ONS BLAD $0<em. BUITENLAND. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: ss;i'3T ?er ï&s;: PRIMA GEURIGE PIJPTABAK J, R, HEUSS - ALKMAAR HEI GEHEIi COZV OEtL. js-ïüss&ig" No. 343 VRIJDAG 25 NOVEMBER 1921 14e JAARGANG 91 99 Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar1 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f flooger. ADIVHNiSTRATiE No. 433 REDACTIE No. 533 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1 25; elkerege! meer f0 25; Reclames per regel f 0 "5: R'> riek „Vraag en aanbot" oij vdot- U'lbetaling p pirat; >g f 0-60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis esn polis verstrekt, welks hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,f 400.f 200,—, f tOO,—f 60,—, f 3S, f 15, M&ttiïm FRAKKKMKT' Hst proces Landru. Deze week en de daarop volgende weken staan in het teeken van den cynischen misdadiger, den modernen blauwbaard. Landru; wiens gerech telijk proces voor het hof te Versailles een aanvang heeft geno men. Hoeveel tijd deze zaak zal innemen, welke uitspraak zal volgen, hoe de welsprekende advocaat de Mois Grofferi voor zijn weinig- aan- trekkelijken cliënt zal pleiten, wij weten het nog niet, wij weten alleen dat de ten laste gelegde feiten, mensch- onteerend en afschuwelijk zijn. En al wil ik niet het voorbeeld volgen van bijna alle Parijsche bladen die de zaak Landru beschouwen als een heerlijk kluifje om hun sensatiegragen lezers voor te zetten, stilzwijgend hem voorbijgaan, is, als men het pro ces volgt, evenmin mogelijk. Wie is die man die daar voor zijn rechters staat, onbewogen als verlangde hij zijn onschuld te bepleiten, wiens hand niet beeft bij het doorbladeren van de vele aanteekeningen die hij heeft gemaakt en wiens uiterlijk meer den goed gezeten burger dan den diepge zonken misdadiger verraadt. Een man, wiens leven een aaneenschake ling is geweest van oplichterijen en bedroe is hij zeker, een moordenaar van lö vrouwen en een jongen, hoogst waarschijnlijk, al tnogen wij voor het bewijs is geleverd en de uitspraak ge volgd, geen definitief oordeel vellen. Diep liggen de scherpe oogen onder zijn breede voorhoofd en de kale sche del lijkt merkwaardig genoeg om een psychiater tot onderzoek te dienen maar zijn ge^st is helder en niets geeft aanleiding om hem storing van geest' Vermogens toe te schrijven. Als ziji nusdade,, worden bewezen en de straf, gelijir ieder mensch verlangt, aan hem voltrokken wordt, dan heeft hij deze ten volle verdiend, in koelen floode als zij door hem zijn verricht. Als geen ander heeft Landru sedert twee jaren niet alleen het Fransche volk, maar ook bijna geheel de wereld bezig gehouden en dat de belangstel ling in deze dagen groot zou zijn, was te voorzien, maar de gerechts zaal r"i Versailles is klein en laat slechts weinigen toe om getuigen te zijn van dit huiveringwekkende pro ces. Journalisten, photografen en en kele bevoorrechten, verdrongen zich de eerste dagen voor en binnen het gerechtsgebouw, maar al spoedig daalde de publieke belangstelling, misschien door den tragen voortgang van dit langdurig proces, misschien ook door de felle koude die ons lie ver binnenshuis doet verblijven. Als het einde nadert of nieuwe feiten on verwacht zuilen opnoemen, zal de aandacht weer worden gespannen die thans aan het verflauwen is. De jury, door het lot aangewezen, is ambtshalve op haar pos.., volgt' de debatten