„ONS BLAD" f®" - BINNENLAND. bureau: hof 6, alküaar. - telefoon: stifno!^433 zaken doen. landbouw en ïissgmehm, qrde ii mm. binnenlandss!! ÜEgJWS. lief g|@!a©isn irae co&y dell No. 356 MAANDAG 12 DECEMBER 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. 1 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkeregei meer f 0 25; Reclames per reget f 0.75; Ru ^riek „Vraag en aanboo" bij voor- J uitbetaling pc; plaat ig f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 40' f 200,—, f 100,—, f GO,—f 35,—, f 15,- Mercurius, de God van den handel slond reeds in de oudheid als weinig kieskeurig bekend. Beter gezegd, zoo- honger in dat land en de fabelachtige laridsch orgaan van Zeelieden een be schrijving van een bootwerker, d'e zoo pas uit Rusland was teruggekeerd en daar de ellende had gadegeslagen. Hij gaf een beeld van den ontzettenden lang de wereld bestaat, heeft het als een onomstootelijke waarheid gegol den, dat met een nauwgezet geweien znoeilijk handel valt te drijven. Daar mee is natuurlijk niet gezegd, dat. wie in den handel zijn brood ver dienen wil, het zevende van de tien geboden moet schrappen. De voorbeelden van eerlijke hande laars zijn gelukkig nog- talrijk. Maar wat niet te ontkennen valt is, dat een handelsman meer dan iemand anders in de voortdurende verleiding is om zich zelf teil koste van anderen te bevoordseleoeen verleiding, die in de oorlogsjaren ontzettende afmetin gen heeft aangenomen. Om nu de goed willenden in den strijd tusschen geweten en winsthon ger tc stalen, is als natuurlijk middel niets krachtiger dan een zuivere- pu blieke meening, die woeker en zwen del veracht en een Overheid, d'e zeil' m eerlijken handel en wandel voort gaat. Daaraan heeft echter de laatste jaren lieel wat ontbroken. Toen de financiën der openbare kassen in het oügereede raakten, werd in liet buiten land vooral vaak naar middelen gegre pen, die voor de publieke zeden ver derfelijk moesten worden' genoemd. Er ger was nog dat men in landen, waar men niet direct van den oorlog liad geleden en waar toch de wetgeving moest geacht Tvordeu. op Christelijke beginselen to zijn gebaseerd, prac- üjken toeliet, die ten hemel schreiden. Wij herinneren aan de verbranding van groote katoenvoorraden in de Ver- eenigde Staten, loon na den wapenstil stand de prijzen daaldenaan het verbranden van gvoote nia'isvodrraden in Argentinië wegens te grooleu oogsl en gebrek aan steenkolen, enz. Zulke .verwoestingen van wat de na tuur hier in overvloed geett. terwijl er elders groot gebrek aan bestaai, zulke economische doodzonden had den streng gestraft dienen te worden in plaats, dat zij van hoogör hand ge duid, misschien wel aangemoedigd werden. Wat echter nu uil Cuba gemeld wordt, gaat alle perken te buiten. De misrekening van speculanten in suiker heeft reeds lang tot jammer lijke financieele operaties geleid. De regeering van Cuba, voor welk eiland dit artikel een der voornaamste pro ductiemiddelen is. schijnt nu van plan te zijn tot een maatregel over te gaan, welke zelfs in de oogeu van beurs mannen zwendel op groote schaal ge noemd moet worden. Er is n.l 'n wc.te- ontwérp ingediend om 1.2'JO.OOO ton uit den ouden oogst over le nemen en èize te vernietigen of otibrnikbunr le mallen, om zoodoende den wereldvoor raad te verminderen en de vraag naar „nieuwe oogst" levendiger te maken, wat zeggen wil, de prijzen voorCuba- suiker te doen stijgen. De eigenaars zullen worden schadeloos gesteld te gen 2 cent per pond, terwijl de mid delen voor deze operatie zullen ver kregen worden uit een belasting van 20 cent per ton op suiker uit den nieuwen oogst. Dezer dagen lazen wij in een Neder- prijzen, welke voor de nog schaarsch aanwezige artikelen werden gewaagd. Voor een pond suiker vroeg men 100.000 roebel. En In