J.I l KEU ssl I - TABAK Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: K5S5K™.»433 BINNENLAND. FEUILLETON Het geheim. vasa Cozy Dell. Nd. VPl.fDAG 16 DECEMBER 1921 Me .U4RGA.N0 NOORD mi[ „QMS BLAD" Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad Hr 0 60 f hooger. 1 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanboo" bij voor uitbetaling pet piaatvng 0.60. A n alle abonné's wordt opfaanvrage gratis ggtl polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f400,—, f 2QO,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,- Onze cantikSaatsteiHng. Nadat men op 17 September j.l. te lina-vooatoé Politiek Aüw.„, 'voor. ue eer?re>-fitaal thans op te .maken, ovi^M^rêonstig in het n.euwe Bonds- rvösmênt neergeschreven, door de Utrecht was overeengekomen uiterlijk ^eT.rganiseerde-kie^ers dus zelf gewilde 15 December de voorloopige groslijsten ^geién. Nadat derhalve alom in den bij den Bondssecretaris in te zenden, jancje met de meest mogelijke vrijheid opdat daarmede bij de samenstelling IMn over de personen, die men voor van het Politiek Advies zoude kunnen de Kamer geschikt oordeelt, zich heeft worden reken ng gehouden, is men kunnen uitspreken en die naar voren alom aan het werk getogen teneinde de voorloopige candidaatstelling tijdig te doen plaats hebben. De wijze, waar op zulks hier cn daar geschiedde, hetgeen daarbij in enkele deelen des lands plaats vond, strekte nu juist niet tot verhooging van het aanzien der katholieke Staatspartij. Had liet anders gekund Had veel kunnen worden voorkomen door van den be ginne af straffe g te geven van boven af Wij meen** '-ver voldoende gegevens te beschikk** om te durven zeggen neen. Het stelsel der Even redige Vertegenwoordiging heeft on tegenzeggelijk naast de voor- ook groo- te nadeelen het levert tal van moei lijkheden op, waarméde alle partijen te kampen hebben, en die zich in eene zoo groote, uit verschillende deelen samengestelde partij, in zeer sterke mate doen gevoelen. Ten einde, niet tegenstaande al die moeilijkheden, toch de eenheid te bewaren, was het eisch van beleid, niet aanstonds tal van bindende maatregelen in te voe ren, doch die geleidelijk aan te brengen en sommige pas dan voor te stellen, nadat het kiezerskorps zelf zou heb ben leeren inzien, dat ze noodig waren. Zóó is reeds heel wat meer bereikt, dan oppervlakkige beoordeelaars wei- licht vermoeden, en zal, naar we ver trouwen, de thans opgedane ervaring onze georganiseerde kiezers straks na de verkiezingen er gemakkelijk toe brengen voorstellen te aanvaarden, die dan, naar ons oordeel, zullen moe ten worden gedaan. Had nu reeeds, gelijk sommigen wil den, het Bondsbestuur ingegrepen, de uitwerking zou naar onze vaste meening, niet goed zijn geweest. Of niet de kring- en plaatselijke besturen meer leiding hadden kunnen geven Wij zijn niet in staat nu reeds die vraag te beantwoorden. Vast staat alleen dit de ons toe gezonden brieven en couranten" in den laatsten tijd bewijzen het afdoen de dat men zeer hoopt, dat sommi ge zaken zich in de toekomst niet zul len herhalen. Het feit, dat onlangs een der meest vooraanstaande personen onzer coalitiegenooten tot ons kwam, en zijn ongerustheid uitte over de wij ze, waarop, te oordeelen naar cou rantenberichten, hier en daar met sommige zittende katholieke Kamer leden wordt omgesprongen, onder bijvoegingdat het ook anderen niet onverschillig is, hoe de Kamer, in 't bijzonder de talrijkste groep, die der katholieken, is samengesteld, is in dit verband ook niet zonder beteekenis. Zijn er dus in de toekomst onge twijfeld maatregelen te nemen, ten einde sommige thans voorgevallene zaken te voorkomen, reeds nu bestaat de gelegenheid om, mocht