tu^clieiuuanM--er en ver- -e*«onts uEoo^hevig zijn, dat rnauwernood het gesprokene f.,m-verstaan. Zij stelt nu en dan vra gen en staat even als wij voor een onbegrepen raadsel, hoe een mensch zoo diep gezonken kan zijn, zijn ge weten met dergelijke gruweldaden "te bezwaren. Men vraagt zich af door we.ke demonische kracht Landru een ütiSua.ige mat-iL op zijn tatrijKC slachtoffers heeft kunnen uitoefenen, dat zij hem slaafs naar üambais of Vemouillet zijn gevolgd, om hun dood tegemoet te gaan. En niet slechts dat tiental, waarvan de ver dwijning, ondanks de ontkenning door beklaagde en verdediging van den advocaat, zekerheid is, maar in 't geheel 283 vrouwen en meisjes hebben zich in den loop der jaren met hem in verbinding gesteld. Nu eens onder zijn eigen naam, dan weer onder dien van een ander heeft hij haar een huwelijk in het vooruitzicht gesteld en telkens weer zijn velen op zijn aanbod, ciat nooit werkelijk heid werd, ingegaan. Hij heeft als sen nauwgezet koopman, aantee' e- ning gehouden van alles wat met cue vrouwen in betrekking stondhij heeft dag en uur vastgelegd in zijn aanteekenboekje, den verkoop van de haar toebehoorende bezittingen genoteerd en dit boekje is het dat tot leiddraad in dit proces moet die nen. Slechts enkele nadere sporen heeft een ernstig geleid onderzoek kunnen .vaststellen en ai is men in wendig van zijn schuld overtuigd, pij heeft inaar al te goed zijn mis drijven in het verborgene ten uit voer gebracht, om overweldigend aanstonds zijn daden aan het licht te brengen. Een enkel oogenblik slechts gedurende de zitting toont hij zich minder zeker, verwachten zij tegenspraak in zijn beknopte ant woorden, maar dadelijk daarop her stelt hij zich en spottend klinkt dan weer zijn toon, geeft hij blijken van een cynische geestigheid die hij on getwijfeld bezit. Wij gelooven niet in zijn ontkenningen, evenmin als aan den uitroep van zijn verdediger dat hij Landru, eventueel vrijgespro ken, als secretaris tot zich wil nemen. Wij gek wen niet in de mogelijkheid door zijn advocaat voorgespiegeld dat een" der verdwenen slachtoffers nog zal gevonden worden om het onrecht van de beschuldiging te be wijzen en zelfs den twijfel weet zijn advocaat niet bij ons èn zeker even min bij de jury wakker te roepen wat toch zijn doel is, En toch het wettelijke bewijs moet nog geleverd worden. Dicht opeen in de rechts zaal staan de voorwerpen, afkomstig van de verdwenen personen, als stille getuigen van al het leed dat hij over zoovelen heeft gebracht, maar meer dan aanwijzingen zijn zij nog niet, Hoe verlangen zij dat de overtuiging die zij bezitten, door.feiten za! wor- der bevestigd hoe gruwen zij van de gedachte dat het mogelijk zou zijn dat deze levensverwoester in vrijheid aan de maatschappij zal worden terug gegeven Laten wij het proces niet vooruitioopen en vertrouwen heb ben in de voortreffelijke leiding die licht zal brengen in de duisternis. De reden waarom Landru zijn moor den heeft gepleegd, hetzij uit geldelijke hebzuchtde financieel geringe draag kracht van zijn slachtoffers doet er aan twijfelenuit sadistische over wegingen, het moge misschien den het meest afschuwelijke .oorbeeld ismaar juist daarom verdient meer dan ooit de waarheid aan het licht te komen, opdat niet zijn eventueele vrijspraak, anderen tot nieuwe mis daden moge aanzetten. Genoeg reeds wekt een misdadige bioscoop de tot het kwade