H ONS BLAD" rirt w mm*m hst m^wMUK. FEUILLETON. Dell. Cl> r*- CD 3 ON 3 Z!? :3' B. nr o jü in 3 - g-3 No, 348 ONr>rnn\o 1 DECEMBER 1921 t<-5 21.® 1» •OQ a G> o .3 Sf --3 CD p. r-- W 2. c*- 3* £1 O 3 3 CP «-*< O P O a p cr p.. M p c St C5> 8- -f 3 O. P O 3 OfQJ ►O CP t; 3 o O P r~Q- P a O Ti o 3 3! >-lj «-+■ o o -t J3 o a. p - 5r J CD 3 3? cr Wo (i CD p 3 •-! S FT Im CD '3 - »-r- O ►S.gS-2: r JS a: ÈT - o a. - i' o- a 5§ 2 3. 8 2* c0 O Hj* g s itsf LS a's 3 P- 3 i ^3®! -a 2 CD 5* H r* 2 - 3 3 O O 3 P- O o cr: ca CD pV »- 2-g o *-■ o g g-^-o a 3- 3 P *3 O T) s5* 3 3 w CD y a. W to CD ■2. o> o t o ^5 ci> |3 2 3 O.S 3 '8 8.8 P 3" r+- r+ CD M N 2- 3 I o U* P a. CD O (P O 3 CP ►-t CP CD ™SS 2L- op CD O §H to -: O, M 3 S Sa O Cu P r+ 3 CD 3 CD 3 o p p* 3j ,p et- >-S -t S-g" So §1 CD >~t 3* P o P r+crq 3 p P pi SL a ►t »- o cu 2 2! M 3 O P' CD r+ 3 2 «-« OQ CQ C O cu 5. 2 P CU o 3 r* a w 53 h=* GO O O ra ra 53 H ra p. 53 O O vo w 14e JAARGANG DAGBLAD 95 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: ADMINISTRATIS No. 433 RSDACTtS No. 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; ellce regel meer f0 25; Reclames per regel f O'ö: R" riek „Vraag en aanbot" uij vooi- uitbetaling p piaat >g EC1.60 Aan aüe abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500;—, f 4 00,—, f 2O0,—f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,—, Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaar -f 2 85 A*et Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Verstandige woorJën. De geschokte wereld blijft nog maar ttceds in spanning kijken naar wat er in Washington gene uren gaat. Na iedere stap, die in de richting van fcpci'king van bewapening wordt ge daan. komt aan den dag, hoever men nog van het ideaal of moeten wij zeggen van de utopie? van ont wapening verwijderd is. Men begint met inkrimping der groote violen en iedereen roept om dan meer duik- 1) .en te mogen hebben. De oor logs vliegtuigen heeten niet te kunnen verdwijnen uit haiidelsover- jvegUigcu en het aanmaken van che mische ontplofiingsstoffen is niet te controleeren. Maar het ergste is oogenblifekelijk wel, dat, terwijl vertegenwoordigers van groote mogendheden bij elkaar zijn om over de duurzaamheid van den vrede te praten, de grootste voor zichtigheid noodig blijkt om nieuwe oorlogsverwikkelingen te vermijden. Terwijl men zich haast om officieel tegen te spreken, dat de heer Uriand eemge onvriendelijke uitlatingen tegen over ItaJië heeft gedaan, melden En- gelsche bladen, dat de Fransche pre mier ook tegenover Engeland verre wan hoffelijk is geweest. In een debat over beperking van duikbooten moet Briand nml. gezegd hebben: .Als de Britten 500.000 ton aan ;ichcpen willen behouden, zeg ik n.et, dat het tegen frankrijk is be doeld. Engeland is vriend van de Ver- eenigde Staten, bondgenoot van Japan, terwijl Rusland en Duitschland geen vloten hebben. Misschien willen dc Engelschen slagschepen hebben om sardines te visschen. Welnu, wij heb ben duikbooten noodig om de flora op den zeebodem te bestudeeren. Neen. Engeland neemt voorzorgen tegen een onbekende x, Frankrijk neemt even eens voorzorgen tegen Dergelijk sarcasme zegt de eenc bondgenoot tegen den ander! En wanneer president Harding liet denkbeeld oppert om ook Duitschland tot de Conferentie toe te laten is Viviani er dadelijk bij om nu al vast uit naam van Frankrijk protest aan te teekencn. Het ziet cr dus ook te Washington weinig vredelievend uit! Daarom doet het goed tegenover zulke aggressieve taal ook nog