8 -- - „ONS ULAÜ" p»— mm Eft ARBEID, 'BINNENLAND FEUILLETON No. 358 WOENSDAG 14 DECEMBER i 14e JAARGANG NOORD Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Bureau: HOK 6, ALKMAAR Telefoon: t3S8EiïF&433 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanboo" bij voor uitbetaling pe: plaat; ng 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 5QO,—f 400,—. f 2Q0,—f 100,—, f 6Q,—f 35,—, f 15,-f p&nUfóiËiirAiR£ KRÖMËK. Leekèrirechtspraak. Prin- cipieele dienstweigeraars. Het Dienstplichtontwerp. ociahsatie- en medezeygen- schap-amendementen. Minister Ruys had een nieuw artikel in zake tie rechtspraak voorgesteld, omdat er bezwaren waren gerezen, om de Raden van Beroep, weike belast zijn met de be slissing van geschillen die uil de sociale ftelgeving voortvloeien, ook te belasten met de geschillen die uit de vrijwillige ver zekering voortkomen. Deze geschillen zou den bij den burgerlijken rechler tliui» be- hooren. Het nieuwe artikel opende dan ook slechts de deur om den gewonen wetgever Ie laien bepalen of leeken aan dc rechtspraak zullen deelnemen. De heeren Sasse van IJsselt, Beumer, van Rappard en Visser van IJzendoorn vreesden echter van de nieuwe redactie nieuwe geschillen. Ophieuw verscheen nu Mgr. Nolens len tooneele en ofschoon niet van heeler l.arle, stemde de Minister er in toe, dat deze tweede kwestie tot de vol gende week werd aangehouden. Met deze toestemming was de lcekcn- rechtspraak voorloopig opgeschort. Bij het hoofdstuk Defensie, staken de an i-militair is tische neigingen den kop op. Een amendement der S. D. A. P., om art. 180 te schrappen de verplichting voor alle ederlandèrs, daarloc in slaat, om mede te werken lot handhaving der onafhankelijkheid van hel Rijk en lot ver dediging van zijn grondgebied - bracht licl lot 17 uitsluitend roode stemmen. Dz Regeering nam oen amendement der S. D. A. P. over. dal. gewijzigd, als volg! luidt: Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernsiige gewe tensbezwaren vrijstelling van den krijgs dienst worot verleend. Hiermee is dus in de Grondwet neergelegd de overtuiging, Cal aan principicele dienstweigeraars geen militaire diens! mag worden opgelegd. Het ligt, naar minister Ruys mededeelde, niet in de bedoeling der Regeering de op dezen grond vrijgestelden voorhospitaal- werk. enz. te gebruiken, wei zullen, zij lmiien het léger in het belang van hel land werkzaam .gesteld .worden. De heer K-ofllie.k, hiérmee nog n.iet vol daan. wilde in art. 180 alleen de ver plichting om het larid te verdedigen op leggen aan de Nederlanders, die daartoe „lichamelijk en volgens hun geestelijke ge zindheid in staat" zijn. Deze begripsom schrijving was Ie ruim en heeft het slechts tot 14 stemmen gebracht. Bij de verdere behandeling van het nieuwe Dienstplichten'werp verklaar le d: lieer De Muralt, namens den Vrijheids bond, dat zijn fractie het ontwerp, zoo- sis het daar lag, niet kon aanvaarden. Aan. het slot zijner redo vroeg spr., of da minister bereid is, het contingent (in het ontwerp 19,500 man), tot 17,600 mat. to verlagen en dit ontwerp geneel los te maken van de eigenlijke organi- aalieplannen. Zoo ja, dan zouden Je Vrijheidsbondsr.3 zich met htet voo-.:el ktnnen vereen'g n Zoo uie', dan ."oudui de Vrijheidsbonders niet ver Ier naa de discussies deelnemen, daar zij dan dit ontwerp zouden beschouwen all het re- r.'ltaavan een 'afspraak tusschen den minister en de r?ehtorz:jde. Tot het con tingent van.. 17,'lOl man kwam spr. ioor