„ONS BLAD" F I BUITENLAND. We JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: redactiFno!£633 438 Advertentieprijs: pji»anci@©ie organisatie der Katholieken. No.^o DINSDAG 29 NOVEMBER 1% DAGBLAD Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaaro'öI Voor builen Alk.im.ir ^4et Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Van 1—5 regels f 25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 013: Ru Miek „Vraag en aanboo" bij voon uitbetaling P piaatr ig f 0.60 Aan aile abonr.é's wordt op aanvrage gratis een roïis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag"van f' 500,—, f 400, f 200, f 100, f 60, f 35, f 15,- Om ons katholieke volk tegen overmoed 4e waarschuwen, is door onze leiders her- «taaidelak er op gewezen, dal wij de ont plooiing onzer kracht te eenzijdig gezocht lebben op het gebied der politiek. Dank zij liet algemeen kiesrecht en on- roede organisatie, hebben wij in de po- Ytivk wel ongeveer de plaats bereikt die Sms toekomt, en is het vooral aan ons le danken, dat het liberalisme schaakmat ge- Vt werd. DH geeft sommige politici aan leiding tot de meeiiing, dal het liberalisme reeds dood is, dat het niet meer meetelt. C Dit is echter nog lang niet liet geval; -krast al hebben wij de massa achter ons in al kunnen wij op het beperkte terrein Sier politiek in de tegenwoordige omstan digheden ons voldoende laten gelden, loch ^eheersohen wij nog lang niet bet geheele inaatschappelijk' leven. Op het gebied van de wetenschap, kunst, Stoa groothandel, de financiën, de industrie, de scheepvaart, de koloniale expansie, enz. regeert het liberalisme nog steeds haast on beperkt. Uit ©en a'dg-em-ecn cultureel oogpunt be- ta ken houdt liet liberalisme dus r,og steeds me sterkste -o .,cu bezet; alleen uit den Iw^-weij^oatiSefeSfcclor heeft het zich te- WUggetUwffiïaa. is^&pasaste toekomst zal dc katholieke eawB«tópa^^6ewegiiig hare kracht dus (enessïïiioeteïi gaan ontplooien op weten (schappelijk en economisch gebied. DU is Cook van meet af ingezien door onze sociale (beweging, die dadelijk begreep, dat zij over krachtige economische instellingen moest -beschikken om tof biijvenden bloei te ko teren. Vooral op bet gebied der financiën het zenuwstelsel van het economisch leven (hebben wij nog heel wat achterstand in te haten. Reeds tijdig zijn hier de bakens uü gezet, <loeh het heeft zeer veel moeite ge bost om iets van beteekenis tot stand te brengen. Vopral aan de standsorganisa- Sëu van Inleen en middenstanders komt ÏÏe eer toe dejsJBrifciKjkheden te hebben Verwonnen. foöfe'iipop ander gebied heb- >ai ook hier dc oorlogsomstandigheden de %atholi»k<vyctei£8n liink-=^tool voor ui! gebraeu4v«v^' T'. Wij zullen.'KR-antoöïSen. door.van erAele fier meest belangrijke katholieke finan- tieeie instellingen de totaal-ciji'ers van het jestort kapitaal, reserves" en „opgenomen Jetderi' per 31 Dcc. 1913 en die per 31 Vee. 1920 vergelijkend naast elkaar te plaatsen. Sentr. Boerenieeu- bank Eindhoven' 1013 1920 15e boekjaar 6.998.887 f 51.707.585. «ïanzebank 's-Bosch J 4e boekjaar 1.045.059 34,291.714. anzébaiïk Delft 3e boekjaar 486.350 20.399.567. (lanzebank Utrecht 2e boekjaar 275.484 8.759.334. zaak aan te wenden, maar loch is van hen niets positiefs ten onzen gunste te ver wachten. Over de economische belangen der katholieke streken wordt dus elders en zonder ons besiist. Zou dit veflies niet opwegen legen den praohtigen vooruitgang, dien wij zouerra signaleerden? De financiën moeten dus een voorwerp blijven van onze aanhoudende zorg. En bijgevolg moeten wij ons dus ook verheu gen over den bloei van elke uit katholiek initiatief voortspruitende onderneming. In dit verband wensehen wij daarom nog even de aandacht te vragen voor ccne van katholieke zijde in 't leven geroepen instelling, die, als de teekenen niet bedrie gen, geroepen is om in de katholieke be weging een groole rol is