Hoorü-Hoüandsch Caoblad. TWEEDE BLAD Noordhollandsdti Landbouweredie! tüNST EK KENNIS spöb r KERKUJSTEN SPAARBOEKJES Rente 4 v v 1 ff Zaterfa* -3 December 1921. j- In rn om Alkmaar Uit oen Lkmaarschen Raad Eergisteren 1. bhuu we in de ra'ds- zaal liet menu van de vorige week Don derdag ..algowi-rkl'': de hors d' oevre smaakte de vroede-vaderschap dou vo- rigui. r zóó „ed vooraL, toen '.et er knusjes-onder-ons toeging dat men at n aar door aan de hors J'oeu- vre blei f, z'n tijd versn. te en per slot van rekening voor het eigc. rijke diner geen t"d meer had. Dewijl de vorige bijeenkomst ilzoo eigenlijk „een behoorlijk-volledige raadsvergadering pcnoe-.1 kon wor den. dewijl er voor ons niet veel tr „overzien" viel. aangezien het meeste zich had afgespeeld buiten het 1 rik onzer oogen en oo»en, en dewijl +eii Hotte een kirsche kwestie als Je sollicitatie uoor een onzer hou' ge plaatste au;:denaren hi.t onderwerp v. een eventueel overzicht had moeten uit maken, gaven wij er de vooihour aan, ons overzicht uit te stellen na volledi ge afhandeling oer agenda. IVat niet wegneemt, dat wij ons rn verband met de vorige zitting nog .n déze laak willen kwijten bjj deze gele genheid: Uns vu. ar genoegen erover uit tempre ken, da; in die zitting tot "-eineoitte- ontw.uger benoemd werd de heer L. van der Vegt, dien wij reeds sinds ~e- „e jaren kennen e.r ..ardeeren ais en zeer kundig en ijvei> hoof uam„ „maar, Win wii'ii ook het cintvangersan..,"Oor taker ten volle zal ziin toev-ert; r.vd. Hst n-oe-e waar zijn. dat B. en Wh bij asze benoeming ietwat informeel „cris e, 'gszi. - in strijd met de ge- aipritf .vet te werk hebben willen gaan, -Tnn moet (hoezeer men zulks ook met ehoeft goed te keuren) leze iandelwiize veten te verklaren uit ltieschheid en uit gevoelens van waar- leering voor een hoorrn'eaeht persoon ais de heer van der Vegt. Vele, vele jaren Jat is onze Wensch moge de heer van der Vegt enze gemeenteontvanger zijn! De heer Vonk gaat thans in ruste; na zoovêle jaren .van accuraat en voor beeldig beheer der gemeenteg'I aeu past het ons, den heer Vonk hulde te brengen bi? zijn afscheid. Hij moge nog langen tijd van zijn welverdiende rust genieten! 't Ts reeds méér opgemerkt: wanneer den Baad belangrijke vraagstuk ken aan de orde konten, welke verband ouden met het wel en wee van onze f.anscfce stad, -an onze gansclie bur°'e rij, wanneer du vroedschap zich voor de taak gesteld ziet, besluiten te IWE13U en daden te stellen, tvelke his- lrn°.ï.h zullen worden en welke min of neer de toekomst van onze stad zullen Vpslen, dan bemerkt men ondei de •aad.rieden, onder meerde, - raadsleden althans, piet zelden een apathische ge ringschatting op. Hoeveel is er niet gespot en ge'.a- «hsn over 3e Heul-kwestie? Hoe koud laat het velen niet, als in ,-00te ljaen de financieel© positie v. Alkmaar geteekend wordt'? Zoodra komt er echter niet een di- rekt materieel belang, ven een of an dere groep aan de orde, zoodra is er J.iet sprake van salaris-of(en) werkd.u wijziging o0or arbeiders of (en) amb tenaren, of de belangstelling is bij ri- 'loa gróót; men komt er niet over Jitgepraat. Bet schijnt wel, dat juist het praten over salaris- en werktijd-kwestie's net b .est 3 Voordeel, het meeste politiek voordeel natuurlijk, oplevert! Waar