ProvtedaaS Nteuws HOORN BINNENLAND SPORT EN SPEL Band©! en Harkt Rectificatie. I Oaüeaux voor ledige doozen ÜGHTEN. Kerkfijsien imzondso stukken praktijk hervatten. JA! JA! Ik verklaarde PAXOL rt en ftfoygfe •Deslrée, mje<j en en Wetenn waohi <xp fdeuj- Ieeraar in <dcj •ijk AUbeneuim 3 IhootgesdhooH ij 'heeft eendgej en, o.a* overt en werkte .ediéric sameni dug zelf heeift verk met hes£ verwps-eljen. jwhedd en? is tot 1918 st, en is juist vozen. iHij is zijn, zi'tldnigs-c üijk deeftgeanow socdade ivierzen is 48 j-a ait generaal, eni- Lrijssciiooll ge-< nt vk-n diiienist clewerker van, inianeieele enl an veorg/ronid^; «lerom dienisf^ 'erikzaaan aanl den aankoop L'den, Bij dien den rang rap' scih ver.tegenw, van Herstel,' er van finan*. Wiart. 'èze, Masson!,- 'e en Huzeltc ge minis/l/etrieS )EDBNBUBG. feenen is lie®' s lemming in; 13000 nitge* )0 voor Hon-; or Oostenirijik!" dus als zeker mrg hij Hon" 'OOK. op weg naai nenstara Hu- dezeu stam. is Stateion- vel gedaan", enken neemt mee, van 'b van een ilde kat toe! een eere kinderen uit een dubbel- was eenige Joch aan gram gezon- arschalk Fooh banden van dié al se- scho en hei [en, nognau- AND. Dinsdagavond -an celloluid, lakt worden, ïk te Shef- juist op het en, ongeveer ïuis zouden; om zich been ee uitgangen Sheffield zijn ;ericht tegen' een paniek de trappen, slechts kon- ïen te sprin- e daken der relen werden Drie mannen in het ge- Seine hebben ruiten van en juweslen ostolen. België begint ber waren er tober waren jrsocen min- t- uit Boeka- ien niet loo- val. st u zien if verbod van st hebben." ief rust voor veten. Hoor, t ik die toch gesprek een n, dat Biunt vriend is en spreken, ïacht nog, ik iet meer in >en," gebood t gij ook nu nt mijn hand Neem 't als ouders, kind n mijn rust!', n God moge de 't vertrek itrekte zijn ar uit enzei nk de groote zult je eigen en." d het hoofd. ;t in de zijne kend zwijgen roode vlam- erden en een ij wijlen in de g der gevoe- r. vervolgd.), HOÜFDAFDEELING ZOET- iWAÏIERVISSCHERIJ DEE NED. HEIDE-MAATSCHAPPIJ Do Hoefdafdeeling Zoetwatervis- Bchorij der hFoder'andsohe H© (1 ornaat schappij hie'.d heden in Amsterdam haar a'gemeene vergadering onder voorz'tterechap van den heer H. Aal- derink, uit Groningen. De lieer A. A. Nengjrman, die als voor/'t'er was a'setreden,werd be noemd tot eere-lid. Het jaarvers.ag over 1020 werd goedgekeurd, evenals de rekening en ver" atvvoording van de geldmiddelen. De ontvangsten hebben bedragen f3866.16i/', de uitgaven f 17.576.93 Het tekort van f 13.576.93 is aan gezuiverd door de Ned. Heide- Mij De reken'ng en verantwoording van bet ongevallenlonds over 1920, die een batig saldo aanwijst werd goedgekeurd. In de vacature van voorzitter, ontstaan door het bedanken van^ den heer A. A. Nengerman, werd bij ac clamatie benoemd dr. H. J. Lovink te 's Graveniiage. De heer Liebert, directeur van het Rijks Hydrografisch Instituut voor Visseh rijonderzoek, te den Heider liie'.d een inleiding over het verzou ten van polderwater. Het binnenwater in onze polder streken vermindert 'door verdamping als overvloedige regen niet voor aaa- vull'ng zorgt. Noord-Ho, land verkeert ten deze in bijzonder ongunstige omstandig- ieden doordat het geen water kan outten uit de groote rivieren. Hot moet zijn water ontieenen aan het Noordzee Kanaal dat op zijn beurt weer gevoed wordt door de Oranje sluizen, dus met Zuiderzee water in het Noordzee Kanaal. Het binnenge laten zeewater verdampt, maar de zouten in het water -verdampen niet. Zoo trof men in het Aikmaarder- meer In de droge periode water aan, dat in zoutgehalte het Noord zee water nabij kwam. Tot teden van het bestuur werden gekozen: in de vacature G. J. Kroef (Z.