gaan spelen. Wij bedoelen da,in 1918 opgeridlvtc Stichtmg-spaarfoiKhs voor Bodeaicultuur. De werk ring dezer onderneming ligt o-p hot gebied derfand-exploitatie en de ves- tsgiugscredieien voor laiïdlboiiwe-re en tuinders Hiermede raken wij aan een voor de Katholieken zeer belangrijk wnaagsiuk. On ze kracht is slechts gebaseerd geweest o-p een talrijken, wei varenden en bloosenden boerenstand. De beteekenis van onzen boerenstand, die vooral gevestigd is in de zandstreken, is in (ie laatste jaren eer toe. dan afgenomen. Dank zij den vooruitgang der laodhouwwetenseliap, de krachtige booranorganisalie, en het landbouw-cre- -Jiclvvczcn is relatóef hel Jandibouwbedfnji op den zandgrond het meest vooruitge gaan en heeft bijgevolg de katholieke boerenstand in bèteekeass gewonnen. Deze vooruitgang nu heeft een eigenaar dig soort crisis in het leven geroepen; de boerenstand wil zich uitbreiden, doch grond ea liuizsa ontbreken om aan dezen uatnuriiik-en groei te beantwoorden. Wel zijn er in de laatste 80 jaar niet minder dan 400.000 H.A. woeste grond in cul- 8.805.780 f 116.158.200. Voor deze vier katholieke instellingen beliep de vermeerdering der middelen dus van f 8.805.708, tot f 115.158.200, in zeven jaar tijds. Inderdaad een frappant cu levens verblijdend verschijnsel. De me! zooveel zorg en moeite gekweekte plant ,(!er katholieke financieele organisatie is dus in die zeven jaar lot een forschen boom opgegroeid. Doch elke medaille heeft eene keerzijde; ioo is er ook hier weer achteruitgang in ód" ruitgang i fczclfdc periode. Want de in 't 'oog loc pende concentratie van het groot-kapitaal is geheel builen de katholieken omgegaan, liet lokaal l'inancie-wezen in dc katholieke streken is dus juist in diezelfde periode weer ouder den invloed der groote banken gekomen. Wel zullen deze zich als ver- -standige zakenmenschen er wei voor wach ten om hunnen invloed tegen de katholieke posito op langen termijn en spaargeld vloeiden lot heden ruimschoots toe. Blij kens de jaarverslagen en tu&sohentijdsehc „M-edted-ee-iingen", waaraan ook liet bo venstaande ontleend is, bedroegen de to iaie bezittingen der Stichting op 31 Dec. 1918 70.879.92; 31 December 1919 f 742.468.66J4, op 31 Decesniber 1920 1,392.015.37, op 30 Sept. 1921 2.339.114.90. Een regelmatige en gezonde groei dus. Wamsnc-er men bedenkt, dat op de meeste katholieke rnsteffiingen de parabel van het mosterdzaadje van toepassing is, dón twij felen wij niet of ook dit zaadje zal wel tot een forschen boom uitgroeien even als andere instellingen van dien aard, waarvan wij boven enkele voorbeelden aanhaalden. Venhou-dfagsgewills is deze zaak snolier gegroeid clan dc meeste andere soortge lijke instellingen, welllke van k-afaoKdke zijde werden opgericht. Wij zulten om <ttit aan te ioon-en cnlkcfc gegevens uit de twee eerste- balansèK va-n het .„Spaarfonds" vergciijjteii mol dezelfde gegevens uit die baitensen der straks genoemde insteHmg-en Eerste beek jaar: 0-zntr. BoerenS-eenbasfk, Ciestoïl kopilnai en reserven 330, tot opvr. nadd. f 125.543 ddvid. 4; Hanze- banfc 36.500, f 81.351, div. 3; Haoa-e- baxii, Delft, f 22.230, f 77.082, div. 3; HanaetoBk Utrecht31.506, 78.972, div. 4; Spaarfonds voor Bodemen!tuur. 73.614, 602.149, div. 6. Tweede boelejaar: Centx. BoerenSeenh. Gestort kapitaal en reserven 469, tot. opvraagbare ml.ite-.ieu f 319.488, dsvid. 0; i's Bosch 48.800, 291.906, disv. 3; Hanzetaalk Delft f 45.387, 333.043, div. 3; Hanzebanik Utrecht 40.435, 255.494. div. ,4; SpaariooiKls v. Bodenic. 