Bureau: HOF S, ALKMAAR. - Telefoon: feuilleton" Hef No 34* jWA ?<t NOVFwnFR 1«J2l 'V !4e JAARGANG Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ,ONS BLAD ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1 25; elkeregei meer f 0 25; Reclames per regel f 0 5 5: R" iek „Vraag en aanbo ij voot- U'tbetaling p. piaat. ig f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,- Oe verkiezingen in Beig;ë. (Van onzen Belgischen correspondent). DE UITSLAG DER VERKIEZIN GEN EEN TRIOMF VOOR DE KATHOLIEKEN (Brussel, 24 Nov.). Pas hedenmorgen, dus drie dagen na de verkiezingen, zijn de volledige uitslagen der stembus bekend gewor den eu we haasten ons er een algemeen overzicht van te geven. ben objectief overzicht, want w'e beleven hier liet eigenaardige geval dat naast de katholieken ook de libe ralen en de socialisten triomfkreten aanheffen, leder beschouwt het van zijn eigen eigenaardig standpunt en weet het zoo te draaien dat de verlie zer ten slotte nog wint. Het gewone manoeuvre, bijzonder hier in Belgie. Objectiviteit en nauwkeurigheid zijn nu eenmaal geen Belgische deugden Er is eigenlijk mwar één partij die wezenlijk versterkt u'.t den strijd komt en dat is de katholieke. Voor de katholieke partij was 20 November een triomf boven alle verwachtingen. Ziehier den algeirieenen uitslag. Le katholieken winnen drie zetels te Brussel, één te Der.dermonde, één te Hasselt, één te Virtan, één te Aalst, één te Gent, één te Diuant, één te Ostende en één te Turnhout. Totaal elf zetels.Zijvevliezenéénzetelte Roes- selaere, één te Mechelen eu één te Sint Niklaas. Blijft een zuivere winst van 8 etels. De liberalen winnen één zetel te Namen, te Hoey, te Charleroi, te Mechelen, te Thuln, te Brugge en te Aalst, totaal 7 zetels. Ze verliezen er eciiter 8één te Duiant, ljper, Hasselt, Turnhout, Gent, Virton Scigniet en Luik. Blijft een verlies van één zetel. De socialisten winnen drie zetels, respectievelijk te Luik, Soignies en Gent, totaal drie. Ze ver liezen er echter zeven respectievelijk één te Thuin, Brugge, Charleroi, Hoei, Namen, Ostende, Dendermondc. Zoodct de mciiwe Kaïuer bestaat uit Katholieken met 81 zetels. Libera len met 33 zetels. Socialisten met 66 zetels. Frontpartij en Daensistcn met 5 zetels. Oud-strijders met 1 zetel. Totaal 186 zetels. De vori e Kamer bestond uit Katholieken met 73 zeteis. Libera- .en met 34 zetels. Socialisten mct7u zetel.-. Frontpartij en Daensisten met 5 zetels. Oud-strijders met 2 zeteis. De eenige partij die met recht tri omf mag roepen is dus de katholieke partij Het* kiezerscorps heeft daarmede duidelijk zijn wil te kennen gegeven dat de katholieke partij ten slotte de leste regeeringspartij is en blijft. Gedurende de verloopen na-corlog- sciic jaren beeft men aan den lijve uunnen voelen wat een niet katholiel ministerie, waarin de socialisten onder den dekmantel van „union sacrée" steeds den baas gespeeld hebben, voor België beteekent. Het is iedereen duidelijk geworden dat ce socialisten s lanos nijverheid naar den dieperik hebben willen sturen door de nioed- v.