BUITENLAND ALKM/ Ret ontwapening» vraagstuk. 1 SOTST £N KENNIS. IJS- EN VRRSTBERIRHTEN. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Woensdagavond werd door het on- gs opgerichte Haagsche Comité ter itudeering van het ontwapenings- yraagstuk een besloten bijt inkomst ge houden ter bespreking van het onder worp: „Is ontwapening van Nederland tegenover oen eventueelen buitenland- Ischen vijand wenschelijk en moge- tijk t" Het woord werd gevoerd door oud- tuit.-geueraal G. J. W, Koolemans Bey- ben (voor) en lült.-kol. bij den gene- l'aien staf W. E. v. Dflm v. Isselt Stegen). De heer Koolemans Beynen heeft }n den Volkenbond alle vertrouwen. De boud is nieuw, maar als het nieu we goed is. volgt het allijd zijn weg. (We moeten op het recht vertrouwen: Ittat heelt de regeering ook gedaan door aan de geallieerde mogendheden Üe uitlevering van den ex-keizer te weigeren. Dit was een moedige daad. 'Geeft het voorbeeld aldus roept spr. het Nederlandsche volk toe (ontwapent u; het zal er daar ziju, het land van Hugo de Groot waardig. De li ..er v. Dam v. Isselt betoogde Idat ontwapening staatsgevaarlijk is voor het kleine Nederland. Men zij op idit terrein voorzichtig met den wensch die de vader der gedachte wordt. Voor tien persoon van den eersten spreker jheeft de heer v. Dam de grootste aeh- -tingevenwel wijst hij er op, dat er niets veranderd is dan dat de volken nu uitgeput zijn. Heerschzucht is er nog overal te zien. De geschiedenis herhaalt zich. Nie- tnand beter dan de oud-generaal kan )dan ook weten, dat alles wat niet pa raat is, of vermolmd is, te niet gaat. De a-ulocraten zijn verdwenen, maar ide oorlog heeft dictatoren naar voren gebracht. We leven in een tijd van demagogie en niemand weet wat de demagogen doen zullen. Zoolang wij diet leven in eerlijke democratieën, vindt spr. het onverantwoordelijk, dat Nederland met de ontwapening zou beginnenAls Nederland dit deed, zou de wereld inderdaad verbaasd staan maar zij zou tevens weer zién, dat [wij de Chineezen van Europa zijn. Gok in den Indischen Archipel moet de onzijdigheid gehandhaafd kunnen Iworden. Een ontwapeud Nederland pon Indiê ten prooi laten van ieder, i Er volgde eenig debat. COLLECTIEVE PASPOORTEN. 1 Door hot Departement van Buitenland- Ëoho Zaken is aan do Commissarissen der Koningin in de provinciën onderstaande circulaire gezonden: Rij schrijven van 22 Juli jX noodigde jhr. van Karneheek u uit in het vervolg plechta collectieve paspoorten af to ge- Ven aan minderjarigen (voor zoover deze daartoe in aanmerking konden komen), die zich in gezelschap van een volwassen persoon (vader, moeder, voogd, gouver neur, enz.) naar het buitenland begaven. De aanleiding tot dat schrijven was, dat Verschillende Regoeringen bezwaar bleken te makon tegen het viseoron van passen, afgegeven aan moer dan één volwassen jpersoon, ook al waren de tot het stuk gerechtigden met elkander gehuwd, j Aangezien sommige staten echter in middels er toe zijn overgegaan het visum Biet langer verplichtend te stellen en imet andere onderhandelingen tot afschaf fing van het visum gaande zijn, komt het mij voor, dat er niet langer bezwaar tegen het uitreiken van collectieve pas poorten aan echtelieden gemaakt behoeft te worden. Daarbij zal er echter op gelet moeten worden, dat de personen, die op een dergelijk collectief paspoort reizen, biet tovens in het bezit mogen zijn van een persoonlijk paspoort en dat, indien leen persoonlijk paspoort verlangd wordt, het collectieve ingetrokken zal mosten Worden. Overigens moeten de regelen ten aanzien van collectieve paspoorten, ge stold in het schrijven van Jhr. van Kar- nebeok van 9 Maart 1921, gehandhaafd 'werden. Bij de uitreiking van een collectief paspoort moeten belanghebbenden er op gewezen worden dat sommige Staten, zooals Erankrijk, bezwaar maken tegen toelating van meerdere personen, op een pas, zoolat er, ook al zoude door dien staat liet visum afgeschaft zijn, toch kans bestaat, dat de houders van een derge lijk collectief paspoort aan de grens wor den afgewezen. TWEEDE KAMER. fAv(wi,ilv._ya^ei ing van Donderdag 1 Dec. STAATSBEGROOTING 1922. i Meju.fr. GROENEWEG (s.d.a.p.) heeft ïnet betrekicing tot het voor-ontwerp werktijdenbesluit bezwaar er tegen dat in het winkelbedrijf, do vrouw 8 uur zal jnogon werken en do man 9; zij wil ge lijke behandeling voor heiden. De hoer HIEMSTRA (s.d.a.p.) komt 'op togen de agitatie om den Minister te bowegen niet verder voort te