144.843, f 1.050,934 diiv.' 7. Hieruit trekken wij de conclusie, dai de eerste moealijlkheidien voor de „Kal3io- ftfke fénaaicaën" thans achter dten rug zijn en dat bet voor cene goed beheerde ka- tteoltoke instelling onder -die iegenwoor- tum-grond omgezet, docii deze nieuvze dige omstandigheden gemakkelijlker vaM om te stegen dan een 25 jaar geleden. Moge deze concJusie aan Spaarfond-s voor BodeancoK-uur bewaarhekl warden en moge deze ioxetelK-ng in de ioetkontvt nog veel bereiken ten nutte vain hot ka- ttKüüdlte pJalitelamd. In dÉt verband villen wij nog een door veten gevoelden wensen in aügenicene ter. men jiitsjireken. - Wij bezitten dus op fi- naiaa-v:i gebied reeds eêtl aantal iitslefflto- gen,- die or waarlijk mogen zijn. en wij nebben gezien, det andere jonge insteil- lingen beag. zijn, z-ioli lol krachtige licha men te ontwikkelen. Wanneer elke instelling op zich zelf blijft staan bsteekent de financieels or- ganlsalio der katholisken. nog maai- wei nig. Eomi er echter eon krachtige sa menwerking dan kunnen wij zeer veel '-eteekencn. Wij ba lden in dit artikel slechts enkele voorbeelden aan van groo- tere instellingen. Daarnaast bestaan er tDriseliieii wel honderden finan'.iceïe in- iailingen van bijzobderen of plaatse- 1 ijken aard. Als er nu op dit gebied oens enheid en samenwerking te bereiken vvpre, wat een groote macht zouden wij !an reeds dadelijk vormen. De andersdenkenden hebben d t inge zien en daarom bobeorsehon zij do kapi taalmarkt en het economisch leven. Laten wij van hen leeren. grond li|-' nog meerennteels in groote lanrjgooderen, waarop slechts weinige boerderijen voorkomen. Immers zij zijs voorai in de laatste jaren voor het groot ste (teel aangelegd door dB groote kapi talisten uit de inidustrieele en handelswe reld, <Èie daarbij andere oogmerken had dien don de uitbroi-diug van (icn iniheani- schen boerenstand. Die 400 000 H.A. ndeuxw-e gromt bene vens da nog altijd aan-wezage 500.000 H.A. woeste grond geven, dus eene prachtige ruimte voor dc expansie vaai onzen boe renstand. Spaarfonds voor Bodemculteür, die door eigen expIoSinties en door crediet- geróng in deze xlchtnrg w-rl weaken is dus juist op tijd gcSeOmen. Immers na het sluiten van (ïen vrede worden de zooeven be-dsoe&die groote com plexen tot lage prijz-en aamgeboden. En wel, daiak zij de malaise in den handei en industrie, fcn zoo groote ma-te, dat d-e groote complexen zdfs tegen albno-renaai lage prijzen nést meer te verkoop en zijn. WaaT de vraag naar boerderijen thans grooter is dan ooit, is dus hii de tijd gsk-ooien, om deze belioefte te bevredó gen. Het „Spaarfonds" iieeft van m-eel af üch vooriiohltg in deae 'richting bewo gen.- Toen werden in de eerste helft van dit jaar over de 200 H.A. aanvaard én verbeterd en is reeds begonnen met den bouw van 16 nieuwe boerderijen en tuin derijen, waaiwoor bouwpremic ward aan gevraagd en reeds gedeeitriijk is toege staan. Ai-s rnen verder bedemkt, dat in hel tweede haifjaar groaid-aanibiedtngen to be- -hamdeSiiiig zijn tot een totaal van meer dere dniz-enden H.A., dan is het duidelijk, dat bet slechts van de medewerking van het publiek afhangt om in korten tijd op den weg naar bovengenoemd doel! een fkn& eind te vorderen. Aan. medewerking van het geteEbeteggend publiek heeft het tot op heden niel oat- broiken. Zoowel aand-eelen-ttapitaal als de- FEUILLETON BE G0NFERE1ÏT1I TE WASHINfiTON. De beweerde anti-ltaliaansche uitingen van Briand. ïjiPetii Pari^üien,, m<il-dt, <ial de Frau- sche reg£eri% lelegrufjsch aan Wnsbijigioii verzond 'fy&ext -een -idterzoek Ie wijlen in-1 öl-cllen naaT-dc-^Vs-clibron dier berichten, •dié in (hi ÏTaliSanscliie; per.s zijn .tvêci^cg<c- V6U. -Het pan Pentinax toegeschreven tele gram uji Washington aan de „Daily Tele graph" over de wrijving tussclien Frankrijk en liulië, dat zooveel slof heeft -doen op waaien en Waarvan tallooze manifestaties in. Italië tegen Frankrijk het gevolg wa ren, kond inderdaad voor in het blad van Vrijdag." De voorstelling van zaken is niet bepaald malslch.. Dil moge uil do hieronder volgende vertaling van -liet stuk blijken, welke wij dn het ;,Hbld." vinden. De cor respondent of het inderdaad Perlinux Is,-die, ^ooais nien weel, een heftig Fransch nationalist: is, moge in het