ïllige_ beperking der voortbrengst, dat zij den handel beroofd hebber van de onontbeerlijke vrijheid, dat z:j met hunne bevoorradingsdictatuur iniiiioenen en millioenen verawaiiselu hebben. De ondervinding, welke de Belgen hebben kunnen opdoen gedurende de ze drie jaren, heeft geleerd dat er slechts één partij in België bestaat welke alle waarborgen oplevert voor de heropbeuring van Belnie voor de bevordering van vrede en orde. Dat is de katholieke partij. Als wij in groote lijnen de algemeene richting van de verkiezing willen vertolken, dan is het dat het land uitspraak gedaan heeft niet alleen in katholieken zin, maar in een gezond democratischen zin, vooral in den zin van de katholieke Vlaamsche demo cratie. Dit is des te voller aan betee- kenis, daar nooit voorheen zulke ontzaglijke krachten van invloed en geld tegen de katholieke Vlaamsche democratie werden gemobiliseerd. Dit is vooral voor Antwerpen het geval. Daar hadden zich de conservatief- katliolieken onder leiding van staats minister Segers afgescheurd van de vereenigde katholieken onder de lei ding van burgemeester F. van Cauwe- leert. Segers had te zijner beschikking 5 dagbladen en 2 millioen frank. Van Cauwelaert twee dagbladen, waarvan het eene pas gesticht en vee! goeden wil en liefde voor de zaak Van Cauwelaert behaalde 43207 stem men, (4 gekozenen) Segers slechts (4.067 (1 gekozene). Onnoodig te zeg gen dat de conservatieven omver vie len van verbouwereerdheid. Diezelfde katholieke Vlaamsche democratische gedachte zegevierde op schitterende wijze in Limburg, Oost- en West Vlaanderen. In Limburg komen de liberalen en nationalisten of de anti-Vlamingen deerlijk gehavend uit den strijd. Te ijper werd de liberale Glorie niet herkozen tengevolge van zijn anti- Vlaamsche houding. Te Brugge win nen de liberalen dank zij de Vlaamsch- gezindheid van hun candidaat, ter wijl hier in Brussel ook het aantal katholieke Vlaamsche stemmen in aanmerkelijke mate aangroeide. Te Gent werd de liberaal'Buijsse om de zelfde réden niet herkozen. Te Oosteu- de-Veurne werd de tweede liberaal niet herkozen, omdat hij geen rechtzinnig Vlaming was. Te Kortrijk kregen de katholieke Vlamingen een onverwacht aantal stemmen, tengevolge van de anti-Vlaamsche houding van socialist Debunne. Het behoeft geen betoog, dat bij de vorming van het nieuwe kabinet reke- litig zal moeten gehouden worden met déze uitspraak. De katholieke Vlaamsche democratie wil geen ver- oana met de liberale partij, dat is overduidelijk. De katholieke partij ischt, dat zij als de sterkste onafhan kelijk van iedereen de vlag hooghoudt. Zij wil van geen ondergeschiktheid aan welke partij ook, weten, al draSgt dan nog de liberale partij een vreed zaam masker. Wel zal de katholieke partij beroep doen op de medewerking der andere partijen en daarvan zooveel aanvaarden, als deze voor 't welzijn van 't algemeen bieden zal. Want de vooruitgang, dien zij maakte is niet goed genoeg cm de partij toe te laten geheel op eigen krachten te steunen. z.ij zal vcrpnciit Zijii ue ïueucocr.tiiig van hare tegenstrevers voor het sa menstellen eener regeering te aan vaarden, doch zij zal zich bij de eischen der anderen niet moeten neer leggen. Het zal noodzakelijk blijken, dat er omtrent verschillende kwesties een accoord tusschen de partijen ge troffen wordt. Doch zulks zal mis schien niet gebeuren dan nadat eerst een extra-parlementair kabinet, waar voor in sommige bladen een lans ge broken wordt, of een andere combinatie onmogelijk zal gebleken zijn. BUITENLAND. DE ©OHFIHEMTSE II WASIMTOü. De afgeloopen weck. De corr. der „N. R. Cl." te Washington seinde als resultaat der conferentie over de tweede week als volgt: liet resultaat van de afgeloopcn week kan moeilijk bevredigend genoemd worden: Br hoerscht aan alle zijden ontstemming. D Franschen schelden, de Engelschen zijn slecht gehumeurd. De Chmeezen hebben reeds gedreigd le zuilen vertrekken, maar hebben hun bedreiging verzacht. De Ja partners schijnen