C_ „ONS BLAD" pF-—" BINNENLAND No 352 14e JAARGANG Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: iftilfisi nsr bslgiü. feuilleton. ONTWAPENING EN BEZUI NIGING. EEN GEVAARLIJK KRUIPDIER. aiKHÈNLANDSCH NIEUWS. De motie Oud-Dreselhuys. ff@t ^©laeiaaa van Co&y Bc.IL DINSDAG 6 PFCFWBER 1921 NOORD-HOLLANDSCH Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad i L o_> 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 125; elkerege! meer f 0 25eclames per rege! f 0 75: Ru riek „Vraag en aanbot?' oij vooi- uitbetaiing p: piaati 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—f 40Q,—f 2Q0,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15, (Van «nz«n correspondent). Tramstaking te Brussel De union Civique." Brussel 30 November. Omdat de directie eener tram wegmaat- schappij «en 2esta] rijtuigschilders we gens werkgehrek na een opzegtermijn Tan één vollen maand had ontslagen,hebben de Irambedienden van Brussel de algemeene slaking uitgeroepen. Eigenaardg zoo'n Iramwegslaking in een grooié stad als Brussel! De aanblik der elad is er geheel door veranderd. Waar anders van 's morgens vroeg alle stralen vol zijn van hel getjmh en ge- hols der tramrijtuigen de trams Kotsen hier zoodanig tengevolge van den slechten toestand waarin het trammateriaal tij dens d«n oorlog geraakt is, dal men zich op sommige bochten aan zijn banks- ke moet vasthouden daar hoort men thans op den hard bevroren grond het getrappel van duizenden paren voeten van snel sladswa'arts spoedende inen- sct.cn. Plezerig om aan Ie zien dae eindelooze processies op de boulevards in den kon den misligen morgen, bijzonder wanneer men zelf in hot gezegende bezit tsner fiels is, die de oogen der verbolgen voet gangers dermate uitsteekt, dal men voort durend hoort: „Een geluksvogel, die heeft er niets mede uii te slaan." Dan moet onvermijdelijk bij menigen Brusselaar de gedachte opkomen, dat een flets toch een gemakkelijk en in tijd van nood onmisbaar voertuig is. Want men tnoel weten, dat er in poportie waar schijnlijk geen tweede slad is waar zoo Weinig gefietst wordt als in Brussel. Een der oorzaken van het weinig-fietsen door Brusselaars ligt waarschijnlijk in de moei. lijke gesteltenis van het terrrein. Brussel met zijn voorsteden bezit een zeer onge lijk terrein, dat zelfs voor voetgangers zeer moeilijk af te trappen is De sportsmen noemen Brussel de hel deT auto's en wiel lijders. De voornaamste oorzaak is echter dat hel ficlsrijdcn hier absoluut niet po pulair is. „Populair" in den zin, dal in tte gegoede klassen het fietsrijden onbe kend is, want 75 percent van de fietsers zijn werklieden en kleine bedienden, die fielsen berijden met laag hangende sturen en lichte dunnen wielen de zoogenaam de bcroepsfiels. Een dame op een fiets .s een zeldzaamheid Wel zijn er eenige dames die het fiets rijden tijdens den oor log in Holland ot Engeland hebben aan geleerd en hier voorlzettcn, doch haar voorbeeld heeft geen navolging. De Brusselsche dametjes vinden hel fietsen ,,trop commun." En ze moesien hun rokjes eens verfrommelen en uil den vorm helpenl Doch komen we terug op onze tram- staking. Wij hebben hier na den oorlog reeds terscbillcnde tramstakingen gehad. De vroegere tramslakingen hielden meestal verhand jnel de loonsverhooging van het personeel. Die waren dan ook alleszins gerechtvaardigd, doch zooals bet steeds gaat, een gemakkelijk gewonnen slaking geeft aanleiding tol excessen. Om een nietigheid werd