Cuba stelt de Regeering voor twaalfmaal honderd duizend ton suiker te vernietigen. Is het wonder, dat onze samenle ving niet op orde komt, wanneer lei ders van volken in zulke zwendel- practijken voorgaan? NIEUWE AAkDAPPELSOORTEN VOOR DE TOEKOMST. Daar de aardappel een der onmis baarste voedingsmiddelen is en te vens belangrijk als grondstof voor de aardappeimeelfabrikage in de Veen koloniën en voor andere industrieën, is liet van 't grootste gewicht, voor den verbouwer zoowel ais voor den verbruiker, dat de productie van dit nuttige gewas zoo hoog mogelijk worde opgevoerd èn door selectie van de bestaande oude soorten èn door het aankweeken van nieuwe, betere. Het is een onrustbarend verschijn sel, dat zich dit jaar bij de meestge- teelde soort in ons land, den Eigen heimer, in erge mate een teruggang vertoont. Daarom is het gev/enscht nieuwe soorten te zoeken, welke ook zon der voortdurende grondverwisseiing, haar goede eigenschappen jarenlang behouden, zoodat, als de aflevering van den Eigenheimer blijft aanhou den wat een ramp voor den aard- appelboüw zou kunnen worden een nieuwe betere variëteit zich voor de oitde gedegenereerde in de jtlaats kan stellen. In de „Kampioen" nu meent n:en dien plaatsvervanger te hebben ge vonden, waarom het ons bij uitstek nuttig voorkomt, hierop de aandacht të Vestigen. Deze soort, in 1911 ge kweekt van Thorbecke en Fransclien en in 1918 in den handel gebracht, vraagt goede gronden en een ruime bemesting. V/at ze bij aanbouw on der gunstige omstandigheden ver mag, blijkt uit het feit, dat de op brengst van een perceel land groot 0.57 H.A. 29400 K.G. was per y2 IT.A. berekend bedroeg dit dus ruim 25.000 K.G. of ongeveer 360 H.L. a 70 K.G. Het gemiddelde zetmcel- gehalte was 18.7 pCt. of 465 gram. Nog om andere redenen verdient de Kampioen alleszins aanbevelingzijn duurzaamheid tot laat in het voor jaar en niet het minst zijn uitstekende smaak maken hem geschikt voor de comsumptie ook als fabrieksaardap pel is hij een aanbevelenswaardige soort wegens zijn hoog zetmeelge- haite. Kampioen is een middelvroege soort ongeveer met den Eigenheimer rijp. Ook aan een nieuwe vroege soort schijnt behoefte te wezen, wejke even als de Eersteling voor vefling en marktverkoop zou kunnen dienen. Hierdoor schijnt meer en meer de „Ideaai" de aangewezene te zijn, welke in 1909 uit een Engefsche soort Epicure en Franschen gekweekt en in 1917 in den' handel gébracht werd en die zich evengoed als de Eersteling voor vroegen export leent. De vorm is langwerpig ovaal, iets platter, met vlakke oogen. De qualiteit is uitste kend, indien ze op geschikten bodem wordt geteeld. De tijd van rijpheid is maar weinig later. Wat de duur zaamheid betreft, deze is uitstekend en in natte jaren overtreft ze hierin verre de Eersteling. Voor telers weike voor de veiling verbouwen, is de Ide aal dan ook zeer aan te bevelen, daar de opbrengst zeker niet geringer is en de prijzen minstens even hoog. Voor velen die vermoeden dat van de fabrieken in de komende jaren geen heil is te verwachten, doch dat men speciaal op den consumptie- handel zai zijn aangewezen, is de „Enorm" een zeer geschikte soort Deze werd in 1911 in den handel gé bracht maar eenigszins op den achter grond gedrongen, omdat het zetmeel- gehalte niet voldoende was voor de fabrieken. Nu echter blijkt het een der gewildste aardappelen voor den; consumptie-export te zijn, evenals, de hier weinig verbouwde Industrie, een soort van Duitschen oorsprong. In vorm en kleur komt ze hiermee overeen, doch is begin September reeds rijp, terwijl de Indische een late soort is. De opbrengst was pl.m. 18000 K.G. per H.A., het zetmeel- gehalte 15.4 pCt dat is 400 gram. Enorm is minstens even goed als Industrie en wordt in België zeifs wel Hoilandsche Industrie