-Holland) de beer W. Os kamp, te Zegveld, in de vacature W. Dil Jzn. (Noord-Holland) de hr E. Viug, in de vacature J. A. Bies tere (Bo-venrivieren) de heer J. A. Biestere te Heerenaarden. De heer Brouwer, inspecteur der yisscherij, dee.de naar aanleiding v. opmerk ngen tit de vergader ng me de, dat het onmogelijk is Noord-Hol land aan zoet water uit de rivieren te helpen. Het peil van de rivieren is daarvoor te laag. De heer Brouwer deelde verder nog mede, dat de zoetwatervisch uit de Noord-Ho. landsch'e boezemwate ren geheel verdwenen is, met uitzon dering van de aal. Te Bensbroek stelde men e-n on derzoek in naar den vischstand. Men ving daar in den polder met de zegen twee spieringen en een haring (gelach A Den in diepoléLre inN.-Holland waar men gasbronnen heeft, heeft de zoetwatervisch stand g houden. Nog jaren zal de vischstand lijden onder de verzilting van het water. De heer SchaUp, adgevaard.gde van N.-Ho.land wees er op, dat het be staan der zoetwatervissehere op 't spel staat door de uitroeiing der visch. Hij wi.ue dat het hoofdbestuur bij de regeering' er op zou aandrin gen dat deze zich het lot der zoet water visschers zou aan: rekken. Als protest tegen het niet herkie zen van den afgevaardigde van Nd. Holland, in het hoofdbestuur, den heer W. Dit Jzn., te Zaandam, ver lieten de afgevaardigden der Noord- Hollandsche afdeelingen de vergat e ring, om afzonderlijk een bijeen komst te houden. De hoofdbestuursvoorste'.len tot wijziging der statuten werden aan genomen. Voorstellen tot' verdubbeling der contributie werden teruggenomen. Op voorstel van het Ivootdbestuur werd besloten de contributie voorloopig op het ze. ld© bedrag te laten. Een voorstel der afdeel ng Ursem om door de hoofdafdeeling zooveel mogelijk gratis pootvisch te doen uitzetten werd aangenomen. WAARLAND. WAARLAND. Onderhandseh verkocht. Het woonhuis rnet schuren en erf en 2 ,uA. bouwland thans bewoond door den het; J. van Straten is onderhandseh ver kocht voor f850J aan den heer Klaver te Hoogwoud. HEERHUGOWAARDi. Begin van brand. Gistermid dag ontstond in ie woning van de Wed. W. Zweekhorst aan den laan weg begin van brand.Met wat water was het spoedig gebluscht. UITGEEST., UITGEEST. - Binnenbrand. Hedennacht ontstond er een begin van brand bij den heer Froke, aan de Langebuurt. Toevallig bemerkte dit een voorbijganger, die de be woners wekte en niet eenige inder haast toegesnelde personen, den brand in zijn aanvang wisten to Zijn Trots. Door de Too- neelvereeniging v. d. Sint Jozefge zellen vereeniging is in studie ge nomen het tooneelspel in drie De- drijven van G. Nielen: „Zijn Trots" De oudste inwoner. Gist- ren is onze oudste dorpsgenoote overleden Mej. A. Vdzeboör-Scha- van S. Leeft en T. Kramer. bü t Kosoper !ML Zee VjoioK! f8717.92!, van Aardenburg eai E. Vlottes. voor R, Molenaar1 en p. Ursein Ondertrouwd: Jan Jongejans en Klasina Kuijpers. Corns. Vrouwe en Grietje Smit. Overleden: Maria Bras, 17 mud. Alida Schasemakbr, 92 jaar, ANNA PAULOWNA. ANNA PAULOWNA. Geslaagd. Mej. A. Raap, alhier, is te Haarlem geslaagd voor de acte Boekhouden. SCHAGEN. SCIUGEN Burg. Stand. Gebo ren: Gerril Cornelis, z. v. Johan Anne- veldt en Antje ae Hoop. Overleden: Dirk Wit, oud 71 jaar, echtgenoot van