STABS Provinciaal Nisuws OpsnUsrc Verkacpi BoereowoRinc Kerkiffsien Hands! en VEEN, zal Donderdag 15 Dec. IS Mr. A. P. H. D£ LAN( 1 VEREENT GING VAN NOORD-HOL- LANDSCHE WATERSCHAPPEN. Het bestuur der onlange ong-e- trcHte vereen.-Gng van No-o-rd-H/ l'and scbe Waterschappen, welke reeds een zéér groot aantal leden telt, heeft be noemd tot voorzitter der v-ereeniTinsr den heer Ruiger Kaan, dijkgraaf van de Wieringerwaard en tot Oinder-vcor- zitter den Heer E. Vas Visser, dijk'gr. ;an de Beeusster. - Tof (scicrel a ris-pe n n in gtneester is benoemd de heer J. P. van Afstel, SJdeiijk secretaris van htet Hoogheem raadschap Noord-Hollands Nc.order- kwarffér te A'km a ar. WARMENHUIZEN. WARMEN HUI' EN. - Ve d-o-n ken. Een 8-jarjo- jongetje is a! hier door het ijs gezakt en ver dronken. Ouderavond. Aan den oproei door het Ede'a~hlbaar Col lege van B. en W. dezer Gemcênle was flink gevolg gegeven. Onge veer vijlt'g personen waren or ge komen, waaronder vele Vaders en Moeders van schoo'gaande kinde ren. Onder Voorzit erschap van den Edelachtb. Heer Burger is d en avond tot stand gekomen een Ou- dercommissie. Nadat dcor een 4- fal Heeren een 10- al personen op de groslijst waren geplaalst, wer den bij stemming a's Comntesse gekozen, de hoeren W. Out';er ja- cebz., Frans Stam en O. de Moei, en de dames Mej. K'ant-de Moor en Mej. Quant-Pronk. WINKEL. WINKEL. Herbenoemd. Tot Molen meester \ai den Oo ter polder onder Winket .n N.-Niedorp is herbenoemd de heer J. Nobel van Lutjewinkel. NOOR D-SCH A RW O L' D E. Van een postwagen zonder koet- sier. - Van het station Nobrd- Scharwou.de over N.-Niedorp was de koetsier tusschen "N. N'iedorp en Winkel achter het rijtuig gaan loopen om een beetje warmer te worden. Langs achter willende in stappen gleed hij uit en geraakte met zijn been onder het wiel, doch het paard wist de weg wel en reed door naar huis. De baas van de postwagen kwam, door een paar fietsers het ongeval op de hoogte gesteld, direct zijn knecht met een rijtuig halen. De knecht mo st on der geneeskundige hu'p gesteid worden, het been was niet gebro ken. ZWAAGDIJK. ZWAAGDIJK. Schadepost Toe neenige werklieden van Drceh terland bezig ^varen een boom! langs den dijk te rooien, brak de stam midden door. Boveneind met kruin en takken kwam met zoowel geweld op een brug voor de wo ning van eelt onzer ingezete.xini neder, dat zij .geheel vemie'd wPrd Een heerlijk schadepostje voor Drechterland. WADWAIJ. WADWAI- IJsclub. Al hier is opgericht enen ijsciub, waar bij reeds 175 personen a's .id toe traden. Op de j.f. Donderdag ge houden vergadering werd het Be stuit rgekozen, dat bestaat uit de navolgende personen: N. Schipper, Voorzitter, Fr. Ver hoogt, Viee-Voorz.. Houten, Se- cretaris-Penn.ugm., C. Boots; E. Koster, S. Broers, H. Huibers, P. Buis en N. Vriend, Commissarissen Besloten werd den volgenden dag reeds een wedstrijd te houden voor personen boven 16 jaar, en Zondag een ijs feest te erganiseer^n voor kinderen. Sleerijden. De uitslag der gehouden wedstrijd, welke be stond in sleerijden met hindernis sen is als volgt: ie prijs J. Verhoogt, 2e prijs S. Hand, 3e prijs f. Houten, 4e prijs C. Bakker, 5 e prijs N. Nips hagen, be prijs J. Schuit, 7e prijs Th. Schipper, 8e prijs C. Stam, 9e prijs N. Schipper en 10e prijs P. Stam. Aan deze wedstrijd weid door een 40-tal personen deelgenomen. Na afloop werden de prijzen door de Vice-Voiorzitter den heer Fr. Ver hoogt met een "toepasselijk woord aan de winnaars uitgereikt ZUID-SCHARWOUDE. ZUID-SCHARW OUDE. Raads vergadering. op Woensdag 30 Nov. Aanwezig alle leden. Opening door den voorzitter, burgemeester van Bpengler. Op de notulen worden jeen aanmerkingen gemaakt. De voorzitter deelt mede, dat bij le landverhuring voor een bedrag ,an f 1058.30 is verhuurd, wat '406 meer is dan de vorige keer voor hetzelfde land. Het Fanfarecorps deelt mede, voor de subsidie in de vorige vergadering verleend te bedanken (niet te ac- oepteeren) Voor kennisgeving aange nomen. Ingekomen ia een verzoek van het Lang. Drankvi cer comité om voor de door haar rganiseerde huis- Vlijttenioonstelling L> Noord-Schar- \woude een medaille beschikbaar te jptellen. B. en W. stellen voor, hierop •afwijzend te beschikken. De heer de Jong wijst er op, dat [het hief geen feest, geldt, maar het bewijzen van waardeering aan een nuttige instelling, dat de tentoonstel ling te N.