je 't meest aan veruierit, daar aan werk je onwillekeurig het hard.? en hot liefst, en als je nu weet, dat je jezelf veel goeie vriendjes U- tietc goeie vriendjes natuurlijk maakt, door steeds het beste salaris en den kortsten werktijd te bepleiten, nou, dan is het geen wonder, dat je lat onwillekeurig ook doet. Tenminste, als je voelt voor ,,-de par ty." Vaak hebben we trouwens ook opge merkt, dat er nooit zóóveel voor p u- en tribune wordt gesproken als juisC^o.a bij behandeling van salarissen en tof) werktijden. Donderdag is 't in dit opzicht weer bar geweest! De lieer Westerhof had bemerkt, Gat sommige gemeentewerklieden niet do loonsverhooging gekregen hadden, wel ke de_ Raad den arbeiders laatstelijk over 't algemeen voorzoover voor dezen het reglement van kracht was toekende. Hjj meende, dat enkele hoofden van takken van dienst in deze tegen zjjn opvatting hadden gehandeld, dat daar aan de niet-uitbetaling van sommige Ioonsvcrhoogingen te wijten was en daarom stelde hij de dubbele vraag: 1. Waarom is een aantal aroeiders, de loonsverhooging onthouden waartoe in de vorige raadsvergadering werd be- •loten? 2. Zijn 3. en W. bereid mede te dee ion wat behandeld of besloten is ge worden in de 2 Nov. j.l. gehouden ver siering van B. en W. met de koof- wft yan takken van d:msf? Dit ug toelichting bleek', dat de heer Westerhot de vragen voel „pre ciezer" bedoelde dan ze gesteld waren. De verschillende persoonlijke ge- va len liet hij allemaal de revue passeer enwaarom kreeg Jan z,'n f 1.80 verhooging niet? En waarom Biet niet? En waarom Klaas niet? Jan hinkte 'ri bee je, en Piet was 65 jaar en Klaas miste een of ander lichaamsdeel, maar dat deed er toch n'et toe; verder was er iet wat gehaspe d met vaste," 1 os-vaste, va t losse, losse, tijdelijke arbeid: r, en:, (de d'.s -ussie's werlen voor den toehoorder zóó taai, dat ie op 't laatst heelemaal n'et rae-r wist, wat "r nou e:gen:ijk los was, en of !o mg houvast had!) 't Was n et hij le hou lön a'lcmaal: 't Deed om d.an ook goed, toen wethouder 'C eeek en burgemeester Wonde aar in hun (voorl opige) ant w orden a thans een ge or le in d n ohac-a schiepen en de kwe tie zu ver stelden en een en ander (het alge meens van. de zaak) v-rkla rd n. U.t het antwoord van den heer Olce. k bleek, dat er ind rdaal wel ets haperde aan de uitvoering van het sa aris be luit door somm'ge hoof den van tukken van d'enst: men had hun tenminste al meermalen aangeschreven en ten so te moist er kort ge'eden nog een vergadering van B. en W. met deze hooi'dambte- nar n gehouden worden. De wethouder verk.aarde nu, dat mis tanden in evo ge verke rde op vat ng van toe vari, vast-los (hoe was 't ook weer?) net meer zou den kunnen voor vO-ue.i; de kwestie w rd nu goed g'rege'.d. Wat de in a idi cits .raag aangaat: deze staat ter beoordeeTng aan de hoofd Ai van d'enst, voor oover de betrokken arhe deri ouder dan 64 ,'aar zijn en dus e'gen'ijk hun penioen mce-'ten aanvaarden. Echt r kon de Raad bes i sen, dat ar be'der 3 boven de 65 jaar indien zij voor wat be reft de hoofd n van d en t aan l.et werk n o hten blijven het volle loan moesten genie ten. das ook de 'a lelijk toegekende verhoog na van fl.80. D© vuorz.t.cr hier min of meer 'n temmend met dm er Gavers wees er terecht op, dat