er voorlaan met sla king gedreigd. Hoe meer en hoe gemak kelijker de tramdireerties toegaven, hoe hooger de «ischen van liet trampersoneel werden. Het gevolg was, dal het publiek, dat toch al niel veel sympathie heeft voor de Brnsselsche Irambedienden, die uitmunten door onbeleefdheid en weinig dienstvaardigheid, op middelen zon om eventueel in dde toekomst bij de o.pen- h:\re takken van dienst uitbrekende sta- k.agen te breken. Men slichile or.arioe een zoogenaamde „union «iviqueeen burgerlijke verceni- ging, die den dienst zon gaande hoiideii door het beschikbaar stellen van vracht auto's chauffeurs en conducteurs. Deze „union «ivique is thans voor de eerste maal opgetreden, en niel zonder sncces. Door de vooraamste verkeersaders rij den thans groote vrachtauto's en ook tramrijtuigen, die worden bestuurd door hoogesehoolstndenten en menschenuitde gegoede l.as Vliegmachines strooien briefjes uit waarop o.a. te lezen staal: „De misbruiken van het syndicaal gaan al de perken te buiten en het wordt tijd, dal het publiek eens afdoende zijn ont stemming late blijken Het is te begrijpen dat hel optreden dezer strikebrekers niet naar den zin der stakers is. Het koirj dan ook voortdurend tot scheldpartijen, handtastelijkheden en wanordelijkheden. De staker- roepen de slrikebrekers toe: Luiaards, ZicveTeers, Blane Bec, (melk- baarrd) enz. Waar de bewaking der po litie heel hel politiekorps en heel de gendarrmerie is naluurlijk als in oorlogs tijd gemobiliseerd niet sterk genoeg is, gaat men over tot handtastelijkheden. De vrachtauto's en tramrijtuigen worden tegengehouden, de inzittenden worden verplicht uil te stappen, de conducteurs krijgen «en pak ransel en de voertuigen worden onbruikbaar gemaakt of omge worpen Oip sommige plaatsen werden de eerste dagen zelfs Tijtuigen met zware ijzeren boulen en schroeven gebombar deerd, zoodat verschillende reizigers ge kwetst werden en de politie moest char- geeren. Ook verschillende polilic-agenlen werden reeds gekwetst. De tcekenen wijzen er intusschen op, dat de betrekkelijke kalmte, die er tegen woordig heerscht, niel van langen duur zal zijn. Het optreden van die „union civique" wordt zeer verschillend beoordeeld en geeft aanleiding lot een zeer eigenaardig sociaal conflict. In de statuten der „union civique" staat, dat de vereeniging zich in geen geval mengt in het conflct, dat tusschen werkgevers en werknemers oprijst. Aan gezien nu de leden dezer „union civique" de plaats innemen der stakets en gebruik maken van het materiaal der tramweg- maatschappij is hun optreden niet in over eenstemming met hunne statuten. Want zc kiezen partij tegen de stakers en stel len zich ten dienste der Iramwegmaal- schappij. De „Union Civique" had volgens vefcii het recht bet paesagiersverkeer in geval van tramstalking te waarborgen door aller lei middelen .d£e de rereenóging zelf ter beschikking stelde ten dienste van het publiek. Zij moehit echter geen gebruik maken van liet materiaal der trammaat- schappijen, want daardoor koos zij direct partij en mengde zij zioh ais derde in hel conflict Tot au toe rezen de anbefid'sgesdrHten enkel tusschen werkgevers en weriknemers op. De werkstakingen kwamen vooral ten laste van het publiek. Dit publiek heeft zidh thans in hét geschil gemengd. Wat hebben die sociale werkers klaar gezien, die streven naar eene georgani seerde economise en l>et betlrijfsradeiislo!