ALKMAAR. KUNST EN KENNIS PROVINCIALE COMMISSIE UIT DE VEILINGEN IN NOORD-HOLLAND i f JAARVERGADERING, f (Vervolg), jj.a. Eindrekening van het Boek jaar 1920—1921. b. Verslag van dé Commissie tot het nazien der Administra- 1 tie. Hie aan ontkenen wii het vol gende A. Bezittingen. (Debetzijde). In rekening courant bij den kassier f327.36 In kas bij den Admitrs- trateur f 86.68% In Depos'to bii de Noo d Ho"ands~he Fa k f5"000.— Aan meube'en en en Materiaal f 1.-. Aan voorschot aan het Centraal Bu reau fl 626.16. Aan Bes rijding Draa:har.igheid f 249.50% A n Ge le Bewaarkool 1919—1920 f 1.47. Aan nagekomen pos en 1 20—1921 f 2022.07. Totaal f65314 63% B. Bestemming der bezittingen. (Creditzijde). Voor aangesloten Vei'l'ngen f 10.03. Voor Aigemeene Onkos en f 11418.83% Voor Al- gem een? Reserve f 53515.95. Voor Produktenfo' ds (Fonds V. Vr. Aar appel.) f 1369 32. Tot. f663'4o3% Èvena s vo:ige jaren, loopen de mees e b a ingen en sto t ng .n over den Kassier van de Noord-Hol landsche Ba ik te Alkmaar, lammer dat enkele Vei i igen^ b.v. de stor ting va i ha e verschu d gde conti i- butie, buiien den Kassier om toe zonden. Dit geeft zeer veel moei te en omslach.ig werk in de Admi nistratie. Het verschil van nu met het be drag van het vor.ge jaar, vindt zijn oorzaak in het verrekenen met de Vei. ngen van de Gele bev. aatkoo in consignatie verzonden, hetwelk bii het afsluiten van het vorige Boekjaar nog niet was verrekend. Hoewel er bii de overname d©i Admin st a ie van mijn voorganger naar gestreefd is, alle betalingen door tusschenkomst van onzen Kass er te doen g.schieden, bi© k dit op den duur niet uitvoerbaar, waardoor ook nu weer, ten behoe ve van de gewone huishoudelijke uitgaven, zoo d.kwijls dit noodig is, een bedrag wordt opgenomen, .waaruit d e kosten worden betaald. Lage\oge instructie mag dit be drag niet hooger zijn dan f500.— ineens. Al e kosten voor de huishouding der Provinc'ale Commissie worden uit deze Rekening bestreden. De ontvangsten en uitgaven ten behoeve van d.ze rekening kan U vinden in de specificatie „algemes ne onkosten", en geven e©n vol doend overz cht om daarover nog yerder uit te weiden. Alfoen dient te worden opgemerkt, dat de Saldo jtrost be angrijk is teruggegaan. Waar wii in dit Boekjaar geen regeling hebben gehad, die ten voordeeie van deze post -e^nige in komsten gaf, moest deze ais van Aelf be'ang.ijk minder zijn, temeer daar onze uitgaven in het begin van het Bock,aar nog dezelfde wa ren. Onze inkomst bestonden dit jaar dus aiieen uit de contributie der aanges.oten Ve.lingcn en de ge kweekte rente van het Kapitaal. Nu zijn de uitgaven belangrijk minuet geworden, zoodat deze post ons voonoopig nog geen zorg be hoeft te geven. 11. Voor Aigemeene Reserve Door het ontbreken van bijzonde re inkomsten is deze post niet hoo ger geworden. 12. Voor prcductenfords (Fonds y. Vr. Aardappelen). Deze post komt nog a's een af zonderlijk hoofd voor en zal bii het uitbluven van beperkende bepalin gen, tater kunnen worden oveige boekt Voor de mogeiijkhe'd dat enkele Ande.deelen der eindrekening nog naüeie toelichting behoeven, is d© admm.st a.eur- gaarne bereid op de A gemeene Ve.ga<f0ring nog na dere ,m chtmgen te geven. E,n be sluit van de Jaarvergadering van 6 November l9i9 geeft aan. dat be- zwa.en of inlichtingen over de re kening vóór de aigemeene vergade ring moeten worden ing.diend. Namens