bet contingent in de wei-Colijn (23,509 man') te nemen, met inachtneming van do omstandigheid, dat da diensttijd in oe«e wet elf jaar er in het ontwerp vijftien jaar kelraagt. Üit de redo van don heer K. ter Laan, als woordvoerder dor o ca'i te i valt aan De heer Marohant kon met het amen dement vrede hebben. David Wijnkoop wilde er niets van we ten. Medezeggenschap? Geen kwestie van, de arbeiders moeten volgens dien heer, alles te zeggen hebben, Het socialisatie- amendement werd verworpen met 55 te gen 13 stemmen, die der S. D. A. P. en. van v. d. Laar, en het medezeggenschap- amendement met 57 legen de 13 hiervoor genoemde stemmen. te stippen, dat hij uit de ter griffie I de medezeggenschap der organisaties in gedeponeerde geheime mededeeling om- j het beheer van een gelieelen bedrijfstak, trentde totaalkosten van Let orgini-ati - 11 1 1 1 1 1 plan, deze onthulling deed, dat het eind- cijfer 106 millioen gulden bedraagt. In een motie vroeg deze afgevaardigde den Minister een nauwkeurige berekening van de totale kosten, zoowel die voor ééns als voor de jaarlijksche uitgaven aan de Kamer te overleggen; voorts een nood wetje voor de lichting 1922 in te die nen en ten slotte in afwachting van de vervulling van beide wenschen de discus sie over dit ontwerp te schorsen. Aan het einde der discussies over artikel 27 komt deza motie in stemming. Woordvoerder der Kctlo'ieko fractie was bij die gelegenheid, do heer Deckers. Hij bracht den Minister hulde voor zijn voorstel. Van vermindering van be wapening kon z.i. geen sprake zijn. Spr. beriep zich hierbij o.a. op de Belgische daden. De Volkenhond heeft niet tot gedeeltelijke ontwa ening gel?id; van da internationale arbeidersbeweging ver wachtte hij al evenmin bijzonder veel. Zijn betoog was, dat Nederland een be hoorlijke weermacht moet behouden en aan zijn ideaal volde9d het voorstel van den Minister in voldoende mate. Natuurlijk is de 1 ee- Deckers cok zeer voor ontwapening en hij wilde n'els liever dan dat, maar het kan zóó ver nog niet gaan en daarom was het voorstel van den minister, dat het karakter droeg van een compromis, bijzonder goed en onder de huidige politieke verhoudingen het beste wat te bereiken viel. Ook de heeren Van de Laar en Kolt— hek wierpen nog oen duit iu 't zakje; beiden waren natuurlijk tegen de plan nen van min's'er Van Dijk. Bij de behandeling van het Bcgeeringc- voorstel van Vrijdag j.l. om het moge lijk te maken, dat ook aan anderen dan in de1 Grondwet genoemde organen veror denende bevoegdheid zal worden ver leend, betuigde de anti-rev. heer Smeenk zijn geestdriftige instemming. Het gaat in de richting 'der moderne ontwikkeling der bedrijfsorganisatie. Oók dé heeren Kuiper én Marchant waren er mee itigenbmén, de eerste omdat her-ge legenheid schenkt lot krachtig voortarbel-: den aan de ontwikkeling der organisatie,' de tweede 'omdat hij hel in overeenstem ming vond met de vrije ontwikkeling <ler maatschappij. Ook de heer Kolthek zou voorstemmen. Maar hef amendement der S. D. A. P. inzake wettelijke regeling der socialisatie werd bestreden. De heer Marcliant wilde de wetgeving niet laten dwingen in een richting, die nog móet groeien j,n de zich" vrij ontwikkelen: de maatschappij. De heeren Smeenk en Kuiper vonden hét wijzigingsvoorstel on tijdig. De Katholieke afgevaardigde ves.' ligde er de aandacht op, dat de socialisa- tie-kweslie onderzocht wordt dooi een Staatscommissie en dat het niet aangaat vooruit te loopen