geneigden op tot handelingen, strijdig met Goddelijke en mensche- lijke wetten te diep reeds zijn velen in onzen tijd gezonken, dan dat het ongestraft blijven van deze gruwelijke misdaden nieuw voedsel moge geven aan hun boosaardige verlangens. Hoe eerder Landru zijn gerechte straf ondergaat, des te spoediger zijn we reldberoemde naam zal zijn vergeten maar al te veel heeft hij beslag ge legd op de sensatiegrage menigte. Versailles waar eens de residentie was der Fransche koningen, waar het vredesverdrag na den grooten oorlog is geteekênd, Versailles, zal de plaats zijn, waar van uit liet al dan niet vëroordeelend vonnis over Landru, zal worden geveld. Parijs, i6 Nov. 1921. Mr. P. v. S. DË G0NFEHEÜTI1 TE wmumwn De nieuwe oorlogsmetten. Een officieel communiqué deelt mede, •dat een subcommissie, bestaande uit de hoofden van <le Megaties der vijf mogend heden, welke in de commissie in zaïke de beperking der bewapening vertegenwoor digd zijn, gistermiddag een bijeenkomst heeft gehouden met bet doel te beraadsla^ gen over de regeling der nieuwe oorlogs voering. De sub-commissie besloot -drie raden van deskundigen te vormen inzake de lucht- strijdmacht en baar gebruikswijze, de ver giftigde gassen en de regelen der oorlogs voering. Briand's vertrek. Briand beeft Woensdag, afscheid geno men van zijn collega's. Hij drukte zijn leedwezen uit, dat bij vertrekken moest. De andere leden der subcommissie in za ke de beperking der bewapening uitten bun spijt, en tevens hun waardeering voor de groote rol, door Briand bij de besprekin gen gespeeld. Het onderhoud tusschen Briand en pre sident Harding, da? langer dan een uur duurde, was van bijzonder vriendsbhaip,pe- lijikcn aard. Bij het afscheid nemen van de leden der on t wapen i ngscoinuri ssic verklaarde Briand, dat hij het de grootste -eer zijns levens acht dee! te hebben genomen aan de werkzaamheden der conferentie, op welker gunstige resultaten hij don nadruk H-egde. De vriendschappelijke verklarin gen jegens Frankrijk tegenover de geheele wereld hebben Europa een slap nader tof den vrede gebracht en een moreelen toe stand geschapen, zonder welken het zeer moeilijk zou zijn beslissen den arbeid te er richten. Thans -kan niemand meer zeggen, dat achter Franlkrijk's bewapening offen sieve doeleinden verborgen zijn. Hughes bracht in zijn antwoord hulde, aan Briand, en verklaarde, dat diens ver trek een groot verlies voor de conferentie beduidt. Wal de conferentie ook verder psychiater belang inboezemen ons j doen, niets zal in belang de zitting vooral gaat ter harte, de maatschap- fv*rtrefren' waarin Briand rich openlijk pij van een dergelijk individu te be- «^sproken over den werkelijker* vrijden. Zeldzaam zijn gelukkig in 'IZa 4"f?1, SC,inningen als die, waarv ,n Landru I moreel isolement te dachten heeft, dato het -vrienden bezit, die niet vergeten, dal b.el voer '<fe zaak der vrijheid- heeft ge streden ca geleden. De benden, welke Frankrijk en Amerika verbinden, zijn heel) ter dan ooit. De moeilijkheden der tthotbemapenihi). De „Thiies"-coiTespoi>dent ie Washing ton verwacht, dat Japan een scherpen strijd zal voeren ten gunste der zeventig procent slagschipslerkie. Alhoewel de cor respondent het mogelijk acht, dat Japan ten slotte met vijf-en-zestig procent genoe gen neemt, wijst hij er op. hor een ver andering in- de procenlsgewijze toewijzan volgens het Amerikaansche -'an