genoemd om haar vroegere rijpheid is ze zelfs boven de Industrie te verkiezen biadrolziekte, waardoor deze laatste dikwijls sterk wordt aangetast, komt in Enorm niet voor. Vurigheid treft men zelden aan. De staking In de Metaal-industrie. De houding der R.K. werkgevers. In „Hef Palrooiisblad", «ofJSóesi orgasm der Algemeene R.K; Werkgevers-vereeili- ging, vinden -we omtrent de onderhande lingen in d-en Bedrijfsraad van -de Metaal- Industrie (B. M.) een rela-as, waaraan we het volgende onlleenen. Op 24 October toen over het alge meen de verlaging ook bij de R.K. werk gevers wel. was aangekondigd, d'och nog piet was doorgevoerd wendde Prof. Aengener.t, voorzitter van don. B. M. en' twee leden der K. IC. W. V. pogingen aan, om alsnog over deze loonsverlaging tc on derhandelen tusschen de R.K. werkgevers en de R.K. en Glir. Metaalbewerkersbon den. Zeer uitdrukkelijk is er tegenover ProT. Aengenent en tegenover beide leden op gewezen, dat deze onderhandelingen geen resultaat zouden kunnen hebben, omdat de R.K. en Chr. vakbeweging z.oo nauw verbonden was aan de socialistische, dat zij toch niet meer in slaat zou zijn, zelf standig een standpunt te kunnen innemen, oo-k al zou zij liet principieel willen. Er werd otp gewezen, dat, hangende -de slaking geen enkele mc'taalbewerkersixmd eenige concessie zou willen dóen, omdat zoo'n concessie gelijk zou slaan met de erkenning van ongelijk, wal betreft het verzet tegen de loonsverlaging. Prof. Aengenent ontkende dit voor wat den R.K. Metaal,bewerkersbond- be treft (met allen klem en deelde nog me de, dat de 'heer van Rijzewijk, voorzitter van 'het R.K. Vakbureau hem (Prof. Aen genent) had medegedeeld, dat de verbit-1 lering der arbeiders niet zoo-zeer betrof dragen is. de loo-nsverisging zeiI' ais wel liet niet-ple- gen van" óverleg. Deze o-mstandigïiedeii al leen hadden hel R.K. Vakbur. bewogen al len steun (Inoree] cn financieel) aan de stakende metaalbewerkers te geven. Zoo de R.K. werkgevers bereid zouden zijn, om de loonsverlaging 'ilians niet uit lo voe ren en eerst daarover te onderhandelen, zou het R.K. Vakbureau den R.K. MelaaJ- bewerkersbond geen steun verleenen, wan néér. die onderhandelingen eventueel niet tot eanig resultaat zonden geleid hebben. Deze stellige verzekering ward dert vol genden dag 25 October, in Restaurant Terminus door den heer d-e Bruyn her haald .tegenover den Z.E. heer Pastoor P. C. van Aken, Geestelijk Adviseur der werk gevers en de beeren Meyer en Korten- ii ernst, bestuursleden der R. K. W. V. en later nogmaals op 2G October in 't bijzijn o.a. van den Z. E. heer Geestelijken Ad viseur van den Mefaalbewenkersbond en den heer Veiheyén. Na dan té hebben uiteengezet hoe de Katholieke en Christelijke werknemers de onderhandelingen iradhtten over te bren gen naar de combinatie van samenwerken de metaalbewerkers, wordt als oorzaak van het s'truikeleh der onderhandelingen genoemd de bespreking van liet accoun tantsrapport omtrent den toestand in de industrie. De Ohristelijken wilden aan een bespreking van dal. rapport niet aan. De R.KMela al-bewerkers! vond was in princi pe 'bereid- het rapport te hespreken, doch zag in die bespreking geen praetisch nut, daar zij 1e kennen gaven:, „gesteld da't wij hier tot het besluit komen, -dat loonsver laging gemotiveerd is, dan kunnen wij praclisch loch niet meewerken aan dazen maatregel1:" Daarop constateert de voorzitter, dart liet onder deze omstandigheden toch geen nu't heeft hei rapport le bespreken en zoo gaat de B. M. uil elkaar zonder dat over hél Tap-port een woord' is gerept. Het Patroonsblad' wil ten slofte nog vastleggen de volgende feilen: le. De onderhandelingen zijn niet doof de werkgevers, doch door den R.K. Me- laal'bewerkersbond verbroken. 