op de resultaten van een crnslig onderzoek inzake een aangelegen heid, waarover zooveel verschil van ge voelens bestaal. Wijnkoop ontdekte er tenminste geen verraad in en zou daar om maar voorstemmen. Kolthek was er tegen, omdat hij voor -de socialisatie al leen en uitsluitend heil verwacht van dc zelfstandige machtsformalie der arbeiders. Bij de behandeling van hel tweede amendement der S. D. A. P. bleek dat de Katholieke heer Kuyper daar tegen ivas. Dit amendement bedoelde medezeggen schap der arbeiders in een bepaald bedrijf in hel beheer zelf van dit bepaalde be drijf en dus niet naar het medezeggen schap, door den heer Kuiper voorgestaan, ledig gewonnen wordt, is daarmede niet HET MIJNBEDRIJF. Het hoofdbestuur van den Nederland- schen Mijnwerkersbond heeft den minis ter van Financiën verzocht om bemidde ling tot .'behoud van weekabonnementen legen den thans geldenden prijs - voor ars beiders. Aan de directie der Nederlandsobe Spoorwegen is verzocht, dat "weekabon nementen voor arbeiders, welke gebruik maken van de we'rkliedenlreinen, gehand haafd blijven en de kostprijs niet ver hoogd wordt. v TEGEN LOONSVERLAGING. De directie der Ijzergieterij De Lovink te Terborg treedt, naar de „N.R.Ct," meldt, met i Januari uit den Melaaibond ten einde vrijheid te hebben mét ingang van i Januari de loonsverlaging, waartoe zij met 15 December verplicht is, weer ongedaan te maken. DE LANDBOUW ARBEIDSWET. In een te 's-Gravenbage gehouden ver gadering van de hoofdbesturen van den modernen, den katholieken, den ckristelij- ken en den neutralen landarbeidersbond is Over de le volgen gedragslijn ten aan zien van het voorbntwerp-Lanaboinvar- beidswet volledige overeenstemming ver kregen. Wat den arbeidsdag voor mannen be treft, blijven de bonden bij dén cisch van de gemiddelde 48-urige werkweek. De commissie van den Hoogem Raad van Arbeidzal omstreeks half Januari bijeengeroepen worden ter behandeling van het yooronlwerp-Landbouwarbeids- óet. NEÏX TUL BQNJÏ VAN MÖCfXBE, WERKERS. Het orgaan van -den- Ned. R.K. Bond van Houtbewerkers. Meubelmakers, Be hangers en aanverwante vakgenoolen deelt- mede. dat de Novembermaand den Bond een aanwinst heeft gebracht van 216 nieuwe leden. Verder deelt bet blad mee. dut de Bond van Meubelfabrikanten en de Ned. -Bond van Behangers en Meubelmakerspatroons den Ned. R.K. Böiid van Houtbewerkers enz. hebben bericht, dat zij de collectieve arbeidsovereenkomst, eindigende 11 Mrt. 1922, opzeggen. DE STAKING IN DE METAAL NIJVERHEID. „De - Metaalbewerker", weekblad van den -Alg; -Neder). Metaalbewerkersbond, schrijft over- de staking in de metaal nijverheid/ die nu reeds zes weken duurt: Als er- toenadering of-bemiddeling mo gelijk is, zal dat toch alleen mogelijk zijn door opsehoftihg van de aangekon digde loonsverlaging. Zullen de werkgóvörs claartoa bereid- zijn? Indien zij daartoe bereid zijn, is be middeling mogelijk. Zijn .zj daartoe niet bereid, dan is- uitvechten de oenjg over gebleven weg. De vraag of loonsverlaging vroeg of laat moet komen, is daarmede natuurlijk niet opgelost. Ook als do, strijd vol- uitgemaakt, dat er in da toekomst geen loonsverlaging zal komen. Als waar is wat de werkgevers beweren, dat zon der loonsyerlagiüg de-industrie ten gronde zal gaan, -dan is er .alle aanleiding, ook voor do arbeiders zelf, om deze aan gelegenheid ernstig onderde oogon te zien. Iets wat maatschappelijk noodzakelijk wordt geacht, is door niemand, ook al waant hij zich nog zoo