Houtveiling Tot 31 December, OPRUIMING Pelterijen, OPRUIMING F. DOTMAK, Zaklantaarns STAM STOOMT' fih GROENE KRUIS Irss en "iete;aclitiii! HEIIElL MEEEn. BOEI HUIS Dames- en Meisjesconfeetie OPRUIMING wee Huizen en Erven beproefd afdoend middel f2.25 per flesch, H T HE KSHIS HUILBUIS Kamerameubleinentei], WILLEM IQLlEiEi, P. J. LAURMAN, BOELHUIS fwe© §€cg@i@i% best WEILAND, BOELHUIS De Boerenplaats uitmuntend Bouwland, Boelhuis Heiloo WEILAND WERVERU Machine-olie Motor-olie Valvoline Spindel-olie Patentas-olie Cylinder-olie Cardan-olie Windmolen-olie Dynamo-olie Consistentvet Wagensmeer Poetskatoen Hi* Centraal Drogist Notaris W. J. B. M. WITTE Een Burgarwöonhuis van e!e Scheimes*. De Jaarlijksche Verpachting van het Grasgewas op Vrijdag 30 Oecember l§2!, Gras-en Rietgewas KROOS, Notaris w. J. B. N WITTE Openbare Verkooping van Spoorhout Voorloopige aankondiging. llpendam. Een Woonhuis Haerhugowaard. Heer-Hugowaard öpenoare Verkuopinu EGMONDBINNEN,* Eene Boerenwoning Te buur bij inschrijving zwaar Huisraad an Inboedel fisB*©©te LUPPEfl H O O R N. Notaris W. J B ffl WlTT BUSTENBUR& Notaris P. H HILBRAND aen Tuindersbedrijf, Not. P.H HILBRAND, Obdam Een Landbouwerswoning uitmuntend Weiland Centraal Drogist Schagen. 2 bekieeds eiken Heer-Hugowaard. Notaris HILBRAND te Obdam, i Dames Rijwiel Heeren Rijwiel Des verlangd: Zwart te verven Rouwgoederen binnen 24 uren, evenals Chemisch te reinigen Kleedingstukken Wat niet geschikt is voor behandeling, wordt ONGEDAAN teruggezonden. HOOUr*, Breed 26-28 - Telephoon 165-189. Aanbevelend, STAM te Alkmaar Gez. KAAN, Langestr. 1Z te Hello: P. DE GROOT. Bergen: J. VRASDONK. Egmond aan Zee: P. ZWART. W©pk@©piüfg, JOHANN W. C. KROON, te Alkmaar, zal op Dinsdag 27 December 1921, Café, genaart I „de Onderneming", aan den Rijks- Notaris te Zuid-Scharwoude, isstraatweg te Heilo, des voormid- voornemens op DINSDAG 3 daë3 ten 11 uur» veilen en ver- JANUARI 1922, 's namiddags kooPen 1 uur, in het café van den heer fnH y„jn nfl [J G. SNEEKES te Tuitjehorn,! Löll Ruld Si! Llï i onder Harenkarspel, publiek te met Bouwland, aan den Oosterweg te Heilo, kadaster sectie D num mers 340 en 339, te zamen groot 65 A. 60 c.A. Dit perceel is in eigen gebruik bij C. DE WAARD Dz. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen vóór of op den 8 Februari 1922. Nadere inlichtingen zijn te be komen ten kantore van genoemden Notaris WITTE, Wilhelminalaan 9, Alkmaar. verkoopen met Loods en Erf te Kalverdijk, gem. Harenkarspel. Te aanvaarden na betaling. Eigendom van de Eryen van den heer DIRK HOOGEBOOH. van Dijken en Wegen en van eenige perceelen Land (wat betreft de perceelen Land, de drie-jaarlijksche verpachti' g), benevens van het Rietgewas OM en IN DE SCHERMEER, zal plaats hebben in de herberg van den heer C. RENSES te STOMPETOREN. Met de verpachting van - het Grasgewas zal worden begonnen 10 uur precies, met die van het Rietgewas des nammiddags 1 y2 uur De aandacht