beste plantages Purol n .OUWE Electrische lolÉsiÉrij en Theehandel 3.100R9 Go. IJ Beers allerfijnste Roomboter Melange SCHAATSEN. Openbare Verknoping 'n Goedkoop en solied adres „DE MAGNEET' HOORN. firma Th. KRAAKMAN &Z£ P0RT0RIC0 FELOBERG Geurig en Goedkoop. vraagt n« üw linkeiiei. KQOREI's fijnste Jaws«!C©ffi© met een loodje, f 1.80 p.pond. Geurige thees wit merk IS et«, blauw 20y rood 2S en groen 30 et. per ons. Iedereen s«tf met P. i. LAURMAN, Botswi^gigfy Bouwiandv SIROO best WEILAND, WEILAND Merifiist. Johan Kuhl, J. 1,6QERSEH ZONEN, UitkomstBoterduurte. De ecMi 1.1. Boeren lopfes Schaatsen A. BOOD, Keerensiraat 3, Alkmaar. Mijl prima Limbnrgsehe Anthraeiet: H. SNIJDER - Telef. 389 HE WILD, WEET DAT? Neemt heden nog proef Baby Anthraeiet Wales Anthraeiet Eng. Eierkolen Alkmaarscke Begratenisvereeniging D. E. V. J. VAN BEEK, Singel, Purmerend. Alles slaat geprijsd in de Etalages. Mm V Hwtfo ülkiitaarsche UpcisidSfelis^iaafk. 5u,tek9^on911 6 omMct> 8 on3 2g ei T«u«BwikbrMki i om w/s ct., 6on8 2ict.,80nS27ct lliïTJ;4 >921- imporieeren wij onze koffie en thee. Let daarom op den ruim honderdjarigen firmanaam B. üCfMIiH Co* op Uw pakjes koffie en thee, dan weet U zeker het fijnste te hebben. F.iidsen 117-119. ALMAAR. Te!. B2. H.H. Veehouders. HANDEN- Hof B 43, Alkmaar. B@©i*s Zuivelppodaaeten Magazijn Zeglis 6. Fabrikaat G S. RUITER, AKKRUM. LAAT, over de Boterstraat. Telefoon Ho. 34. Hoe hoog er de post Reclame Hoe hooger de Ontvangsten Reuzen voorraad. Pracht sorteer! g. Beers Zuivelproducten Dat onze Zuivelproducten het hoogst staan in kwaliteit en het laagst in prijs a o Westerstraat 2, 10, Enkhuizen. t ».70 per H.L. BRANDSTOFF£NHANDEL, j Eerste kwaliteiten Onthoudt dit adres, St. Nicolaas Is in aantocht. SS" arBaaiUHS.eae»» wlk»l BSÏUi. Eadetten ct. Tarwebrood 8 ons 18 cf. Tarwebrood met krenten 25 et. Handel in Wijn, Gedistilleerd, Likeuren. Limonades. ALKMAAR. TELEFOON 457 ANNO 1804. VAN en V e r I o o f d MELITTA RE1SINGER en HENRI J. J. M. DORBECK Jur. Cand. In plaats van kaarten. Ondertrouwd Dr. H. VOS en NEL MOLENAAR. Huwelijksvoltrekking 19 Dee. Alkmaar, I n„ 1fl,f Noordbroek (Gr. I c' UAMvüEl UlGlNli, Ondergeteekende be uigen hunne harlelijken dank aan allen die hulp verleent hebben bij het noodlottig ongeluk ons eenigste lieveling over komen, alsmetie onzen hartehjken dank voor de groote blijken van deelneming ons bij het verlies van ons eenigïta kind beloond. De diepbedroelce Ouders. A. ZUi' E. ZUfLigthsrt. Waarland, D cernber 1921. OfCtËBlCHT 1808. ftsieuwe Soldatenschoenen Zoolang de voorraad trekt i "2 50 per paar. Donkergrijze Hand schoenen voor de Heerea 50 cent oer paa<-. Let op dit adres D. MULDER, Laat No. 32, naast Ilse». til'HOO. STKOO. Te koop 34 snees Tarwestroo, 34 snees Haverstroo, bereikbaar te water ot ie land Te zien en te bevragen bij JAN BRQEKSEN, Tuitienhorn. DAMES!! Laat uw Hoeden vervormen bij DAMAVE, Nieuwpoortslaan 113, Alkmaar. Ruig riet, Ruig riet te koop, tijdelijk voor 1 2 per voer, bij Wed. P. W1JTE, Ie Wogmcer. Werkheaen. Tegen i Jan. 1'92Z worden 3 flinke werklieden gevraagd, welke goed me paarden en wagens kun nen om.aan, uij P. KOvLvlEN, Dir. Handsieraad, Spanbroek. V¥arksSer Een jonge ueritaier biedt zich aan v. or 4 dagen per week of voor kanto r sciioon ie hpuden. Brieven onder 110. 20041 aan liet bureau van du blau. R. K Bosrandienssbode. Tegen tverstm.s gevraagd een R. K. Boerendieostoode bij P. VLAAB, liensbroefe (N.H.) R. K. Dienstbode. Gevraagd een li. K Uienslbode. Adres; Wed. P. Sl.NMGE, Koe gras, Juiianar.'orp FASïOkïtL Pastoor v. d. MEER te Onder- dijk, vraagt tegen Kerm mis ot N euw- aar een 2e Dienstbode, v.g g.v. Brieven ir. Pastorie Onderdijk. EEN GOED TEIIUTS aangeboden voor een nette R. X. Burgerdochter, om de Jurfr. in het Huishouden en in de Kruidenierszaak behulpzaam te eijn. Br. onder no. 19414 Bur. N.