midden blijven het telegram lieeil sleclits afkomstig van „a French: oorrespondent" begin'! met te zeggen,' dat dc laatste dag, dien -Briand 1e Washington liceCl doorgebracht, voor hem „inderdaad zeer inspann-end" was, omdat Mi -n de eoanmissio voor de onltw-apening te hn3 dien strijd te.' v-oe-ren 'had. dien -,jn-5,:u«idag te voren reeds gewonnen waaudé.,To'ên had hij, verti-ouwen-d op suc ces, het voornemen, van zijn collega's -een uitspraakie verkrijgèri over .de forareeie motie,uitsprekende dut een maatregel tot verdere omlwaiponiaiig zou biggen hullen d'e ■grenzdn der praclische mogcliikhe-den in verband met de nog steeds in Europa be staande toestanden, aldus de cor respon dent. Doch hij moest dit denkbeeld prijs geven, daar reeds bij den aanvang der gchedijre zitting hij zich in liet del're: sic' be- vondpaaoigczien Signer Sclianzer, de voor naamste Italiaansciwï gedelegeerde, 4e voor schijn' kwam mot een voorstel, du! oen plan tot oöHwapening te land -diende te -worden uifgc-wèrkit, strekkende tot algcmecn-e toe passing in. West- en -Mirideii-'Fi-jopa, Ier- wijl Aan Fïurekrij-k -de keuze zou worden gelaten buiten de toepassing van dit plan te blijven, in .verband met zijn bi-zoardore positie. Briand antwoordde krachtig -dat zoo een Ü-engeS'ijlke gang van za&en wc.rd' gevolgd, de geheurlijklw-d, waarme* hij aan -bet eind van. zijn Maandag gehouden rede bekening had gehouden, en waarte gen hij protest had aang-at-eoken-d, zon zijn verwezenKjkt. Frankrijk zon voio -.te ge heele wereld worden aangewezen als de mogendheiddie het proces vam algem-qe- ne pacificatie tegenhield. Daarop- daar Séliajizer mant had geslagen uit tiet 11a- iiaiatiséhc veriucgeii r.'ir atócüneem; ont wapening en 'keer op -k'écr' had -fierliaald' dat zijn regeering streefde naar -verzoening met haaa- vijanaen aan de andere zijde van' de grens door middel van liet doorvoeren van militaire Ontwapening stelde Briand hem schamper -de volgende vragen: „Wie ziin uw vijanden? Kunit u zé noemen?' Sigaor Sclianzer, niet bereid otn d-e 7.ui-d- Si-aven te noemen, waarmede Italië verbon den is -door een- verdrag tot samenwerking sedert de dagen van Rapafl-o bleef he! zwijgen bevaren. Briand ging voori: „Wa de groole legerbepeiikingen helrefil, waar op u stoft, is hel niet een feit, -dat zij nici'. werden uitgevoerd op grond van -de -wet doch als het resultaat van een morcele ineenstorting van het leger? Maak geer deugd van noodzakelijkheid". Toen Briand deze" opmerkingen gemaakt -had; wees Briand opnieuw op hei fei-l, dici, 'terwijl d-c drie toonaangevende maritieme mogend heden z'ondèr dat zij een vijand in de we reld tegenover zich hadden, hun vlooisterk- tc met 39 pGt. zouden vennindeneti, doek desnietiemiii reusachtige vloten zouden be houder., Frankrijk, staande, tegenover een vijandig' Duafechiand en twijfelaclilig Rusland, zijn leger reeds ine! 33 pCt. had verminderd en op het- punt sion-d lol 50 pCt. le verminderen, vergeleken met 1914. •Het einde van de rode van. -den F ran- schcn premier was, gaal -d-e correspondent voort, or.uuatiseh: „Is a bereid met. oa-s rc- gelmalig waarborgingsverdiagen ie s'lui- tón? Indien u daartoe bereid zijl, is de Franscjhe xegeexin^ -bereid haarinilihurr begroeting te -herzien ter beperking van de I effectieve sterkte van haar leger, aldus utl- tê zicli Briand. Briand wachtte -daarop een oog-enbli-k, als om «ijnlcollega den tijd te geven ouf ricSite bêzinneii. Iedereen be; waarde het stilzwijgen. „Alle göda-chte aan hel doen herleven van verdragen is dood", besloot de Fransch-e premier. „Daarom, cisclien wij het recht om maatregelen te treffen voor onze nationale veiligheid zon der dat onze vrienden ons daarin ion-de ren". Briand eindigde zijn rede met liet o-nde-rste-uaren van Ihct denkbeeld, hetwelk vroeger is geopperd, dat drie raden van deskundigen worden gevormd o.m aan de Bewapc-niiigseoaiuinssie