke noodzakelijkheid, ons een schijn te geven die onze tegenstanders ia staal- steil ons dergelijke verwijten te doen. Toch kennen onze tegenstanders Frankrijk en welen zij, dat dit alles niet waar is. Indien er een land is, dal vastberaden tol den vrede ge zind is, dat dien vrede uit alle mach!, uit ai te overtuiging wil, is liet Frankrijk. Se dert den wapenstilstand heeft Frankrijk ve le ontgoochelingen gehad. Een jaar iang heeft men Duitschlaud zien redekavelen over zijn verplichtingen, het zien weigeren om ze te houden, te betalen voor de ver- woeste streken en zich le ontwapenen. Frankrijk is nochtans onder zóódanige uittarting sterk cn kalm gebleven, het wil de geen gebaar maken, dat den toestand verergeren zou. Het koestert niet den min sten haat in liet hart en wil alles doen op dat tussehen Duitschlan-t en Frankrijk een einde komt aan de reeks van bloedige bot singen, opdat de twee volken zij aan zij kunnen leven. Doch opdat dc beide volken zij aan zij kunnen leven, heeft Frankrijk niet het recht te vergeten wal het wil zeggen zich dusdanig te laten gaan cr. te verzwakken, dat' anderen tot een nieuwen oorlog wor den aangemoedigd. Ik wil niet onrecht vaardig zijn: er bestaal een DuHschlanJ. dat is samengesteld uit verstandige, moe dige lieden, die dc democratische instél- linoen in vrede willen bevestigen. Voor dit ÏH,cd. /tilten wij alles doen om hel te helpen, ten einde ons in staat tc stelten dc lockomst met gerustheid onder de oogen te zien. Doch er bestaat een ander Duitschlaud, dat niets door den oorlog heeft geleerd, dat zijn kwade oogmerken van vóór den oorlog, de ambities der H-o- henzoHerns heeft behouden. Hoe kunnen wij daarvan onkundig zijn, wanneer wij de ze evoluties volgen en deze pogingen bij wonen. Niemand heeft zich vergist ten op zichte van dc staatsgreep van Kapp, die, wanneer hij geslaagd ware, het oude Duitschland had doen herleven. Er is zoo juist een bock uilgekomcn van Ludendorff, die groot gezag bezit cn de groote partij van professoren, filosofen en schrijvers inspi reert. Ik zal geen misbruik maken van ci taten, doch zij vormen een element in mijn dossier. Men leest in dit boek: -Wij dienen le loeren begrijpen dat wij in een oorlogs tijdperk leven. De strijd is een altijd gel dende regel voor een alleenstaand indivi du, zoowel als voor een staal." Ludendorff haalt nog eens weer de vreeselijke woorden van vo,n Molt'ke aan: „Dc eeuwige vrede is een droom, en zelfs geen sehoone droom. De oorlog is een deel der wereldorde, door God geschapen. Zonder oorlog zou de we reld verzinken in het moeras van materia lisme". Wat verder schrijft Ludendorff: „In de toekomst zal de oorlog het meest be slissende politieke middel zijn." Ziedaar wat men na den bloédigcn oorlog, welke mil- Koenen mannen doodde, in de nabijheid van Frankrijk onderricht. Frankrijk kan zich hier niet van afwenden. Tot de nvaterieele zijde der kwestie overgaande begrijp ik ten volle dat hei. voor een volk niet voldoende is slee voorn(aner.s le koesleren. om. ze lc. ver wezenlijken. In den modernen oorlog zijn ontzaglijke effectieven noodig mei aan zienlijke kaders c-n materiaal. Doch men moet de waarde der Duitsche soldaten niet onderschattende onze. die ze heb ben bestreden, weten tot welk een held- ferugge-.tcru, zijn er in DaLUo.dand ze ven millioen man, die den oorlog hebben