stork, tegen te gaan. Daartegen vechten zal niet haten. In het de vorige week' gepubliceerde manifest van het hoofdbestuur is reeds te kennen gegeven hoe wij den strijd zien en wat- er dient te geschieden. Het wordt daarin duidelijk gezegd: een overwinning der werkgevers bekeken t nog ,geen voor deel voor da werkgevers. Loonsverlaging, óp 'deze wijze tot stand gekomen, betee- kent meer productieverlies dan de loons verlaging vertegenwoordigt. Als dc werkgevers over dezè zaak eens' ernstig nadenken 'en zieh ook eens 'n en kelen ketjr vórplaafcen in de politie van het arbeidsgezin, don zullsn zo zieh de mentaliteit ven een aldus overwonnen arbeid kunnen voorstellen. Een Hc-llejadsih spreekwoord luidt: Be ter ten;halve gekeerd drn®ten hoeïo ge dwaald. Neemt dit, heeren werkgevers, ter harte. Gij hebt gemeend loonsverlaging zon der meer te kannen dictieren. Dit is nu gebleken niet -mogelijk to zijn. Her- stolt dus uw fout en pleegt overleg. ICan er dan geen overeenstemming ko men'voor hetgeen gij noodzakelijk acht,' dan zijn er misschien nog andere wegm lo bewandelen en" meerdere middelen te vinden tlio tot hetzelfde doel leiden. Vechten is ook een middel, wij hebben, het- zelf meermalen gebruikt om ons deel te bereiken, maar het is toch niet het eerste, en volgen 5 uw eigen uitlatin gen niet het beste en ook niet liet TOgrdeAiróte' middel- Intnsschen -blijft - "voor onze strijders liet 'parool: doorzetten tot ons dool be reikt is. NOG "EENS: LOONEN IN DE BOUWVAKKEN. Ook in arb-eiderskringen begint thans bet beset door te dringen, dal juist dc ecoiw- misch-zwakken als consumenten .de dupe worden, wanneer in een bepaald bedrijf de loonen al te boog worden, opgedreven. Zoo bevat „Patrimonium" een zaakrijk artikel, waarin met cijfers wordt aangeloond, dat de abnormaal hooge-loonen in de bouwvakken ellende brengen iiv .de gezinnen der arbei ders-huurders: De geweldige stijging van de looiven in de bouwvakken dateert feitelijk van na 1918, schrijft het Christelijk, Sociaal weekblad; een vergelijking van' de gecontracteerde uurloonen in de bouwvakken toont alreeds, dat naar verhouding van de bedrijven, de verhooging in de bouwvakken hel aller sterkst is geweest. Het uurloon voor timmerlieden en metse laars bedroeg in 1914 f 0.33; voor opper lieden f 0.30; er werd loen ook meer ver diend door aangenomen Werk of andere oorzaken, maar hei bleef toch binnen zoo danige grenzen, dat bet mogelijk was, woningen te Ij ouwen, waarvan de volle buur door een arbeidersgezin kon worden betaald. Thans staat het echter geheel anders: bij een gecontracteerd loon van 0.93 per uur, dus een weekloon van f 41.85, wor den in den nieuwbouw loönen gevraagd van f 6070—80 per week en soms nog meer; in menig opzicht is dit dus het viervoudige van. vóór den oorlog, leder kan begrijpen, dat dit op den kostprijs der woningen zulk een invloed heeft, dat de huren niet meer kunnen worden betaald. Een rem is nu in Amsterdam alreeds gevonden door te werken met de Associaties van bouwvak arbeiders; die werken voor een vast loon van 1.50 per uur; buitendien heeft men hier het voordeel, dat geregeld wordt door gewerkt, dat arbeidsmoeilijkheden niet voor komen, en dat de woningen spoediger ge reed zijn, dan onder het werken met een aannemer. Hoewel alreeds een groote verbetering hiermede is bereikt, ten opzichte van de looncn zijn we er nog niet; het bedongen loon van f 67.50 is te hoog. Het moet la ger. Het gecontracteerde loon voor de groo