gecom pliceerdc herzieningen ten ge-olge zou hebben, waardoor de oplosst: g zou wor den vcriraagd.. De correspondent signaleert levens de moeilijkheden .tusschen Frankrijk en Ita- KS ten aanzien der slagschepen. Frankrijk hoeft uitdrukking gegeven aan het vcrlan gen een gelijke vlootsterkte als Japan te bezitten, hetgeen Italië waakzaam maakt, daar dit land blijkbaar voornemens is me! Frankrijk gelijk op Ie gaan. Iutusschen schijnt het Pransolie standpunt onder Briaiwl's invloed gewijzigd, zoo niet opge geven te zijn. Dc correspondent hoeft voorts roden te gelooven, dat Amerika de keerzijde inzie' van het denkbeeld eener vloot vacanlie en van hel belang eener geleidelijke verhoo- ging van den ouderdom der slagschepen we'ske voor vervanging in aanmerking ko men. Hij wjjst er op, dat de wijziging van het oorspronkelijk Amerikaansche schema van Amerika moet •tgaan. Een economische eonjerentic in het vooruitzicht. De Londensche Waden Vernemen uit Washington, dat een hooge ambtenaar aan het Staatsdepartémenl heeft verklaard, dat wanneer dc huidige conferentie met succes wordt bekroond, Amerika niet dralen moet een handels- cn financieel congres bijeen te roepen, hetwelk de kwesties der wis selkoersen, der JDuitsche schadevergoeding cn den algemeenan toestand van den we reldhandel moet behandelen. De zegsman voegde er aan loc, dat Amerika goeneriei conferentie betreffende de buitenlandsclie schulden overweegt, daar deze kwestie eerder liet -onderwerp van onderhandelingen tnsseh.n Amerika en de scfnildlh ebbende naties- moet vor- sn«m lïaifour en ïiriand. De Fransrih-Britscbc tegenstelling is nu ootk op de Washingtonsche conferentie tol uiting gekomen. De correspondent van de „Manchester Guardian" aldaar.- zegt dat vooral Balfour's uitlatingen naBriand s rode stof tot veel gepraat geven, daar ir.cn. eigenlijk niet weet waaraan men zidh te houden heeft. Aan den eeneu kant leest men er uit, dat Ba'.four opMeuw Enge- tand's steun heeft toegezegd in geval van c-en herhaling van 1914, terwijl men aan den anderen 'kant een lichte ironie zie', in de herinnering aan 't feit dat Krillan- nië evenals Amerika levens en bezittigen voor Frankrijk heeft opgeofferd-, n" Bri and in zijn gdheele TCde met go-on woord van Engeland heeft gerept. En men ge looft dat Balfour's toespeling o>p „den lus! tot ovcrficerschen, die gedurende zoo lal van genera lies dc vloek van Europa is ge weest", niet noodzakelijkerwijs op Duilsch land betrekking had. De correspondent bespeurt in Briand's rede geen spoor van de „algemoene atmos feer van vrede en nvoreele ontwapening", doch slechts een vaag gepraat over wa penen en fabrieken, die DmtseMand W Skandinavië zou hebben gekocht, veron derstelde gevaren uit Rusland, en een ver ondersteld herstel der Hoheczoiloi-ns, De vraag blijft beslaan waarom dc Fransche premier naar de vredesconferentie is ge komen om tot oorlog en bewapening le prikkelen. Een ieder weet gai de Ver, Sta ten geen waarborgen zullen geven, doelt geiatssieeeird el&©s* de Tabaksfabriek Msemi proef saeê «leze prassaa kwalsteitera sa fraaie verpakking. Vraagt se Uwen winkelier dat zij bij een iier-ïialin.» yan 1914 Fa-ank - rijk ter "hulp zullen komen, „om niet te spreken van Engeland, waarvan Briand niet gesproken heeft." Wal is China De ooantaiissie in stake hel Verre Oosten heeft Woensdag de kwestie der Ohmee- sohe in- en uitvoerrechten