ONS BLAD BINNENLAND iwmmumm. i\o. óZ9 DONDERDAG 15 DECEMBER 14e JAARGANG ...f2.— f 2 85 Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: KBSKKS433 DE ADMINISTRATIE OP DE DEPARTEMENTEN. NOORD DAGBLAD 91 99 Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkerege! meer f 25; Reclames per regel f 0,15: Ru riek „Vraag en aanboo" bij voor- uilbetaling pe. piaat; ig f 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,— BttlGÊ5LÏ« USÏ FKAlMftMlt. POLITIEKE ONWEERSWOLKEN. De verhouding tussfhen Frankrijk tn Engeland is ondanks de mooie woorden die als een pleister op de won de, nu en/ dan gesproken worden, er voortdurend, één van elkaar niet begrijpen. Een jaren lang aan eikaars Zijde gevoerden strijd om de over winning op den gemeenschappelijken vijand te behalen, heeft hierin geen verandering gebracht. Juist op de oogenbr kken, dat men eens gezond heid verwacht, een samenwerking van den eigenlijken wereldvrede hoog noo- dig is, doen zich feiten voor die onrust wekken en schade berokkenen aan den zoo gewenschten vriendschapsband. De conferentie te Washington, met zooveel verlangen tegemoet gezien, heeft tot nu toe niet de oplossing ge bracht die men wenschte en heeft met zoovele voorgaande internatio nale bijeenkomsten dit gemeen, dat er woorden van sympathie zijn gespro ken, plannen met vreugde zijn begroet op het eerste gezicht, om kort daarop nader bekeken, hevige discussies te ontketenen. Het oude rijmpje, zij dron ken een glas en lieten de zaak zooals ze was, heeft maar al te veel kans, ook nu opnieuw bewaarheid te worden. De houding van Engeland tegenover Duitschland, het ter sprake brengen van een moratorium, de gehouden confererftie met „Stinnes en Rathe- nau", hebben hier heel wat ontstem ming gebracht en al hoopt men op een bevredigende oplossing, niet ten on rechte vreest men, dat dit eens aan den kant zijnde, Engeland telkens weer nieuw roet in het Fransche eten zal gooien. Vv'ij leven snel en daarom is het niet mogelijk in brieven, die eens per week verschijnen, de poli tiek van den dag te behandelen. Niets is zoo spoedig oudbakken als een meening over de internationale politiek, die dagelijks andere vormen aanneemt en waaraan een rede van een politiek kopstuk, (denken wij slechts aan die van Lord Curzon) een geheel andere wending kan geven. De directe feiten derhalve buiten bespreking latende, is het wel mogelijk eenige redenen op te speuren die de eendracht onder de geallieerden, soms verre doen zoeken. De anti-Fransche betooging in Ita lië gedurende de laatste wek,en heeft hier geen grooten indruk gemaakt de Latijnsche volken begrijpen elkan der en weten dat een spontane veront waardiging over een misbegrepen woord, een verkeerde uitlegging van een dubbelzinn g overgeseinde rede, naar den aard van hun karakter, uiting zoekt in een heftige demonstra tie. Zij weten echter ook, dat iets der gelijks meer een fel opv ammend vuurtje is dat spoedig gedoofd is, dan een lang voortsmeulend vuur, d;4 ernstig afbreuk doet aan eens gesloten vriendschap. Geheel anders is het ge steld met een meeningsverschil, gere zen tusschen Engelschen enFranschen. Het verschil van landsaard, een geheel andere karakter-aanleg, staan hier in den weg om spoedig, alsof er niets gebeurd was, elkanders hand weer te drukken. Dit is de hoofdreden m.i. van de telkens weer rijzende misver- dtüuueii, üin act, z-ciCi»i uit to uruAis.cn, tusschen Frankrijk en Engeland. Zij begrijpen eikander „au fond" niet, hun levensbeschouwing is niet dezelfde het enthousiasme en het spontane is eigen meer aan de zuidelijke volkeren, zakelijke nuchterheid behoort tot de meestal meer practische hoedanig heden der noordelijke volkeren. Dit verschil komt