BA H IC-ASS O Cl ATI E binnenland „ONS BLAD" P™"" 1 111 en C3HPEXTZ 834 en KWIEÜI! Bureau: HOK 6, ALKMAAR. - Telefoon: ra, w. Eg* il©t geiieim v&si Bell. No". 35* 14e JAARGANG Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Van 1—5 regels f 1.25; elkeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Ru wiek „Vraag en aanboo" bij voor uitbetaling pc. ptaatMg f 0.60 Kapitaal en Reserve f 19.500.000.— Direct.K. VAN NIENES Jr. PARüÉEraifc- KitöftiÊK. BELANGSTELLING BIJ ■1, RBEIDüRSNOODEN. i'AH DES P0IT DE VLAM EINDH0VEM iiiiEiLsiiisoM mim$. Steun aan de werklöozen in 1922 CredÈefen, Deposito's, Aan* en Verkoop van Effecten. ALLE BANKZAKEN. feuilleton ZATERDAG 10 DECEMBER 1921 NOORD DAGBLAD Abonnementsprijs ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Veel is er 11a onze jongste kroniek, niet jneer gecliiscussieërd over <le „sclia<i-eJoo>s- sleiJicig" der Kamerleden. Ze krijgen hun 5000; de V-oorzl/t l er zelfs 10.000. Ze k-rijigen nog meer: 150 pensioen per zit tingjaar tol een maximum v-an 3000, ter wijl voor oud-Kamerleden een pensioen wordft ingesteld voor weduwen en weezen. Mein Liebchen was will st du noch mehr? Natuurlijk was de communist Van Rave, steyn mordicus voor de verhoegmg. De man zeide o, m. dal een goede vervulling van het kamerlidmaatschap den voden DtTSOom eisdite. Zelfs becijlende hij, dat een kamerlid 15 uur per dag in actie moést zijn voor zijn lidmaatschap. Kran- fcn-tezen, stukken-lezen, reizen, in. het bankje zitten, alles bijeen was een gewel dig werk. Zeker, wie het lidmaatschap vol- ledig zoa willen vervullen, van den aan vang tot het hinde alle vergadering en bij- "woneii, alle" stukken lezen, die zou niet ge need komen. Maar hoever slaan aüe leden daarvan af? (waarborgt dat oen betere iVouorecriug daarin vefande ring brengt? Da! n u meest juist bewezen worden. Hol voorslel-Rulgers om het bedrag der schadeloosstelling op 3000 te laten en alleen een toeslag te geven aan hen, d'ie hui ten de Residentie wonen, een voorstel «vaarmoe we sympathiseerden, behaalde een 18 stómmen. Het Regeeriingsvoorstel fan 5000 werd aangenomen mot 55 tegen 15 stemmen. Tegen waren de anili ne v. behalve de 'beer Sraeenk, de chrisi. Rist. op. den heer Ankerman na, de katho lieken Van Vuuren, v. Sasse v. Ysselt en Groenendaal en de heeren Braai en Byle- veld. - De deliniibieive bepaling dal er pensioen zal zijn voor oud-Kamerleden en -hun reisp. weduwen en weezen, nam de Minister van den lieer Troelslra over. OyereenJkomsug haar toezegging heeft ie Regeeiiiig de bepaLntg om trent liet ver tes vaai het passieve kiesrecht gewijzigd, zoo dat de" politieke misdrijven stellig niet tot zulk verlies zullen leiden. De commu- aoèt 'van Itavesleyn wilde dal dronkaards en bédelaars ook lid der Kamer zoudseii gunnen worden. De Kmmer diaclvt eT na tuurlijk anders' over. Een amendement-Bongaerls bracht ons weer naar- de .Eerste Kamer. Het wijzi gingsvoorstel wilde den zittingsduur der Eerste Kamer van 9 jaar niet' brengen op i jaar (dus. den levensduur der Tweede Kamer) dodh op 6 jaar, teneinde meer continuïteit in de regëeriiig te verkrijgen en de Eerste Kamer (door verkiezing harer iaden volgens het evenredig stelsel) min der een doublure te maken vari de T weede. De Kamer verwierp evenwel dit amen- iomênt met groote meerderheid, 50 tegen 25. Men deelde vrij algemeen het gevoelen ram dien heer van Schalk, da t de bezadigd heid, welke nog de eeniige reden van be ilaan is voor de Eerste Kamer, voldoende weidt gewaarborgd door de omstandig heid, dat haar leden worden gekozen bij getrapte verkiezing. Van de Eerste Kamer weiden we naar