gaan met :de voorbereiding in zake de Landbouw- arbeiderswet. Hij dringt aan op spoed, opdat het ontwerp nog voor de verkie zingen zal kunnen worden behandeld. [Voorla dringt hij er op aan, dat niet zal worden gehandeld zooals met betrekking tot de technische adviseurs voor de con ferentie te Genève, die nog op het laat ste oogenldik telegrafisch gewaarschuwd anoesten worden, waardoor zij goeddeels [te laat kwamen. Do he r SOIIAPER (s.d.a.p.) komt op fegen do reactio in zake de Arbeids wet. Hij wil, dat de 45-urige werkweek regel zal blijven en overwerk uitzonde ringen en beklaagt er zich over, dat de (Arbeidswet nog niet verder ia ingevoerd dan voor fabrieken en werkplaatsen. Hij wijst op de slechte toestanden voor de ineisjes in lunchrooms on dringt aan op |spood met de regeling waardoor hot aan- Hial vrije Zondagen van 17 op 26 wordt ebraoht. Ook hij meent, dat men de ouwen niet meer dan noodig is, bo- hermen en de Arbeidswetgeving niet r<lrjj[ven moet. De heer ANKERMAN (c.h.) brengt lof aan den Minister en aan de arbeids prestatie van bet departement. Hij wil dat de arbeidsprestatie van bet volk zoo veel mogelijk worde gesteund en be vorderd, #en beveelt den Minister aan de wettelijke maatregelen zoo to nemen, dat de industrie niet wordt belemmerd. De beer DRION (v. d.) waarschuwt tegen overhaastiging, omdat hij vreest, dat de Minister bij de uitvoeringsmaat regelen niet voldoende rekening zal hou den met de kenbaar gemaakte bezwaren. De heer SMEENTC, A.R., acht uitbrei ding van de arbeidsibcschcrming lot den landbouw noodig. Behoorlijke regeling zal den trek van de 'landarbeiders naar de stad tegengaan. Ook hij wil uitbreiding Jer Arbeidswet met name tot het hotei- en lot het winkelbedrijf. De heer b-.'OECK HENICEMANS, C.H., hoorde van twee mannen, die een warm hart hebben voor de arbeiders, een verschillend oordeel over het voor- onlwerp-Landfoouwarbeidswet. Als het niet strikt noodzakelijk is, moet men, meent bij, niet met maatregelen komen, welke onwillekeurig administratieven omslag niet zich brengen. Hij vraagt of niet mogelijk is een regeling, dat invoering alleen geschiedt, waar dit noodig is. Ook de heer TEENSTRA, V.D., wil dat in de wet alleen 'het strikt noodzake lijk geregeld wordt, maar acht al de nu gemaakt eopmertemgen praematuur. Do MINISTER doolt mede een uit voerig advies in zake het winkelbedrijf ontvangen te hebben, hetwelk in ern stige overweging is. Wat betreft de be scherming der vrouwen mag men hot physielce, p yc' i che onder, ohoid tusschen men en vrouw niet uit het oog verlie zen. Ook hij acht het voorbarig nu over het voor-onderwerp Landbouwarbeidswet te spreken. Wat betreft de conferentie te Genève, er bestond groote kans dat de landbouw er niet zou worden be handeld. In het vervolg zal het aantal technische adviseurs aanzienlijk worden ingeperkt. Aan de algemeene maatrege len van bestuur inzake do Arbeidswet wordt gewerkt. De regeling van het win kelbedrijf zou volgens belofte niet in .werking treden, voordat de wet op do winkelsluiting er was. Spr. hoopt niet voor de moeilijkheid gestold to worden de maatregelen in te voeren, omdat men te lang moet wachten op de wet inzake de winkelsluiting. Aangaande de stem door do Nederlandsche Regeeringsgede- legeerden to Genève, uitgebracht inzake bespreking eener regeling voor het land bouwbedrijf doelt spr. mede, dat die stem tegen een internationale regeling is uitgebracht in overeenstemming met zijn inzichten. De nationale wetgeving moet voorgaan alvorens men tot een internationale regeling kan komen-. De wijziging der Arbeidswet zal, zoo niiet dit jaar dan in begin 1922 worden inge diend. De heer OITD (V.D.) dient mede na mens den heer Dresselhuys een motie in, de wenschelijkheid uitsprekende om tot versobering van den staatsdienst over te gaan em daartoe geen nieuwe ambte naren vast of tijdelijk aan te stollen en in vacatures niet buiten bet bestaande ambtenarencorps te voorzien alvorens de Kamer zich zal hebben uitgesproken over de voorstellen der bezuinigingscommissie. De heer DUYS (S.D.AJ?.), vreest dat men in dat geval vacatures zal aan vullen met menschon die minder ge schikt zijn dan wanneer men do vrije keus laat. De MINISTER verwondert zich er over dat men nu met oen andere motie komt dan bii do waterstaatsbegrooting. Hii bad het verstandig en beleefd gevon den als men hem vooruit biervan in kennis bad gesteld. Deze motie gaat 't beleid van bet geheole kabinet aan