Grietje Kostelijk. Politie. Gevonden: een arm band en een portemonnaie. Verloren: een portemonnaie met sleuteltjes, oen vulpenhouder en een donkere dook. Overgegaan. Het boerenbedrijf- je onder Kol r om van# den heer G. Beerst slhjer, is in eigendom over gegaan aan den heer D. Grootes te Haringhuizen. Studiebeurs. Aan twee leerlin gen van de Landbouwwinlerschool al- bier is door de Holl. Mij. van Land bouw een studiebeurs van 200 gld. per jaar toegekend. Herkozen. De lieer C. Kooij, alhier, is als Dijkgraaf herkozen van het Heemraadschap der Schagcr Kog ge Strijkmolens. Geslaagd. De lieer R. de Vree, assistent aan liet station alhjer, is ge slaagd voor stations-ambtenaar. Gekozen. Wegens bedanken van den neer P. Bas, Valkoog, is tot lid van het Bestuur van den polder Burghurn gekozen dc heer A. Vlaar, alhier. - Verkooping. Uitslag der ver- kooping aimer, op 15 Dec., ten over staan van nolaris C. J. Baas te Hel der, van nuismanswoning met schuur, erf cn weiland, aan de Doggersvaart te Koegras, groot 0.60 II.A. Kocper de neer A. van Pelt te Hel der voor t' 1.5.475. HEEMSKERK. HEEMSKERK. Afbeldsbemidde ling. T- In deze week hebben zioh bij den correspondent dier Arbeids bemiddeling aangemeld: Grondwe:kers 10 Overgebleven van de vorige week 10 Afgeschreven Totaal Ov'ergebleve 6 Bioscoop. Zondag 18 Decem ber iy'21 wordt er een groote Bios- mopcr .voeri'Tgj gegeven.. Het pror gramma geert een groote missiefilm ter afwisseling, de Japansclhte dans door K> meis'es. Wij verhouwen .dat de zaal van de IC S. A. vol zal [oo> pen. Uitvoeringen. Maandag 26, Dinsdag 27 en Woensdag 28 Decem ber a.s. Groote uitvoering in de K. S. A. van het beroemde Kerstorato rium. De beeldengraepeii worden ge vormd door h:et bekende Damesfoo- neelgezelschap van onze gemeente. Wij weten allen van wie diie Dames hun opleiding krijgen. Den Weleerw. Heer Kap. Sommer komt daarom ook alle lof tóe. Wij 'heb ben het kunnen zien in de feestweek der K. S. A. en nu kunnen allen in de Kerstweek weer van zijn overgroo- te toewijding voor het tooneel genie ten. De zang wordt uitgevoerd dioor het bekende knapenkoor onder lei- indg van den WielEdl. Heer Tromp uit Alkmaar, onderwijzer aan de R. K. Jongensschool alhier. Het belooft een schitterende uitvoering te worden. OUDORP. OJD. RP. ,n het soJlidi.antenregi-:- ter. Bij beseiikking' van den Min- van Oorlog, is de .naam van den heer C. Schut, uit deze gemeente, aange rekend in het soflüelitantenregfeter voor werkman in één der centrale ma gazijnen van militaire 'kleeding of .in 's Rijks magazijn van geneesmidde len en voor oppasser in één der gar- niizoensihag azij nen. L1MMEEN. LIMMEN. propaganda. De Pro paganda^! jb „S.. Wijlibrordus",van Heiloo, zal morgen (Zondag) bro chures „Het' Pausdom aangevallen en Vcrdetiijd" en „Sobriëtas'-Jmanak- keh te koop aanbieden. BERKHOUT. BERKHOUT. Wethouder. Tot wethouder is benoemd die hepr I. Bakker. OOSTER BLOKKER. OOS l ER BLOKKER. Ongeval. Gevaarlijk is net voor kinderen op riju.igen of auto's te klimmen. Dit bleek hier weder. Twee jongens waren op de vrachtauto van Gebr, Ruiter van Enkhuizen geklauterd, doch buite.den er af. Een der ben gels liep een flinke hoofdwonde op, terwijl do ander met den schrik vrij kwam. 