behandel*!, in het bijeonder de middelen ter vermeerde ring van de inkomsten van öhina, In verband hiermede sprak de Fransdhe delegatie sdherpen twiffel 11H of de Chï- neesehe driegalie inderdaad voor geheel China spreekt. De toestand te Belfast. Het totaal aantal slachtoffers bij de Woensdag plaats gehad heiende onlus ten ^tc Belfast was vijf dooden cn twintig gewonden. Een algemeens verkiezing op tilt Een politiek medewerker van de „West minster Gazette" meldt, dat tal van par- leimen'tsjed-'en een wenk heibibèn gekregen zich voor te bereiden otp een spoedige al- gemeent verkicringo dje als een der beide uitwegen wordt aanbevolen \0or de Icr- sché kwestie. In oficioric kringen beslaat ijL zeer weinig hoop, dat men met Dister over het d-oode punt zal heenkomen. Het bezwaar tegen een algeme-ene verikioring is evenwel, dat de kiezers al een lange rekenUig hebben met de coalitie, zoodat het wel eens zou kunnen gebeuren, dat Ierland als inzet zou worden bedolven on der kwesties alls d<? ff in ancien en groot-e expedities in het buitenland. Maar zelfs ais men. Ierland bet hoofdpunt zou kun nen doen blijden, dan nog beslaat cr ern stige twijfel bij de coalitie nopens de vraag, hoe de meerdng van het land zal zijn. Het denkbeeld, dat een oproep ten gunste der onverzoenlijke houding van Ulster succes zou hebben, wordt niet ge doeld door eenigc groote groepen unionis ten, die den geest der kiesdistricten ken nen. Wil Lloyd George geen algemoene ver kiezing, en legt hif de regeerings voorst el len aan de Sinn Feiners aan Tiet parle ment vor, dan kan hij, ofc at krijgt hij een overweldigend votu/m ien gunste dier voorstellen, Ulster niet dwingen tot aan- n-eaning ervan. Maar dat zou er. aks Ulster bleef weigeren, toch weer een algemecne verkiezing moeien komen. Het sterkste beswaar tegen een aïgenieene veilkiezing >s evenwel, dat er niets door geregeld wdrdf. Welke partij ook aan liet bewind kwam, zij zou toch te maken hebben met de lersche kwestie. Tocih gelooft men, dat LJóyd George dtien s-prong in hét-duis ter zal doen. ELcN NIEUW CONFLICT TUSSCHEN BEIEREN EN HET RIJK? Naar men weet hoeft die Rijksdag, nn dien ciiscdi tot im-iijllieidlsis'leilliinig vain, dfe ccinmLi lii'Stisclie dtoe^neaners aan dte acJtis vaa llotl.z in Maart IJ. te hetM>en afgewe zen, ediiier w-el bos'I'OJien oin een omder- •z-oek Ier jsiaatse te dioen iii,£iie!lk'n mar óo aoesit-atiKuen in die diivieivse -g^^unigenfiistseii. Dé oayv-oÖd'O'enidlusiiTd mJ. viaai di'e g-ervntngie- op de et«di fcoft der ve-rioothdeéiLdte coiminupaiiisleii was göhaseer'd. lm cofkele Pvf'uiisrsche ImKen1i-s' dial endenzoak r-eedvs bqg«C8ïneni. Op -dk: «lijistt-raax voor «de enaru-ebs an aocwntmldinig MMnteod^e «geva)nigeiïiiS«S)en staat oak d^e Bea-etrsohe -An- sttaE'l Nnedtömdhörissn^eiM. De Beyeaischte mukkmaall^ser'ailen. i en Dnatsöii na/iiocitólen befclb&n nni in deni LaawMag <dU 'negeentng de vraag gesileki, wa>i zij dUnlüt ie doen, imdfeen die euqaete- ccanöniLsiïie werkelijk in 'Beiemeni tomt: ij zij benerid ©en dKsjg^ijtoe kilbreiik t>p d« a«Êfsite!CJ{Sg(he£id m <ite Beiwsche justótce 6e gaam? Eoi cte ,3a.yriiscthie K-urrer""' schirijftDe •schienidéngên vmx dte Rijk^mndvve!, werke anidtiöler 'Raidibmch van pkin is. zaV. hot 'Ra.ersdhe volk niet meer vcr.h .lyerv. Sobendt bof Rijk de groind-weU dnir'. '•tyr- nueSit ihot «daarmodie den grcxiidtvbg m zbn foteteiaaix. i SIR ROBERT HOR NE OVER DE DUïTSOHE SOHAIDEVERGOFJDIW. Set Robert Heme, de EzLged-sehe ka/iso- licir van de scb-a'tkri^li, Breeft, te Gte^ovv ovor dte Duü/Jiscbe ^chad'cvergoodiLnig het woord Vöeöattd, gezegd, <k\»t et feLMijk s2teah<f,s <iwe»3 arüükeiien wairen, waarbij Duilscöitefd: zijn ufJLvocr van vóór die» oorü'og fvaUUrd« ii.5. ed-ectrische instruimen.