s Os repuiatie van Koorn's kolfje en thee Visitekaarten. DECLAIHED1Q Valencia Pindas hoopt ns et I «js©; PORTORIGO LOUWE FELOBERG Vraagt nu uw Winkelier. Electrische Koftiebranderij en Theehaidel 5. K00RN Co. 9e mooiste Bioscoop Hooit „Klaverboer" Echte Valencia Sinaasappelen ïel.-lnt. 691. - E. MAK. - Tel.-lnt. 931. ins KERSTSPARRETJES S lult op Zondag. KERSTOESCHEHKEN Koffie en ïiiee C. BAKKER, SGHRIJFLES, rurol Tripïexhout. merk ..Picas", Noord-Hollandse Dagblad. TWEEDE BLAt Flora", H, MEIJER last uw balais opmaken Eoor een dssiufldigs. NELLY BAKKUM Firma Th, KRAAKMAN Zn. Geurig en Goedkoop. JAC. MET - ikmaar Huis$!achtingen. Ppijsnifjarten I, .1 Automobielen. W,NEDERKOORN. SCHOUTENSTRA AT K. ACKEMA, -o*de APon DE Feesten en Partijen- Smk WÊU Cfiemische fabriek „VRIESiA". JAMDE VRIES, Gemeent plantsoenen te Alkmaar, Venii. Kweekerij ELECTRISCHE SCHÖENBEPARATIE en MAATZAAK B. SCHERMER ZOOR PAUILLAC. NBEDG8 STb JULIEN CANELLK Een praclifgelegeolieid Room's Gejükskantsor KUSSENS EISEN KLEEDJES KOPEN-TIN ZAKDOEKEN AARDEWERK EXTRA VOOROEELIGE AANBIEDINGEN Wilt gij verzekerd zijn de beste ts ontvangen, ACHTERBA9 - I1MMA8' en ïïinkeiiiüizen Verdr. oard 57. alkmaar. Bakwerker, Hulp Bakwer ker en LeerliiPi is ffeorrond op de ruim honderdjarige aangename ondervin ding der gebruikers. ICOOffilI's fijnste Java-Koffie met een loodje, f f.ËQ p.pond. Geurige fSieea wit merk IS cf.9 blauw 2G, rood 25 en groen 3 Cl et- per ons. Fnisfsen 117-119. ALKMAAR. Tel. 52. Auto-Garage JAC. 8V1ET - Alkmaar geeft niet zooveel genot als een boek uit de Kath. Bibliotheek. 's Maandags van 10-12 uur en van 6-8 uur geopend. «i. üsafefeé. H©f adres J. H. WAGENAAR. J. GAAL Gzn. 11 HEOEN van de vanaf 4 a lö ennt. Speciaal adres voor cent per ous. Koorstraat 37 to het Postkantoor. De gewone houtveiling zal plaats hebben op 4 Jiiiiurri 10 4*. G«fii nadm litiakoadiging, Alkmaar, 16 Dee. 1921 Directeur plantsoenen: B. HOoK voor U prijs gevraagd heeft van Vi'Hcllt-, Laan- en Sierboomea, Soz«a, groene Planten, Bloemheestei'8, vaste Planten enz. De door ons geplante gewassen zijn één jaar gegarandeerd. L«. T. BOOIfüMA. WIJNHANDELAARS 25 vette KOEIEN of een HEERENHUiS koopt ze dan bij Eerste Alkm Electrische Koftiebranderij en Theehandel. J. H. JACOBSE, Burgerwoonhuis Arbeiderswoningen Gedipl. Leerares Kantoor Oudeéracht D 26. Tel, 84. A, MEIBOOM, Zaterdag 17 Dec. 1921, Hantfel in Wlja, Gedt3tfiieerd, Likeuren, Limonades. ALKMAAR TELEFOON 457 ANNO 1804. VAN en DANKBETUIGING. Ondergeteekenden betuigen hiermede hun hartelijken dank vooral aan de Fam. KEF.MAN en H. H. Dragers voor de bij stand en de laatste eer aan onzen Vader bewezen. J. SCHOEN—APPELMAN. J. MANSHANDEN- SCHOEN. A. SCHOEN. A. ZANDBERGEN- SCHOEN. Spierdijk, Dec. '21. DANKBETUIGING. Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de vele verrassing hun aangeboden bij gelegenheid van hun 12"/a-Jarige Echtvereeniging. S. WOKKE en Echtgenoote. Alkmaar, Dec. '21. DANKBETUIGING. Langs deze betuig ik mijn har telijken dank aan allen die zoo veel blijken van belangstelling hebben getoond tijdens de ziekte en na het overlijden mijner gelief de Echtgenoote. T. NIELE, Hoogwoud, Dec. 1921. Bjj vonnis van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Alkmaar van 15 December 1921 is GERRIT STOOP, Winkelier, te HAREN KARSPEL (Kalverdijk) ver klaard te verkeeren in staat van Faillissement, met benoeming van den Edelachtbaren Heer Mr. A. H. van Beusekom tot Rechter commissaris en van ondergetee- kende tot Curotor. Mr. KRAAKMAN. Alkmaar, 16 Dec. 1921. Bij vonnis van ae Arrondisse- ments-Rechtbank te Alkmaar van 15 Dec. 1921 is HARTOG JA COBS, koopman, wonende te Hel der, verklaard te verkeeren in staat van Faillissement, met be noeming van den E.A. Heer Mr. A. M. Ledeboer tot Rechtercom missaris en van ondergeteekende tot Curator. Mr. KRAAKMAN, Alkmaar, 16 Dec. 1921. R. K Dienstbode Wegens huwelijk der tegenwoor- terstond gevraagd een R. K. Dienstbode, bij P. KOOMEN, Spanbroek. Werkster. Biedt zich aan flinke jonge Werkster R. K. Brieven aan den agent van het Noord-Holl. Dagblad-te Limmen. R. K Boerenknecht- Gevraagd met Februari een R.li. Boerenknecht, goed kunnende mel- cen en rijden, bij JAG. VESS1ES, Landbouwer, Kerkstraat 21, Bever wijk. Kruidenierszaak- Te koop een reeds jaren be staande goedbeklanle kruideniers zaak, op welvarend R. K. dorp in 1 West-Friesland. Brieven onder No. 20881 aan het bureau van dit blad. Boekhouder-Correspondent. Net persoon, 25 jaar, (ongeh.), in het bezit diploma Boekhouder- Correspondent, zoekt plaatsing op eenv. kantoor per 1 April o! eerder. Brieven onder No, 208o2 aan het bureau van dit blad. Woonhuis. Uit de hand te koop een nog nieuw woonhuis met flinke schuur en 18 snees land, alles aan elkander bij S. WEEL, Hondenweg Heer- .Hugowaard (Zuid). TE KOOP, V 23a» 'drachtige Zeugen ie k'oop i&Bgia Januari kunneude werpen. j bevragen b(j JAN BAAS i^i-, 4-abrsrdiik, gemeente Haren- 'karspeL 1 Koopt bij Zondagssluiters. Boerenknecht. Gevraagd tegen Febr. of la,'er een boerenknecht, boven de zestien jaar, bij J. DE GOEDE Jr., Kali 172, Zaandam. R. K Bakkersknecht. Biedt zich aan een nette R. K Bakkersknecht, 21 iaar Brieven Iranco onder No. 20878 aan het bureau van dit blad. Tuingrond- Uit de hand te koop circa 100 roe tuingrond. Te bevragen bij C. METSELAAR te Limmen. Brood- en Koekbakkerlj. Te Koop aangeboden, op welva rend dorp m Noord-Holland, m nabijheid van school en kerk, een uitstekend rendeerende Brood- en Koekbakkerij, voor 15 jaar nieuw gebouwd, voorzien van electrische verlichting, waarachter 6 snees bouwland Te aanvaarden Mei 1922. Brieven onder No. 20837 aan het bureau van dit blad. kunnen geplaatst worden aan de Rijtuig- en Carosseriefabriek R. C. BURGER MEISJE. Wordt gevraagd een net R. C. Burgermeisje voor den dag of dag en nacht in klein gezin. Waseh buitenshuis. Br. Bur. „Nrd. Holl. Dagbl." DAGMEISJE. Een net Dagmeisje gevraagd bij A. J. v. d. KAMER, Oudegracht 132. NET MEISJE. Gevraagd een net meisje om behulpzaam te zijn in Café en in de huishouding. Adres: S. KOSTER, Café „de Graanhandel", Luttik-Oudorp 28, Alkmaar. R. K. MEID-HUISHOUDSTER. Direct gevraagd een R. K. Meid-Huishoudster in klein gezin. Brieven onder no. 20997 Bur. „Nrd.