en spreker noemt deze motie onbekookt. De hoer KETELAAR (v.d.), komt hier tegen op, waarna de VOORZITTER opmerkt, dat do Minister niet spreekt van onbekookte kamerleden, maar van een onbekookte motie (gelach). De MINISTER zegt nader, dat hii zich misEohien met de motie tooh zou kunnen vereenigen, maar dat men met een dergeliike motie bij de algemeene beschouwingen oveT de Staatsbegrooting moet komen. Hij veronderstelt dat het antwoord der regeering dan zal meevallen. De beer OUD (v.d.) stolt nn voor, schorsing van do beraadslaging over deze begrooting en, om mot de afzonder lijke hoofdstukken niet door to gaan dan na de algemeene beschouwingen. De heer SNOEK HENKEMANS (c.h.) protesteert hiertegen. De VOORZITTER geeft voor het ver volg in overweging van een dergelijvke omvangrijke motie afschrift aan den Mi nister to geven. Spreker raadt aam, bii de algemeene beschouwingen met deze motie te komen. De MINISTER as bereid in den geest der motie te handelen zoolang cr bij het algemeen debat geen beslissing over geval len is. De heer DRESSELHUYS. V.D., meent dat er geen bezwaar is morgen de motie met de geheele Regeering te. behandelen. Over de motie tot schorsing zou om i -uur worden gestemd. (Ongecorrigeerd.) R.-K. Vrouwenbond in 't Bisdom Haarlem. Dinsdag vergaderde te Amsterdam in 't American Hotel de diocesane R.-K. Vrou- wientbond in 't Bisdom Haarlem onder lei- üimg van mej. M. Ronini'ke.. De bijeenlkomisit wend geopend door dien geostcSifben adtviseiuT, dien Zeereerw. rector J. G. Jansen. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van de R. K. Jeugdbeweging, dat dioor rector Jansen nader werd toegelicht. De Berw. spr. wees er op, hoe den vrou wen, doch vooral den jongen meisjes meer moet worden bijgebracht de soiiidariJbeits- geest, waandioor langzamerhand zal ver- d wijnen niet het standsverschil, maar het standsbewustzijn, dat ondier onze jonge meisjes nog te veel heersthet Om liaar dezen sotódariteitegeest bdj te brengen, moeten de meisjes van. jongs af lm jyorden «ndergcbraitht in éea türöd S*f vercenigïng, in den R.-K. Jonge Vrouwen bond, waar de meisjes, gescheiden raiot naar stand, maar naar ontwikkeling, on der goede leiding moeten wondien gevormd voor de taak, die zij luier in liet leven zulten moeten innemen. Op vooirsolell van een 'der afgevaardigden werd hot bestuur gemachtigd op de vergadering met de Dio cesane commssic voor Jeugdorganisatie voorstellen te doen betreffende het vor men van'"geschikte leidsters. Verder wend de kwestie van een borwls- Ked-ter sprake gebracht. Hierna weid gepauseend. Om 2 uur word de vergadering her opend. Meer deelname werd gevraagd voor den soóiaken cursus. De voorratster dnopg bij de loden aan, om zooveel mogelijk steun te vorieemen aan de R. K. Universiteit. De begroeting voor 1922, vastgesteld oip 4000 werd goedgekeurd. Het bcsludit weid genomen om een ver pleegster aan te stellen voor bot geven van oen moedercursus in d'e verschillende afdecJ'ingen, hiervoor zal een soon van 1000 beschikbaar wonden gesteld. De enkosk'n vain reis- en vcrblijfkostien voor deze verpleegster komen voor rekening van de afdeeftimgen. Tot leden vam de commissie studiekring wenden gekozen mej. F. Haye en mej. E. Trip, mej. Haye tevens voor die vakorga nisatie. Het voorstel Amsterdam om 500 sub sidie te geven aan de R. K. School voor Maatschappelijk wenk, werd onder ap plaus aangenomen. Het voorstel Puinerend cn Eidhm tot feet vormen van kiringen en districten werd aangenomen. Van de rondvraag maakten de aanwe zigen een ruim gebruik. Aan hel einde van de vergadering wees de Geestelijke Adviseur, Rector J. G. Jan sen, er op, dat het doel ran den R. K. Vrouwenbond niet alleen bestaat iai het be leggen van vergaderingen en het houden van cursussen, maar op de eerste plaats in het vormen van degelijke R. K. -vrou wen in het huisgezin. Hierna werd de vergadering op de gewone wijze gestoten. Het Bureau voor de R.