STAM O© Marken rijzen BEHZ-SUIOMQBIEIEI. Hutogarage )HS. MET. RkMar. Reclamedagen 1 10 pöt. korting VRACHTAUTOMOBIELEN. A„ DAWS Ce. Adverteert in dit blad. laessr Ondergoederen. L L VlilElt, LfllT 131, BUUflftOB. J BEI GROENE KiillS Ergs- en leli/ansclitini DRUKKERIJ „ONS BLAD" - ALKMAAR. - LEVERING VAN ALLE SOORTEN DRUKWERK. FIHT OPENBARE VERGADERING De weg tot oplossing van het F uberculose-vraagstuk. Alkmaarsche Begrafenisvereenigin| D. E. V. Hotaris W. J. B. M WITTE E©bi H&iis; e I ets prima HOLST met BES Kerstartikelen. Spreker: SHIT ü&a Speciaal Corsetten-Magazijn Kerklijsïen De heer JVondet Vestigt er de gehad. za Profiteert dus nog van deze gelegenheid. Deze week speciale aanbiedingen in: Ziet onze noteeringeiL 12 idi 24 Prijzen vanaf geheel compleet f 4000 PRIMA JAEGER BAAI Bloemenmagazijn P. J. vm KüSSEL, LAAT A 129. T1L1FIHTEEO 214. üerafisoottiegi LOURDESWATER Steunt de Itatiielieke Pers, op Dinsdag 20 December 1921, "in het Hotel „Central" te Alkmaar Hofplein hoek Magdalenenstraat. van Broek op Langendijk. Entrée 25 et tot dekking dep kosten. Gelegenheid tot gedachtenwisseling. HIKE BREIJER, Mien«C17 - T©I. S2f duurt t/m Woensdag 2t December. Machine-olie Motor-olie Valvoline Spindel-olie Patentas-olie Cylinder-olie Cardan-olie Windmolen-olie Dynamo-olie Consistentvet Wagensmeer Poetskatoen Centraal Drogist Schagen, vari c!e Schermeer. De Jaarlijksche Verpachting van het Grasgewas hef Rietgewas op Vrijdag 30 December 1921, veel Geld a ALKMAAR, i H. LAURENTTOS, 7kf. half 7, kwart! voor 8 eh 9 uur Üe sti1 |e H.H, Missen, half 11 de Hoogmis, te half 1 en 1 uur Cat., to 3 uur Bijbel en Lit.urgte. te 6 uur Broedersehaps'of met predikatie, kw. voor 7 Cbngr. van den H. Aloysius Solen collecte voor de kerk. 'Ma. 7 uur Ctangr. V. 'd. meisjes. Bi. kwart voor 8 v. d. mannen. Wo. half 8 voor do vrouwen. Do. en Vr. 7 uur Lof. Beide da- ^en van half 7 tot half 8 reeds gal. om te biechten voor het Kerst feest. Vr. 4 uur moeten de meisjes ko men biechten v. d. leering v. d. Wo'.eorw. heer Kap. B. Hoeman, voor wie Za. 7 uur algem. H. Cbnirn'. Za. voormiddag van 7—11 en na middags van 46 en van half 79 uur bteehthooren. Za. 4 uur moeten de meisjes 'ko men biechten van de le Naleering. Vigilie van Kerstmis, geboden vas ten, en onthoudingsdag. Zondagmorgen GEEN biechth. Zo. Hoogfeest van Kerstmis, of de Geboorte van Christus. De Nacht mis te half 5 en verder van half 6 tot half 11 elk half uur een H. Mis SDI. DOMINICüa Heden de laatste Zondag van den Advent, te 6, half 8 en 9 uur de stille H.H. Missen met onderrich ting en half 11 de Hoogmis met predikatie, onder alle H.H. Missen scliaaioollocte voor de kerk, te half 1 Cat., voor do kinderen der VII klas, half 5 Cfcmgregatie voor de mannen, kwart voor zes voor de jon ge! ngen, 7 uur Lof en oefeningietn der Noveen tot voorbereiding van het Hoogfeest van Kerstmis, zoo ook do gelieele week. Ma, avond tegelijk met de oefenin gen der Novoen te 7 uur verga- lering vcor de loden van den Eucka- ristiseken Bond, Na den zegen met het Allerheiligste toespraak waarbij iedereen lean tegenwoordig zijn. Di. laatste der 15 Dinsdagen ter eere van onaen H. Vader Domini- eus, 9 uur gez. H. Mis Na den middag te 4 uur moeten alle kinde ren biechten om Woensdagmorgen kwart over 7 gezamenlijk te Cbm- munieeeren. Woensdagavond 7 uur Congregatie voor de vrouwen, half 9 conferentie voor Katholieken en niet- Katholieken. Do. avond 7 uur Congregatie V. dé meisjes.. i Ml Za. Vigilie van Kerstmis, geboden vasten- en