ver standige woorden te hoo-ren. Het Engelsche parlementslid, kapi tein Kcnworthy, die speciaal door zijn krachtige oppositie tegen het verdras van Versailles en zijn pacifistisch op treden in het Lagerhuis in breede kringen bekend is. vertoert op he' oogenblik te Berlijn. Tegenover ver tegenwoordigers van dc pers verklaar de hij, dat de eenig mogelijke uftweg uit den economische!! chaos, waarin wordiy een gemeenschapje.ijk optre- tredeu in Rusland, terwijl hij voor Duitschland uitslel van betaling eisebt. Naar dp „Vereenigde Staten van Europa!" Inderdaad, die richting moet het uit, wil er van onze Westersche. beschaving nog iets behouden blij ven. En wanneer de neerèn diplomaten en politici de verwezerriijkmg van dat ideaal tegenhouden, laat de. burger maatschappij dan voorgaan en leiding geven. Of is onze democratie nu nog niet zoover gevorderd, dat onze rust en veiligheid steeds maar van enkele chauvinistische heethoofden afhanke lijk moeten blijven? HET GODSDIENSTIGE LEVEN IN FRANKRIJK. Mögen wij inderdaad zeggen, dat de „Union Sacrée", <ie heilige eenheid in Frankrijk op dit oogenblik oen feit is; dat een einde is gekomen aan dien strijd op godsdienstig gebied, welke zoovéél ellende over dit land heeft gebracht en onwaar dig was voor een Volk," dat het geluk heeft zoo goed als geheel tot de katholieke kerk te behoorenV Al heeft de oorlóg in dit op zicht veel ten goede doen keeren en al wordt meer en meer ingezien dat het oitdc regime van Combes err zijn trawanten het land op den weg van verderf heelt ge bracht, toch moeten wij ons door dat woord „Union sacrée" niet laten verblin den. Nog altijd werkt de vrijmetselarij met onvermoeide kracht en ouder gewoonte, in het geheim om het katholicisme te be strijden en onder het mom van „liberali teit" haar anti-godsdienstige beginselen te doen zegevieren. Men zal ons tegenwerpen dat liet gezantschap bij den Paus onder Briand's regeering is hersteld en dat de Pauselijke nuntius le Parijs is gevestigd, maar al zijn wij hierover verheugd, het is geen bewijs, dat dit is gebeurd uit inner lijke overtuiging, uty oprecht verlangen, het katholicisme dc plaats te doen inneiïien, die het toekomt. Veeleer hebben politieke overwegingen hiertoe geleid; de ook door politieke en godsdienstige tegenstanders erkende noodzakelijkheid, een woordje te kunnen spreken in ïtoroe, waar geheel (k >wereid. bijna haar vertegenwoordigers be zt, lieeft in deze gewicht in de «-haal ge legd. Dit verlangen, niet geisoicerd te zijn," buitengesloten te blijven van dat belangrij ke wereld-centrum en ook de welbegrepen eisch van een groot deel van het Fransche' volk om een onrecht te herstellen, is er de oorzaak van. M3ar al te goed zien de ongeloovige politieke leiders met aan hun hoofd Briand, in, dat Frankrijk zelf en nicl minder haar koloniën een nauwer verband met F»ome noodig hebben. Wat gedaan is en vermoedelijk binnenkort nog zal gedaan wgrden, (hierover aanstonds) is meer prae- iisehe politiek dan gewijzigde overtuiging op godsdienstig gebied. En Briand zal er nog steeds niet over denken, het voorbeeld van Harding, die de wereldconferentie te Washington met gebed opende, le volgen, hij is nog maar al te veel ook door zijn eigen wil, aan een partij verbonden die wars is van een oprecht herstel der chris telijke en zeker katholieke beginselen*in j t 1 l" IClijtt-U Cil z.U Ktil ilUlUirilUiW - JU Gn lü kijzoiiidcr Eui'opa het openbare leven. Vertegenwoordigt hij rei keert, bestond in de vorming van Frankrijk daar