eveneens tot uiting in den meer flegmatieken humor van den Engelschman tegenover den opbrui- senden geest van den Franschman, waardoor de eerste zoo vaak bij spot dichtjes over zijn land en zijn volk, zoo pijnlijk wordt getroffen, terwijl de bedoeling inderdaad niet zoo heel erg is. Nog eens, een niet begrijpen is evenals in zoovele huwelijken, de ondergrond van droevige verwikke lingen, van een telkens nieuwe barst in de vaas der vriendschap. Maar al te goed weten wij, dat, wat eens gebroken is, hoe goed ook gelijmd, niet meer wordt ais het eens was en gevaren oplevert spoedig weer in scherven te vallen. Zoo ook hier, er zijn reeds al te veel verschil punten geweest, die, hoewel diplo matiek opgelost, kleine scheurtjes n de wederzijdsche verhouding tus schen deze geallieerden hebben ach ter gelaten. Een andere reden is de geheel ver schillende positie die Engeland door zijn ligging inneemt. Gescheiden van het vasteland van Europa door de zee, heeft het minder te duchten van een volk dat eventueel den strijdbijl weer zou opgraven. Het zijn meer de handelsgevolgen en de daaruit voort vloeiende financieele moeilijkheden d e momenteel een rol spelen dan de vrees voor een zich herhalenden ramp zaligen oorlog. Frankrijk heeft meer direct aan den lijve, de oorlogsellende gevoeld, steden zijn verwoest, dorpen met den grond gelijk gemaakt en het weet dat iets dergelijks opnieuw te wachten staat indien ooit Duitsch land zou pogen revanche te nemen Het onwaarschijnlijke daarvan en eveneens de onmacht in do eerste tientallen jaren, mogen voor buiten staanders zekerheid zijn, het is be grijpelijk dat het Fransche volk niet zoo spoedig daarin kan gelooven. Bovendien eischt de financieele toe stand hier meer dan elders dat de schatkist schadevergoeding ontvangt voor de vele gaten die er in zijn ge slagen. Dit zijn enkele redenen die een verschil van opvatting tusschen Franschen en Engelschen begrijpelijk maken. Het practische van 'het hier ingenomen standpunt en de vraag of het hier geldend oordeel bevordeiijk is voor een spoedigen waarachtigen wereldvrede, laat ik in het midden. Mgr. Dubois heeft in een herdc'iik schrijven gewezen op het eenige mid del om tot werkelijken vrede op aarde te komen en dat slechts te zoeken is in de hulp van God, die men dient in te roepen. Het Kerstfeest nadert met rassche, schreden de donkere dagen die er aan voorafgaan, zullen op dat vredesfeest plaats maken voor het licht, wij kunnen niets beters wen- schen dan dat datzelfde iicht ook moge opgaan voor de verschillende volkeren, aan wie duistere wolken beletten het licht, op dit oogenblik waar te nemen. Kerstmis 1921, een vredesfeest in de volleerd van het woord, z,j niet sieciits een vürig ver langen maar een heerlijke werkelijk heid. Parijs, 7 Dec, 1921. Mr. P. v. S. QRDE EM ARBEID. DE ARBjMDSTIJD VAN HET SPOOR WEGPERSONEEL. De „Tel." geeft een bericht, dat de hoofdbesturen der vier Bonden van Spoorwegpersoneel, dat het ontwerp der wijzigingen in de diensttijden van de di rectie der Nederlandsche Spoorwegen zou onderzoeken, aan de hoofdbesturen mede gedeeld heeft, dat die verslechteringen van den arbeidstijd onaannemelijk zijn. Men deelt aan het „Cent." echter, van bevoegde zijde mede, dat dit bericht hierom al onjuist moet zijn, omdat een zoodanige commissie niet eens bestaat. Het conflict in de Metaalindustrie. Arbitrage voorgesteld. Naar het „Centr." meldt, heeft Prof. Aengenent van Warmond, zich beroepend op artikel 3e van de Statuten der R. K. Vereeniging van Werkgevers in de Me taalnijverheid, arbitrage voorgesteld. Naar nu weer van werkgeverszijd© wordt meegedeeld, zal ook de Eirma Erans Smulders te Utrecht zich houden aan het besluit van de