BAN K»MS SCMÏIHYiE 8INNENLANP Mil CNifEITZ 1834 at C'EOlEÏÏEiUil 1153 3e JAARGANG No. 2 ZANDBLAB iOCls Kapitaal en Reserve f 19.500.000.- '-V_ No. 2Ö7 ZATERDAG 3 DECEMBER 192! jnr* Mark Oaix-vL Zondag, de H.g. n 10 uur, 'a nam. eere van Maria. Jaargetijde voor -7 uur bieehth. 1» naar- gewoon- 'g. këMS M SWA A P. wij nog' even hedenavond in populaire pry- even door Sant ieester van hëfj et medewerking: piano, leerling, hier in Alkmaar heeft onlangs in Frankrijk en- Stand p en Marretje UWD: Goertruida de ermer en Anna Kriin Kwak Hermann? il en Catharlna Harm Vos oe. tl, 7 m. - Eli- i. wed. Corne- iaar. •ioht. .ge tot krachti- Noo-rdoostelii- half bewolkt, sneeuw of rc- lLhte'tot mati- 3.49. Zon op i. Maan onder ec. 's av. 1.40. chttm GiNG IN DE JSTRIE. van den Nee? k rsbond bt li s vergadering lezer, om naar et besluit tot de R. K. Weik te toegeworpen nemen en den te aanvaarden, oor den R. i< ia met de oven ouden in een estuursvergade- dezer, worden NEEDEN IZK. emt, dat Frcte- rdaad ziin be- o.n Katuo'.iek tl op Tweeden el d r Bened c- t worden ge- trof. De Groot ronfisn KING GEDOOD Dec. Hedenmid- Aaltje de Vo - woning aan de ir gasviTiilkkit.g amen. uur thuis kwam, lood. Het blijkt, ro-ren is gswecst open is blijven an den dag werd normaal en rouw dientenge- r te zijn gewor- w'.er hulp werd erden dsn dood. !bv. Wegens den Ijgeft men de en opgeborgen, nu per pont. feUarkt ■c. Op de Graon- aangevoerd tolaai tarwe f1315. u„ 1 g.rst chev. f 14 14.50, 54 paardc- boonen f40- -44, w.Ue id. f 45 (ad f 47, 61 erwten d id. gr. f38—42, alles per 100 K.G. Op de Kaasmarkt rvoerd 81 sUpcis, ine ui. ui. r 64. ssie m. in. f64. ioereukaas: kleine commissie m. ut i. f69.—. Haadel Dee. De aardap- eden on verwilderd. DAGBLAD 1 - „OWIS BLAB" 1 Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Wet Geï lustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Bure.au: HOF 6, ALKMAAR» - Telafoon: redactierno!E633 433 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Ru 'riek- „Vraag en aanboo" bij voor- uitbetaling pc; piaati ig f 0.60. Aan aiie abonné's wordt op aanvrage gratis een poiis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van i 'SH 2 -ti d 3TÜKS .mu IftOORDËKBANK, ALKMAAR HOORN Wij vérhuren loketten ter veilige Bewaring van effecten en dcc« nienten in onze Lips brandkast Een les aan de bureaucraten. Euchtvaart Soep- en bouillon blokjes. Het -vraagstuk der werkloosheid. We tonnen niet nalaten reeds "bij den aanvang dezer Kroniek, onze groote vol doening uit te spreken, over de flinke les, die aan de bureaucraten (hoogere ambte naren) door de Kamer in haar zitting van Dinsdag, is toegediend. Op de Walerslaaisbcgrooting waren J5000 uitgetrokken voor den aankoop van een perceei in de I-aan Copes van Cattenburgli te 's-Hage. Dat huis moest dienen voor drie inspecteurs, omdat zij sik een lichtraam moesten hebben en het perceel, waarin zij thans bun werk ver richten, er maar twee heeft. Stel je voor! Daarom moesten nota bene 75000 uit de Rijksschatkist gegraaid worden! Heel begrijpelijk, dat de Kamer dit niet wilde slikken. Wanneer zij bet wèl toll geslikt, dan zou zulks onbegrijpelijk geweest -zijn- Nauwelijks drie jaren gele den zijn de bureekn van dc inspecteurs- generaal van den rijkswaterstaat naar dc Laan van Meerdcrvoort overgebracht; duizenden guldens zijn voor inrichting van het „nieuwe" huis uitgegeven. Sinds dien werd, onder sceptisch