Noord- Hollandsch Dagblad. TWEEDÊTBLAD ALKiAAR. SPORT EN SPEL KUNST EN KENNIS Uatste hsrichlsn Zaterdag il Dec. 1921 tentoonstelling. Prevlnsia&l Nieuws Voor het Heiligdom ven Eerherstel Tilagfammsii Hands! §a Markt KERKL8JSTEN. ondersteuningsfonds. l EEN ADRES. Naar ons medegedeeld wordt is |aet volgende adres Verzonden aan Men Raad dor gemeente Alkmaar: v. Geven te kennen; de Oudercotn- teiissiën van eerste en vijfde gemeen fèschool; dat zij in opdracht van den ouderavond, gehouden den (24en November j.l. Uw College 'met den meesten aandrang verzoe- .kén, hot daarheen te leiden, om 'door nieuwbouw verandering te tbrengen in den bestaanden toestand fLtle en Se gemeenteschool; ;uai zij in de hierbij gevoegde ine morie van toelichting, verschillende argumenten naar voren brengen, .waarop hun verzoek steunt. 'tWelk doende, Namens de (Oudercommissien der le en 5e gemeenteschool, Voorzitter N. Schots H. Habich Secretaris A. Stappers C. A. Olij Alkmaar, 6 Dec. '21. Het adres gaat vergezeld van de .volgende memorie van toelichting. Op onzen eersten ouderavond, 'gecombineerd voor school 1 en 5 'werd o.m. ©ene inleiding gehouden, over: „De komende openbare la gere school" waarin de wijkverdee lingj der gemeente, ten opzichte van genoemde openbare lagere scho len naar voren kwam. t In verband hiermede had eene uit gebreide gedachtenwisseling plaats, die in hoofdtrekken hierop neer kwam, om de eerste en vijfde ge- fmeenteschool zoo-danig te vervor men, dat zij aan meerdere'en hoo- (g'ere eischen zal voldoen. Het is U uiteraard bekend, dat oorspronkelijk deze scholen vroe ger één school was met twaalf klas sen en voor ongeveer 40 jaren werd gebouwd. Dat ook in de eerste jaren van haar bestaan, zij zeer zeker aan be- paalde eischen voldeed, doch lang- 'vzanierhand, door bebouwing van /hare - omgeving in het gedrang kwam. J Als bewijs hiervoor kan dienen'; v Ten eerste de bovenbouw del* Auizen aan de Schoolstraat, waar door h'et daglicht zeer belemmerd Werd Ten tweede de verbouwing van de handelsschool, waardoor het (daglicht zoodanig onderschept Werd dat noodwendig zoogenaam de lichtkokers moesten worden aan gebracht, waardoor het gebrek aan {daglicht weleenigszins ondervan gen werd, doch geenszins het euvel ophief; - Ten derde in verband met het bo venstaande absoluut gebrek aan ruimte voor een 'te bouwen gym nastieklokaal, waarvan overbodig geacht mag worden, het nut hier van aan te toonen Ten vierde dat deze scholen in plgemeenen zin, niet aan de eischen pes tijds voldoen (bijv. comfort, Aanzien, stijl.) Als oplossing van deze naar vo ren gebrachte feiten meende de com [missie een eventueelen nieuwbouw in overweging te moeten geven, pok mede in verband met eene klas jSte voor het zevende leerjaar. Immers, zij verwachten in de naaste toekomst, een voldoende be volking voor de zevende klasse en en stellen er prijs op, dat leerlingen voor die klasse onder leiding olij ven van aan die school verbonden [leerkrachten. De commissie meent tevens hiermede ook weer te geven de gedachten uit onderwijskringen. Het zii de commissie vergund U hare' meening kenbaar te' maken h!o;e zij zich eene verbetering van v'an school 1 en 5 voorstelt S|.lp. De BEIDE scholen om te /bjotuiwien