de katho lieke partij bij de voorloopige candi daatstelling iets van haar prestige hebben ingeboet, zulks bij de defini tieve te herstellen. Over eenige weken toch zal plaats hebben de vergadering tot vaststel- heeft kunnen brengen, zal die verga dering, samengesteld uit expresselijk daartoe door de kiezers aangewezen afgévadrdigden, na alles te hebben overwogen, als haar oordeel uitspre ken, hoe zij meqnt, dat-in het belang der katholieke partij de lijsten het best worden samengesteld. Of die vergadering openbaar zal zijn? De aard der te behandelen zaken laat zulks duidelijk niet toe. Wel ech ter ligt het in ons voornemen de ver gadering toch voor gansch de katho lieke pers toegankelijk te stellen, èn ten einde daarmede wederom een blijk van we.verdiend vertrouwen en waardcer.ing aan de pers te geven, èn wijl we het van groot belang achten, dat onze pers, zonder daarvan verslag te doen, toch op de hoogte is, van het geen ter vergadering is voorgevallen. En dan Ja, dan zal dat advies aan het oordeel der kiezers worden onderworpen. En dan hopen en ver trouwen we, dat allen, die over invloed beschikken, dien zuilen aanwenden om ons kiezerskorps van de beteeke nis en van de waarde van een zóó wèl voorbereid advies te overtuigen. Geschiedt dat, dan kan het wel niet anders, of onze kiezers zullen gemak kelijk het antwoord vinden op de vraag, hoe zij zich ten opzichte van het advies hebben te gedragen, willen zij werkelijk behartigen het waar belang der katholieke partij.' En dan zal ten siotte onze candidaatstelling weer goed terecht komen, gelijk de laatste jarèn reeds verschillende za ken in de katholieke partij ten slotte zeer goed terecht gekomen zijn,, waar over te voren velen met bezorgdheid het hoofd meenden te moeten schud den. A. VAN WIJNBERGEN. Cretans, en P. J. van ïïaarente Til burg. - s NADEEL1G SLOOTWATER. Men schrijft uit Aalsmeer aan het Hbld., dat vele bloemisten thans de nadeelige ge volgen var. het bespuiten van hun bloe men en planten met slootwater ondervin den. Doordal in den laatsten tijd veel zee water te Katwijk wordt binnengelaten, stijgt bet zoutgehalte met den dag. Door de bespuiting komt een laagje zout op de bladeren der planten, waardoor deze af vallen en de bloemen de planten voor den handel onverkoopbaar worden. Het be zwaar is te ondervangen, indien inplaafs van zee-, rivierwater wordt binnengelaten. Anemonen en ranonkels. Te Uitgeest, heit land van Antemonen en -Ranonkels, is een droge veiling van diie bijgewassen ge houden. Men besteedde voor Anemoon de F .aan per K.G. 2, Enkele Anemoon Anemoon Scarfct, leverbaar, per honderd 1.50, idem per K.G. 4, Enkele Ane moon, blauwe, leverbaar, per honderd 1.40, idem per K.G. f 2.50, Dubbele Ane moon, Rapheaü, per K.G. 8, «Turfcsethe Renonce! Grootvorst, per 100 0.70, Gla diolen, Maréchal Focb, klaren 5.50. KUKST El KEKNIS. DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE bevat deze week het volgende: PLATEN: Londen en Dublin (12 foto's). Arm Tirol (3 foto's) De Prins van Wales in Britsch-Indië luisterrijk ontvan gen (3 foto's). Het „fort Chabrol" te Sprundei (3 fotos). De heer Stoot. Een zonderling gewas (2 foto's). Frank - rijks schoonc Zuiden (8 foto's) Iemand die geen belasting wou betalen (2 foto's). Brand in de „Oude vette hen". Uitwis seling van gevangenen tusscben Hongarije en Rusland (2 foto's). Een hevige brand. Overeenstemming tusscben Ierland en Engeland. Drijfijs op den Rijn. Twee eigenaardige begraafplaatsen. Politieke vrouwen. Twee zoekplaatsjes. TEKST: In de verdrukking, historische roman door J. R. v. d. Lans. -Vaische getuigenis, door Philips-Oppenheim. Bezuiniging, door Punt. Een zonderling gewas, door Gerard Krekelberg. De