verslag uil te bren gen over de ontwikkeling van de militaire luchtvaart, giftige gassen en re-gelen voor den beschaafden oorlog om ze vast te leg' gen in een internationale wol, 'hetgeen al dus ®on moeten -worden begrepen, dat zij geen bespreking zouden hebben te wijden aan -de beperking inzake oorlogsmaleri-eel, de sterkte van legers, enz. I-n dc tiiiddagzit-liBg -van -de Co nun! s- isie raalkle - Briand. die zc'ke-rhc'.d wen-scSHc dal de conteXenJtie, na-inl hij wee-r 'naar Fr'atikrijlk- verlrot-.iken was, geen nee-olutie zou aanneèien in strijd met -d-e Fran-sdhé" belangen met fetïc&Eiii-ig tot d-c ou-lwa,peniingisE(westré-, opnieuw slaag-s fref-i -.dgrior Sehauzer, die zé-cfh ti-a-d ver*, 'kbiard' voor een z-oo-datilge iresolulde: Briand' verklaarde dot Fr'arikrijk a-lieeil kon toesjtemmen i-n eer. T-eso!atic. rite het duidelijlk «naaP-ri, dat in de tegienwoordi- ge om-stsai'dpglhieKl'en oen -wsrstrfik&end'e maatregel tot ontwapening or-pracli-sch w>.is» en rapnak «len -wen-sah -ui-t dat later, zoo-dn-a- de internationale betreWsingen weer rionmaat zouden rijneien .polci'ietk van oilgeim-een-c. o-n-iiwia-pe-nf-ng zou worden uitgievoerid. Briand schijnt tenminste de 'k-laarbiliijMiijkié toestemiming van zijn col lega's -Ie Si-eMien veArcgen mict':- (liizoiid-e- .r.ing vam riir Robert B-or-iien (Canada), 'die -zk-lli o,p -vefsclheidene punten op de zelfde wijze pijile a-l-s siguor ScSianrzer'. liendai'&oM ooer de eortfefenfie. De AiCieidtersafigvzvaair-digidis -Hendeirson (zeide in éen te Derby geihouden rede, -dat Snij er nielt slenk aan geloofde dat de Washing'lonsciie eonvferenti-e iets tot ee- sulfanrt «oo Mjben dat Keieek op^ eén dkiurzaroe beperSiii-iig der Ihew'ajpemngien, tenzij er een- algi-imeene. internationale -r-ecfiilvaardige. T-cgctfeg, ipl'aa-ls had- van -diuiuxzarai-en aard. UcipcTlkii-Tïg van -die wtoot- -u-ewapeni'-igen -was ndèaï' vöMoertdé, et* d-iencfc o-cilx -een hcpcriking plaats' -te -h'èb- Sien van militaire en maritieme toebereid'- seaeii- en de volkomen oipfieffang. van de TVOtecSlc wrni-eïende to-riefiit-itigen, die ■dc .«hentie bezig was te perfectaomneoren. Dtf houding van Japan. De New-YorkseSu- correspondent va-n ■de Daily Espres-s" steJt vast, dal het aspect van -de kwestie der verBi-oud-iug van de feeava^rendingstieipeirki-nKen ipüolse- jv-ng is verbéterd' tengevolge van d-e vér- mindering vk-u -den invloed van veld- maarsclhalh Yamagata te Tokio, Ihel hoofd van de zoogenaauAle „o-ude -StantslieKten", ontstaan door het ojjlired-en va.n prins Hirohilo als regent. !>c co-iiesipopjdcnl meent -tevens lie We ten, dal de Jaipan-séhe geiielegeerdén te Wa-shdmgl-on in «dcl-fo-nmcele be-stprc-kin- ,<;cii met de Brilsehe en Amérik'aansche Seil.etcgcenden ower opzegging vun -het Eaigelsch-Jajpazrsob verdrag, zi-ch bereid to o-n dien het verdrag te anm-u-leeren ten gunste van een drievoudige overeen komst. Llogd O e Orgs. De Ëmg-eü-séhc bladen vernemen, d'a-t -de premier, Mo-y-cl George, hcctll geïnfor meerd -of bij uog plants 8ta.il Ikrijgen dp de „Aq-ii 1 ariia 'die Zaterdag van Sout- •hamptein naar New-York vertrélct, en dat zoo de biiarnenlandsdlie .poli'tiéke vraag- si-uCiten - het, -veroorloyeD, bij anel d-it lïi@f g@fi€?Ma2i van €©sy Deli, m zijn iümi-enste was 't echter niet - - rustig als 't uiicrljjl; scheen. c;ds van.af zijn vroegsle jeugd i - .k:rde hij 'n stei'ken hartstocht, d-3 hoogmoed: Hij geloofde tot iets -te. .verkoren to ...ijn dan anderen u i-.