-Scharw. is mag geen be zwaar zijn, aangezien de vereeniging over den geheelen Langendijk werkt '()Spr. stelt yjoor, pp het .verzoek jn te JFWft 1 De heer Zeeman ondersteunt dit' voorstel. De voorzitter zegt, dat de lijn door B en W. gevo'gl bij het geven van derge'ijke d'ngen steeds is geweest feesten of tentoonstellingen in de gemeente zelf. De heer Berkhout is voor het voor- Nel de Jong op grond van het nut d: r huisv'ijt. welker beoefening hier is achteruitgegaan. De heer Bekker wijst pr op. dat de siibudie aan de drankbestrijding nas met 100 pPt. is verhoogd, ter wijl de heer Kroon zefft, dat be- sche:denheid ten opzichte der ge meente fnaneiën gewenscht is. De heer Groen vereenigt zich met B. en W. en meent, dat men zich moet bepa'en tot de gemeente zelf en men n'et de gelegmhoid moet ooenNe len voor alle mogelijke aan den Langendijk te organise eren ten- b'ionc'e'Vngen waarbij de heer Kra mer zich aans'u't. De heer de Jong zegt, dat do konten niet zoo groot zu'lsn zijn. het gaat meer om officieel,e waar- doer'ng door de gemeente, waarop de voorzit er antwoordt, dat de o-n- dcrv'nding heeft geleerd, dat der- go'ijke «blijken van waardeering w<4 eens niet op prijs worden gesteld. Het verzoek wordt met 4 betgttn 3 st van de handgewezenvóór Berk hout. de Jong en Zeeman. Zr nd< r discussie wordt goedge keurd de gowijz'gde bouwverorde- n ng in verband met de vvater'ei- d ng (rxla-tiewijzigteg.) Bij het punt verarden'ng op het soliicon'ouden der so oo-To-ka en wij t de heer Kramer er op dat, indien deze verarden ng wordt nageleefd het vaststaan der banken wel e-oni- ge moeilijkheid zal opleveren De voorz'ter meent, dat dit met een k'e ne verandering we I tc on dervangen za,l zijn. Spr. zal met d; opmerk ng rekening houden. De verorden ng wordt aangenomen H'erna i3 aan de orde de wijzi gmg op do heffing der gemec-nto- be a t n ren. De voorz'tler wijst ©r op, dat de op'enten op de per on. en grondbr'as tng r'-eds gewijzigd zijn en deelt vervo'gens mee, dat er voor den H. O. 3 n ou ijk'.edcn zijn, n 1 een hef f n van 10) pCt. op de Rij'kainkotn- sfc-nbe aR'ng met inning door het Rijk, een heff ng van 100 pCt. dito met daarbij een II. O. door de ge meente, d e niet progr -s i mag zijn en ten slotte het behoud van den bestaanden toestand met a lien dit ver© hlIdat de inning dnor het Rijk geschiedt. Het tweede mocnen B. ©n W. te m-celen ontraden omdat ov r 1921 de 100 opcenten een be drag van ruim f8090 zouden op leveren en men de rest d.i. bijna de he ft. zou moeten heffen zonder progres' ie dus tot ©en gelijk percen tage voor a le inkomens. Het eerste is onmogelijk, omdat men niet aan het noodige zou toekomen. Daarom ste'len B. en W. voor, den bestaanden toestand, n.l. aanslag naar de R. I. B. met progressie, zooals die nu geregeld is. De eonige verandering is inning door het Rijk. D© heer Zeeman basprnakt do pro gressie. Tdans is de verordening zoo geregeld, dat men niet hoog-er mag gaan dan 6 pCt., terwijl thans bij een be'a=tbaar inkomen van f900 3 pCt. wordt geheven. Spr. geeft ver- sehi'lende becijferingen en is van oordeel dat, waar de n'euwe wet de gelegenheid biedt, do uiterste pro gressie in toepassing moet worden gebracht. Vo,'gans de berekening van spr. zou men voor de hoogste inko mens tot 9 5/8 pCt. kunnen komen. D© voorzitter betwijfelt of deza bereken'ng juist is. De ginoamde p- reentages zijn beslist onjuist. Maar dit daar ge'aten ontraden B. en W. oen