cr gevaar dregde, geva.'r voor de brirokk-n arbe der3 zélf; immers.: tot nu toe be .'tonden er ten aanzien van d-> lucr bed e de ar'e d rs drie i o el ijk e den: ten e r-te k:> .d n zij o:its agon word n. ten tweede kond-n zij in d en t ge .u-den worden voor het vol ie Ion. en ten der da kori-lcn zij n verhouding tot hun nog overige odpac t i en oen daaraan bedilt woordrad loon toegekend krijgen. Bij aannem'ng van de motie Wes terhof we ko beoogde,'dat „ook Ios.se arbeiders, in dienst der .ge meente, minstens het. loon movten o-nt ,-angen van de le groep gemeente tferk iéden. en dat w„r..li_den boven de 65 ja r d e in dienst mogen blij ven, door i.e: overschrijden van den 65 jarigen leeftijd niet invalide moe ten worden geacht, en het vo is loon moeten ontvangen", bij aannem'ng van deze mot.e zou vo.gens den vcorz t er raktr- de iaat tera e du'de gu den middenweg vtr al n. Er zijn t,,, trdere arbciuuru boven tie 65 jaar, wrik© niet meer zóó veel praes.etren, dat zij in het bel -nj der gemeente voor het voile loon iii dienst geiiouueii kunnen worden, bij aanneming van de molie-We.ster- hof zou er niet meer „gemarchan deerd" kunnen werden, zéér tegen den zin van. de belrukken arbeiders zelf. Vwi, was nu net meest verkieslijke'? De bedronken arbeiders precies vol gens de meening van de hooiden van aM;cti van dienst (die in 't al ge in e e n in een 65-jarig man niet meer zen vol-'omen valid n arbeider kunnen zien) op 65-jai'igen leeilijd te ontslaan en op pens,oen te stellen ófwel deze ar.vciaers, md'en zij het zelf ver langen, in (densl te houden voor een f.rdli, evenredig aan de gepraesleerde werkzaam heden Na spii!sing van de mot'e was de Baad van meemng - heet natuurlijk! dal 65-jarigen, „indien zij iu dienst der gemeen le mogen blijven", het vol c loon, dus ook de verhooging van f 1.8U moesten optva'ngen. Met aldemeeiie stemmen werd li'er- tce bestalen. Ot de neer Weslerhof alsook de heer 11. E. Bosman en anderen, die de molie mede onderteekend hadden h ferme de zoovéél bereikt heeft? Vcor de huidige 65-jarige ge- meenu-arbeiders: ja! Immers: diè blij ven nu wei in dienst: danr zal (12 net-r Cioeek wel voor znrgeu. Vuur dc arüeiders, die 65 jaar wor den: néén! Immers: aver 'l algemeen zullen de hooiden van takken* van dienst de meening toegedaan zijn, dat öö-jarigen niet meer het volle werk, beiauld met net volle Loon, kunnen praesleereu; en dan.... worden deze pensioen gesleld, cn krijgen zij (min cl' meer beduidend) minder dan wanneer zij legen een nadcr-o\er- eengekonicri loon aan het werk had den mogen blijven. We hebben niet goed kunnen be grijpen, waarum me beer. Westerliof deze kwestie zuiver de kwestie van de belreifende R a a ds.commissie in den i.aad heeft gebracht. Tenzij wij aannemen, dat deze lieer volgens du opmerking van Mr. Sluis ook dj!man! weer heeft willen spre ken yeorde pers. De „uiige trekken" wcrïdoozen d. w. z. de- „uilgetrokken uilgclrokkenen" de sigarenmakers cii tabaksbewer kers Hdrteu gevraagd, dc werkloos heids uitkot ring, wanneer uiu vaiiwu$v'* de „kas" en liet Piijk werd stopgezet I (na 15 weken a 70 o/0 van liet loon en 24 weken a f 13.50 plus f 1.50 voor ieder kind), door de gemeente zou wor den voortgezet. De nienscneu. moeten toch óók leven, aldus werd er terecht gere deneerd. De Taan hec-ft er o. i. terecht niet aaiigeaiirfa; in een volgende zit ting zal het voorstel wegens stemmen- s'aking opnieuw in stemming moeten komen. Alkmaar kan, hoe jammer het ook is, in (l.ze op eigen gelegenheid gem steunregeling scheppen; wie weel, w Ik een toelcomst van werkloosheid wij tegemoet gaan! en wilke conse- (jnenlic's in de toekomst zouden moe ten volgen uit een thans genomen be sluit! Echter zeide Mr. Leesberg toe en ziedaar!