ge sloten deur, door II. B. v. d. S. Het antwoord, door M. Gre.V- De hond, door A. J. Wessel. Uit den blikken trommel. Nicht Atine, door Hooguèven. Scha ken. LANDBOUW EK VISSGHERIJ. EEN FELi. A>: VAN PLUIM7EE- ORGANISATIKS. Dezer dagen kwamen te Utrecht on der voorzitterschap van den heer J. Kooiman bijeen de afgevaardigden van de groote organisaties in ons land op het gebied der bed rij f spluim veet 2el t ter stichting van een [Federatie van het ge zamenlijk behartigen hunner belangen. Eenstemmig kwamen deze afgevaardig den tot de conclusie, dat de stichting eener Federatie gewenscht is, omdat hier door vrijwel alle georganiseerde houders van bedrijfspluimvee in Nederland in één lichaam vertegenwoordigd zullen zijn. De regeering gaf blijk, van hare be langstelling door de aanwezigheid van den heer I. Gr. - J. Kakebeeke, Inspec teur van den landbouw, de Rijkspluim- veeconsu lonten en eenige assistent-con sulenten. Staande de vergadering werden de sta tuten in beginsel vastgesteld en een com missie benoemd voor de nadere uitwer king der organisatie, bestaande uit de heer en J. Kooiman te Amersfoort, voor zitter, P. H. Burgers te Oosterbeek, se- Dr. ARIëNS AAN 'T WOORD. In eijn inleiding of les waarmede Maan dag j.l. de Katholieke Sociale Week door dr. Ariëns is geopend, heeft deze eminente spreker, aan wien niemand het recht kan of zal betwisten, dat hij de waarheid mag zeggen, dat ook heel vrijmoedig gedaan. De Katholieke Sociale beweging overzien de zcide hij: „Wij zijn dankbaar en toch niet voldaan." We hebben nu groote en machtige orga nisaties en hulde aan de R.-K. georgani seerde arbeiders. De patroons kwamen- wal „minder vlot" maar: „het volgen der encyclieken is een dure zaak en de christe lijke rechtvaardigheid kost geld." Maar: „in zedelijken zin zijn de arbeiders echter ook niet vooruitgegaan. Arbeidzaam heid, spaarzaamheid, matigheid en zedelijk heid zijn de vier sporten, waarlangs de maatschappij moet worden opgevoerd." Daaraan ontbreekt nog veel bij. alle stan den, en ook bij de arbeiders ziet men ar- beidsschuwheld, verkwisting, onmatigheid en verwildering der zeden. Zoodat het aan komt: op de zedelijke verheffing van hel individu, omdat daar het zwaartepunt ligt van alle actie. „De geestelijke salarisverbetering" van prof. de Groot i Als Dr. Ariëns, zoo teekent het D." hierbij aan', liog vérder had willen gaan, zou hij noodzakelijk bij éen weer volgende con- clusiè zijn aangekomen", dat zonder de gees telijke salaris verbetering, de gewone en in ieder geval algêmeen begeerde salarisverbe tering, geen stand zal houden. LIEVER LAF EN ONEERLIJK. Wc lezen in het „Kath. Soc. Weekbl.": Reeds verschillende malen konden wij in dit weekblad zeer gunstige getuigenissen van buitenlandsche socialisten aanhalen over hetgeen door den Minister van Arbeid in ons tand lot leniging van den woning nood gedaan werd. Ja, Nederland werd daarin ten voorbeell gesteld aan andere landen, zelfs aan zulke, waar socialisten in het Ministerie zaten I Maar' toch beweert" „Het Volk" avond aan avond, dat onze Minister van Arbeid Queen of Summer per K.G. 4, Enlka'e1 miels voor den woningnood doet, ja zelfs er niels voor voeltll Van de bovengenoemde geluigenissen zij ner buitenlandsche pariijgenoolen, zwijgl „Het Volk" in alle talenl Geen durf. Hel schijnt wei, dat men daar op de Kei zersgracht nummer zooveel te Amsterdam liever laf en oneerlijk is tegenover politie ke tegenstanders dan moedig en eerlijk PRINS HENDRIK IN FRANKRIJK. Onder het opschrift „Bene meritat" schrijft de Nieuwe Courant: Berichten, die ons uit Parijs berei ken over do reis van Prins Hendrik, vestigen den indruk, dat op zeer delicate wijze door den