tot één 7-klassige school, 'innex een gymnastieklokaal; W 2o. Voor de daarvoor vervallende school eene nieuwe te bouwen in dé omgeving van de voormalige „Quint". waardoor die wijk ook voorzien zou worden van een O. L. school. De commissie is verder van mee tiing, in het belang van het onder- Wijs, dat de financieele kant hier van, NIET domineerend mag zijn, weshalve zij, de vrijheid neemt, ieen dringend beroep te doen op Uwe volte medewerking. DE SCHOORSTEEN VAN DE MEELFABRIEK. Door den heer J. Habbé, alhier ;s aangekocht voor afbraak' de schoor steen van de voormalige Alkmaarsehe Meelfabriek. In de étalage van den heer du Croic'q Sigarenmagazijn, Piayglop alhier, is eene collectie EEREBEKERS tentoon gesteld, die dKtor verschillende lief hebbers' geschonken zijn, v'opr afdee- hngsn Konijnen, Post, en Sierdui- veii en andere hioendepsióortén voor de te houden tentoonstelling' op ■25 en 26 Decembfer in Hotel yNaplitefraal" alhier. f' HET KEGELCONCOURS. Onder bijzonder veel animo werd gisteravond' de dameswedstrij'd van iden AlkirJ inrï'H.en KegrrfEbirid gier houden. De uitslag' was: le prijs Mej. j. L<-ujes 45 libuC 2e prijs Mevr. Andriesma 35 hout. 3e prijs Mevr. de Lange 35 hout. 4e prijs Mevr. Koster 29 hout. De uitslag van den Jubileumwed strijd is (Serie 3 kaarten): le prijs A. Krijnen, 207 bout. (Enkel hout), le prijs P. Visser 94 houf. 2e prijs J. Mefz, 88 hout. 3e prijs J. Boom 72 hout. 4e prijs A. Englander, 67 hout. 5e prijs E. Hamburger, 67 hout. Hoogste stand vrije baan gister ge komen op naam van J. Boom, 42 hout'. i 1t 1 BILJART-SEANCES. Maandag- en Dinsdagavonuf a.s. zal in h'et café van den lieer Niao Kers- sens, Nieuwesloot, een biljart-séance gegeven worden dcor dien h'eer G. de Regt, oudfeeraar der welbekende bil jartclub 1919. Voer de Bdjarflieihebbers valt er dus te genieten. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS Doelenstraat in de Oude Ambachts school. Tel. 645. Geopend op alle werkdagen van del voormiddags 9—11 uur; 'bovendien des Maandagsavonds van 7—8 uur. Aangeboden: 1 baggerman, 3 bak kers, banketbakker, 2 boerenarbei ders, 1 boekbinder, 1 bosjesmaker, 1 hou\vk.-op7.-tcekenaar, 2 embalpu s, 12 grondwerkers, 2 kantoorbedienden, 1 kantoorlooper, 1 kellner, 1 ketelma ker,-3 koeteiers, 1 landbouwer, 1 let terzetter, 1 loopknecht, 1 machinedrij ver, 2 machinisten-stokers, 1 metaal- draaier, 1 metaalsiijiper, 2 metselaars, 2 nicubéTmakers, 4 opperlieden, 3-pak huisknechts, 26 schilders, 1 schipper, 2 schoenmakers, 2 sigarenkistenplak kers, 51 sigarenmakers, 1 stalknecht, 1 steenbakker, 1 smid, 1 tabaksbewer ker, 4 timmerlieden, 2 tuinlieden, 1 varensgezel, 1 waker, 1 winkelbedien de, 1 ijzergiefer, 1 zandvormer en 69 losse arbeiders. Gevraagd1 'boerenarbeider, 1 met selaar, 2 timmerlieden, en 21 losse ar beiders. ZONDAGSSLUITING APOTHEKEN. Op a.s. Zondag 18 December zal de apotheek van den heer C. M. B. Wanna, Mient 11, geopend zijn; de andere apotheken zijn gesleten van Zaterdagavond 10 uur tot Maandag morgen, 8 uur. De apotheek, die den Zondagsdienst h'eeft, is gedurende de geheclë daarop volgende week 's-narfite geope 1. De andere apotheken zijn behalve Zon dags en. op Feestdagen ook gesloten op werkdagen van des avonds 8 uur (Zaterdags 10 uur) tot den volgenden morgfen 8 uur. KATHOLIEKE KRING. Woensdag a.s., te 8 uur 's avonds, wordt ten huize van den heer C. Proot, Langestraat alhier, een vergadering van den Katholieken Kring gehouden. De Z.E. Heer Suijs, vjcaris der II.