't Liep dus nog betrekkelijk goed af. HAUWERT. HAUWERT. - IJsclub. De 1 fsciub h.eld een leden vergadering De ontvangsten bedroegen m 1920 f71.41, de uitgaven t'32.45. De heereu J. Stapel, H. Scher mer, K. Druif en J. Sleutel werden herkozen. In de vacature S. Koo- men werd gekozen de heer K. Sta pel. ANDIJK. ANDIJK. Ontslag. Op ver zoek is den hr. D. Mantel tegen 1 Januari eervol ontslag verleend als Gemeente-Opzichter. ABBEKERK. semaker, in den ouderdom "van92 I ABBEKERK. - .Uitslag yd- 1®0r* I ling door Notaris de Boer voor Bum Stand,. .Geboren; z. B, Motenaar, 3.23 H.A. iffifeilandj 2.83.40 H.A, wieiland. Koopcr Manshande voor f6872.85. i ja.; OUDE NIEDORR. fff" OUDE NIEDORP, - Biljarten. Uitslag biljartwedstrijd in café Mijts. De prijzen werden behaald door de heeren P. Mulder, J. Kla ver, F. Kooij en F. Liefhebber. HENSBROEK. HENSBROEK. - Benoemd. Tot wethouder (vac. Duijn) werd be noemd de heer A. Smal. Ook be dankte als raadslid en wethouder de heer A. Schroder. In zijn plaats werd als wethouder benoemd de heer D. Wit. i Gekozen. Tot Voorzitter der banne werd gekozen de heer I. Groot Jz. en tot Hoofdingeland de heer K. Mooi]". ENKHUIZEN. 1 ENKHUIZEN. Veerdienst Enk huizen—Stavoren. Naar wij ver nemen heeft de directie van den veerdienst Ènkhuizen—Stavoren, af gezien van haar plan om deze week een proeftocht te houden. Het vermoedelijk bekken der Zui derzee zit nog vol tamelijk zwaar drijf ijs. De dienst Enkhuizen—Stavoren blijft voorloopig nog stopgezet. ZIJPE. ZIJPE. Burg. Stand van 10 tot 16 Dec. Ondertrouwd: Jan Meeldijk, 23 j., te Anna Paulowna en Siemetje Raven, 21 j., te Zijpe. Cornelia Kooi man, 25 j., te Anna Paulowna en Mar- garetlia Aletta Willemina Swarlliof, 21 j., te Zijpe. Roeberlus Gerrit Bosch, 24 j., te Harenkarspel en Aljda van Buuren, 21 j., te Zijpe. HEILOO. U i HEILOO. Propaganda,. Dtander- dagaviond hield de Propagandaclub „St. Willebrordus" een -uitstekend bezochte verguiderhig in het lokaal van den heer J. van Tongeren. De voorzitter, öe heer G. Smits, opende de vergadering met den Chris teójken groet en heet al en welkom De notulen werden vastgesteld. D© voorzitter deelt mede, dat de vergadering, belegd is o-m te voor zien in een vacature en geeft een uiteenzetting hoe deza vacature is ontstaan. Tot goed begrip van wat vooraf is gegaan worden de notulen uit de bestuursvergaderingen voorgele zen. Ingekomen stukken. Een schrijven van de uitgevers van het officieel weekblad v,an Heiloo en Limmen om de Kerklijst van de R. K. kerk en andere Ka tholieke berichten te moge ontvangen 'De voorzitter zegt, dat die steeds voorkomen in ons „N.-H. Dagblad" wat de meest-en wel zullen lezen, en omreden onze Geest. Adviseur -\er hinderd is, die daarop misschien een antwoord op zou kunnen geven, wordt het schrijven voor kennisge ving aangenomen. Een schrijven van J. Obdam, waar in hij o.m. vraagt, afrekening van het oplia en van oud-papier van eenige heeren. De voorzitter zegt, dat dit een langa lijdensgeschiedenis is geweest De afdracht loopt over 19191920 Hij heeft er daarbij het bestuur van dat liefdewerk herhaaldelijk over gesproken, na lang zoeken heeft de heer Lisone daarop geantwoord, dat het reeds 4- Januari van dit jaar afgedragen» was. Daar het ge- heele bestuur in de club dit jaar in functie was gekomen heeft het moeite getost het uit te zoeken. Ge bleken is, dat het was opgedra gen aan 2 heeren die het hadden opgehaald en d® meenden ter goe- dertrouw da,t het voor 1 jaar was waarin zij het hadden opgenaaid. Deze droegzn het af waarop het ook aan de andere zal worden ver rekend. Een vijftal nieuwe leden werden met een toepasselijk woord van den voorzitter geinstaileerd. Bestuursverkiezing. Bij