toekijken van de Kamer, die reeds aanstonds niet veel lust in de zaak had. een post voor een derden inspecteur-generaal toegestaan. Nog geen, jaar is verstreken ,of deze be noeming brengt hare amble-narige conse quenties snel zich. Ieder inspecteur-gene raal (aldus ongeveer de behoorlijk be- wérkte minister van waterstaat in de me morie v'~a antwoord) beeft toch waarlijk wel recht op dén raam en bet gebouw in de Laan van Meerdervoort bezit er maar twee. Echter de Kamer slaat voor ern stige tekorten, zal men zeggen en zuinig- beid is dus de boodschap. Jawel, maar dergciij'ke overwegingen lappen de bureau- ciatcn aan hun laarzen. Men ging op zoek en vond een praehiig buis op den eersten stand in dé top Copes van Catienburgh; bet kostte Wel 75000, behalve de ver- buis- en imichlingskosten, maar dc bc- iasdingbeiaiers zijn er goed voor, dachten de ïreëreft Vóór dc Kamer er iets van wisf, werd de Laan vanMeerdervoort verlaten 'en betrok men at vast maar dé 1 nan -Copes, voorloopig als huurder.De Kamer. ;zou bet wel .slikken. Echter zij slikte het niet. De post werd geweigerd- met 73 stemmen. Slechts 2 katholieken, de hccren Engels en Hermans stemden roor. Daardoor werd den Minister van Waterstaat bet onaangename bespaard van een verwerping met algetneenc slem- men van een door hem verdedigden post. Maar geweigerd werd die post «n dat is de hoofdzaak. De'Kamer heeft kier goed werk ge daan. Zij heeft op dc meest ondubbelzin nige wijze (ingesproken, dal zij in dezen hoogs! erosligen tijd van ergerlijke roya liteit o;i kosten van de belastingbetalende burgerij niets weten wil. Zij ga zoo voort! De posten voor luchtvaart en de sub sidie voor de Kou. Luchtvaartmaatschap pij zijn góed-gekeurd, hel laaisle voorloopig lot 2 ton têfusKebrackt, in afwachting van de gegevens, die de .-Minister bij de aangekondigde suppïeloire begrooting zal verstrekken- -De -heer Kolthek had ontdekt, dat onze burgerlijke luchtvaart niet van müitairis- lische smetten vni was. In tijd van oorlog zou het leger gebruik kunnen maken van de leesteden emz. Derhalve stemde bet roode deel der Kamer tegen deze posten. Ook bet wetje tot het opleggen van vqorloopigo aanslagen in de directe belas tingen werd aangenomen, in afwachting van de vaststelling der aangeslagen-en. Hel gevolg zal zijn, dat 't publiek zijn aanslag zij het dan een voorloopigeir veel vroeger zal krijgen en dat bet Rijk de be- lastinspen-ningen vroeger zal innen, het geen renteverlies uitspaart. Een onaangename herinnering aan den crisistijd bracht de behandeling der ver vaardiging van soep- en bouillontabletten. De overeenkomst, •.ïervoor op 26 Fe bruari 1919 door don Staat gesloten met d-e N. V, Overschiesohe Lanid- en T-uan- bouw-Maa-tschappij heeft don Staat -tot. een groote sdhadev-eqgoediing gesloopt (van 1 Vj miitiiioen) en bovendien nnoet aam de N V. ruim 1 mallioen Voor gcQeverde pro ducten wo-nden betanjd. Door de inmid dels gewijzigde tij-disomsta-ndiigbeden was er echter geen vraag meer naar d-ezc cui- sisprodmoten. De Regeeriing zal er mee, be proefde verkoop naar tiet buitenland, maar oo-k daar scheen er geen b-efcoefltc aam te bestaan. Zoodait de Regeering de toouiSteii- blokjes en aanverwanten nu mei een royaal gebaar voor de hongerenden in Rus land heeft Ier bcsdliikking gesteld. Er wend wed gesputterd tegen het regee- ringsibefead in deze affaire, maar hot gefild1 was n-u eenmaal vetrscbufdiig-d en