- Landstichting, zal voor deze gelegen heid een lezing m'et lichtbeelden hou- d n over het Heil ge Land. Meer. Peet zal haar welwillende muaewerking verleencn voor het zang- gedeclle, terwijl door het „Strijkje" eehige Kersinumma'ijes uitgevoerd zullen worden. ST JOZEFKERK In de kerklijst vail de St. Jozef kerk moei alsnog ingevoegd worden: Maandag 9 uur gezongen maand- dienst voor Elisabeth Rruin. EEN NOVITEIT. Hedenmorgen zagen wij op 'de Za- terdagochtendmarkt opliet Hof een koopman een kistje .-Paren verkoo-- pen met als toegift 'bij ieder kistje een bankbiljet van 1000 gestempelde kronen. KERSTPOTTEN. B. en W. geven aan het Leger des Hells vergunning om evenals vorige jaren, door middel van z.g. kerstporten op 21 en 22 December a.s. een in zameling van gelden te houden ten behoeve van de armen dezer- gemeëntë GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Heden herdacht het echtpaar C. A. de Braai-ten Plegt, Spoorstraat, alhier, den dag waarop zii 50-jaar geleden in het huwelijk traden. De vroolijke vlaggentooi van de Spoorstraat bewees ons al dadelijk dat het echtpaar de Braai-ter Plegt algemeen door de buren geacht en bemind is. De heer de Braai heeft een wel gevulde loopbaan achter den rug. Inderdaad van 1869 tot 1880 was hii lioofd der school te Petten; van 1880 tot 1884 leeraar aan de Rijksnormaaischcol te Naarden, van 1884 tot 1910 hoofd der schooi te Burg op Texel en tevens direc teur der Rijksnormaallessen aldaar, séüert Maart 1913 is de heer de Braai ambtenaar van den Burg. Stand albéer en het zou wel eens aardig zijn te vernemen hoeveel paartjes hij in 'dien tijd gelukkig vereenigd heeft, dat dit aantal nog al respe-ctabel is, laat zich aan zien. daar de heer de Braai heden mor gen een schier onafgebroken reeks van felicitatie's en bloemen huldebe- wijzen mocht ontvangen van paar tjes die door zijn bemiddeling hun geluk gevonden hebben. 1 Ook van B. en W. ontving de heer de Braai een felicitatie, aldus luidende Het is ons een behoefte U 6n Uwe eclitgenoote bij de herdenking van Uw 50-jarig huwelijk onze ge- lukwenschen aan te bieden- (get) THOMSEN. Weth. loco Burg. Do heer de Braai die sedert 1911 oudste ouderling in de Ned. Herv. Kerk' is, ontving ook van die zijde een mooie gecaligrapkeerde felici tatie met geschenk. D© buren hebben het echtpaar de Braai met hun geschenken ook niet vergeten, want zij' zonden hun een divan met kleed een prachtige leunstoel, en voor mevr. de Braai een apart geschenk. De heer de Braai deelde ons met van vreugde stralende oogen mede, dat zijn zoon Willem opzettelijk voor deze gelegenheid uit San-Prancisco overgekomen is, wel een bewijs van kinderliefde. Receptie wordt hedenmiddag gekou den terwijl het feest verder in hui- selijken kring gevierd wordt. (Ongecorrigeerd.) HINDERWET. Burg. en Weth. brengen ter alge- mcene kennis, dat lieden op de ge meente-secretarie ter inzage is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van P. J. v. Kleef, alhier, om vergunning tot het uitbreiden van een wasscherij, -door bijplaatsen van een stoomketel en een stoommachine tot inwerking brengen van een waschma- chine en een centrifuge in het per ceel Noorderkade Wijk E No. 6S. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten raad- huize dezer gemeente, mondeling op Vrijdag 30 December e.k., 's voorin, dags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen' voor .gemelden dag kunnen de ver zoeker en hij die bezwaren heeft in gediend op de secretarie dezer gemeen te van de terzake ingekomen schriftu ren kennis nemen.' BIJLAGEN TOT DEN RAAD. Niet-\ervuLing eener vaca ture van S-tads-vroedvroiuw. De stads-vroedvrouw Mevr. A. W. Scihoonhoveii-Vetter deelde B. en W. bij schrijven van 19 Juli 1.1. mede dal zij uit hoofde van h'are lichamelijke gesteldheid d'e verloskundige p.dktijk zeer moeilijk meer kon uitoefenen en dat zij mitsdien, met gebruikmaking van art. 23 der Verordening' (gem. bl. no. 367) ontslag nam als stads-vroed- vroiuw. Ingevolge art. 12 ju netto art. 20, 2e lid van bovenaangehaalde veror dening droegen B. en W. de waarne ming van haar praktijk, tot dat in de ontstane vacature zou zijn voorzien of daaromtrent een andere beslissing zou zijn genomen, op aan die andere stads-vTOedvrouw Mej. C. W. van dér Weele. De vraag1 kwam inmiddels naar voi- ren of "vervulling dezer vacature wel noodig wasaanleiding daartoe gaf in hef bij'zond'pr de omstandigheid, dat volgens hét verslag van bet Burgerlijk Armbestuur over hét jaar 1920 slechts 11 maal een aanvrage voor kosielooze verloskundige hulp was Ingediend, waarvan 10 door h'et Bestuur zijn ingewilligd. B. en W. hébben in verband bier- mede gemeend omtrent die mogelijk heid en wenscihelijklieiid om de ont stane vacature niet te dioen vervullen, het gevoelen te moeten inwinnen van hét Burgerlijk Armbestuur. Dat Be stuur deelde B. en W. bij schrijven van 14 September 1.1. mede dat naar zijne meening voor twee vroedvrou wen in de armenpraktijk' geen werk is, waarom hfet advLeert de ontstane vacature niet te vervullen. Het Bestuur zou zich echter voor de enkele maal dat een tweede hulp of tijdelijke plaatsvervangster noodig is tot een der andere hier gevestig de vroedvrouwen willen wenden, het geen naar zijn© meening beduidend minder zal loos ten. B. en W. gaan hiermede accoord en stellen zich vóór, mocht de Raad besluiten om de betrekking niet weder te doen vervullen, het Burgerlijk Armbestuur te machtigen ter zake een regeling met eene der andere in de gemeente aanwe zige vroedvrouwen te treffen. Het bestuur der Vereen'g'.ng voor gezinsverpleging, ter zake geraad pleegd, is voorts eveneens van mee- ning dat het waarschijnlijk niet noo dig' zal zijn de tweede plaats van vroedvrouw te vervullen, zulks' uit overweging dat in hét jaar 1921 slechts 8 ki-aanivtoiuwen koste-lotos zijn geholpen. B. en W. h'ebbën in Verband met het bovenstaande de eer den Raad vóór te stellen te besluiten: dé mei' 1 October 1.1. door hét ont slag van Mevr. A. W. J. Schoonho ven—Vetter opengevallen betrekking van SfadssvroedvrOiUw niet wefl'ër te doen vervullen. mjwsb. i V. A. P. Cl.-R. K. A. V. Het belcoft morgenmiddag op het V. A. P. O.