niet mei aan zijn zijde Vi de „Vcreenigdc Staten van Europa". Deze gedachte stuit zoowel bij dc re geeringen als bij de breede 'massa's der volken nog steeds op heftigan tegenstand. Wat echter reeds thans bereikbaar moet zijn is de internati onale aaneensluiting van de zaken- en financioele wereld, tot een gemeen- sehappeUjkc systematische act.'e tot bcc «erstct Yan >llej economisch leven. Bijzonder dringend noodig acht Ken- rijk naar met met aan zijn viani, die eens de lichten aan den hemel heeft willen dooven, cn die nog altijd niet wil inzien, dat die lichten helderder dan ooit branden? Zwaaien nog niet steeds on geloovige prefecten en „maires" den secp- ler en wordt de naam van God niet zooweel mogelijk vermeden bijopenbare plechtig heden, die uit den aard van hun wezen er gebiedend om vragen? Talrijke inwijdingen van monumenten voor de helden, gestor ven op het slagveld, heb ik mede gemaakt, menige r""""-h" nanvohcord, manr geen ensel maat neb ik den naam. van het Opperwezen hoóryn noemen. Zoolang de Frknschc regeefing en "dc Kamer blijft sa mengesteld uit mannen, die het geloof van hun vaderen, dat ook het hunne bv den rug liebhen toogekeerd, zoolang Zal van een werkelijke „Union sacrée" niet ge sproken kunnen worderf. Zoolang de openbiye school nog triompheer! en een vijandige pers nog oen boventoon voert, zootang van een definitieven omkeer ten góede geen sprake zijn. Wel is het gods dienstig léven opgebloeid; wel hebben ve len den weg teruggevonden naar hel.Gods huis, dien zij verloren hadden, maar in hoi openbare leven, werken nog machten die de zoo noodige 'verbetering,- willens én we tens belemmeren. Wel is een nieuwe regeling van dc rechts positie der kerken aanstaande waarover wij gehouden zijn, zooveel mogelijk het stil zwijgen, door eenigen ontijdig verbroken, te bewaren, maar al juichen wij het ten zéérste toe, de handen van Briand, waar uit het zal moeten komen,, vervult ons met vrees. Het ontwerp voorbereid door Mgr. Cercltij dat de goed keu rj'ng van Rome en. de Fransche' regeering zal moeten- erlan gen, zoekt de oplossing van het kerkelijk vraagstuk in Frankrijk, in het aanvaarden van'dibcésanc kerkelijke vereenigiiigen met als voorzitter van de algemeehe vergade ring, den Bisschop. Deze macht zal hij ont iecnen zoowei aan de kerkelijke als aan de burgerlijke wetgeving. Slechts'de ma- terieele kwesties, de controle op geldelijke zaken zullen aan de algemeene vergadering blijven voorbehouden en in tegenstelling met vroeger, zulien geen anli-kabliolieke overheden, hun neus in godsdienstige aan gelegenheden kunnen steken, de bisschop "alleen is daarin met liét gezag bekleed. Belangrijk ook zal zijn de eventucele re geling der kerkelijke goederen en een nieu we wet die den in 1905 geslchkm termijn van een jaar voor de overdracht, zal her zien, daarbij bepalende dat de nog niet in andere handen overgegane goederen, aan de kerkelijke vercenigingen zullen worden toegekend. Een geheel nieuw statuut der halve da! er veel toe zal bijdragen, goed U maken wat eens in strijd met aile recht en billijkheid werd misdreven. Het is gé- wenscht over dit onderwerp, niet-verder uit te weiden cn af le. wachten wat het verloop zal zijn cn of de Fransche regciï- ring inderdaad dit ontwerp .aan de Kanwu zal voorleggen. In aansluiting cahier met liet begin van dezen brief, is mijn meening en oo:i die van vele geestelijken hier in Frankrijk, dat dit ontwerp, zeer zeker een belangrijke schrede vooruit zal zijn en niet anders dan onze blijde