E. K. Werkgevers- Vereeniging in de Metaal-Industrie cn de loonsver'aging invoeren. Omdat bij de Overijselsohe Ijzergieterij en machinefabriek, directie Holleboom, lid der R.K. werkgevers-verccniging, de loonsverlaging is aangekondigd tegen 22 December, is voor hel personeel dezer fa briek legen Vrijdag a.s. de staking gepro clameerd. DE RIJKSMIDDENSTANDS- ADVISEURS. Eervol ontslag. Do minister van Landbouw heeft, naar het „Hbld." verneemt, eervol ontslag ver leend aan de drie (tijdelijke) rijksad viseurs voor den middenstand voor het Westen, Zuiden en Oosten des lands, de heeren M. Kropveld, D. Nouwens en M. van Berg. Uit de sigarenindustrie. De Ia. Dop penbrouwers te Eindhoven heeft al haar werklieden do dienst opgezegd. De fa briek wordt voorloopig gesloten. R. K. REIZIGERS. Alweer een oongtesl En mi van R.K. r^izijgersl Ja zeker. Heel natuurlijk in dezen tijd, die zonder tegenspraak gezegd kan worden te slaan in liet teeken der congressen. Deze tocih bieden aan organisaties in ihet bijzonder «ie gelegenheid den stand der vereeniging eens te overzien; zij zijn ais het ware een wapenschouwing, maar niet minder oen krijgsraad, waar. geluis terd wondt naar het woord van ervaren mannen en beraad wordt, langs welke we gen men in huidige en komende tijden zal gaan, tot verbetering van Jen geestelijken en stoffolijken toestand der loden. Dolt is allereerst het doel van het con gres der Vcroeniigde R. K. Handelsreizigers onder de sohulse van „St. Ghrisloffel", die voorts daarmede godenken hel eerste lustrum van hun vereeniging, nu 5 jaar geleden op 26 December 1916 opgericht. Wat toen heeft plaats gevonden tot die samenivloeiingjdat één worden der twee voordien bestaande R. K. Harodielsreizi- gers-vereenligingen in Nederland, «lat op zich zelf zal een daad blijven, waarop bare Joden steeds met eere en trots kunnen te rugblikken en gedachtig toch het Christus- woord; „Die u hoort, hoort Mij", was der Bisschoppen verlangen bun een wet. Er heeft zegen gerust op «leze daad van Rodinsah gelooven en doen. „Simt Chr' toffet". is geworden de grootste en ac tiefste organisaties ouder de Handelsrei- zugérs-vereenigingen in Nederland. Aan dsi t eerste congres de taak, hoe haar aanzien en invloed nog te doen toenemen, tot -lieêl harer leden in het bijzonder en den geheelen reizigerastaud in het alge meen. Dus verderop, dOoh steeds met het kruis in top. De sprekers op het congres zijn de heeren: Dr. J. Beuns S. J., met het onder werp „De handelsreiziger in vierhand met de bedrijfsorganisatie"; Mr. J. van Helïen- berg-Hubar, die zal spreken over: „Het be staansrecht cn de noodzakelijkiheid van den handelsreiziger, ook in de toekomst": en pater G. Vrijmoed O.F.M. welke zal be handelen: „De handelsreiziger en de werk- nemende middenstand." KERK EN SSHOOL. DE AOTIE VOOR DE R. K. UNIVER SITEIT. Door het Universiteitscomité te Vleu ten (U.) is voor de to stichten E. H. Universiteit de respectabele som van f 1300.03 bijeen gebracht. De collecte voor do R. IC. Universiteit heeft te Gors iel, oen klein plaatsje bij Zutphen, f 313 opgebracht. LANDBOUWONDERWIJS. Een wijziging in het wetsontwerp. De Minister van Landbouw heeft in het Wetsontwerp tot regeling van het Middelbaar onderwijs zoodanige beper kende bepalingen aangebracht, dat het met-gesubsidieerde bijzondere Land- en Tuinbouw onderwijs van de beperkende bepalingen is uitgesleten. Op bladz. 