van gegadigden wordt er op gevestigd, dat de park- palen 29 30, 31, 32 en 33 zijn verplaatst, dat het park van paal 33 tot 34 is verkort en dat het park van paal 41 tot 42 in 2 per ceelen wordt verpacht. Dijkgraaf en Heemraden van de Sehermeer, P. COUWENHOVEN, Dijkgraaf. Mr. D SLUIS, Secretaris. Dijkgraaf en Heemraden van den Polder Heer-Hugowaard geven kennis, dat op Woensdag 28 December 1921, v.m. 11 uur, in het Café „De Hengstman" te Heer-Hugowaard, de verpach ting zal plaats hebben van het langs de dijken en wegen van genoemden polder, voor den tijd van één jaar Terstond na afloop der ver pachting, verkooping van een hoeveelheid gelegen achter het Stoomgemaal van den Polder Het Bestuur voorn. WIEBE YAN SLOOTEN, Dijkgraaf P. SCHILDER Jz Secr Eenige groote en kleine Boer derijen in Noord-Holland te koopen veel €reld beschikbaar voor 1ste hypotheek op boerderijen, rente 5W 0/ W. C. DUIN, kassier en ma- keiaar, Yerdronkenoord 55, Alkmaar. te ALKMAAR, zal op Dinsdag den 3en Januari 1922, des voor middags ten 11 ure, in het Café van den Heer' VAN SCHAIK, genaamd „Café Zeezicht" te ÉGMOND AAN ZEE, bij opbod veilen en Verkoopen: EIKEN en GRENEN DWARS LIGGERS en WISSELIIOUT, te ALKMAAR bij de Spoorbrug, op DINSDAG 20 DECEMBER, voorm. 10 uur (precies), van 45 kavels. BERGEN (Station), op DINS DAG 20 DECEMBER, nam 1.30 (precies), van 31 kavels. H. J. HAASBROEK, Deurwaarder. In Januari 1922 zal in het Ca fé van den Heer C. JONG a. d. WEEL te O.-NIEDORP geveild worden: 0b Boerenwoning, met Veestalling en Hooibcrging, a. d. Ringvaart in de OOSTER KAMPEN onder Oude Niedorp, met ruim 4 H.A. grootendeels nieuw BOUWLAND in 1918 ge scheurd. Notaris KILBRAND, Obdam. ingericht tot „Lunchroom", met daaraan verbonden 'Stalling en Autogarage, met Erf en open grond, staande en liggende .aan de Voorstraat No. 8 op den hoek van en ir de Kerkstraat, te EG- MOND a. ZEE, Kadaster Sectie A nummer 1851 groot 4 Aren 48 '.entiaren, met uitgang naar de Kerkstraat. Het huis bevat, behalve de wo ning, een ruime consumptiezaai, waarachter een sociëteitzaal; 'n P venhuis met vrije opgang; een Stalling voor acht a tien paarden en een Autogarage, als mede een open Erfje met Schuur tje. Het perceel is voorzien van gas- en waterleiding en elec- trische verlichtingsinstallatie. Gemeld perceel is in eigen ge bruik bij den Heer G. S. GROE- 1 NEWOUD. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen vóór of op den 17en Februari 1922. .Nadere inlichtingen zijn te be- kémen ten kantore van genoem den Notaris WITTE, Wilhelmi nalaan 9. te Alkmaar, Do Notaris T. C. DACY OUWENS te PURMEREND, zal op DONDERDAG 22 DECEM BER 1921 des avonds 61/. uur, in het Café van den Heer M. DE JONG te ILPENDAM, publiek verkoopen: waarin Bakkerij met bijbehooren- de Schuur en Erf te ILPENDAM aan de Dorpsstraat no. 104, ka daster Sectie E no. 1462 groot 13.09 Aren. Bewoond door den eigenaar den Heer G. J. Knijn. Inlichtingen bij voornoemden