-terrein een interessante en spannend© wedstrijd te worden. D© Alkmaarders krijgen de stevig© Amsterda-msche ploeg R. K. A. V. op bezoek. V. A. P. O. kan winnen, maar dat hot niet gemakkelijk zal gaan, do zoo kostbare puntjes in onze veste te houden, moge blijken uit het feit, dat R. K'. A. V. het Wcrmerveerder S. D. E. met 4—2 sloeg en dit op zijn beurt V. A P. O. een „broekie" gaf. 't Zlal er dus spannen aan de Zanderslpiot :V>rant al staat het op papier bijna vast, dat V. A. P. O, zal ver- liezen de V. A. P. O.'rs bullen niet met zich laten sollen. En gis V. A. P. O. wil, dan kan ze ook. Een beetje aanmoediging is daar toe' noodig. Welnu, laten velen dan morgenmiddag 2 uur present zijn, en onze „jongens" wat vuur in blazen. j Wij vreeaen dan de Amsterdam mers niet. Te half één zullen V. A. P. C. IV en S. V. A. (Heemstede) elkaar bekampen. Otok dit kan een span nende match worden. D© reserves houden zioh goed! i fJïM CONCERT). I j l Prof. E. Erhard Bariton. P. Wagner Piano. Deze twee kunstenaars, in den bcogsten zin des woords hebben Vrij dagavond het auditorium van het Uniezaaltje in verrukking gebracht. Prof. E. Erhard, een bariton-zan ger met zoo buitengewone stern- kwaliteiten, dat de zaal voor zulk een orgaan veel te klein was. Met zijn mooi geëgaliseerd geluid, prach tig van tirnbra, en groot van om vang wist hij ons den geheelen avond t© bezielen. Zijn voordracht was meesterlijk intense muzikaliteit gepaard aan gave techniek. In den aanvang van dit concert leek ons de zanger minder gedispo neerd, wat ons achteraf niet ver wonderde, toen wij vernamen dat d© heer E. 's middags ©enige uren in een hotel hier ter stede had gesla pen bij eon walmende petroleum kachel, en daardoor bijna niet kon zingen. Naarmate het programma vorderde werden wij ons bewust dat het minder zuiver iriuaaeerea in öe eerste liederen daaraan moest wor den geweten. Het hoogste punt van zij'n werke lijk niet alledaagseh programma, be reikte hij wel in „Wiegenlied" en „Der Peldherr" uit Moussorgky's „Heder uni Ranze des Redes". Verder bevatie het programma nederen van Brahms Wolf, Btrauss e.a., die allo m©t grc'O.e piëteit werden vertolkt. Franz Wagner toonde zich weder een pianist met schitterende kwalitei ten; zijn aanslag, techniek en voor dracht, alles was af en innerlijk door voeld. Zijn vertolking der Handel—vari aties van Brahms was geweldig. Hel publiek liet hem niet heengaan alvo rens (hpj één der walsen van Brahms had toegegeven, een nummer vol van sprankelende fijnheid, en na de Ilan- del-varialies ook zeer goed gekozen. Ook zijn beggeleidingen voldeden aan de hoogste eischen. Het publiek was enthousiast, zooals men het in dit deftige zaaltje zelden ziet: Meermalen werden de kunstenaars teruggeroepen om hunne welgemeende hulde in onlvangst te nemen. We hopen beiden, nog dit seizoen, in de groote „Harmonie"-zaal terug te zien en wenschen uitvoerenden en lei der een stampvolle zaal. Dit concert blijft als onvergefelijk in onze herinnering achter. J. i »irrr--ia««n-r-m-f i j i in irtrr-'fk - - i i i f (Ingekomen bij den Zeereerw. Heer Pastoor Saulenn.) Vorig bedrag f*1399.56i/2 Docr 'n Zelairioe 38.—, N. N„ Alkmaar, ter eere van de li. Margaretha Maria 1. Van Kapelaan Br. te R. 5. N. N„ Egniond aan Zee 3.60 N. N„ Egmond aan den Hoef Ö.