belangstelling ver dient, maar dat men zich huiverig af vraagt, kan er iets goeds komen op dil lerrem van een ongeloovige en anti-ka tholieke regeering die zoo herhaaldelijk ge vraagd/heelt „kan cr iets goeds komen uit Rome7" Kal de Fransche Kamer het ont werp aanvaarden, gelijk de Paus dat ver langt cn is de uitvoering eventueel wel in handen van hen, die ook innerlijk liet katholicisme een goed hart toedragen? Eerst als Frankrijk de regeering zal heb ben, waarop het recht heeft, als katholiek land, als de leidiisg zal berusten bij man nen, die aan. bekwaamheid den echt katho lieken geest paren, zullen wij volkomen gerust zijn. Men zegt wel eens, ieder land heeft dc regeering die het verdient, voor Frankrijk is het te hopen (ik ben er ook zeker van dat hel niet waar is), dat dit niet juist is. Laks en verflauwd mogen velen wellicht in het geloof zijn, innerlijk hebben de mees ten liet bewaard en vertoonon zich god dank moer en meer teekenen van herop leving en verlangen, het katholiek zijn door geboorte, ook door de daad te bee ij zen. Mr. p. v. s. Parijs, 23 .Yot>. 1921. 8iN.N£'NLANP. DE OUDERS OF DE STAAT. Do Vrijheidsbond, de allergrootsts van de "liberale fracties heeft zwermen spre kers en spreeksters op ons land losge laten. Een der spreeksters, mevrouw Boisse- vain-ïijaappel hee-t dezer dagen de vraag b .-prokenWie moet voor do kin deren y. jTgcn, dc ouders of de Siaat? Voor ons is het antwoord op die vraag niet twijfelachtig: de ouders^ niet de Staat. En meer dan eens hohhen we don indruk gekregen, dat men juist aan de overzijde deir Staat, te geteed'elijk in de rechten cn plichten van dp ouders liet ingrijpen; Juist ten aanzien van het kapitale punt ;vanonder ,v ,js en opvoeding heeft het liberalisme steeds te veel aan. do ouders ontnomen en te veel aan den Staat over gelaten. '-Je Tbgn3 editor tracht mevrouw BoisSe- vain-ï'ijnappel den indruk te vestigen; dat die liberalen, anders dan de reekt- schc partijen, do ouders en niet den Staat vóór jtie kindoren "willen laten zorgen. .Omdat- de liberalen zijn tegen den kin derbijslag en tegen een Bij'cskinderfonds, en de jogh'tsbhe partijan daarvoor. Deze zaak Loudt met het vraagstuk der groote gezinnen verband. Do liberalen interesieeren zich over 't aigpmeon niet voor, de grooto gezinnen. Uit" hun kringen zijn de niannon en vrouwen afkomstig, die voor gezinsbe perking in de weer zijn, terwijl juist de christelijke partijen voor do heiligheid van hot huwelijk opkomen. Met reden zegthet „Huisgezin", dat idcr piiders "natuurlijk voor de kinderen moeten zorgen, maar het ook moeten kun nen., Zij hebben er aanspraak op, dat zij daartoe in staat worden ^esteld. ^Kct door. een aulmóes, maar door oen zoodanige regeling Van belastingen cn door andere voorzieningen, die hun het dragen van den levenslast mogelijk maken. De Staat neemt, als hij daartoe zijn bemiddelipg en tussehenkoïast verleent, niets van de plichten der ouders ever. Als mevrouw Boissevain-Pijnappel ver zekert, dat ,ket méerendeel der tegen woordige vrouwen het leven te gemak kelijk opneemt, dan is dit geen aanklacht tegen do christelijke partij n, die daar tegen steeds mot alle klem opkomen, maar tegen hot liberalisme, dat de pijiers, Waarop het maatschappelijk gebouw rus ten moét, heeft ondergraven. In de harlelooze practijk, die de libe ralen voorstaan, prediken en bevorderen zij de loor der kleine gezinnen, terwijl jnist de christelijke partijen do grootB gezinnen eeren willen niet alleen mot woerden, maar ook door