Tndië gevperd. De heer Marchant wilde in die Grondwet opnemen, dat de vertegen woordigende lichamen in Ned-ïndaë. Suri name en Gucagao gelegenheid zuilen heb ben een of meer harer leden naar Neder land te zenden, teneinde in de Kamers de mdisehe belangen voor te slaan. De h-eer Dresselhuys vond dat wat alge meen en stelde daarom een sub-amende ment voor, ten einde te bepalen, dat de mdasohe Vertegenwoordiging in omze Kanvers zou geschieden volgens nader bij de wel ie ylellen regelen, waardoor tevens felei'd'&I ijke oubwilk keil ng van hel nieuwe RJTUïGKttBliYifcK - ALKMAAR Steeds in voorraad veel nieuwe en georurkte rijtuigen. Repareeren aiies op njtuiggebied vlug en tegen billijke j.r.js. C-arrosscrien voor personen en vrachtvervoer. Diverse modellen in aanbouw. Ontwerpen met prijsopgave gratis. instituut zou wordlen gewaarborgd. De heer Marohoilïl maan dit siib-amemleinieiiit over. Todh zou hier het denkbeeld geen meerderheid vinden. Men ducfhlte, en o.i. niet geheel ten onreobte, groote prac- tische niioeèlij.kiheden van een tweeden Volksraad enz. in ons tand en hel aanien- uemicul wep.1 verworpen met 39 tegen 29 stemmen. De 'Regceriing had v-ooagsbeld, dat de Kamer zelf zou bepalen, hoeveel leden zij aanwezig wil zoen oer zij gaat vergaderen. Alls 'Ivet vereisebts* aant-al met aanwezig is, dan mag feitelijk, de Kamer niet be raadslagen, maar met «d'ie bepaling werd wel eens het handje gelicht. En daarom diende de Regeertng haai* voorstel in. Enkele Joden reageerden al oip dliit voor stel. Zij wezen er op, dat het toah wel b«ar was om tegelijk met verhoogkig van de schadieloioiststel-lMig, die mogelijk moet ma ken, dat de leden meer tijd geven aan de vervullüiing vaai het lidmaatschap, de gele genheid om weg te blijven wordt ver- groot. De bepaliing van de Regeeihig werd niet in bescherming genomen. Bij die stem ming verklaarde de Kamer zich met 63 te gen 14 ■-— -ntn- -t—hamdhaving van :ieuw artikel, door de Regeeiiug voorgesteld vond bestrijding. De Regeering stelde de mogelijkheid voor van IweejaarJijikiselhe begroo'liingen, omdat zij daarvan besparing vam parlementairen tijd verwachtte. En n/u vreesden de wij/zhMMg-d-eanocra- ten en coanmuniiisten voor grooier invloed der Departementen, veel supplctoire be groetingen, veel meer iiuterpelllaliies en her stel van het Adres-vam-Amftvviooixhep -tdle T roonrede-debat. Hiertegenover wees Minüisler Ruys er op, dat' de Regeering slechts de mogiiajikhchl van iweejaarlijksche begrooBngten voor stelde. De Kamer zou nog nader moeten beslissen en hij mislukking eener proef zou ér op terug kunmien worden ge/komen. Het arliiikel tot bepaling der mogelijk- hedd, werd met 43 tegen 37 stemmen aan genomen. Of het gewenscht is, dat voor bijeen roeping- der Provinciale Staten de goed keuring der Regeering nooddg blijft, is een ■kwestie van geringe be teekenis. De heer Ketelaar wenschte afschaffing, omdat die goedkeuring z.i. een overtolligheid is. De Kamer verklaarde zich echter vóór be houd met 43 tegen 38 stemmen. Bij de gemeenteraadskwesties stelde de heer Van Ravesteyn voor den voorzitter van den Raad (die niet meer noodwendig een burgemeester zau behoeven te zijn) te doen aanwijzen bij volksstemming, welk amendement de 'heer IC ter Laan bestreed met de opmerking, dat aanwijzing bij volksstemming van den voorzitter vrijwel steeds een partijman zou maken. Op zijin beurt kwam de heer Ter Laan aandragen met 'n amendement, voorstel lende de aanwijzing van den voorzitter niet geheel over te laten aan nadere rege ling bij gewone wet, doch in de Grondwet vast te leggen, dat de Gemeenteraad zijn voorzitter, dus