steeds sterker vast le houden aan de 70 procent voor hun vloot. Verder traden er déze week nog Franseh- Italiaansche tegenstellingen aan den dag. De Amerikanen zijn zichtbaar teleurge steld en niet op hun gemak «foor het feil. dat het resultaat van deze conferentie, die nog steeds een vredesconferentie -moet zijn als het ware het oplichten van het deksel van de doos van Pandora is. Deze imlerlijke moeilijkheden worden nog vermeerderd- door de propaganda, die er van builen af gevoerd wordt. De gedele geerden en journalisten worden over stroomd met circulaires en brochures, deels vsm amtó-Engedsche,dceïs van anti- Jupan- strekkteg. Bovendien hecrscht er in dc Amerikaansche pers een zeker ongeduld uit vrees, dat Amerika zijn beste kaart ontij dig zou uitspelen. De atmosfeer is ondanks dit alles niet beslist verontrustend. Dergelijke phasen zijn de onvermijdelijke verschijnselen van kritieke conferenties. Daarom is er ook geen spoor van werkelijke vrees. Bij de behandeling van dc moeilijke scSie strekking. Bovendien hecrscht er in de extra territoriale kwesties in China, die Zaterdag in behandeling 'kwamen, leggen de Japanners bij alles den besten wrl aan den dag, maar vermijden elke uiting, die tot concessies zou kunnen verbinden. Het Oostersche vraagstuk. De commissie voor het Verre Oosten is onderhands overeengekomen, in principe te besluiten tot het opheffen van de bui- tenlandsche postkantoren in China. Ben daart-oc strekkende motie zal worden op gesteld door de sub-commissie. Permanente conferenties President Harding hoopt, dal dc confe rentie in zekeren zin permanent zal woTdeu en dat dc naties op gezette tijden zullen bijeenkomen om over internationale onder werpen le beraadslagen. Naar men verneemt heeft de President ïeeds over dit plan van gedachten gewis seld met enkele buitenlandsche gedelegeer den. Zij verzekerden hem dat dit mogetijk zou zijn. Als oen eersle slap in de richting van de verwezenlijking van Harding's plan voer een associatie van naties, werd in hoogge plaatste ambtelijke kringien verteld, dnthet mogelijk is, dat de thans niet ter confe rentie vertegenwoordigende naties inet inliegrip van Duitschland zouden kun nen worden uitgenoodigd om de genomen besluiten mee goed t» keuren. Hen financfeeté co..,c De „Daily expressmaakt in een tele gram uit New-York melding van het ge rucht, dat Amerika wellicht een nieuwe in ternationale conferentie bijeen zal roepen-, die len doel zou hébben te beraadslagen over een vermindering van de ouiogs- sehuld aan Anfcrika met tic helft. De „Daily Chronicle'' heelt een telegram uit Washington; dat liet denkbeeld om ko mende jaar eent financieeie eu economische conferentie le Parijs of Londen te houden, veld .wint. Duitschland zou daar uilgenoo- digd worden, indien het de betaling van de schadevergoeding tot dat tijdstip voortzet. 1 f Het vertrek van Briand. Briand iic-jt. vóór hij zich inscheepie, nog gezegd, W?.t hij niet ko.r antwoorden op de re de Y of ring van Curzon, daar hij den offigfetfk- -tdkstwrvan niet ticaal Om trent dc ouH.upening zeide Briand nog, dat Frankrijk fop dien weg 'even ver zal gaan als welkjhuid ook. Ondanks hat gevaar, dat hel loopt, hoeft Frankrijk zijn' leger tot een derde terugge bracht. Hoeve) de wet voorschrijft, dat er drie lichting-"., onder de wapenen gehou den moeten - orden, zijn er op het oogen- bli'k steehls vee in dienst. Een wcls-cct- werp, dat p het parlement ingediend zal worden, zal oen diensttijd lot de hebt verniind'ereit en dus hot troepen-aantel dezelfde mnly. Frankrijk heelt dus voor het leger meer ,;edaan dan de andere naties voor de vlopj, omdat de ver-mindering, die er overwog-.il is, daar niet nicer dan 40 pet. bedraag: Tengevolge va-u dien oorlog is dc rrófejtWB viool van gireo'.t schepen, van drie eskaders verminderd tot één. Frank rijk is be:v 'd op dit gebied een overeen komst met Be geallieerde vrienden aan te gaan ten oifeic'nte van dezelfde evenredige verminderi'g. Alles bijeen genomen heeft Frankrijk zich de inspanning getroost zijn nd'.