-K. Vak organisatie. Te Utrecht is onder voorzitterschap van ■den heer J. van Rijzewijk de najaarsver gadering gehouden van de hoofdbesturen der bij het Burean voor de R.K. Vakorga nisatie aangesloten vakbonden. De voorzitter opende de vergadering met der Ghir. groet en een woord van welkom in het bijzonder tot den geeste lijken adviseur, pastoor van Schaak en den afgevaardigde der Federatie, den heer An toon van Rijen te Tilburg. Hij herinnerde aan die Novemhcr-actie, welke gezet is in het teeken „tegen de reactie". Het optreden van het Propagan da-Bureau heeft ook van binnen de aan dacht getroken; over de stormloopjes daartegen ondernomen, zal spreker thans niet verder ingaan. Spreker betreurde het, dal ook van bevriende zijde nml. door den secretaris der Federatie in de „Volks krant" bemerkingen zijn gemaakt op de gesties van heit P. B. Liever had spreker gezien, dat de secretaris der Federatie met zijn bemerkingen rechtstreeks bij de lei ding der aclie ware gekomen. Tot zijn vreugde kon spreker constateeren, 'dat de November-actie schitterend vcrloopcn is en de m-ieuwe leden zich bij groote getal len aanmelden. Hii achtte het van belang met de propaganda voort te gaan en deze niet met i December stop te zetten. Vervolgens riep spreker het welkom toe aan den heer Serrarens. na zijn behouden terugkomst van ziin reis naar Genève. Spreker bracht dank voor de wijze, waarop de heer Serrarens de Ned. Vak beweging heeft vertegenwoordigd. Spreker deelde hierna mede, dat direct na de pauze eenigen tijd huishoudelijk zal worden vergaderd ter bespreking van de aclie inzake het conflict in de metaal-in dustrie. De heer van Hamersveld te Amster dam .wensch,te den heer Serrarens na mens de gecombineerde Bondsbesturen geluk met zijn succesvollen arbeid op de Internationale Arbeidsconferentie te Ge nève, terwijl spreker hem hulde bracht voor het waardige standpunt door hem ingenomen tegenover ziin roode tegen standers. Hij heeft zich op een« zeer waardige wijze tegenover onze tegenstan ders doen kennen en aldus getoond te zijn de ware man op de juiste plaats. Dat is zelfs geconstateerd door een groot deel der niet-'kafholieke pers. Als stoffelijk blijk van hulde biedt spreker den heer Serrarens een photo in lijst aan, voorstel lend den heer Serrarens. omringd door de Christelijke vertegenwoordigers te Genè- ve. De heer Serrarens zei-die zeer erkentelijk te zijn voar de waard-eeTende woorden, door den voorzitter en den her van Ha- mersveld tot hem gericht. Het werk, dat te Genève is tot stand gebrach, zal in de wereld het besef doen ontstaan, dat er naast de roode internationale beweging, een Christelijke internationale Arbeiders beweging staat, die men niet onopgemerkt kan voorbijgaan. Over V algemeen kan spreker zeggen, dat op de Internationale Arbei-dsconferenties samenwerking tus schen de verschillende richtingen wel mo gelijk is; deze samenwerking zal onge twijfeld van belang zijn voor de arbeiders beweging der geheele wereld. Aan de orde kwam een voorstel van den Ned. R.K. Bond van Houtbewerkers. Meubelmakers, Behangers, enz. luidend: „De Najaarsvergadering besluite tot het verhooeen dér contributie voor „Herwonnen Levenskracht" tot 2 cent per lid en per week, ingaande I Juli IQ22, indien ook door de Dioc. Werk lieden-bonden tot deze verhooging op dat tos tip besloten wordt". Besloten werd het voorstel te revoyee- ren naar het bestuur va „Herwonnen Le venskracht", opdat dit bestuur met de ge maakte opmerkingen kan rekening houden en een nader toegelicht voorstel op later datum indienen. Na de pauze werd genuiinen tijd met gesloten deuren beraadslagd over de steunbeweging ten behoeve van de in strijd zijnde metaalbewerkers. Bij de heropening der openbare verga dering deelde de voorzitter mede, dat door verschillende vakbonden tezamen een be drag van ioo.ooo ter leen zal worden verstrekt voor de steunbeweging ten be hoeve der mteaal be werkers, dat besloten is om zoolang deze strijd duurt, ten einde d9,.eteiMb§y«ang ie, doen van de leden van alle aangesloten vakbonden eènl extra-contributie van 2.5 cent per lid en per week te heffen en dat beslaten is voor dezen strijd nog niet te putten uit het reservefonds. Thans 75-°oo bedra gend. Goedgekeurd weid vervolgens een voor stel van het bestuur om het bijkantoor te Maastricht op te 'heffen. De gewijzigde omstandigheden in Limburg laten dat u.l. toe. Voorts werd de begrooting voor 1922 vastgesteld op een bedrag van ƒ324.996 aan ontvangsten en uitgaven. Een bestursvoorstcl om de afdracht der Vakbonden (contributie) met 10 cent per lid en paar iaar te verhoogen en van 50 op 60 ct te brengen, werd na breedvoeri ge discussie aanvaard. Daarna ging de vergadering ua rondvraag uilren. EEN RECTIFICATIE. Ter verbetering van esn vorig 'bericht wordt gemeld: Aan de zoutziederij de Bauw, firma J. J. Bouvy te IJmuiden, wordt do af- deeling fijnzout-raffinaderij tjdelijk stop gezet, wegens de groote voorraden, ont staan door de slapte in do