veelal zijn burgemeester, zal kiezen; wat echter eveneeer als de aan wijzing bij referèndum schade zou doen aan de onafhankelijkheid des burgemees ters. De heer Schouten meende dat de groo te gemeenteraden moeten ontlast worden en de macht in den raad wórdt niet ver kleind wanneer hij de contróleerende be voegdheid houd*. Bovendien beslist dit aflikei niets omdat de gemeentewet het punt nog moet regelen. Verschillende léden hadden bezwaar te gen deze wijziging. Terecht wees Dr. No- lens er op dat schrapping van „hét be stuur" uit de taak van den Raad den in druk wekt dat de gansche bestuurszaak aan den Baad wordt ontnomen, wat de bedoeling niét is. Het artikel werd tot Dinsdag aangehou den. Bij de bespreking van het punt leeken- rechtspraak bleek, dat de Katholieke ju rist Mr. van Sohaik, daar voorstander van is. m. z zhmMLm toets Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—f 200,—, f 100,—, f SO. f 35, f 15,-y Kantoor ALKMAAE?BKEEDSTRAAT tï Correspondentschap HOORM GROOTE NOORD t40 - feL De schadeloosstelling dér Kamerleden. Zittingsduur der Eerste Kamer. Provin ciale Siaten en (gemeenteraden. „Het Volk" was erg boos over bet feit, dat er door de Kamerleden zoo weinig belangstelling aan den dag is gelegd, voor de interpellatie-Van den Tempel over de werkloosheid. Het schrijft o.m.: „Doorloopend geroezemoes en gemis aan belangstelling. Er "was dan ook niet anders aan de orde dan de interpellatie-Van don Tem pel over de werkloosheid. Het feit is bekend: wanneer bet gaat om arbeidersnooden, waarbij po'itieke ge schilpunten niet betrokken zijn, dan is de Kamer onverschillig; dan wordt zij niet gegrepen door het tragiseh-groote van bet vraagstuk dat haar wordt voor gelegd; dan stelt zij zich alleen de vraag: hoo. kan ik er zoo goodkoop mogelijk af komen Geen forscb aanpakken, noch van de zijde der rogeering, noch van die van van de Kamer. Daarvan is slechts sprake, wanneer de groot-kapitalistische, impe rialistische belangen moeten worden ge diend.; .wanneer Djambi-scliatten in han den van machtige kapitaal-concens moe ten worden gespeeld, of wanneer vloot- bouw ter bescherming van het Indische groot-kapitaal tot stand wordt gebracht." Dat is allemaal nu wel mooi gezegd, doch „Het Volk" vergeet( te vermel den, dat juist de minste belangstelling aan den dag werd gelegd door do so ciaal-democraten en speciaal de linker zijde, zooals do „Ni Vfin 1. Ort." aan toont: „Die belangstelling was n.l. zóó gering, dat de voorzitter 2 maal „appèl nomi naal" moest houden. En wat bleek daar bij? Dit! Bij het, eerste apppèl ontbraken 11 sociaal-democraten en bij het 2e appèl nog 50 pGfc. der roode broeders. Van de linkerzijde ontbraken bij bot eerste appèl 33 leden; van de rechter zijde slechts 25. Bij het tweede appèl waren nog 62 pCt. der linksche leden absent; van rechts slechts 44 pCt. Men ziet dus, dat de minste belang stelling kwam van de zijde der r-.iaal- democraien, die tot de grootste spijbelaars hoorden." Maar dergelijke feiten verbergt „Het Volk" voor z'n lezers. 4 DAN DBOiJWCA NDIDATFN. De Vrijz. Deiu. Ko leratio ih den Kies kring -Hélder zal naast den tsgenwoor- tiigen 1 andbouwafgevaardlgde den heer Teenstra-, nóg een ïandbouwcandidaat stel len, die in Hóllands' Noorden bekendheid heeft. De Minister van Arbeid heeft een re geling tot steun aan do werkloozen ge maakt, waaraan we liet volgende ontlee- nen: Tengevolge van de groote werkloosheid in verschillende bedrijfstakken zullen aan de werklooaonkassen, waarvan de leden in die bedrijfstakken werkzaam zijn, zware eiscben worden gesteld, indien zij aan do werklooze leden de