- een lichtpunt in deze treu- rig-duislere kwestie dat de „uitge trokken uitgetrókkenen" het eerst te werk gesteld zouden worden, indien er (hopelijk spoedig!) werk verschaft zou worden. Tusschen haakjes: 't is goed, dat de R. K, Volksbond den Raad eens ge wezen heeft op de wenschelijkl eld, in deze lijden productief werk te ver sera! fen. Al zijn er in 't algemeen èa voor de gemeente èn voor de betrokken werkl.mzen ook vele bezwaren aan ver bonden: produel ief-werk-verschaf fing blijft toch maar het beste middel tot bes'rijding van werkloosheid èn... mo re: le in2ink ng. Ofschoon het van den anderen kant weer eigenaardig samentreft: hiér te hoor:-n spreken van „tewerkstelling" (w.lke omivl.li' van steun toch Sri dmoet kosten) en elders, óók niet zonder redenen, en e ïzeer in hel algemeen belana. te hooren aan dringen op.... ontslag,weigeas pnodige bc zuiniging! De heer II E Bosman hee.rit een suè- ses behaald me! zijn voorstel: alsnog de or..anis iLie's te hooren over de kwes lie „werktijden plantsoenen". B. en 4\. sleidcn vóór in verband met hel h c l bi jzondere plantsoen I e k den werktijd voor de werklieden m dienst der plantsoenen te doen be dragen gedurende 6 zomermaanden uur pgnr oag (hoogstens 50 uur per weck. cu geaurenue 6 wintermaanden 7 uur per dag (Hoogstens 4!) uur per week). Ons dunkt, oat de kwestie op deze wijze met het oog op den 8-ur,"gen nrb: idsdag vi ij éérlijk geregeld was. Van hier en daar zag men hierin echter ccn aanslag op den 8-urigen arbeidsdag, en dewijl een aansalg daarop, ondanks international ft onma- g lijke valute-ycriioudingen nu een- .rna. l als de grooUlc misdaad wordt be schouwd, verzeilt- een deel van den Raad zich erlegen. Nu zullen over deze kwestie nog de orga'iisalic's gehoord worden. Uitstekend! De heer Basman heeft dit héél voorspoedig bewerkt. Doch wij twijfelen niet, of de or- ran.'snile's zullen in dit geval met B. en W. instemmen? 't is toch niet wen- stnclijk, dat plantsoen-arbeiders voor hun dagloon in den winter te weinig kunnen werken, en dat er in den zomer legen extra-loon meerdeie weiklt a hl moet worden gebezigd. Er is in dit getal een wèl gewenschte en heel goed mogelijke bezuiniging le bereiken. (Ongecorrigeerd.) EEN FEESTAVOND. Men schrijft ons Op initiatief van het bestuur van het R. K. Muziekkorps „St. Cae- cilia'' en in samenweking met de R. K. Zangvereenioing: „Puichri Studio" en het comité tot steun aan de Metaalbewei kers, is, in een L'onde.dagavo d ge-rouden ve: ga- dering besloten, om een groot-e steunactie op touw te zeiten. Besloten werd om op Dinsdag 27 December a.s., des avonds om half 8 uur, een groote uitvoering te geven in de groote zaal van de li a monie met medewerking van genoemde a deelingen. Als spec.alitéit zal dien avond optreden de a ombekende en ge vierde humorist Ger. Niejen, van