STA.n STOOMT Ronkt UIERS'Tabak. Buitesgewooi ewie collectie éPianos en Orgels. Fa P. Ill JPlfifl, ianpilni! S3, Msie-LMl ROL Sin UIER. PithM Stemt de Hatbolieke Pers. loü ui lei leeiii-ifslcc wilt eu mmm VE1LA1D. Is Ispilele lo'renoleels tit da had te koop Hseranitms, der prijzen van Meubelen Wagens de Et. Mas I. OiDii Hz., Payglop 1. Fa. WILLEM Vil YUURE. Goedkoop Mi Javetta" 4 Joist C. BAKKER, STEfJN al 2ES WIELEN JOH. LANSEN, Laet 150 - Hlfcmaer. Decsmber G EO PE HO VERVERIJ Boerenwoning LEVERTRAAN alle bekende kwaliteiten 20 pCf« s in 'l teiltóil. 'fc. I IDs STOOL£ESIJ - 3ï3fett©3rs,g'o £eo te Gfoatschermsr. IIOORH, Breed 26-28 - Yelephoon 165-189. Aanbevelend, STAIVÏ Schuur, Stal, Ervan, Een dubbel Wi@nhyis9 Üpenü o Ifcrknoprnj Eena Boerenwoning ZMfiAG. m leeg te aanvaarden. Een füyisj BOUWLAND Opsnbare Verkooping Sieowe Woonhuizen Goedkoops Voikslrogisterij „Ds Gekroonde Oris". JHH DE VRIES bij K. ZUT, Zaadmakt 52 - Alk maar. W. HOUIJEK, Fotograaf. Het Atelier is dagelijks en ook Zondags geopend Alkmaar Qudegracht 136. G, Geus1 Tabak Speciaal aanbevalen merk 0 75 ct. p. p. Hl ADHMRAAL, Eqtnand binnen, waaronder enkele bespeelde als gelegen heids-aanbiedingen z.g.n. Occasions, TALKlVlAAK. Door voordeeligen inkoop laagst bekende prijzen en levering franco huis met garantie. Lijstenfabriek en Kunsthandel, Zoo juist ontvangen een prachtcollectie tegen ONGLKEND LAGE prijzen, zeer mooi voor St. Nicolaas-Cadeau, alles prima, prima, van le klas fabriek. Komt, ziet en overtuigt U, de voorraad is te groot om alles te kunnen etaleeren. ZIET DE ETALAGES. Aanbevelend, JOH. LANSEN. St* Eiëoalaas-Cadeaiu. Wanneer U verzekerd wilt zijn van een 'degelijk Cadeau voor Uw rijwiel, ais: Oir» @1 Haarslantaaras ook Sirasmlamp, iiflnsn- es iilienisinileii, Gapgsdragers eni. Miaiitaarns vanaf f '0.10, dan is daarvoor het aangewezen adres: Let ep §a@t Juiste adres. Een nuttig 'St. flioelaas-oadeau is eea goede 7a. tti® 3 GROS E» DETUl Keuze zendingen franco W NEÖHRKOORN. llafesrk 'ssuJurtjjLu vr Ju H. WA6EMAAR. J. GAAL Gzrs. Een mooi gasc/teak Eerste Alkmaarsche Naairaachioeliandel, Zaadmarkt 66. Langestr. 44. A. KlLIEfilHS Pial Oucles iets voor St. Mleofaas. Dam es-rijw!els Elppeabakken Warmtekruikea KARL BlftE KOVEN, Alleen BlIENT 15, ALKMAAR. t.o. de Steenenorug Telef 78. Wilt gij verzekerd zijn ds beste Eerste Alkm Electrisch' Koftiebrantiei ij en Tiie3haudel UJIERGU - UtüliH. Vet Biindvleisch, Vdt en Sps'c. K. ACKEMA, Öpenösra Verkooping J. VAN DER VEEN, rotaria to Alkmaar, is voornemens op Donderdagen 3 Decem ber i921 t»i opuod en ?5 De cember 1831 bij alsteg, telkens nes vuoiim dags 10 uttf, in bet c-ai.d- Jonge Ruiter" vail den heer J. VAN KLEEFF te Groot- schermer in het openuaar te ver- Desverlangd: Zwart te verven Rouwgoederen^binnen 24 uren, evenals Chemisch te reinigen Kleedingstukken Wat niet geschikt is voor behandeling, wordt ONGEDAAN teruggezonden, te Alkmaar Gez. KAAN, Langeatr. 17 - J te Hello: P. DE GROOT. Bergen: J. VRASDONK. f|§> Egmond aan Zee: P. ZWART. A lioopen: n h ei huismus mm en diverse perceelen in de gemeente Zuid- en Noord- sehermer, Ier gezamelijken giootte van 2 43 13 H A. Gedeeltelij Ie in huur bij den heer J. SM T, de landerijen tot Kerst mis 'i9J2, de gebouwen en erven tot 1 Mei 19J3. De perceelen behooren tot de nalatenschap van Mej. de Wed. J SM tl'. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris, bij w.en tijdig situatie-teekemngen verkrijgbaar zullen zijn. Woffiium. Notaris te AT.Kl W. J. B. M. WITTE te ALKMAAR, zal op Dinsdag Notaris P. H. HTLBRAND te den $en Januari 1922, des voor- OBDAM, zal Maandag 5 Decern- middags teil 11 ure, in het Café her 1921, 's-avonds 6 uur, in het van den Heer VAN SCHAIK, Café „de Stoomboot" te WAD- WAIJ, verkoopen voor de erven J. GROEN: mét Erf en Grond a. d. Straat weg te WOGNUM groot 8.45' A., in perc. en massa. Aanvaarding 1 Mei 1922. a» pa ruin roek. Not. P H HiLBRAND,Obdam zat Donderdag '-B Dec. 1931, 's nam. Z uur, in dei caié van den heer BIJMAN te Spanbroek sver- koopen beslaanue uit hecht en sterk ge bouwde Huismansv/cning met Schuur, En en diverse perceelen zeer vruchtoaar üeilamei en een perceel dito E^ÜlWiaffid alles zeer gunstig ge.egen in de Kaag gem. Spanbroek, samen gr. 22.49.b0 Ü.A. in diverse percee'en en combinatiën. Behoorende tot den Boedel van Mej. D. PAAUW en wij len den heer P. VRIEND. Aan vaard. ng gebouwen en ert 1 Mei 1922 landerijen bij de betaling. r GIiIONDBïNNSN, np Woensdag 31 Dec. 1921, des morgens 10 uur, in de heiberg van den beer J. APELDOORN, ten overstaan van den notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van waarin stalling voor 10 Koeien, met Ert en Bouwland, aan den Bak- kummerstraatweg te Egroondbinnen, groot 3 33 39 H.A. Te veilen in diverse perceelen. Eigendom van den heer P. ZIJP In ichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden notaris te Alkmaar. De. onderfretcekende beveelt zich beleefd aan tot 't MATTEN en REPAREERLN van alle soor ten STOELEN. Ook VLECHTBAND bij mij te bekomen. P. VAN DRrEL. Spanjaardstraat 17, Alkmaar. Notaris C. C. M. LIGTEN- BERG te HOORN zal op Woens dag 7 December a.s. des mid dags 2 uur in de herberg van den heer JOH. DE LANGE te ZWAAG, ten verzoeke van den beer J. Ligthart in dé Weere, k terkoorten: Een aan den heer Joh. Bijman toebehoorende goed onderhou den voorzien van electrisch licht, roet Veestalling, ruime Schuur] Erf, Boomgaard, Tuin en vrucht baar Weiland, te ZWAAG aan de Dorpstraat bij Station en Vei- ungsgebouw en uitkomende aan d« Wijzend, waarvan eeoige oer- ceelen aan bet Laantje, alles sa men groot 9.36.14 H.A. Te aanvaarden vrij van huur, het Huis en Erf 1 Mei 1922 en het Land bij de betaling. De helft der koopsom kan als jpotheek a 5 pOt. gevestigd Wijven op het geheeld of op groote PeTeeelen. Pracht HEERENHUIS, hoek huis met grooten tuin tegenover de Nederlandsehe Bank en Post kantoor, geschikt voor alle eerste klas zaken, Januari of Februari 1922 leeg. Wegens vertrek van den eige naar een geheel nieuw HEEREN- liUIS met mooien Tuin en BURGERWOONHUIS, Singel bij de Sint Jozef kerk, pracht stand, eigenaar Schouten en be woner. Een klein nieuw HEEREN HUIS, Stationsweg, bij het sta tion, direct te aanvaarden Koop som billijk. Een mooi, zoo goed als nieuw PERCEEL, staande aan de Laat, bij de Kapelkerk. Pracht BOVENWONING met PAKHUIS,direct te aanvaarden, koopsom billijk Fiink BURGERWOONHUIS, Tweede Tuindwarsstraat, aan vaarding naar verkiezing. DUBBEL WOONHUIS, bo ven- en benedenwoning, staande Sint Jacobstraat, beneden is leeg, boven komt leeg, koopsom