- Holl. Dagblad." voldoening over de goede en vertrouwbare Lectuur der Kath. Bibliotheek. Geopend 's-Maan- dags van 1012 uur en van 68 uur. BoRsleeren Keeren-rijg- botiines I 4 50 per paar. Pracht Dames groom Molières voor 4.r0 p. paar. Jongensrij&scboenen met dubbele /.olen t 4 00 per paar. Jongens- fjeDschot-nen t 2.50. Alleen bij I). MULDER, Laat No. 32, naast IJsco (hazenhuis). Ondergeteekende bericht hier mede, dat alle zaken bakellende de Assurantie-Agentschappen van wijlen haar vader A. SMIT, door haar zullen worden voortgezet. Aanbevelend, G SMIT, Dirksiioorn. Notaris te Schoorldam, zal op Woensdag 2! Decem ber 192!, des avonds 6 uur, m het ko fiahuis van den heer GROOT te Koedijk, publiek verkoopen: 1. Perceel uitmuntend gem. Warmenhuizen, om de Huiskenbuursloot, groot 88 A. 10 c A. in 2 deeleu. 2. Perceel uitmuntend Bouwle'ndy gem. Warmenhuizen, aldaar, groot 75 A., 20 c A. in 3 deelen. 3. Perceel uitm intend gem. Warmenhuizen, onder Schoorldam, groot 55 A., 70 e.A. in 2 deelen. Eigendom van den .heer K. WORTEL te Koedijk. HEDEN ONTVANGEN een mooie collectie HAND- en JASBESCHERMERS, SLIK LAPPEN en ZADELDEKKEN Prima Koperen Carbid Lan taarns vanaf f 4.50, nog een paar tweede hands DAMES- RIJWIELEN te koop. Aanbevelend, G. J NIJMAN, Heerhugowaard Noord. lORFSIlOOiSEL R. K. Boerenknechtje. Met 1 Febr. a.s gevraagd een R.K. Boerenknechtje, 15 16 jaar, goed kunnende melken bij JOH BR AKEN HOFF, Woud, Bergen N.-ll. KAP/; ER. Te huur aangeboden Voorkamer met Bovenkamertje. Brieven onder no. 20641 aan het bureau van dit blad. Beschikbaar gesteld een mooie ü©&ite Sties*. DEKGELD f 2 Overal aan buis te ontbieden, bij •J MORS, Kapellaan, Heiloo. Aan bet zelfde adres 4 Schram men te koop. Retitenierswonlng. Uit de hand te koop, om direct te aanvaarden, een nieuwgebouwde 'Rentenierswoning met Tuin en 370 roede best nieuw bouwland staande ijn de Keikebuurt te Wester Blokker. Te bevragen bij P. PORTEGIFS, Wester Blokken Haveistroo per 1000 Kilo t 30.- 1000 -35— larwestroo 1000 -24. Turistrooisel 100O - 22.50 Alles van de wagon atgehaald. Adres G. STEEMAN ZONEN, Caslricum. Bij inschrijving te huur voor 4 ot 6 jaren drie perceelen aan- eongelegen aan Laandervaart te Limmen, groot 9.GO H.A. en een perceel gelegen Overdie, groot 2,48 H.A. Inschrijvingsbiljetten in te le veren voor 24-December 1921, bij den verhuurder D SCHOEN MAKER, te Limmen. Inschrijving kan geschieden por perceel en in massa. Het land is direct te aanvaarden. Verdere inlichtingen geeft verhuurder. Degene welke bij vergissing op Zaterdag 26 Nov. j.l. uit Ca „T Wapen van Heemskerk", een lichte bruine lantasie heerenhoed mocht hebben meegenomen, wordl beleeid verzocht dezelve aa> oovengenoemd adres terug te be zorgen Op een goeds belooning kan gerekend worden. gesprongen handen, winter voeten, ruwe, ichrale huid en springende lippen. Gebruikt ij In doozen van 30-60en90d I bij apothekers en cfrogis/ert. f rPHABM/ABRlEK. A.PH JNHARDT. 