- sel mei deelneming van werkgevers, werk nemers, middenstanders en verbruikers uSgedneht hebben! Wij doelen bier op de centrale bedrijfsraden in den zin van hel Holianrisch stelsel, zijnde die voltooiing van de collectieve arbeudsovereenlkomst, dat misachten niet do ideale oplossing, maar toch oen opportunistisch redmiddel is, dat de aanleiding zijn kan tot iels d'oettrcffendis. Hot optreden van deze „Union Civique" teekent het hedendaagsch karakter van doze kwestie nog scherper af. Deze vereeniging wordt thans niet min der of meör beschouwd dan ais oen georga niseerde reactie. Dé socialistische en ook de cthTiiSlcJijtke syndicaten, in wier miididlen het optreden dezer vereeniging groote beroe ring verwekt heeft, hebben reeds gepro testeerd en onderzoeken hoe deze „Union Civique" moet vernietigd worden. Men sprgekt reeds van oen algemeene staking in het vervoerwezen. De ministerraad houdt zioh morgen met de kwestie bezig. De toestand is ernstig en gevaarvol. Wanneer men niet spoedig tot overeen komst geraakt en niets wijst daarop zal er geweld tegen geweld komen. En dat baalt zelden iets goeds uit. In Den Hang hepft deze week een be spreking vóór en legen plaats gehad over de vraag, of Nederland ontwapenen moei. Twee militairen van hoogen rang voer den daarbij het woord, de een, overste Van Dam van Isselt tegen, de andere, de ge- pensionneerde lurt.-gencraal Kooteraans Beynn vóór. Laatstgenoemde heeft zioh reeds hij her haling ten gunste der onSwapeningsge dachto uilgesproken. En hij deed het thans weer op zeer on- dubbelzinne wijze. Rondweg gaf hij te kennen den tijd van algehecle ontwapening gekomen te achten. Dat Nederland daartoe nu reeds zal over gaan, of kunnen overgaan, is evenwel niet te verwachten. Voor een radicale cn onmiddellijke af schaffing van leger en vloot zou, gelooven wij, geen Regeering de verantwoordelijk heid op zich durven nemen. Men kan nu eenmaal geen ijzer met ban den breken, noch de wet der geleidelijk heid zonder meer op zijde zetten. Maar wat wel kan geschieden is het zoo veel mogetijk bevorderen van vermindering der bewapening en verlichting van lasten De beer MaTchant heeft dezer dagen weor eens gewezen op de groote kosten, welke het beroepskader met zich brengt en- een katholiek officier, de heer ,1. Lambooy, schreef in de „Limib. Koerier", dat legerhe- zuiniging r.oodig is, waarbij hij o.a. aangaf, dat vooral de leger-vredeskern, die het meeste geld kost, dus het beroeps-perso neel, zooveel mogelijk moet worden be perkt. „De gchecle oorlogsbegrooting", zoo luidde een der .conclusies van het verleden jaar uitgebrachte rapport der Defensie commissie van den Algemeenen Bond van R.-K. Kieskring-organisaties, „moet met het oog op bezuiniging grondig worden herzien; al het overbodige moet worden afgevoerd om een gezonde kern te be houden." Het „Centr." vraagt nu: „Heeft de hier bedoelde grondige her ziening plaats gevonden en is ai hel over bodige afgevoerd? Heefl ook mei hetzelfde doel een „des kundige beslncïeering" van de marine-be grooting plaats gehad, gelijk de boven genoemde commissie verlangde, en van de begroeting voor de Koloniën? De vraag blijft een vraag, en een zeer ernstige. Waarneer straks het nieuwe dienstplicht- ontwerp en later de begroetingen van Marine en Oorlog in behandeling korren, zal men er ten volle de aandacht aan heb ben le schenken, welke zij verdiént." De Katholieke partij, zoo besluit liet blad, beeft ten aanzien van bet militaire vraagstug een program, dat onmisken baar