reglementaire uitkeeringen willen verstrekken. Aangezien verscheidene dezer kassen, die alle, of nagenoeg alle, op 1 Januari 1922 geen reserve meer zullen bezitten, naar zich laat aanzien, in het komende jaar uit haar gewone inkomsten (bedra gen der leden en 100 pOt.subsidie) niet aan hare reglementaire verplichtingen zullen kunnen voldoen, acht do regee ring het gewenscht, maatregelen te tref fen, opdat de werklooze leden niet van uitkeering verstoken zullen zijn. Zij heeft daarom tie 'volgende regeling getroffen De voor deze regeling in aanmerking komende vereenigjngen verstrekken van 1 Januari 1922 af uitsluitend uitkeerin gen aan hare daarvoor in aanmerking ko mende werkloods leden, wonendo in ge- kénen werden beschouwd, op 1 Januari 1922 alB uitgetrokken beschouwd blijven, tenzij zij na hun laatste uitkeering uit de werkloozenkas iu 1921 weder gedu rende ten minste 78 werkdagen loon arbeid hebben verricht in bet beroep waarin zij werkloos werden. Voor zoo veel die termijn op 1 Januari 1922 nog niet is bereikt, worden zij in 1922 we der reglementair rechthebbend, nadat die termijn van 78 werkdagen zal zijn be reikt. Voor de vereenigingen, genoemd in punt 7 sub 15,- geldt echter hetgeen te haren aanzien in het reglement der werkloozenkas is bepaald. De regeling geldt, naar de minister zich aanvankelijk voorstelt en voor zoo ver zij zich bereid verklaren daarvan gebruik te maken, voor de vólgende ver eenigingen 1. Alg. Ned. Diamantbewerkersbond, 2. Ohr. Vereen, van Diamantbewerkers, 3. Ver. van Israël, werklieden en han delsbedienden „Betsalel", 4. Ned. B,. K. Diamantbew.vereen., 5. Vereen. „De Ver- eenigde Schijvenscbuurders", 6. Neder- landscbe Vereeniging van Pabrieksarb., 7 Ned. Bond van Ohr. Pabr.- en Trans- portarb. (voor zoover betreft fabrieks arbeiders en glas- en aardewerkers), 8. Ned. B.. K. Pabrioksarbeidersbond „8t. Willibrordus", 9. Ned. Pederatie van ar beiders, werzaam in de voedings- en ge notmiddelen, chem. en fabriekmatige be drijven, 10- Ned. Ver. vaü Glas en Aarde- werkérs, 11. Ned. B. K. Bond van Glas- en Aardewerkers „God en ons recht", 12. Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, 13. Ned, Ohr. Metaalbewerkersbond, 16. Band Federalio van Metaalbewerkers, 16. Ned. Neutrale Bond van Metaalbew. e.a.v., 17." Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbewer- kersbond, 18. Ohr. Bond van Tahaksbe- meenten, dié verklaard hebben, hare medewerking,aan deze regeling te ver- werkers in Nederland, 19. Ned. Fed, leenen. Dit blijft gedurende het gebeele jaar 1922 van kracht, tenzij voor een bepaalde vereeniging door den minister voor het einde des jaars de regeling voor geëindigd wordt verklaard. De maximumbedragen, die door de on der deze regeling vallende vereenigingen aan hare leden per dag mogen worden uitgekeerd en dus tijdelijk gedurende 1922 in de plaats treden van de geldende re glementaire bedragen zijn voorloopig de volgende: gemeenten le kl.gehuwden en kostwinners f 2.85; ongekuwden, niet bij ouders inwonend f 2.15; ongehuw- den, bij bun ouders inwonend f 1.20; voor gemeenten 2e klasso zijn deze be dragen resp.: f 2.55, f 1.95 en f 1.05; voor een gemeente 3e kl. resp. f 2.25, f 1.75 en f 0.90. Ten aanzien van bet recht op uit keering gelden de bepalingen van de reglementen der wcrkloozenkassen, waar van de werkloozen lid zijn met dien ver stande, dat de leden, die in 1921 uitge trokken zijn geraakt, of als uitgetrok- van Sigarenmakers- en Tabaksbewerkers, 20. Ned. B. K. Tabaksbewerkersbond „St. Willibrordus", 21. Alg. Ned. Bond van Textielarb. „De Eendracht", 22. "Ned. Ohr. Textielarb. Bond „Unitas", 23. Ned. B. K. Textielarb. Bond „St. Lamber- tus", 24. Land. Fed. van Textielarb., 25. Ned. B. K. Zuivel- en Margarine- bewerkersbond „St. Antbonius van Pa dua". Deze regeling zal ook gelden voor de werkloözenkassc-n der Transportarbeidqrn, zij het met eeiiige wijziging, waarover de Minister nader zal berichten. De regeling kan door den minister in den loop van het jaar 1922 ook voor an dere vereeningingen van toepassing wor den verklaard, terwijl zij eveneens op grond van bijzondere omstandigheden in den loop van 1922 kan worden beëin digd voor één of meer vereenigingen, waarop zij van toepassing is. BESTEIJD1NG DEB WERK LOOSHEID. Do Werkverschaffingseommissie te Huizen heeft door de malaise en den vroeg-ingo treden winterstilstand in het zeevisscherijbedrijf en neventakken, reeds - nu de zorg van 200 werklooze gezins hoofden van hen zijn verschillende reeds „uitgetrokken" en de visschersbedrijfsei-* genaren der schuiten krijgen als niet» in-loondienst zijn,den, geene uitkeering^ van de Werklooskeidskassen. Do locale" commissie heeft derhalve als goede werk-'1 gelegenheid de doortrekking landwaarts in, voorgesteld van de Huizerbaveh, waar'* toe o.a. oen som van f 109.000 zal noo-5 dig zijn, waarin voor productieven ar- beidsverschaffing 90 pOt. bijdrage van Rijk en provincie gevraagd zal worden.' I let havenkanaal loopt dan door tot' de Huizer Gasfabriek en kan het cen-^, tralo aanvoerpunt voor 't Gooi worden. FONDS TOT STICHTING VAN EBNi EIGEN GEBOUW VOOB J „ST. RAPHAëL." v!i Maandag a.s. zal door den heer Jos.' Dekkers uit Groningen in de vergade- ring van den B. K. Bond van Spoor-', en Tramwegpersoneel „St. Raphael" te Utrecht, een op zijn initiatief gevormd^ fonds aan het hoofdbestuur worden aan-', geboden voor het stichten van een eigen' gebouw. t1 De vogel-chotera 'lit voitand met dei voorgekomen gevallen vian vragel-oholeral, in Drente heeft het Tweede KameaWd, dd heer Ter Hall "dien imlin. vam Landbouw,,^ varzcxïlït tijtMijik d>e gtoenis te sluiten vooon •eten -aanvoer "vop. goaizen uit Polen, VERKEER EN POSTERIJEN, i'j TREINVERTRAGINGEN. Nadat de treinenloop geruimen tijd uit stekend functioneerde, worden weer van' verschillende kanten klachten vernomen over belangrijke vertragingen in den' treindienst. Vooral in de avondaren schijnt die vertraging belangrijke afme tingen aan te nemen. Zoowel de treinea: uit de richting Amersfoort als uit Den Helder kwamen de laatste avonden ver, over den bepaalden tijd aan. De van de richting Den Haag komende tremen, moeten in verband daarmede dan weer tusscben Sloterdijk en Amsterdam ge-, ruimen tijd tegengehouden worden. Als staaltje van vertraging noemde men aan de „Tel.", dat trein 235 1.1. Zondag- avond, 35 minuten te laat liet centraal-' station verliet. Maandagavond arriveerde trein 22 ca. een uur te laat te.Amster dam. Dienzelfden avond vertrok de laat ste trein naar Botterdam in plaats van- 11.08 om ruim 12 uur des nachts van het centraal-station. Doch niet alleen in de avonduren, ook des ochtends vindt het verkeer vertra ging; zoo kwam Maandag de D-trcin van 8.35 uit Groningen ongeveer 50 mi nuten te laat te Amsterdam aan. 20 Zii werd mij een onophoudelijke smar telijke foltering. Zij bracht verkoeling lussclien mij en mijn vrouw, vernie tigde bet geluk mijner dochter, de'blij moedigheid van haar kiadsche jeugd en wierp een donkere schaduw op allen, die ooit met mij in aanraking kwamen. Mijn straf is zwaar en vree- selijk, maar zij is rechtvaardig, en ik heb ze verdiend. Van. allen echter, die door mijn schuld lijden, moet ik dien vloek trachten af te wenden, zoo veel