eerste stem ming werd dc lieer II. J. Gielis gekozen die de benoeming aanvaardde. De Voorzitter feliciteert de club met deze aanwinst Ron draag. D e heer de Waard heelt gelezen, dat elk lid bij z'ijn toe treding een reglement en insigne ont vangt; nij brengL r voren, dat nie mand der leden zulk een reglement ne insigne heeft T Voorzitter zegt, dat men bij de bescheiden van het vorig bestuur slechts 4 reglementen heeft gevonden, die ook al niet meer voldoen. Hij r.teft in de bestuursvergadering dit ook reeds besproken, doch de G. Adv. had geadviseerd af te wachten omreden er weinig geld in Kas „as en omreden een nreuw reglement en statuten de g.> - keuring van Z. D H.. den Bisschop neoöig hadden. Hoewel de Voorzitter dit onderschrijft, voelt hij wel voor nic-uwe statuten en reglement. Op verzoek worden deze voorgele zen en wordt met algemeene stemmen besloten een nieuw reglement saam te stellen. Een en ander zal in de eerstvol gende vergadering worden geredeld. Een der leden vraagt of in de jaar vergadering nog een deel van het be stuur aftreden moet Besloten .wordt, dat 'het bestuur de roester van aftreding zal samenstellen en het eerste jaar 2 en bet daarop volgende jaar 3 leden van het be stuur zullen aftreden, Daarna sluiting op do gebruikelijke .wijze, (Ongecorrigeerd,) BEVERSWIJD Voorts is het da bedoeling, In net- BEVERWÜJK; Woninghbiiw. Tetil ten met 501,—2000 aansluitingen, het .tlWbvn.. .Jn t-x A.nM JUinmir j nK/winjimdril (o iT/inhrtnfi'An in'of F zsn 4-n b'ehbeve van" den woningbouw zijn aan de'gemeente Beverwijk vöors'dlïot- ten toegekend jran f' 45.600 en f 914.400. HOOGHEEMRAADSCHAP „NOORD-HOLLANDQ NOORDERKWARTIER. Dijkgraaf en Hoogheemraden v!ah bovengenoemd Hoogh'e em raadschap lfebbén Kef volgende technisch" perso neel benoemd: tfot hbofdapziclfiter de Heer J. C. Rempt tnlef standplaats Alk maar, fot technisch ambtenaar bij' de zeewering' ie Petten den Heer K. Jans- ma mei standplaats Petten, tot tecff- hisüüie ambtenaren bij' de Zuiderzee dijken de Heeren J. Zeeman, A. Vis ser, G. Kloippe, L. J. Louwers, D. P. Passer en P. H. Krij'gër. met de stand plaatsen re.sp'. Monnikendam, Edain', Iffliorn, ErrkHuifeen, iMfede'mWi'k' en van Ewijbksluis. UITSTEL. Bij beschikking' van den Minister van Oorlog, is aan den heer G. Haalebos, uit deze gemeente, uit stel verleend tot het tijdvak van in lijving der lichting 1923, lsto ge deelte. LAND- EN TUINBOUWVEREENI- GING „W.-FRIESLAND". Ten lokale Jan Pz. Coen, Veemarkt, zal een buitengewone algemeene ver gadering gehouden wodrea op Dins dag 20 December a.s., 's. namiddags 2 uur. Als hoofdpunt der agenda zal in behandeling komen: „Liquideeren der markt" R. IC. KIES VEREENIGING. A.s. Maandag zal de R. II. Iliesver- eeniglng te 8 uur in het R. K. Mili taire tehuis haar le politieke lezing houden. Moge een flinke opkomst der leden deze vergadering ten deel vallen, voor al omdat een politieke cursus van zoo groot belang en gewicht is voor de R. K. kiezers. Politieke voorlichting vooral in deze dagen is voor een ieder van zeer groot belang PRETTIG? Donderdagavond Werd een der vitri nes der firma Bervoetsde Lange door eenige jongelui gedeeltelijk ingedrukt. Minder aangenaam, wijl de heer De Lange juist bezig was een zeer mooie Kerstetalage daar te stellen. Wonder verwekt net niet, daar meestal 's avonds flinke samenscholingen op dat hoekje worden gehouden. WEEKKALENDER. ZONDlAG: 4e Zondag van den Ad vent. „Rcirabe" Dauwt hemelen van