-10 N N„ ter eere v. d. II. Nicolaas 1. Comité van Actie 19.-^ Wekelijksehe bijdragen: j N. N., Egmond aan Iloef, Tot ik met die gewoonte breek Spaar ik een gulden elke week. Van 2 wenen 2.—: N. N. lu heb nog zooveel goed te maken 1.^= N. N., Egmond aan Zee. 5 o/o van mijn inkomsten voor het Heiligdom van Eerherstel 1.91 zer gemeente zijn, ingevolge de Hin- cicrwet, de navolgende verzoeken in- gekoinen: le. van den liéer A. Schaper om vergunning tof hét 'bouwen en in ge bruik nemen van een h'eete-ludh'toven 2e. van den 'liéer Jb. Swaag, otn ver gunning tot het plaatsen van een elec tro-motor van 3 P.K. ss Totaal f 4474.471/2 Voor het Markenfonds van het Heiligdom van Eerherstel. Van een onbekende 1000 Mark BERGEN. BERGEN. Benoemd. De Minis ter van O., K. en W. heeft, ter ver vanging van de in 1914 ingestelde speciale Commissie ter behartiging van de belangen der Ned. Kun stenaars te Venetië een Gommissie benoemd met een meer uitgebreiden werkkring, n.l. een Gornité voor Ned Kunsttentoonstellingen in het Bui tenland. Rot lid dezer commissie is o.a. benoemd de heer Rjipkia /Visser beeldhouwer, alhier, BERGEN. Stemmingen. Bij de Donderdag gehouden stemmingen in hef lokaal van dén heer IJ. Oldenburg, aan de Kleine Dorpsstraat alhier, zijn tot poldermeester herbenoemd: van den Philisteinscihen polder, dé Weer R. Roskam. Van den Noorder- Reeker- en Mangelpofder de heer C. Akkerman van dien Oudburgerpoltfer, dé héér J. van Rjeenen van den Zuid en Midden ReekerpoMer, de lieer H. Kramer van den Sluispoldter, de heer Jn. Lauwe van den Damlunde- poldër de hëer P. Bakkér Czn., van den Zuurvensppld., de lieer C. Schou ten Jbz., van de Vereeniging van Pol ders en Öningepioldërüe landen, de /eer 'J. van Réenen. Hinderwet Bij B. en XV. dë- DE ZAAK-VAN BEST. Dr. J. van Best, heeft aan de bondsvergadering van don Rijkskies kring Ben Bosoh schriftelijk ver klaard, „daty indien de door hem in 1918 aangewezen commissie in de z.g.n. zaak van Best vóór de defi nitieve verkiezing geen uitspraak heeft gedaan, hij geacht wil wor den zijn candidatuur te hebben in getrokken". Be vergadering van den rijkskies kring besloot deze verklaring van den heer van Best te publiceeren. VERVOER VAN ONINGEPAKRB RIJWIELEN ALS BAGAGE. Door de Nederlandsche Spoorwegen is het volgend© voorschrift uitge vaardigd: Rijwielen, waaraan bevestigd znjin bagagedragers die niet aan de toege laten afmetingen voldoen en die niet van het rijwiel verwijderd kun nen worden, mogen uit den aard van de zaak niet ten vervoer als go aangenomen worden". VRAGEN VAN KAMERLEDEN. Van den heer Haazevbct aan den Minister van Ajbeid Is fifet' bericht in „De Tijd-" Van 13 dezer juist, „dat hét in Titet voor nemen der Regeering zou liggen, te letfstdhten, daf de huuropbrengst' in het vervolg minstens zal moeten be dragen 70 procent der exploitatiekos ten", tengevolge waarvan een huur- .vèrti'ooging voor de krachtens de Wo ningwet getouwde woningen zaf moe ten plaats hebben Zoo ja, acht de Minister Het dan niet billijk, dat in dezen tijd; waarin de arbeiders hërhaakfciij'k met loons verlaging en werkloosheid bedreigid' worden, de afb'eiders niet tevens de dupe worden van 'huurvierhcogingen