öanete v kSod'igiaig, hot Icgcr en de vloot, rnec: j'te beperken dan cemgc andere na tie en zh j verdienste :s er le gr cc Ier om j omdat Frankrijk waarlijk gevaar loopt. De JlUTZoiakeii 'rui'tscihc Y'C-oot he-dirwg-l Bnge.a-nd niet ineci jinaai- Frankrijk g-t cr z.ch rekenschapl van, dat er nog steeds zeven millioen g< rapende Duitschers beschikbaar staan. TeiJstotte zeide Briand nog: Ik stel met voM\?|ning vast, dat liet voRccïi<|s geweest isfdat ik openhartig <te posilte van Fraiukrijk an'ii-et Amerikaansehc vobx neb uiteengs*&Ji om door de gehecle wereld b< greper borden. Ik vertrek naar l raivk- rijk mstigen geest en den vrede in het hart. T Vóór Briosid skih Miacihöe'pte «heeft nxj nog woorden gesprotei, <3£e aries* zijn <vp- gemerik<L 'Hij .bmadrit itoi aan dte .Amerikanen van IXtfJlsdke afkomst, die dtrppea* in. dn rangtèn van. het Amerikaansc-Sie Jeges* ge- i'lire-dlca. hehbeii en veirzoolit Siitei aan hun verwainifefl in D uitscehlaiifti te •maken, «doft Fraaitko-ijik, am idobtogüc befarik- kdngien met iDnitsdhiand te tknanen 'hervat ben «41sL'uil|en<d wa-oht tot da geest cl»3r PruiisMi'e jonkers dtood i<s. Ftranlkdjtk, »e^- de BtsoiuiiL mag wiet <l'CO'-r yvva&Iieid aan juieaiwe aanvn^ieii van tAoobat'Cdfen en li>ot gfavaaa* daaxveor be- ataat, zooöaüg de jonlkeirgieesit bcsitaait. ©ORiteenidiD töejuiefhaingien weciTis.Kalden waiDiBeea" Briand z-egt in Amcriüia i<t Z'jn «m er dten döiiüi van Finaflilk'rrlk tfé tbreng'cii en tovens om ca* de verEdkerLng ie gevm, dat Firar-lkrijk voor dhn wtvreld'vneifite wjü werfkA-ii m&l iieteeifdfó vuur, wsarmedö het 'den sSirijd v.0Otr de oivefrwiinnitii^ gevo-emd ■h-eePt. Gij, zeikte Briamd-, zijt iui •ÉnT«oj>a ge komen, Bi'let oan oen ïWfvolik te helpen, maar oan een natie le sibeuaen, wi<or be- sohaviriig bodreigd werd. En zoo ik ai veT- pStdut b'eiL 'VtRTVoIgde Brkm-d, te zeiggeiu, dolt Finainiktijk gewapend nioeil fónj-ven, dfeim ils dat tnaei slechtd voor Fra;:Eii-ijik's eCgien vekiigheid, maar tevens tor bes>dien:idi*g van de gelieele beschavkig. - Kei is ntet Frmkri/iks sahnild vvanmeer het door zijn geto^rafasehe iiggiing de soydtiiait van de weTieJLcF' gt&wox«d'2£i is. De R h oiniircli - West f aei sclie ZeÊtwJig ver neemt uit' Riga, dat voügeirs Rus-sisohe be- ribh'uen Japan eir So'wj e t-R uriaai'd op «een afzonderlijke bijeenkomst de .optossimg van bet Siberisch probleem willen zoeloen. Sowjet-Riusdainjd zou aan Japan ai'.üe redi- ben in. Maartsjoerije en Glriina, inmat udilzoai- •deriiifg van Mongolië, veaorekei-en,. en ook coiiee'ssies afstaan. Japain zou diap zijn iT-ocpsn. iiiit Ocst'Sib&rië wegÖPökfoen. WAi- diiwosloïk zou aan de Repu'bkek vam bol \'eirre Oosten komen. De kwekte van Saikalië en die. van <Lc sohaj'iio!oosisibeClMiiig der JapacKvohe burgers in Siberië zou tater geregeld worden. E'lv v', Ei'i i ÜS IEX-.LAN - De onlusten te Belfast. Officieel wordt medegedödld, dal tiet aiiiutoi sruohlohers tie Bei la si am «de afige- ióo-pen week iieefi boj'ragen; 13 