- ten en spelgoed; mien kon voi!g«?nis Scr Roibort iniiet waarflreüd zeggen, dü'l Duitscii- iaii'd eentg weilkelijk ïiaidieel had ioesge- braciht aasi djen haiwM van EngolamcL «Hij willdio niiet dfogma'tóstcfii redleaeopen ovér de vr&zg of DTiïbsdriüiainii zijn beut deed, maar bet {had sufoskiti-e op liet bitood en op «do ssp-ooaweig1 vuacfl n&en. waa^dtoor hei eigen volk wend verrijkt. Er voudien mixi- ■dieüien knnnren worntten bcraa^ujl om biet betalen dter sebadnvergioedjng te bevordie- nen, en m. de naaste to-ckounst was het zeer waarschijnlijk, diat hij bijeenlkomatem iiou li-ebbven met Rairtsenjau enn de heele quaestie te b-e^rretei. LA'NDRU. Latnidir.u éis ftoerelkenfl^aar veitk^trd. Zeen ten zijnen ^euioegeix. Waait mfienioeri hijs „De mi onrJleranhU^hedd vasn de waarvan men mij besc-hwkhglkan n&eeni verksLaard wordten uit ki-a.ii.lmiï5L^ hciiii. In dien ak dus geszoaid wan gest wondt wip* kilaarct, kan ik ze nfcot begaan hebben De pie-sident yjoeg no-g -cfccii cfrwe p^yolé- aiers, die La-ndiru Ottwieuvoolvt of zij hel mogelijk anhtcn, da,! hij offers onuder hypnose hoeft gebra<cht. Hierop wilder, zij geen LMfctasAtsif i«ït- wooird ge\-ien. Dii-t hangt van nf of de t perixK)!! in Ikwesfiie fiaoavxLOr Ia. Juffrouw Segrot is, a'is ge'.uige vooi g woest. Zij was thans m staat met ecnvge on-dienbrekiiiugien, liaar l>eviTvdang«ii te ver- telden. Zij hatd Lanidinu ontmoet tin de tram. Hij begon een praal je en bij hed uit- slappen wanen zij Kiulke goede vrierwleu gewondien, dat er een afspraak gemaakt wem om «Qkaar in liet Bo'e te ontSiioewm. N<a -eentgen tijd v&ihrdk rij haar met een so'kèaait, duo sin Dinlsc!d«a.n-j gv-vutn- gen zat, cn stelkl^ LrhraJru. dfie z.k-ih Lueam GntlStet, B'KgeniiéaT uit Rocroi als •ir i-n'ioolLte atan haar inooiter viw>r. £UiLLETf>N ,,\V ;iai out kruist die man overal en altijd niiju weg? Waarom slaat hij als een hinderpaal tifsschen mij en mijn geluk? Lijn gezelschap doet me pijn: "waarom inot «,j vve elkander dan toch ontmoeten? O, ik wou dat hij ver- S-»* dU «U mijn leven en Uit mijn hennnenng, zoodat ik Item nooit, nooit meer terugzag?' han^k!ok ami'den muur sloeg jmst zes uur. Edilh rilde - den vS6 V'el 'laar SCll00t °P „Hij is mijn vloek, ik haat hem sprak ze halfluid tot zichzelf. „Neen L IS onbillijk, hem te halen ik haat hem nie!maar, God "ver- geve t mij, ik kan toch niel anders!" De koienglofcd wierp matgele en ros sige lichtstrepen in do kamer. Edilh had t boek weer Opgeraapt en toe- merkte dat op den rand van ccn oiadzijde cünige, vlug met poilood ge- «vnrevcn woorden stonden: n^UU?ch,nie! ;l' 'f ï°uSe '«ren ont liet bitire u gegevej Haar liandeu zonken langzaam in den schoot, terwij! haar hoofd zich peinzend boog over de borst. „Zoo tracht hij mij op te beuren. Hij be grijpt mij en voei! mijne verlatenheid," fluisterde zij met weelte stern. Dan hief zij zich op, ging naar 't venster en zag in den vallenden avond. „Zwa t en duister ter als mijn hart," surdt zij "Ot, „ook in mijn loven is eei.wiee i somberheid 