hooger opvoering van de pro gressie, die na het besluit van dit jaar er al op neer komt dat van een inkomen van f 10.000 8.3 pCt. wordt geheven, f 7000 8 pCt., f 6500 7.7 pCt.. f4000 6.6 pCtf3000 5 6 pCt.. f2500 5 pCt., f2000 4 pCt, f1500 3 pCt., f1200 nog geen 2 pa en f1000 1.2 pOt. De heer Berkhout is het ©ens met B. en W. Be progressie is reeds tame'ijk sterk en wanneer deze nog honger opgevoerd wordt zou het ge vaar bestaan dat men de ingezete nen naar andere plaatsen zou zien gaan, waar mildere bepalingin geldpn De heer Groen onderstreept dit en zou willen opmerken dat, waar wij hier reeds van de hoogsten 8.3 pCt. heffen en de heer Zeeman niet hoogt r flan 9 5/8 komt, het verschil al n'et zoo groot is. D© heer Zeeman begrijpt niet hoe de voorz. tot deze berekening komt Van een belastbaar inkomen van f900 wcrclt hier f27 betaalt en het hoogst© is 6 pOt. (Het blijkt dat de heer Z. geen rekening met de aftrek heeft gehouden). D© voorzitter: U begrijpt het niet. D© door mij genoemde cijfers zijn de prartijk. Bij' do tegenwoord'gi rege ling kan zelfs bij zeer hooge inko mens een nog veel greober percienta ge bereikt worden. D© heer Kramer verklaart zich gehoord de besprekingen met,het voorstel van B. en W. te vereenigen. B© heer Zeeman is niet over:uigd. zégt de zaak nog eens te ondorzoe ken en zich het recht voor te behou den er nader op terug te komen. D© voorzitter merkt op, dat heden een besluit moet worden genomen. Het voorstel B. en W. wordt met alleen de heer Zaeman tegen, aange nomen. Hierna stelt de heer Z: tem an vioor, pp het .voorbeeld van Hengelo 1Q0 opcenten op do vermogensbelasting te heffen. Een dergelijke heffing op kap'taal is hem sympathieker dan dat al lea wordt verhaald op kle'ne inko mens door harden arbeid verkregen. Do Voorz. zegt, dat hier 40 nan- gcslagenen zijn in deze belasting en 'Ie raming voer Qit jaar f1050.is. Voor het meerendeel zijn het menschen die na een leven van arbeid en spaar zaamheid zich een kapitaaltje voorden «uiden dag hehben verworven. Was hier groot-kapitaal dan zou er aan ge dacht kunnen worden; Zuid-Seharwou- :le is geen Hengelo. B. en W. raden dit voorstel sterk af, omdat ook de prikkel om voor den ouden dag te zotgen, wordt weggenomen. Den neer Groen was de gedachte van helling uit kapitaal wel sympa thiek, vooral nu in de laatste jaren door de menschen mei kleine inkomens zocveei moet worden betaald. Wij moe ien ons eenter niet te veel door de abnormale omstandigheden laten be- uivjocden Wanneer we dan ook zien dal hel zou moeien geheven worden van renteniertjes, d[e liet soms nog schraler dan een arbeider hebben en hel len slotle maar f1000 zou opbren gen. ae kool de top dus niet' waard zou zijn, vereenïgt spr. zich met den gcdadilengang van B. eu W. Da neer ae Jong zegt, dat er nu over een bagatel wordt gesproken, ter wijl straks een verzoek om een kleine bijdrage wera afgewezen. Het is niet zoo n óagatef en we mogen nen, die een klein ïoakje hebben en veel moe ten betalen, wel wal ontlasten. De heer Berkhout meent de heffing onrcentvaardig. Iemand, die een in komen van f 1000.- uit kapitaal heeft lain hiervan veci minder iets afstaan dan ic mana met 'f 4000.inkomen, di'e ril&C in de vermogensbelasting is aan geslagen. Er moei zijn belasting naar draagkracht. Dl neer Kramer is het "hjer geheel mee eens. Wanneer n'er werkelijk ka pitaal was, dan zou spr. er heel anaers tegenover staan, nu zou het geen recht vaardige belasting zijn. De heer Zeeman zegt, dat er wel anderen zijn dan kleine renteniertjes en ook lui, die hun inkomen verkrijgen door cara werken van anderen of die Ite vroeg gaan rentenieren eu daardoor niet nuttig zijn voor de maatschappij. Er wordt over gesproken als kool dit de sop niet waard is. Ik meen vrij zeker le weten, dat er onder de Houmsen Katholieken ook wel anders over gedachl wordt De heer Groen zegt naar aanleiding hjérvan, dat iets