piroie- slaivten en 14 katboMck-en gedood; 61 pro be stanten en 31 kauihoiie'ken gewond. De stand van raken. Biilkenhear, de lord-ciliarieeiflor, iticefl Zatendag gesproken te Tunibrid'ge Wei.s. Hij ze-ido, dat bij niet met vertrouwen kon voorspellen, dat bet Iersehe vraagisCnilc op bevredigende wijze z-ou wontien opgelost. tVat de regeering aan dö veritegi .'woordi- g'Ers van Sjiii£i bain bad aangeboden \va.s, dat behalve op een «of t'wee pumlen. ivaar- onilTéiDt vooroehoii'd is gjemiaakt, tiet «oeinc beitircfiiende de tariea^en, hot andore. be- iTeffeiiid-e faoij'.-ibiferi voor de vloot, het geen een «vjiaie en oinamlsibaie aaii^elegion- ei-d voor EngeAand Is, leriaoid in ptredros dez^fdte pO'sitLe zail w-ordl^n i/ebracht ais bet 'dtomóniion Caoiada. >s gismoiklkeilijik le zojgen: waarom aoerpl gij geen kger op die been en dwingt gij lentand, maar oiis ■dut weid g-D'J'aan, 'hoeveel diehtex* zou men •fel Zijia bij een tcvredJen Ieriai.n.rJ'? Niemand kon or zich oaw bcckbiigien. dal die regeermg niet ben les ie aan leriiacid iiot geheel vam zijii «h'is'uorische o.s-ohen teslbccid. DE CREDIET-ACTIE EN DE REIS VAN STINNES. Zalerdügoebtend Jreei'-t hot rijkskabinei nogmaals een bij-eenkonn^t aan de crcdkxt- aotio der iaduslsije gewijd-. Na ai'ioiop vam d«e vergadering gal' Sibimnes, die Vrijdag avond Via Robberdiaun naar Beriijm r:ier- gokeerd is, a aai enlkele Utedeii vain%bet ka- bineil, waaroTider den rijiks3iaui>^iier, in- Jac/hEngen o\*0r zijn reis en over die resul- tailien vam die bespretkis^en, hij in de Emtgela-ciie hootdöted g-enroerd. Een gebaoh tenwisseiüig, die iwee iinir duurde voigde daarop. Owr heit aissmJ4iat van Siiiiinne-s' reis -dioen a.lheailei gftruohben die romiJe. In fcrintgen deir Duóbstóhe vc-'iikspartij wordt beweerd, dat tiet resultaat gumsibig iis, terwijl iai asidore poliitidke kriingen vvv*- zeikorcl ivorotb dat Sfinmos niet 'heebt be reikt, wat hij hoopbe te IxireiEoen. Hoi feit, dóa Sbsriaws®, zij-m indcruk'kcii «a n enkoie beden van het kotelet beeft mede- gedoe5di, moet in geen geval wordon i>c- sehoaivvd aks het benvijs, ehait Stimmos booh im TC(g^erL«ig.sioipdtracbt naar 'Emgtelainid' is gereisd. Dit is niet tiert geval geweest. De regeeriiyg heeft örieen bel oordteed van den jgr-ooteai iaiidiut&laiodl wzBen kennen. ENGELAND EN FRANKRIJK. De Informal'cn spreekt nnar aanlti- dir.g van een bericht over de zending van een Britseh oorlogsschip) naar Mer- siiia, over de slcelrte stemming, die le gen Frankrijk tieerscht. Atgemieen word' eikend, dat Frankrijk bijna nergens een goede pers heeft. Men zou wrilen, dal het Franscfhe sln.nê'purA beter bekieiKt ge- anaaikt werd' in den vreemde. LTIomime Liibre vindt, dat Frankrijk Tiet verdrag niet Angora verkeerd heeft aangepakt. Met het oog op <le Britsehe levensbelangen in den Levant had Frank rijk daar voor Engeland uit d-en weg moeien gaan om con-ccssies tegenover Duitsehlaiid te bedingen. r-e Ii-.oin ..on zeg. e«n ar tikel nog dal de richtsnoeren van de Fransehe en 'cische politiek tegenover elkaar s'.aari, ral waar de diplomaie een geschil nregelen. Als er oen ge schil in naam was, zou Frankrijk daar Engeland tegenover zich vinden. Enge land is buiten zich zelf, omdat die Fran- sc'lie s't a als lieden d-e verstandhouding niet de Vereenigde Stalen. epg'Or maken. Als die Franschen niet van imperialisme be schuldigd willen worden, zuilen zij in of- ficieele toespraken enkele onvoorzidhtig- heden achterwege moeten laten. In strijd met de bewering van sommi ge bladen heeft