wijst in de richting van beperking, cn oen traditie, welke er zich nadrukkelijk legen verzei, dat de weg daarheen voor langer of korter tijd zou worden afgeslo ten of bemoeilijkt. In een artikel, waarboven ais titel ge schreven staat: „Bezuiniging en amb tenarij", zegt he! N. v. d. D.", naar aanteWimg van bot' bezurreigingsrappórt •tiereómmissic-Pórak v. o. m,:: ■De oiiaMeteis zullen moeten ingrijpen in hel laaie en rnocthittgie organisme dal ïidr oor. „heit Plein" te 's-Hage sbngtrl als «cn gevaarjjpk reptiel en dal ambtenaar dij heef. hel la at-vil miT-wanten systeem het nagee- ren van de groote belangen, het azen op brtiitenlianisjes, het bevoordeel en van zich zélf en van de vriendjes op kcste.i 'van 't algemeen. Dat wij de zeer vete hard wer kende en onkreukbare ambtenaren hier mee niet bedoelen, zij nadrukkelijk gezegd. Ir) het amhtenaarscorps echter dit is niu alweer gebleken is „something rot ten" en tijd en omstandigheden waarin we nu lev en laten waarlijk niet toe, dat dit bederf voortwoekert. DR. FREDBRIK VAN EEDEN. Omtrent het bericht van het „Vad." aangaande Dr. Fred, van Eeden zegt „De TWY Van bet bericht is alleen juist, dat dr. Van Eeden zeer waarschijnlijk eerstdaags tol de R.K kerk zal overgaan. De bijzon derheden van het ,„Vad zijif gedeeltelijk1 voqrbarig en gedeeltelijk onjuist. De Kamerverkiezingen. Hel Ulrechisch opmaken van de Candida ten-lijsten voor Landbouw-Genoolsehap heefl tot alle po litique partijen het verzoek gericht, bij hel de Tweede Kamér in hel bijzonder le let ten op deskundigheid oj> landbouwgebied van de eandidaien. Opgemerkt wordt, dat de landbouw thans in de Tweede Kamer op verre na niét vertegenwoordigd is naar evenredig- berd van de belangrijkheid, die deze groo te 'tak van-ons "volksbestaan inneemt Brof. mr. J. A van Hamel. Prof. nrr. J. A. van Hamel, directeur van de Juri dische Afdeeliing van den Volkenbond, ver toeft op dit oogenblik in Nederland tol lje'^honden van een reeks spreekbeurten, (kéten doel hebben óm de belqekenis. en d« resultaten van den Volkenbond uiteen te zelen. Op 28, 2t> en 30 November trad prof, v. Hamel op voor de Nutsdeparte- meiiten te Leeuwarden, Nijmegen en Zwolle. Op 6, 7, en 8 en 9 December za! hij spreken voor de departementen te Leiden, Zutphen, entnsterdam cn Arn hem. Op 8 December in den namiddag zal prof. v. Hamel bovendien spréken voor de leden van de „Vereeniging Voor Vol kenhond en Vrede". Ie 's-Grayenhage. WET OP DE WINKELSLUITING. Be commissie voor het winkelbedrijf uit den Hoogen Raad van Arbeid heeft haar praeadvies vastgesteld over het hij den Raad aanhangig gemaakte voorontwerp van een Winkelsluitingswet. Aan dat pre advies is hel volgende, ontleend: De meerderheid van de commissie geeft in overweging op de algemeene Zondags- sluiting en op de sluiting na des avonds 8 uur in de wét een uitzondering te maken voor winkels, waar voeding.- en genotmid delen worden verkocht. Eenige leden mee- nen, da! de gevolgen, die de Zondagsslui- ting voor de winkeliers en hel publiek zal veroorzaken van zoo ernstigen aard zijn, da! zij in overweging geven alle be palingen, die op de Zondagssluiting be irekking hebben, uit hel ontwerp le doeD vervallen. De commissie acht het onbillijk dat dé winkeliers, die op den Sabbath of op den zevenden Ösg sluiten, niet voor Zondag smorgen hun winkel mogen openen. Hel verdient de' voorkenr dezen winkeliers le „veroorloven des Zaterdagsavonds hun win kels geopend le hebben