aflevering, als gevolg der moordende Duitsche va- luta-eoncurrentie. De andere afdeelingen als die der kaaszout- cn grofzoutmakerij, benevens de import en -groothatdel van ruw mijnzout. Spaansch en Portugeesch zeezout met daaraan verbonden uitge breide werkzaamheden blijven echter on gewijzigd doorgaan, zoodat Slechts een ge ring deel van het personeel overbodig wordt. Een beslissing omtrent ontslag of wachtgeldregeling werd nog niet geno men, omdat voor het overbodige perso neel voorlopnic nog eeuigo andere werk zaamheden - gevonden worden. DEMONSTRATIE MET EEN LASCH- KANTEN SNIJMACHINE. Donderdagochtend werd in het Rijks- nijverheids-laboratorium het snijden van platen met de kook- en laschkantensnij- machine gedemonstreerd. We ontleenen de volgende beschrijving or van aan de „Tel." Deze machine, gedreven door een 71/2 P.K. electromotor, snijdt platen en rin gen onder een hoek van 60 gr. zeer gemakkelijk en vlug af. Een groot voor deel is, dat bij gebruik van deze ma chine het metaal niet behoeft te worden gelijkgeschaafd, wat nog steeds een min of meer kostbare geschiedenis is. De machine snijdt met een onberisp-lijke zuiverheid t/a duims ijzeren platen zon der verhitting af. In 't bijzonder trók de electrisehe klinkmachine de aandacht. Deze machine wordt aangedreven door een in eiken stand werkenden, volkomen gekapselden motor. Een vliegwiel op de verlengde motoras gemonteerd, geeft bij het per sen de noodige energie af, zoodat de motor bij het klinken slechts matig be last wordt. Do in bet vliegwiel inge bouwde glijkoppeling wordt voor den maximaal druk ingesteld, waardoor do motor nimmer overlast wordt. De snel- loopende deelen loopen op kogellagers; het wormwiel loopt in een oliebaX De machine kan in alle richtingen wor den gebruikt en wordt daartoe met oen beweegbare frame gehangen aan een loop- kat. Voor gebruik in een constructiewerk plaats kan zij op een voetstuk worden ge monteerd. Met deze machine is het mogelijk in continu-bedrijf 170 il 180 klinknagels per uur tè klinken. Voor het klinken van smalle werkstukken, zooals b.v. smal U- ijzer wordt een apart mechanisme ge bezigd. Steeds meer blijkt het laboratorium aan zijne bestemming te gaan beant woorden: bet vertrouwd maken van de Hollandscho industrieelen met de mo derne machines, daarbij voorgelicht door deskundig personeel. De machinefabrikanten gaan ook hun voordeel zien in deze demonstraties; moest vroeger het laboratorium moeite doen om iets nieuws te doen zien, l_jhs komen er aanvragen van de fabrikanten om te mogen demonstreeren, overtuigd als zij zijn, dat hun belang daarmede ten zeerste wordt gediend. Do demonstraties, die kosteloos toegan kelijk zijn, beginnen ook buiten de vak kringen steeds meer de aandacht te trek ken. Uit Gorinchem wordt gemeld: Het ijs op het Merwedekanaal zit on veranderd vast, zoodat de scheepvaart op de Keulsche Vaart volkomen gestremd is. Het drijf ijs op de Waal en Merwede is sterk toegenomen en drijft bij den Oosten wind over de geheelebreedte van deze rivieren; het is tot nog toe voor de scheepvaart niet hdnderlii'k. Hoewel er veel ijs in de Sleesiwijiksche haven is, beeft de overtocht, ook naar Woudriehem geregeld per stoombooten plaats. De rivier de Linge is nog bevaarbaar. Uit Deventer meldt men Het ijs in den IJsel heeft zich over de gebeele breedte der rivier aan een aan zienlijk lengtevlak boven de schipbrug vastgezet. Een vergadering der ijsclub stelde voor het nieuwe gebouw, waarvoor een on bekende 5000 had gegeven, 15.000 gul den beschikbaar. Uit Wageningen wordt gemeld: De Rijn is voor ruim de helft bezet met zwaar drijfijs. Aan alle veren is de over tocht per gierpont gestaakt. De houding van Japan. Hughes en Baron Kato, bet lid. van de Japanflche delegatie niet te ver warren met vioe-admiraal Kato, den vlootdeakundige alsmede Balfour kwa men gisteren, b ijeen, teneinde zoo moge lijk de inzichten der Japanners on Ame- rikanen tpujaaarion van de vtootverhou- ding met elkaar in overeenstemming te van een öhaniy ét program, dal ite brengen. Blijkbaar volharden zoowei Kato als Hughes bij hun standpunt. Balfour komt aldus in de positie van bemidde laar te verkeeren. De Wadhimgtonsche oorrospondienlt van de „Times" tracht de tegenstrijdLgh cid te ver klaren in die berichten omtrent die hou- dling dier Joipanische delegatie ten aanzien van de door Hughes voorgestelde slerkte ven! tou ding der vloten. Zooals uiten zdoh herinnert, heette het Maandag, dait \.ce- adimiiraal Kato, oip instructie van zijn re geering, vam den ci'soh dat de Japauisdlie ■Goot 70 pGt. zou zijn vain die van Rritain- tuië en Aihemka., haid afgteien; terwijl Dinsdag piikis Tokoegawa deze verklaring desavoueerde mot de miededeeJing, dat barom Kato geheel op eigen gezag had ge sproken en niet mamens die deJegailie. De oomrespomdenit nu is voin moeuilug, dat zoo men hier niet te 'doen heeft met oen lacti- scben zot van den kaart vam prins Tolkoe- gawa om den 70 pGt.