te steden is naet te hoog; maar voor dil loon. moge allicht bij de burgerpatroons worden gewerkt, bij den nieuwbouw is zulks anders. Er zouden loonén te noemen zijn, die- nog hooger gaan dan 80 per week. In zoogenaamd aangenomen werk is men niet tevreden met een vermeerdering van liet uurloon met 10 of 20 pet., maar komt .men dikwijls tot 100 pet. of hooger. Deze l o onto e standen brengen ellende in de gezinnen van de mede-arbeiders; iedere f 1000, die een ivoning meer kost. belee- kerd een huurverhoogiiig van minstens f 1.20 per week. Mag dat zoo voortgaan? Is zulks le verdedigen? Als de bouwvakar beiders in den nieuwbouw eens even aard werkten voor een bedrag van stel f 50. per week als nu gewerkt wordt vo >r hei tegenwoordige loon. dan zouden de huren zeker met f 1.50 per week verminderd kunnen worden. En zouden ze mei een loon van 50 per week een slecht figuur maken ten op zichte van de looncn. hunner, mede-arbei ders? Neen, zeker.niet; het zóu blijken, dat ze met dit loon nog m menig opzicht aan de spits zouden staan. Vast staat concludeert „Patrimonium dat er verandering moet komen; niet al leen zijn de -.bouwvakarbeiders tégenover hun medearbeiders'geroepen hun loonpoli tiek le wijzigen, maar ook voor zichzelf zal 'het noodzaak zijn óm hün houding le ver anderen; wordt die houding niet gewijzigd, worden de looncn niet beduidend vermin derd, dan is het vrijwel zeker, dat in 1923 in de bouwvakken groote, zeer groote werk loosheid zal 'zijn. Natuurlijk zeer' tót' sóbade- van de bouwvakarbeiders zelf: het zal niet mogelijk zijn om met hei betalen van deze loonei) te blijven voortgaan; dat geld is niet beschikbaar. Het stopzetten van den woningbouw zou een ramp zijn; het zou werkelijk een zee van leed brengen, over duizenden, die im nood zitten; de woningnood is schrikkelijk, maar of dat schrikkefijke zal worden be stendigd, zal voor een deel afhangen van de bouwvakarbeiders. s-RIJKS „SCHATKIST." Het volgende is overgenomen uit de „Ne- derlandsche Staatscourant"', en dus de ab solute waarheid omtrent den toestand van 's-lands financiën. „De Minister van Financiën maakt her kend: dat op 5 Dec, j.l. bij de betaalmees ters in kas was f 7.346.866.68^; dat op dien dag door de Nederlands.che Bank aan 'a-Rijks kas oen voorschot -was verstrekt v. f 14.933.886, 1634; dat op dien datum in omloop was aan schatkistbiljetten f 253.772.000, en aah -schatkislpromessen 498.090.000 (waarvan rechtstreeks ge plaatst bij de Nederl. Bank een bedrag van 95.700.000), terwijl met inbegrip van de bedragen, welke daarvan bij de betaalmees ters in kas waren, aan zilverbons van f 2.50 en f 1 in omloop was 34.056.365.50; dat op dien datum het renlegevend tegoed van den postcheque- en girodienst bij 's-Ri]KS schatkist bedroeg f 23.174.349.78^; dat op dien datum uit-'s-Rijks kas ©en voorschot aan de koloniën was verstrekt van f 319.189.000 en dat op 31 Oct. j.i. aan de gemeenten op., voor haar door de Rijks administratie te heffen gemeentelijke in komstenbelasting en opcenten op de Rijks- inkomstenbelasting ingevolge de artikelen 243h en 263 der Gemeentewet in totaal was voorgeschoten f 48.363.001.54." Men behoeft maar weinig begrip te heb ben van boekhouding of van oen financi- eele balans om te kunnen vatten, dat hier van een „Schatkist" alleen sprake is .als van een woning, waarin geen blind paard schade kan doen en waar als meubelstuk alleen een kartonnen doos aanwezig is, ge vuld met lommerdbriefjes. Het eenige