afstaan uit de ge meentekas iets anders is als iets nemen van de ingezetenen. De heeren zullen wel begrepen hebben dat met de kool en de sop bedoeld is het kleine be drag dat op aeze manier zou worden verkregen. Wat de opmerking over an dere partijen netrelt, men kan in prin cipe voor iels gevoelen, maar men heeft als readslia le Deoordeeeln de situatie der gemeente en der ingezetenen Hel voorstel-Zeeman wordt met 52 stemmen verworpen. Vóór de heeren de Jong en Zeeman. Hierna is aan de orde een voorstel van B. en W. om wegens verminde ring van net aantal leerlingen, op ad vies van den Inspecteur, earvol ontslag te vcrleenen aan den onderwijzer den heer Jb. du Burck per 1 Jan. a.s. De lieer Kramer vraagt of dit niet wat voorbarig is, omdat eerst op 16 Dec. oriiciëel het aantal leerlingen kan gecouslaleerd worden en ook dat met het oog op de invoering van het 7e leerjaar het aantal uren zal toenemen. De Voorz. zegt, dat er geen denken aan is, dat op 16 Dec. het aantal teerlingen zoozeer zou toegenomen zijn dat deze leerkracht behouden kan worden. Wachten wij zoo lang dan wordt de termijn van ontslag geven te kort. Al zou door het 7e leerjaar het aantal toenemen, dan nog zont de overcomplete leerkracht voor het ge- heele jaar voor rekening van de ge meente komen. De heer Kramer wijst op liet ver schil, wanneer de ontslagene pensioen ol wacnlgeld zou krijgen. Spr. vraagl zicli daarom af, waar het eerste voor aen betrokkene zeer nadeeltg zou zijn, waarom niet een andere, bijv. de jon gere heer du Burck zou kunnen wor den ontslagen. De Vocrz. zegt. dat pensioen of wachtgeld Duiten dén Baad omgaat. Wat betrelt het andere hebben B. en W. rueenen te moeten ingaan op het adres van den Inspecteur, dat voor oulslag de heer du Burck in de ter men valt. De heer Berkhout kon zich aan vankelijk met B. en W. vereenigen, maar gehoora de opmerkingen van den heer Kramer, aenkt hii er- wel iets anders over en veelt hij er meer voor du Burck Jr. te ontslaan. Spreker heelt altijd gehoord, dat ondanks zijn doofheid, de heer du B. een goed onderwijzer was. De heer Zeeman zegt, dat dit voor ons mueilijk le beoerdeeeln is en wij het beste doen het advies van den Inspecteur, die dit het best kan be- oordeilen, cp te volgen. De heer Kramer zegt niet overtuigd te zijn van het advies. Spr. vindt het voorstel van den Inspecteur om pen sioen te vcrleenen onbillijk, aangezien de betrokkene dun 23y50 van zijn sala ris zeil krijgen en bij waehlgeld 80/100. De Voorz. zegt, sis wij het advies in twijlel trekken, hoe onbevoegd wij dan staan tegenover de kwestie. Voor ons is tiet pensioen een zaak, die wij niet kunnen bepalen en dus oqk niet behoeven te bezien. Wij hebben alleen liet belang van het onderwijs onder de oogen te zien. Met 52 st. wordt het voorstel B. en W. aangenomen. Tegen de heeren Berkhout en Kramer^ Bij de rondvraag vraagt de heer Zee man naar de klok. De Voorz. zegt, dat na onderzoek B. en W. de klok uit het museum hehben gcaccepleerd, alleen moet nog uitgemaakt werden, wie de kosten van verveer e. d. moet betalen. Beslissing wordt alle nagen verwacht. De heer Gr0en vestigt naar aan leiding van een klacht de aandacht oh het feit, dat de verloskundige, in dien zij nier werkzaam is en te Broek op I.angenuiiK genaaid wordt, verplicht is naar heen te gaan. Spr. vindt dit Pen zeer ongewenschle toestand ei vraagt verbetering van dezen toestand. De Voorz. zegt, dat hier een regeling mei den dokter is Over dit punt voeren verschillende herren het woord en wordt de wen- schelijkhcid naar een betere rere'ins algemeen uitgesproken. Deze zaak zal nader door B. en VV. onder de oogen worden gezien. Hierna sluiting. HEILOO. HEILOO. Raad. Donderdagmiddag te 2 uur kwam de Raad in openbare zitting bijeen. Voorzitter A. J. C. Maas Geestera nus. Na opening deelde deze mede. dat de Burgemeester door ziekte ver hinderd was. Spr. verzoekt de welwil lendheid van