als ik vermag; met angstige zorg vuldigheid bewaarde ik daarom het verschrikkelijke geheim in mijn schuld bewuste borst. Eerst als ik dood ben zal het aan 't licht komen. Buiten jou mag echter niemand op de ge heel© wereld weten, hoe zwaar ik ge leden en geboet heb. jij alleen, mijn zofon, jij weet daarvan, want jij ziet het dagelijks." "Hij legde zijn uitgeteerde hand op Roberts arm en zag hem vorschend in 't gelaat. „U hebt waarachtig geleden ais een mensch maar lijden, kan," zei Blunt met diepgevoeld medelijden. ja, jij was al die lange dagen: om me heen en dikwijls ook bij nacht. Jij hebt den kreet van mijn gemar teld hart vaajt genoeg vernQiuen. ïij, jij tenminste zult niet al te hard over mij oordeelen, als de wereld mij ook veryloekt," riep de grijsaard met be wogen stem uit en zag in gespannen verwachting op naar zijn jongen vriend. „Ik kan aan u slechts denken als aan een weldoener der armen en be schermer van verlaten weezen, mijn heer! Niets zal de herinnering aan 't vele goede, waarvoor mijn hart u zegent, 'uit mijn gedachtenis kunnen verdringen." „Heb dank voor die woorden, mijn jongen." De zieke grijsaard boog het kale hoofd en Robert voelde, dat twee tra nen op zijn hand vielen. En weer heerschte drukkende stille in het vertrek. Eindelijk verbrak de secretaris het stilzwijgen met de vraag: „Wat kan ik doen, om u mijn on begrensde liefde le bewijzen?" „Als mij de wereld veroordeelen zal, dan moet gij mij verdedigen, Robert. Wil je mijn wenscli vervullen?" „Ja, mijnheer, zoo goed als ik maar kan." „Gij kent de oude spreuk," ging de slotheer voort: „Achting is de grond steen der liefde." Mijn dochter Edith is mij ongetwijfeld met dezelfde liefde Loegedaan, als ik haar. Zal echter haar schuldelooze, kinderlijke ziel 't ver dragen kunnen, dat haar geliefde vader een haar achting onwaardige misda diger is? Zal zij niet mijn nabijheid vluchten? Zal haar mond nog als vroe ger het woord „vader" fluisteren? Zal zij zich niet met afkeer van. mij wen den.-, Jjj Voor alles moet dps, haar mijn schuld verborgen blijven, ver staat ge, Robert? Ik kan haar troos tende nabijheid niet missen, noch haar verachting verdagen. Houd mijn schan de verre van haar af. Zal je dat doen?" „Ik beiloof het." „Wil je deze belofte ach, het is geen mistrouwen, maar mijn va derhart vreest voor de liefde van mijn kind wil je in dit uitzonderingsgeval je belofte niet door een eed bekrach tigen?" „Kan u werkelijk slechts een eed tevreden stellen," vroeg Blunt. „Ja, die alleen. Ik bezweer je, vol doe aan mijn verzoek. Met dezen eed kun je mijn weldaden terug betalen." In den haard zonk de gloed nog die per en aan de vensters schudde de wind. Eindelijk sprak de jongeman lang zaam en verstaanbaar: „Ik zweer hetl" „God helpe je dezen eed vervullen! Laat me echter alleen. Ik kan je geen verdere mededeelingen doen, want ook voor jou moet mijn misdaad een geheim blijven." „Een geheim," riep Blunt ver baasd uit. „Ja, Robert, weet.... is h,et ge heim van Cozy. Dell." Y 'TIENDE HOOFDSTUK, ifM -Vj»..., Toen de secretaris tegen den nacht afscheid nam en op zijn kamer ge komen was, trokken de gebeurtenissen der laatste nren nogmaals aan zijn geest voorbij. Zoo dicht als heden was hij het merkwaardig geheim nog nooit genaderd en toch was het hem ook nu, een spook gelijk, op 't laat ste oogeublik ontsnapt, en hij wist nog minder daarvan dan vroeger. De slotheer had van een Schuld jegens de armen gesproken en het voornemen geuit Lot boete dezer schuld zijn geheele vermogen te offeren. 