Haarlem, met zijn nieuw r.p r o.r, terwijl zang en muz ek het verdere gedee.te van den avond zullen op luisteren. Het belooft een mooie avond te worden en wij vertrou wen dat velen hiervan zullen ge bruik maken. Het ba.ig sakio komt ten goede aan de s.akende Metaal bewerkers. Wij komen Binnenkort op een en ander nader terug. Een commi sle is benoemd die voor de verdere regeling van dezen f©est avond zal zorg dragen. OP DE SGLLiCrTANTENLIJST. Bij beschikking van den Min. van Oorlog, is de paam van den heer A. Wennink alhier, geplaatst op de sol- licilantenlijst naar de betrekking van corveeër in een der kazernes of an dere inlichtingen van de landmacht. PROPAGANDA-KRAAM. De aandadit der inarktbezoekers wordt-gevestigd op de rijk gesorteer de propaganda-kraam van bureau „Houwast", Gaande tegenover de Kapelkerk. De kraam bevat een pratlit-collectie interessante en leerzame lectuur werken en werkjes o.a. .van Pater Bensdorp, Max tegen zeer zachte prijsjes-. AMBT AANVAARD. Gisteren heeft prof. dr. D. L. Bakker het ambt van hoogleeraar aan da Landbo-uwlïoage-schoD'l aan vaard met een rede over: Het cor relatie probleem en zijne leteukerua voor do veeteelt. OPROEPING. B. en W. rc-epan so l'citanlen op voor da betrekking van onderwij- zerlea) in rekenen en natuurkundo aan den cursus vervolgonderwijs (3 lesuren per week) Stukken in te zenden vóór ,8 Dec, a.a. BEKENDMAKING. Burg. en Weth. maken bekend, dat alhier is ingesteld een comité tot regularisatie der werkg l-gcn- he'd in het schi'dersbedrijf. Dit co mité beoogt het propageer en van een zoodanige werkverd-„e'ing in het schildersbedrijf, dat do groote werk Loosheid, die elk jaar gediurn'le een aantal maanden in dat bedrijf op treedt, be an'»Tijk wordt verminderd. Het doel der resrularisatie zetten wij reeds voor enkele wieken u'teen. Bij inachtneming van liet voren staande zu len n'et alleen d gemeen te financiën en daarmede de b;langen van alle ingezetenen g;baat zijn, maar zal viooral ook een groote groep burgers uit telken jare terugke©- rende moeilijkbeden (werkloosheid) warden gebracht. Waar hier dus groote belangen gediend kunnen wor den, verzoeken B. en W. oen ieder, wie zulks aangaat, in deze mede- werk'ng te ver een-n. HINDERWET. Burg. e* Weth. brengen ter al- gomecne kennis, dat rij bij hun ba s u t van 299 do/er vergunning heb ben ver eend aan de f'rma Muurlink en Logger, alh'er, to-t het oprichten van een ema'ile.r ®n nikkoifabriek door het p'aalsen van een electro motor van 5 P.K., een dijnamo-, vier slijpstoelen en twee moifeloverts in ■het perceel Verdronksnoord, Wijk C No. 29. OPROEPING 'VOOR DE NA-IN SPECTIE LICHTING 1020 IN HET LANDWEERDISTRICT HELDER. De Burgemeester roept alle ver lofgangers der landweer1,icht'.ng 192), d,e, hoewel daartoe verplicht niet aan het jaarliiksch onde zoek, bedoeld in artikel 29 der Land- wcerwet hebben deelgenomen op, om gekleed in uniform en voor zien van alle tot hunne voorge schreven uitrusting verder behoo- rende kleeding- eii uitrustingstuk ken, wapenen, ledergoed, regle menten en diens .voorschriften, ais- mede van hun zakboekje en ver lofpas, tot bedoeld onderzoek te verschijnen op 16 December 1921, des nam'ddags 1 uur in de Cadet tenschool te Alkmaajr. GEMEENTELIJ KE ARBEIDSBEURS Doelenstraat. i