-Holl. Dagblad." SPAANSCHE LES. Spaansehe les gevraagd. Br. m. opgaaf conditiën onder no. 20994 Bur. „Nrd.-Holl. Dagblad." DAMESRIJWIELEN Te koop 5 nieuwe-Engelsche Damesrijwielen, geheel compleet bij C. VISSER, Laat 27. KOEMEST. Te koop een stuit belegen Koe mest bij C. RAADSCHELDERS, Bakker, H.-H. Waard, Noord. LET OP HET ADRES. Korte en lange Gummilaarzen, Gummi jassen en Gummibroeken, waterdichte Dekzeilen in alle ma ten enz. enz. PRINZ WIERS St. Annastraat 29 en Laat 61. De Burgemeester van HAREN KARSPEL vestigt de aandacht der ingezetenen op de verorde ning op den Keuringsdienst, die voorschrijft, dat van het voorne men tot slachten ten minste 24 uren te voren aan den hulpkeur meester moet worden kennis ge geven. Harencarspel, 9 Dec. 1921. De Burgemeester voornoemd, J. BURGER Jz. OVERGANG ZAAK. Ondergeteekende bericht hier mede dat met ingang van 19 De cember a.s. haar Barbierszaak zal overgaan aan haar zoon N. DOO- DEMAN. Tevens betuigt zij haar hartelij ken dank voor de gunst en het vertrouwen haar gedurende 9 ja ren geschonken en beveelt haar zoon in ieders gunst aan-, WED. P. DOODEMAN. lii.OLl H.-H. Waard, Noord. In aansluiting op bovenstaand beveelt ondergeteekende zich be leefd aan, hopende door nette en prompte bediening het vertrou wen door zijn moeder genoten, waardig te blijven. N. DOODEMAN. op ZONDAG 18 DEC. in het Ca fé „de Koffiemolen". Aanvang 6 uur, Aanbevelend, -t K. DE BOER, H.-H. Waard, Noord. HEEREN MOTORRIJDERS Motorkappen, Motorpetten en Motorhandschoenen "bij PRINZ WIERS St. Annastraat 29 en Laat 61. OPGHRICHT 1808. HAKSELMACHINE. Te koop aangeboden een zoo goed als nieuwe Hakselmachine. Te bevragen bij A. KLEVERLAAN. 't Woudt, Bergen. SCHRAMMEN. Te koop 4 gezonde Schammen bij H. DE WIT, St. Paneras. BOKSKALFS. Dames Molièressehoenen met lak neus en 3 kwart hak, alles prima prima leer, voor slechts 4.50 per paar en onder garantie bij D. MULDER, Laat no. 32 n. IJsco, bovenhuis. OMNIBU S-BRE AK EN. Te koop eenige solide Omnibus- breaken met en zonder spiegel ruiten en met blauw en groen la ken bekleed. Verder een Platte Wagen op Collings-Patentassen bij J. F. PONTMAN Electrische Wagenmakerij en Rij- tuighandel, Purmerend. 1 twee-persoons Opel f 1700 1 vier-persoons Ford, als nieuw met electriseh licht en selistarter, prima in orde, f 18001 vier- persoons Overland, prima, met electriseh licht f 1700. Profiteert van deze aan bieding. Koningsweg 37, - Alkmaar Handel in: OUDE BOUWMATERIALEN, OUDE STEEN, OUDE EN NIEU WE DAK PANNEN, GRINT, PUIN, ZAND, SINTELS, ENZ. Tevens IJzeren Vletten TE li UUR. voor PARAPuUlE-KEPAKATlëN, HOEDEN OMBOOREN, rfOOGE HOEDEN OPSTRIJKEN VERVORMEN EN VERHUREN, HOUTT1L B 58. SIGARENFABRIKANT,' ASSENDELFT. R. K. BOERENKNECHT. Gevraagd met Februari een R. K. Boerenknecht, goed kunnende melken, bij 'P. ROSKAM, Kalkovensbrue Alkmaar. Tand-Techniker, houdt Spreekuur met Arts iedere Vrijdag van 104 uur. Adres: den Heer OOIJEVAAR, Ritsevoort 1, Sigarenwinkel, Alk- R. K. BOERENKNECHT. Biedt zich aan een R. K. Boe renknecht, leeftijd 31 jaar, goed