Prins-gemaal een mDsie vervuld wordt, dio enkel ten goede kan komen aan de betrekkingen tusscben ons land en Frankrijk. Ongetwijfeld komt aan onzen gezant in Parijs oprechte hulde toe voor de manier, waarop hij clez: rei; he aft voor bereid en het den Prins heeft moge lijk. gemaakt in de Fransohe hoofdstad een anderen indruk -Van "ons volk en hemzelf té géven dan door een nog steeds omtrent ons niet zeer gelukkig voorge lichte pers stelselmatig wérd gevestigd. Zonder écoigen ophef is dit hezook, oorspronkelijk geheel incognito, aange-" koudhjil, maar naar uit de thans hier te lande van partieuliero zijde ontvangen tmededeelingen blijkt, heeft zich d.ze reis ontwikkeld op de spontane en e iri- germate geïmproviseerde manier waar van de Frdnscben liet gehjflin hebben, en die zij dus hij anderen weten te. waardeeren tót een zending. Wij hebben hier tot nu too sleaht3 in korto berichtjes iets vernomen van 's- Prinsen optreden: op een receptie in het nieuwe g zanteehapsgebouw, waar e n aantal Nederlanders waren, het legg.'n van een krans op. hot graf van den onbekenden soldaat, epn bezoek bij don president der Republiek, on nu oen be richt van een reis naaf het front door den Prins in zijn kwaliteit als voorzit ter van het Roode Kruis als gast der Fransche regeering gemaakt Wanneer men dat met elkaar in ver band leest, dan blijkt daaruit reeds, wat een berichtgever to Parij9 aldus formu leert: „Het bezoek van den Prins heeft zich ontwikkeld tot een met hijzonde ren tact uitgevoerde diplomatieke mis sie, die aan onze verhouding tot de Fransrhe regeering en liet Fransche volk stellig ten goede komt. De persoonlijke eigenschappen van den -Prins en de bui tengewoon gelukkige introductie vah on zen gezant hebben de vrees, die in som mige kringen bestond voor een misluk king in verband met 's Prinsen Duit- sche afkomst, ten volle beschaamd." Het is een, voor het groote publiek, althans, nieuwe 'kwaliteit, -waarin de PrinB in deze is opgetreden. Het bui tengewoon gelukkige debuut in deze ho> danigheid geeft reden tot erkentelijkheid jegens den Prins en de raadslieden der Kroon, die met den gezant deze reis hebben voorbereid. ËIKKENLAKDS0H NIEUWS. PRINS HENDRIK. Woensdagavond i3 de Prins der Neder landen met den Nederlandschen trein uit Parijs vertrokken. Z. K. H. werd uitgeleide gedaan door den gezant te Parijs, jlrr. Loudon, kolonel De Quay, militair attaché te Parijs en het overige' gezantschapspersoneel. E n der funrii.na rissen vau de maatschappij Du Nord was ook op het perron aanwezig, om den Prins te complimenteeren. Vteeuitvoer naar Argentinië. Het Belgische Telegraaf-agentscliap ver neemt uit Buenos-Aires, dat liet besluit1, is herroepen, waarbij de invoer van vee üit Nederland wordt verboden, op" voorwaarde, dat de veezeudingen ver gezeld gaan van een regeerings-certi- ficaat. De strijd tegen de onzedelijkheid. De otnftangss d>oor bat Haags oh Centraal Comité t-ot Zedelijke VerfoeiImg gehouden bijeenkomst legen de scfoaamtetooshei'cl in de kleed ting en zeden, leidde tol een Dins dagavond gehouden tweede vergadering vaii het comité. Hier wilde anen komen lol concrete voorstellen om stelselmatig den strijd te voeren legen de oeniuemende' verwording der maatschappij op zedelijk gebied. Hoewel men het belang van aif d-e. onderdoe len van het vraagstuk zoo ais tooneel, cabaret, bioscoop, lectuur zeer goed onder de oogen zag, wijdde men dfrt- maal in liet bijzonder de- aandacht aan het kleed'bigvragaslu-k, waarbij men in begin sel besloot te beproeven den strijd aan te binden tegen de prikkelende winkeléUrla- ges en een commissie te vormen voor di.it doel. Verder zal men medewerking zoeken Bij de pers 001 ook het groote