de commlss es, be taan de uit de heeren Dt Koolhaas en Th. Roosje en S. de Boer, C. Schoenmaker en P. Dekker Wz„ deelt de heer De Bo(,r (Zuid- Sci a uo.idej mede, dat ds boeken en bescheiden zeer k,Pur.g in orSc Waren. Spr. dankt den Secretaris voor de keur.ge boekhoud.ng, maar verzoekt de boekhouding voo taan eenvoud ger te doen, om dat ze voor gewone measchen zonder huip haast niet na te zien is. Le heer Sot (Warmenhuizen) Vraagt, of Let gewenscht is, ailcs in depos to te beleggen, en of het gewenscht is, ai.es bii een bank.n- ste I ng te be' g.,an. Sp.. doet ©en yoorstel in dezen zin. De Voorzitter vindt er wel' iets voor, het ge.d bii twee bankinstel lingen te p aatsen. Hut in deposito beleggen wil spr. aan het bestuur overlaten. De heer Slot meent, dat het niet verantwoord is, het geheele ppdrag ,n deposito bii één bank te beleg gen. Bii meerdere banken wordt de solid, teit bevorderd. Het geeft meerdere zekerheid. Spr. geeft in ÖVreweging hot r.sLo te ve- dealen, t (Je heer Sehreurs (Haarlem) on-' dersteunt het voorstel van detn heer Slot De heer Van Eerden wil Het be leggen op een Land- en Tuiubouw- bank. Het voorste! van den heer Slot wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Van Eerden hoopt, dat het besTiur met zijn wensch reke ning za' beden. De heer De Boer bepleit nog- maa's ve eenvoudiging van boek- houdteg. De Secretaris zag gaarne, dat de l o klio d ng eenvoud ger kon ingericht worden. Aldus besloten. 6. Vasts.e.llng der Contributie voor 1921. Het bestuur stelt voor de con tributie voor het boekjaar 1921 weer te b pa 'en op 1 2J0 procent van den omzet De Voo z t er licht dit punt toe. Door hei reserve kapi aal kan de cont ibut'e zoo laag blijven. Het voo s ei wo dt aa genomen. 7. Best.,u s e kez.ng wegens bet ne.iod ek a t ed.n van T. de Vries en het bedank n van W. Balk, door zijne be neming'tot Secretaris Ad- min'st a eur. Door de Afs'agver. „Beemster", Purme end en Omstr ken is, voor de va ature W. Ba.k, de heer I. Van I ar sen f-a-.dldaat gesold. Vo'gens a t 8 Van het Reglement is het Les.uur verplicht eene aan beveling ,e doen, helgcvn ook door de leden kan geschieden. Aanbeveling van het B stuur: a. Voor de vaeature T. de Vries: 1. T. de Vries te Beverwijk; 2. C. l ol te Beverwijk. b. Voor de vaeature W. Balk: 1. I. van Kaarsen te Beemster; 2. T. Groot te Hem. De heer Kruith f (Bcverw' k) deelt med', dm de K n lP.merma.kt tond n et me de aa b ve in? a kan meegaan, i aa o.n d ent hij zelf een voo d a ent in. Bev rwijk s aat wat de o.gan salie betreft, nog niet zoo hoog. Wii stellen den heer Nij en a s a id daat, omda de heer De Vries gem man voor organisa tie is. De heer Tol heeft zichzelf te ruggetrokken. De Voorzitter deelt mede, dat de heer De Vries zich, nu de zaken zóó staan, terugtrekt. Hierop heeft de bestuursverkie zing plaats. In de plaats van de H.H. T. De Vries en C. Tol, die belden bedankten, weiden gekozen de H.H. |b. Nijsen, te Beverwijk en I. van Baarsen te Beemster. Als stemopnemers fungeerden clP heeren Klant en Slot. 8. Voorstel van den „Noorder- ma ktbond" te Noo d-Sctnr.v-o de Het Bestuur van den Noorder- ma kt ond" s e t de Aigem-ee ;e Vergadering voor, het Bestuur der Provinciale Commissie op te dra gen, om. gezamenlijk met alle daar voor in aanmerking komende o-rga- nisatie's, het daarheen te leiden dat de z.g.n. Zomertijd wordt op