betalen d-us de boodschap. N-aida-t n-iot minder dan 58 Maine toIs- oMtwerp-en wa-nen afgedaan, kwaimen de nieuwe pen-stioenwetben wan land- en zee macht op óe proppen. De uitslag der besprekingen gaven we reeds im ons kamerverslag. Het vraagstuk eter werkloosheid aan -ate orde was d>s inlerpeölatte-v. d. Tem pel er over scheen rich Woensdag maar matig in de betamg-steJlkng der ledten te mogen veiflieuigeii. De vergadering zou bij uitzondering 's-moiïjens 11 uur -beginnen. Er was ech ter een zeer slechte opkomst, soodai de voorzitter de onvoltaiüglieid liet conitatee- ren en -tic vergadering urllts'telide tot hajf 12. Om -half twaalf bleek de vergaidiering nog o-nvoii-aJilag. Er waren nog «Wijd geen 51 -telen. N-u 1-o-o-iiKte z.ioji de vOorzil-ter, en met reden, on-tsteind. Om 12 uur toon'men ein- ■citólijk b-eginnen. Toen de heer van den Tempel zijn rode begon, luisterde twee-d-erdie <lér leden lïiel naai' hom. Uit zijn vragen bleek, dat Itet vooral de techoiisclie zijde van liet vraagstuk was, di-e riten -li-eer Van dein Tempel bezi-g hield. De Rogeériiig is dMigemt en bet was w-ollicht den -h-eer van den Tempel te doen om der Regeering n-og eens te doen uiteenECtten waf ze deed en hoe zij hanidteïde. Zijn vragen waren do volgende: In de eerste plaats over het stelsel, dat de Regoering zal volgen, deze twes vragen: Is door de Regeering reeds besloten of en, zoo ja, op welke wijze en op wolke voorwaarden aan erkende werk- loozenkassen in bedriivcn met crisis werkloosheid over 1922 bijzondere Rijk - stemi zal worden verleend? Zoo niet, is de Regeering dan bereid een regeling te treffen, wolke de voren bedoelde werkloozenkaBsen in staat zal stellen voor zajoveal noodig met hijzon deren financieelen steun van het Rijk over 1922 de regie-iiontair - voorziene uit- keeringeu te doen? Vervolgens vroeg da heer Van don Tempel naar de regelingen voor do- nit- getrokkononde dubbel-uitgetrokbejien en de niet-verzokerde-werkïoozen en Fa- J. ASJES Ez. R2JTUSGFABRIEK - ALKMAAR Steeds in voorraad vee! nieuwe en gebruikte rijtuigen. - Repareeren ailes op rijtuiggebied vlug en tegen billijke, prijs. Carrosserien voor personen en vrachtvervoer. Diverse rAodellen in aanbouw. Ontwerpen met prijsopgave gratis. naar do bijdragen, dio aan ds gemeenten zijn uitgekeerd. Daarna richtte hij zich tot den Minister over de kwestie van de v^en-arboidor», landarbeidjrs an do ty pografen. Is do regeering bereid do verlaging van den stoun aan de werklooze veen arbeiders ongedaan te maken en verbete ring te brengen in de steunregeling vóór deze arbeiders, in het bijzonder wat be treft den bijslag voor inwonende kite deren? Is de Regcering alsnog bereid het' tot stand kómen van een steunregeling voor werklooze landarbeiders te bevorderen? Is de Regeering alsnog bereid aan oen steunregeling voor de uitgetrokken" ty pografen haar medewerking te verloenen? Tea slotte wenschte hij ingelicht te worden over de werkverschaffing, de re geling van het loon daarbij en over de bereidwilligheid van de Regeering om met de arbeiders-organieaiies over da verschillende punten overleg te plegen. Het antwoord der Regeering bü .monde van de Ministers Ruys en Aalberse was zakelijk en duide'ijk. Dit antwoord hield in dat de Regeering in 1922 het zelfde denkt te doen ais in 1921. In de eerste plaats de werkverschaffing, waarvoor de Regeering reeds 1.6 mil- lioen gulden aan subsidie heeft Ver