1" Zij verborg haar gezicht in ,-r.» nanoen en snikte hartstochteüik: ii ondankbare! ik ach. tuig van dien man niet'" Minuut na minibit maar nog altijd zat zij? Terdieot in donker gepeins, in de vcns'eniis en letle met op den tijd. Ëimbmik lei,nde zij vermoeid tegen den wand en viel in een diepen slaap. Luid en eentonb» tikte do klok, in den baard doofden do vlammen, Imiten echter floot wind. dooi* dc a. uw l0l> d-. Vl.cugd ontrooft. .nu t verleden aio! beklagen, i met levensmoe versagen, »,ok voor ,u eicd.,gk d^. oom en eii de oude wee-rlman op den toren draaide' knar send been en weer. TWEEDE HOOFDSTUK. -i'iiiworth zat in de mooie ont- vajiRunntw van Cozy Dell: licht sier.yic gleden de fijno vingers dc lOcisen van do piano daunt had zaocven een duel met haar geëindigd en trad m, na;!). (le sof|l waai op ccn tweede jongeman zal in gesprek .mot een dame, wier met. die van Mordaunl oen opvallende gelijkenis vertoonden, zoo dat men in die. twee aanstonds nroer en zuster herkende. '1 Was dan ook ileleue Morchunt, b-p-oa Frank's zms- druk trekken ter, cn dc jongem m met wien zij sprak, was Allan Morris, een vriend van «e:i baron. „Kom," zei Mordnimt cn legde zijn handen op de schouders dier twee, „gij hebt nu lang genoeg bij elkander gezeten: vergun me. dat ik nu ccn woordje alleen niet Allan spreek ,.le moet altijd je vriend naast je eeuwige j hebben, Frank, 't is net alsof een gewichtig geheim jullie verbindt." Helere zei 't snel cn ongedwongen en toch was dit woord als 'n steentje, dat in den vijver geworpen, in 'n oogenblik het geheeJe watervlak in be roering brengt; een eindeloze bewe ging gaat uit - '.x T getroffen iniddel- pun: en trilt, w eg na kiing le-.-kcnend. altijd verder en spoedig Js spiegel gladde waterbeeld gebed veranderd. De jongemannen wisselden een snel len, betetkenisvollen blik* en Llelene, die hun zichtbare pntroering niet op merkte, ging voort: „Ik dacht dat als je 'n heel jaar niet elkander reist, je gelegenheid genoeg gehad hebt om vertrouwelijk te zijn; ihuis hebben we allemaal recht op je conversatie. Frank." „Nk-niand maakt zooveel aanspraak op mijn gezelschap als mijn vriend," zei Mordaunt. „Hij is mijn deelgenoot, die in sfonn en zonneschijn altijd trouw naast me stond, nietwaar, ouwe jongen;'" De aangesprokene was ceu jong- mensch van omstreeks vijf'en twintig jaren, nagenoeg zes voet lang, met een laag doch breed voorhoofd en zoo sterk vooruitstekende kaakbeen- de"e>\ djaf zjjr> kip als iu 'n tmnl de en over rank Mor- J uitliep en zijn bleek, ingevallen ge- j zicht een afstootenden, driehoekigen I vorm had. Zijn ncas was smal en recht; onder dc fraai gebogen, don kere wenkbrauwen loerden twee wan trouwende, doordringend-sluwe oogen. Dikwijls vloog 'n koude glimlach om z'ijn dunne lippen cn ook nu, bij Mor- daunt's lof, klonk in zijn slem een lichte spol. „Ja, men vindt zelden zoon dank baren en aanhankeiijken vriend, als. gij, beste Frank i" „Ei, 't doet me werkemk goed van a zoo'u lof over mijn broer te hoo- ren," zei Helene. „Goede Hentel'k Denk dat h :iog niet de helft van. zijn verdiensten kent, freule 1 Nietwaar,' Frank?" „Ze weet genoeg van mij," ant woordde Mordaunt eu draaide onge duldig aan de pim+en van zijn snor. Morris lachte 't was 'n zonder ling, hol, onaarg-iiaam lachen, dat den baron blijkbaar onbehagelijk stemde, want hij wierp zijn vriend een verborgen, angstigen blik