geheven. Toelichting: Het Bestuur voor noemd meent, dat er geen gelegen heid voorbij gegaan mag wor den, om deze zoo onvoordeelige regeling voor den Tuinbouw ->r in normale banen te leid i meent dat er van onze Orgau.sa- tie kracht bii gezet kan worden, om hierin zoo spoedig mogelijk te sla gen. Prae-advies: Het Bestuur is het met de voo s el'e.s vo komen e©ns, doch acht het beter dit op te dra gen aan d egroote, Landelijke, Or ganisatie s. Bii monde van den heer Duyves wordt medeged:e'd, da: „De Noor- de ma kt ond" zich bii het prae- advies van het Bestuur neerlegt. De heer S'ot zegt zich wel te kun nen vereen gen met hPt p aeadvies van het bestuur, maar dat sluit n et uit, dat de veilingsorganisatics zelf ook alles kunnen doen deze zaak te bevo deren. Men moet dat .niet alleen overla en aan den N©d. Tuinbouwiaad. En wanneer het niet he.pt, can raadt hij aan gelei delijk verzet te plegen. De Voo.zter meent h'eruit te moet n opn aken, da d: a de'i'kc o,gan,sat es niet geno g hebben g,e daan, maar spr. moet dat verwijt bestrijden. Het was wat laat verle den jaar maar heden zal men ong-e- fwijfe d k ach ig daartoe medevver Ken. In den geest als het praeadvies luidt wordt bes'oten. Aan de orde komt thans punt 9, maar al spoedig blijkt, dat ook punt lo nauw verba-d ho dt me) net vo.ige pan zoodat be de voor stellen leg.Iijk worden behandeld. Zii luiden a dus: 9. Voorstel van 'de R. K. Markf- ve een gii g „Sint-Ioz.f' ve Mcdam blik. het Bestuur der R. K. Marktver- ver. „Sint Jozef". Zij stelt voor c'at de Provinciale Commissie te A.kmaar bii de Rege.r.ng tracht de ve krijgen, h t be a en p,P.r che que as wet ig te doen zijn en de algevers der cheque's s.rafbaar te stellen bii niet voldoende dekking bii de Bankinstellingen. Toe'icht.ng: Het Bestuur voor noemd is van oordeel dat hierom trent maabegekin moeten g,Pnomen worden; zie steeds de ingezonden stukken in de Mededeelingen van het Centraal Bureau, waaruit bikijt dat het zeer noodig is. Prae-advies: Zoover bekend is, wordt nergens het hstalen per che que aTs wettig betaalmiddel er-' kend. Wii steelen ons niet voor dat eene Regeering ©en dusdanige wet za' kunnen en willen d'enen. Op de A'gemecne Vergadering zullen wii verdere mededselingen doen van een door ons. te houden onderzoek. 10. Voorstel van de R. K. Markt- vereem'ging „Sint Jozef" ste't voor a's voorloopige maatregel, dat, in dien een koopman een cheaue af geeft, waarvan hem bii de afgifte bekend is dat er geen dekking bii de Bankinste'ling is, dezen koopen man een maand te verbieden op d= Veilingen te koopen of te laten koopen. Toelichting: Het Bestuur voor noemd acht dezen maatregel als vo'gt uitvoerbaar. De betaalmees ter zendt bericht naar den Secreta ris der Provinciate Commiss'e met een bewijs van de Bankinstelling waarop de cheque is afgegeven. D„ Secretaris kan dan allo Veilingen aanschrijven. Prae-advies: Het Bestuur acht dezen maatregel onuitvoerbaar; het zal n.actisch stuiten op allerlei moeilijkheden. Mr. Niemuller rechtskundig ad viseur, treedt in een ze©r breed- voeiige beschouwing omtrent de bepalingen in dezen bij de wet vast gelegd, en verk'aart ten slotte in het kort, dat wanneer een koop man, wetende, dat hij geen dekking bii de bank heeft, een chec als be talingsmiddel aanwendt schuldig wordt bevonden met opzet listige "kun tg. epen te hebben gebru kt te- mand te beuadfeelen en als op.ich- ter