den raad, daar hij zieli vrij onverwacht voor deze hem vreein de taak geplaatst ziet. De notulen werden voorgelezen en onveranderd vastgesteld. Ingekomen stukken. Van Ged. Sta ten de goedkeuring regelend de veror dening van scholieren die onderwijsin richtingen in Alkmaar bezoeken, id sup. begrooting, id. geldleening voor aanleg-wegen. Dankbetuiging van de advies-commis sie tot ontwerp bouwcerordening in de^ ze gemeente voor de toegekende subsi die, id. van mej. M. Kamper, voor haar aanstflling als schoanmaakster aan de school no. 2. Proces verbaal van kasopname G. E. B. op 16 Nov. In kas 865.01, accoord bevonden. Daarna kwam aan de orde de gevraag de subsidie voor 1922 voor Maiaria-be- strijding gevraagd wordt 5 cent per in woner. De heer Mulder geeft niets voor de ze gevoerde verdelging, het is hem ge bleken, dat het practisch tot niets leidt. De heer Opdam is er voor. De gevoer de werkwijze heeft echter niet zijn in stemming. De heer Bakker zou zelf liever Liding geven of het werk laten uitvoeren door werklieden uit de gemeente, ue bestrij ding vindt hii zeer goed. Voorzitter is zelfs slachtoffer der ma laria geweest hij voelt er wel wat voor de werkwijze zoo die wordt uitgevoerd heeft ook zijn instemming niet. Dr. Al- derskof, onder wiens leiding de verdel ging geschiedt geeft zelf toe nog niet ten volle geschoold personeel te heb ben het werk wordt onder zijn deskun dige leiding uitgevoerd, het zal met de, uitvoering ook wel Heter worden. Spr. is er voor de subsidie te verleenen. Wordt na langdurige gedachtenwis- seling z. h. st. goedgekeurd. Volkshuisvesting „Heiloo" te Heiloo. wijziging in omschrijving van het -e- glement enz. Vooilieen werd vereischt dat de overdracht notarieel werd ge passeerd, deze dure methode mag nu door de gevoerde actie bij onderhands contract geregeld worden, omschrij ving en wijziging werd conform vast gesteld. Daarop kwam een schrijven van het radslid J. Opdam in behande ling om het beharden der wegen tot welke uitvoering in de vorige vergade ring is besloten in eigen beheer te doen nemen en het werk door werkloozen te doen uitvoeren. Gehoord de wegencommissïe die er geen bezwaar tegen heeft gaan B. en W. hiermeed accoord, echter met de bepaling dat het werk door hoofden van gezinnen en kostwinners wordt uit gevoerd tegen een loon van 13 per week, eenigszins het midden houdend tusschen werkloozenuitkeering en Don De heer Vahl vindt 20 beter, het lijkt hem te laag. Voorzitter wil ook in de uitvoering opnemen dat de losse werklieden in ge meentedienst, als Strooker, van Wilde ren, Zonderzorg en Pepping aan het werk gesteld worden en voor deze menschen die den leeftijd waarop zij flink werk presteeren gepasseerd zijn lijkt hem 18 voldoende. De heer Vahl ging hiermede accoord De wegencommissie zal op het werk toezien. Een loon tusschen 16 en 22.zal ter beoordeeling ua bet ge presteerde werk worden uitgekeerd. Daarna z. h. st. goedgekeurd. Wijziging heffing verordening II. 0. Daar met 1 Mei de heffing van riiks- wege plaats heeft stellen B. en W. voor de heffing over 4 maanden vast te stel len. D© heer. v. 't Veer vraagt of dit verplichtend is. Voorzitter zegt, dat 5 jaar uitstel kan werden gevraagd, wat hem niet lijkt, beter is de rijksheffing. Wij' hebben dan met de invordering niets te maken, de gemeen:© behoudt eeni- g© rechten bijv. heffing opcenten enz. Conform vastgesteld. Ben e ing onderwij z-. res aan scl oo II. De vergadering wordt geschorst Na open ng wórdt het voigende 3 tal op do voordracht geplaatst: 1. A. F. Dijkstra, Zwolle. 2. G. E. Baarens, Fnkliuizen. 3. A. L. Kniepatra, Zwo.le. No. 1 werd met algem. stemmen g kozen. De voorzitter stelt voor, de punten ver.eenen van medewerking aan den bouw van een bijz. meisjesschool en het in beginsel besluiten tot den bouw van een U.