daden. Mot het behoud van het verantwoor delijkheidsgevoel schermen, zooals me vrouw Boissevain doet, is steencn voor brood geven." Dat gevoel wordt niet 'geschaad, als men op do wijze als de. christelijke par tijen wenschon, de grooto gezinnen te hulp komt en daarmee de instelling, waarop heel de geordende maatschappij rust, in stand houdt." DlhftailLAntö&fil frtciti'gfö. Begrootir.gen van het Departe ment van Arbeid. In dc Memorie van Antwoord op de Arbeidsbegroöting 1922 zegt. Mi nister Aalberse, dat maatregelen die nen te worden vermeren, die dc on dernemers onnoodig zonden Beperken in de vervulling van hun taak. Toch hoopt de Minister Th den- zelfden geest, waardoor hij zich tot dusver bij zijn beleid heeft laten lei den. gelijkelijk aandacht schenkende aan de belangen van werkgevers en werknemers, geleidelijk voort te gaan met dén verderen uit douw der sociale wetgeving. Is de minister bere.d op e oaomi- scne gronden tijdelijk afwijkingen van de wettelijke voorschriften bclreffeude den arbeidsduur in fabrieken of werk plaatsen toe te staan, voor de tot standkoming van een regeling, waarbi j die voorschriften zelf zouden worden gedifferentieerd uitsluitend naar male fan dc inspanning, die den arbeid vórdert of het gevaar'dat hij oplevert, kan hij zijn medewerking niet ver- 'ieenen, overtuigd als hij is, dat daarbij het beginsel van den achturendag ern stig in het gedrang zou kómen. Afwijking van de nonnen inzake den arbeidsduur, zonder dat een vooraf gaande vergunning noodig is. is thans reeds geoorloofd voor hoofden van ondernemingen, aan wie een maenti- ging, als !>edoeld in art. 29 der Ar- Deictswet 19, is verleend. Daarnaast overweegt de minister het denkbeeld om het mogelijk te maken, dat bin nen zekere grenzen en onder controle der overheid, overeenkomstig door werkgevers en werknemers in gemeen overleg getroffen regelingen, kan wor den afgeweken van de 45-urige arbeids week. Dergelijke regelingen zouden dan kunnen vaststellen, in hoever door jverwerk de voor.de betrokken onder nemingen geldende normale arbeids duur kan worden overschreden. Ook is de vraag in onderzoek, of uiet het tfuuis van kracht zijnde stel sel, volgens hetwelk overvverkvergun- ningen worden verleend, in dier voege zal zijn te herzien, dat, wanneer voor een bepaalde groep van ondernemin gen seizoendruktc of andere bijzondere omstandigheden afwijking van de wet telijke voorschriften noodig maken, de gelegenheid daartoe wordt geboden Ir* een algemeene ministerieeie bessliik- king, geldende voor alle tot die groep behoorende ondernemingen. Het advies van den tloogen Raad van Arireid gevraagd betreffende de oplossing, te geven aan liet vraagstuk der bedrijfsorganisatie, dat van de pu bliekrechtelijke regeling der collectieve arbeidsovereenkomsten en de daar mede samenhangende vraagstukken, mag binnen niet al te langen lijd ver wacht worden. lu de gevallen waarin van de zijde der werkgevers, met grond geklaagd werd over minder vlugge afdoening van overwerkaanvragen, is dc oorzaak hiervan uitsluitend le zoeken in de overbelasting van den dienst der ar beidsinspectie. De minister is dan ook van meenimg dat de voorgestelde uitbreiding van het aantal der distrieten mét één, met het oog op den goeden gang van zaken niet achterwege mag blijven. De minister hee,t zijn standpunt ten aanzien van ae invoering aer Ziekte wet nog niet definitief bepaald. Om financierde overwegin/en word» het ontwerp tot regeling der ziekte verzorging gewijzigd. Aan de voorbereiding