Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: BUITENLAND. de mwmmm te wmimim. GENEIi VAH COZY DELL. Nog @©iiig@ staaltjes uit dB' praktijk. No. 342 NOORD DONDERDAG 24 NÖfEMSËR 1921 1U JA'AROANO Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaarf 2.— Voorbuiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad Aan alle ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per rege! f 0.15: Ru riek „Vraag en aanboo" bij vooi- uilbetaling pt:. piaat; w f 0 60 abonné's wordt op aanvrage gratis "een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f SOO,—f 4QQ,—f 200,—, f iOO,—T 60, f 35, f 15,- HetwerKó/o'jzesivraagstukten p aitelanda. Het is een noranaal- yejscfhijnsel, dat bij hel naderen van den venter werkloosheid .pa-it heersdhen. Omvallend i® het echter, da'! dit feit ridh. ten platteland» de laat je jaren in ruimere mate vertoont dan voorOieen. Het ligt voor de hand, dat mer-, voor oorzaken zijn aan te wijzen en ais één hiervan zon men naar voren bunnen brengen, dat over 't algemeen de niet mei aardscihe goederen gezegenden voorheen oomakik el ijker zichzelf konden redden wyl de levensomstandigheden minder kostbaar en veel minder «iscffiend waren. Hoe net nok zii de wenklooSheid neemt ieder jaar ten pJattolande sterk toe. Hadden de ge meentebesturen van kleinere gemeenten iaren her slechts weinig aandacht te schenken aan het werkloozenvraagstuk, Hihans is deze kwestie zeer urgent en haart aan menig gemeenlebestmur grooie zorg. Is de w«rW'00shoi-d als normaal ver- sdhijinsel reeds moeilijk to bestrijden, zeer zwaar worden de moeilijkbeden, als bet aantal werfrioozen abnormaal boog wordL Wij vreezens dat wij dezen winter voor. een crisis komen ie slaan. Voorbeen wist een gemeentebesluur, op de boogie van zijne taalt, dat bij bet naderend# koude jaargetijde zich arbeiders zouden aanmel den om onderstand of werk. Dit getal liep in kleinere gemeenten nooit heel eng uiteen en er konden tijdig maatregelen genomen worden. Het getal werkloozen breidt zich echter schrikbarend uit. Do"or het mislukken van den oogst zijn vele kleine lieden, bouwers en tuinders zonder middelen van beslaan. Zij die uit een bedrijf van geringen omvang met haTden arbeid de middelen halen om zichzelf en hun gezin van het noodige voorzien, hebben gedu rende de oogstmaand-en voor hun werk geen beloonmg ontvangen, daar zij geen •producten ter markt konden brengen. Deze menscihen komen in den naderen dep ■winter te staan voor niet te overwinnen moeilijkheden. Zij zuilen bun gezinnen bet noodige moeten rersdhaffen en daarvoor anissen zij de gelden, zij zullen op gczèlie tijden hun pndht Imiir of rente hebben op te brengen en daarvoor is niet ge spaard kunnen worden. Het getal behoef- t'gen zat op t platteland groot er zijn -dan ooit. Niet alleen de arbeiders zullen lij den onder de werkloosheid, maar oo<k zij, d:e men zou kunnen noemen kleine werk gevers, eigenaars of padhters, zij, die niet in z.g loondienst slaan, zullen zware tij den beleven en allen moeten - geholpen worden De vraag rijst,, hoe raad te schaffen? Ails antwoord hooren wij roepen: „De gc ^ens-chap zal moeten helpen!" Wij diénen eohler ernstig te overwegen, op welke wijze de gemeenschap zal kun nen helpen, wan met het aanvaarden van •deze hulp als axioma is men er in de pracli% nog lang niet. Verreweg de mees- Ie plattelandsgemeenten putten hare in komsten alleen uit de belastingen. Nu mag het een bekend feit geadh't worden, dal deze belastingen voor een zeer groot deelmede worden opgebracht door de arbeiders en kleine lieden, als bouwertjes en fuinders Flinke kapitalen en groote inkomens zijn er ten plat! elan de over 't algemeen maar weinig, alihans in deze