leend. In de tweede plaats geeft zij aan de werkloo zen-kas sen een steun waarvan tweederde deel k fonds perdu aal worden veTsfrekt en esn-derde deel als voorschot. Wekelijks verleent de Staat reeds een bedrag van 80 mille aan steun. De dubbel-uitgetrokkenen, waarmede <te niet-verzekerdCi} zijn gelijk gesteld, zul len 10 pOt. minder ontvangen, dan >:u enk el-11 i (getrokken en. Door best systeem van den Minister is in 1922 voor 39 weken 3teun verze kerd aan do gehuwden. Alleen de onge huwde inwonendo kinderen zullen geen steun meer krijgen. Voor hen moe ten de ouders zorgen. Ten aanzien van de landarbeiders en de typografen is de Regeering nog aan het overleggen. De veenarbeiders ontvangen sedert 20 November de verhoogde uitkeering, die aanvankelijk alleen voor Augustus, Sep tember en October gold. Yoor ken wordt speciaal getracht werkvor.ckafiing te verkrijgen. Het is echter niet gemak kelijk dez-o to bevorderen. Gaarne deed de Minister veel óm de werken van de Linde in Friesland te bevorderen. Daar echter tracht men van de werkloosheid misbruik te malcen door den Minister tot verhoogden steun uit te lokken. Daartoe is de Minister niet bereid. In dat Friesehe werk zat 8 ton aan week loon. De heer Van den Tempel beant woordde deze uiteenzetting en verklaring der ministers door 3 moties in te dieac-n. Hii vroeg voor do workloozen, die het slachtoffer zijn van ds crisiswerkloos heid meer steun; in de tweede plaats, vroeg hii meer steun voor de werk'oo- zen-kassen, en in ds derde plaats over- m DER I?dïT DE VLAM EINDHOVEN. leg jaet de organisaties over do bepa ling van de loonen bij de werkverschaf fing. Aan den he8r Sannes word het over gelaten om speciaal voor de veenarbeiders te pleiten. Hit drong aan-op de uit voering van bet wegenplan van Einrncn en in het Jgemeen op verhooging der bijdrage speciaal nog voor de inwonende kinderen. Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat de heer Wijnkoop ook nog eeii mo- tio voorstelde: de werldoozcn moesten productieven arbeid krijgen met normaal loon en als die arbeid er niet is dan een uitkeering gelijk aan dat loon. Elders in dit No. van ons blad, kan man leze, dat do motigs a]le werden verworpen. NOG EENS. HOE ER BEZUI NIGD WORDT. Het slol van het rapport der bezuini gingscommissie-Rink. waaraan we giste ren zooveel moois ontleenden, luidt aldus: „De commissie meent, dit verslag niet -aq ü)3b}| nee lapuoz na^mjsaq' uajaoni ;>i schouwing omtrent de resultaten van haar arbeid. Zij 3jan niet verhelen, dal deze re sultaten tot dusver beneden baar ver wachting zijn gebleven, hoezeer de door 'Se regeering toegezegde en in verschillen de opzichten verleende medewerking moet worden gewaardeerd. Jn de eerste plaats zij opgemerkt, dat de departementen van algemeen bestuur nog geen blijk hebben gegeven, doordron gen te zijn van de noodzakelijkheid, dé aanstelling van nieuwe ambtenaren zoo veel doenlijk, te beperken. Hel zou toch, naar hel oordeel der commissie, voor de hand hebben gelegen dal, hangende hel onderzoek naar de mo gelijkheid lot inkrimping van hel aantal ambtenaren bij de departementen en aan verwante lakken van dienst, maatregelen zouden zijn getroffen om voorsbands den arbeid met het bestaande personeel te doen verrichten en dus geen nieuwe amb tenaren in vasten dienst aan te stellen. De verwachting is niet verwezenlijkt. Se dert de instelling van de commissie zijn bij de instellingen, waarover