Notaris. Overgassg Zaak Bij deze heb ik de eer U ken nis te geven dat de Timmerzaak van den Heer As. GROOT vanaf 15 December door mij zal worden gedreven. Hopende door nette en soliede bediening het vertrouwen waar dig te worden, hetwelk mijn voorganger 30 jaar heeft mogen ontvangen. Beleefd aanbevelen#, i Uw dw;. nr. I ARIS KALE H„-Hugowaard, December 1921, Notaris Hiibrand te Obdam zal MAANDAG 19 DE- Et'RER 1921, 's avonds 6- ure, eet café van den Heer lb. Wes ter le Heer-Hugowaard nd) ver koopen voor den beer F. WEST- MEIJER Uitmuntend ÜifStll&laffBCl te Heer-Hugowaard groot pl.m. 94 Aren, afkomstig van den heer DE HARTIGH Vrij van huur. Te aan vaarden öij de betaling io op Woensdag 25 Dec. 5921, des morgens 10 uur, in de herberg van den heer J. APELDOORN, len overstaan van den notaris HfIr. A. P. H. DE LANGE, van waarin stalling voor 10 Koeien, met Ert en Bouwland, aan den Bak- kummerstraatwe'g te E^mondbinnen, groot 2 23 80 HA. Te veilen in diverse perceelen' Eigendom van den heer P ZIJP Inlichtingen worden gegeven te: kantore van voornoemden notaris te Alkmaar. op WOENSDAG 21 DECEMBER 1921, nam. 2 uur. in én bij het Café van den Heer P. CASTRI- CUM te BAKKUM gem. CASTRI- CUM, van Hmsraad en inlnedal waaronder tafels, stoelen, kasten, veeren- en kapok-bedden, spring- matrassen, enz. enz. Tilbury, Boerengereedschappen, alsmede van een groote partij BloeinlJölMeiiiogeii. H. J. HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar. Vier perceelen WEILAND gr. ruim 12 H.A. om te beweiden, ge legen Heiloërdijk en belend het machinegebouw van den Polder Overdie. Inlichtingen en biljetten in te leveren tot 24 December e.k. Westerweg 77, Alkmaar. in de bosschen van „NiJEN- BURGH" te Heilo», op MAANDAG. 19 DEC. 1921, voorm. 10 uur, van pl.m. 100 parken te beginnen op Noord-West, over de Spoorbaan. H. J. HAASBROEK, Deurwaarder. op WOENSDAG 21 DECEM BER 1921, voorm. 10 uur, in het Koffiehuis „FUNUDAMA" van H. KERKHOFF aan den Rijks straatweg te CASTRICUM, van 2 Tuinhuisjes, Kippenhok met ren, 2 Mijnen, enz. Vóór den aanvang te zien. H. J. HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar, tegen zeer lage prijzen van alle soorten STUKGOEDEREN in alle lengten. Deze lappen zijn spotgoedkoop geprijsd. te Alkmaar, zal op Woensdag den 21 December 1921. des avonds ten 6 ure, in het ca van Mej. G. MOKSCH te Oudorp, vei len en verkoopen met Schuren en Bouwland, alsmede twee perceelen Bouw-, Wei- en Hooiland te Oudorp, in en nabij het dorp, kadaster Sectie A num mers 160 471, 632 en 633, (e zamen groot 59 A. 95 e A„ te veilen in vijl perceelen en in com binatie De pere zijn het eigendom van A DE BOER en C DE BOER te Oudorp. Te aanvaarden het land met Kerstmis 192r en de huizen den 1 Mei 1922, vrij van huur. De betaling der koopsom moet gesell eden vóór ot op 1 Februari 1922 Naderé inlichtingen ten kantore van den Notaris WITTE, voor noemd, Wilhelminalaan 9, Alkmaar te Obdam, zal Dinsdag 20 Dcc. 