-ncn. Hat hij van aa*me ouders af- 'i3de ea dat' zIj» iage afkomst hem 11 toezag verk de tot die kringen, i ana zich de liooge;*c standen he- 1 'gen, was voor hem een brandende H.!. t Was zijn geheele stieven zich i-aor uitstekende kennis en builen.ye- t.oae daden een plaats-van beleekenis in dc wcre.d te veroveren. Men moest hem keren kennen en achten en zich gelukkig gevoelen met hem bekend le f-yn; dat hoopte cu droomde hij. Door dc goedheid van mijnheer Ge orge Stiihvorth had hij een opvoeding ver boven zijn stand genoten. Op de universiteit had hij met zeldzame la tenten geschitterd en zich zoo o:n- vungrjjke wetenschap verworven, dat alleen de dankbaarheid jegens zijn. weldoener hem kon binden aan. de bescheiden plaats, die hij op Cozv Dell ueklced-de; hij wist zich lot groot® Laiieji bekwaam ca trok cici gratie •".'crha.ii vt-sgi'iijking.u luscrke i v er- wajkc tcrdleastai en ImvaUige vwreeii'. van ïiccg: inUomqi. IIü z.-.£ zooveel werkelijk hoogbeschaafde mannen in de schaduw gesteld, terwijl oppervlakkige, geestelooze zweteers cër en onderscheiding verwierven. Overal omringde en verwelkomde men den hooggeboren jonker.voör den kosterszoon van Cozy Dell blöef iedere salon gesloten. En vandaag veel de hij dit onderscheid weer dubbel pijnlijk. Edith had hem 'gekrenkt, Frank Mordaunt hem bëleedïgd; daar voor zou hij genoegdoening hebbm en door zijn eigen worstelen zou t*j die bereiken. - Hij zou eindelijk ophouden de arme secretaris te zijn; hij zou hooger stij gen; aanzienlijker worden dan zij. al len, die hem nu durfden hooiien. On sterfelijk zou hij zich maken voor t welzijn der meuschen of'vóór de wetenschap. Ach, hij wist niet dat nederigheid alleen ware grootheid schenkt 1 i bel'tige ontroering schreed hij n wijle zijn kamer óp en neer. Nu keerde hij zijn gezicht naar ds tafel; daar lag het Boek der boeken, zijns vaders exemplaar van "de Heilige Schrift, waarin hij gewoon was dage lijks wat te lazen. Met' '1 onverklaar baar gevoel, dat zoo dikwijls onze gedachten van een voorwerp af en pp 't tegenovergestelde richt, keek Bunt tit 't oiida boek, dat daar nog openge slagen lag, en he: eerste woord, waar zijn blik op' viel luidde: „Onvervulde 'wensehen, teleurgestel de hopp verontrusten het-lteït; bij God a'lecii e'oKtcr ,s do vervulling." Hoe her. dj', pa den woorden bij zijn -stoiiiiitifig!' IIjL-baaldeljjk streek hij peinzend over hst voorhoofd en over dacht telkens en telkens weer, wat hij zooeven gelezen had. Ging T ooi; bij hem slechts om oen oavervulden wensch Was ook dc voldoening van zijn verlangen slechts uitgesteld? Och-, dat 't zoo wasl Hoe gaarne zou !vij met nieuwen moed en rusteloos voort- werken aan 't algemeen welzijn der menschhetd Weer overlas hij die passage en vroeg zich opnieuw af, wat zij betec- kende. Ook 't vliertakje lag nog vóór hem. een biltere herinnering aan de kren king van straks. Hij nam 't op en legde 't in het Heilige Boek om de beteekenis voile plaats daarmee aan te teekencn. Hierna las hij een ingekomen brief en was spoedig in zijn werk verdiept. - VIERDE HOOFDSTUK, Na 't o-naangpname onderhoud mei Blunt was Mordaunt in de ontvang kamer achtergebleven. In greiizenlooze woede J;eek hij met donkeren blik het venster uit in 't park en overwoog de vernedering, die hij zooeven onder gaan had. De eenige man, die op Cozy Dell een bcteekenende rol speel de, was de secretaris en juist dezen haatte hij als geen ander. Hoe ken hij zicli nu volledig op hem wreken? Dat was de brandende gedachte van zijn bewogen gemoed. 1,0," dat -ik dc macht ea het middel had oin tem uit den weg Ie ruimen." züchlie hij in machleloozen-loom. Zoo zal hij daar 'n poon, alleen met zijn wraakgedaehton. Plotseling sprong hij op; hij meen de 't rechte gevonden te hebben.Ver schillende uitingen zoowel als ..de ver standhouding tussejien Biunt en Edith lieten meer' dan gewone hoogachting voor de dochter van ziju gebieder blij ken. Hier bestond, een stille, angstig verborgen genegenheid. Frank herin nerde zich bovendien Ida's uitlating, dat liaar vader, fier. op zijn onden adel, liever zijn beide dochters naar '1 graf zag dragen, dan onder hun stand getrouwd en op dezen tróts van den ouden heer bouwde hij voor zijn wraak* de schoonste verwachtingen. Wat zou er gebeuren, als de edel man ondervond, dat