van liet wets ontwerp betreffende een Rijkstanden fonds wordt gearbeid. Afschaffing van den premiebouw kan niet worden overwogen. Die bouw is onmisbaar om uit den woningnood te komen. De minister meent, dat het thans, nu de werkloosheidstoestandcn zoo abnormaal zijn, niet de juiste tijd is, om de wettelijke regeling der werk loosheidsverzekering ter band te nemen. HET R. K. STAATSPR03RAM. Do R. K. Kiesvereeaiging te Lcilen stelde aanvulling voor van het R. K, Staalsprogram met het volgende: Toe to voegen aan Hoofdstuk III (De fensie) punt 5: „5a. Door een doelmatige vredesorga nisatie worde bezuiniging op de mili taire uitgaven verkregen. Voor zoover do belangen van het beroepspersoneel' daarmede verband houden, behoort - daar aan betrokkenen gehoord aan dacht te worden geschonken. b. Het vaststellen ©ener recht positie voor het beroepspersoneel"." Toe te voegen aan Hoofdstuk Vllk (Middenstand) „Instelling van een afzon lerlijk Depar tement van Nijverheid en Handel en een van Landbouw." Aan Hoofdstuk YTLc (Arbeid) „1. Instelling van een Rijkskinder fonds; 2. Invoering van esn epaarvetfplieh- ting voor jonge ongehuwde arb iders." Aan hoofdsl.uk IV (Financiën).: „Het" bevorderen van de grootst moge lijke zuinigheid in allo takken van over- hèidsdiónst." Aangenomen werd de volgende mót ie: De R. K. Kiesvereoniging te Leiden spreekt de noodzakelijkheid uit, dat op :het R. ,K. Staatsprogram bijz.m le. e aan dacht worde geschonken aan do verOnt- zedelijking van ons volk, in dien zin, dat door dé regeerihg ©en wet worde uitgevaardigd, die leidt tot 't wegne men van de gevaren vaii straatprosti- tutie, beeldende kunst, lectuur, bioscoop, tooneel, reclameplaten enz. en alles wat tot de verontzedelijking van ons volk bijdraagt. In een ev. te ontworpen wet worde ook rekening gehouden met de daarbij te geven voorlichting van bui— ger-eommi-si':n. HOÜTLADINGEN UIT SOVJET- RUSLAND. De Sovjet-regiering hoeft voor het vervoer van hout baite ilandsche scho cn gecharterd, en drie daarvan zijn, zoo meldt het „Hbl.", enkele dogen geleden hior te lande aangekomen met ladingen sovjethout uit Archangel, twee in Zaan dam en één, een Noorsche boot, in do Amsterdamsche haven. Daar zo >wel to Zaandam als te Amsterdam aan do daar bij betrokken firn-a's b;k n v-'as, di. hot hout tot hun voarrade.ui to Archangel behoor .e, w Ike inder.ij 1 d o l:e savj t- bewind werden „genat on .1 s erd,zan der toekenning Van sclialevergoeding zijn in beide havens schépen en lading aan den ketting gelegd, in afwachting van de. door den Nederland.:ch-n rechter té nemen beslissing. U@f g"©li©Jiia De jonge man boog bevall'g, ter wijl donker schaamrood 't gelaat •dei- dame overtrok, want zij had een verre gaande onwaarheid gesproken. Zij was den baron allesbehalve genegen hij was haar juist on-sympathiek. Maar tij wist dat hij Edith's hand begeerde en dit schonk haar juist 't rechte middel om baar eigen doel te be reiken. Tot eiken prijs wilde zij va der en dochter scheiden en Edith's verloving was de eerste schrede om haar uit zijn hart en zijn nabijheid le weren. Mevrouw. Slillworlh liet 'n goedig lachje om haar lippen spelen en ging loert: „Houd goeden moed cn be schouw u gerust als Edith's bruide gom; ik geloof niet dat' uw wensch een onovcrkomelijken.handerpaal ont moeten zal." „Ik weet het'niet, mevrouw; er kon mij altijd nog 'n ander-als mededinger naai" Edith's hand in den weg staan." „Een ander? Wicu meeut ge bij geval f „Nu... misschien mijnheer Blunt 1" „Blmil? De secretaris