haar onder zoek zich tot dusver heeft -uitgestrekt, niet minder dan 242 ambtenaren in vas ten dienst benoemd, van wie 105 ter voorziening in vacatures. Voor de 11 de partementen van algemeen heslimr zijn deze cijfers resp. 190 en 64. De vraag is gerechtvaardigd, of door deze wijze van bandelen het bereiken van -het doel. waarvoor de commissie is ingesteld, niet ten zeerste zal worden bemoeilijkt. Thans zou 't meer bezwaren opleveren in af- zienbaren iij'd te komen tot een eenigszins belangrijke inkrimping var, personeel, dan wanneer getracht was iii afwachting van haar voorstellen, de werkzaamheden! Kantoor ALKMAAR BREEDSTRAAV 11 Correspontaiscliap HOORN GROOTE NOORD 140 Direct.: K. VAN MIENES Jr. Credi@!en, Deposito's, Aan- ea Verkoop van Effecten. ALLE BANKZAKEN. voor zoover dit eenigszins mogelijk was, zonder uitbreiding van personeel te doen verrichten. Voorts moet dc commissie er op wij zen, dat zooals trouwens blijkt uit .ver schillende ondcrdcelen van haar verslag hare voorstellen slechis hij uitzonde ring hij dc betrokken departementen in stemming konden vinden. De gevallen, waarin aan een uitgebracht advies gevolg werd gegeven, blijven lol en kele beperkt. Volledige instemming vond de commis sie slechts bi.i den minister v.an financiën, voor zooveel betreft vereenvoudiging van betaalsrollen en de bezoldiging van vaste ambtenaren uit credielen voor tijdelijk personeel, terwijl ook de briefwisseling met den minister van 'justitie over het puhliceeren van statuten tol een bevredi gend resultaat leidrie." VOOR GROOTE GEZINNEN. Behalve de gelukkigen, die met vrijkaar ten reizen, heeft men in ons land. geredu ceerd tarief op de Spoorwegen alleen voor militairen en kinderen beneden 10 jaren. In Frankrijk rekent men bij de Spoorweg- prijzen voortaan jnet de groote gezinnen. In „O. D." lezen we daarover: „Het Franselie Staatsblad van 21 No vember bracht deze gereduceerde tarie ven, die op de Fransehe spoorwegen gel den zullen. Ui' de gezinnen met minstens drie kin deren beneden 10 jaren, zal op de ge wone prijzen (waarbij ook het hajfgeid voor kinderen van 3 tot 7 jaar bestaan blijft) 30 procent korting verkend worden voor gezinnen met drie kinderen; 40 procent voor die van vier kinderen; 50 procent.voor die met vijf kinderen; 60 procent voor die van 7 of meer kin deren. Op vertoon van een identiteitskaart wordt die korting aan den rei zenden vader, moe der of kind, verleend." Dat is tenminste een daadwerkelijke steun aan de gezinnen met kinderen, die de gemeenschap moeten in stand houden en waarvoor de gemeenschap dus wel een extra zorg mag aan den dag leggen, nu meer en meer de egoisten met weinig DE K(OMMUNISTISCHE) A(RBEIDERS) P(ARTÏj). Het „Gentr." weet mee te doelen, dat er te Arnhem 79 menschen zijn bijeenge komen, die zich noemden de Kommunis- tiscbe Arbeiders Partij, ook wel genaamd Kap. Die Kap is daar in Arnhem aan 't con- slntceren geweest, „dat een zuiver prole tarische revolutie nog nergens de over winning heeft behaald, ook in Rusland niet." Wat daarvan dc oorzaak is? De arbeiders zijn nog niet zelfbewust genoeg om te handelen; ze hebben geen organisaties, die -Jerevolutie kunnen voe ren, ze zijn geen lovende bandelende men Sollen, maar doode werktuigen in handen der leiders. Hun organisaties, hun partijen en vak-- vereenigingen werden ook doode werk tuigen. En dc leiders richtten de'partijen en dc vakvereenigingen