lichtpunt is, dat alle Rijks- schalkisten der wereld er precies evenzoo uitzien of nog heel wat erger. Want vaak zijn ook de lommerdbriefjes al weer ver kocht. En onze Volksraad praat en praat en gaa' straks nóg wat pulten uit wat men noem de RijksSchatkist, schrijft ,:,De Tijd' schamper maar juist. fil^PiglLIi0S©ft NIEUWS, Wijzigingen Posttarief. Met ingang van I Januari a.s. wordt het maximum gewicht van mónsters 500 gram. Op aangeleekende stukken zonder aan gegeven waarde. may -hel 'adres met inktpotlood vermeld worden. Liet maximum gewicht der brieven voor het Buitenland wordt 2 K.G.; maxi mum afmeting 45 c.M. langs elk der zij den. Bij verzending in rolvorm 75 bij 10 c.M. Maximum gewich.l minstens 500 gr. Maximum gewicht van op voel der ge drukte stukken verzonden gedrukte boek doelen is bepaald op 3 K.G. Da! voor alle andere drukwerken op 2 K.G, Adressen van aangeieekende stukkeu (zonder aangegeven waarde), mogen met inktpotlood geschreven worden. Voor elke verrekenzending is behalve het port en aanteekenrcchl nog verschuldigd een vast recht wegens verrekening van 5 cent. Het recht wegens invordering van het verre- kenbedrag is verhoogd van 5 op 7JJ cent Voor brieven en doosies met. aangege ven waarde zal verschuldigd zijn: a. voor c tgewicht tot en inct 20c gtara een port van 40 cent; voor elk ge wicht van 50 gram 10 cent, en voorts: b. het gewone ztasleekenrecht; c. het recht van verzekering, gelijk aan dat voor brieven met aangegeven waarde. Voor inklaring en vrijmaking van doos jes met aangegeven waarde, zal hier.te lande geheven worden een reclU van 25 cent per doosié. Het maximum-bedrag van postwissels naar. Nederland.is-gehracht van 480 Dp 500. j - f Hét invorderingsreeht voor kwitanties en wissels is van 5 op 7^ cent gebracht, daarenboven is verschuldigd een recht van 10 cent voor elke aangeboden, doch onbetaald gebleven waarde. I'akkelpost. Maximum-gewicht blijft 5 K.G. Maximum aangegeven waarde wordt gebracht op 1000 (voor zoover andere landen dil bedrag toelaten). Het recht van 12H cent, dat hij de ter 'post bezorging van vrij uit te reiken pak ketten wordt geheven, za] vanaf J Janu ari 1922 niet méér gevorderd- worden, t Postzegels. Buiten gebruik worden ge steld dc postregels van 3 I7J4 en 22jj cent. De nog voorhanden zegels van deze waarden zullen worden opgebruikt. BEGROOTING DEPARTEMENT VAN FINANCIËN. Verschenen is de Memorie van Antwoord aan dc Tweede Kamer inzake de begrootiiig van het departement van Financiën voor 1922. NIEUWE BANKBILJETTEN VAN lOOt; De directie van de Nederlandschc Batik maakt bekend, dat zij na 15 December Het gr®heifm wstn Dell. Iemand trad haar zacht ter zijde. „Mijn God! Bent 11 't, secretaris? Ilebf gij u dan voorgenomen mij altijd zóó plotseling tc overvallen om mijn gemoedsgesteldheid te beproeven „Verschoon mij,, freftlel Ik ben waarlijk niet binnengeslopen als oen dief in den nacht; maar uwe gedach ten waren a' le vóel bij den donkeren hemel daarboven. Ik licl) u echter iets zonderlings tc vertellen." Edith keck hem .vragend aan en in haar oogen lag onrust. Was het de sombere, weersgesteldheid die haar be ïnvloedde of maakte een angstig voor gevoel haar bevreesd, dal nieuwe ram- jten, en misschien nog grooterc, boven haar hoofd hingen? „Men heeft mij een der 1 aatsie ge noegens ontnomen, die ik tot heden de mijne noemen mocht. Ik ben uit de 011de bibliotheek verbannen en mag die niet meer betreden. Onder geen voorwaarde meer. De dokter heeft het zoo beóolen, zeide men mij." „Wat hoor ik nu," riep Ediih ver baasd uit.'