zijn secretaris on bescheiden genoeg was qm zijn oud ste dochter le beminnen? Zou hij den aanmatigenden jonkman, die zóózeer zijn positie vergat, niet dadelijk dc deur wijzen? Frank gloeide van verbuigen naar bewijzen om deze den ouden, drifti- gen slotheer voor le leggen. Blunt had zjch reeds sedert den middag niet meer in 't gezelschap vertoond, maar liezigheden voorwen dend, zich teruggetrokken. Waarheen? Dat wist niemand. Ook Ed-th was niet als gewoonlijk in den salon geble ven, maai* had zich even na den se cretaris verwijderd om in de roode kamer nog een en ander te bered deren. Van daar was Biunt straks geko men zou hij in 't geheel niet van huis zijn geweest, maar den heelen langen namiddag in Ediih's geselschap gebleven zijn? - Snel verliet Mordaunt den salon en irad zacht de roode kamer binnen, nadat hij op zijn kioppen geen anl- worird ontving. Vergeefs wierp de jonge man zijn speurenden blik in alle lichtingen, hij ontdekte niemand en wilde reeds teruggaan, toen hij meen de een diepen zucht te hooren. Hij stond als vastgenageld stil en luisterde. Maar sleclits de wind schudde in '1 park de dorre bladeren van de hoo rnen. Plotseling wendde Mordaunt 'n blik naar- een der. roode damastgor- nem, dat wanordelijk neerhing. Zacht sloop hij naderbij en zag duidelijk de schaduw eener vrouwengestalte zich legen liet gordijn alt eekenen. De gestalte zat half naar 't venster ge koerd en hield den eenen arm op den vooruitslekenden rand, terwijl de an dere 't hoofd ondersteunde. Mordaunt kon nog niet zien, wie zij was, of schoon hij 't vermoedde. „Stoor ik," vroeg hij zacht. De schaduw bewoog zich niet. „'Ik vraag verschooningik wist niet, dat er iemand hier was." Nog geen antwoord. 'Nu trad hij nog naderbij, schoof den voorhang ter zijde en herkende, trots de zwakke belichting, freule Editlh J i"'1 -.IV - - „Ik zou uwe vredige eenzaamheid niet verstoord hebben, als Nog altijd geen antwoord, geen be weging. Hij boog zich. voprrii:en blikte vorschraid in Edith's gezicht. De re gelmatige diepe ademhaling overtuigde hem spoedig, dat de jonge dame vast sliep; doch hgar .aangegjcjil „hM iïon schóp aai verl-reklken voor liet bijwonen der Wasbirglooisélhe Conferentie. EEN REDEVOBRIjNG .VAN POlN-CARé. In oen Z-oandiag te B-oavleaoix fa-den Notie- naton Kring uügesprolken rede-voering heeft Ptóneair-é, naar Havas oneidit, g-eregd dat Franikrijt; er tin slagen zal zijn crextiet te versterken:, •wamneev het zokerheirf zal liébfan, geregeïd d-oor DuaUcshHa-nd óieiaald te wo-irien en weer valïlg aan -dien albeid te knonen gaan. De- bo-ndg-enop-in hspben zïcii sedert twee jaar jegens "D-ritscikmid zoaBdieJÜag la-nkm-oodtg geloond1 en- het -lieefi -daarvan imisbru-ilk geanaaikt. Wij zon den A gezag én' waardigheid v-eraozen, vorvoigde Po-jnearé, wanneer vrij ons n-og meer eomeessims lieten on-lritldeen. W j hébben liet recht en hét jnijd!(!ie;l om S* eïsxriieni, -dat 'DuèlscihJaaVd -hel veida-ageer- btodEgt. Het zou -wel hot tméas! onver- draaglijke schandaal rijn, waaznecr dé'm- tie, die zelf -verklaard heeft dén oorlog op bari>aaa®éhe wijze 1e voerenmtot -de -cioo-r liaar aa-ng-ericb-tc 'schade vergoedde. Vresdie Slicliten op zulk een om'-adlilcvaardilg-ha'd1 ZO'U iK'teckencn, <fen ooifag aa-rnn-o-sdi'igen, •den vrede on-toenen. De DnJtsche naöo Iteoft loén-emeniüè h-ulpbroain-en en woay neer kïfe sïaat faiilli-ét gaat, as rietmatte schuldenaar. Haar beiittcrsgen zijn liet ort- d.frrp-ajiiiï vim -die sch-ujd-öischers en "wij m oaten ous (Se niet Jaten coitoiH-ppeni.' Maar, zéide Pqfare-rë.' het ,awa- sseg riSeS» rijm Iwl-aaüi -te wonden, zoo wij o-nrier rato beriirc'lpsig bk-verv, 't rij -voor b'.to-entkoiiS af Voor d-s todkosnst, va-n czu terugkéei van can offens&ef van fHpscSilaad, weMes i-nipedaft-jo» «teedis gereed- staat -dlan kop op -tf. (f.