2EI3T. Voor 1ste k9as Maatwerk bij 0 >d a e u 0 Sr O «4 n i E 9 0 OMVAL 5, bevelen zich beleefd aan voor 't snoeien, zagen en rooien van alle soorten boomen en tevens alles te koop. Als gij uw Notaris vraagt uw verkoopings advertenties in dit blad te plaatsen, doet hij dit gaarne en gij hebt er ~ucces mede Door lange ervaring, zijn wij er thans in geslaagd een Zuivelproduct samen te stellen, die de niet te betalen natuurboter in smaak, gêur en kleur volkomen vervangt en in kwaliteit staat naast de Roomijoter onder Rsjkscontröls. Door onze enorme prima kwaliteit en onze zinde lijke hygiënische verpakking, worden door meer dan 5QOO huismoeders met veel succes ge bruikt. Kunnen wij U dan ook voor onze verbruikers beschouwen, dan behoeft U slechts eenmaal een proef te nemen met onderstaande Zuivelproducten. Eenmaal gebruikt blijft gebruiker. in ponds pakken 95 ct per pak. Hoogstfijne Kamper Roomboter Meiange verpakt in de echte Keulsche potjes, inh. 2, 3 en 5 pond, k 90 ct. p. pond. ik 85 ct. per kopje. Door bemiddeling van onze Hoofdvertegenwoordigers, '.Joop Ink -Yer. „Sint Antonius", Opmeer, zijn onze Zuivelproducten bij onderstaande Winkeliers verkrijgbaar: C. SMIT, H.-Hugowaard, ZuidD. BOEKEL, H.-Hugo- waard, Zuid; K. KIEFT, H-Hugowaard, Jan Glijnisweg; A. GROEN en Jn. KIEFT, (Yeenbuizen), H.-Hugowaard, Noord; Jb. KAPTEINC TERBEEK, ZijdewindD. OUT, Blokhuizen Wed. J. IMMINK, Obdam; K. LEEK; H. BRINK, Wogmeer; P. RUITER, G. RIJPER, Spierdijk. Hoogachtend, U dw. dr., BSeci'S Zuivel productei», Kakhuizen. Electrische slijperij op elk gebied. Aanbevelend, II (30/53 ml) f 380 l Ul Mgm rnM, f 355 P^aid Thuisbezorgd f015 per H.L. verhoogd. Beleefd aanbevelend, Hoogste bekroningen op verschillende tentoon stellingen. HOLL, IJZERMAGAZ8JH, op Maandag 5 December 1821, voorna 10 uur, in het per ceel LAAT 149, tegenover het Vlaand«rhoi te A'kmaar, van de aldaar nog aanwezige Speelgoederen, Emaüie-wa'en en Huishoudelijke artikelen. Een en ander TÓÓr den aanvang te bezichtigen. TI. J. HAASBROEK. Deurwaarder. Op het gebied van korte en lange Rubberlaarzen, Gummi Jassen en Broeken, waterdichte Dekzeilen in alle malen Pracbisorteering Water- proo jassen en Mantels Niéuwe Hedzeiltjes. Woden Dassen en Handschoenen en een partij Schaatsen. Zeer billijk iri prijs is PRINZ W1FKS, St. Annastraat 29 en Laat 61. Zondags open. BOERENKNECHT. Gevraagd een R. N. Boeren knecht of Knechtje. Melken ver- eischte. Indiensttreding terstond: of met Februari, bij JOH. C. BLU1N. Burgerbru„. c O O tf) O) O O U blijft gebruiker. BEERS allerfijnste Roomboter Melange a 95 ct. p8r pak. Hoogst fijne Kamper Roomboter Melange fn de echte Keulsche potjes, inh. 2, 3, 5 pond, 90 ct. p. pond. Ba echte A. H. Boeren Kopjes A 85 ct. p. kopje. O a o 3 3 fi> 3 Met referte-aan de annonce in deze courant van gisteren, deelen wij beleefd mede, dat de prijzen onzer Belg. Anthraeiet I, II en III dezelfde zijn gebleven. Vanaf Maandag as. noteeren wij voor t 4 (afm 12/20 m.M.) f3per HL (afm. 20/30 m.M. en 30/^0 m.M.) f 5.50 per H.L. Vereenigde Brandstoffenhand&I Tel. 202341. Opgericht 29 Juli S9I3. Voor accurate bediening van begrafenissen, in alle klassen, tegen vaste tarieven, zoowel buiten als binnen de stad, bevelen ondergeteekenden zich beleefd aan. Rouwkamer enz. disponibel. F. G. L. LANDMAN, N. Sloot. F. H. SAVENIJÈ, Choorstr. J. F. DE HAAS, A. F. STADEGAARD, Tuinstraat P HARTOG Jzn. Scharloo 18. J. J. ABBES, St. Jaco'ostr. O KOMMER, Payglop. II E, BOSMAN, Baansingel C. v. d. HILST, Metiusstraat. B. A. KOLKMAN, Koningsweg. J DIK, Ritsevoort H. KEESEN, Lanc-straat. Iut-Te8. 64. Engelsche gebroken steenvrije Anthraeiet. Belgische en Hollandsche Anthraeiet. Belgische Eierkolen, Parel- en Geklopte Gascokes, G. R. Briquetten, Lange en Korte Turf. Duitsche Bakkerskolen per wagen-levering. Beleétd aanbevelend. voor uw Ijzerwaren, Gereedschappen, Electriciteit (sterk en zwakstroom-ara-) kelen) Verfwaren enz. enz. enz. is het bekende Magazijn draste ©E - Hooreis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4