zal voorden gestraft. Voorts wil mr. Niemuller er op wijzen, dat be talen met een chec niet behoort tot de contante betaling. De heer Schoenmaker, de afge- vaaidgde voor de vercen'gi g St. Jozef, zegt dat na deze toelichting, waaruit blijkt, dat die handeling- strafbaar is, het bezwaar is verval len; het tweede punt zou als maat regel kun en word n aan.getiome„. De heer Klant betwist, dat er sprake zou zijn van een listige kunstgreep, wanneer de koopman met een chec betaalt, en hPt blijkt later, dat die chec niet wordt aan genomen. Het s aat gelijk met ePn koopman die niet betaalt. Er is geen bepaling noodig, wanneer be richt wordt gezonden aan alle vei- lingvereenigingen. De Secretaris licht nog nader toe hoe dat praeadvies op de agenda is gekomen. Een bank zal niet zoo gauw bereid worden bevonden ad vies te geven waardoor het onder zoek moeilijker wo:dt. Dan wordt het bijna onuitvoerbaar bepalingen daarvoor vast te leggen. De heer Klant zegt de zaak ze©r eenvoudig te vinden. Er is bit hem geen sprake van dat een vreemde koopman mét een chec kan betalen. Dat kunnen alleen soliede te goe der naam en faam bekend staande kooplieden. Vreemde kooplieden of zij, die niet soliede bekend staan moeten contant betalen. Nadat door mr. Niemuller is ver klaard, dat hetgeen hij zei, alleen van kracht was ten opzichte van zijn eerste aanhalingen, maar het oveiigens mot den heer Klant ©ens was, worden de voorstellen door de vereeniging „St. Jozef" inge trokken. Hierna wordt een uur gepau zeerd. Na heropening der vergadering komt aan de orde het volgende voorstel. 11. Voorstel van de R. K. Markt- vereeniging „Sint Jozef", te Medem blik. Het Bestuur der R. K. Markt- vereeniging „Sint Jozef" stelt voor dat de Provinciale Commissie in Studie neemt om een VeiSingsmerk op de uitvoerproducten te verkrij gen, b.v. op vroege en late aard appelen, kool, bieten, enz., welke pioducten na onderzoek van de Provinciale Commissie daarna in aanmerking komen voor uitvoer. Toelichting: Het Bestuur voor noemd acht dit zeer gewenscht daar thans weer minderwaardige aardappelen zijn geëxpo.teerd. Lees het antwoord van den Minis ter op de vragen van den heer Schaper. Daar geeft de Mimsi-er ons in overweging of nu de tijd niet is gekomen om controle hierop uit te oefenen en wij zijn van oor deel dat de Tuinbouwers boven bet grootbedrijf moe .en s.aan met on ze producten, willen wij een be staan behouden. Prae-adviesDoor het D parte- ment van Landbouw is reeds een voor-ontwerp in d en geest ge maakt en wordt reeds overleg ge- p eegd met versch Lei de orgaaisa- tie's, waarvan het bestuur op de Aigemeene Vergadeii ig nader© me dedeelingcn zal doen. De Voorzit.er zegt, dat in het be stuur de meening bes .ond dat in deze bijeenkomst toch eene mee rling naar voren moest komen. \X/ aimeer er geen controle bestaat kan er geknoeid worden. Wanneer door ons de producten goed aan veil ng moeten wo den aangevoerd moeten dezen ook goed door den exporteur worden verzonden. Maar meermalen gebeurt het, dat ver schillende soorten dooreen ge mengd verzonden worden. Zelf kunnen we geen controle uitoefe nen en dat hoeft de regePritig ook begrepen. Daarom is er een voor ontwerp gekomen aa bespreking met verschillende ,op tuingebied vooraan staande personen. Maar eene controle door ambtenaren is niet gewenscht. Het kan wel door besprekingen beter worden, maar