onthoudingsdag. Zo. Hoogfeest van Kerstmis! bf do Geboorte van. Jezus Christus, met Voile aflaat, van den Allerh. Rozen krans. De kerk wordt om 4 uur seopend, om half vijf de Sblemneele Nachtmis, waarna twee stille H.H. Missen, waaronder Kerstliederen zul ten worden gezongen, 7 uur de drie volgende H. H. Missen, en te 9 uur de 3 laatste H.H. Missen waarvan 10 uur de Sotemne°le Hoogmis. Gedu rende de drie Kerstdagen wordt in deze kerk het Veertigurengebed ge houden. STI. JOSEFKERK. Zn. half 8 en 9 uur stlle H.H. Missen, half 11 Hoogmis voor de lev. en overl. leden der Broederschap v. O. L. Vrouw ter Nood. In a'le H. H. Missen liefdadigheidspredikatie door den Elerw. Pater Wijtiandus Siuijs met collecte voor de St. Mar thavereen'ging, half 7 Lof met ge beden en gez. ter eero van O. L Vrouw ter Nood. Ma. half 5 gel. om te biechten 7 uur Lof ter eere van den H. Petrus, Mart., Patroon der zieken. Di. laatste der 15 Dinsdagen ter ©ere van den H. Vader Dominicus, volle aflaat, onder de H. Mis van half 8 algem. H. Communie voor de kinderen der leering van Pater v. d. Eisen, 7 uur Lof met gebeden en gez. ter eere van den II. Va der Dominicus. Do. 7 uur Lof ter eore van het AlDrh. Sacrament. Za. Vigilie van Kerstmis, geboden Vastendag, den geheeien dag, uitge nomen van 12 tot 3 uur gelegen heid om te bieehten. Zo. Hoogfeest van Kerstmis, volle aflaat, het eerste drietal H.H. Mis sen te half 6 De geloovigen wor den verzocht onder de derde H, Mis de Kerstliederen op hl. 2, 3 en 5 mee te zingen, het tweede drietal H. H. Missen te half 8, het derde drie tal te half 10, oen half 11 de Be "gm. HOORN KAASCONTROLESTATION „NOORD HOI LAND". (Vervolg). De heer Slagter zegt, dat niet geeft als de kaas een paar dagen vroeger weg gaat. De Voorzitter betoogt, dat het kaascontröle-station in d't geval niet langer een controle station wa re. Een andere uitweg is er niet, wij Weinschen onze QoMróte goed te doen. De héér Halm' mieent dat de sop de kool niet waard is10 dagen is ze ker niet te lang gesteld, dat weet de héér Slagter óók, en die perio de is in 't belang van oins allen. De heer Brander Zegt, dat men naar controle gesnakt heeft, ze is redelijk ook', en Wat meer is': in ons voordeel. Als hét weer vrije handel werd zouden wij misschien klagen over onze eigen stommiteit en kléinzie'ige houding van op een paar dagen te langer of korter te vitten. I De heer Kaij gelooft, dat in Fries land de kaas over het algemeen véél jonger verkocht wordt dan in Noord-Holland. Is het niet mogelijk de commissie kaasmakers hier te gemoet te komen. De heer Dr. Scheij zegt, dat een dergelijke betaling slechts inge voerd wordt omdat ze noodig- is; ze is niet gericht tegen de lui die bonafide zijn. Als werkelijk blijkt, dat de kaas eerder weg moet, dan kan dit wel onder oogen gezien wor den. Blijkt evenwel, dat oudere kaas reeds vroeg is, b.v. van een dag is dit zeer zeker verdacht en daar moeten maatregelen tegen getrof fen worden. 1 De heer Best memoreert, dat hem nog geen antwoord gegeven is. De Secretaris licht toe: het be stuur had oorspronkelijk 12 dagen gesteld, en is daarna tot 10 dagen gegaan; minder was echter niet mogelijk, het bestuur wilde'niet verder gaan, omdat dit niet in over eenstemming te brengen is met de practijk. Het bestuursvoorstel in stem ming gebracht wordt met applaus begroet. De heer Slagter stelt voor hoof delijke stemming te houden, welk voorstel niet ondersteund wordt. Het bestuursvoorstel is dus aan genomen. De Voorzitter is ten volle over tuigd, dat