streek. Wanneer cr werkeloosheid heerscht dan zullen de arbeiders en kleine lieden liunne belasting niet kunnen betalen. Hieruit volgt, dat een groot deel daarvan on nvorderbaar zal worden verklaard. Groote fiuancieelc moeilijkheden zullen er aïjizeii en hel zal den gemeenten niet ge- fliiakkebk vallen de noodige gelden voor dc bpslrij-dirg ncr werkloosheid bijeen te brengen. Het koml ons voor, dal voor •deze moeilijkheden geen algemeene op lossing is ie geven, iedere gemeenteraad zal de bezwaren in eigen boezem dienen e overwegen. Wij willen er echter op wij zen, dal het rijk nog nooit geweigerd ueeft de behulpzame hand te bieden, als J druigend noodig was, maar wij acli- cn hel tevens nuttig den gemeentebestu ren voor te houden, da zij alle pogingen ï11vver,k dienen le stellen, om onafhan- e van rlJSLafeuip deze moeilijke kwes- !G 0SSen* Dc van 's Rijks Door i* WOn*1 bedenkelijk zichtbaar. moriii,nanslipi>en van al *ae en wil]en wij niet !>eloo«en, gemeenten ziel; nu kunnen ont trekken aan den plidht fot helpen. In tegendeel, anoeilifk'heden en bezwaren zijn er om overwonnen Ie worden en wij ma ken ons stcok, dal, ais de nood aan den man komt, iedere gemeente in staal is hulp tc versdhiaffen, miils alle gen. een te nure n eendracCilig sasneniweilken. Ouid-miudsfier Treuib heeft in oorlogstijd- eens gezegd, dat geen enkele Nederlan der van honger behoefde om te komen, welnu ook thans zal dit .liet gebeuren. Mocht de zaak wat tc zwart geschilderd zijn, laat dat dan tengevolge hebben, dat d-e gemeentebesturen ernstig, zeer ernstig over deze aangelegenheid gaan naden ken, laat hier dan uit voortvloeien eene samenwerking tusschen de zu.stengemeen- len. Wij wezen op do moeilipdie jen, wel ke zidh hij het bestrijden der werkloos heid kunnen voordoen, thans willen wij gaan beziien op welke wijze de wertoloo- zen geihoJipan kunnen woeden. Br zijn vele wegen, welke naar Rome leiden. Zno ook bier. Men zal goed doen er legen te waken. Jat de werkloozm niet terecht behoeven 1c komen hij de armbesturen. Hierin ziit, hoezeer wij de werkzaamheden deizer 'nstelhngen nrtk waard eei'en iet® sluiten Is voir menschen, die, wijl do rriaatsclha.ppd'i.ike toestanden niet deugen, door noesten arbeid niet kunnen voorzien in hun onderhoud en dat van hun gezin. Door geldelijke, uitkeering aan werkc- ioozen bereikt men veel kan men zelfs alles bereiken als de gelden er maar zijn. Deze veigoediin'g zonder arbeidsprestatie heeft echter het gevaar, dat men de ar beiders went aan geld ontvangen zoneter daarvoor Ie arlbeidcn. Dit werkt zeer de- moraliseererd, zoo als de oorlogsjaren heb ben geleerd. Uitikeeringen in geld zijn naar ons óór deel alleen dan le .verdedigen als men voor weTlkversclhaffirg geen productief weifk kan vinden. Bij werkversrdhaffing dient men er re kening mede te houden, dat niet op ue eerste; plaats werk wordt verricht, h.el« weijk toch, zij het dan oolr op een ander tijdstip zou gedaan moeten worden. Hier door bestrijdt men de werkloosheid niet, maar verplaats'! haar alleen. Het gemeen schapsbelang eisdht, dat men productief wedk laat verrichten, zoodat de uitgegeven geiden, door de gemeenschap opgebracht, niet te loor gaan. Het arbeiden aan onhoodis, onproduc tief werk oefent op den werknemer een slechten invloed uil;, hii begrijpt dan te good, dat hij voor de gemeenschap niets presteert. De fiere, vrije werkman is trotsdh, als hij voelt een nuttig lid der maatschappij te zijn en geeft als contra prestatie voor het loon gaarne z n ar- hèidsikracfhit. Bij het bestrijden der vverkloosheiirl zou den de g.emeerflebestnren samenwerking kunnen zoeken met de waterscihaps- en polderbesturen, deze openbare lichamen zijn-veelal