kunnende melken, ploegen en maaien met de maehine. Liefst als baasknecht. Br. no. 20966 Bur. „Nrd. Holl. Dagblad." VENNOOT GEZOCHT. Een net persoon, v. buiten, on gehuwd, 30 j., goed verkooper, wenscht gaarne in kennis te ko men met een net vertrouwd per soon, om voor gezamentlijke re kening eenige handel te drijven (in 't klein), onverschillig wat en waar, ook niet ongenegen als knecht hierin behulpzaam te zijn. Br. onder no. 20965 Bureau „N. Holl. Dagblad." TE KOOP. 8 a 9000 Kilo Peenen, 1000 Ki lo Haverstroo en 6 beste Scham men, bij J. WIJN,KER, Schporldam. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot 't MATTEN en REPAREEREN van alle soor ten STOELEN. Ook VLECHTBAND bij mij te bekomen. P. VAN DRIEL. Spanjaardstraat 17, Alkmaar. Beleefd aanbevelend, Aanbevelend, Zaadmarkt 72-74 TEL. 234 -:- ALKMAAR. Plannen en begrootingen voor aanleg en verandering van Villatuinen, Boomgaarden enz. bij uitvoering gratis. Aanbevelend, Lisdenl&an S3, Alkmaar. N.B. H.H. Bloemisten korting. I'ronwenstraat ALKMAAlt. <*5j spaart U zelve veel geld a!s wij Uwe -cho>-iien répareeren. 10 gulden bons 3 °/o korting. Aanbevelend, ■•■■■■■MMHMMMHMMMMMM nu bestellen, te zien Kweekerij bij het Station Schoorl. Beleefd aanbevelend, J. BREED. HOORN AMSTERDAWl AANBEVOLEN MERKEN (ZUUR PRIJSWAARDIGE BOKBEAUXWJ1JNI (FIJNE VOLLE BORDEAUXWIJN! (ZOETE ROODE VERSTERKENDE WIJN) U kunt Pastoor Annegarn in de gelegenheid stellen een Kerk te bouwen en tevens de kans te hebben te winnen, alsook een Motor fiets, Ameublement enz. Trekking zonder uitstel 18 Januari. Pnjs per lot f 2 50. Verkrijgbaar in het Vsemsrkt 45. en de bekends wederverkospre. HOFLEVERANCIER, RAADHUISSTRAAT BERG EN-BI NN EN. Alkmaar. Oudegracht 285a, Kantoor vas vaste Goederen. Te koop verschillende op goe den stacd gelegen in uifeenloopende grootte ei) 'prijzen.,:: Direct te aanvaarden een boven verhuurd beneden ledig, voor 1 4200. Gelege*. heidskoopComplex over Ie nemen voor zeer ge- schikten prijs. Hypotheken, Assurantiën, Arbitrage. Het Accountantskantoor van S. J. A KEESOil, Leeraar M.O. (Staatsakte) Alkmaar, Waagplein. Beverwijk, Breestraat. a TE KOOP: compleet Eiken Kamerameuble ment (blauw leder), voorts drio compl. Ledikanten met Spiraal- veeren en twee Eiken Buffetten, alles zoo goed als nieuw. Adres: „Beukenhorst"Bergen- Binnen. RUWE S barsten. kloven. ge- j sprongen handen. springende lippen, [winterhanden en* voeten. hWLJSs^:»Ü5' 1 ln dooien von30'60ui90ctf bij apothekers en drogisten IPHARM FABRItH AMlJFiHAROT-ZtlST I kwaliteit als voor den oorlog, levering in diverse maten en dikten, fabrieksprijzen. Verkrijgbaar bij: I EEN ADRES. Naar ons medegedeeld wore het volgende adres verzonden |len Raad der gemeente Alkm; Geven te kennen; de Oudere „pissiën van eerste en vijfde gen ieschoofdat zij in opdracht Ven ouderavond, gehouden (24en November j.l. Uw Col (met den meesteü aandrang ver iiten, het daarheen te leiden, 'door nieuwbouw verandeting tbrengen in den bestaanden toes' p<- te en 5e gemeenteschool; Gat zij in de hierbij gevoegd, morie van toelichting, verschilt argumenten naar voren bren «waarop hun verzoek steunt. 