publiek te bereiken dóór de bladen en geschriften. Met dit lood is een per comité iai worden. Ook zal -men trachten gedaan te -krijgen, dat op de departementen en parl/ieuüiierc bureaux een behoorlijke kfeeding word* geëischt. En ten slotte wil men ook samen werking zoeken me t de j eugdoj ganii sa.t ies Een vertegenwoordiger Van de óhri-ste- lijtke jeugdorganisatie zegde reeds zijn medewerking toe. Men zal ernaar' streven de hulp ie krijgen van predikanten en geestelijken van andere gezindten. DE BEZUINIGING. Het Kamer Md Wijnkoop heeft den Mi nister -van Binnenlandsdhe Zaken gevraagd of liet juist is, dat thans op groote .schaal tijdelijke ambtenaren, werkzaam bij het Rijk. worden ontslagen. Hij verzoekt medr te deelen, hoeveel varn deze ambtenaren kings dezen weg van bezuiniging reeds zijn ontslagen, en hoeveel de regeering door hel ontslaan van deze lagere ambtenaren weil heeft bezuinigd NEDERLAND EN DE BESLISSING NOPENS YAP. Uit Washington seint men aan de „N. R. Ct.": De beslissing aangaande - Yap is ook voor Nederland belangrijk. Vanochtend deelt men mede, dat de kabel Menado Yap aan Nederland toegekend wordt. Het gewicht van dlit feit is dat daarmede Ne derlands landingsrecht van kabels op Yaip wordt erkend. Tevens hebben Onze kote nd 11 nu, door de Amerikaansdhe rechten op Yap, met Amerika een verbindl'mg, welke buiten andere dan Anierikaansche en Ee„ E j waarborg kwaliteit Ncderlandtsche bemoeiingen omgaat.Men beschouwt den huidigen toestand aüs uit gangspunt voor de Nederlan-dsche onder handelingen nopens Yap niet als ongustig, des te mider, omidat uit den geest van de J apansoh-A mer ikaansohe o v e reenkom st blijkt, dat Japan niet voornemens is mis bruik 1e maken van zijn posities als man dataris. PROF. Mr. J. A. VERAART. Het Bestuur van het Bureau voorde R.K. Vakorganisatie heeft Prof. Mr. J. A. Veraart uitgenoodigd, in den R.K. Oentralen Raad van Bedriiven als zijn Economisch-Advkeur te willen ontreden, Prof. Veraart heeft deze uitnoodiging aanvaard. In verband hiermede heeft hi{ gemeend zijn voorzitterschap van den R.K. Centralen Raad van Bedrijven te moeten neerleggen. Hii heeft het Be stuur uitgenoodigd tot eén laatste ver gadering o/.der zijn presidium, op Dins dag 21 December a.s. Het R.K. Vakbureau beeft Mr. A. van Joie, zijn Economisch-Juridisch-Adviseur, ale bestuurslid van den R.K. Centralen. Raad van Bedrijven aangewezen, in de plaats van den heer P; J. S.. Serrarens. Het dienstplicht-ontwerp aangeno men. De Tjweede Kamer heeft het dienst plicht-ontwerp mét 50 tegen 48 etem- men aangenomen. De geheele linkerzijde (behalve de heer Wijk van het Verbond tot democra tiseering der weermacht) stemde tegen, en van rechts, de wilde heeren v. d. Laar en A. P. Staalman en de katho liek van Grocnendael. Verkeer en Posterijen. AFMETINGEë VAN BUITENLANDSCHE PAKKETTEN. Met ingang van 1 Januari 1922 zijn de maximum-afmetingen voor pakketten be stemd' voor het buitenland, als volgt vast gesteld: a. voor uitsluitend over land te vervoe ren pakketten: 1 M. langs elk der zijden, met dien verstande, dat de lengte -tot 1.50 M. mag bedragen, indien geen der andere af metingen 50. c.M.overschrijdt, b. voor pakketten, die over zee moeten worden vervoerd: grootste afmeting langs een der zijden 1.25 M., bij een maximum inhoud van 55 dM3. In het verkeer met Nederl. Oost- en Wesl- Indië blijven de maxima-afmetingen: langs één der zijden 0.60 M.; maximum inhoud 25 d.M3. „Ik zal het kort maken," begon hij weer. „Meerdere weken voor mijn te rugkeer had Florentine aan mevrouw van Y/arnau een brief getoond, wel ke uitdrukkelijk mijn toestemming tot haar huwelijk bevatte. Daarop was het huwelijk voltrokken en de jong getrouwden