Noord-Holland veel be lang heeft bij een goede controle, Maandag j.l. is in Friesland beslo ten tot actie om'te trachten te ver krijgen een merk 10 pi., dit wijst op een inzinking van het product, con trole is hier in het waarachtig be lang van de provincie Noord-Hol land. De heer Slagter meent, dat de le den van het Kaascontrólestatiom in het bestuur héél zuinig vertegen woordigd zijn, hem is ds heele con trole maar bitter weinig sympa thiek. aandacht op, dat de woorden van den heer Slagter niet de meeniing van de héele vergadering vertegen woordigen, spr. zelf is wèf tegen controle maar dan alleen omdat hij er een paar procent zou willen af doen. 1 De fiéer Jensma vraagt of hét niet mogelijk1 zou zijn het netjessys- teem "af te schaffen, hét is een on- nooldige opkostenjagerif. De Voorzitter zegt, dat Hef ge brfuilé van net toelgepast wordt om ellc misbruik te voorkomen. Mocht echter in de praktijk bin ken, dat de netjes overbodig zijn. dan zal overwogen worden dit sys teem af te schaffen. De heer Dr. Scheij voért aan dat de netjes mehtode ingevoerd is in een tijdstip waarop verzegeling noodig was, Heeft men evenwel <egn kaas waarvan het merk werkelijk goed houdt, dan is het net over bodig. Het bestuur zal rekening Houden met het algemeen verlangen der vergadering om hier zoo mogelijk eenige besparing te verwezenlijken. De heer Klein brengt naar voren, dat bij 20 of 40 plus de 2pCt. moer drukt. De Secretaris merkt op, dat dit voor elk gehalte hetzelfde is, het gaat hier alleen om den mogelijken achteruitgang van vetgehalte. De lieer Kaij' wensent, dat de ver De Voorzitter antwoordt, dat h!e_t gezegde van den heer Kaij on- iuist is, want eerst kèurt men de begrooting al of niet goed, en hét volgend jaar pas wordt deze be grooting rekening; het is dus al leen de schuld der commissie en vergadering dat men te heialen heeft zonder meer. Verder kan van de vergadering inzake "iét bestuur een motie uitgaan naar de regee ring. wat echter weinig geven zou, want in het Kaascontro'lestatioji is alles wettelijk geregeld. De heer Dr. Scheij betoogt, dat gevallen als bedoeld door den heer Kaij niet voor kunnen komen. want dan hebben de vertegenwoordigers van L. T. B.Bond van Zuivelfa brieken en particuliere producenten ten allen tijde nog het recht in te grijpen en een speciale vergadering daartoe to beleggen. Om een dergelijke vergadering te kunnen uitschrijven is een ver zoek uitgaande van 15 aangesloten fabrieken noodig. De heer Kaij zegt, dat het slechts in zijn bedoeling* ligt gevallen als door hem bedoeld 'te voorkomen. Spr. wenscht een bepaling, dat b.v. op verlangen van 2 fabrieken ook reeds een Vergadering kan uitge schreven worden. De heer Jellérsma meent, dat be slissing inzake salaris van het per soneel enz. in hainden van het be oe neer nai wenscni, aar üe ver hliiven Anrters wnrrlt schikking over de finantiën, het be controleurs niet meer vrij uit. daan zulfen;, T; Het bestuur moet niet iriéér üiw gebreid worden. 1 'pN* De heer Jenesma1 stelt vbor lïet bestuur te laten zooals het is, Zevër personen zullen hier wSar kliert naar bëhooren gaat niet megf ver richten dan vijf. r !