-aken. Het gedieeStrip: o-KuiaclitiigB faipciplaSronw- is Anns onmaolilrg lot eanfigte ■cm5iViii.te.51ijk-e poging, an-aar, gelijlk -Boia-nkl Ie W-aisfsl-n-gboii zoo goed hoeft ati-toenge®e!t, het Cmftsdte rijk tteboédt zijii -rooegeoe kaders, -produceert g-eüiaimrfawÊge oail'p-tof- ba-re stoffen. Wij miogen weroiMferskiiitoiii, -A-.it de eammissde van" toezicht «Jan gaaS- ï-eeiSian .beletten eaU, dat idlie m&usa-cüiiGige nthustfmg van versohnilkikfag en vergiiiti- gi-ng opnieuw door Duitschiand gevoimi-dl woodfe, Duslis-cSifeind-, dtit fclijlft besobSklken: over een veel iairijker bev-o.lkéns dlam Fraai ikritkwaair-van die orerhe-arsdhiankSo ge-cst (böv-antfcn.' nog omé! aasHrjcrkelijk 6s vera-nd-ercr. Dia OaD-r-iagewooteu-, zoo beï-oogdie iPoBil- car-é vender, ii-eiAneit orns «rog fa den Viol- k-srih-oaiic!. reodi op aindêaia vvijiz» dé ibe- toofkSe -waarbongea goegeven. 5ïB®i®en wei syonpaiSffie, hoe -zeer zij., op prijs igosüeid: daetifeiiii iié -woivSeit, kumoani aifet osal Stoeteo «reus o-f die z-ékédtiéiSd van «hShUtre easmeif- weriiSmg vervairkgèn. Wij 4\vijf<3en -neet aam! de OTireoiiiheêd noch aan <fe trouw -oalesr vs-ÉEiirefeeii; '-kwéiifkic geïienittenfeaeir Koutlian -iien we-dérom a-an onze rijde fbilecgien. .Maar Biebbeit wij jïief, ouwtot -wij saij&rs aan -de genade -vtarn oen osi!bal(iciii4!snl fiaioi tor overgeleverd rijn, liét medhil oau teigiep*, over dé geheéie WMéM, jge^k ÊhfaoS llW; iveSlspirekerad g-étSaaoi Jieéft, -ie efecSien!, <ïat wii ameester zijn over ide ■vériteKf^iSg' -ooiBeff vrijihriM en over onizo bewa/penSnigl. Wjf zoatden daa-itvam woo'it ..-isbreiSS; snaikeni éii wij aouideiï ffak zijn, zoo vrij tStSL «Bh krachten unade-faspainldien -oan den oorlog c-remègotii-ii fe m-alkisn. W-ij Ih-ebbeni ricHdt maar -vsrette ten wMfert :dé mffltóre testen) der fairder, weriiéhteii, «naar iwij vwagten, dai Framkrijik aHeen -nediilteir cü-aü zijn over liet niiutairuin -va-n zijn vof- toTk! oaiaiiii's- baire vwiiedfiytinggmadldieSieii, KwÉdSüt i»et cen- iniaal geduwwnlde -aeni «étioran tijd aEDeran -kaui -staan otn dien sdhok -voffi «ten vijamld o-p -te vamgen. Wij zuSien «ïaze ffiöolJSgs vrijhéld nimmer gobruikieni ïogen den geeeit •vaai <uii»e 8>oaid|geTiooi!iscltopp&n( teg-en1 ooirao y-rienris-ehapp-en. Wij ws-Eeui «Sé oag-escihaii-; den IbewaDeni, «Sa .ie JVeeSvuSc6i®e suAüiier- standM. l<Ke hen fa gewscar hreaaent ojienha-rtige wijae -ui-t dten wieg riEiiiWeu. eri zoo mauw niogeïijk in vreife saareiweïiken. met -die bomdgeniooteiï, als évu réoEt, kTait vertuomwen heeft fa rijn Sxasi-aaii-. Aain hot s3ol va-n rijn Rsdeweisaig .izeüdo weemoedige uitdrukking. Frank be-,: merkte sporen van hanen ea soma kwam er ook een zachte zacht over» liaar lippen. Ze had geweend; zij wasbedroefd.'- Waarom - .7, Terwfjl Mordaunt hierover nadacht,; viel zijn oog op 't boekje op den schoot der slapende; hij nam 't weg, sloop naar den haard terug en las den titel. Dan doorliep hij snel met zoe kenden blik het gedicht en zag ein delijk de niet potlood neergeworpen, regël®, die hij bijna niet lesen kon.j Eindelijk gelukte 't hem ia tui ging - hom eeii helder licht op. „Ei, ei, schooiie slaapster, zoo komt- men achter uw geheimen," mompelde hij met boosaardigeax lach. 1 Maai* misschien was Blunt met cénsj de schenker dezer verzen?, [Waarom- zon juist hij 't zijn?...," Op de eerste kladzijde yan jlf boeltje] stond: „Freule Edith Stillw-Órth, van! haar oprecht toegenegen vriend." J Geen nrj.ni, geen onöersclirfftT'ï-j^ Nooit had 'Franlt 't bandschrift van) den secretaris gezien en tocli vermoed de hij dat geen ander ge-ver van dil boekje was Nogmaals naderde de I«esjw zfju teenea de slapende, légde voor riehtig 't geschrift weer rop baar F schoot ew verbet, geruischiaos'ti&ls "fefj gekoiaeti,: was, de noode k'anier. In\. de ltól bleef hjj 'n oogeabbkésta Dé beredvtgiug van zfjn Vff&aJtg scheen 1 dichterbij, dan hg itti

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1