waren naar Parijs afge reisd. Hun adres hadden zij mevrouw van Warnat! meegedeeld. Ik spoedde mij aanstonds naar Parijs en het was zooals ik gevreesd had." „Wal had jc gevreesd, Karei," vroeg Blunt. „Een Bedrog'," antwoordde zijn vriend. „Ik had immers uooit den bric) geschreven, die mijn toestem ming tol hun huwelijk inhield, in derdaad vond. ik ook in Parijs geen spoor van de gezochte», hei adres dal mevrouw von Warnau van Bar- nau gekregen had. was valsch. Onge twijfeld was Florentine het slacht offer van 'a schandelijken bedrieger geworden. Ofschoon ik mij de mede werking van verschillende detectives verzekerde, bleven alle nasporingen zonder gevolg." ,jhn het huwelijkt' „"Was gelukkig wettelijk en goed ges!efem„.Ik reisde naar Duilschlnnd terug eo liet mij door den gecstetiit. die te Emheck hel kerkelijk I;u\\v lijk mede voltrokken had, een af schrift uit de kroniek geven. Ook mevrouw von Warnau had de gewijde handeling bijgewoond. Ik gaf de hoop. de vhich lelingen op 't spoor te ko men nog niet op. Om aan mijn na sporingen een beier gevolg té ver zekeren, veranderde ik mijn naam en heet nu overal Arthur Lane. Deze naam heeft wonderen gedaanDezelf de lieden, die mij eerst over hun schouders aankeken, zoeken thans met mij kennis te maken en verzoeken mij aan hunne salons de eer van mijn tegenwoordigheid te schenken. Karei Melville beleekent niets, maar de dichter Arthur Lane is thans een mode-artikel." „Dan wensch ik nog alleen maar, dal je nasporingen succes zullen heb ben, mijn besle. Als ik, je behulpzaam kan zijn, beschik dan over mij bij dag en nacht." „Zeker, Robert; maar 'ik vrees dal. ik al 't mogelijke reeds heb gedaan. Als ik" dien rpau maar 'n enkele maal ge zien had, ik zou hem uit alle ge zichten herkennen.., „Hoe heet hij danr' „George Aescher." „Laai ik '1 onthouden,'' sprak Blunt ernstig. „Maar hoe lang wil je in Amerika blijven?" „Een of twee maanden, dan ga ik naar Engeland 011 begin iaat- opnieuw mijn onderzoekingen." JKarcl, bier in 't land zal ik je hel pen, zooveel als ik kan." ..Ik dank je, mij» vriend." anfwoord- 'v Arthur Lane c„. "'T-'a» Roberts .and, Beiden gingen een poos nadenkend en zwijgend naast elkander voort. Heeft jc zusier den trouwbewijs in handen," vroeg plotseling Robert Bi mil. „Dat weet ik niet; maar uit voor zorg bewaar ik zorgvuldig de copie van het trouwbewijs." „Goed, zeer goed. Heb "e misschien een paar brieven van Aeseher in je bezit?" „Alles, wat hij me ook maar ge schreven heeft, heb ik goed opge borgen." „Zijn handschrift kan mogelijk van veel belang zijn, als hij 't niét ver anderd heeft." „Hoe vreemd. Daaraan heb ik nooit gedacht." „Wij mogen niels huiten beschou wing laten, Karei." „Robert, jij geeft mij weer nieuwe hoop! Kom, ga nu mee naar mijn kamer, dan zal ik je de brieven lalen zien." viden keerden naar Cozy Dell te rug èn hielden zich aanstonds bezig met een zorgvuldig onderzoek van Aeseher's handschrift. „Dat is geen verdraaid schrift, Ka- rel," zei eindelijk Blunt met overtui ging; „zie maar hoe de eene brief op de andere lijkt; dezelfde hand heeft belde geschreven. Ik zou nu ook eens graag de copie van het trouwbewijs bekijken." Arthur Lane ga* hem hel verlangde document en Blunt schreef den in houd daarvan in zijn notitieboek over. „Ziezoo, kamciaad." zei hij lachend, „ik zal hier te gelegener tijd eett wijs gebruik van trachten maken. Laat me nu alleen nog maar het schrift van den brief secuur en voorzichtig op dun, doorzichtig papier over brengen." Toen dit gebeurd was. omarmde Ar thur Lane zijn trouwen, beleidvollen vriend en belden begaven zich dan naar de ontbijtzaal. ZESTIENDE HOOFDSTUK. Na het ontbijt begaf de vrouw des huizes zich in