2e. de combinatie der Mctaalbewerkers- bonden bestond Teeds, voordat de R.K. 'werkgevers de loonsverlaging aankondig den, en zou in elk geval ontstaan zij-n als een-heidspvnV tegen -den Mélaal'hood- 3e. de bereidwilligheid tot onderhande len was bij de werkgevers geen sclhijnver. tooning. Het tegendeel was waar; de R.K. arbeiders maakten van den B. M. een pas kwil. 4e. Er i,s geen sprake van, da't na de laatste vergadering van den B. M. het nog te verwachten was, dat er opnieuw in den B. M. gesproken- zou worden. UIT DE MIJNINDUSTRIE. Het hoofdbestuur van den Algem. Bond van Christelijke mijnwerkers, ge vestigd te Heerlen, heeft aan de contact commissie voor 't mijnbedrijf een uitvoe rig schrijven gezonden, waarin bezwaren worden ontwikkeld legen de in de ver leden week gehouden vergadering der contact-commissie door de directies aan gekondigde beslissingen. Hel hoofdbestuur verzet zioh vooreerst tegen de reeds voor een bepaalde groep mijnwerkers toegepaste loonsverminde ring sedert i November i.I., welke ver mindering adressant in strijd acht met de bepalingen van de gekiende loonregeling. Verder wordt aangedrongen o-p handha ving van de bestaande regeling voor de vergooding van scoorkaarten ten behoeve van mijnwerkers, die van arbeidstreinen moeten gebruik maken. Wordt deze ver goeding ingetrokken, dan zullen de mijn werkers uit Maastricht en Roermond plm. 35 per maand schade lijden, het geen door hen, zegt adressant, niet te Mei de bedoeling van de mijndir.eclies, om aan de in Duitschland -wonende en op Nederlandsche mijnen werkzame arbei ders, na I Januari -geen dtiurtetoesiagen meer uit te betalen, zou -het hoofdbestuur van dén Ghf. Bond alleen kunnen instem men, indien de ingehouden toeslagen door de mijndireclies zouden worden gestort in een fonds, waaraan door de contact commissie een nadere bestemming ware te geven. Plet gevaar zou anders ontstaan, dat de mi-nder'betaalde Duitsche werk krachten bij de inheemsohe werden achter gesteld. Wat de uitzonderingspositie van de Domaniale Mijn aangaat, daarover zal hel hoofdbestuur met de beirokken directie confereeren. I-razake de voorgestelde intrekking van den 6-ureradienst oo Zaterdag, verklaart het hoofdbestuur van den Chr. Bond zich niet genegen tot medewerking daartoe. De tnaandelijksclie productie wordt z.i. door die dienst niet geschaad, terwijl de ver korte dienst op Zaterdag van groot be lang is voor de Zondagsrust en een be hoorlijke Zondagsviering. EEN KATHOLIEKE VROUW AAN HET WOORD. Mevr. D. CuypersPovel te Roermond schrijft in de „Limb. Koerier" over 's lands defensie. Zij wensoht vrij te zijn in eigen kuis. „Wees op uw vierkanten meter eon koning,mensch, durf te leven In Nederland ligt het veel aan ziek zelf, of men durft te leven: onder kot spilleleen van „Onze Wilkelmien" is ket keter dan vraor ter wereld. Wij zijn klein en frank en vrij. Waardeeren wij dat wel genoeg? Zij, die derven, leeren waar deeren; zij, dis lang genoten kobben, zelden. De schrijfster acht het noodig, dat men ziek daarvoor geldelijk opofferingen getroost. Er zijn er ook onder ons, (tin „Alles afschaffen, koelemaal geen, ver dediging." En wat dan, als een ander u aanvalt? „Dat doet hij niet," z8gt men, „want (dat is diefstal en dan zou een grootore ons komen keipen." - Gelooft ge dat? Die grootere zal gele «ijn om zijn leven te wagen, omdat wij ie idoalis isch of te lam'endig waren om het zelf te doen! Het 7e gebod kent vrijwel iedereen; maar wordt daarom niet meer gestolen? Dit zou gelijk staan met een rijwiel op de stoep te laten staan en niet he- goada en ket kinderhart vervuld van op roer zo. gedachten. - '-R een internationaal communis tisch fc! voor -wagen van school en op voeding, ;i aan een in dat blad opgenomen artikel, dat door „het orgaan der commu nistische partij in