-oisdh staande te ■houden om de houding van de ocuiferen- tic ten aanzien vam hot Gliineoschc vraag stuk ten voordeele van Japan te beïnvloe den, men te deniken heeft aan oen nog al tijd bestaand nieemingsiveirschil tusschen de Japamsche militaristen en de voorstanders vam 'het bewandelen vam een ovoluiioinnai- ren weg ten aanzien vam Girina. Is het laatste hot geval, dam, zoo stett de corres pondent vast, zullen de militaristen de conferentie doen mislukken. Doch daar stalt hij weer tegenover, dat de hou'dhng der Japamsölre delegatie als geheel totnog toe deze neiging niet heeft vertoond; in tegendeel, zij gaf blijk vam tegemoetko mendheid en gemaibiigboid en toonde zich bereid, sin voute harmonie met Amerika en Bribannië samen te werken, lmitu&sclhen verwacht men niet, dat een afzomderiijlke stap als dlie vam baron Kato zich zal her halen. Maar men vraagt zich wel af, of 'de •desavoueeimng, door prins Tolcoogawa ge geven, ook 'te Tokso is bekend gemaakt. Hj'ingtoeng. Do te WasXn0h ng gevestigde en tij delijk vertoevende Chineezen betoogen op vreedzame wijze voor hot not d van de Chineescho delegatie ten gunste van de onvoorwaardelijke teruggaaf van SJan- toeng aan China. Een uitspraalc van d'Annunzio. d'Annunzio heeit aan de Amerikaan- sche bladen een door de Italiaansche bla den gepubliceerden' brief gezonden, waarin hij zegt dat de heeren, die te Washington vereenigd zijn, geslagen zijn met onvruchtbaarheid en onmacht, om dat aan de tafel, waaraan zij besprekin gen houden over den vrede, alleen vraag stukken te berde komen van voordeel, overheerscliing, vijands-kap en onder drukking, die slechts met geweld kunnen worden opgelost. d'Annunzio trekt heftig te velde tegen de politiek van Groot- Britannië, dat zijn bestaand overwicht wil handhaven. Tien jaar vlootvacantie onmogelijk. De Waisihinigtonsolie correspomidient van die „Morning Post" verneemt, dat de ge delegeerden en deskundigen vam Bribannië en Amerika tot de slotsom zijn gekomen, dla/t een tienjarige vtoobvacanitiie onprac- tiscfh is. Hughes' plan zal daardoor radi caal gewijzigd worden. Bij het onderzoek vam Hughes' plannen is gebleken, dal aan het einde dor vtoo.tvacantie Bri lamme ge- reoligd zou zijn twaalf dreadnoughts te bouwen vam 30.000 ton elk, ter vervanging vam zijn schepen vam twintig jaar oud, hetgeen Britamiië een groote meerderheid zou geven voor alllle vloten der wereld, daar Amerika slechts gerechtigd zou zijn tot de vervanging van vier, Japan lot de vervanging vam één nieuwen dreadnought. Zes jaar laten zou de toestaid juial anders om zijn: diam zou het overwicht naar Amerika verplaatst zijn. Deze ontdekking is gedaan door de Rriibsche deskundigen en aan de Amerikanen medegedeeld, dlie schoorvoetend erkenden, dal het plain eer der een oorlog zou provocceren dan den vrede waarborgen. De „Morning Post" verneemt verder, dot de deskundigen nu nieuwe voorstellen onderzoeken, waarbij zij Hughes' vtootvePhoudnmg in acht nemen. Amerika en Britamniië zuilen ge- macJiLigd zijn, otke drie jaar twee slag schepen te bonwen, om aldus de geoefende scheep.shornwers aan het werk te houden, alsmede hun kostbare inrichtingen voor de vervaardiging van pantserplaben en ka nonnen. Volgens hef nieuwe schema zou Japan de „Mutsu" in de vaart mogen houden. UIT DE VEREENiGuzn Vernomen wordt dat president Har ding in een boodschap aan het Congres mededeelt, dat hij de volgende week hoofdzakelijk zal besteden aan de dou anetarieven en de handelsmarine. Wat de douanetarieven betreft, verwacht men dat de "resident zal verklaren dat een zeer s 1 Do uerv;jning van het tarief en de a- w- ->-> wet te dezer zake drinjenrt zal zijn. Wat de handelsniarino a;, rwacht men dat de president zien beslist zal ver klaren voor het verleenen van een soort subsidie, waarschijnlijk in den vorm van een preferentieel tarief, als aanvulling op het vrijstellen van de betaling van tollen voor de kustscheepvaart door' het Panamakanaal. Men