in de gelegenheid om te helpen. Het komt ons tooh mogelijk voor, dal overleg met de particuliere werkgevers re sultaat kan afwerpen. In gemeenten met oen stedelijk karakter zou diit zeer zeker le overwegen zijn. In vele industrieën zou men b.v. door vermindering van den ar beidstijd de werkloosheid kunnen uilstel len. Ook is het ons bekend, dat er werk gevers zijn, (lie eene wachtgeldregeling voor hunne arbeiders bobben vastgesteld, waarin de gemeenten en het Rijk bijdroe gen. Vele werkzaamheden ten plattelande zijn echter gebonden aan de natuurwisse- Bng en men zal hierin door minder uren per dag te arbeiden, geen verbetering kunnen brengen. Ook zullen de werkne mers, zelfs eventueel tegen vermindeTd loon, geen arbeiders in dienst nomen, voor wJe zij totaal geen werk hebben, dit zou ook oneconomisch zijn. Wij willen er nog op wijzen, dat men goed za! doen bij de Bestrijding der wer keloosheid overleg te plegen met de vak organisaties, maar wij mogen niet verge ten, dat ook de niel^eorganiseerden ge holpen moeten worden. Het is onmogelijk op le sommen alle methoden, welke tot het doel kunnen lel den, ieder gemeentebestuur zal in eigen omgeving den goeden weg wel weten te vinden. Voor deze omgeving zouden wij echter érnstig de aandacht willen vestigen op de mogelijkheid tot het in cultuur brengen van woeste duangronden; wellicht zou de provincie daarbij kunnen en willen hel pen, "wie weet? de zaken voor. A'ls de donkere lijd konri moet gij klaar zijn. Gastric.1!:». 20 Nov. 1021. LOMMEN. Naschrift. Ofschoon d,e schrijver van ■bovenstaand artikel meer den negatieven dan den positieven kant van he't moeilijke vraagstuk der werkloosheidsvoorziening behandelt en onder meer in het midden laat boe de zéker niet eenvoudige samen werking ti'jssehen gemeen'iöbesturen moet geschieden, .achten wij het toch goed zijn alarmkreet te plaatsen. In DuïtscMand, waar op het oogcnbliik een ongekende hoogconjunctuur in de industrie heerscht, is men 'thans reeds aan het maatregelen beramen vóór den tijd, dat de buitenland- sche bestellingen afloopen en geen nieuwe binnen zullen komen. En dat is verstan dig Regceren en vooruitzien, ook voor ge meentebesturen (Redactie). Het is het waarachtig belang van onze Nederlandscihe volkswelvaart dat aan de reactie in eiken vorm een balt worde ge commandeerd. Hel „commandeeren" lijkt ons de eenigste mogelijkheid om te komen uit de impasse waarin wij ons ongetwijfeld bevinden Want het kan ioclh niet blijven voortgaan, dat het aantal werkloozen bij den dag in omvang gaat toenemen. De waarheid, dat liet creëeren van ar beid de beste vorm van steun en hulp moet worden geacht, moet er worden in geslagen. Ten voorbeeld geven wij slechts eenige staaltjes uit onze eigen omgeving. Blijft men bevorderen dat geldelijke steun en nog eens geldelijke steun voor op moet gaan, dan vreezen wij voor de positie van ons Nèderiandisdhe volk ten zeerste. Indien tooli in onze gemeente zou moe- ten wórden voortgegaan, met dalgent wat door sommigen Wordt geëis-dht, dan zul len voor 1922 de bewoners staan voor de. volgende positie: liet venmenigvuldi- grngscijfer zal dan als uitslag geven een percentage te betalen bela.sling, alleen aan de gemeente* loopen-de van 8 tot 29 pet. Dat beteekenf dat hier ter plaatse een inwoner met f 25 gezinsinkomen per week zal moeten betalen een belasting van 53.20 per jaar; van 30 gezins inkomen per week f 80.40 per jaar; van 35 p. w. f 119 per jaar; van 40 per week f 143 p. j.; van f 3000 per jaar 265.40; van f 4000 per jaar f 395.80; 10.000 per jaar f 1351. De toepassing van zulk een heffing !s funest in haar consequenties. Wij wezen al eens eerder op de moeilijkheden en wij hebben twee