'Niettemin droeg Blunt kennis van een testament, hetwelk de zieke eigen handig geschreven, iu aanwezigheid van zij ix secretaris verzegeld cn dan in zijn schrijftafel weggelegd had. Blijkens deze laatste wilsbeschikking was Edith, de dochter uit Stillworth's eerste huwelijk, tJt ©enige erfgename van zijn geheele kolossaal vermogen benoemd. Moest door haai" de misdaad ver zoend en het geld aan de armen ge schonken worden Lang dwaalde de scherpzinnigheid van den secretaris in ledige veronder stellingen rond, zonder ergetis een be vredigende oplossing van dit raadsel te vinden. Met zachten vleugelslag wiekten de uren voort en de slotbe- woners IagÜtt bereids iu diepen slaap. Bhmt echter had nog altijd geen oog gesloten; zijn verhitte fantasie bedaar de eerst tegen den morgen en gunde hem enkele uren van onverkwikke lijker slaap. Toen hij na 't ontbijt zich in de eigenlijke bibliotheek begaf, was hij niet weinig verbaasd daar Frank Mor- daunt te vinden, die in een schommel stoel zat en zich met 't lezen van een brochure onledig" hield. Bij den eersten blik bemerkt© Blimt. dift dit boekje een exemplaar der ge dichten was, die Edith van hem ont vangen had. Zou Frank Mordaunt het gedicht van Edith zelf gekregen hebben?... Deze vraag schoot als een bliksem straal door Blunt's ziel, maar aan stonds stelde hij zich door een ontken ning gerust. Waarschijnlijk had Mor daunt zich een ander exemplaar aan geschaft wijl de komst van den dichter aanstaande was. Met moeite zijn ontroering belxeer- schend, schreed hij naar 't midden der zaal en sprak hoffelijk: „Ik vraag excuus, als ik u-stoor; maar Freule Edith heeft mij hierheen gezonden on> een boek uit le zoeken." - Hij ging Mordaunt voorbij en be gon vlak achter zijn rug onder de nitgesialde boeken te zoeken. „Gij stoort mij heelcmaat niet," ant woordde Frank, rekte geeuwend zijn armen boven 't hpofd, en hield daar bij het gedicht in de hoogte, juist als wilde hij opzettelijk Blunt's aan dacht daarop trekken. En inderdaad wierp deze snel een scherpen zijde- Kngschen blik op de brochure en her kende dadelijk Edith's exemplaar. Hoe was dat echter in Mordaunt's handen gekomen?.... Blunt had geen tijd daarover na te denken; nu kwam 't er op aan vóór alles rustig en kloek op te treden. „U schijnt wel veel belang in uw lectuur te stellen", merkte de secre taris met gemaakte onverschilligheid Op.; I „Ja; ik Jeps ecu aardig epos," „Ah, - een gedicht? Leest u graag gedichten?" „Ja, zulke wel." „Mag ik u vragen, hoe 't heet?."; „Strijd en arbeid". „O, dat is 't bewuste gedicht, waar van men onlangs bij 't ontbijt gespro ken heeft en waarvan de auteur liter komt!" En met prachtig gespeelde verba zing trad hij dicht op Mordaunt toe. „Ja, 't is dezelfde." antwoordde de ze boosaardig. „Dan kunt gij u inderdaad gelukkig noemen, mijnheer," ging de secretaris voort. „Gij hebt u daar een schat we len te. verwerven, waarom alle kas teelbewoners u benijden zullen." „Ja, werkelijk; 't exemplaar, dat ik bezit, moet ergens een onzaligen ver zensmid li li de handen gevallen zijn; want liet is afschuwelijk toegetakeld," zeide Frank Mordaunt. j „Hoezoo*'" „Hij heeft liet blanke omslagblad voor 'een sentimenteele" gevoels-uilstor- ting gebruikt." Bij deze woorden viel Frank Mor daunt schaterlachend in zijn stoel te rug. „Mag ik 't zien," woeg Blmit,-' schijnbaar geheel argeloos. s „0 zeker, hier, lees maar zelf." De secretaris nam het boekje aan en las uiterlijk kalm ofschoon de op winding hem dreigde te doen slik ken, ieder woord, dat oorspronkelijk maar voor de oogen van céne bestemd was, luid en duidelijk op. Toen hij geëindigd had, vroeg hij minachtend: .(-Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1