meegemaakt, die niet in regimenten zijn ingedeeld; doch die morgen aan den dag kunnen worden gemobiliseerd. Briand wees cr verder op, dat Duitsch land thans, na den vrede, een „Reicüis- wchr" bezit,-die inderdaad slëcüits ïOO.OOö man. teit,. (joch de manschappen daarvan zijn schier allen onderofficieren en offi cieren van het vroegere leger, aldus een mogelijk kader vormend voor een toe komstig leger. Hij' ontkende dat dit le ger, gelijk het verdrag het voorschrijft, uitsluitend voor politiedoeleinden dient, waarvoor hij zich beriep op geheime in structies van het ministerie van oorlog, inzake opleiding voor den oorlog. Verder wees hij op dc „Einwohnerwefiiren", die een ultimatum der geallieerden noodig maakten om ze ombonden te krijgen. De loyaulcit van Wirlih erkennend', wees Briand cr op, dal diens regeering zwak is. Frankrijk zal alles dóen om haar laak ie vergemaikikdijken. Dan beloonde de Fransóhc premier zich ook ongerust over de „SiciherheitsipoKzei", 150.000 man tel lend en schier uitsluitend uit beroepsof ficieren bestaande. Dc ontbinding ervan werd geëisoht cn verwezenlijkt, doch een andere organisatie- werd ervoor in de plaals genomen, dc „Sdhutzpolizei", met hetzelfde kader. Aan mensclién kan Duitschland in en kele weken een leger van zeven anillioen man op de been brengen, bet heeft dc kaders om ze te encaareéren. Zich tot liet groote Amerikaanscflte voBt dat zoo prat gaal op rechtvaardigheid, wendend, reide Briand te veronderstellen dat naast dit volk zich een natie bevond, die gedurende haar heeie geschiedenis in bloed teen strijd gewikkeld was met Ame rika, cn dit nog voornemens is. Zoudt gij, vroeg Brianid, den blik afwenden van een dergelijk gevaar? Zoudt gij u ver zwakken, wenschende uw leven en meer nog uw eer le beveiligen? Geen Amerl- tkaanscih burger zau antwoorden: „Nooit van zijn leven l" Tegenover het betoog, dat Duitschland geen oorlogsmalerieel heef!, deed Briand uitkomen, met welk een groote snelheid cr legers gevormd werden, voorzien van materieel, die Frankrijk te hulp snelden. Duilsohland heeft een groote mdustrrle. er bestaan nog de noodige plannen enz. voor de vervaardiging van knnonnw - mi trailleurs en geweren. Gedurende een op zettelijk eenige weken gerekte diploma tieke spanning gaan al die fabrieken weer aan het we Pit en dan is Duitechlaiid w-eer bewapend. Dan kan Duitschland oorlogsmalerieel koopen in het buiten land. Men kan geen schip op siapel zei ten zonder dat de heele wereid het weet, maar, vroeg Briand, kunnen geweren, mi trailleurs en kanonnen, over heel Duitsch- iand verspreid met zekerheid worden ge controleerd? De wcrkdjjke voorwaarde voor de ze delijke onfwapening van Duitscfhland ls, dat bel wete, dat Frankrijk niet alléén slaat, dat zij, die gisteren met ons wa ren, nog met ons zijn. Wanneer men dat in Duilsohland weet, zullen de arbeiders, de verstandige menschen de overhand hebben. De revanche-geest zal dan on mogelijk worden; dz democratie zal er den vrede vestigen en dan slechts kan men ernstig op vrede hopen. Alles wat Frankrijk zal kunnen doen om dat oo- genbüik te verhaasten, zal het doen. Het trachtte liet reeds te doen door econo mische overeenkomsten, aldus bevorderen de, dal dc beide landen tot een normale verb onding terugkceren. Het uur zal ko men, hel heeft, eohter nog niet geslagen. Wanneer men in