Nederland" vertaald werd, is het volgende ontleend: Verci r moet de opmerkzaamheid der kinderen ook gevestigd worden op den strijd, dien zij op school te voeren hebben. Juist de schoolstrijd is de moeilijkste, en tegelijk een heel belangrijke. Daarbij gaat het s-leehts zelden zonder scherpe conflic ten met de onderwijzers en leeraren toe. Het eerste aanknoopingspunit is ook -hier het propagaiwia-werk. „Der. Junge Genose'* wordt verkocht, er wordt voor de kinder groep geworven. Het schoolonderwijs met zijn geheele contra-revolutionaire strekking zal vaak conflicten met de communistische opvatting i-n het leven roepen en rijkelijk stof bieden. Er zijn genoeg gevallen be kend, dat enkele -leerlingen en geheele klas sen tegen reactionaire onderwijzers in op stand zijn gekomen en dikwijls met succes. Maar dikwijls zal 'het voorkomen, dot de kleine rebel aan het kortste eind trekt en zich voor de almacht moet buigen. Dan moeten wij hem ondersteunen en hem er over heen helpen. Vóór alles moeten wij verhoeden, dat -hij er door ontmoedigd wordt. Men moet niet den indruk wekken, dat hij in onze opdracht handelt. Alles wat hij doet, doet hij voor zich en zijn school kameraden. Het verantwoordelijkheidsge voel in den strijd is uiterst waardevol voor de opvoeding tot strijders. Dit citaat is voldoende om den aard, de manier en den toeleg van deze propaganda onder en door de kinderen te -kenschetsen, en te brandmerken tevens. Zoo vroeg mogelijk willen deze „hervor mers" der maatschappij beginnen met de kinderen tot rebellen te maken en hen reeds op de schoolbanken te leeren gehoor zaamheid te weigeren en in opstand te komen. Cynischer kan liet wel niet, schrijft hel „GentT." „En een afschuwelijker wijze van opvoe-. diing en karakter-vorming is moeilijk denk baar. Hel is de oude strijd om de ziel van het kind, waarin het ongeloof en de revolutie hun hoogsle Iroeven uitspelen en voor geen middelen terugdeinzen om -het spel 1e win-, nan, ook al gaat het kind als kind eraan te gronde." DE ZEGELWET. De Vereeniging van handelaren te Gro ningen, tot de overtuiging gekomen, dat hot reeds door de Tweede Kamer aange- namen ontwerp tot wijziging en aanvul- nomen ontwerp tot wijziging en aanvul- bedreiging beteekent voor den handel, hoeft zich met een adres gericht tot de Eerste Kamer, teneinde te verhoeden, dat grijpen dat het op een gooden morgen dit ontwerp tot wot wordt verheven, verdwenen is. Zij is van meening, dat niets onbeproefd Mevr. Ouypers-Povel ziet er geen heil in, als we onze eentjes blijven tellen en onze boterhammen eten in den waan, dat we dit wel altijd kunnen blijven doen en ze wijst mesr bijzonder op het Belgische gevaar voor Zuid-Limburg en Zeeuwsch- Vlaanderen, waartegen icaii zoo beleefd is ons te Brussel onafgebroken te waar schuwen. OM DE ZIEL VAN HET KIND. Het communisme tracht in zijn revolu- ttennair drijven ook de kinderen voor zijn wagen te spannen. De schooljeugd reeds moet worden „be werkt" en opgehitst ter wille der propa- moet worden gelaten om deze fiscale dwa ling te voorkomen. De voorgestelde belasting van elke kleine zending met f 0,25 zal voor den -tus3chenhandel en den kleinhandel vér strekkende gevolgen hebben. Voor kleine winkeliers zal zij zelfs oen nekslag kun nen worden. Li hot adres wordt betoogd, dat eek de vrachtbrieven, betrekking hebbende op kleine zendingen, van zegelrecht b-3- hooren te worden vrijgesteld. Bij een voorloopig onderzoek, ingesteld bij een 20-tal willekeurig genomen firma's te 's-Gravenhag?, is geblek?n, dat deze jaar lijks een 800,030 tal vrachtbrieven ten be- FEUILLETON „Wat moet die rijmelarij uitdrukken?" „Het gevoel van een dichterlijk ge moed", antwoordde Mordaunt met lo-erimden blik. „Nu, dun vind ik gevoel noch poëzi/e daarin uitgedrukt. Of zijt ge misschien