Tel. No. 6-15. G'ecpcnc! alle werkdagen van des v.m. 9—'f! uur; bovendien des Maan- d'tgsav'ond-3 van 7—8 uur. (.ieviaav'd':'l dagmeisje, 1 werkster, 1 aank. scarijver, 1 letterzetter, 1 lood- giejeV, 1 srni driver ling. Aangeboden3 bakkers, 13 op perlieden, 1 stalknecht, 10 giondwer- kers, 1 winkelbediende, 3 pakhuis knechts, 3 efo lcé r-rn a rh I r. i f (e nlland- irbeider, 4 schippers, 2 kantoorbèd., 1.5 metselaars, 1 smid, 3 magazijnbed., 1 baggerman, 1 buidenzouier, 1 tl in de r. 7 timmerlieden, 1 mach.-houtbe- vvei'ker, '1 kanloorloo,«r, 1 keieimaicer, 3 stucadoors. 1 melkventer, 1 met- seiaarsjono.cni 3 s.eenbikkers, lzand vormer, 1 ijzerwerker, 1 kcilncr, 1 eleictromionteur, (12 belcnwerkers, 2 maehinedrijvers, 2 koetsiers, 1 meu- oeunaker, 16 stihiiders.' 2 schoenma kers, 44 sigarenmakers en 38 losse a dividei-s ZONDAGSLUITïNG APOTHEKEN. Op a.s. Zondag 4 December zal de apotheek van den heer C. L. Molenaar Lentestraat 1, geopend zijn; ds an dere apotheken zijn gestoten van Za terdagavond 10 uur tot Maandagmor gen 8 uur. De apotheek', die den Zondagsdienst heeft, is gedurende de geheeië daa:op volgende week 's nachts geopend. De andere apotheken zijn behalve Zon dags en op feestdagen ook gesh ten op werkdagen van des avonds 8 uni t's Zaterdags 10 uur) tot den volgen den morgen 8 uur. R. K. BIBLIOTHEEK. Het bestuur der R. K. Blbïioflhfeek verzocht ons mede te deelen, dat de bibliotheek in verband met het St. Nioolaasfeest niet Maandag a.s., doeh Woensdag d.a.v. van 6—8 uur geo pend zal zijn. ONDERSCHEI DINGSTEEKEN VOOR LANGDL'RIpEN DIENST. Bij Kon. Besluit is, te rekenen op Dcc. a.s., het onderseheidingsteeken voor langdurigen dienst als officier toegekend aan den kapitein R. O. van Gennep, van het 21e reg. infanterie gedetacheerd' bii den landstorm, al hier. ■vijf en twintig kon halen, .oor mu zikaal Alkmaar, blameerend is. Swaap heeft deze belecdlging niet geaccepteerd, getuige zijn over- gloedvol spel. i Arendine Kroesc is, evenals Swaap, een temperamentvol musi cienne. 't Schoen of zii met Sn aap, alleen voor zich zelve speelde ©n genoot van de haa. 'fl gebruikt- gegeven Feurich vleugel. Haar "pel trok bijzonder de aandaclit. De bezoekers waren enthousiast en gaven daar du'doüjk blijken van De Feurich-vleuge! was uit het magazijn van de Firma Gebr. Span iaard. j.;CONCERT. J 1i Sam Swaap, viool. Arendjne Kroesc, p ano. Of 't de schuld der St. Niko.aas week is. of m sschien. de wintcrge- strengheid, of 't ontijdig, alteen met 'toog op dit concert „ontijdig" annonceeiMi van 't„Ema Rubin- stein-concert d.t concert heeft 29 December p'aats, wij weten 'tniet maar wel weten wij dat een con cert, te geven door een van Ne- deriand's c© ste violisten, waar van het aantel, b'-zorite'-s nog r"ren D. II. V. B. Wegens het ijsvermaak zijn alle door den D. H. V. B. voor 4 Decem ber vaster o de wed trijd n afgelast WEEKKALENDER. 