69 van het rapport van do hezuinigingscommissie staat te lezen: - „Ten slotte meende de Commissie niet te mogen nalaten te wijzen op de zoer omslachtige administratie, welke bij be doeld bureau werd waargenomen. Het maakte niet den indruk van een zuinig beheer, dat een ambtenaar was aange wezen om in klad vervaardigde ont werpen voor minuten op de schrijfma chine over te typen, welke nogmaals op de secretarie moesten worden g«icopi- eerd." De meeste onzer lezers zullen mis- scchien niet weten wat een minuut is. Een minuut is het oorspronkelijke van een stuk, bijvoorbeeld van een brief ook van een vonnis waarvan dan ©en afschrift verzonden wordt. Het „Hbld." schrijft daarover o.a.: „Velen zullen weten, dat waarlijk zeer belangrijke cn moeilijke brieven door hoofden van groote zaken, die hun* po- sitio danken mede aan hun bekwaamheid om moeilijke brieven snel en goed te kunnen eoncipiceren, direct aan een ste nograaf gedicteerd worden. Een kwar tier later heeft de man den brief met zooveel extra afdrukken als hij ho'obon wil, dien hij, als deze zeer belangrijk is, als concept beschouwt om anderen eerst te laten lezen en anders teekent en wegzendt. Een ambtenaar maakt een klal-int- werp voor een minuut. Dat wordt Wa rempel overgeschreven, opdat op da se- io do minuut gemaxltekjlr g:copi- kan worden. De „minuut" op zioli zelf is overbodig naar onze meöning. De briefcopieën kunnen ook zonder „mi nute" gevonden en bewaard worden. Maar zeker is het onnoodig eon „klad con cept" er van te maken. Nog overbo- digor is het ,een ambtenaar tó benoe men, die niet anders doet dan klad concepten over te schrijven. Welke co pieën dan öpicerii kunnen worden! Het is natuurlijk grappig. Het is is h eel, h eel, belachelijk. Maar men kan er toch niet hartelijk om lachen. Dat ambtenaren voor zulk ezelswerk gebruikt worden, dat het geld van de natie, dat voor zooveel wenschelijke zaken niet te krijgen is, misbruikt wordt voor zulke domme dwaasheden, stemt te bitter, dan dat het mogelijk is recht hartelijk om zulk een gekkenhuis-inrichting te la chen." Wij weten niet van welken Amerikaan- schen zakenkoning wij gelezen hebben, dat deman zoo vlug zijn brieven de belangrijkste, do minder belangrijke werkten de se'relariascn eigenhandig af dicteerde, dat hij twee stenografen ie elijk bezig He'd en twee brieven tege lijk dicteerde. Dergelijke hersonkunste- iv ikerij zal niemand van een ambtenaar van het Departement van Financiën, af- deeling gebouwen, eischen. Maar het ver schil tusschen dat hrieven-snelvuur en den ambtenaar die kladjes van „minuten" copieert om een ander copieën van zijn copieën te laten maken, teneinde een minuut te krijgen, waarvan do brief ge- eopieerd kan worden, is wel wat heel groot. BINliiNLAMOSmg I5EÖWS. DE BEGROOTING VAN FINANCIËN. Memorie van Antwoord. Minister de Geer .verklaart in zijn verschenen Memorie, gaarne ook aan zijn Departement te willen bezuinigen. De verwachting wordt uitgesproken, dat de opheffing van den achterstand in de belastingheffing binnen, afzienba- ren tiid zal worden opgeheven. j JÉSÉk De Tabalcüwet zal waarschijnlijk 1 Maart 1922 kunnen worden F gevoerd. Er zullen vermoedelijk eenige kommiozen meer moeten worden aangesteld. De opbrengst der speelkaarten-belas ting kan nog niet goed beoordeeld wor den. Ook de minister is van meening, dat een technische herziening van het tarief vcm invoerrechten noodzakelijk is. Hü vertrouwt binnen afzienbaren tijd onder voldoende medewerking deze her vorming haar beslag te zullen doen krij gen. Bii een verdere daling van den prijs van bevroren vleesch, die niet kan uit blijven nu de prijzen van slachten hier te lande terugloopen, zal het invoer recht op vleesch automatisch eenigszins beschermend gaan werken. Aanvankelijk is de minister van mee ning, dat opheffing van alle helaalmees- terskantoren op ernstige bezwaren zou stuiten. Hetzelfde geldt niet ten op zichte van een niet onbelangrijlee ver mindering van het tegenwoordig aantal dier kantoren. Het ligt in het voornemen, om