de bibliotheek tot haar lijdenden gemaal. Heden wilde zij stormloopen tegen zijn vaderhart en de onterving van haar stiefdochter, benevens de verandering van het tes tament ten gunste van haar eigen dochter Ida trachten te bewerken, want er mocht geen tijd meer ver loren gaan. Zij had het wel bemerkt dat zijn levenslampje steeds zwakker ging branden. Zoo kwam zij dan na een inleiding vol gehuichelde bekommering voor zichtig tot het doel van haar morgen- bezoek, terwijl zij haar echtgenoot ge makkelijk aanleiding gaf tot de vraag: „Esther, je ziet er zoo gedrukt uit; is er iets voorgevallen, dat je zo.rg geeft?"' Nu was het oogenblik gekomen om den vergiftigen pijl naar het vader hart van den laatsten Stillworth af te schieten. „Ik vrees, dat Edith vergeten heeft, wiens dochter zij is en welk bloed door haar aderen vloeit." „\Tn hoeverre," vroeg de U'otsche slotheer van Cozy. Dell. „Door een onwaardige genegenheid tot den secretaris Robert -Blunt, den kosterszoon." Een licht steunen was voor het oogenblik het eenige antwoord. Dan richtte zich de zieke 'n wei nig op en vroeg mat: „Dat is dus het verraad, dat gij reeds voor eenige dagen terug hebt aangeduid?" ,J.Ia, mijn liefste; toen wilde ik nog geen besliste aanklacht uitspre ken, wijl mjj de bewijzen ontbraken." „En heb je die nu?" „In volle maat." Zonder te antwoorden hield hij de handen voor zijn vermagerd gezicht. Maar zij ging voort: „Mijn lieve George! Toen ik je voor eenigen tijd toegaf, dat ik geen warme liefde voor Editli, de dochter van je vrouw voelen kon, had ik er geen vermoeden van; hoe verraderlijk zij met je vaderhart speelde! Nu, terwijf haar schuld klaar a,an het licht treedt en ik met schrik voorzie, hoe zwaar je gerech te toorn de onwaardige treffen zal. nu kan ik nog slechts medelijden voor haar hebben. Ofschoon ik de moeder niet lijden mag, bid ik nu om vergeving voor haar verdwaald kind. Vergeet dus Edith's valscliheid haar ondank; vergeet de roekeloos heid, waarmede zij de eer der Still- worth's en ons wapenschild met voe ten trapt eii denk alleen hiraau, dat zij je dochter is." Ieder woord had het hart van den man als een dolksteek getrofefn. Maar zij had misgerekend. de sluwe liuiclielares. In plaats van in woede los te breken, in plaats van den ver wachten vloek "tegen de dochter met bevende lippen te stamelen, zuchtte de zieke diep en smartelijk en zei met nauw hoorbare stem: „O, rechtvaar dige God, is dat uwe vergelding?" Dan voegde hij er luid aan toe: „Laat mij nu alleen, Esther. Wees niet be zorgd om de eer van ons huis. Ik zeg het je beslist: Ie goeleren van Stillworth zullen n< t den zoon van koster Blunt to-ebeiiooren." „Hoe wil je dat verhinderen," vroeg zijn gemalin met uiterlijke, kalmte, maar met loerenden en onaangenaam fonkelenden blik. „Ik.zal 't doen, Esther, dat zij je genoeg!" Er bleel haar niets anders Over dan afscheid tenemen. Zoo gauw de zieke slotheer weer alleen was in de donkere eenzaam heid van zijn kamer, murmelde bij voor zich hoen: „Dus Mordaunt heeft toch gelijk gehad! Ik moet mijn kind redden er zal niet nóg een oflcr vallen De dag liep ten eilide, toen de lr l- ste der Stillworlh's na lang heen en weer peinzen lot een vast besluit ge komen was en zijn dochter Edith bij zich liet roepen. Met 'n bang voorgevoel bclrad Edith het ziekenvertrek. Liefkozend kuste zij het vochtig-koude voorhoofd baars vaders en zetle zich dan op 'n bankje bij 't haardvuur aan zijn voeten neer. Zij legde haar gevouwen handen zacht op zijn knieën en blikte hem vol ver wachting in 't dorse aangézictd. Maar hij sprak nog niet. Zijn droefgeestige ihik volgde de vonken die uit deu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1