andere landen mocht hopen, dat Frankrijk met een indirecten hl a am van de conferentie zou heengaan, zoo men veronderstellen kon, dat alleen Frankrijk de ontwapening af zon wijzen, dan zon dal voor Frankrijk een ver schrikkelijke slag zijn. Maar ik weet ze ker, dat, nu gij Frankrijks redenen ge hoord en-de moeilijkheden begrepen hebt, die er voor Frankrijk beslaan gij eenpa rig van ineening zult zijn, dat Frankrijk onder dc thans bestaande omstandighe den geen andere houding kan aannemen. De redevoering van Briand werd lier- ouuentiroken en maakte groo.en indrink, Balfour, die mei warmte de Fransohe opvatting bijviel, vcrikiaarde, dat Enge land, in geval van een nieuwen aanval aan dc zijde van Frankrijk zou staan. Hughes, Briand gehskwen-schende, zeide dat de herinnering aan Frankrijks strijd voor de zaak der vrijheid onvergankelijk zal zijn Amerika, dat dc moeilijkheden van 1- rankrijk volkomen begrijpt, is be reid daarmede rekening Ie houden. Het ontwerp betreffende de bewapening le land is naar de commissie van de ver tegenwoordigers der vijf groote mogend heden verwezen. De Oostersche kwestie. De commissie voor de aagelegenherten van de Stille Zee en hel Verre Oos'en heeft met algemeenc stommen een reso- hitie aangenomen waarin zij zich uit spreekt voor territoriale en administratie., ve integriteit van China. Dit is de eerste concrete daad van de conferentie. De toestand in Ierland. Onlusten te Bellast. De niéuwe onlusten tc Belfast (waarvan' gisteren melding is gemaakt) oi.soli ten drio dooien cn oen taenia! gewonden. Een nieuw plan tot oplossing der lersche quaestie Naar gem/okd wordt is de stenimijLg in Ierland hoopvoller, daar hét beet, dat er oen nieuw plan is geopperd teneinde Ulster tevreden te stelten. In plaats van Ieriand terstond een parlement voor het geheete land te geven zou volgens hét nieuwe plan Zuid- Ierland een rainier zetfregearin-g krijgen kfcin ondier de Government of Ire land Act, Hel plian bepaalt vorder, dat er latei- een parlement voor geheel Ierland zou worden ingesteld. Atetets zou er geen zedelijke of andere dwang orp Ulster wor^ den ui'lgeoefeiud, maai' de fiscale voordoe-:, ten, welke Zuid Ierland zou genieten ver geleken bij het overige deel van hel Ver- eencjgd Koninfkrijk zouden v-oor Ulster een aansporing worden izioh onder hot parle ment voor geheel Ierland te scharen. STINNES TC LONDEN. Het te Keulen verschijnende blad dier Engelsolie bezekld ngstroopende„Cologne Post," verneemt, naar aaiü&bding vam d<? reis van Hugo. Strnnes, d>at doze zeker niet op uitnoo-diging van Lloyd George is on dernomen en dal het ook niet in het voor nemen dag, d'at de Engelsche minnster- president en cLe Duitsdhe kiduslrieL-magoaaf elkaar zouden ontmoeten. Daarentegen ver luidt, dat Stmnes mét financie-ele kringen besprekingen voert over de Duiifsche kleur, stoffen-inidustrie en dat hij de Bribsche financiers tracht te winnen voor het ge bruik maken van de Russische hulpbron nen. Dit laatste denkbeeld: een Buil'scfh- Engolsché samenwerfriïng tot exploitatie van Rusland werkt op Frankrijk als een roode lap op een slier, solirijft hol „HhQ." De „Teahps" blaast al bij de gedachte ai- leen. Dat zou wel de grootste bedriegerij sinds het einde van den oorlog zijn, meent hot blad, want, indien Rusland in handen mocht vallen van dc Duitsche nationalis ten, dan