MUZIEK. SINT NICOLAAS, faü Leonep" Fl. HOQLPii SCIIT. St. NICOLAAS GESCHENK DRUK -ETALAGES. F' P. A. Jacobse St. Hans-Cadeau* i SCHERMER's 5 Vaiencia-Lrmonade VioktDcel-ieeraar Lurchroom „de Karseboom", m Gezonde Ap0fJi SINT NICULAAS CADEAU. E. MIS, loorstr., Alkmaar. Adverteert in dit blad. Scluseitafcels. Kolossaal mmnm m MM OEEiS. DE 10011. Speciaal Corsetten-Magazijn KLOOSTER en KIEBERT, De zaak is uit de hand te koop. FIRMA* R. J. HOUWING. Coöjieratievs üoe enleenM te Alimaar. H. WORULEGER, B. SGHEBMEB Zn. SchoenhandeKa HGGGZIJDE. Tel. Int. 25. SCHAGEN Hog grooiö voorraad pnina bruin werk TÉ KOOPa Groate sorteering in alles wat den Boekhandel betreft. H.H. Winkeliers vraagt prijs en condities. Scheefs- en Molenzeilen Eroote keuze fraaie en nuttige artikelen DE WAAL's Industrie- en Handelsvereenigtr.g. Firma TUINMAN VOORMAN. Electrischs Timmerfabriek. Loor.zagerlj en -Schavarij. SCHAGEN Tel o. 12 Cadem voor ledige doezen Wilt gij overtuigd zijn van prima kwaliteit en afwerking, iaat dan Uw SCHOEIEN repareeren bij is hst beste adres voor een Ziet de Etalage's. KIKE BREiJER, IV!ientC17 - Tel. 526 Zoekt U een passend Cadeau voor dan is het adres Mient 22, Alkmaar. Telefoon 374. pu S3 Wegen s sierfgevaB van al het voorhanden Schoenwerk tegen veel verminderde prijzen. KTHOLIEKSN Een practisoh, duurzaam en doelmatig 1st éên van onderstaande «artikelen s Mient C 7 ALKMAAR Teleph. 644 Tweo aaneengebouwde Woningen, werken leveren wij in alle soorten tegen uiterst billijke berekening. m PiiïïEü i oomnsi PaygSop 18 Achterdam 24-26 ALKMAAR BOEKHANDEL W, G. KUSTERS. ALKMAAR, Grossierderij in KOLONIALE WAREN, HEEFT Qllééi yerleienwaordiiliig m ine VAN DE VAN J3S.J0H LAMBIRMONT, oudste Firma. Vraagt Uwen Winkelier. Vergoedt 4\ pCt. voor spaargeld, HOTEL RESTAURANT en L0HCHR90M M. G. E KOOL, Touwwerk en Staaldraadtouw. Jaag- en Treklijnen Takelblokken HekkSeeeSen Alkmaar, Mm\ï\ 8. (bij do V ctbrug) - 15 de vraag naar o Schoen^ crê; Ch. H, Th. SCHMALZ SCHAGEN. DRINKT S 9 B jj helder of troebel) bereid g uitsluitend van siaaasappe- m len en suiker - HOORB - AMSTERDAM liouwinaterlalen* A. H. v. d HOEK geeft lessen in Alkmaar en omstreken Inschrijving van leerlingen bij de Dames BLOM, Oudegracht 134. Bezoekt in Alkmaar. LAN6ESTRAAT tegenover Stadhuis. I>e fijnste consumptie* ris ei u M ollnndscliekeuken. Schoenmakerij, Hofstraat 22. Tel.-lnterc. 601. bRuUl'ti SuKTEERlNü DAMES- en KINDEK CO KS ET f EN IN DIVERSE SOORTEN. - Corsetten mot elastieken binnenband. Positie-Corsetten. V Sport-Corsetfen. Bustehouder». Buikbanden, Rechthouders naar maat Sousbras en Sousbraslijfjes. Damesverband en Rokbeschermers. ALLE ONDERDEELEN VOOR REPARATIE VERKRIJGBAAR Elastiek per el. op gebied van Muziek of Muziek-instrumenten. als; Violen, Man- dolir es, Gitaars, Zithers. Fluiten, Mondorgels, Strijkstokken, Etui's, Lesst naars, enz. eDz. IÉ Heden voorradig 'AMEUBLEMENTEN vanaf 75 en hoo- gcr. rrima BUFFETTEN vanrf CO. Buitengewoon mooie LINNEN- en BOEKENKASTEN voor spotprijzen, een zeer mooie collectie 2e hans PIANO's. uitsluitend Duitsche mer ken, vanaf 275. Zeldzame mooie SLAAPKAMERS, ge- heel compleet, alles massief Eiken vanaf ƒ200, een partij zeer "zware Eiken 2-pers. T.EDTKANTEN, zoolans de voorraad strekt, 85.— SCHRIJFBUREAUX en MINISTER BURE AUX. haast voor niets en nog te veel om op te noemen. Zendingen door het gebeele land, alles franco huis uitslui tend deze week. Overtuigt U. Reiskosten worden vergoed. Alleen bij ver- koorhuis „VAN LENNEP." Bilderdijkstraat 209. Te!. Z. 3101. Jacob v. Lennepstraat 65—69. Telef. Z 6682. AMSTERDAM. vink; ét co. OPGERICHT 1S59 Finale Uitverkoop ZONDAGS WORDT NIET VERKOCHT. Te bevragen bij J. It. VbAillüd, C'abeijauwstraat 5 A lb B-Sfr. Bouw! meda aan Uwe R.K. Scholen en Kerken. HOE? Duor het nemen van enige spaaraandeelen der N. V. SPAAR- EN BELEGüINGSKAS VOOR ROQMSCH-KAfHOLlEKEN TE UTRECHT. NAAST de vele voordeelen vaa het coöperatiel spaarsysteem, NAAST een veilige en mooie rente afwerpende geldbelegging, STEUNT U den R. tv. Kerk- en Scholenbouw. Hat geld dar Spaar- en Baleggingskas wordt uit geleend aan onza R K. Kerken en Scholen. GELD IS MICHT! GEBRUIKT DIE MACHT TEN GOEDE! Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt door tiet HOOFDKANTOOR, BREEDSTRAAT 20, UTRECHT. S. VAN VLIET, Inspecteur, Reeuwijk A 22. Hoofdvertegenwoordiger voor A lit maar en Omstreken, S. KLEIN, Oudegracht £81, Alkmaar. H Aardappelmachines Aardappelstampers Appelboren Asehemmers Bascules Bedkruiken Bripup^'-prs Broodp.„üken Broodsnijmessen Broodtrommels Busopeners Bijlen met steel Chocoladeketels Desscrtmessen Dessert lepels en vorken Deegrollen Eierkloppers Emmers geëmailleerd Emmers gegalvaniseerd Familieschalen (Salter) Fornuizen Gascomforen Gastafels Geldkistjes Hakmessen Hakborden Handdoekrekken Kaasschaven Kachelhaakjes Schaatsen Kachelvloerplaten Slijpplanken Kachels Springvormen Karlantaarns Stofblikken Keukenbijlen Stoffer en blikjes Koekpannen Strijkplanken Koekpanmessen Tafelmessen Koffiemolens Tapijtschuiers Koffiezeeften Tobben Kolenbakken Toiletemmers Kolendragers T raneheermessen Kolenlepels Trommels Koolschaven Tul handvormen Kurkentrekkers Tuinmatten Lakwerk Vleeschhakmachines Lepels en vorken Voorraadbussen Linnenscharen Vorken Mangels Vulemmers Melkzeeften Wandkoffiemolens Messen W arm waterborden Messenbakjes Wasehmachine8 Mouwplankjes Wasebhorden Pannen geëmailleerd Waschketels Peroleumstellen Wringmacbines Provisiebussen Zeeften Puddingtrommels Zeepbakjes Pureè-persen Zeilstoffers Roomlepelg (Alpacca Geroj i snn ook elke woning afzonderlijk, met omliggend teirein, aan het Oude Haarlemmer Voetpad te Castricum, nieuw gebouwd en onmiddclljjk te be rekken. Beneden twee vertrekken met berg plaats, boven drie slaapkamers en zolder. Koopsom billijk met even'ueel Rijkshypotheek.- Inlichtingen met verlangde grondplanteekeningen worden ver strekt door P. N. LEGUIT, Architect te Alkmaar. LAAT 18G, recht tegenover de scholen dhr Eerw Zusters Beleefde uitnoodiging ter bezichtiging der Bossche Koek e Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 November 19U4. dagelijks opzeguaar EN VERLEENT VüOKSOHOTTEN TEGEN 5V* pCt. Zit ing: WOENSDAGS, 's avonds van 6-8 uur en ZATERDAGS v.m. van 101 uur, Handelskade 44, Alkmaar. P. ZUURBIER Az., Kassier. Nieuwer dijk 96, - Amsterdam. Telefoon C 229. Logies met Ontbijt f 2.50 yt Bielstuk, Aardappelen en Groenien 1.00 Ossenlap 0 85 Gehakt 0.85 Boerenkool met Worst f' 90 Erwtensoep met Worst 0.6O Diversen Soepen 0.25 Poverties per Portie 0.35 LfcLMfcecfii®!, f 2.en f 2 50 per vierkante meter. Prima 500 K G. draag verm f 20 1000 - 30.— 1500 - 37.— 2000 -44- te huur. Teletoón 686 PST iw gaat* kt. rantie op kunsttanden met en zon der plaat. Niet passende gebitten k unnen bruikbaar verbeterd worden Specialrteit in gouden *'anden. Spreekuur dag. van 108 uur J. DE WIT, Rozengracht i3, A'dam Operatie pijnloos. Fischt dit Maagversterkende S® a I i SlgmafdrgTeude risSsll van L. i. GROOTEDORST. Apotheker, Utrecht, zuiveren het bloed verdrijven gal en biij in en bevorderen deu goede» stoet, gang, zij munten uit door hunne zsehte werking, zonder kramp ot «uiige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijtt zi'jne gewone bezig heden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaan wijzing tS.'/j cent. Verkrijgbaar te Alkmaar bij JAN DE YKlfc.8; te Hoorn bij ta. J. NABEIi; te Helder bij A. TEN KLOOSTER; te Sebagen bij Gebr. ROTGANS. Eischt vooral merk „Grooten dorst" Fabriek) merk. M ZEER GESCHIKT VOOR Hooidkantour AM&TEI DAVI, Tel. Zd. 1810. Filiaai voor ALKMAAR en omstreken, Koedijker Vlotbnu. - 'I Kanaa BERGEN. In voorraad 'alle soorten Bezorging te water, per spoor o! as. Spreekuur Donderdags 2—3uur of brieven aan het Noord- IIoll. Dagblad ond. No 17196. THE.PAXT0ll5HTn?fiiLVE8SU?i Aanbevelend, G, VRIEST VM h\:\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 8