- L. O. schooi van do agenda af te voeren. Gocdgoikeurd Hiaarna kwam een verzoek van D. J. Ruiter, hoofd der school I, otn ont slag, ingaande 1 April 1922, B. en W. stellen voor, dit ontslag eervol te verleenen onder dank bel ui ging. Goedgevonden. Voorstel tot wijziging van art. 1 van het vervolgonderwijs werd con form va^tiesleld. Voorst©! B. en W. >*u wc'-roni voor 5 jaar de plaats voor een stoom- oarr-0'USRe! te verhuren nu het con tract met Janvier a/'teteoc-en is. B© heer Vahl wil nu tew'ijk <V Zon lagkermis zien afgeschaft, hij heeft al meer die bezwaren geop perd, doch nu het oon r-vt afgelco pen is, stelt hij dit wederom voor D© heer-n On-lam en Songtrs zijn het hiermede eens. D© heeren Mu d'r en van 't Veer verklaren zich voorstanders. Afge scheiden van eigen principes zitten wij hiervoor het be a,ng der burgers wier broodwinning lie tre gl wordt. D© héér Bakker m©;nt, dat a.s de Zondagskt rmis a.géicha.t wo-rdt, men J© ge.'ieeie k- rmis kan laten vervallen Voorzitter heeft de versehi 1 nd© be zwaren geiuoord, do,-h ook hij is voos de Zondagkermis. Zeker er g beuren ungerege.dheden, do_-h er staat tegen over, dat zeer ve;en in opgewekte tomm ng met hun huicg nooten en familie de kennis vi ren, Vi 1 - burgers verdienen brood, de gemeentekas geeft het een voordeel van f 1800, wat ook 'niet te versmaden, is, nu het aanbeveling verLeui da belasr tng niet te verhoog:n; met andere bezwaren is rekemug gihoudan, een request van de v.er a.uier gevesiig de drankbestrij dersvere; nigii g n en een ontwerp verordening tot drocg- iegg ng der kermis komen in be- kande.ing. 'L. h. st. wera daarop besloten de ploals voor een stoom carousel vooreen jaar le vernureu, na het beloog var, den neer Opdam, dal de afschaffing der Zondagkermis en verhuren slan-d- pLais voor een carousel los Van elkan der kwamen le staan. Een vocrsiel-Yaui, om de Zondag kermis ai te schallen, werd verworpen met de herren Vahl en Sengers voor. liet request van Kruisverband, Ma- ria-vereen., Volksbond tegen drankmis bruik en Ned. Ver .tul afschaffing van alcoholische dranken af4, Heiloo welks inhoud reeds in zim geheel is geplaatst in di tolad wordt voorgelezen B. en \V. komen tegelijk niet een veel verder strekkend ontwerp-verorde ning. Volgens dit ontwerp heeft de Burgemeester als hoofd der poiilie de bevoegdheid sommige pi r,onen loka liteiten, waarin vergunning en verlof vvcrdl uitgeoefend, vuor bt'| a Iden tijd te verbieden, ook zonder dal Igen zulke personen proces-verbaal wegens open bare dronkenschap is opgemaakt of dienaangaande een v: roordccling heb ben ondergaan. De namen dezer per sonen worden op een lijst geplaatst en aan de vergunning- cn verlofhouders verstrekt. Alleen hel aanwezig zijn in een lokaliteit is strafbaar. Als maximum slral wordt noogsleus f25 of 6 dagen genoemd. De heer Mulder lean z;ch hiermede vrlkomen vereenigen, als er dan maar streng de hand aan gehouden wordt. De Voorzitter doel deze toezegging, waarna de verordening wordt vastge steld. Daarna kwam een voorstel om op kermisdagen, 2e Pinksterdag en Ut ngs- dag het georuik van sterken drank le verbieden. Na languurige gedachten wisseling werd z. a. sL. beslot te n op kermisdagen lotingsdag en Pinkstermaandag geen sterken drank te schenken. De pol.tieveroraeumg wordt in dien zin gewijzigd. Daarop kwam een request van „Hei loo Vooruil", Ver. ter bevordering van Vreemdelingenverkeer, in behandeling. De jnhouu is een verzoek om op de gevaarlijke kruising bij den Sall onswcg Straatweg waarschuwingsborden te plaatsen. Z. n. st. goedgekeurd. Voorsell B. eu W. om vergrooting \an de kom der gemeente, zuidwaarts grenzend lol de ZevenhuLslaan in rech te lijn begrensd aan den Westehweg. De heer Mulder verheugd zich hier over, de vergroeiing van de bebouwde kom zal voor bet gevaar aan den Sta tionsweg een verbetering zijn. Hij wijst ook op het harde rijden in de be bouwde kom, vooral bij avond en dringt cp meer polit.eloozicht aan; wi'. een lantaarn plaatsen waar het begin der