van mijn hian? Ben je mal? Deze schrijvier zal toch zelfs fn zijn gedachten, niet too brutaal zijn, zich onder de ver- ^'vters van mijn dochter te wagen?" Morden..i ua.ude verachtelijk de schouders op. De dame ging voort: „Maar aange nomen dat Blunt zich werkelijk zoo zeer vergeet en de dochter van zijn meestér van liefde durft spreken gelooft gij dim niet, dat Edith's trots hem met verontwaardiging afwijzen zal? Kent gij 't woord van haar vader cn zijn standpunt tegenover 'n derge lijke verbintenis?" „Ik ken 't cn weet, hoe streng mijnheer Stillwortli oordeelt; ik weet echter ook, dat de neiging van een jonge dame niet aliiid naar den raad der outlers vraagt en zoer dikwijls haar eigen weg gaat." „Mordaunt, gij kent Edith niet!" „Alsof ik niet weet dat tusschen haar en Blunt 'n sliile genegenheid bestaat. Dat u 't niet bemerkt hebt, levert alleen 't bewijs van de zorgvul digheid, waarmee beiden huu geheim verbergen." „Mordaunt, het is onmogelijk! Gij kijkt met do oogen der jalouziel" „Als ik h echter het bewijs leverde? Wat dan?" „Dan zou ik zeggen: gij hebt onze familie voor schande bewaard en ver dient Edith's hand als loon." En zij bood hem als tot bekrachti ging van haar woorden de hand aan. „Neem u echter in acht, Mordaunt, dal uwe bewijzen nie! bedriegelijk zijn. denk aim de eer derbé tref lende per sonen." „IIc houd de eer van- freule Edith en haar geheele familie te hoog, dan dat ik op onzekere gronden mijn aan klacht doen zou. Blunt echter moet 1 dan vernederd worden. Hij zal niet voor niets mijn weg gekruist heb ben!" Frank Mordaunt nam afscheid en tiet mevrouw Stillwortli alleen. Een vloed van gedachten stormde in haar op en zij kon in 't begin slechts met moeite in dat labyrinth den weg vinden. Zij verschrikte voor de mogelijkheid van een hartsgeheim tusschen Blunt en Edith. Welk een schande zou daardoor op hen allen neerkomen!Ja, zij moest Frank's cchtgenoote worden hoe eer, hoe beter 1 Maar 'u volgend oogenblik staarde mevrouw Stillwortli als door een plotselings gedachte aan gegrepen, ontsteld in 't vuur van den haard. Dan fonkelden haar oogen, en 'n uitdrukking van boosaardige vreug de bezielde haar wezen; zij had 'n prachtigcn inval gekregen, en als dat gelukte, o, dan was zij gered 1 Als MordSunt werkelijk waarheid had gesproken en Edith een diepe genegenheid voor Blunt koesterde; als deze werkelijk het koen lies'uit, alle vooroordeeleu en .standsverschil te ne- geeren, tot uitvoering bracht dan was zij zeker van den loom van haar echtgenoot; dan -was de band tusschen hem en zijn dochter voor altijd verscheurd. Nooit mocht Edith nog hopen, den vader weer met zich te verzoenen; zij moest, als zij Blunt wilde trouwen, de liefde van haar vader voor immer ontberen. Van dén anderen kant wist mevrouw Stillwor.th, dat Edith van baron Mor daunt afkeerig was, en dat 't zeer moeilijk zou vallen haar voor hem te winnen; ook haar vader zou haar zeker niet dwingen lot een huwelijk met een man dien zij haatte. Nu was echter een veel betere uit weg gevonden.Werden Mordaunl's ver moedens bewaarheid, dan was Edith voor hem verloren dan werd zij Blunl's vrouw I De stiefmoeder dacht nu niet eens meer aan de schande, die zoo'n mésalliance over de familie Stillwortli brengen zou, voor de be vrediging van haar wraak was haar geen prijs te hoog. Was Edith eenmaal door haar va der verstoeten en de secretaris uit het huis verjaagd, dan was er vrij spel voor de eigen wensclien van haar. de stiefmoeder. Dan kon en wilde zij al haar