en le bepalen, dat 'zij dés Zondags na 12 uur moeien sluiten. De commissie acht hét tenslotte ge- wenselit, de in liet ontwerp aan de ge meenteraden gegeven bevoegdheid, om in bijzondere omstandigheden uitzonderingen op de bepalingen van dé wet Te veroor loven, in dien ate te verruimen, dat niet van plaatselijken aard wordt gesproken, heden verband houdende met een bepaal de branche, een bepaald seizoen of be paalde ur«n rekening zal kunnen worden gebonden. Een wedsdeeling van den voor- sitler der Tweede Kamer. Zooals men weel, zou de Tweede Ka mer Dinsdagmiddag in behandeling ne men de motie-Oud-Dresselhuys in zake bezuiniging van ambtenaren op de begroo ting van Arbeid. De begrooling zelf zon dan 's avonds worden behandeld. Naar de ..Tel." verneemt, hébben de leden der Tweede Kamer tli'ane van den voorzitter bericht ontvangen, dat hij Dins dag zal voorstellen de motie en be grooting piet in behandeling te 'nepten, maar zoowel 's middags als 's avonds voort te gaan met de behandeling der 'Grondwetsherziening. De reden hiervoor ligt in een raededee- liiig, d.ie de voorzitter heeft ontvangen van de Regeering. en die er toe zal kunnen leiden, dat de motie-Oud-'Dresselhuys, die tri arts alleen betrekking heeft op Arbeid. veranderd sal kunnen worden in een mo tie, die de geheele Stoalsbegrooting be itelt. De bedoeling is nu. dal de behan deling der begrooting van Arbeid eerst zal worden voortsezel na be-ëindrging der algemeene, beschouwingen over de Staats- begrooting. Volkenbond. Naar wij vernemen, heeft de commissie van controle van den Volkenbond in hare jongste vergadering 't Nederlandsche lid dr. J. A. Nederbragl, chef van de directie van Economische Zaken van riet departement van Buiten- landsche Zaken, aangewezen tot Tiaar rap porteur, die tot taak zal hebben, het rap port o-ver de rekening IQ2J en over de begrooting 1923 op te stellen. LOONSVERLAGING. -Op de fabriek Vuloaansoord te Doa- tinchem, Becking en Bong us te Dlft, en Diepenbrock en Reigers te Ulft is tegen 15 December een loonsverlaging van 10 pOt.. voor meerderjarigen en 16 pCt. voor minderjarigen .ngekon- digd. Wie deze regeling niet aanvaard wordt geacht te zijn ontslagen. OMVANG DER WERKLOOSHEID IN NEDERLAND. Tengevolge van de late ontvangst der gegevens van een aantal vakorganisaties was het Centraal Bureau voor do Stati stiek gedurende" gerüimón tijd niet in de1 gelegenheid, nieuwe gegevens over de werkloosheid te puhilcearen. Thans maakt het bitreaa' de volgende indexcijfers van de werkloo beid onder pl.m. 400.000 arbeiders over Augustus en ter vergelijking daarmede nog eens die over .Tuli, b^Vmd. Het indexcijfer der wer 1 osneii lo- droeg voor de beromsgrOapen: aarde werk, glas, steen, enz. over Aug. 1921 en Juli 1S21 resp. 4.2 en 4.1; deze cijfers waren vcor de beroepsgroepen diamant, enz. 77.1 en 88.8drukkere- bedrijven 3.9 en 3.2; buuwu-u..en 8 en 3; hout, kurk, atroo, 5.8 en 3.6; kleeding. onz. 2-1 en 1.7; leder enz 0.6 en 0.8steenkplsn, turf .7.2 en 0.7 metaal, scheepsbouw 6.7 en 5.1textioi 8.2 en 5voedings- en genotmiddelen 8.2 en 7.6; sigarenmakers 11.9 cn 11.2; landbouw 6.2 en 5.8visseherij en jnphf 0:6 en 3; warenhandel 0.5 en 0.4; ver keer 5.1 en 5.4; vrije beroepen 1.4 en 1.3; ,en overige groepen 9.3 en 3.7; voor het riik resp. 6 en 6.2; idem (zonder diamant )resp. 4.3 en 4.2. GEMEENTE-BEMOEIING INZAKE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. De vereeniging van gemeentelijke werk- loosheidsfondsen houdt 22 December te Amsterdam een algemeene vergadering. Naar aanleiding van een door den mi nister van Arbeid gevraagd advies heeft, naar het „HbL" meldt, het bestuur van den Ned. Werklooeheidsraad de volgende stellingen bij den Raad ingediend, waar over in de vergadering van gedachten kan worden gewisseld. 