verwacht verder, dat de president het deel van de wet-Jones in bespreking zal brengen, dat handelt over de intrekking van handelsverdra gen. Met betrekking tot de douane-'ta- rieven verneemt men, dat de president zal vragen, dat het Representantenhuis de tarieven vaststelt op den ouden grond slag der factuurwaarde liever dan vol gens de Amerikaansche schatting van den groothandeL FRANKRIJK EN ENGELAND. Een Havas-bericht uit Londen meldt, dat Curzon in een onderhoud met de Saint-Aulaire, den Franschen ambas sadeur, verklaarde, dat hij in zijn jong ste rede slechts het doei had, comma> taar te leveren op de Engelsche nota over het verdrag van Angora Hij ver zekerde den Franschen ambassadeur op hartelijke wijze, dat hij trouw bleef aan de handhaving der samenwerking tus schen de geallieerden en aan de entente tusschen Frankrijk en Engeland, omdat hij van meening was, dat hun nauwe sa menwerking en eendracht alleen in staat waren, den wereldvrede te herstellen. FRANKRIJK EN DE DADING VAN DEN MARKENKOERS. De „Matin" meldt, dat de Fransche regeering bezig is met de beatudeermg lijkheden ondervangt, die geschapen door de daling van den marki Briand en Loucheur houden daar0T, heden besprekingen. DE TOESTAND IN DE OEKRi.V] Uit Wolhynië wordt gemeld, dat e tandelingen ren trein tusschen ilsij en Kiejeff in de lucht hebben doen vy gen, waarin, naar zij vermoedf ïrotszki zat. Ongeveer honderd p, giers werden gewond of gedood, f, andere troep opstandelingen hield t: schen Kiejeff en Kasatin een couvr bolsjewisten aan cn doodde daarvan ji Joden, ongeveer 85. In verscheidene <y len van de Ookrajine manifosteert 1, een actie tegen de Joden. Eenige <]t zenden Joden namen de wijk naar ffl siatin, om aan het gevaar te ontkom BELANGSTELLING VAN HET h(:: TENLANDSOH KAPITAAL IN POO] S0HE ONDERNEMINGEN. De industrie van Opper-Silezië w( hoe langer hoe meer de belangstel van buitenlandscbe kapitalisten. Ter Franschen de groote metaalfabrieken 1 Königshütte hebben aangekocht, heb de Engeischcn verschoidene mijnen kocht in de districten Pless en Rybf o.a. de groote mijn Hohenloho. Ook ii liaansehe kapitalisten, en zelfs Jap sclie, onderhandeion op het oogenblik het verkrijgen van industrieele onder: mingen. PROF. CASSEL OVER HET VERDIK VAN VERSAILLES. De bekende deskundige op politici,-ei nomisch 'gebied, prof. Guslav Cusa schrijft dat de opvatting welke voornam! lijk -door Wilson te Versailles werd tegenwoordigd, «en noodlottige uitw king heeft gehad op het heeie vredesvtil Het is nu voor ieder duidelijk, dat gevaarlijk is een maatschappelijk geboiij in stukken te breken, dat van eeuwen dogteekent. en het te vervangen door ff| staat, gebouwd op een eenzijdige en lekeurige leerstelling. De uiigcbreidlisi] van dt gevaar wordt thans bewezen hel groot aantal zeer zwkke lamien Oost-Europa, die een der ernstigste uio lijkheden in ons werelddeel opleveren. DE DUITSCHE SCHADEVERGOEDING De „Times" meldt dat men Dondv, van meening was dal de kansen van ij thenau om een leening te verkrijgen a Duilschlnd in stam te stellen den Januij lermijn der schadeloosstellingen te tab len, nogal klein waren, ofschoon de plu selinge verbetering van den Marken kop te zijnen gunste wa-s. In invloed rijt kringen neemt men echter nog steeds aai dat de betaling van den Januari-letmij minder belangrijk is dan he't plaatsen de Duiische financiën op een gezouk grondslag. Men gelooft da de Britsche t geering zich op het standpunt stelt, het herstel van de Duiische financiën h meest urgent Is en dat zoo het land tv op een gezonde financieele basis staal, schadeloosstellingen vanzelf wel zuil komen. De Iersche kwestie. De toestand van het oogenbl Ontegenzeggelijk is de toestand op oogenblik kritiek en de correspondent i „Daily News" schrijft in verband da' mede dat allereerst naar middelen mo gezocht worden om den wapenstilslai voort te zetten. Dat is niet zoo gemakt lijk omda die wapenstilstand slechts b!e beslaan doordat de conferentie voor 0 bepaalden lijd is niet wel mogelijk achten cn in de korte perode van stalt daarvan, dient, meent het genoemde b!