daar hebben wij niet veel1 aan, het moet in de wet worden vastgelegd en de belanghebbenden moeten daarin medezeggingsehap hebben. Wij zijn njet geheel gerust wanneer de wet daarin alleen zou beslissen. Dat hebben wij gezien aan de N. U. M., die de belangen der tuinders nu juist niet zoo geheel naar aller tevredenheid heeft behandPld. Ge heel in dezen geest is rePds ge handeld en van daar het praeadvies Er is dus reeds overleg gepleegd bij het maken van een voor-oht- werp. Mijn vraag is nu, of men niet den geest van het bestuur kan medegaan? Het voor ontwerp is zeer eenvoudig, maar wij weten, dat de slotbepaling in sommige wetsartikelen, dat bij algem. maat regel van bestuur enz. nog veel kan worden bepaald en gedaan, dat indruischt tegen onze belangen. Hierna wordt de vergadering .in gelicht met het voor-ontwerp, nog weder toegelicht door mr. Nie muller. De heer Klant is van meening, dat het voor-ontwerp wel wat vaag is. vandaar dat door de tuinbouw organisaties alles moet worden ge daan om de rechten van de tuin bouwers in de wet vastgelegd te krijgen, anders worden we door de ambtenaren nog genomen. De Voorzitter is van meening, dat wanneer hot wetsontwerp ver schijnt, wij altijd daarop nog in vloed kunnen uitoefenen. De ban deloosheid zal zeker weggaan, en dat is noodig ook. Verleden zomer gebeurde het, dat een koopman peen kocht op Donderdag en deze des Maandags daaraanvo'gend met versche peen verzond. Ook werden verschi'lende uinisoorten door el kaar gemengd. De controle, zegt de Woorz t er is ons wel sympathiek, maar hij is van meening, dat een veilingmerk moeilijk uitvoerbaar is. De heer Schoenmaker licht toe, dat het de bedoeling is, dat de Provinciale Commissie het in stu die neemt. Hij neemt genoegein met de gegeven verklaring. Op de vraag van den Voorzitter of het bestuur zoo kan voort wer ken op het voetspoor door het bestuur inges'agen, wordt bevesti gend geantwoord. 12. Voorstel van de R. K. Markt- vereen'ging „Sint Jozef" te Me- demblik. Het Bestuur der R. K. Markt- vereen'ging „St. Jozef" s e't voor dat de Provinciale Commissie te Alkmaar, alles in het werk zal stel len om een verlaagd en vast tarief te verkrijgen op spoorvrachten voor onze Groenten en Fruit. Toelichting: Het Bestuur voor noemd is van oordeel dat zulks zeer wensehelijk is, daar meerma len in den loop van het jaar is voorgevallen, dat de vracht per spoor hooger was dan h_t product had opgebracht op de Veiling. Prae-advies: Het B.steur, hoe wel constatcerende dat hieraan reeds zoer veel is gedaan, is h©t met de voorstellers volkomen eens eu zal hieraan voortdurend de aan dacht schenken en eene voortdu rende actie blijven voeren. (Wordt vervolgd). PROEF- EN SCHOOLTUIN „KEN- NEMERLAND." Vrijdagmiddag te twee uur verga derde de proef- en schooltuin ,,Ken- nemerland" in café „Central", alhier Op do agenda stonden vermeld Be- grooting en Cultuurplan 1922, en ver kiezing aftredende bestuursleden de heeren P. Gootjes en P. Glas. De vergadering was door een 20-tal personen bezocht. De Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in 't bijzonder den secretaris der Provinciale Com missie, den heer Balk, die voor het eerst aanwezig is. Spr. betreurt de ge ringe opkomst, al is ook op dit punt vooruitgang te besperen. Ondanks dit hoopt spr. op een vruchtbare en za kelijke doch korte bespreking. De secretaris, de heer Van