'tWelk doende, Namen; oud e r co m missiën der lt 5e gemeenteschool, d Voorzitter N. Schots H. Ha Secretaris A. Stappers C. A. Alkmaar, 6 Dec. '21. Het adres gaat vergezeld vat .Volgende memorie van toeücln Op onzen eersten oude ra v 'gecombineerd voor school 1 twerd o.m. eene inleiding gehou 'over: ,.De komende openbare igere school" waarin de wijkve ling der gemeente, ten opzichte genoemde openbare lagere ilen naar voren kwam. fc In verband hiermede had eens gebreide gedachten wisseling pl; die in hoofdtrekken hierop kwam, om- de eerste en vijfde {■meenteschool zoodanig te vei men, dat zij aan meerdere en (gé re eischen zal voldoen. Het is U uiteraard bekend, oorspronkelijk deze scholen ger één school was met twaalf ;sen en voor ongeveer 40 jaren v gebouwd. Dat ook in de eerste jaren haar bestaan, zij zeer zéker aai paalde eischen voldeed, doch 1 Izamerhand, door bebouwing /hare - omgeving in het ged kwam. - Als bewijs hiervoor kan die 1 Ten eerste de bovenbouw huizen aan de Schoolstraat, (door het daglicht zeer beltmr 'werd Ten tweede de verbouwing ie handelsschool, waardoor Maglicht zoodanig ondersc hverd dat noodwendig zoogent (de lichtkokers moesten worden gebracht, waardoor het gebrek (daglicht wel ©enigszins onder 'gen werd, doch geenszins het e ophief 1 en derde in verband met he venstaande absoluut gebrek ruimte voor een 'te bouwen nastieklo'kaal, waarvan overb- geacht mag worden, het nut van aan te toon©n Ten vierde dat deze schole valgemeenen zin, niet aan de cis ties tijcis voldoen (bijv. com 'aanzien, stijl.) Als oplossing van deze naai ren gebrachte feiten meende de /missie een eventueelen nieuwb in overweging te moeten gt ook mede in verband met eene (ste voor het zevende leerjaar. Immers, zij verwachten in naaste toekomst, een voldoends volking voor de zevende klass en stellen er prijs op, dat leerli voor die klasse onder l'eiding ven van aan die school verho leerkrachten. De commissie n tevens hiermede ook weer te 2 1de gedachten uit ondenvijskrii Het zij de commissie vergui hare' meening kenbaar te" m dfoe zij zich eene verbetering van schoort 1 en 5 voorstelt fel lp. De BEIDE scholen oi .bouwen tot één 7-klassige sc "annex een gymnastieklokaal; 2o. Voor de daarvoor verval .school eene nieuwe te bouwe de omgeving van de voorn „Quint". waardoor die wijk voorzien zou worden van een school. De commissie is verder van uing, in het belang1 van het o «wijs, dat de financieele kant •van, NIET domineerend mag weshalve zij, de vrijheid neemt dringend beroep te doen op volle medewerking. DE SCHOORSTEEN VAN E V, MEELFABRIEK, t Böor den heer J. Habbé, alk aangekodit voor afbraak' de ss sceen van de voormalige Alkniat Meelfabriek. TENTOONSTELLING}. In de étalage van den héér du 'Sigarenmagazijn, Payglop alhi< eene collectie EEREBEKERS ter gesteld, die door ver-cbï'Iende litebb'ersi geschonken zijn, vsp ling en Konijnen, Post- en Si i.vën en andere hoendersoorten dè te houden tentoonstelling o '25 en 26 Deceinofer in Hotel /Nac;htep.aal" alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4