bovendien voot zich zelve in. Partijen en vakvereenigingen werden groote ondernemerszaken der lei ders, vc-el gelijkende op kapitalistische ondernemingen! Ook alle Koimiiunistische partijen der 3e Internationale, ook de C. P. in Neder land, zijn niet anders dan hervormde, bei kapitalisme weder opbouwende partijen ge worden. Zij zijn contra-revolutionair. Dat hebben ze daar zoowaar allemaal uitgevonden in Arnhem. E11 die arme Wijn koop, hij deed zoo zijn best en nu is hij niels meer dan een wederopbouWer vat het kapitalisme en een contra-reyoh'tion- nair; ja zelfs leider van ©en kapilalisHscbt onderneming! Hoe treurig tocht BINMENLANDSGH B^SUWS. Ii«!de aan de R.-K. Pers. Wc lezen in „Sint Franciseus". Maandschrift voor de leden der Derde Orde: „Al loojït vólgens Pauselijk gebruik het jubeljaar tot 16 April 1922, ai is de geestdriftige feestviering uog in vollen gang en al zullen wc met een volledig overzicht van het succes er van nog cenige maanden moeten wach ten, zoo willen we toch heden hij liet sluiten van dezen jaargang openlijk hulde brengen aan de Nedcr- landsche- Katholieke Pers voor den allerkraehtigsten -steun, ons in dit jaar verleend. Zeker, we weten het; onze Katho lieke Pérs bevordert steeds '1 goede, komt bij voortduring op voor alte Roomsche belangen. We konden der halve verwachten, dat zij, bijzonder in dit .jubeljaar, da door de Pausen zoo dringend aanbevolen Derde Orde aan Katholiek Nederland zou voorhouden als een hervormingswerk van den eer sten rang. Dat zij echter zoo buiten gewoon gul en gastvrij zou zijn, «gelijk zij 'i geweest is, hadden we niet mogen denken. Onze bladen hebben dit jaar werkelijk vol gestaan van artikelen en verslagen over Franciseus' jubilecreu- dè Orde. Oprechten dank en welgemeende hulde brengen wij daarvoor. En we doen dit te liever, wijl liet moeilijke en verheven werk. op onze katholieke redactie-bureaux verricht, dikwijls M te weinig wordt gewaardeerd. Tegenover de daad der katholieke Pers sta echter niet alleen ons woord, doch ook onze daad. Tertiarissen, acht het daarom uw plicht onze Pers te steunen, vooral door uw abonnemen ten en uw advertenties. Het bevorde ren der katholieke Pers is u door Z. H. Pius X als een bijzonder terreit uwer actie aangewezen.'" feuilleton bij fe wonen en tot verstrooiing van de gasten mee te werken." „Dus gij komt in den salon?" „Ik ben er wel toe genoodzaakt; maar d;'t is toch zeker, dat mevrouw Stillworth mijn aanwezigheid in de gezelschapskamer niet om mijnentwille wenscht." Burnt was met deze rechtvaardiging In diep stilzwijgen liepen beiden nog volkomen tevreden. Hij had op zoo'n 'ri poosje voort en dan stonden zij Corny B©IL vriendelijke bekentenis niet durven hopen. „Vergeef mij mijn lichtgeraaktheid, freule," vroeg hij op innige» toon. .,'t Ligt zoo eenmaal in mijn aard, ik hen zwak genoeg onder iedere'op- voor hun doel „Dina's hul", •ZEVENDE HOOFDSTUK. - Aan het e ind der Linden hof-laan stond een blokhuisje, iets grooter en merking verachting, onder iederedegelijker gebouwd dan de gewone Scherts hoon te. zoeken: ik voel ook jhuisjes van dat soort; want het had zoo zwaar den last van den slavenke- een regelmatige deur en twee vensters, ten mijner armoede." IWel waren bij 't ecne dé ontbrekende „Kom, gij weet toch, Blunt, wat gij - stukken glas mei papier en lappen voor ons allen zijt! Spreek niet'zoo aangevuld, maar van huiteD kon 'l bitier, het doet me-leed f' door een goed vensterluik worden af- »GiJ "it goedhartig, freule! Bij u gestoten, terwijl aan T andere een half 'vind ik sympathie en -vertrouwen, als j gebroken luik hing aan verroeste nergens anders; gij alleen weel cell-scharnieren, zooda! 