Reenen, leest de notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd, onder dankzeg ging aan den secretaris. Hierna zet de heer Hazeloop het cultuurplan uiteen. Voor elk vak is een afzonderlijk plan opgemaakt. De heer Kramer merkt op, dat poot uien en selderie veelal bij elkaar ge plant worden. Kan er nu geen ver bastering ontstaan. De heer Hazeloop beweert van niet Bij zaadteelt zou zulks wel kunnen. Naar aanleiding van een vraag van den heer Zeeman, deelt de heer Haze loop mede, dat slechts een klein stuk land gebruikt wordt voor de specerij- enkruiden. We willen tevens zien, of het een beetje loonend kan zijn. Do Voorzitter zegt toe, het volgend jaar de proef misschien op ruimer schaal te nemen. Besloten wo-rdt een proef te nemen met kool, lijdende aan stippefziekte, welke veel aan den Langendijk voor komt. De heer Van Reenn wil eens onder zoeken, of de ziekte onder de rabar ber niet tegengegaan kan worden. De heer Hazeloop heeft de ziekte meer opgemerkt bij één soort. De eene soort schijnt er vatbaarder voor te zijn dan de andere. Spr. zal overwe gen, op welke manier het meeste suc ces bereikt kan worden. Het cultuurplan wórdt goedgekeurd Behandeling begrooting 1922. De ontvangsten en uitgaven wor den geraamd op 6900, waaronder een post onvoorzien van 367. De begrooting is goedgekeurd. De heeren Gootjes en Glas worden als bestuursleden herkozen. Na de rondvraag werd de vergade ring onder dank door den Voorzitter gesloten. „LOE", door G. ten Napel. 'Bibliotheek in de vacantie. Uitgave: Gebr. Kluitman, Alkmaar. Dit keurig verzorgde en door W. Hardenberg pakkend geïllustreerde jon gensboek bevat de spannende lotgeval len van een zwerverskind, dat op drie jarigen leeftijd bij een boer als kind des huizes wordt aangenomen, la ter op veertien jarigen leeftijd bij een schipper in dienst komt en na heel veel boeiende verwikkelingen in aan raking komt met een vrouw, die zijn moeder blijkt te zijn. Een prachtboek voor jongens van 12 tot 16 jaar; niettemin ook voor ouderen zeer lezenswaardig. „OM DE SCHA'i TEN VAN IL TIGRETTO",door Joh. II. Been. Uitgave: GeVr. Kluitman, Alkmaar. Wie een rechten Hollandschen jon gen nog eens van ware jongensroman tiek wil laten genieten, hij schenke hem met Sinterklaas het hierboven genoemde boek van den bekenden jongensschrijver Joh. H. Been. Het boek is een vervolg op het wel bekende „Paddeltje." Het boek heeft wat op zich laten wachten, gelijk de schrijver in en voorbericht meedeelt: toen de oorlog kwam, verdween hem alle lust om zich nog verder in de daeen van de Ruij- ter te verdiepen, waarvan hij door walging voor al wat op mensehenslach ting geieek de grootheid in levens durf en levenslust van ons volk over het hoofd zag. De schatten van II. Tigretto moes ten maar blijven sluimeren aan de noordkust van Afrikal Echter is de heer Been daartoe van vele zijden aangemaand einde 1919 tot schrijven gekomen, en ziehier: z'n nieuwe bock gereed. Wij twijfelen niet, of heel velen vooral de jongens zuilen hem daar voor dankbaar zijn. R. Homan teekende voor het 1 oek een mooi gekleurden omslag, en Lings illustreerde den tekst met enkele fijn geteekende platen. JP.i.i ■■Ij-»-. Provinciaal ASSENDELFT. ASSENDELFT. - Land ver pachting. Door het R. K. Keikbestuur zijn heden vers_h.Te, de pêrceeien wei a d v«: hiurd. ~ue to.a.e opbrengst bedroeg ruim f 5 00, das c age v-er een der Jé meer