overal waar de stand der werkzaamheden aan de inspecties dit zal toelaten, tot ontslag van tijdelijke inspecteurs en adjunct-in specteurs over te gaan. In ve-oJno hiermee wordt art. 33b bii Nota van Wijziging alsnog met f 235.000 ver laagd. De Minister is ro h vcor uitbreiding noch voor afschaffing van de Staatslo terij. DE HITVOERING VAN DE ARBEIDS WET. Door den heer Schaper zijn tot den Mi nistor van Arbeid eenige vragen gericht of hei juist is dat tegenwoordig vanwege de Arbeids-inspeclie aan groot-bedrijven van de broodbakkerijen zelfs vergunning ver leend' wordt om te drie uur in den morgen met den arbeid 'te beginnen. HUUR. VAN ARBEIDERSWONINGEN. Volgens het Hdbl. zou het in het voor nemen van de regeering liggen,"te eischen,. dat de huuropbrengst van met rijksvoor- sehotlen gebouwde arbeiderswoningen ir het vervolg ten minste zal moeten bedra gen zeventig procent van de exploitatie, koslen. DE A.S. KAMERVERKIEZINGEN. In den rijkskieskring Tilburg is, naar de Res.bode meidt, -de volgorde van de R.K candidaienlijsl vastgesteld als volgt: 1. mr. dr. Van Rijekevorsel aftr., 2. J. v. Rijze- wijlk aftr., 3. W. Juten aftr., 4. ir. L. Fe- ber, 5. dr. G. M. Kusters, 6. mr. J. v. d. Morel 7. mevr. J. Kalle' - "'iegman 8. ir. Juten. 9. J. Bórghols, 10. Nivard. Een nieuwe Indische leening. Heeds sinds eenigen tijd worden door onze regeering onderhandelingen gevoerd omtrent plaatsing eener Ned.- Indische leening in de Ver. Stalen. Thans bevat de „Tel.", een bericht, volgens hetwelk een wetsontwerp in voorbereiding is tot het aangaan van een geldleening voor Ned.-In«lië. .groot 100 a 150 millioen pd. st., waarvan voorloopig slechts 30 millioen pd. st. getoucheerd zou worden. Naar het „Hbld." verneemt, rijn deze mededeeïingen eenigszins voor barig, al worden op het oogenblik serieuze onderhandelingen gevoerd. li'rt enqueiterecht. De Haags che redacteur van de „Msb." schrijft nader: Het blijkt, dat door sommigen het bericht, dat een wetsontwerp in voor bereiding is om aan de z.g.n. sociali- satie-eommissie het wettelijk enquette- reeht te vertleenen, aldus is opgevat, dat dit recht zou beperkt blijven tot een onderzoek in de bouwbedrijven. Dit is niet juist. Het aan genoemde staatscommissie toe te kennen enquei terecht zal algemeen zijn en zich niel tot één of enkele bedrijven beperken, DE VERLICHTE LUCHTWEG TUSSCHEN LONDEN EN PARIJS. Op dién top van dien Tfttsey-dieuvel bi]' Wolcliiigham (Engeland), is men thans be zig een 30 voet hoogen stalen vuurtoren van tmiiberngeAvoii-e l'idhlkradh't op te rtóh- ten. De toren draagt een lichtbaak van 65000 kaarsen, die zichtbaar zal zijn 32 mijlen ver in den omtrek. Hel licht zal zijn stralen uit zenden 600 voet boven het zeeniveau. Reeds zijn twee van de machtige licht bakens gereed, een aan het luchtstation te Croydon (Londen) en het ander te Lymp- ne aan het Engelsche Kanaal. Halverweg Titsey Hill en Lympne komt nu nog een vierde lichtbaak, een toren van 50 voet, die men te Cranbrook in Kent op een hoog ge legen stuk grond zal oprichten. De lichtweg LondenKanaal zal daar mee voltooid zijn. Zoodra ook de Fransche lichtluch-weg voltooid zal zijn, zal het tot de mogelijk he- FEUILLETON Hel geheim vast Ceny DelL Bij het binnentreden van de salon bemerkten beiden, dat Edith aan de zijde van Frank Mordaunt op een sopha zat. Ieder spoor van tranen wdsTüt haar oogen weggewischt. maar overigens zag zij er toch zeer bleek en afgemat uit. Mordaunt had, toen de deur geopend werd, den secretaris met een veraéhlelijken bhk bejegend, maar aanstonds 't gesprek weer voortgezet. De conversatie bewoog zich heden in het algemeen bij voorkeur om den verwachten jongen dichter. Blunt trachtte zich zoo goed