't ieder oogenblik ter ook, wat 'L b e toeken I alleen- te naar beneden dreigde te komen. Boven Slaan in de groote wereld." j den Ingang bengelden drie gedroogde „Anderen achten u óók, Blimi!" j holle pompoenselisleit, waarin bereids ,,'t Is mogelijk!'Ik heb echter in zw.aluwen en andere vogels een stil cieze betrekking ai zooveel bitterheid nest gebouwd hadden, en hoven een ondervonden, dat ik iéder nieuwe sym- palhie-beluigiiig. met 'n -zeker wantrou wen onCga. Zoo verwondert me bij voorbeeld in dep .laatste», lijd ook.tic vriendelijkheid van mevrouw uw moe der, buitengewoon. Zij heeft zich van daag-zoo opvallend- bezorgd gemaakt ever mijn. gezondheid en welzijn, daL te mij bad, ja zelfs d\v gczelselMtp gedu diepen put bij 't huis hing aan een grooten stang een spiegel-blanke, uit den uiigeholden stam van een vijgen boom vervaardigden wateremmer aan een Jangen ketting, Een tamelijk ver waarloosde houten omheining omgal' het kleine erf. Dut was de woning der oude Dina, eifs dwong hei grbotc j een neger-sl-avm, die gedurende een rende de Kersicte.gen lange rij van jaren de familie StiH- wortli haar U-ouwe diensten bewezen had. Georg Stillworih had haar deze hul benevens vijf akkers land als vrij eigendom geschonken, waardoor zij in vrede en rust de rest van haar levens dagen hier slijten kon. Sleehls in bui tengewone gevallen werd nog aan spraak gemaakt op den raad en de h-ulp van 't ervaren oudje; overigens was zij tot goeu enkelen dienst ver plicht. Voó'r de deur van Dina's hut stond Ediib nu jnet haren hegeleider. Op haar kloppen volgde evenwel geen ant woord, ofschoon ze snel heen en weer getrippel vernamen, en eerst nadat de jónge man herhaaldelijk Dina's naam geroepen had, 'wérd. de grendel wegge schoven, een zwarl, gerimpeld gezichi kwam te voorschijn en een slem riep: „Och, lieve hemel, heat u 't jonge miss?" En de deur ging nu wijd open. „Je hebt lang geaarzeld met ons binnen te laten, tante Dina," zei Ediit'i, terwijl zij haai- hoed afnam en de beide handen boven 't vuur hield.dat vroolijk in den haard knapperde. „O, Hcvc Engel! Oude negervrouw kan niet springen vlug als jong meis je, sinds jicht krom getrokken heeft haar voel." „Kom, kom, tante Dina." schertste Biunt en plaatste Edith's mandje op een steel; „Je loopt nog zoo prachtig heen én weer, je kimt onmogelijk de zen langen tijd 'gebruikt hebben om van den haard' naar tte' deur te ïoopen." „Beken 't maar,' tante Dina," drong Edith ernstig hij dc negerin aan, wier verlegenheid zichtbaar steeg. „Je hebt ens iets willen verbergen en wij zijn je zeker in den weg geloopcn; is '1 niet zoo? Zeker een verrassing voor Keslmis?" „Neen, neen, miss," antwoordde de c-udc met zacht verwijt, „zoo waar Dina leeft, heeft niets gedaan voor Kerstmis. Moet miss toch oude neger vrouw geloovcn, dat zij niet spreken zal een leugen, als zij reeds staat niet een voet in het eeuwige koninkrijk hierboven. Is kleinigheid." Na deze ernslige verzekering wierp zij een groot sluk hou! in 't vuur, dab de vonken knetterend in den ouden, zwarlgerookten schoorsteen opvlogen. ,.'t Is goed, tante Dina," nam Edith 't woord weer op, ,,'t is in geen geval mijn zaak