En indien de Minister hiervan die biilijkh'aid erkent, wensc'Ht Zijne Ex cellentie dan te overwegen of hij zijn pogingen tct 'Huurverhboging achter wege kan 1 aten, althans uit te stellen tot'de huidige crisis is doorgemaakt' en dientengevolge o.m. ook bouwkos ten verder zullen zijn gedaald'? HET TEKORT OP DE SPOORWE GEN. Hét Hoofdbestuur van „St. Ra phael" deelt mede: - De ,',Tel." Houdt Haar bericht vol, dat ^en comknissiie uit de vier bonden van spoorwegpersoneel de ontwerp- wljzigingen van hét A. R. D. onaan- vaardbaar Heeft verklaard en besloten Heeft deze meening aan de HotoidlHe- sturen per communiqué kenbaar te maken teneinde te bevorderen, dat alle hoofdbesturen thans een gecom bineerde vergadering Houden, om de finitief Hun Houding te bepalen vóór de conferentie oip 21 Dec. a.s'. Al moge dat voor de „Tel." voorals nog niét duidelijk zijn, we Handhaven onze tegenspraak ten Volle. Hef bericht van de „Tel." blijft on juist. DE INDISCHE LEENING IN AMERIKA. Hef gisteren bij d'e Tweede Kamer ingediende wetsontwerp tot Het aan gaan van een geldleening ten laste van N e derl andse li-I ndlin de Veree- iiigdé Staten van Amerika, zal reeds Maandagnamiddag om 4 uur in 'de afdeelingen der Tweedie Kamer wor den onderzocht. DE CONFERENTIE RE 1 WASHINGTON. iWASHINGRON 16 Deo. (R. O.) Balfour heeft medegedeeld, dat En geland aan de conferentie zal voor stellen om van den bouw van on derzeeërs af te zien. ALKMAAR, 17 Dec. Botermarkt. Hoogste f 1.15, middel f 1.10, laagste f 1.aanvoer 1521 kop. Eieren f 1618 per 100 sluks. BERGEN. n Zo. de H.H. Missen te 7, half 9 en 10 uur, 1 uur Clat., 2 uur Lof. half 3 H. Familie voor de mannen, half 3 Mariacongregatie voor de meisjes in de kapel der Eerw. Zus ters, half 7 MarLaco-ngr. v. d. jongens Di. 9 uur gez. Maandstond voor Nicolaas Kaandorp. Do. 7 uur Lof ter eere^van het II. Sacrament. ,Vr. ochtend na de H.H. Missen tot 10 uur en 's namiddags van 5 tot 8 uur gel. 0111 te biechten. Za. .Vigilie van Kerstmis, geboden vasten- en omthoudingsdag. 'Geheel den dag biechtgelegenheid behalve van 12 tot 3 uur. De gebeden wof-den verzocht voor Anna Kaandorp en Sophie van Rui ten,, die met de laatste H.H. Sa cramenten der Stervenden zijn voor zien en voor Nicolaas Kaandorp, JJan Groen'and en dementia, As- A GEN DA. li. K. VEREENIGINGSGEBOUW T' „ST. WILLIBRORD". - j Hedenavond S uur rep. Mannenkoor R. K. Volksbond. Maandag 19 Dec.: S uur rep. Zang koor „St. Jozef". Halt' 7—half 8 Voorschotbank. Woensdag 21 Dec.: Ontw.-Cursus Jon- gelingsvereen. „St. Jozef". Donderdag 22 Dec.: 8 uur Bestuurs vergadering R. K. Volksbond. Zaterdag 24 Dec.3 uur Rep. Kinder, koor R. K. Volksbond. 8 uur Rep. Mannenkoor R.K. Volks koor. j 66 uur coniribuliebetaling Bouw vakarbeiders. 5—6 uur coutribuiicbelaling Metaal- bewerkers. 78 uur conlributiebelaling voor do Bakkers. i.| 56 uur zitting Spaarbank. ©JfÉSj 67 uur zitting Winterzorg. "f 1 67V2 uur premiebetaling Onderst,- fonds. Zitting Spuiman en Hink. 78 uur Bureau van Advies. 69 uur opgaaf voor lid Wed.-steun R. IL Centrale Ziekenkas, alsook R. K. Coöp. Levensverz. „Conoordia". 