overredingskracht aanwenden om 't testament, dat haar en haar eigen kind onterfde, tocli nog ver nietigd te krijgen, en een ander, dat haar begunstigde, in de plaats te krij gen. Meermalen trad mevrouw Stillwortli voor den spiegel om haar trekken" le onderzoeken, of zij niet de satanische vreugde verrieden, die haai" geheele hart vervulde. Maar zij verstond het zeer goed zich te beheerschen, en zoo keerde zij dan ongedwongen tot haar gasten weer en nam levendig deel aan hel onderhoud. ZESDE HOOFDSTUK ;-F Met Kerstmis bevond zich gewoon lijk een groot aantal gasten óp Cozy Dell. Hel kasteel was zooals de meeslc adellijke huizen in de Zuide lijke Staten om dc daar hecrscheude gastvrijheid wijd en zijd beroemd. De verstwonenden kwamen dan vóór 't feest op 't slot aau cn ook heden was reeds een groot levendig gezel schap aan 't ontbijt vercenigd, toen de vrouw des huizes met een beminne lijk lachje binnentrad en zich met de vraag tot de aanwezigen wendde: „Welke interessante boodschap denkt gc wel dat ik u ia leng?" Bij deze woorden staakten alle kof- fielepeltjcs dadelijk liet werk en dc kopjes werden onhoorbaar op tafel gezet. Ida echter riep: „Zeg ons, mama, wat u hebt; wij vergaan van nieuwsgierigheid!" Zij had hierbij de hand van haar vriendin, die naast haar zat, vastge nomen cn gehoopt, dat deze inel iiaar verzekering zou -instemmen. Hélena echter merkte kalm op: „Je spreekt voor jou''alleen, Ida; gebruik asjeblieft het 'enkelvoud voor je uit drukkingen. ik voor mij ben niels nieuwsgierig; u ook niet, dokter Maas?" De aangesprokene, 'n bevallige jon geling, wien nog 't eerste vlasblond op de lip preikte, was eerst den vorigen dag met zijn moeder op Cozy Dell aangekomen en vandaag voor den* eer sten keer in 't gezelschap verschenen. Hij had juist zijn koffie aan den mond gebracht, toen Helcne Mordaunt zijn antwoord vroeg. De plotselinge ver rassing en zijn aangeboren schuchter heid hadden echter een noodlottig ge volg. De heette drank, nam zijn weg dooi" 't verkeerde keelgat de klei ne dokter verslikte zich onder hevig hoesten, hetwelk zijn oogen ver u't de kassen drong, wat hij ccliter ach ter zijn servet trachtte te verbergen. Eindelijk na cenigc pijnlijke a.inzet ten herkreeg hij de spraak e.i sta melde liaK-luid tot zijn lieftallige buur vrouw: „Werkelijk, niet de minste nieuws gierigheid, freuleik vraag cuse die fatale koffie ue luchtpijp is zeer prikkelbaar." Dan richtte hij zijn oogen smee- kend op zijn energieke moeder, alsof zij hem helpen moest. Deze wenkse hem vriendelijk bemoedigend toe en hij verstond meteen den wenk. Er zijn menseheh, die van nature met een zekere linksche beschroomd heid bedeeld zijn, die zicll vooral uit in gezelschap en waardoor zij ver hinderd worden huil werkelijk respec tabele eigenschappen te doen geiden. Tot deze menscheu behoorde de jonge dokter Maas. Zijn moeder,"die zich van de zwakheid van haar zoon maar al te zeer bewust was, had hem ernstig aangespoord, voor de gasten van Cozy Dell zijn onmannelijke schuchterheid te bestrijden en daaren tegen het licht van zijn niet onbe duidende kennis bij iedere gelegen heid te laten schitteren. Zoo was liij met de beste voorne mens ill do bevriende familie Sti.ll— worth gekomen f vilde hij zich door 't ongeval ld; eerste ontbijt n.ct van zijn stuk' laten brengen. Daarom nam. bij moedig den draad van 't gesprek weer op. en sprak: „De studie in. de medicijnen heeft mij wat bezorgd gemaakt; ik die t gevaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1