zou het moeien worden tot hot ergste oorlog sins trum ent tegen Engeland zelf. De Temps" vertrouw! er dam ook op, dat Engeland verstandig genoeg zal zijn ïiiel in Slinnes' strikken te loopen. En mocht hel onverhoopte toch plaats vinden, welnu, dan zal Frankrijk, hetwelk in de bescherming van de onafhankelijkheid van •die volken een der voornaamste doelpun ten van zijn politiek ziet, bof Russische volk welen te beschermen! In het algemeen trouwens schijnt te Pa rijs onrust te heerschen. De pers houdt zich bezig met berichten uit Engelsche en Amerikaansdie bron, volgens welke in dio landen d«e opvatting veld zou winnen, dat de hersleikosten op den duur door Duilsohland toch niet le dragen zijn en dat derhalve binnen korter of langer tijd de quaestie van dé Duitsche betalingen óp- nieuw zal moeten worden geregeld. Het ge lucht over een ontmoeting tussehen Slin nes en Lloyd George doel de „Libert reeds schrijven, dal volgens ontvangen in lichtingen de Britsche premier het eens zou zijn met de opval ting van de Engel- sobe economen en politici, D.I., dtai het eenige middel, zoowel tot bezwering van dé Engelsche economische crisis als lot het hafligiheid zij in staat zijn. Uil den oorlog haal del ijk door langdurige toejulcBiingen economisch herstel van de goh ede wereld. F EU ILL ET Q M REI GEHEIM MM GOZY 0ELL, „Binnen", riep de vrouw van Still- worth vriendelijk, niet zonder 'n be- teekenisvollen blik op haar dochter, om haar te kennen te geven, dat, vrat er cok tussehen hen beiden mocht voor gevallen zijn, geen derde daarvan iets vernemen mocht. In de deuropening verscheen 'n eenvoudig, maar toch elegant gejrieede jongeman. „0", zei Edith, als de bezoeker I oe deur achter zich sloot en langzaam nader trad, ,,'t is de secretaris maar". He was Robert Blunt, de parti- pj' secretaris van haar vader. oogenblik rustte zijn blik ver- enf °P Edith, wie 't onbedacht g proken woord spoedig berouwde. "J,a> JuffroUw Edith", sprak hij teWfa V" maakte voor h^r een beleefde brnging, ,,'t ;s de se. cretaris. Vergeef me, dat ik zoo vrij' ben hier binnen te dringen. Ik meende echter hierbij wendde hij zich tot de oudste dame „dat deze brieven wellicht belangrijk zouden zijn. Hij reikte de vrouwe van Still- worth drie brieven over. „Ik dank u, mijnheer Blunt," zei de dame, nadat ze de poststempe- aandachtig bekeken had „zij zijn in derdaad voor mij van gewicht en ik ga even naa mijn boudoir om ze op mijn gemak te lezen. Hier kan ik ge makkelijk gestoord worden, want 't jonge volkje kan elk oogenblik terug- kornen en zal dan vooreerst wel deze spelbreekster" daarbij wierp zij n v oolijken blik op Edith „ter verantwoording roepen. Gij zijt wer kelijk een plichtsgetrouwe dochter dat ge rmjn vervelend gezelschap ver kozen hebt boven 'n wandelin» met die vroolijke jongelui, 't Is wezenlijk n offer van u, lief kind rust nu nog wat uit, ge schijnt wat aangedaan vindt u ook niet mijnheer Blunt?" Mevrouw van Stiliworth wierp bij deze woorden een vriendelijken blik op Edith en iedereen die niet de ware verhoudingen in dezen familiekring kende, zou gezworen hebben, dat deze vrouw de beste aller stiefmoeders v/as. Blunt liet zich echter door die lieve woorden niet misleiden't was hem reeds lang gebleken, dat er geen ge negenheid tussehen beiden bestond on dac deze koele vrouw geen moeder lijk gevoel voor