89 uur conlr.betaling „V A.F.C.", „GOED wonen." Spreekuur iedereu Vrijdag van half 8 lot halt 9, bij M. Kempen, Baansingel 25 lederen Vrijdag van 7 tot 8 uur uilbetaling' van ziekengeld. jes, hvr. van Jan Leijen, die in den Heer zijn overleden, Ui i HELLO O. Zo. 7 uur voor Catharina Swart- Kaptein, half 9 tot intentie, 10 uur voor de parochie, half 12 en 1 uur Cht., half 3 Oongregatie der H. Familie (vrouwenafd.) voor allen toe gankelijk, 7 uur het Lof ter eer© van O. L. Vr. ter Nood. Ma. 7 uur voor Adrianus Meijer 9 uur gezongen Maandstond .voor Adrianub Hbogeboom. Di. 7 uur voor Maria Kraakman en overl. fam., 8 uur voor Oathar rina de Winter, wed. van Wonderen Wo. 7 uur voor Afra Blokker-- Peerdeman, 8 uur voor Catharina de Roo ij Lem men. Do. 7 uur voor overl. fam. Sijs, 8 uur voor Adrianus Koppes. Vr. 7 uur voor Petronella Putten, wed. Kuiper, 8 uur vpor overl. fan Kroon—v. Leeuwen. Za. 7 uur uit dankbaarheid, 8 uur vicor overl. ouders. Vigilie van Kerstmis, geboden vas ten en onthouding. Geheel den dag] biechthcoren behalve -van 12—3 uur, 7 uur MariaLof. Gat. gewoon behalve Zaterdag, De gebeden worden verzocht voor Nicolaas Bakker, die met, de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden isj voorzien en voor Adrianus Meijer, die in den Heer is overleden, -| EGMOND AAN ZEE. f Zo. onder de H.H. Missen liefdadig heidsp-redikatie en collecte voor da armen der Sb. Vincentius-vereeni- ging, 7 uur de Vroegmis, 10 uur da Hoogmis, om 8 uur Oat., ami 2 uur Ctongrogatie voor de vrouwen, oim 6 uur Lof ter eere van Maria. Ma. de H.H. Missen om 7 en 8 uur, om half 12 Cat. in de St. Josep-hschool. Di. om 8 uur de H. Mis, kwart voor 12 Catechismus. Wo. om 8 uur de II. Mis, kwart voor 12 C'at., 7 uur Lof ter eere van den H. Joseph, daarna verga ring der zelatricen van het H. Hart Do. om 7 uur gsz. Uitvaart voor Catharina Bakker als lid van da Con gregatie der H. Familie, 's avonds van 7—8 uur de oefening van het H. Uur. Vr. otn 8 uur de H. Mis, om 11 uur moeten de meisjes komen biech ten en om 3 uur de jongens die nog niet zijn toegelaten tot de plechti ge H. Communie. Za. Vigilie van Kerstmis, geboden vastendag, om 8 uur de II. Mis, daarna tot 12 uur en 's middags van_ 3—8 uur gel. om te biechten. Za. is er geen Lof. SCHOORL. Zo. half 8 Vroegmis, 10 uur Hoog mis, 2 uur Vespers. Do. 8 uur le H. Communie der kinderen, 7 uur Lof. Za. Vigiiie van Kerstmis, geboden vastendag, van 3—8 uur biechth. Deze week Maandag, Dinsdag en Woensdag oefeningen van voorbe reiding voor de eerste H. Gommunio De gebeden worden vereoekt voor Anna KoortensSchagen, die met de laatste H.H. Sacramenten der Ster venden is voorzien en voor Cornells Blankendaal, die in den Heer is over leden. CASRRICUM. Zo. 7 uur Vroegmis, 10 uur Ho<og mis, 1 uur Cath., 2 uur Vespers, daarna H. Famiiie. Ma. 7 uur goz. II. Mis voor de Gel. Zielen, 8 en, half 9 H. Mis, Di. 7 uur H. Mis, 8 uur uit dank baarheid voor een zilver Professi©- neest, half 9 H. Mis. Wo., Do. en Vr. de H.H. Missen te 7, 8 en half 9 uur. Za. 6 uur bij de Eerw. Zusters 7 en 8 uur H. Mis, van 9—12 uur en van 48 uur biechtiworen, half 7 Lof ter eere van Maria, LEMMEN. Zo. half 8 stille H.H. Mis, 10 uur Hoogmis, kwart over 1 Cat., 2 uur Vesper3 met Roaenh., daarna, de LI. Fanliliü aid. vrouwen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 5