mogelijk in het gesprek te mengen. Na een poosje trad een bediende tien salon binnen en liep op Ida toe. Zij zal voor den open vleugel en liet phaar vingers over de toetsen glijden. Nadat de bediende haar enkele woor den had toegefluisterd, stond zij, zicht baar verblepkend. op en verwijderde (Zich schielijk uit het gezelschap. Het lachen en schertsen verstomde nu en pien fiu'tsjgr^èjjyan een plotselinge ver- jfcrgecmg-» m-jten toestand van den ziekeïftïsïplliCfË^öfan t mevrouw Still- (worlh had mSSilèn huisdokter reeds Atoor het IjinuQveSbiteii van Blunt den Salon verlate.. Ook Blunt spoedde zich nu naar lie oude bibliotheek en liep, oïn zoo m de afmen. „Wat is er geheurd, doktert'" „Een ernstige verslechtering; gaat u zoolang bij den zieke, tot ik weer terugkom." Reeds in 't volgend oogenblik was Blunt de ziekenkamer binnengetreden en stond voor don lijder. Deze lag doods bleek en roerloos op zijn bed en slechts nu en dan liet zich een diep zuchten hooren. Aan het hoofdeinde zat mevrouw Stillworlh en trachtte haren echtgenoot eenige verkwikking Ie schenken, terwijl zij het voorhoofd en de slapen met scherpriekende olie wiesch en zijn koude handen in de hare nam. „Ik vrees, dat hij er slechter aan toe is dan eerst," fluisterde zij, toen Blunt nader toad. Hij antwoordde niet en scheen ge heel in den troosteloozen aanblik van den armen lijder verzonken, wiens jammer tonen zich met het huil en van den storm vermengden. Bliksemstraal op bliksemstraal volgde eu daartus- schen door rolden doffe donderslagen, die zelfs het moedigste hart met ver borgen huivering vervulden. „Mijnheer Blunt," begon cle dame opnieuw, „ik ben bang voor Edith; will u zoo goed zijn naar haar om te zien!" Aanstonds verliet hij de kamer en trof de freule bij Ida en den dokter op de trap. Beide zusters schreiden. „Hoe zit het?" vroeg Blunt haas tig den aids. „Ik kan helaas de vereischte me dicijnen niiet toedienen, omdat denoo- dige ingrediënten zich niet ip. de hpi^- ofioteek b.cyiudfii>5 „Mijn God, wat moeten we doen," riep Edith snikkend. „Schrijf u het recept dokter." zei Blunt vastberaden, „ik breng het di rect naar de stadsapotheek." „Onmogelijk! De brug is weggesla gen „Schrijft u maar het recept wij verliezen den kostbaren tijd. Ik zet me met mijn merrie over den stroom Cora is een beproefde zwemster." „Dat noem ik God beproeven," ant woordde de arts. „Mijn geweten komt er tegen op." „Om Gods wil, beste dokter, schrijf eu 't overige is mijn zaak; God zal mij beschermen en bewaren." En Blunt duwde den dokter in de aangrenzende kamer, dan snelde hij heen om zijn paard Ie laten zadelen. Tien minuten later reed hij, voor zien van een waterdichte regenjas en hoogs rijlaarzen, de tuinpoort van Gozv Dell uil. Hij zette zijn jong leven in, om dat van zijn weldoener voor 'n korten tijd te sparen. In haar kamer bad Edith uit den grond van haar hart tot God om een gelukkigen terugkeer van den zich edelmoedig opoffei'enden man. Dan be gaf zij zich naar de oude bibliotheek! oin zich van den toestand baars va ders te overtuigen. „Mogen wij hopen," vroeg zij met bevende stem zacht aan den arts. „Als de medicijnen nog bijtijds ko men zal de patiënt voor dezen keer nog gered worden." antwoordde de dokter. „Eg welke is de uiterste, tijdïü, „Drie urenl" En weer keerde Edith in haar eenzame kamer terug. Hier liet zij zich in een zetel bij het haardvuur neer en keek onafgewend naar de klok. Minuut na minuut trok de gou den wijzer aan de getallen der cij ferplaat voorbij. O, hoe langzaam ver ging de lijd! Slechls een feile blik semflits en een hevige donderslag brachten bijwijlen een huiveringwek kende afwisseling in de trage eentonig heid. Eindelijk eindelijk sloeg de