billijk. CAFE met doorrijstal te H.H. Waard, Middelweg, Zuid. Aanvaarding naar verkiezing. Koopsom billijk. Te koop direct te aanvaarden Mooi BURGER WOONHUIS, kan in tweeën bewoond worden Stationsstraat, beschikbaar Jan. 1922 f 9000 en f 5500 op land. En voorts verschillends per ceelen onder gestanddoening aer huur. Verschillende kleine Bedrijven en los LAND onaer A ut maar. Wegens ongesteldheid van den eigenaar BOERDERIJ met 2 HA best WEILAND Wog- nutnsche Buurt, Alkmaar. Aanvaarding naar overeen komst eigenaar en bewoner Dubbelden. Nogmaals worden huurders van woningen in eigendom en onder ons beheer er attent op gemaakt 's nachts den water leiding af te sluiten, schade hier van worden niet door ons ge maakt en vergoed A VAN DIEPEN, Makelaar, Spoors raat E 3, Alkmaar. Te e oon 575. MET OP ZONDAG. Kan veel geld gebruiken op eerste hypotheek groote enk.eine bedragen. genaamd „Café Zeezicht" te EGMOND AAN ZEE, bij opbod veilen en verkoopen: ingericht tot „Lunchroom", met daaraan verbonden Stalling en Autogarage, met Erf en open grond, staande en liggende aan de Voorstraat No. 8 op den hoek van en in de Kerkstraat, te EG- MOND a. ZEE, Kadaster Sectie A nummer 1851 groot 4 Aren 48 centiaren, met uitgang naar de Kerkstraat. Het huis bevat, behalve de wo ning, een ruime cousumptiezaak waarachter een sociëteitzaal; 'n Bovenhuis met vrije opgang; een Stalling voor acht a tien paarden en een Autogarage, als mede een open Erfje met, Schuur tje. Het perceel is voorzien van gas- en waterleiding en elec- triscbe verlichtingsinstallatie. Gemeld perceel is in eigen ge bruik bij den Heer G. S. GROE- NEWOUD. Te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen vóór of op den 17en Februari 1922. Nadere inlichtingen zijn te be komen ten kantore van genoem den Notaris WITTE, Wilhelmi- nalaan 9, te Alkmaar. Notaris W J. B. M WITTE te ALKMAAR zal op Maandag den 12en December 1921, des voormiddags ten li1/, uur, in het Café van G. J. MORSCH, genaamd „de Lindenboom" te VV ARMENHUIZEN, bij opbod en afslag, veilen en verkoopen: een Perceel W.4TËIS te WARMEN HUIZEN aan de Kruissloot, kadastraal Sectie C nummer 193, groot 86 Aren, 30 centiaren. Het perceel, is verhuurd aan Petrus SMIT Dzn., te Warmen huizen, tot Kerstmis 1921, voor 150, per jaar. Te aanvaarden den k6cn De- cémoer 1821, vrjj van huur. De betaling der kooppennin gen moet geschieden vóór of op den 2Cen Januari 1922. Nadere inlichtingen ten kan tore van genoemden Notaris WITTE, Wiihelminalaan 9, te Alkmaar. Eenige groote en kleine Boer derijen in Noord-Holland te Uoopen veel (JeM beschikbaar voor 1ste hypotheek op boerderijen, rente 5>£ oL. W. C. DUIN, kassier en ma- keiaar, Yerdronkenoord 55 Alkmaar. j. van eer Veen, Notaris te ALKMAAR is voor nemens op WOENSDAGEN 14 DECEMj.li 1921 bij opbod en 21 DECEMBER 1921 bü afslag, telkens des avonds 7 uur in het .Nbórd-Hollandscli Koffiehuis" van den lieer A. M. HAZES aan 1 Luttik-Qudurp te Alkmaar, tn het openbaar te verkoopen, het o- gunstigen stand, BIER- KALI Nv. 14 te ALKMAAR, staande, zeer goed onderhouden bevattende elf Kamers en een Dienstbodenkamer, met grooten Tuin en uitgang in de Kromelle- boog.ricg, -oot 3 A. 16 c.A. Eewoo" d geweest door Fami lie GRAAF. Het Perceel is geheel ontruimd te aanvaarden en te bezichtigen, na