zelf de schepper van deze mislukte uilstorting? Ik houd 't welhaast niet voor m-o-gelijk, doch. „Ik? Neen, waarachtig niel." riep Mordaunt in de hoogste verwondering uit. „Des ie beter voor u," hernam Blunt sarcastisch. „Ieder mensch heeft zijn zwakheid, en zoo kan 't wel voor komen, dat een anders erg prozaïsch uian een dichterlijke aanblazing meent 'e ontdekken en dan de dwaasheid be gaat slechte verzen te maken. Ik ben dan ook zoo vrij u aan te raden dit vers schielijk van het omslagblad te verwijderen, anders kunt u nog onder verdenking komen de maker daarvan te zijn." Lachend maakte Robert Blunt een buiging en verliet de bibliotheek. Mordaunt zat een wijle roerioos. De tegenstrijdigste gevoelens bewerkten elkander in rijn binnenste. Hij had Jen secretaris een val gezet, om hem daarin als den geheimen gever van gedicht >iaa. Edith, vajjgeji en het was mislukt. Na lang overleg gen, hoe hij 't beste deze zaak zou kunnen oplossen, stond hij eindelijk op, stak het boekjja in den zak en hij verwijderde zich uit de bibliotheek. Blunt echter had, aanstonds nadat hij Mordaunt verliet, Edith willen op zoeken; maar deze was niet le spre ken, wijl zij zich bij IJelene Mor daunt bevond. Hij begaf zich mis moedig naar zijn kamer, wierp zich in zijn stoel en wachtte verlangend op het oogenblik, dat hem tot Editli en tot opheldering met haar zou bren gen. Zoo had hij misschien een kwar tier gezeten, toen zich buiten 'n licht kloppen deed hooren. Op zijn „bin nen" opende zich de deur en de arts slond voor den secretaris. Eindelijk tref ik u alleen. Reeds sinds gisterc-n snak ik naar deze ge legenheid," zeide dokter Maas. „Wat wenscht u, doctor?" „Mijn beste Blunt, ik weet wel, dat de natuur mijn haren den verdachten schijn gegeven heeft, waarmee de zonnegod iederen morgen zijn vurig vierspan door Aurora's poorten jaagt. Gij echfer, hoven alle"voörö'oi-deei ver heven, schenkt mij de eer van uw vriendschap." „Hier in dit huis is dat waarlijk geen eer, beste doctor." „O zeker, ik ben er zeer gelukkig door. Was ik maar half een man' als gij, beste vriend, ik zou 't dien. schurk van 'n Mordaunt in zjjn gezicht zeggen, wat ik thans achter zijn rug brom, dat hij even zoo mkt verdient de gemaal dei' schoone, lieftallige freu le ÉdiLh Bi .worden, als ilt. jva&rd ga- j weest ben, haar grootvader te zijn. Op mijn eerewoord, Blunt, gij zijt de eenige rechtschapen, eerlijke man, d'e ik in langen tijd ontmoet heb. Ik weet, overal heb je narrenmaar ik dwaal af vau de reden van mijn bezoek, mijnheer Blunt." Hij hield op, keek verlegen rond. trok aan de vleugels van zijn on berispelijke das en herhaalde tweemaal achter elkander: „BluntI" „Nu hoor ik al voor den derden keer mijnen mij zeer goed bekenden naam," merkte de secretaris op. „Mijn beste, het is een uiterst teere. het is een zeer delicate aangelegen heid die „Neem toch plaids," sloeg Blunt voor. Maas liet zich dadelijk op een stoel neervallen. „Toon me nu uw vriendschap, mijn heer Maas, en beken mij openhartig wat u scheelt." „Dat zal ik ookik ben verliefd." „O, nu begrijp ik alles," lachte de secretaris. „Gij hebt om de hand uwer har te- koningin gevraagd en 'n blauwtje ge kropen „Niet gevraagd, maar ik wouik ben een nar met een vuurroode pruik en zal bij een dame met smaak nooit geluk hebben. Zoo een zal hoogst waarschijnlijk geen Adonis of Apollo in mij ontdekken." „Nu, dan een Croesus/beste Maas; laat toch die uiterlijkheden weg! Een jonge dame met geest en gemoed zal over uw roode haren heen in uw hart tSB». mJlSS.il ?ïi 4id SggWBBl ia jbip. geheele goud-waarde begrepen, dan. wees gerust, dan zal zij hare hand niet weigeren." „Blunt, ik wil geen vrouw, die mij out 't geld trouwt. Mijn rood hoofd slaat mij overal in den weg. 