1921, 's nam. 2 ure, in bet Caié van den Heer J. KOK te Rustenburg, verkoopen: nestaande uit goed onderhouden Huismanswoning, voorzien van electr. installatie met nieuwe kap- berg, erf, tuin en zeer vruchtbaar welland, gunstig gelegen te Rusten burg, gem. Ursem, samen grool 8.19 25 H.A. te veilen in diverse pere, comb, en massa. In gebruik te aanvaarden, de gebouwen met aanhoorigheid 1 Mei 1922, het land bij de bet. ling. Eigendom van den heer S GROOT en Mej. A. en G. GROOT. Voor een soliede kooper van het geheeie bedrijf is 50 der koopsom op le hyp. beschikbaar tegen eene rente van 5 o/0 's jaars. L.mmsd fe h&aur bij de stad. De Vereeniging „St. JOSEPH" alhier wenscht bij inschrijving te verhuren 3 H.A. 84 Aren en 30 Centiaren gelegen aan de Nieuwlander Sin gel en Bleekersloot alhier voor den tijd van drie achtereenvol gende jaren. Inschrijjfbiljetten met opgaaf van twee soliede borgen worden ingewacht tot Vrijdag 30 Decem ber aj. des avonds vóór zes uur aan het kantoor van den Penning meester A. HENNEMAN, Houttil B 38 alwaar ook inlichtingen te bekomen zfln. Notaris VAN WOERDEN te Beemster, zal ten verzoeke van den heer P KUIJPER te Beerster, op Dinsdag 27 Dec 1921, ues v.m. 11 uur, in het café „Belle-, vue" van den heer H. DROOG te Purmerend, Publiek Verkoopen bestaande uiteen hechte en sterke, goed onderhouden Tuinderswo ning (electrisch verlicht) met stal ling voor 4 Koeien en 1 Paard, groene Kaai met Vrucht- boomen, ruim 2 morgen Tuingrond, beste groote Regenbak en Varkens hok, alles slaande en gelegen aan den Middenweg en uitkomende aan uen Hobrederweg in de Beemster, samen groot 1.89.25 H.A. Aanvaarding Tuingrond en Kaai 2 Jan a s., Huis en Erf 1 Mei a.s. Alles vrij van huur. inlichtingen ten kantore van ge- melden Notaris. Notaris te Schoorldam, zal op Woensdag 21 Decem ber 1921, des avonds 6 uur, in het ko.fiehuis van den heer GROOT te Koedijk, publiek verkoopen: 1. Perceel uitmuntend gem. Warmenhuizen, om de Huiskenbuursloot, groot 88 A. .10 c.A. in 2 deelen. 2. Perceel uitmuntend Bouwland, gem. Warmenhuizen, aldaar, groot 75 A., 20 c.A. in 3 deelen. 3. Perceel uitmuntend Bouwland, ;m. Warmenhuizen, onder Schoorldam, groot 55 A., 70 c.A. in 2 deelen. Eigendom van den heer K. iïVORTEL te Koedrjk. wegens sterfgeval te Alkmaar op DONDERDAG 12 JANUARI 1922 in de Harmonie van Meubilaire Goederen. Bij dit Boelhuïs bestaat gele genheid tot inbreng van nette goederen waarvan aangifte kan geschieden ten kantore van de firma APPEL MATTHIJSEN beëedigde Makelaars en Onderne mers van publieke verkoopingen, Langestraat 85 Alkmaar, vóór 1 Januari a.S, PLAATSVERVANGEND Notaris «J. P, Stuijt te Castricum zai op Dinsdag 20 December 1921, ues voor middags 10 uur precies, ten ver zoeke van Mej. Wed. G. HAAKER te Heilo, te haren woonhuize aan den Heerenweg bij de Kapel pu bhek verkoopen: (tijdkalvers), één zwart ruin-paard, witvoet, zeven jaar oud, Boeren wagen, nieuwe drie-wielde kar met