boven, en dat de wolken den recht vaardige zegenen, dat de aard© zich op 'reen en den Zaligmaker voort- brengien. D© Verliosaer is opkomst. Hij' wordt van alle kanten verwacht, 't zij dat Hij neerkom© met den dauw van boven, 't zij 'dat Hij' afdale mot do zegen uit de wolken, 't zij dat Hij te voorschijn tome van onder, uit d© aarde. Hij wordt met zeker heid verwacht en in 't bewustzijn ran eigen hulpbehoevendheid rnet vur'ge smeeikingien door ons afgeb© den. Daarom treedt St. Jan in 't Bv. op „Bereidt don weg des Hoe ren" en in 't Gradual© klinkt het de Heer is nabij voor die Hem aan roepen" (let wel) in waarheid, d. w.z. om verlossing bidden maar do zond© niet willen verlaten, is met bidden in waarheid (is niet waarlijk gemeend) Wij moeten van goeden wil zijn, om aan d© Kerstvrede deelachtig te worden. MAANDAG v. d. dag. DINSDAG Vigilie van St. Thomas WOENSDAG H. Apostel Thomas. Dag van devotie. DONDERDAG Sint Hunger, 12e biss. van Utrecht, moest zijn bisdom ontvlucht© voor de alles vernietigan de Noormannen. In Frankrijk weer stond hij onverschrokken koning Lothar'us die zijn wettig© echtgenoo- te Theutborga verstoofcen had en zekere Waldrada tot zich had geno men. Van uit St. Odiliënberg en later vanuit Gallië heeft hij zooveel mogelijk zijn bisdom, bestuurd -j- 866 Belijder. VRIJDAG: van den dag. ZATERDAG Gebeden vasten- en onthoudingsidag. Vigilie van Kerstmis RIJKSTELEFOONTARIE VEN. Nieuwe tarieven. Het ligt in het voornemen om met ingang van 1 Januari a.s. eenige wijzi gingen le brengen iu de tarieven van den lokalen Rijkstelefoondienst. In de telefoonnetten met meer dan 4000 aan sluitingen (Haarlem, Utrecht) zal ver moedelijk een abonnementstarief inge- oerd worden, waarbij rekening ge houden wordt met het aantal „aan gevraagde'' gesprekken, In verhand waarmede de geabonneerden zullen worden gerangschikt in. 4 klassen. In de hoogste klasse zal het jaar- lijksch abonnement waarschijnlijk f85 bedragen, d. i. f5 boven, het thans voor cieze netten geldende abonnement. Voor de 3 overige klassen zullen de abonnements-bedragen vermoedelijk op resp. f 110, f 130 eu f 150 .worden ge- ételd. abonnement te verhoogen met f 5 en in netten oevattende 30014000 aanslui tingen met f10. Vorenstaande bedragen gelden bin nen het minimum-tariefsgebied. Het buiten dat gebied verschuldigde af- slandsgeld van f 3 per 100 M., zal in verband met net streven om de tele fonie ten plattelands te bevorderen, worden teru mrenraclil tot f 2 per 100 M. LEERPLICHTWET. Naar het „Huisgez." verneemt, zal in de administratie van den leer plichtwet in de eerste dagen van Januari een geheele Verandering worden ingevoerd. Ieder leerplich tig kind krijgt een kaart, welke kaart bestemd is voor zijn heelen teerp'ichttijd. Het jaar'ijks invullen van alle schoolgaand© kinderen komt dus voor de hoofden van scholen te vervallen. Zij behoeven alleen een kaart in te vullen voor die kinderen, die voor het eerst op school komen. De gemeentebestu ren hebben dan ook slechts één maal een contrölekaart in te vullen- DE INDISCHE LEENING IN AMERIKA. 