er o,p het oogenblik geen enkele concentratie van Britsöhe troepen o,p Cyprus plaats. Er is ook geen sprak? van een ontscheping te Mersina. OPPER-SILEZIë. De D uit sclh - Pool sch e economische con ferentie zal nu (och in Opper-Silezië wor den geüiouden. D2 opperste raad heeft dit goedge keurd. Alleen is nog niet uitgomaalkt in welke stad de onderhandelaars bij-een zul len komen le Beuthen of le Katlowite. Deze laagste stad heeft cte meeste kansen. De verschillende vraagstukken zuilen in 12 commissies word'en behandeld, 11 dezer commissies zijn reeds samenge steld. De eerste commissie behandelt ce spoorwegen, de lwoede water en eJectrl- citei/t, de dorde de Aralut avra ags tukkeii, de vierde post, telegraaf en telophoon, de vijfde liet d-ouanesleisel, de zesde de ko len en andere mijn prod neten, de zeven de de organisaties van arbeidgevers er» arbeidncni-crs, de achtste de sociale ver zekeringen, de negende het veikeerswe zen, de tiende de rechten der nationali teiten, de elfde de bescherming der min* derht'den, terwij] de fwaalfde een soonl comimissic óver de andere comonissie en o-vcr het scheid-sgeredhtshof zal zijn. De elfde commissie zal haar werkzaam? beden te Geneve beginnen en later in Opper-Silez!ë vcorteetlen. De Zwitser Herold heeft «"eweigonf nogm«a?.Is ais deskundige op te treden. De Tsjechische industrieel liodaoz beeft f 'de? uiSnoodiging ranvaard. 6EI3. 1HIWJL HET. PROCES LAND RU. Het verlhoor tier tieslwuKlisan is Zatcp- vmfrteir/jst. AVcer störnten cr tal va»' tteoaen niet "bccndeTcn tn aséli, te Gam. bals gfcvoitjen, jn; <ie gerechtzaal oitge* s'atkk Men herinnert zich uit ons over zicht van «len vorijjen das. dat vooral dr, I'aul, c-en der dtesktmdiffen, zeer stellig ia zijn veüklarkigen ia geweéslr er zijn stoldeen van drie mefischelijfce geraamfea i:i den tuin en in oen asohhoop in eet* loods van Landrö'a Ul'iatje te Garabaisge- - vonden. Dr. Sa'tivez, die de le Gatribaia gevonden landen onderaoefnt heeft is eveneens zeer stellig in zijn uitlatingen geweest: ide ge vonden (ancien zijn menscfienlanden, vrcuwetanden. Landru's verdediger, mr. de Moro Giafcvrri, heeft natuurlijk gezien hoe ge- 1 vaarlijik het geiuigeinis der deslcuntcligera voor Landru is. Hij heeft gezegd, dat hij, zoolang de getuigenissen der deskundigen duren, geen deel zal nemen aan liet de bat en dat het er niet vee! op aan kwam, dat, volgens het procdsvciibaal der afge- legde verklaringen, de beenderen, die er gevonden zijn, gehee'le geraamten zijn. Ik aanvaard, zeide mr. Moto,.!»! debat over alles, wat er in iegenvoordigheid van mijn cliënt den i.zden April te Gambais gevonden is. Met wat er later gevonden is, kan ik m.ij niet ophouden en dat gaat 1 Landru ook niet aan. Het Jcomt er-nu op g^hmm van €ezy Dell. „Nu, wat heeft da' mei jou le ma- en? Jou familie is wél zoo oud als de zijnel" „Ja, maar hij is 'n zonderling,- 't kon hemt wel cens invallen, mijn ve.' leden na te snuffelen en dan zouden cr waarschijnlijk beletselen voor mijn wenschcn te vinden zijn. Je weet hoe ■k de laatste drie jaren doorgebracht heb;^ iu ben bang voor den ouden heer.' ilCc zal ik zijn genegenheid win nen „Ga direct naar hem loc en vraag hem ue hand. zijner dochter. Mcrdaunl ik had waarlijk niet gcdaciU dat'jij zoo n lafaard zijn kon. Ga toch wees een man en geèu bloodaard „Morris, jij.... jij, dje weet wat er met mij aan de o'verzijde van den Oceaan gebeurd is, kunt mij dat aan- ra'deh en mij 'n lafaard noemen", liep Frank vol bitterheid uit. „Och wat, heb je dan niet zelf