en een half jaar weke- lijfcsche praktijk in een reclame-commis sie voor den hoofdelijken omslag;: pro beer het maar eens precies de inkomens vast te stellen! Zeker, wij hechten wel aan de rappor ten van deskundigen. Maar ook hun werkkracht is beperkt. Zou men toch precies willen contro leeren en conoludeeren, men zou het Nederlandscihe volk in twee helften moe- feö scheiden. De eene helft kan dan werken en de andere helft conlrolecren. Dat ware toch, wij verwachten geen te genspraak, het paatrd gespannen achter den wagen. Trouwens, gesteld al eens wal niet waar is dal met al die deskundigen het werkelijk inkomen precies ware te achterhalen, waar is dan de sterke raari, dde de kapitaalbezitters aan de plaats of het land hunner inwoning kan binden? Die man is er niet. In het jaar 1918 zocht een belastbaar inkomen van 198.000 uit onze stad met 38.000 zielen een veilig heenkomen naar de Brahanlsche dorpen; in 1919 een belastbaar inkomen van f 81.000; In 1920 een belastbaar inkomen van f 233.000- in 1921 een belastbaar inko men van f 185.700 En de uittocht duurt maar steeds voort.... Terwijl geen andere evenwichtig®, com- penseerende krachten zich vestigen. Zij, die alsdan wijzén naar hulp van het Rijk, mogen ook wel eens bedenken, dat er buiten onze grenzen ook nog be woonbare grond is le vinden, alwaar Gemeentebesturen, aan 't werk! bereidt men dezulken met open armen staat op tc 'wachten. Hoe het ook zij, men kan niet voortgaan met de Overheidskassen als' hoorns van overvloed le beschou wen. Trouwens, -liet lijkt- ons, wij her halen slechts, geen politiek welke van groote wijsheid getuigt, om ondanks en met negatie van die feiten, maar steens te blijven roepen om geldeiijken slcun als hoogsie vorm van hnlp. Gelukkig wijst de Kal-h. arbeidersbewe ging ook niet uilsluitend in die richting. Men herhaalt daar bij elke gelegenheid dat apbeidsgelegenhcid moet worden ge schapen. E'n ook uit andere richting wordt een zoodanige hulp als van hoogerc orde be schouwd. Toch inoèl er op dit terrein nog veel misverstand worden opgeruimd en waar- deerjng komen, willen wij de moeilijkhe den tot de kleinst mogelijke pro-porties zien .teruggebracht. Wij gaan wederom op grond van de praetijk, dewelke voor ons de beste leermecs'teresse is, tets vertellen. D.e lezers v;an dit orgaan zullen zich herinnerea, (wij hebben cr destijds zelf eenige artikelen aan gewijd) dat door ous het eerst iii Nederland werd gétraohl arbeiders in den eenen talk van nijver heid O'vercomipieet, te brengen naar een anderen lik van: industrie, waar op krachten smachtend werd gewacht. Over dit experiment is door verschil lende personen geschreven, vooral die genen, welke van alles verstand meenen te hebben ook al spelen de feiten af ver van hen vandaan en hebben zij al hun wijsheid uit het „van hooren zeg gen" -zijn hun oordeel voor de ge schiedenis gaan óp'teekenen. Wij herinne- Ten ons liét vernietigende?! qordesl van den Directeur der Amsterdamsdhe Ar- beidsbéufrrs en de meening van 'n zekeren heer v. A Wij hebben niet nagelalen de heeren van rtnlwo-ord te dienen. Thans fulmineert tegen ons wedk de socialistische propagandist Lindeijer in het socialistische blad „Volkshuisvesting; Wij stellen voorop dat wij niet sdhrij- ven over die heer-en omdat wij hun oor dcel g;wichtig achten. Wij schrijven alleen omdat de zaak als zaak ons iiéf is en wij tegenover het aan matigend geschrijf de waarheid en de fei ten wijlen stellen. W...is, dat wij dien arbeid hebben aangevangen, omdat naar onze meening een afvoer-gelegcnheid voor -het overcom pleet aan krachten uit eenigen tak van nij verheid, die in jaren niet van den schok zou beltomen, móest worden gevonden. Of die