schutten en hooiraam, zwaren platte wagen met schutten, draagvermo gen 2000 K.G., 1 mestbak inhoud 1 M3., zoo goed als nieuwe Eckert- ploeg met voorschaar, eg,pl.m. 2500 K.G. best gewonnen Hooi Verders 1 Bakwagen, 1 Hand- dorschmachine, 1 beste Dorschzeis, 2 ZaadzeeÜen, 1 Ploeg en wat verder zal worden aangeboden. Veenhuizen. zal Maandag E9 Dec. 192f, 's avonds 6 uur, in het ealé van den heer Jb. WESTER te Heer- hugowaard (Zuid), verkoopen voor den heer P. BEERS Wz„ met stalling voor 8 Koeien, Vijzel- berg, 3 Varkenshokken en Wagen- boet met Erf, en Rietboseh aan den Groenendijk te Veenhuizen gem. Heerhugowaard, groot 1.84.80 H.A. in pere. comb, en massa. Aanvaarding vrij van huur, ge bouwen en erf 1 Mei 1922, land bij de betaling. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij den eigenaar bewoner. Bij inschrijving'te huur voor 4 of 6 jaren drie perceelen aaneen- gelegen aan Laandervaart te LIMMEN, groot 9.60 H.A. en een perceel gelegen Overdie, groot 2.48 H.A. Inschrijvingsbiljetten in te le veren voor 24 December 1921, bij den verhuurder D. SCHOENMA KER, te LIMMEN. Inschrijving kan geschieden per perceel en in massa. Het land Is direct te aanvaarden. Verdere inlichtingen geeft de verhuurden fie Bergen, wegens vertrek van den Heer WEEL, op Maandag !9 Deo. 1921, aanvang (O uui* pro* cies, in Caié SMIT, aldaar, vas buffet met geslepen spiegelglas,, eiken linnenkast met dito glas, 2- waschtafels met dito glas, mar mer met dubbele stellen, secretai re, vischservies, groote uittrekt» fel, 4 eiken ledikanten, waarvaf. 3 met springveeren en 1 met ka pokmatras, 4 daarbij behoorende nachtkastjes met marmer, nieu we groote regulateur hangklok, gramophoon met 30 dubbel besp. platen, haard, Godin kachel met kachelpijpen, 2 gaskronen, keu kengereedschap, tafels, stoelen, potten, pannen, emmers, kuipen en wat verder zal worden aange boden. Kijkdag Zondag 18 December; 1921, van 11 tot 4 uur. Notaris VAN RIET. Nette goederen kunnen won den bijgebracht. Inlichtingen geeft makelaar B. BLANK en NAP Co. te Bergen (N.-H.) zal DINSDAG 3 JANUARI 1922 's nam. 2 uur in het café van W. GROENLAND te H.H. WAARD, voor den heer G. OUDEMAN verkoopen: a. HUIS met 2 SCHUREN Erf, Boomgaard en uitmuntenr WEI- en nieuw gescheurd BOU- Wei- en nieuw gescheurd Bouw land, naast de R. K. Kerk te H.- H. WAARD (Noord) samen groot 11.76.10 H.A, b. Uitmuntend WEILAND al daar groot 2.04.52 H.A. In pere. comb, en massa. Alle pere. liggen aan Vaarwa ter, verbinding hebbende met d< Noordermarkt. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij den bewoner- eigenaar. 's geheel compleet, van 1 1.en f 1.25, f 1.50, f 2— tof f5.— voor het Rijwiel f 2.tot f 3. 80.—, 1 90.—, f 100.—, f 70, f 75, f 80, f 90, f 100 Jachtgeweren, enkel- en dubbelloops vanaf f 25. Ziet onze Etalages. P&YSLOP 13 l.o. Breedstrsot, Het Adres voor Rijwielherstellers. Koopt bii Zondaffsstutters.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 7