-„U. Blunt,heeft men uit mijns vaders nabijheid verbannen, u. ,'dicn hi| zóo hoogschat?.j.Hce is dat t Is geneeskundig voorschrift,- heeft mevrouw uw moeder mij laten zoggen. Overigens geldt Wat bcvolHnij Tiièkal- leen; ik mevrouw's inwilliging loegiang tot den zieke heeft." „Ik sla verstomd. Wat heeft dat olies te beleekenen?" „Ik weet 't niet, freule; maar zoo veel is mij toch duidelijk, dat het mij niet veel goeds voorspelt." „Waarom juist u?" „Er is iets voorgevallen, dat mijn verhouding lot uw vader geheet ver anderd heeft. Men heeft hem tegen mij ingenomen. Hij heeft mij herhaal de malen gevraagd of ik hem trouw en geheel oprebht ben toegedaan; toen sliet hij vreeselijke bedreigingen tegen mij uit en viel mij in' t volgend oogen- blik om dén' hals om mij vergeving le vragen, omdat hij aan mij getwij feld had. „Maar zij zeggen 't mij toch," was zijn jammerklacht, „zij maken mij bang voor je!" Ik begrijp dat vreemde bevel niet, want ik ben mij niet 't minste kwaad bewust ten op zichte van mijn weldoener, die mij lief is." „Niet de'minste; dat is 't juist, wat mij zooveel zorg geelt. Toen ik hem vanmiddag bezocht, was hij zoo vrce- selijk tégen mij opgezet, dat hij enkel bij mijn aanblik reeds 'n aanval van woede kreeg en mij met de beleedi- gendste uitdrukkingen beval liem nooit meer onder de oogen le komen; ik moest de kamer vjerlaten, want ik vreesde de slechtste gevolgen van zooTi opwinding. Later liet hij me weer bij zich komen en vroeg m'ij in treffende woorden om vergeving. Toen herinnerde hij tnij aan den eed, dien ik hem had moeten zweren, zonk 'aan tiiiin bm-st en weende zo,o bitter 'als een arm, hulpeloos kind. Hierop werd ik weggeroepen en vernam uit den mond van mevrouw het verbnn- ningsbesluit „Ik moet deze zaak grondig onder zoeken," antwoordde Edith en ging met onrustige treden de kamer op en neer. Plotseling bleef zij voor den secretaris staan, blikte hem ernstig in 't gelaat en vroeg: „Welke belofte moest gij mijn vader doen, die hem zoo bezorgd maakte?" Blunt sloeg de oogen neer en zweeg. „Zoo, is 'tmisschien een geheim?" Zonder den blik op te heffen ging hij voort: „Iri één opzicht zeker; ik weet echter niet, waarom hét ook voor u een gelieini moet zijn." „Waarom den juist voor mij niet en wel voor de anderen?" „Omdat het u betreft." „Mij? Maar zeg me dan toch wal het is!" „Goed. Hijliet mij zweren, dat ik u zoo trouw moest dienen, als ik 't hem zijn (geheele leven lang gedaan heb. Hij wenschte, dat ik u na zijnen dood zou bijstaan en allen noodigen steun bieden zou. Het was niet noodig geweest, mij dat te laten bezweren, maar mijnheer stond er op en dus deed i k het." Edith had opmerkzaam toegeluis terd, dan ging zij weer zitten en keek 'n poos stil voor zich uit. Eindelijk sprak zij koel: „Ik kan er mij niet genoeg over verwonderen hoe mijn vader er 'toe komt u tot beschermer aan te stellen. „Dus u bent over zijn keuze on voldaan!". „Ik vind die inderdaad zeer zon derling." „Freule Editli! Stelt gij dan geen vertrouwen in mij", riep Blunt met droevig verwijt uit. „Ik vertrouw u zeker, ik geloof uwe woorden;, maar niettemin acht ik 't beter deze gewichtige verzeke ring ook van mijn vader te verne men." „Vraag 't "uw vader niet! Freule Edith, ik bezweer 't u." „Uw verzoek klinkt heel vreemd, secretaris. Waarom zou ik dat dan niet doen?" „Freule Edith! Ik sta arm en ne- !derig voor u en vergeet mijn