dan 6 jaar gereden. Er wa ren noeal wat Lejüebbcrs, zoo^at de huu. prijzen er werd bij op bod verhuurd soms zeer hoog Ave.d-ii ei dtenfe g volge d© nuuiuers niet ïuhuuiuea; 'twas hun te kras. Er is land verhuurd dat meer dan f400 per bunder doet Wel exhorbitam hoog? huren. Bae.tje moe. h e. w-ri u e k ge ven, om dai go-d ie maken. Commissie van Zeven. Ddns dagavond ve.gaderde dc a.d. R. K. Metaalbeweik-rs van de Cotnm.s- sie van Zeven. De heer D. Hu.pe opende de bijeenkomst, die met ta.rijk was bezocm, waarscnijnóik door de Siberische koude, ro t Christelijken groet en heette de aan wezjgen we.ko-m in h-t bijzonder den spr., den he.r Stemme.s, d s- tric.sbesLu.der v. d. Metaa;b-wer ke.sooiid en het R. k. Fan.amco. ps ca. een ge numme.s ter op.uiste- ring zou geven. Al was de op komst ma ig, de agenoa werd op gewekt a.gewerkt. i\a 2 keur g uit gevoelde muzieknummers veikr-ieg de h_er Steinme.s h-t woo. d ov.r zijn piopaganuarcde. Eeis.ms gat spreker een historisch overzien* der Vakbeweging en schetsje den toestand der arbeii.rs in de lang voorbije dagen; two-dens gai tui. een sehilder.ng van h,t heaeu eter Vak'oeweg.ng, haar g.oei en bo i. haar doel en werking en verzu.i.roe niet met aandrang op te wekken tot de zoo nojdzake.ij .e rmd-U ei- k;ng van alle R. K. aroeiuers. is er a gem. warme medewerking, dan zuilen we in de to.komst hoecen, wat we hebben g wonnen, can zal de weg van ove l.g tusschen pa troon en arbeiders niet ver'aien worden dan loopén we geen ge vaar tot het oude liberale stelsel van „hejp u ze.ve" terug te va.- len. Dat de tegenwoordige striid in de nietaalird rstrie w rJ bespro ken en dat op trouw e;i aan s.-Un voor de organisatie v/eiu aange drongen fcenoe.t g en be.oog. Le spreker oogstee bijval en batik. Hie. na nog een mooi muzi kntim- mer en smiting met Christeiiiken groet. EGMOND AAN ZEE. EGMOND AAN ZEE. Col lecte. De collecte ten bate van het Russ's.he k nd in de parocnie Egmond bracht f87 op. OBriAM. OBDAM. Verkooping, Alhoe wel het resultaat omtrent het bedrijf van vele tuinbouwers alhier alles be halve ïiuvredigend is, en ook door Velen de toekomst donker wordt ingezien, breek cr toen Woensdag j.ï. bij den publietm verkoop van het Tulnbeiri wersbedrijf van den heer A. Kome bestaande uil een woonhuis met scibui een 5 II.A. 3 A. en 30 c.A. bouwlan nog veel kooplust te beslaan. Het geheel werd aangeboden in 1 perceel en Na verschillende cotnbim ties werd het buis met schuur e 3 62.70 H.A. bouwland gekocht doe T Grooleman te Zwaag en het perce* gelegen aan den Dorpsweg, groc 1 40.80 H.A., coor J. Munster te Obdarr Een en anaer neeft in totaal op gebracht ae som van f26 255. URSEM. r URSEM. Waterleiding. -Do.or déi Raad dezer gemeente werd in de laats gehouden vergadering besloten, den Di recleur van het Provinciaal Waterlei dingsbedrijf uit le ncodigen eene uit eenzetting te komen geven van d< groiole vooraeelen verbonden bij aan, sluiting aan net net voor mensch er dier. Voorts meer nader le verklaren dt kosten voor elk die aangesloten wenscht te worden. Door meergenoemden Directeur is germlwooru, dal hij hier volgaarne aan ral voldoen op Donderdag 8 DecembeJ a.s., ten 7 uur n.tn. Aangezien deze bespreking een alge meen belang is, wordt de wensch uit gesproken, dat hoorden van gezinnen zoowel vóór- als tegenstanders, dezt openbare bespreking gaan bijwonen. ENKHUIZEN. ENKHUIZEN. - Ijs