1. Het ie gewenscht spoedig een wette lijke regeling te treöen, waarhij o.a. alle gemeenten verplicht zullen wordeo tot deze verzekering toe te treden, j 2. Het bestaande stelsel van werk- loozenverzekering blijve gehandhaafd. Een systeem van werkloosheidsverzekering waar het Gentsche stolsel hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk weer b-e-iasjng zou vinden, behoort niet te worden aanvaard. 3. De wet op de werkloosheidsver zekering zal scherp behooren te onder scheiden de verzekering van normale, d. w.z. dagelijks terugkeerende werkloosheid, en do verzekering van z.g. crisiswerk loosheid. Het is te billijken, dat de ge meenten in de verzekering van normale werkloosheid bijdragen. Deze door de ge meenten te dragen kosten behooren in geen geval moor te bedragen dan de helft van het percentage, dat op de premies der verzokerden wordt gelegd; het door de gemeenten to betalen per centego zal het in de wet op te nemen maximum van 50 nimmer overtroffen. De kosten van de z.g. crisiswerkloos heid behooren in geen geval op de ge meenten te drukken. 4. In de koeten van. administratie en controle, door de gemeente te maken, behoort althans vcot de helft door jiet rjjk te worden hijgedragen. 6. Aan het hoofd van de werkloos heidsverzekering komt een beetuor, waar in mede leden van het dagelijkscli be stuur van gemeenten behooren zitting te nemen. SCHOLEN VOOR DE BINNEN- VAART. Op 1 December zijn door liet Onder wijsfonds op dc Nctlerïandscbe Vereeni ging van Gezagvoerders bij de Binnen vaart scholen geopend inAmsterdam, Rotterdam, Dordrecht. Leeuwarden, .Lem mer, Harderwijk. Zwolle, Zwartsluis, Volendam. Huizen, Spakenburg, Kokhui zen, Hoorn. Marken en Hindeloopen. Op d-eze scholen wordt zoowel schip p.crsvakonderwdjs als gewoon lager onder wijs met uniform leerplan onderwezen, VERKEER EN POSTERIJEN. Afhalen van aangeteekende stukken op bijkantoren. - Hét voornemen beslaat om hel reoht wegens hel afhalen van aarv&e- leékende stukken op bijkan! or en f?er Posterijen, mét i.iiga"ü& van 1 Januari lD22 le verhoögcn. Haar wereldsch-gezinde moe-' der hechlle uiteraard weinig waarde aan een grondige opvoeding en echte degelijkheid van karakter.Volgens haar eigen oppervlakkige beschouwing gol den beschaafde uiterlijke manieren en de kunst zich gemakkelijk en aange naam in gezelschap ie bewegen, als de slotsom der vrouwelijke opvoeding. De gewetensvolle Edith wilde echter wat meer dan een leege sierpop van haar maken cn streefde onvermoeid dil doel ï:r. Dat zij in elk opzicht bemoeilijk! verd cn den laatslen tijd geheel y.'camd legpnover Ida's karakter kwam u slaan, was aan niets anders to wij len, dan aan den afkeer van de tr-ot- sciie vrouw, die Edith's stiefmoeder was. Mevrouw Stillwprth stookte haar dochter op Edilh bij iedere gelegen heid te krenken. Soms scheen Ida over die onver stoorbare zachtmoedigheid en dat Sroole geduld, waarmede Edith alle 'heleedigingen opnam, zelf verbluft. Gok nu weer, als zij van haar bezoek ,-Um D.na teruggekeerd, beneden aan ,ue trap Ida vriendelijk groelte, werd deze groet nauwelijks beantwoord. Edith was zuchleud naar haar