1 ZONDAG: 2en Zondag- van den Ad vent „Popuius Son" (Volk van S on) De le Zondag smeekte om den Verlosser. Deze Zondag geeft 't ant woord dat de Vero-'-er reeds daar is D© ge'ioovigm van Rome hielden he den hun pro-ess'e naar de kerk van het H. Krirs. Deze kerk welke 'n kostbare relikwie van het H. Kruis bewaart, was te Rome fn navol- g'ng v. d. kerk van het H. Kruis t© Jeruaem gebouwd. Daarom werd de kerk in Rome genoemd van het H. Kru's in J 'ru-a'em. Naar die kerk optrekken beteekende voor de Romeinse he christenen opirekken n Jcru-a'em, hun H. Sion. Paul as zegt dan ook 'in 't Epistel dat de Ro- me'nen d'e naar him kerk .Terusa lem optro-klcen, in de heilsorde niet behoeften achter te staan bij de Joden d:e naar hun stad Jerusalem optrokken. Want ook de heidenen zijn door Gods barmhartigheid a. d. genade der Verlossing deelach- t!g geworden. Evang. St. Joon. in den kerker. God. PI. Petras C'lirysologus is gu'denwcord aldus bijgenaamd om zijne- graofce welsprekendheid) Biss van Pavenna, Bel. kerkl. f 450. Ged. H. Barbara, te Nicomedië door haar eigen vader gsmarteld 4e eeuw. Zij ia de patrones der met- se!aars en mijnwerkers en van 'n zaligen dood. j MAANDAG: v. d. dag. Ged. H. Sabbas abt. in Palestina 532 DINSDAG: H. Nico'.aas, Biss. v. Myra, in KI. Azië. Muntte uit dom- liefdadigheid o.a, wierp hij 's nachts dr'etnaal 'n asm gelds door het ven ster bij iemand die anders zijne drie dochters n'et behoorlijk had kunnen u't'iuwe'ijke. Vandaar onze gewoonte om andere geschenken t© bezorgen 2x;nder te la',en weten van wie ze komen en dat te doen op naam van St. Nico'aas. Hij is de pa troon van do hoofdstad des lands en van daaruit is deze eigenaardige vereer'ng der heilige over heel 't 'and vei'-pre'd. De kerk bidt lieden, dat we door de veri'enste van den PI. Nico aas van do vlammen dor hel bevrijd bl'jven. Zeker wel het beate geschenk dat hij ons kan be zorgen f 326. WOENSDAG: Vigilie v. d. Onbovl. Ontv. Vastendag voor de 3e Orde v. d. II. Franc, H. Ambros'us Biss. van Mi'aan, Bol., Kerkl. Als gouver neur van N.-Italië kwam hij de gel. van Mi Jam tot vrede brengen, die t.vishten over de keuze van 'n n'emven Biss, Toen hij uitgesproken had, koos het vo'k hem tot Biss. In 8 dagen werd hij gedoopt ge vormd, pr ©eter en biss. gewijd. Hij verdedigde 't geloof teffen de Arianen etc., belette keizer Thcodosius d n toegang tot de kerk en bracht hem zoo tot boetvaardigheid en bekeer de den H. Auguutinus f 397. DONDERDAG: O. L. Vr. Onbe vlekt On van en. Verpi'elite Zomd g vier'ng. Iteo-t met octaaf v. d. H. Mar a die zonder zonde de wereld zijt ingetreden. Ver.vter ons van God dat wij de w r ra.» Lr zon de mogen ver at verk'ar ng 1 IX. Versc'iijn'n gene te L- i.-' VRIJDAG ZATEEDAte: H. Melchia - t 314. RINNEGOM. 1 Zo. le Zon lag d. r maand. D© PL.H. Mis tn iiai 8 voor de overle- denen, 10 uur «ar de parochie, 1 uur i Cat., 2 uur Verpers met Rozcnh.. On der de 11. H. Missen schaalctriiecte voor de armen. Ma. 7 uur en lm'f 8 Communie uitreiking, 9 uur gcz. Maandstond, vcor M. TrampSchut, j Di. half 8 voor J. Orij. Wo. half 8 voor W. Zuurbier. I Woen dag is het vastendag voui' do leden d.r Derde Orde, 's middags van 5—7 uur biechtliooren. Do. feestdag der Onbevl. Ontv. van Maria, te vieren ais Zondag. D-e ó:-- dojma- aits Pius ittevi. Ontvan laaf. Ged. en Mart. AliliiMJA. R. K. VEREENIGINGSGEBOUW „ST, VVl'.lriPIORD". Hedenavond 8 uur Rep. Manncnkooj R. K. Volksbond. ATTENTIE. Maandag 5 Dec.: van S9 uur cou tributiebclaPng voor de leden van de nieuw opgericnle -Slagersgezellen bond. Half 7li. 8 ziliing Voorschotbank, 8 uur Rep. Zangkoor „St. Jozef". Woen 'ag 7 Dec.: 7 uur Ledenverg Geni.