afgevoerden dnar blijvend plaats zullen vinden, ligt. niet allereerst en aller minst aan ons, maar aan de betrokkenen zelf en aan degenen, die reeds langer in deze takken van nijverheid arbeid vinden. Bewezen is en bewezen wordt, dat die om- gevormden op die manier aan productieven arbeid kunnen worden geholpen. Zeker mei 50 5 60 pet. van die omge- vormden werden hier gebouwd drie blok ken betonwoningen, één van 27 huizen, één van 31 huizen en één van 13 huizen. Terwijl in aanbouw zijn een blok van 53 woningen, een blok van 16 woningen en pogingen bij het rijk worden aangewend tot den houw van een 80 woningen.' Daarnaast werden duizenden lietonstee- nen gemaakt en verbouwd in de in aan bouw zijnde baksteeuwoningen voor bin nenmuren. Het overgroots!® deel van dien arbeid werd verricht door arbeiders, die anders geen arbeid -hadden kunnen vinden en op steun zouden zijn aangewezen. Ruw geschat, is minstens aan loon van die omgevormden betaald in de periode, waarin met de te werk gestelden wordt ge werkt, een kapitaal van f 150.000. Terwijl het aantal, hetwelk direct of indirect bij de hulp aan de bebouwing en de straten- en wegenaanleg daarvoor noo dig, zeker oen 360-tal (eertijds werkloo zen, komende uit geheel andere takken van nijverheid) bedraagt. Volgens opgave van de diverse werkge vers varieerde het loon (als maatstaf werd genomen de prestaties), tusschen 25 cent en 80 oen-t per uur. Terwijl een firma, wel ke verreweg het leeuwenaandeel in de pla- ceering heeft, ons mededeelt, dat het ge middeld loon aan de omgevormden er, tewerk gestelden bedraagt van 72 tot 75 cent per uur. Men concludeere nu liiel dat wij deze gegevens publiceeren uit een soort tegen weer tegenover de critiek der betweters of uit een soort overweging van ijdelheid. Wij publiceeren dit alles alleen nit over wegingen van algemeen belang. Immers het afgeleverde werk, de waar de van den arbeid als hoogcren vorm van steun, staat daar ook zonder motiveering, ondanks elke critiek, te getuigen als een muur van graniet voor de juistheid onzer beweringen. Wij hebben alleen willen duidelijk ma ken, dat de overheidskas een van de minst aangewezen instrumenten is om uit' de moeilijkheden te komen. En dit toch is zoo doodeenvoudig. Want de overheidskas is geen instrument, het welk als zoodanig welvaart schept. Wat daaruit wordt gen-omen, zonder dat er een gelijksoortig bezit van nuttige goe deren tegenover staat, is afgenomen van het volksvermogen. Wordt dat meer ingezien en beter l>e- grepen, dan zijn wij een goed eind op den goeden weg. Wij hopen over de wegen, welke tot een oplossing kunnen voeren laler nog iets te zeggen. 's-Bosch. M. K. Ue Amerikaansche troepen aan den Rijn. De Parijsche „New York Herald" ver neemt uit Washington, -dat Brian d in een interview heeft aangedrongen op het be houd der Amerikaansohe troepen aan den Rijn. Hij voegde hieraan toe, dat de Ame rikaansche vlag aan den Rijn even krach tig voor de moreele ontwapening van Duitschiand strijdt, als de Amerikaansche troepen voor de militaire nederlaag heb ben gestreden. euuniA-a's belang bij dc conferentie. In de „Westminster Gazette" gee Spen der *het standpunt van Amerika ten opzich te der conferentie als volgt weer: Het is in het belang van Amerika, dat Europa niet terugvalt tot de omstandigheden van vóór den oorlog wat zijn bewapening te land en ter zee betreft. Om dit te vérhinde ren, steunen de Amerikanen op liet moreele voorbeeld, dat zal worden gegeven door •het tot stand komen eener maritieme over eenkomst. Zij m§enen dat, indien duidelijk is aangetoond dat ih één deel der wereld de politiek zich ontwikkelen kan, terwijl de oorlog gebannen is, de "overige wereld 't voorbeeld