5 Men seint ons uit Den Haag: De Regeering heeft thans een wetsontwerp ingediend tot het aan gaan in Amerika van oen leening voor Indië, nominaal 100 millioen dollars, hetzij in eens hetzij in ge deelten, tegen een gemiddeld© ren te van 71/2 procent, welke blijkens de toelichting echter 61/2 procent zal zijn. De regeering vraagt zeer spoe dige beslissing, zoo 'mogelijk bin nen enkele dagen omdat het zich laat aanzien dat alsdan een bevre digend© regeling voor een deel der leening met een coinsortorium van zeer krachtige Annerikaansdie ban kiershuizen zal kunnen worden ge troffen. I I I Oudorp, 15 December 1921. BELASTING OP DE OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN TE OUDORP. Mijnheer de Redacteur, Mag ik voor onderstaande regels een plaatsje verzoeken iu uw blad. 't Was Dinsdag 13 Deo. j.l. toen ik me s avonds, het was reeds laat, naar huis begaf, van een vermoeiende repe titie der Zangvereeniging, peinzende over de gedachte, wat kost het toch een moeite om in Oudorp eens een uitvoering, althans een openbare ver makelijkheden, le organiseeren: Mijn mijmering werd echter spoedig omgezet in een troost wel schraal maar net deed tocii goed. Ik zag n.l. dat ons college van vroede vaderen nog vergaderd was ter bespreking der belangen van onze gemeente. Wat kon hen in uit late urn- nog bezig houden? Waren hel grootsclie voorstellen als b.v. ae cenoeming van een of anderen ambtenaar, het vastellen van de be groetingen, enz.? Neen, loch niet! want des anderen aaags las ik in 't Raadsver- slag' als laatste punt van behandeling: Sleun aan neen, toch niet ik wreef me de oogen uit en las opnieuw belasting op de openbare vermake lijkheden. Ik dacht het wordt tijd ook dat ze daaraan beginnen, want de men- schen, dje zich de moeite getrosoten om 111 Ouaorp eens een openbare ver makelijkheid te geven, hebben zoo veel eer van nun werk en hunne kas sen zijn zoo gevugd, dat de besturen weldra zullen besluiten hunne leden allen „op pensioen", och, ik vergis me, ik bedoel op „sterk water" te zelten: Maar ja, een belasting zal hier toch wel heilzaam werken, ten min ste volgens he linzicht van nozen Raad, want het voorstel werd aangenomen. Onze Raad moet toch ook „modern" worden! het is overal zoo, dus in Oudorp óók. Of is onze gemeentekas even slecht gespekt als de kassen der vereenigingen, die in ons anders zoo stil aorpje nog eens per jaar een uit voering wenschen te geven? Als dit laatsie waar E, bespaar dan lijd, vuur, licht en sjgaren voor de behandeling van dergelijke punten en gij zult ruim schoots de gelden bijeen hebben, wel ke anders uit de belasting op de open bare vermakelijkheden zullen móeten komen. U, M. ide Red., dankend voor de plaatsruimte, EEN LID DER ZANG VEREENIGING. JUNIOREN-COMPETITIE. 10 Door onvoorziene omstandigheden, komen neg de volgende wijzigingen in het programma voor a.s. Zondag: De wedstriid V. A. F. C. VIL. V. V. Ill vervalt. Hiervoor komt in de plaats: Limmen: L. V. V. Ill—V. A. F. C. VI; aanvang één uur. De wedstrijd L. V. V. II—V. A F. C. V begint le half drie. •.Scheidsrechter voor deze beide wed- llij den is de heer Laas. p D. H. V. B OVERZICHT. .Voor a.s. Zondag staan voor de 1ste klasse A de volgende wedstrijden op het progamma: ForwardWillem Eggert, wat een interessante strijd, belooft te worden. De Iloornsche menselien zullen zich geducht in moeten spannen om de twee kostbare puntjes te Hporn te houden. S. D. E.de Meer wordt de eerste nederlaag voor de Amsterdammers, waardooü do S. D, ï(-taenscteeoi zlc^ op de bovenste plaatst van het rang»* ljjsljo zullen stellen. Yeidtr V. I. C.Zwaluwen, wat web weer geen succes voor de college-menu sche jnzal worden. De jongens van den praeses v. Adrichem zijn geduchte, te* gen standers. V. A. F. C.—R. IC A. V. II wordt, gezien net succes hetwelk V. A F. C. j.l. Zondag boekte, weer een succes voor de Alkmaarders, ofschoon de V. A. F. C.