't Was 't besle mij zonder hoofd aan haar voor te stellen." „Dat weet ik nu werkelijk niet te bereiken." „O, gij begrijpt mij niet. Ik bedoel, een andere, 'n goede middelaar moet mij 'n. aanloop bezorgen, haar wellicht iets goeds van mij bijbrengen cn dooi de mooie vergelijking met goud en vlammen den onaangenamen indruk van mijn roode haren verzwakken." „Dat denkbeeld is niet kwaad; hoe zal ik u echter kunnen helpen? Ik ken de dame van uw hart niet en dan nog: zij slaat in ieder geval boven mij in stand." „Gij kent ze bijzonder goed." „Wie is zij dan i „Lady Edith Stillworlh!" Blunt hield slechts mei moeite zijn verbazing terug. „Gij alleen kunt mij helpen," ging de schuchtere dokier voort „gij zijt oppermachtig op de plantage; in het kasteel, in de familie gij ver moogt met name zeer veel op freu le Edith, die al lijd slechts met de meeste hoogachting van u spreekt. Dierbare vriend, help me toch tut de klem wees gij mijn voorspre ker! Of is 't u liever; dat die Mor daunt haar trouwt?" „Neen, neen, ik wil graag alles doen om haar aan dien man te ontrukken," liep, dt^secj£ta,rjs hcfjjA uij, fiijtar voegde, zich matigend, er tamelijk koelbloedig aan toe: „Wat gaat het mij tenslotte' aan? Voor mij kan het eender zijn wicn juffrouw Edith trouwt." „Maar mij is dat lang niet eender," nep de kleine dokter geheel buiten zich zelf. „Ik zou wanhopig worden als ik dat schoone, edele wezen opge offerd zag aan zoo'n creatuur, als die Mordaunt er een is." „Ik wil u graag helpen, als ik kan," hemam Blunt en schreed dan de kamer op en lieer. In zijn trek ken spiegelde zich een ontzaglijk zie- leleed af. „Ik zal met haar praten," besloot hij in zijn binnenste, „ofschoon ik weet dat zij niets voor dit mannetje hier geeft: maar ik zal dan toch ze ker hooren, of zij Mordaunt liefheeft." Dan reikte hij den kleinen dokler de hand en sprak met warm gevoel: „Als ik in staat ben freule Edilh ten uwen gunste te stemmen dan zal geen ander dan u heer op Cozy Dell worden „Blunt", riep de kleine dokter be geesterd en schudde de aangeboden hand van den secretaris met storm achtige hartelijkheid: „hadden onze hoogere kringen inplaats van haar af geleefde zonderlingen, mannen als 11 zij zouden beter worden en een nieu we, edeler generatie voortbrengen l" Met gloeiende wangen cn stralen de oogen verliet hij de kamer van zijn nieuwen vriend. Nadat de schreden van het man netje in den corridor weggestorven wajfeij, zopk. Bl.ujit uitgeput ia een stoel en bedekte 't gelaat met beide handen. „O, ik dwaas" mompelde hij „Hoe kon ik ooit mijn blikken ophef fen tot haar. die onbereikbaar bo ven mij staat? Ik mag niet eens mijn mond openen om liaar mijn reine, on baatzuchtige liefde le bekennen. Ar moede en nederigheid zijn miiu bit ter erfdeel I" ELFDE HOOFDSTUK Langzaam en donker zonk de dag. Sinds zijn onderhoud met dokter Maas had Blunt bijna 't grootste gedeelte van zijn tijd in de oude bibliotheek! doorgebracht, maar toch geenerlei weldoende afleiding voor zijn droeve gedachten gevonden; want de zieke grijsaard toonde zich droef gees li ger dan gewoonlijk en verbrak met geen syllabe zijn drukkend stilzwijgen. Slechts bijwijlen meende Blunt le be merken, dat de blik van den slotheer doordringend op hem rustte. Toen Blunt zich bespied wist en verwonderd naar zijn meester omkeek', zonk deze weer in zijn gewone, starre rust terug. Het werd geheel donker en de maan 'sleeg langzaam aan 't firma ment. Nu stond de secretaris op en verliet de kamer. Hoe zou hij ge troffen ziin geweest, als hij liad ge zien, Avat de oude heer na zijn weg gaan deed! r Met bevende, onzekere becnen na-< derde de zieke de schrijftafel, aan welke de secretaris het grootste deel van den namiddag gewerkt had en opdejiwierp dp djyy. liggende papist*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1