klok het elfde uur. Dat was de uiterste tijd eu Blunt was nog niet terugge keerd! Nu hield Editii het niet langer in die enge ruimte uit. Zij snelde naar beneden in de donkere hal en wacht te. sidderend van koude, op den terug keer van den doodsverachtenden rui ter. Geen menschenoog zag de gevou wen handen, toen de erfgename van Cozy Dell vurig bad tot God, om red ding voor den zoo innig verbeide. In haai- nameloozen angst schenen de minuten haar uren toe en eindelijk leunde zij ontmoedigd tegen den vocli- ligen muur en snikte luid. Geen hoop toeer! Geen? Wat was dat? Had zij niet den hoefslag van een paard vernomen? Zij rees op, boog zich vooruit, luis terde met gespaunen aandacht in de richting; vanwaar het geluid was ge komen. Er was niets te onderscheiden dan het huilen van den storm, het kletteren der zware droppels en haar eigen, onregelmafiga ademhaling! het galoppeeren van een paardzij hoorde het duidelijk; maar in het vol gend oogenblik was het weer in liet geluid van den storm verdwenen. Edith drukte beide handen op haar zwoe gende borst. Zij vreesde te bezwijken onder den doodsangst van deze vree- selijke minuten! Hoop en vrees voch ten in haar en de eersle zou het zeker moeten verliezen... daar., voor de derde maal hetzelfde geluid, nu echter duidelijk, ontwijfelbaar. Zij rukte de deur wijd open en hield zich sidde rend daaraan vast. Nu sloud het paard stil, een man liet zich uit den zadel op den grond glijden. Zij reikte hem beide handen loc en hielp den wankelenden over eind. „Robert! Robert! God zij geprezen!" Geen woord machtig, tastte hij in dan zak van zijn jas en gaf Edith 'n klein blikken busje over. „Het medicijn," riep zij verheugd. „Gij brengt redding voor het leven mijns vaders. God ioone 't u!" VIJFTIENDE HOOFDSTUK. i '-t Dank zij da zelfopofferende toewij ding van zijn secretaris was de zieke slotheer van den hoogst gevaarlijken aanval den volgenden morgen bevrijd. Niettemin vereischte de nagebleven zwakte de uiterste zorgzaamheid en iedere opwinding moest angstvallig vermeden worden. Mevrouw Stilhvorlli zag zich genoodzaakt de uitvoering van haar plannen, betreffende het ont erven en verstooien van haar pleeg- dochter, Ëdilhj bepevens_ het veran deren van het testament, voorloopig uit te stellen. Zij vermoedde in het geheel niet, dat Frank Mordaunt be reids haai- echtgenoot de voorgewende heimelijke verloving van Ediih met Robert Bhuil den kosterszoon, had overgebracht en daardoor juist het dreigende doodsgevaar van haar ge maal veroorzaakt had. Den geheelen dag bleef Blunt op zijn kamer. Hij was. als gevolg van den inspannenden rik vooral echter door het tweemaal doorwaden van den stroom, nog erg afgemat, maar niet werkelijk ziek. Zijn vriend Mags zorg de voor bijstand en gezelschap. Ediih liet meermalen naar zijn toestand vra gen cn zij was zeer gelukkig, als zij vernam, dat er niet de minste reden tot bezorgdheid bestond. In den loop van den middag kwa men éindelijk de laatste gasten op Cozy Dell aan, waaronder ook me vrouw van Hertford en de mot zooveel nieuwsgierigheid verwachte dichter, welke 's avonds .in den gezelschaps- salon aan de gezamenlijke gasten zou voorgesteld worden. Mevrouw Still- worth meende er niet van huilen te kunnen om den secretaris hiertoe eveneens uit te noodigen; maar Blunt wees de uitnoodigins onder beleefden dank af cn bleef alleen op zijn ka mer, daar ook dokter Maas de avond partij bijwoonde. De volgende' morgen was helder en de temperatuur zacht. Reeds in liet vroege uur liep Blunt in het sclioone. uitgestrekte park van Cozv Dell. Nie mand stoorde hem; de talrijke gasten der fajuilje Siilhvorth wareb nog ia

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1