alles goedgevonden 1" „Ja, ik; ezel die 'k was!" „N'u, lach je zelf dan uil of ga tuilen als 'n meisje; doe wat je wiil ik ga 'a wandeling doen. Ga je iticc „Neen I" „Bcsf, ik ga ailccn 'i parii maar wat if. en neer; inatuj ik hoop spoedig uw park!..,. Hiermee was hij opgestaan en boo zich over de leuning van Frank's stoel. De baron keerde zich om en zag Allan's oogen sarcastisch op zich gericht. Onwillekeurig viel hij uit: „Al lan Morris drijft me niet tot het uiter ste! Ik zou mijn geduld kunnen ver liezen en dan liep 't slecht voor je af!" „Ei, ei, iaat dat geduivel, Frank, laat het maar!" Eu nu stonden ze tegenover elkan der.- oog in oog. Morduunt wierp drei gende blikken naar zijn vriend, terwijl deze hem mat met die eigenaardige, half spottende uitdrukking, die aan zijn uiterlijk iets demonisch ver leende. „ik ga nu," zei hij langzaam. ,..Iij kunt over jc verdere plannen naden ken. Doe wat je voor hel besie houdt. Maar wat je ook beslui Ion inoogt..., vergeet niet dat je geld noodig" hebt. en wel zeer dringend." Hij sprak deze Taaiste woorden zóó beslist, dat zij geen verdere verklaring eiscliten en Frank Mordaunt bevreesd en verschrikt tot hem Opzag. „Jc hebt mij toch verstaan, Frank," herhaalde Al Lui en verliet de kamer. Ja, hij had Item verstaan! Maar al te goed! Ais gebroken zonk hij in den stoel terug, balde.in maeh'elooze „woede de vuisten en zond zijn vriend een ruwe verwen selling r,a. Dan knuste hij de armen over de borst, het 'I hoofd hangen ca bleef zoo n wijle, ia somber gepeins ver loren, hewcg'ng'oos zitien. t flchemerde reeds- in dc kamer. '-.or Frank .Mozdauni's geestesoog opende zich 'n huiveringwekkende af grond; een schrede nog maar en hij sLorlte reddeloos naar beneden. Nog voerde zijn beter ik een zwakken strijd met den verleider. NFog vermaande 'I hem den voet terug te trekken en zich af te wenden van de donkere diepte, die hem dreigde te verslinden. Maar 't bewustzijn van zijn onmacht, de vrees voor smadelijke afhankelijkheid van'vreemden wil, belaagde zijn goede voornemens. Zoo werd hij heen ca weer getrokken en kon slechts zwak ken weerstand bieden; van alle kan ten dreigde schande en vernedering. Waarheen zou hij zich wenden, waar hulp en redding vinden Niemand, niet eens Allan Morris, die toch al zijn geheimen kende, wist van dit verborgen worstelen eu dezeu kv.cllendcn strijd. Hier kon ook nie mand helpen noch raden; hier moest Mordaunt alleen kiezen tusschen goed eu kwaad. Plotseling schrikte hij op, als ontwakend tui een zw.u-cn droom en keek vreesachtig om zich heen. Had niet ergens een oningewijde iels van zijn innerlijke onrust bemerkt?. Maar een vluchtig rondkijken stelde hem aanstonds gerust. Hij wist zich alleen in de groote ontvangkamer, die door 't gezelschap verlaten was. Haastig schreed hij door de zaal en bereikte dcor da t<?ge:ioverges!e!de deur cic hal. Juist in 'l volgend oogrotbiik werd eok de deur, die naar de roods kamer voerde, geopend en ecu man trad le voorschijn. De hal was slechts zwak verlicht, maar uit de roods kamer viel een lichtschijn, op den onbekende, die niet Immer vreemd bleef- He' was j Robert Blunt, da particuliere secreta ris van den slotheer van Cozy Delf. DERDE HOOFDSTUK. „Wel, dat treft," zei Mordaunt bij zichzelf, nadat de deur den- roods ka mer weer geslo Ic.i en de hal weer even donker was als te voren. Naasl de deur van den ontvangsalon voerde 'n bre-ede trap naar dc tweede verdieping. Deze trap trachtte ds secretaris tastend to bereiken en sliet daarbij plotse