*i De Voorzitter wenscht mét hé. oog op eventueelé voorstellen vo-öf een volgende Vergadering te Vettne- men hoe de vergadering over een bestuursuitbreiding denkt. Besloten wordt met 75 stemmer vóór en 126 stemmen tegen niet over te gaan tot het dóen valn voorstellen tot uitbreiding van het bestuur. f f t De heer Smit beklaagt zich OVer; hetoptreden van een der contro leurs. i j De Secretaris* heeft steeds ge hoord over het bezadigd optreden der controleurs, laat men echter eventueele klachten uiten, spr. zal er saarne op ingaan. t De heer Smit zegt, dat de betrok ken controleurs steeds aanmerkin gen over een of ander onderwerp te plaatsen heeft. De Voorzitter zegt, dat zij die reden tot klagen hebben goed doei. zich tot het bestuur te wenden, dat het geval bespreken en behandelen zal. De heer Baltus zegt, dat 12 Sepv tember j.l. door zijn fabriek ÏO.OOC. merken ontvangen werden, welkt merken direct los lieten. De Voorzitter zegt, dat de fabrr- De Secretaris antwoordt op een desbetreffende vraag, dat b.v. voor een wijziging van het reglement noodig is een besluit genomen met 2/3_der aangesloten leden. met dij „Kosmos"; zou he™ïirfop v<*3 te ffïïnlhg dim tan'nSSt- d3 tf.K digers in het bestuur niet kunnen uitbreiden. De Voorzitter betoogt, dat het bestuur naar beste vermogen de be langen der vereeniging .behartigt. Verder heeft de regeering bepaald,! De heer Dr. Scheij stelt vast, dat dat, de meerderheid ir. het bestuur bet Kaascontrolestation wel zoo'n moet bestaan uit niet rechtstreeksch vlucht genomen heeft, dat verschil- belanghebbenden. Ook is ten slotte lende groepen recht op vertegen- woord'ging helden; men zou eem besluit kunnen nemen waardoor het bestuur met een paar leden uitge breid word.t i De heer Bark merkt op, dat er reéds twee verschillende bonden op het gebied van kaascontrole be staan, als het bestuur zich verder op dit terrein waagt, loopt het ge vaar, dat er nóg meer scheiding komt er drie of vier bonden ont- De heer Bark is van meening, cage van de merken een beeI om> in het begin dezer vergadering e®i commissie benoemd met volle be voegdheid de begrooting en reke ning te controleerem en haar af keuring desnoods te uiten. De heer Kaij vreest, dat afkeu ren der rekeningen tóch niets ge ven zou, de rekeningen zijn of moe ten in ieder geval betaald worden. Wij hebben in Zuid-Holland op. dit gebied een afschrikkend voorbeeld vangrijk en moeilijk werk is. Men kent de caseïne stap welke' men voor de fabricage gebruik* nog niet voldoende. Dientengevolge zijn wel eens in vertrouwen merken afgeleverd die ten slotte niet-voldg^ den aan de gewenschte eigenschap pen. De heer L. Glas meent dat tiet overweging verdient de zelfkazends boeren om de 4 weken te contro keren. De Secretaris antwoordt dat me* niet afwijken mag van het regelma tig bezoek, dat van Rijkswege vast gesteld is. i De heer Jacob Schaper vraagt of het niet mogelijk is inplaats van drie boringen slechts één. boring te doen bij de controle, t De Secretaris zegt, dat dit voor de commissiekaas tegenwoordig wèl mogelijk is, en ook gedaan wordt. Hierna wordt de vergadering on der dank voor de opkomst geslo ten. sa S 1° H Wda iflt 1 Ic Wffik éf?, Hll >%S\ Jaarlijks wordt de vraag naar ons kerstbrood, tulband, weihnachtstollen grooter. Een bewijs van de kwaliteit "3© 0 a Se" «Si -b»"B® SM B SM?Bi iSWè'&e Bestellingen worden aangenomen door onze bezorgers, aan onze winkels en nan ons kantoor Baangracht. Tel. 318^ doch ook de roem der Vraagt het oordeel aan de gebruikers. Dit is onze grootste reclar.ws. ■Wij hebben nog eenige 2% tons wagens af te geven, tegen voordeelige prijzen. j op alle Manufacturen, gebreide Goederen, Sajet, Jaegerbaai en Flanellen Hullen en Kantjes. Aanbevelend, Hfiejh Eén ZweekiidPSfy HEKELSTRAAT 22, ALKMAAR. Nu de Vrachtauto zich voor ieder bedrijf Joonend heelt gemaakt beteekent ieder uitstel van aanschaffing schade