bebouwde kom is, opdat de auto mobilisten kunnen z|en. De VoorzitLer zegt overweging toe; lichtpunten bij het begin der bebouw de kom aent hij niet noodig, daar de aulo's zelf licht hebben dal ver vooruit schijnt en zij dit kunnen zien. Z. h. st. wordt tol uitbreiding be sloten. Daarna sluiting. (Ongecorrigeerd.) gehouden vergadering1 van 'de KiesveTeeniging werden op de 4 dood het bestuur gestelde candidatêu, Ós volgende stemmen uitgebracht: Ch. v. d. Bilt, 58 stemmen.; Mr. Bomans, 69 stemmen. Reijmer, 51 stemmen. Mevr. Bronsveld—'Vitringa 45's'EN Be door de leden gestefde candflj dait, de heer Loerakker verkreeg 30 stemmen, zoo-dat de eerste 4 getocf/ zen zijn. - -,7 HEEMSKERK. HEEMSKERK. - Verkoelti J.f. Woensdag z:m de vaste goede ren van wifen Jhr. Mr. H. Gevers van „Marquejle" in publieke vei ling verkocht Een groot gedeelte dier goede ren zijn overgegaan in handen e-ener Vereeniging in N.-Bra bent. Over 't a gemeen was er ondanks de minder rooskleurige toestand in het tuinbouwbedrijf nog at kooplust. Aan plokjes h-e'crs natuurlijk! geen gebrek, b.v. was er nog een die zoo 3 a 400 strijkgeld beurde. le kwaliteit tuingrond bracht zoo ongeveer 4 a fSOLO.— per H.A. op het minder land 2 a 2'/» du'zend gulden. HEILOO. Overp-intf zaken. Het Woon- en Winkel-ter- van K. BaKuA, staand.' aan den V/4 .«-nveg ege o e den btat.onsweg is in agendo-.., over gegaan aan Mej. de Wed. G. Haaker en Zoo-n. A/loop vei'i ig d' or N-ota is P. J. Laurman. Sdhooildam, van een w.ou- en winkelhuis, kadas,raal Sec.ie B., No. 29,. groot 2 arm 29 centiaren, lichterende tot de nalatenschap van K. Koning. Kboper J. Ruis v. f 14uü. LIMMEN. LIMMEN. Burgerwacht. De Bur gemeester heeft met ingang van 1 Dec. 1921 aan Dr. W. J. Roos van den Berg een eervol onls'ag verleend als comtnandant der Burgerwacht, in ver band met diens ate. vertrek uw deze gemeente. Candidaten. In de .op 2 Dec. ALKMAAR. H. LA UREN TI U8. Zo. half 7, kwart voor 8 en 9 uur sti l© H.H. Missen, half 11 de Hoogtn's, co 1. voor de Ppis stichting 6 uur Broodersehapslof met predika tie. Heden te verdienen een volt aflaat. Di. Cb-nqr. der mannen. Vo. van half 7—halt 8 b'echth. ha f 8 Oa-njr. voor de vro-uwen. Do. feestdag- van Mar.a Onb. Ontvi Tb v eren als Zondag. De H.H. Mi® sen als op Zondag, 6 uur Lof met Rozenhoedje. Vr. 4 uur moeten de meisjes kö men bechton die leercm voor de pl H. Comm., voor wie Zaterdag 7 uur algem. H. Communie, 7 uur Lof. Za. van 4—6 en van ha.f 79 uur biechthcoren. 4 uur moeten de mesjes komen biechten van de 2a Na eer ng. Heden de Hoogmis voor de levt leden der Broederschap v. d. H. Geest Ma. 9 uur gez. Ui tv. voor Elisar beth Sohoenmaxer van der S:ok. Wo. 7 uur gez. Req. voor da over leden der mannen Oongr. Wo. 8 uur gez. Req. voor Alexis Fa-wen, lid van het schoolteestuui d© veroen'ging „St. Joseph". Wo. 9 uur gez. Req. met prefb op het Kerkhof. I j i_j ST. DOMINICUS. Heden le Zondag der maand, mei volt. aft. voor da leden der broeder schap van don Ailerh. Rozenkrans 6 uur, half 8 en 9 uur de st lie H.H. M ssen met onderrichting, half II Hoogmis met 'predikatie. Onder allP H.H. Missen schaal col ecte voor de St. Jonephkerk, half 1 Cat., voor de k nd. ren der 7e kla3, kwart voor P Oongr. voor d© jongelingen, 7 uur Lof en pro©, ter eere der Koningin' van den A.lerh. Rozenkr. Ma. avond geen vergadering der Derde Orde. Di. 13© der 15 D n-dagén ter eerst van onzen H. Vader Dominions, 9 uur gez. H. Mis, na den middag 4 uur voorbereiding en Rechten voor a la k nderen, die dan Woensdag morgen kw. over 7 g© amen ijk Com? mun'ceeren. Dinsdagavond 7 uur Lof kwart voor acht Congr. voor do mannen. Woensdagavond 7 uur Con gr -gitie voor de vrouwen en van 5 uur af gel. om te biechten. Do. feestdag van Maria Onbevl. Ontv., met voll. aflaat, geboden te v eren a s Zondag. De H.H. Missen a's op' Zondag, half 8 H. Mis voor de veraen ging van „Eer eu D ugd" 's avonds geen