aanmelding aan het perceel Bierkade no. 12 te Alkmaar. Inlichtingen verstrekt voor noemde Notaris. te- LIMMEN in het Café van NANNE, op Woensdag 7 De cember 1921, des middags 12 u. ten overstaan van P. J. C. VAN TOORNENBURGfl, Notaris te ALKMAAR van: Het perceel uitmuntend Bouwland te LIMMEN aan den Hoogenweg groot 43 A, 40 c.Aren. Afkomstig van den Heer G. SMITS, thans te Heiloo. Aan vaarding na betaling. Meerdere inlichtingen geeft de Notaris. TE KOOP, voorzien van waterleiding, closet en electrisch licht. Vrijstaand met vóór en achtertuin, aan den Rijksstraatweg te Heiloo Hypotheek beschikbaar. J. OPDAM, Aannemer, aldaar. PJ3edlcina!e per Liter en per flesch verkrijgbaar. Luttik Oudorp 72-74. Tel. No. 234 ALKMAAR. ZEER SOLIED EN GOEDKOOP ADRES Vanaf heden bij mij verkrijgbaar zal niet Maandag 5 Dec doch Woensdag 7 Dec. e.k. de Kath. en Vincentius Bibliotheek geopend zijn. Wij houden steeds een groote sorteering in de best bekende kwaliteiten. QOEDKOOPER DAN ANDERE |UWELIEhS Zondags ces'oten imnwivrri— i Koningsweg 37. Ai kinaar Handel, in: OUDE BOUWMATERIALEN, OUDE cTEEN, OUDE EN NtEUWE DAK PANNEN, GKINT, PUIN, ZAND, SINTELS, ENZ. Tevens Mi'rcn Vletten or; ui Kin Hei adres voor PAKAP UIE-KEPAHATIëN, HOEDEN OMHOOREN, TOOTE -t<)i )iM iVHMU.CEM., VERVORMEN EN VERHUREN, hOUTllL B ÓS. SIGARENFABRIKANT, ASSEN DELFT. is een voar t werkt met onveralijtbare saffier, geen nsalden meer. Telefoon '236. Speciale inrichting voor alle voorkomenüe reparation. de goedkoope Ooud- en Züvemïnkel Tan op de LAAT 185, ALKMAAR over de R. K Kerk. Een fonkelnieuw met dichte Ketting-kast, (En« gelsch model.) met vo[ jaar ga rantie, is te koop voor t 92.50. H. v. d. ENG, Waarland» Handel in rijwielen en onderd. TE KOOP: Landhooi, K'avprL-m Erwlen- stroo eu Slroj, h.j O. DRAMMER, Schaaen. Niet sluk Vriésjaie in iedere gewenschte grootte tegen scherp concurreerende prijzen. HEKELST3AAT II. Koopt bjj Zondagssluiters. te ontvangen, koopt ze dan bij Op Dinsdag 6 Dec. s avonds 7 uur, zal in 't Ca van Jen Hee' DEK KEK alslag gehouden worden van een aanzienlijke hoeveelheid beuevens eemg Aanbeve end, J DUIN, Koningsweg 44. A kuiaar. T and-T echniker, Houdt Spreekuur mei Arts voor net plaaise van Kunsttanden, Kronen en Br-gwertt. Pijn loze operatieve *beoainleiing Spreekuur Vrijdags van 104uur Adres: den Heer OOiJEVAAK, Ritsevoort 1, Alkmaar» koopt dan uw Hout bij De BURGEMEESTER der Gemeente LIMMEN maakt be kend, dat bij hem zijn ingeko men en ter secretarie ter inzage liggen, aanvragen om vergunning tot het verrichten van bakkers- arbeid tnsschen 8 uur nes na middags en 6 uur oes voor- middags van W. ADMIRAAL, A. BALDER, P COMMAN DEUR, 8. COMMANDEUR, J. KI EFT, J. LOUTER en C. W WE1JERS, wonende alhier, hoornen van brooubakke- rjjen gelegen binnen (leze ge meente, kadastraal bekena ge meente Limmen, respectievelijk Sectie A nummer 1328, C no. 855; A no 889; A no. 1157; A no. 1142 A no. 933 en A no. 1373. Op Donderdag, 15 December a.s., des voor middags il uur, kunnen tegen het verleenen van ueze vergunningen bij den Burgemeester die daartoe zitting zal houden in het Raadhuis mondeling of schriftelijk bezwa ren worden ingebracht. Limmen, den 29 Nov. 1921. De Burgemeester voorn., J. J. NIEUWEN HUI JSEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 7