ling op Mordaunt, dien hij niet op de ze plaats vermoed had. „Let toelï beter op," riep deze hem allesbehalve vriendelijk tce. „Tc Vraag verschooning.dc hal is zoo donker, dat „ik inoet u 'n oogenblik spreken," viel Frank heul in de rede, „wilt u zoo goed zijn hier binnen te komen? De ontvangsalon is leeg." Beiden traden binnen. Nadht.de ba ren zich er van verzekerd had, dat er niemand aanwezig cn de deur goed gesloten was, mat hij zijn tegenstander met zij-i oogen van T hoofd lot de voeten en sprak: „ik wou even 'n ze kere zaak met u in 't reine brengen." De ander boog. Mordaunt stond met opgericht hoofd 'ti weinig ter zijde, hield beide handen op don rug en be schouwde Blunt eerst even stilzwij gend, tot hij eindelijk begon: „Weet gij welke betrekkingen cr lussïhen ons bestaan „Ik denk het wel." „Wilt u zoo goed zijn ie verklaren, wat sii den'-t"?' „Ik. denk dat de betrekkingen tus schen twee beschaafde mannen altijd lijke te zijn?" „Oho! Gij gelooft tocli niet mijn ge- llijke te zijn?" „Welzeker." „Dus gij houdt u voor even zoo edel ais de gasien van Cozy Dell?" „Zelfs voor edeler dan sommige van hen." „Dacht ik het niet. Laat mij u even zeggen, vriend, dat uw gewichtige po sitie hier in huis u aanmatigend heeft gemaakt. Weet gij nog, hoe gij mij gisteren iu 't bijzijn van mijn vrienden beleed: gd lïebt?" „Neen, ik weet alken dat ik mijzelf voor 'n beteediging. bewaarde." „Ik beval u slechts mijn paard naai den stal te brengen." „Dat is 't werk van den stalknecht, niet 't mijne." „Gij deedt échter '1 zelfde voor freule Stiihvorlli." „Ik zou voor freule Stillwórlh eet) menigte diensten kunnen verrichten, die ik ti zou moeren weigeren, mijn heer; maar zelfs niet voor de freule" hierbij richtte hij zich i.i. zijn volle lengte op en blikte den baron vast in de oogen „zelfs niet voor de freule' zou ik tets dergelijks doe.i op uw bevel." „En wat zou i# daarvan afhouden?" „Dezelfde reden, die de uwe zou zijn, lieer baron: mijn eergevoel; want ik neem hier niet dc plaats van ceu stalknecht in. Als a me niels gewieli- tigers le zeggen hebf, d;ui spijt 't me, maar, „Ik heb u gevraagd hier 1e komen om in een zekere zaak mijn argwaan te rechtvaardigen. Gij schijnt u in derdaad voor mijn gelijke te houden''" „Pardon mijnheer, in 't geheel nieL1* „Welnu dan, hoe durft ge 't dan wagen u ails ondergeschikte in mijn zaken te mengesn? Gij liebt groo'ea invloed op Edith Stillworth en ge bruikt dien tegen mij. Gij zijt gewaar schuwd! Ik wil uwe beleediging met dat paard vergeten, maar probeer 't* niet meer tusschen ntij en Edith to treden 1 't Is mij weliswaar 't zelfde, of gij mijn vijand zijt of niet; ais vriend kunt ge mij echter beier die nen. Zoo laat 't dan vrede zijn tus schen ons... hier. hier is mijn hand." Met hoogmoedig gebaar stak hij zijn hand uit, ais verleende hij een gunst. Vertoornd deed dc secretaris 'n- stap achteruit. „Wat, gij neemt mijn hand niet aan," vroeg Mordaunt oulhulst. „Ik beu weliswaar slechts de zoon van arme ouders cn koester ucn vu- rigon wensch mij uit eigen kracht tot een hoogere maatschappelijke po sitie op te werken; maar als ik daar door uws gelijke zou moeten worden, deed ik afstand van lederen adelbrief." „Ellendige," knarste Mordaunt. „Gij wilt mij met geweld tot vijand 't zij zoo I Overigens weet gij wel dat een edelman zich niet met canaille ophoudt." Zonder op deze beleediging tc ant woorden verliet de secrelaris den sa lon en ging de trap op naar zijit kamer, {Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1