-ers net niet te licht op moeien! nomen. In I. C. waedt R IC H. V. nag Heeds op den eersten thuiswedstrijd legeu een der Haarlemseh© clubs. Ditmaal moet het geduchte Daminaten, op be zoek. Wij vertrouwen, dat Daminaten sportiever handelt dan Het Westen j.l' Zondag, wc-lice club, gezien de verre reis, niet opkwam. Bij eëtt ontmoeting wint Daminaten. ConcordiaS. D. O. is omgezet in een touiswedstrijd voor S. D. O. Een gelijk spel geeft de juiste verhouding weer. V. A. F. C. II gaat op bezoek bij H. B. C. H. Als de zaak serieus opgevat wordt kan V. A. F. C. II hier haar eerste overwinning boeken. In II B ontvangt V. V. Z. II— Unity, waarbij do Zaandammers d'. puntjes wel in de wacht zullen slepen. A. D. O. I—D. O. S. S. II wordt een overwinning voor de Heemsker kers. Dc D. O. S. S.-mcnschen schijnen maar niet meer in vorm te kunnen komen na hun groote nederlaag in Wormerveer. Zwaluwen II—S. D. E. II wordt doot de Worruerveerders gemakkelijk ge wonnen. In III C staat slechts één wedstrijd op liet program. V. A. F. C. IV S. V. A. Ook hjer geven wij' het IV elftal van Y. A. F. C. een kansje zijn orn de eerste overwinning le behalen. ALKMAAR, 17 Deo. Op de Veemarkf waren heden aangevoerd: 42 paarden f 200700, 11 koeien en ossen f 350 f 750, 25 nuchtere kalveren f 1025, 160 vette schapen f 4050, 2 vette vai sens f 6870, 3 magere id f 3335, 168 biggen, 10 w. f 1228, 6 bokken en geiten f 4—9. ALKMAAR, 16 Dec. Alkm. Export veiling. Roode kool f5.2011.80, gele kool f4.807 20 per 100 K.G^aard appelen f6.308.20 per 100 K.G.; an dijvie f 2.806.40 per 100 stuks; Bruj selsch lof '57—81 oL per K.G.prei f 14.90—45 per 100 bos; spruiten f31 —49 per 100 K.G.; selderie f 16.20— f 23,60 per 100 bosappelen 1024 ct., peren 15—22 cL per ICG. FURMEREND, 16 Dec. Afslagvereen. „Beemster, Durmerend en Omstreken." Aardappelen f X)2.70 per zak (25 K.G.); peren 1068 ct., appelen 10 43 ct. per K.G; roode hooi f5.401 f 10.30, savoije kool f5.7010.90 per 100 stuksspruitkool f 49.80 per zak (15 K.G,); boerc-kool f48.45 per 100 struiken; bieten f 14.50 per 1000 stuks; wortelen fl.252 per 10 Ofjos; uien f 5.40 per balve H.L. Handel zeer vlug. BROEK OP LANGENDHIJ, 16 Dec. Langed. Groentenveiling. Roode tooi le soort f 8.2014.40, 2e soort f2.220 6.80, gele kool le soort f 4.608.20, 2e soort f 2.904.30, Deenscbe witte kool le soort f 3.80—6.40, 2e soort f 1.40 3.50, aardappelen: bravo f7.60, uien le soort f21.6023.70, 2e soort f4.40 —4.50, id. drielingen f15.1016 losse wortelen f 10.2011, alles per 100 K.G, Aanvoer: 41.000 K.G. roode kool, 58.400 K.G. witte kool, 66.800 K.G. gele kool, 665 K.G. aardappelen, 7250 ICG.v uien en 2700 K.G. losse wortelen. NOORD-SCHAR WDUDE, 16 Den Roode kool f6.7014.50, gele kool f5.407.70, witte kool f66 40, uien f 22.20—23.20, peen f960—10.10, aard appelen: rea star f7.40, bravo's f7.80, alles per 100 K.G. WARMENHUIZEN, 16 Dec. Uien f 22.50—23.70, drielingen f 1480, roode kool le soort f 1013.20, 2e soort f 5.40 8.2Ó, gele kool le soort f6.208, 2e soort f 4.807.10, Deensche witte k f 5.50—6 40 HOORN,'16 Dec. Heden hebben 10 vaartuigen hjer aangevoerd. 573 pond bot 3034V2 ot. en 94 pond schol 17 20 ct. per pond. Dr. DIHKEI^ zal KiAAND&G zijn In de advert. Lappenweek van J. H. WILLERS, staat dat deze duurt tot 28 Dec., dit moet zijn 21 December. SCHOEN-CREAM bestand tetjen water ThEJWPOLfSH C?W H! LVERS'JM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3