toe eu keerde zich tot zijn zuster. „Ik bid je, Helmie, zoek freule Ida op en laat mij met Allan alleen.". Na de schertsende opmerking, dat broeders zich zoo gemakkelijk van 't gezelschap hunner zusters welen ie ontdoen, stond de jongedame, op en schreed over 't zachte lapijl onhoorbaar naar Ida Stillwortii. Deze had echter reeds den lieelëu tijd 't gezelschap bij de sofa, en vooral Frank Mor daunt, niet uit het -oog verloren, ter wijl haar vingers werktuigelijk over de toetsen gleden- Toen He1 ene na.der- léviüeshuirifen was een <ter rcdciteit, waar- Maar Guillet, hoewel steeds „oorivenable „Ja ja, maar iedereen ziet niet zoo scherp ais jijlachte de andere en voegde er bij: „Ik weet wei, dat mijn broei' Frank je niet onverschillig is." „Foei Helene! Zoo iets mag je niet zeggen hij is toch Edith's bruide gom? En zou ik dan aan hem den- ken?" „'.Maar geloof je, dat Edith hem be vredigt? Zij is zoo koel eu verwaar loost hem." ,,'t is 'u eigenaardig schepsel; ik weet zelï nog niet wat zij nu eigen lijk van plan is te doen." llelene zweeg; zij wilde don draad van het gesprek niet verder voortspin nen, want zij had reeds 'n blik geshi-ï gen in de gespannen 'verhouding tus schen de beide meisjes en opgemerkt, dat de jongere zuster bitter en lief deloos over de oudste oordeelde. Zij had echter beiden hartelijk liet' en daarom deed 't haar leed, dat cr zoo, onvriendelijk over Edith gesproken werd. Telkens wilde zij om ophelde ring van dc tegenwoordige verkoeling vragen, want vroeger was !t anders geweest. De gedaclile evenwel, nieuws gierig én indringerig te schijnen, leg de haar ook telkens weer 't zwijgen op. „Waar heeft uw broer tóch eigen lijk mijnheer Morris ontmoet,vroeg Helene plotseling au h pauze, waarin zij gehéei in haar gedachten verdiept, stil naast haar vriendin had gezeten, „Ik weet 'I niet juist; misschien in Duitscliland of in Parijs; zij troffen elkander en bereisden dan 'n jaar lang het vaste land." (Wordt vervolgd.) de, kromp zij plotseling ineen en keek ijverig in 't opengeslagen muziekboek, dat voor haar lag. „Hoe vindt je Frank's stem." vroeg Helene. „Mij dacht dat hij 't duet vanmor gen beter gezongen had Xiij scheen verstrooid of ontstemd." „Den boeien dag is hij al zoo vreemd," zei Helene en keek bezorgd naar haar broer, die in een ernstig gesprek me.' Morris gewikkeld scheen. ,,'t S.chijut dut hij geen rust kan hebben of d'.e Morris moet bij hem zijn. Ik zou we! eens graag de oorzaak van die buitenr/rwone gehechtheid willen kennen. Het komt mij zoo vreemd voor. Hun naturen zijn zoo geheel verschillend van elkander 1 Uw broer is opgeruimd en openhartig, zijn vriend, ernstig.en eenigszins somber." „Men zegt, dat 'n vriendschap/ge bouwd op verscheidenheid van karak ter, langer duurt dan die van twee uMHisehoa met gelijken aanleg." ,,ln dit geval denk ik cr toch an ders over, Helene; hoe 't komt weet ik niet, "maar een zekere twijfel dringt onwillekeurig aan mij op." „Frank trekt 't gezelschap van zijn vriend openlijk vóór alles." „Ja, cn ais ze dan scheiden., is hij nooit zichzelf, maar geheel veran derd," T „JL heb hem nooit zoo uauwlet- tcid gadegeslagen als jij. lieve," zei Helene niet 'n schehnsch. L.ehjc. '11 Verraderlijke blos bedekte Ida's gezicht, toen zij, een weinig ter zijde gekeerd. Helene antwoordde: „Dat kan iedereen toch opmerken."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1