moeten volgen en dat zij 't voor deel eener euLente, waarbij de oorlog is uitgeschakeld, moet inzien. Van het oogen- blLk af, dat met de opvatting in Europa, als zou een natie eerst op het gebied der bewapening zich moeten doen gelden alvo rens als een ernstige politieke factor te kunnen worden beschouwd, wordt gebro ken, zal Amerika bereid zijn om zijn rol in het gezin van naties te vervullen. Doch bet wil zijn hulp niet als strijdende mo gendheid waarborgen. up dit punt zijn de republikeinen, die tegen den Volkenbond gekant zijn* en de democraten, die zich tegen het Verdrag van Versailles keeren, het eens. Alle Amerika nen zijn er zich bovendien bewust van, Jat Amerika in financieel en economisch op zicht in Europa het heft in handen" heeft. Hierin zien de Amerikanen hun rechtma- tigen invloed in de Europeesche aangele genheden, en zij zullen er op even ervaren en kalme wijze gebruik van maken als de oude diplomalen destijds met de bewape ningen hebben gedaan. Duitsche critiek op Briand's rede. Naar aanleiding van Briand's schoon klinkende woorden aangaande Frankrijk's plannen tot beperking van zijn leger (de diensttijd vanxtwee jaar zou op IS maan den gebracht wórden), wijst ^'h. Wolff in het „Berl. Tageblatt" erop, dat daartegen over echter de maatregel wordt voorbereid het zwarte contingent van tweehonderd op driehonderd duizend té brengén, zoodat hel Fransche leger dan zoo ongeveer „half om half" zal worden. En hij vraagt dan of men te Washington wel het gevaar beseft, gelegen in het feit, dat Afrika weldra we melen zal van militair-geschoolde inlnnd- sche krijgers? Gaan de koloniale mogend heden daarmede accoord? Tevens zou hij gaarne door Washington uitgemaakt wallen zien hoe de ontwape ning van Duitschiand eigenlijk zal moeten gaan; immers, de Parijsehe kapitaal-pa tri-oiten zullen waarschijnlijk niet tevreden zijn zoo lang in Duitschiand nog een fa brieksschoorsteen rookt. De ontbrekende blanke soldaten kunnen nog door helers worden aangevuld. Maar de strijd tegen den Duitschen arbeid is niet zoo gemakkelijk en spottend verzekert Th. W. voorstellen van' de „Temps" te verwachten, waarhij ieder Duitsch echtpaar verboden wordt meer dan een kind te hebben, terwijl een commissie van geallieerde vroedvrouwen zal aangesteld worden om deze zijde van het wereldvraagstuk te controleeren 1 Naar draadloos uit Berlijn aan het N. T. A. wordt gemekt, verneemt men uit Pa rijs, dat in Frankrijk toenemende actie valt te con sta tee ren tegen de komst van Duit sche arbeiders voor het herstel in de ver woeste gebieden, welke uitgaat van mi&' taire vereenig in gen in die gebieden. Alle •burgemeesters zouden zich verbonden heb ben geen Duitsche arbeiders in hun- ^e- meeaten toe te laten. De toestand in Ierland. De quaestie van Ulster. Sir James Cra-ig, de premier van Noord- Ierland, is nog <uoor ziekte aan hel bed gébofadien en ntenteiig-evo'^e zijn de o-ntUr- handiélingen in ziaike de iegoiMiig id'er ier- sdhe quaéistdie opgeschort. Men hoopt,-dat het onderhoud ifcuisfiGhien LLoyd Geo-rgs en Cratiig (-diat op gisteren bepaald was) heden zail hunnen plaats hebben. De schietpartijen te Belfast. Het aantal dio-oden te Belfast, Dinsdag •gewijten-, dis 'Itlianis defanittief op tien vastge steld', ten wijl er in de ziekenhuizen 51 ge wonden zijn behandeld. Vóór Ulster. ka die Queen's Hall is Maandiaig een ver gadering gehou'Qien «vain loyalisten om te protesteeren tegen de aniderhaji d-ehitig ai •met Sinn Fein. Hei gsing er üuefiig i-oe. Toen een der -spretaars vroeg wat Uister moest doen, werd cr geroepen „Vechten Hot .parilcfmenlisilkl •koflon-eil Giet Ion werd aan hel gehoor voorgesteld als „een cl-er weimlgie ptariemien