Ita- üicr gegaan. Hoe groot was echter naar verbazing, als enkele oogénbLik- 'én later haar stiefzuster tamelijk op- i gewonden bij haar binnentrad. Ida liep haastig op en neer, bleef dan peinzend .voor het haardvuur staan, wreef zich de handen en begon eindelijk wat onzeker met afgewend gezicht: „Wil je den liee'en dag hier blijven „Hoezoo? Heeft men me noodig?" ,,'t Verwondert me alleen, dat je geheel en al den plicht vergeet onze gasten te onderhouden?" „Geloof je niet, liefste, dat men beter van 't gezelschap weg kan blij ven, als men zooals ik, eenmaal begint het vrceselijk moe le worden?" „Ja, maar wij hebben nu eenmaal de taak onze gasten bezig le houden; alleen-jou valt dat moeilijk!" „AVaarom denk je dat'.'" „Omdat je '1 gezelschap mijdt en maar 't liefst alleen schijnt te zijn." „Verwondert je dat, Ida." sprak Edith met groote warmte cn legde haar hand op den schouder tier jongere zuster: „Kan 't anders? Voelt gij 't ook niet als een grooten last, dat 't huis vol ffastcn is, terwijl 't dierbaar ste, dat een kinderhart bezit, den dood tegemoet gaat? Bemerk je niet, hoe vader van dag tol dag zwakker wordt?" Met blijkbaar ongenoegen stiet Ida schouderophalend de hand der zuster af en Zei; „.lij schept er plcizïer in mij te plagen en ongerust te maken over vaders loesland. Denk je soms, dat ik 'minder van hem houd. dan jij?" ,,fk hoop het niet." :iE>us je weel het niet? Ben je van mijn liet de voor hem niet overtuigd?" Edilh schudde zwijgend het hoofd. „Hoor eens, Ida, ik spreek met nie mand over vader dan met jou. Wij zijn beiden zijn kinderen; hebben ge lijk recht op zijne lie'de en zullen ook dezelfde meening over zijn toestand hebben." „Maar ik deel je meening allerminst cn voel volstrekt niet, dat ie mijn zus ter bent." „Ida," riep Edith harstochteiijk uit. „Het is zoo, ik erken je in mijn hart niet als mijn zuster," zei Ida. „Kun je me ook zeggen, waarom 't „AVijl jij je met zusterlijk tegenover mij gedraagt." „Verklaar je nader." „Dat zal ikf' 't Wordt eindelijk tijd je te zeggen, wat al lang mijn gemoed bezwaart." Ida trok een stoel bij 't raam, speel de geruimen tijd met de koorden van haar morgenjapon, terwijl 't zenuw achtige trillen van haar lippen den storm in haar gemoed verried. Afwach tend zat Edith tegenover haar. „Ja, jij hebt alles gedaan, om je zuster uit vaders liefde te verdringen," begon Ida opgewonden. Deze beschuldiging was voor Edith zoo onverwacht, dat zij verschrikt vooroverboog en haastig de woorden uitstiet; „Zeg mij in 's hemels naam wat je daarmee bedoelt?" „Jij, Edith, tracht al lang mij hoe langer hoe meer uit vaders hart te werken; jij betoont hem iedere denk bare attentie en zorgt er wel voor, dat hij van je kinderlijke opoffering overtuigd raakt. Al wat je voor hem doen kunt, doe je zelf, zonder mij er aan te laten deelnemen. Dikwijls, als wij denken, dat j"e op. je kajner bent, zit je bij hem en giet hem het gif van den afkeer jegens mij en moe der druppel na druppel in het hart Met huivering ontmoet ik je, als je over den donkeren corridor van de bibliotheek komt teruggeslopen en dan weet ik, dat je weer bij bun bent geweest en het zaad der twee dracht hebt uitgestrooid." „Ida", riep Edith heftig bewogen. Maar de stiefzuster ging onver stoord verder. Ik heb er mij al dikwijls het hoofd over gebroken, wat toch de eigen lijke reden van je-handeling kan zijn en ik kom altijd weer tot dezelfde meening: Jij tracht je in 't hart van vader