melsjes-congr. maar te 7 uur Lof en feestpredikatie. Vr. en Za. avond 7 uur Lof. De ouders worden er aan herinnerd dat de C&t. begonnen is voor de ic nderen, die 15 Mei 7 jaar of ouder zijn eu nog geen le H. Com mune gedaan hebben. Ee.e Cut. hp-eft p'aats Maandagmiddag 12 uur in de kerk. ST. JOSEFKEEK. Zo. le Zondag der maand, vo'lo af aat, de Euch. dag in onze kerk, den ge'ie-e'en dtg ut ejing van het A'l r'.i. Collecte voor het. P usgesticht ha f 8 en 91 uur st 1 e H.H. Missen, haf 11 *jogmis tot intentie der leden van den Euch. Bond. hall een gez. annbdd'.ng en gez. der kin-doren haf 7 Lof en Pro- cteie ter eere der Kon ngin van den Altera, teo ©nkr. -Ma. half 5 gel. om te bechtea, 7 Ê«i' Lof ter eere van dep H. Petri m, Mart., Patroon der ziexea. Ui. le Dn'dag d.i- maand, tevens 13-o ler 15 D n dagen ter eere van beu II. Vader Lon nicus, vo te aflaat on I, de H. Mis va haif 8 algem. H. Comm-i n o voor de kinderen der leer ng van Pater v. d. El eu 7 uur Lof met gebeden en gaz. -t,-r <ert van den H. Vad. r Do ,i ni u-, Wo. van 5—7 uur bUNT ren, Do. f testdag van Mar u's OübevL Oliiiv., te vieren als Zwil-s volk af aat, half 8 en 9 uur s'i e H.H, Missen, half 11 Hoogmis, 7 u r Lot. ALKMAAR, 3 Dec. Op de Vcc-inarkl waren heden aangevoerd: 18 paarden i 150600, 10 koeien en ossen f lod— f650. 3() nuchtere kalveren f 11—28, 205 vette senapen I 2848, 30 magere var kens X 1563, 159 biggen, 10 w, 110—20, 10 nokken cn geiten fl-12, Openbare Verkoopin te Grootschermsr. Dece f5 I teltt in van Gr( te te Kf et l VAN DER rotaris te Alkmaar, ia voornem op Donderdagen 3 i ber f921 I'M upood en cemlier 1921 bij atslag. aes vuoinii dags 10 uur ca 1 „fb Jonge Huiler" beer J. VAN KLfclblFF schermer in het openbaar koopen: E.1 Hiipmi/OM Schuur, Stal, Ervan, eri diverse perceelen lilllllll in de gemeente Zuid- en No< schermer, ler gezamebjken gr van 2 43 13 H.A. Gedeeltelijk in huur bij den 1 J. SM T, de landerijen tot mis 1922, He gebouwen en tot 1 Mei 1923. De perceelen behooren tot nalatenschap van Mej. de Wee SMIT. inlichtingen worden verstrek kantore van genoem en Nol bij wien tijdig situatie-'.eekemi verkrijgbaar zullen zijn Not. P H HiL8RAND,0bd '3 nam. 2 uur, 111 bei caté van heer BIJMAN te Spanbroek koopen Os IspitÉ fioirenplo beslaanoe uit hecht en sterk bouwde Huismanswoning Schuur, Eri eu diverse perot zeer vruchtbaar ii'eifastd en een perceel dito Üouwiaffid alles zeer guuslig ge.egen in Kaag gem. Bp&nbruek, samen 22.49.60 H.A. in diverse perce en combinatiën. Behoorende tot Boedel van Mej. D. PAAUW en len den heer P. VK11ÏND. vaard-ng gebouwen en eri 1 1922 landerijen bij de betalin; ta' FGIilONDSINNEN, op V/ocn£dag £1 Dec. 1! des morgens 10 uur, in de hei ran den heer J. APELDOt len overslaan van den notaris van Eena Baerenwoni waarin stalling voor 10 Koeien, Krt eu Bouwland, aan den kummerstraatweg te Kumondbir groot 2 23 30 H.A. Te veilen in diverse perce Eigendom van den heer P. I In ichtmgen worden gegevei kantore van voornoenaden nc te Alkmaar. Be ondergeteekende be zich beleefd aan tot 't MAT en REPAREEREN van alle ten STOELEN. Ook VLECHTBAND bfl 1 bekomen. P. VAN DRIEL. Spanjaardstraat 17, Atkma "zimê7 Notaris C. C. M. LIGT BERG te HOORN zal op TPc dag 7 December a.s. des dags 2 war in de herberg den heer JOH. DE LANGE ZWAAG. ten verzoeke van heer J. Ligthart in dé Wee terkcojien E011 aan den heer Joh Bil ucll „oer uuu. Dij toebuhoorende gjoed onder den sell Scl vr voorzien van eleetris jR't Veestalling, ruime Erf, Boomgaard, Tuia en haar Weiland, te ZWAAG de Dorpstraat bij Station et lmgsgebouw en uitkomende ds Wijzend, waarvan ceelen aan het Laantje men groot 9.36.14 H.A Te aanvaarden vrij - het Huis en Erf 1 Mei het Land bij de betali De helft der koopst Hypotheek a 5 pCt. hhjven op het geheele greote Perceelen, en eenige alles van h 1921 ag. psom kar geves o

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 6