tsleden, die gerespccteeixl vorsten dooi fatsoenlijke menschen". Eert aii/tfieir -p-airlemieiijLslliid, ko-Ionefl Page Grolt, wend warm toegejuicht toen hij ver klaar de, dat hij voor zich er bij zou zijn ais Ui-ster definitief voor zijn rechten moest opkomen. De oiiaam van Austin Chamber,lain werd met gesis •onUVangén, toen de voorzitter, 'Lord Ajmpihi'Tl, dóen noemde. Verraad jegenis Ui-ster door de regeori-ng was in de rode vos ringen schering en inslag en luide to&juicJh'injgan klonken, toen (ie voorzitter zeöde, dat Ulster tóch vroeg of laat zou moeten veciften; als hij Ulster was, zou hij nu gaan vechten. Er werd een motie voorgesteld door kodonel Grafton, waarbij een beroep op de regeering werd gedaan om geen' overeenkomst aante gaan vóór de vertegenwoordigers van Sinn Fein niet alleen trouw zweren aan die troon, maar ook doorslaande bewijzen geven van de waarachtigheid dezer trouw en vóór het denkbeeld van oen afzonderlijk leger voor Ierland is opgegeven Gewaagd werd van het diepe gevoel van vernedering en leedwezen, dat er onderhandelingen p-laals hebben tusschen Z. M. regeering en per sonen, die „lot aan de lippen gedompeld zijn in de uitgesproken politiek van moord." Op hel kabinet werd een beroep gedaan zijn beloften ten aanzien dei' vrijheid ven Ulster Ie herhalen en met nadruk werd r'e meent,ng geuit, d'a-t iedere poging om Ulster te overreden zich te onderwerpen aan can parliament voor geheel Ierland een grove woordbreuk zou zün en een laaghartig verraad van de eer dor natie. De motie steunend zei-de het oarie- men'tsHd Porre CroH. dat tenr/.ii ordelieven de burgers de gelegenheid te bnnt npmnn cm hisn afschuw van de transactk» te Iconen (F*nn stem: .Door Tdovd Gearde on 1e ihamgenl") er een knus was. det dc roneer'ng r»og verder de heflbrg der srhan- dSp zon afgaan. De mobe werd met algemeene stem men aangenomen Diefstal van machinegeweren en geweren. b>n Iroep onbekende niaunisn me! aiïio- rroMéhm heeft Ma au dagnacht v'er ma chinegeweren en een dozün geweren i v:4 de kazerne der Tersehe garde 1-e Windsor. Twéé omrieroffic'cren ivee ■oblaten zün in verband met d-sze zaak gearresteerd. ENGFT.SCHE VREDESVOORSTEL T AAN TURKIJE EN GRIEKENLAND? De „Daily Express" verneemt uit Kon- stantisnopeJ, dal Turksche officieels kr a gen bevestigen, dat aan de Porie me in gedeeld is, dat vredesvoorstellen van de BrHsche regeeriug aan Turkije en Gris n- lauid zullen worden voorgelegd ha dc con ferentie te Washington. Griekenland, zoo heet het, zou als Grieksch-Tu kseno gr s in Europa aanvaarden de lijn Rnos- Mld a (4£T „Mijnheer Blunt, gij 2ijt een vleier„ -et Edith met n zwakke pogino om --lachen, loen maakte zij 't takie ril >,a?r donkerbruin haar los en wil- rp1lm» 1 VUUr werPen' maar Blunt aeiette haar dit. vlkrGt,^"® toe"' sprak hiJ' en nam 't - akje uit haar hand. „een neger dat „-een siecht voorteeken noemen, ,.°!J 2r°en wilt verbranden". zoo'hLrL mijnheer als gij mine» m f°Iig zi^ ik §eef u tcestem- bandélpn ding naar believen te iin doen' Mar nu zal 'k mijn moeders Bliif n ,naar mijn kamer gaan". t i'Jf n°g n oogenblikje," bad Blunt 't Meisje keek hem vol verwachting aan. „Ik heb u nog niet gezegd, waarom ik vanmiddag fooveel haast maakte om gauw -terug te zijn". ,,0 ja, dat had ik nog vergeten. Was 't misschien óók om gezondheids redenen De secretaris lachte even bij deze ironische vraag en antwoordde lang zaam,,Ik deed 't in de hoop, u 'n kiein genoegen te kunnen oen". ,,'t Is mij niet recht duidelijk, welk genoegen ik in uw gezelschap moet vinden". Zij trok minachtend «te schouders op- „O pardon Ik wilde niet aanma tigend schijnen". Hij richtte zich in zijn volle lengte op en wierp trotsch 't hoofd