bui cht Donderdagavond is de veerbot? Enkhu zen—S'avoren her niet ge a i ri.eerd. Vrijdagmorgen is de veer dienst stopgezet. Ongeluk. De zestienia rige K'. Winter, werkzaam in dt Zaadhandel der Gebr. Struik al hier, had dezer dag-en het ongeluk door een openstaand luik te vallen. De ontboden geneesheer consta teerde een ernstige sch3del|brek Men vreest voor zijn leven. HUÜKri RECLAME. De fa. Bervoet$-De Lange edhénki aan de kinderen der koopers ten be drage vian f 1.50 en meer ten zeer aar dig Sf. NieO'laas-cadeau. Aan de jon gens een zweep en de meisjes stoffët 1 en 'blik. FL d. S. W, v. O. Onze Oud-Burgemeester de Ede' Achtbare Heer A. A. de Jong'h heefl Lij zcjn vertrek uit onze gemeente te vens het B.esd'.iermheerschap van de Gymn. en beirermver. H. d. S. W. v 0. met hare af de-el ing „Allebé" en „Veiocï'as" neergelegd. Uit dankbaarheid voor den groeten steun steeds van haar Beschermheer omvangen, heeft de vereeniging on zen Üuu-Burge-meester toit Èere-Iid be noemd, welke onderscheiding welwil lend is aangenomen. De Edete'üutL. Heer Mr. G. J. Bis- stüipoip, onze niuewe Burgemeester heeft, daartoe door het Besuiur aan- gezocht, g'aarne het Beschermheer schap aanvaard. Wij kunnen de vereeniging geluk wensdben met deze onderscheiding. De heer Mr. G. J. Bisschop voelt veel voor gymnastiek en atiil-e.iek. De s port mag zteii 11 zijn welwif- lencte Lelangs.ejling verheugen, IJS. Ofschoon de 1 Jsdub hier heden nog niet Oificiëel is geopend, wordt sinds D.nsdag van het schaatsenrijden druk gebruik gemaakt. In geen jaren is het ijs zco mooi cn be.rouwbaar geweest Vooral in de richJng Aveuho-rn is de baan prac.n,j. In ue richting Oosi- hü.izen heeft ue lang voigemouden vaart eenige wakken achtergeia.en, maar de r.ngvaart bij Oudendijk is weer spiegelglad en solide. Handel es ^arkt PUKAIEHEND, 2 Dec. Atslagvceen. „Beènisiir, l'uni.erend en Omstreken." Aar iapp.Lu 1 1.752/30 per zak (25 li.b p.ren 162 2ct„ appelen 534 cl. p.r K.G.r<,-ade kuG t Ik, witte kout i 3.70 p.r 100 P,ulvs; spriólködl t 4y_40 p.r zak (la K.uj; boerekool f 0.45— 17.50 p.r 100 s ruiken, selderij 110.— !>.r luO bus; men 1'5.45 per t/3 H..E. tbuidcl zeer vlug. liuuEK uiJ LaNGENDIJK, 2 Dec. 1.jugcil. Groenteveiling. Gele koot f4, iiecnsehe vide kool f5 105.10, uien le su-orl l 2o..'5o2J 90, ze soort f5 ,il. drielingen 1 12.70, alles ,j. 100 K.G. Aanvoer; "tOO Iv.g. >.1Lie koui, 12o; K.G, gele koel cn 2275 K.G. men. NGuRD-SCiiAl-i woUDE, 2 Dec. lioode kool 181160, gele kool 15.40 6.10, Deetiscne witte koot 15.70 16.10, Uien 1 19.40—19.30 p 100 K.G. Al.lv.li. 2 riec. Op de uraan markt varen tiem.i aangevoerd tolao lOob zakken als; 739 tarwe 1 1313,/„. 2z rogge t lo.50, 2i/ gerst cnev. t 14 la, 569 uavir i 1311 50, 54 paarde- oeionen t 14, oruine boonen l 4047, j4 ciiroen id. I 45—'ld, wille iü. t 4a 18 6 oiauwmaaflzaaii f47, 61 erwten gie.ne kt. t-j.—25, id. id. gr. 13842, id. grauwe 1 40—4a, ades per 1UU K.G. ALKMAAR, 2 Dec. Alkm. Export veiling. Roode kvol 15 2010.60, gele kool 13.70—6.20 per 100 K.G.uien f 18.6021,70 per 100 ILG.; wortelen 19.5010.40 per 100 K.G.; andijvie f3 80—7.20 per 100 stuks; prei f 1.SÖ0— f43.60 per 100 bos; spruiten f4363 per 100 IV.G.; selderie f9.9013.20 per 100 bos appelen 8;24 ct. en peren 15—43 ct. per K.G. Voortaan veiling aüeett op. en Vrijdag 1 uur, *-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3