-werklieden „St. Paulus". HaLT 8 Onlw.-cursus Jongel.-vereen, „St. Jozef." Dondeioag 8 Dec.: half 8 Ledonverg Zuivelbedreiders. 8 uur Besluureverg. R. K. Volks, bond. Vrijdag 9 Dec.: 8 uur Ledenvergade ring R. K. Vereen. Kruisverbond. Zaterdag 10 Dec.: half 3 Rep. Kinder- kooi if. a. \olks6ond. 8 uur Rep. Mannenkoor R.K. Volks bond. 56 uur conlribuliebetaling Bouw vakarbeiders. 56 uur coutribu.iebelaling Metaal lie werkers. 5—6 uur ziliing Spaarlxink. 67 uur zitting Winterzorg. (i7i/s uur premiebelaling Onderst.- fo-nds. Zitting Ruiter cn v. Westen, iono.Zilljn" Vreeker en Vlaming 78 uur Bureau van Advies.- 69 uur opgaaf voor lid Wed.-steuo K. K, CentraTe Ziekenkas, alsook R K. Coftp, l.evensverz „Concordia". 811 uur cxmtr.betaling „V.AE.C.'. i.GOED WONEN" Spreekuur lederen Vrijdag van halt i ri hall 9, bij M. kempen aansingej 25 Het bestuur herinnert u beleefd aan de Aljcnicene H. Communie door dv leden onzer vereeniging op Zondag Dec. om hair 8, na de H. Mis in tiv Kerk v. d. H. Dominjcus. ATTENTIE. Confribuliebelalmg Bakkers is niet meur van 8 tot 9 uur, maar van lot 8 uur. 1 1 R. K. VROUWENBOND. Wegens ongesteldheid van Pater v. d. Tempel moet de 3e outwikkeiings- avond worden uitgesteld. Ledenvergadering op Dinsdag 13 December a.s., des avonds 8 uur, bi; den heer \Y. Mooij, Koorstraal. Lezing door den Z.Eerw. Z.Gel. lieer Prof. v.. d. JJurg, met onderwerp: „De scnoone taak der vrouw in huis." COMJTé „HULP IN NOOD." Jaarvergadering op Woensdag 14 Dcc., 's avonds 8 uur, iu „St. Wil- librórd". Onderafdeellngen, welke een jaarl. subsidie schenken, worden beleefd uit- genoodigd, aigevaardigden le zciulen. LICHTEN OP: 34 Decemter van 4.18 tot 7.32 4—5 December van 4.18 tot 7.34 5—6 December van 4.17 tot 7.35 6—7 December van 4.L7 tot 7.38 7—8 December van 4.16 tot 7.37 H.H. Missen half 8 voor de leden en weldoeners d.r Vint-entiusvcreui- g ng. 10 uur Hoogmis voor ovcrl. ouders, 2 uur Lot met vein euwing der beloften vau Eer en Deugd en aanneming vaii nieuwe leden, gene ral© absolutie Derle Orde. Vr. half 8 voor G. de Wit— Zuurbier. Van 4—7 uur biechtliooren. Za. half 8 voor A. Straathof— Noort. Van 3—8 uur biechtliooren. Zo. a.s. lialf 8 voor Geraruus Ape.doorn. ZAANDAM. Zo. De H.H. Missen te 7, 9 en ha f 11 uur, 12 uur Cat., 4 uur Vesp. ha.f 6 Patronaat, 7 uur Lof met pr ek ter eere van bet A.L'i'j. Hart van Jezus. Ma., Di., Wo. en Za. de H.H. Mis sen te 7, 8 en 9 uur. Wo. middag van 6—8 uur bi'chtb Do. feest van Mar.a Onbev. Ontv. Te v eren a's Zondag. De H.H. Mis sen t-e 5 en 8 uur gmezen, te. half 11 gezongen, 's Avonds 7 uur L01 ter eere van Mar.a met RozenaOouje en gebeden. Vr. de H.H. Missen te 7, 8 en P Za. middag 3 uur biemituooren, 7 uur liet Lof. L© Cat. op ue gewon" d ,g:n. SCHERMERHOHN. Zo. Vroegmis voor de par., Hoog mis te 10 uur v'-rar Eerw. Zustc-i Oriu'pha, half 2/Cat., half 3 Lof. ■Ma. voor Jan Groen eti Geertje Stege man. Di. "vcor Joanna Mooij. Wo. voor de Ge!. Zielen. Ito. tr e re van .'larii. r. voor Mar a van Saasen—Da ten-a, 7 uur Lof. Za. ter eere va:i O. L. Vr. var Lourdes. Van 4—u uur b.eehtiioore" i.n ^arkt ALKMAAR, 3 Maart. Botermarkt Hoogsle markt f 1.35, middel- f 1.30, langste f 1.20, aanvoer 1626 kop. Eieren 129 -4 22 per 109 sluks. f-,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 5