in den nek Hij was inderdaad schoon met zijn krachtige, lenige gestalte, zijn groote, schitterende oogen en zijn edel, frisch gelaat, door blonde lokken omlijst. Buitengewoon innemend was vooral de geestige uitdrukking, die op zijn trekken lag. Deze man verstond de kunst ware mannelijkheid met zachtheid te ver eenigen. Zijn verhouding tot de adel lijke familie was zeker ongewoon. Hij zag zich werkelijk geliefd en geacht en toch bleef hij 'n kleine uitzonde ring daargelaten van alle bepaalde vertrouwelijkheid met de familie uit gesloten. Daardoor was een zekere verbittering in hem ontstaan, die hem menig moeilijk oogenblik bezorgde. Hij wist zich niet minder dan één van allen, me wie hij op Cozy Dell leefde, daar hij de meesten in kennis overtrof, en toch werd hij op 'n af stand gehouden, wijl hij zich niet be roemen kon op een wapenschild en een reeks van adellijke voorouders. En dit viel hem zwaar, omdat hij, merkwaardig genoeg, levendig ver langde als 'n gelijke door de familie beschouwd te worden. Tot nog toe was Edith de eenige, welke de geheele, volle v/aarde van den ipjigen secre taris begreep. Zij alleen had nooit onderscheid gemaakt tusschen hem en haar adellijke vrienden en iedere gelegenheid aangegrepen om zijn ver diensten aan den dag te brengen. Maa sinds kort was dit anders geworden en toonde zij zich jegens hem koel, trotsch en terughoudend. De spottende toon van haar laatste woorden had hem gekrenkt. Hij zweeg en bleef met afgev/end gezicht bij den schoorsteen staan. Opeens hoorde hij 't ruischen van haar zijden japon vlak naast zich, zij trad naderbij en zei zacht,,Ik Heb u zooeven pijn gedaan, vergeef me dat". Robert Blunt bleef hardnekkig zwijgen. e „Zijt ge werkelijk boos", vroeg zij na 'n kleine pauze. „Neen, freule Edith." „Waarom -zegt ge dan niets". „Omdat uw zonderlinge houding mij bevreemdt, gij zijt voor mij eén raadseb- Jt kan. u niet begrijpen," Mii'aciit aat ook mei -te uucn, m begrijp me ze if niet meer Maar dan, als vreesde zij te vele gezegd te hebben, voegde zij er snel aan toe „Laat me nu eens eindelijk hooren, wat. ge me zeggen woudt.' „Ik zal 't doen, ofschoon 't me moei lijk valt. Misschien herinnert ge u eenigen tijd geleden van 'n gedicht gesproken te hebben, waarvan de inhoud u bij 't doorzien aantrok." „Ja, 't was getiteld: „Strijd en arbeid." Het schilderde de geschiede nis van mijn leven zóó duidelijk, dat ik alle moeite deed om 't machtig te worden, wat me echter niet gelukte." „En zou 't bezit van dat gedicht u 'n klein genoegen verschaffen „O, 'n groot, werkelijk Blunt haalde uit zijn zak 'n klein pakje te voorschijn en reikte 't Edith •over. „Ziet ge nu wel, freule, dat ik heden werkelijk in staat ben, u 'n kleine vreugde te bezorgen Zonder haren dank af te wachten, verliet hij de ka- :i«r cn nam u„n Kl.tn.n viimtak mee. Edith stond'verrast en schopte on geduldig 't voetbankje voor den open haard met haar kleinen voet heen n wser. Trots de krenkende onverschil ligheid, waarmede zij zoo juist co n secretaris behandeld had, kon zij thans haar gedachten niet van hem afzet ten en dit ergerde haar. Hoe kwam 't toch, dat zij zijn geestelijk overwicht voelde, telkens als hij tegenover haar stond Haar trotsch gemoed moest zich dan onwillekeurig aan hem onder werpen. Zij moest toegeven, dat hij in kennis en ervaring haar meerdere was, maar in rang en stand stond hij toch ver, ver beneden haar. Wie was hij dan De betaalde ondergeschikte haars vaders, zijn geheime secretaris en de zoon van een koster Zij voelde zich innerlijk vernederd, terwijl zij mokkend in den rolstoel bij den haard achteroverleunde. (Wordt vervolgdj J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1