in uwe geheimen te drin- gen." Zij nam op een van roode wügcn- takken gevlochten stoel plaats -naast den iiaard en Blunt zette zich daar tegenóver. „Maar zeg mij nu eens beste tante, voor ik je de opdracht van mijn mee- de'r meedeel, hoe 't je gegaan is, sinds ik je het laatst gezien heb." „God iielpe mij, miss! Hoe kan 't gaan een oude negervrouw? Hinkt zoo door 't blokhuis, niet rechl en niet slecht. Hoe echter maakt 't mijn honingzoet duifje?" Edith had opgemerkt, -dat de oogen der oude zwarte, terwijl ze sprak niet zekeren angst heimelijk naar de nevca- ktimer gluurden. Zij deed evenwel als- ei' zij 'i niet bemerkte en zei: „Mij gaat 't redelijk wel, maar zij dóen ailéS om mij te pijnigen." „Waarvoor zal 't goed zijn, dat zij kwellen/ mijn kindvroeg Dina weer. niet zonder nog eens een blik op de kamerdeur te werpen. „Ik kan het je niet zeggen," gaf Edith zuchtend terug. Bij oeze woor den trof haar echter de doordringende blik van den secretaris, zoodat zij onwillekeurig haar oogen neersloeg. Zij voelde hethij kende het geheim van haar hart. „Kijk, beste Dina," zei Biunt nu, „deze jonge dame is niet zoo gelukkig als wij armen dat zijn zij kan niet zelfstandig kiezen, doch moet haar hand dengene geven, dien 'naar ouders ervoor bestemmen." „Wat zegt t! daar Zal dat lieve duifje toch niet doen, wat andere lie den willen en niet hebben zijn eigen wi! te geven hart en hand Biunt schudde ontkennend het itoofd. Dina naderde het jonge meis je, legde haar.piompe, zwarte handen op de tèngereschouders-en bukte zich een weinig om in het afgewende gelaat te kijken. „Honinghartje, spreek, 't is niet waar, wat die daar zeiZij willen u niet malcen ongelukkig Zeg toch, het is niet waar Gij maakt arme nege rin zoo veel gelukkig,, bent zoo goed het kan niet zijn, dat gij zelf worden zou ongelukkig en ellendigDuifje, zeg, het is niet waar Deze eenvoudige, uit een dankbare ziel koraende deelneming, roerde Edith diep, ze kon niet spreken en blikte roerlots naar den rook, die langzaam in den haard opsteeg. „Gij ziet Dina, dat de freule zwijgt," sprak de secretaris. „Doch geenszins tot bevestiging van uwe uiting, maar omdat de trou we liefde van dit goede, oude schepse mij roert." „Dus u zult den voor u uitgezoch te niet huwen „Ik zeg dat niet ik begrijp ech ter ook niet, wie u het recht geeft, mij zoo'n vraag te stellen," hernan. de erfgename van Cozy Dell trotsch. „De belangstelling van een ver knocht vriend, die welzijn voor uw vreest." „Miss, wie is de man, dien zij dwin gen willen te trouwen met mijn jon ge meesteres?" „Daar mijnheer Biunt reeds zoo veel verteld heeft, zal hij je ook wel den naam kunnen noemen, Dina. De oude zag met verlegen nieuws gierigheid haar meesteres, dan weet den secretaris aan. Biunt echter tee- kende met zijn stok eenige letters op den zand-bestrooiden bodem der hut en antwoordde „Dat is gemakkelijk te doen, hij heet Frank Mordaunt." Dan zag hij op, om na te gaan, welken indruk dit woord op Edith maakte, doch verschrok van haar aanblik. Zij stond bleek en bevend voor hem, 'n weinig voorovergebogen, alsof ze luisterde Haar oogen waren star en als ver glaasd. Angstig riep Biunt haar bh den naam zij scheen hein echtei niet te Itooren en bewoog zich niet van de plaats. Hij herhaalde zijn roep. „Stil," geboed zij nu snel, ,,'t kwam me voor, dat ik hoorde kreunen." (Wordt CïrvoJgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1