voor het bedrijf. Alvorens tot aanschaffing over te gaan, vrage men evenwel vooral inlichtingen over bedrijfsonkosten aan inaarmaHslaan hoek Scharloo. Tel. 49©. Eenig Agenten van de beroemde FIAT Vrachtauto's, Deze auto's zijn na proefnemingen in gebruik genomen bij het leger,-de posterijen, de gemeente Amsterdam en tal van particuliere instellingen. Gemengd Wollen en Natuur Wollen Fabrikaat JANSEN TILANUS en LA C0MÈTE, Koninklijke Trieotfabrieken. f 3.30 per el. 140 cM. breed. ia verkrijgbaar Boekhandel W. G. KUSTERS, Laat' 186, Alkmaar. SOLDATENSCHOENEN vonkelnieuw 2.50 per paar, rubber Laarzen de allerbeste mer ken, spot goedkoop bij D. MULDER Laat no. 32 n. IJsco, bovenhuis. ONDERWERP AANVANG 'b AVONDS 8 UUR. OPGERICHT 29 JULI 1913. Voor accurrate uitvoering van Begrafenissen, ook buiten de stad, vervoege men zich bij ondergetee- kenden als directe uitvoerders. Rouwkamer en Rouwauto disponibel. P. HARTOG, F. H. SAVENIJE, C. v. d. HILST, J. J. ABBES. J. F. DE HAAS, H. KEESEN, F. G. L. LANDMAN, F. A. STADEGAARD, J. DIK, H. E. BOSMAN, C. KOMMER. B. A. KOLKMAN Scharloo 18, Choorstraat. Metiusstraat, St. Jaeobstraat Choorstraat Landstraat. Nieuwesloot Tuinstraat. Ritsevoort. Baansingel. Pavglop. Koningsweg. '9 UROOTE SOKTEEKiNü DAMES- en KINDERCORSETTEN IN DIVERSE SOORTEN. Corsetten met elastieken binnenband. Positie-Corsetten. Sport-Corsetten. Bustehouder». Buikbanden, Rechthouders naar maat Sousbras en Sousbraslijfjes. Damesverband en Rokbeschermera. ALLE ONDERDEELEN VOOR REPARATIE VERKRIJGBAAR Elastiek per el. Hi* van Dijken en Wegen en van eenige perceelen Land (wat betreft de perceelen Land, de drie-jaarlijksche I verpachti'g), benevens van OM en IN DE SCHERMEER, zal plaats hebben in de herberg van den heer C. j RENSES te STOMPETOREN. Met de verpachting van hel I Grasgewas zal worden begonnen 10 uur precies, met die van het Rietgewas des nammiddags \y% uur De aandacht van gegadigden wordt er op gevestigd, dat de park- palen 29 30, 31, 32 en 33 zijn verplaatst, dat het park van paal 33 tot 34 is verkort en dat het park van paal 41 tot 42 in 2 per ceelen wordt verpacht. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer, P. COUWENHOVEN, Dijkgraaf. Mr. D SLUIS, Secretaris. Eenige groote en kleine Boer derijen in Noord-Holland te koopen beschikbaar voor 1ste hypotheek op boerderijen, rente 5*L W. C. DUIN, kassier en ma kelaar, Verdronkenoord 55, Alkmaar. te ALKMAAR, zal op Dinsdag den 3en Januari 1922des voor middags ten 11 ure, in het Café van den Heer VAN SCHALK, crenaamd „Café Zeezicht" te ËGMOND AAN ZEE, bij opbod veilen en Verkoopen: ingericht tot „Lunchroom", met daaraan verbonden "Stalling en Autogarage, met Erf en open grond, staande en liggende aan de Voorstraat No. 8 op den hoek van en in de Kerkstraat, te EG- MOND a. ZEE, Kadaster Sectie A nummer 1851 groot 4 Aren 48 ïentiaren, met uitgang naar de Kerkstraat. Het huis bevat, behalve de wo ning, gen ruime consumptiezaal, waarachter een sociëteitzaal; 'n P venhuis met vrije opgang; een Stalling voor acht ri, tien paarden en een Autogarage, als mede een open Erfje met Schuur tje. Het perceel is voorzien van gas- en waterleiding en elec- trisehe verlichtingsinstallatie. Gemeld perceel is in eigen ge bruik bij den Heer G. S. GR0E- NEWOUD. Te aanvaarden bjj de 'betaling der kooppenningen vótfe of op den 17en Februari 1922. ..Nadere inlichtingen zijn te be- kömen ten kantore van genoem den Notarfs WITTE, Wilhelmi- nalaan 9. te Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 6