positie niet, noch ook de breedc kloof, die ons scheidt. Maar toch smeek ik u: vraag 't uw vader niet, maar maak mij gelukkig door uw vol, onvoor waardelijk vertrouwen!" Edith antwoordde niet. Zij keek uit 't venster naar den woedenden storm, die zware droppels tegen de ruiten zwiepte. Het was nu geheel donker geworden. Geruimen lijd vernam men niets dan het brieschen der ontketen de elementen. Eindelijk begon Blunt met ge dempte slem: „Freule Edilli, u moet naar mij luisteren, zij 't ook, dat hetgeen ik zeggen zal uw ongenoegen opwekten mij misschien uit uwe nabijheid ver- Kant. Word niet boos op mij; ik weet, dat de geheele groote uitnoodi- ging voor 't Kerstfeest geen ander doel heeft dan het vieren uwer ver loving, en eer de dag van morgen verlopen is, zijt u werkelijk ver loofd." „En met wien, mijnheer?" ,,'t Is om 't even met wien.zoo- Veel is zeker, dat daardoor het onge luk van mijn heele leven beslist wordt." „Hoe dwaas," riep Edith tncl een gemaakte» lach. „Gesteld eens, ik was verloofd dan zie ik nog in 't geheel geen enkele reden, waarom u daardoor ongelukkig moet worden.'" „Reden genoeg, freule! Ik kan u nooit als de bruid van ten ander man zien I" „Dat begrijp ik niet," antwoordde Edith met bevende stem. „U moet mij begrijpen," sprak hij met diepen ernst, terwijl hij nader trad, en moeilijk maar beslist ver volgde: „Ik heb mij vast voorgeno men mijn geheim in den grond van mijn hart le begraven, maar nu moet 't tóch gebeuren mijn noodlot dwingt mij er toe wat ik nimmer zeggen wilde, wat wellicht heler voor eeuwig onuitgesproken bleef. „Niet verder, mijnheer Blunt!" „Ik moet alles zeggen, freule Edith. Ik heb u lief al vele jaren: reeds toen ik van de hoogeschool terugkeer de, was ik mij van dit gevoelen be wust en daarop volgende jaren dien den slechts om liet nog dieper, war mer, onvernietigbaar te maken. Wees niet boos! Ik verlang uwe wederlief de niet. Ik ben tevreden, als u mam- weet, hoe innig ik u ben toegedaan. Gij mot t het weten en naar de groot te mijner toewijding mag ik ook uw vertrouwen in mij vragen. Binnen kor ten tijd zult u huwen, da» moet ik uit uwe nabijheid weggaan, want. dan zou mijne liefde lot u een zonde wór den." Ilij zweeg en Edith waagde 't niet te antwoorden. Daar doorkliefde een geweldige bliksemstraal de zwarlc.wol- kenmassa, en een vreeselijke donder slag deed het slot Cozy Detl sidde ren. Verschrikt sprong Edith van haar stoel op zij wankelde Blunt schoot toe en ving haar iu zijn armén op. Edith maakte zich echter uit zijn armen los en sprak met bevende stem: „Verlaat mij, mijnheer Blunt; ik mag niet meer naar u luisteren 1" En toen hij liet vertrek verlaten had, zonk Edith weer in haar stoel terug en schreide alsof haar harl zou breken. Altijcl heviger zweepte de storm den regen tegen de vensterruiten. Toen Blunt de hal doorging, ont moette hij een van regen druipend, tot onherkenbaar toe ingepakten man. „Ah, bent u 't dokter." riep hij ein delijk uit, als de vermomde gestalte den breedgerande» hoed afnam en hel welbekende gezicht van den huisdok ter der familie Stillworth zich vt toonde. „Ja, dat is alles, wat regen en o weer van mij hebben overgelaten, i moet hier vannacht als gast blijven, antwoordde de arts. „Altijd hartelijk welkom, doktert Waar is uw paard?" „Een der staljongens heeft 't reeds onder.den droge gebracht, terwijl zijn, meesier nog ,'t water uil zijn kleer ren wringen kan."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1