ï zonder eenige terughoudendheild van e nigen kant precies openbaar te wonle genaakt, hetgeen verhandeld Is. Tataa daarmede, al was het slechts gedurail eenige dagen zou de schromelijkste p volgen kunnen hebben en tol nieuw vr« sol ij k bloedvergieten aanleiding kun::' geven. De regeering dient daarom op treden cn te vragen dat de wapemli stand voer een bepaalden tijd zal worrd' verlengd. SEIIv BÜSTENL 1ER10HT£M| EEN COMMUNIST GEDOOD. In Chariottenburg werd Donderds avond tegen 7 uur de communist L gearresteerd, onder verdenking aan aanslag op de spoorbrug te Charlo!l3 burg te hebben deelgenomen. Bij den h gang van het 'hoofdbureau van prirö rukte (Je arrestant zich los. sloeg de b" politicbeambten tegen den grond en g'n op de vlucht. De politiemannen vuurf: twee schoten af, waardoor Lose aan heen en in den rug zwaar gewond wffl Hij werd in de gevangenis-afd-eeiing Ie Charité opgenomen. De „Rote Fahne d'eelt mede. dat hij onmiddellijk na zij' aankomst in het ziekenhuis werd geop reerd en spoedig daarop overleed. Bij z'l' arrestatie werd hii in het heeit bevond" van een geladen revolver. Berichten uit Versailles maken mei ding van schandelijke looneelen in de si rechtszaal te Versailles. Dames, die n. jn groot toilet verschenen waren 01111 slotscène van het drama bij te won® vochten om de plaatsen. Reeds een 01] voor den aanvang van de zitting was' zaal gevuld met een drukpratende en h| chcmde menigte, die zich den tijd er me 1 verdreef chocolade en bonbons te knal»'! len. In bel ach»">rgedeelte van de KJ| kwam het zelfs tol vechtpartijen. Bij opening van de zitting moest de presiile»| met nadruk het publiek tot stilte cn of® aanmanen, welke aanmaning hij eeaigl malen moest herhalen. Krassin was eenige dagen geled door professoren van de universiteit Oxford uatgenoodigd een lezing te h°u over de sovjet-regeering in Rusland, autoriteiten der universiteit hebben li geweigerd toestemming te geven voor ze tering. Na enkele welken van rust heM'el de socialisten te Barcelona weer aandaj gen gepleegd, waarbij 3 menschm ged^ en 3 gewond werden. Briand is gisterenmorgen half aan wal gestapt, Koningin Zit» Reeft van de Heendien verlof gekregen om Wonen naar Zwitserland te gaan om tegen"»'-"* 1 dig te zijn bij de operatl» wegen» Wf <ficUis_v>nn b»*rri«»titifte_ PROVINCIALE UIT DC VZIL - NOORD-HC f JAARVERC/ Z- (Verve S. a. Eindrekening jaar 1920-192 fa. Verslag van tot het nazien 1 tie. H e aan ontleen gend e A. Bezittingen. rekening courant f327.36 2. In kas b trateur f86.68'2. In Noo d Ho"ands"he Aan meube'en en e: Aan voorschot aan reau fl 626.'6. 7 Draa;har.igheid f2 le Bewaarkool 19 Aan nagekomen po f21)22.tij. Totaal f B. Bestemming (Credit7iide). Vo Vei'I'ngen f 10-03. V Onkos en f 11418.8 gem.cn Rese.ve f Prodnktenfo' ds (F appel.) f1269 82. T Èvena s vo'. ige i mees e b a ingen over den Kass.er va landsche Ba ik te A dat enkele Vei i 'ge ting van ha e verse butie, buiten den zonden. Dit geeft te en omslachtig w nistratie. Het verschil van - drag van het vor.g oorzaak in het ve Vei. ngen van de C in consignatie vet bii het afsluiten Boekjaar nog niet Hoewel er bii c Admjn st a ie van tiaar gestreefd is, door tusschenkorr Kass er te doen g dit op den duur waardoor ook nu ve van de gewon uitgaven, zoo d.k is, een bedrag wo (waaruit d e kosten Lngetoge instru' drag niet hooger ineens. Al e kosten voor der Provinc'ale Co uit deze Rekening De ontvangsten behoeve van d.ze vinden in de specii he onkosten", en doend overz cht 01 verder uit te weid- te worden opgemei bost be angrijk is Waar wij in dit regeling hebben voordeele van deze komsten gai, moe telf be'ang.ijk min daar onze uitgave van het Bock,aar n ren. Onze inkomst, be dus alleen uit de aanges.oten Ve.lin kweek ie rente van Nu zijn de uitf mineer geworden, ons voonoopig no. hoeft te geven. 11. Voor Algem Door het ontbrel re inkomsten is de; ger geworden. 12. Voor predue y. Vr. Aardappele D-eze post komt tonuerlijk hooid v< uitbüiven van bep< gen, later kunnen koekt Voor de mogelij ^nde,deelen der e hade/e toelichting admm st a,eur> ga, de A gemecne Ve.j dete inlichtingen t sluit van de laan 6 November 1919 zwa.en oi inlichtin kening vóór de a!g ring moeten word* Namens de comi de uit de heeren Th. Roosje en Schoenmaker en deelt de heer i .Sci a uo ;dei mcdi en bescheiden zee: waren. Spr. dank voor de keur.g maar verzoekt voo taan eenvoud dat ze voor gewc zonder huip h zien is. De heer Sot Vraagt, of Let ge in depos to te bel geu enscht is, ai.et ste I n? te be' yoorstel in dezen 2 De Voorzitter v voor, het geid bii lingen te p aatsen. beleggen wil spr, overlaten. De heer Slot mt verantwoord is, he in deposito bii Bf€n. Bij meerdere solid, teit bevordc meerdere zekerhpi övreweg ng hot r.t L De heer Sehreur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 2