de dochter van haar gemaal bezat. Hij wist zeer goed, dat deze vraag eigenlijk niet hèm gold, maar dat zij Edith daarmede pijnigen wou; daar-, zaam al haar bewegingen. Toen hij om bleef hij het antwoord schuldig en zag met een blik vol medelijden naar het jonge meisje dat haastig de kamer op en neer ging en zonder op de anderen te letten, een verschen vliertak, die aan den muur afhing, bekeek. Nu trad mevrouw Stiliworth op haar stiefdochter toe en zei, terwijl zij haar arm om Edith's schouder legde„ik verzeker je, mijn kind, het loon voor alles wat ge mij dezen mid dag gedaan hebt, zal je niet ontgaan. En nu ga ik weg om me met mijn brie ven bezig te houden. Cory Dell heeft in jaren niet meer zooveel Kerstgasten gezien als ik er thans hier verwacht." Zji knikte den secretaris toe en ver liet de kamer. In 't eerste oogenblik kon Edith niets zeggenonder de honingzoete wo rden van haar stief moeder had zij de verborgen bedrei-, ging opgemerkt en haar hand beefde sterk, toen zij beproefde 'n groen tak je in «een reeds voltooide guirlande te steken. Eindelijk vond zij haar zelf- beheersching terug. De secretaris volgde, op den rand van den schoorsteen geleund, opmerk zich hierbij echter ontdekt zag, sloeg hij'n weinig verlegen de oogen neer een teekende met den voet de omtrekken der figuren op 't fluweel-zachte tapijt. „Wilt u mij even helpen dezen vlier tak wat hooger te hangen, mijnheer Blunt", vroeg de jongedame vriende lijk. „Met genoegen, juffrouw". Hij klom op een stoel. „Gij zijt vandaag opvallend vlug uit de stad teruggekomen, mijnheer Bluntgij hebt zeker .hard gereden „Ik rijd doorgaans hard", antwoord de hij en trachtte den krass vast te maken. Edith deed moeite om haar gezicht voor hem te verbergen zij had ge schreid en schaamde zich haar zwak heid te laten blijken. „Van hier naar de stad zijn zes mij len", zeide zij. „Gij hebt werkelijk uw zaken bijzonder vlug afgedaan, 't V/as drie uur, toen u wegreed en nu slaat de klok half vijf. Dus hebt u in anderhalf uur twaalf mijlen .af gelegd." „Ja, twaalf mijlen, zeker En daar bij had ik nog 'n klein oponthoud bij den notaris. En toch scheen mij de tijd zoo lang toe. Wilt u even dezen tak tegenhouden, terwijl ik hem vast bind Zij legde haar hand op de aangewe zen plaats, maar wendde hardnekkig haar gezicht af, terwijl zij de oogen neersloeg. 't Was even stil „U zei, dat de tijd u lang viel...." „Och ja, ik verlangde naar Cozy Dell terug". „En gisteren spraakt gij er nog van Cozy Dell te verlateni Gij beklaagdet u over niemand dat is waar in tegendeel gij hebt mij uwe aanhanke lijkheid aan onze gehcele familie ver zekerd en toch wou u weg hoe eer hoe liever om gezondheidsre- nenen was 't zoo niet ,,Ja", antwoordde Blunt, zichtbaar verlegen, ,,er is hier iets in de lucht, dat drukt en gevaarlijk voor me kan worden.... zeer gevaarlijk; 't zou zeker niet goed afloopen, als ik nog langer bleef". „Maar vanmiddag hebt ge dat ge vaar dan toch licht geteld. U bent flink genoeg om mij 't hoofd te bie den zijt gij werkelijk zoo'n wispel turig karakter, dat ge binnen twee dagen tweemaal anders spreekt „Neen. ik ben niet wispelturig en toch verlangde ik naar huis er is 'n takje op uw haar gevallen, juffrouw", „Waar „Neen, neen, och toe, laat 't zitten, 't staat u allerliefst". (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1