vast te huichelen om daar door eenige erfgenaam van Cozy Del! te worden." „Ida! Ida," riep haar zuster nog maals op smartelijk ontroerden toon. „Ik mag en wil je zoo niet hooren spreken 1 Wie om alles ter wereld heeft je zulke slechte gedachten ingege ven?" v „Jouw eigen handelwijze!" „Nooit 1" „Goed, hoe kim je die dim anders verklaren „Ida, heb ik je dan niet altijd zus terlijke liefde bewezen? Hoe kan je toch zoo slecht over mij denken?" „O, ik ken je lievigheid 1" Slechts met moeite weerhield Edith haar tranen, 't Krenkende onbillijke woord van een vriend doet veel meer pijn dan dat van een vijand. „Verklaar mij dan je houding, Edith, en zeg wrat ik van je denketi moet?"- Diep gekrenkt ging Edith in hef tige gemoedsbeweging de kamer op en neer en bleef eindelijk voor haar vriendin staan. „Ida, je verdient het niet, dat ik je 'n verklaring geef," zeide zij: „want jij hebt mijn trouwe zusterliefde met zoo'n male K>ze hardheid en kwaad- williffhrid beantwoord, dat ik je eigen ijk slechts met zwijgende ver achting straffen mag. Maar uit me delijden met iou, uit hoogachting je gens onzen dierbaren vader en wijl 't edel is zich op zijn beleediger met verdubbelde liefde te wreken, wil ik nog 'n laatste woord tol je spreken en trachten mij van dc hatelijke ver denking le zuiveren, die mij in jouw oogen zoo vrceselijk schijnt te ver lagen." Ida keek met schuwen, bijna ang- sligcn blik naar dc vertoornde, wel ke voortging: „Je houdt 't misschien zelf bijna niet voor mogelijk, als ik je zeg, dat ik in de laatste maand slechts een en kele maal er toe kwam met vader le praten. Je weet ^echter, dat hij met niemand mag, verkeeren, dan met mijnheer Blunt en daarom heb ik hoe zwaar liet mij ook viel mc voorgenomen slechts dan naar hem toe te gaan, als hij mij liet roepen. Gij w»et ook, hoe zelden dat ge beurt; want jij hebt mij bijna altijd vergezeld als ik hem bezocht. Ik spreek piet riieer met hem dan jij ook; mam- ik houd innig veel van hem eu kan 't niet verdragen hem zoo al leen te zien. Ik heb toch op de ge- heele wereld binten '"ern niemand die in mij en mijn lot deelneemt." Hier hield Edith zich 'n wijle in. Ida hief schuchter den blik op, sloeg hem echter aanstonds neer; want zij zag de oogen van ha er zuster wee moedig op zich gericht, terwijl zij sprak: „Ja, ik verlang er naar hij hem te zijn, ook als hij er zelf geen! vermoeden van heefl, dat ik in zijn nabijheid ben. Ik sluip dikwijls zacht over. den corridor naar de oude bi bliotheek cn sta onbemerkt aan va- der's bed en beluister zijn ademha ling. Ach, Ida, ais ik zoo stil cii ver borgen bij hem hen, overkomt mij dikwijls een innig verlangen naar vve- derzijdsche sympathie. Dan zou tic mijn armen om zijn hais willen leg gen cn hem smceketi mij zijn ver trouwen te schenken cn mij le zeg gen. wolk egn droevig noodlot ons van hr-'-i vervreemdt, en ons van zijn liefde cn dagelijksclien omgang be rooft. Maar je moet 't gelooven. dut ik die wenschen altijd bij ine houd eu werkelijk nooit met vader praat als hij 't niet uitdrukkelijk verlangt, en dal gebeurt nu altijd zeldzamer. es te meer voel ik den drang om hem heimelijk te zien. Toen jij mc van middag ontmoette kwam ik juist weer terug van zoo n bezoek aan de oude bibliotheek. Ik wist niet, dat vader om je gevraagd had, anders zou ik niet zijn heengegaan." „Dus je had toch wel reden om mijn ontmoeting ie schuwen vervolgd^,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1