Heeren-, Jongeheeren- en Klnderkleedingstukken. Violoncel-leeraar Leest de SpoMsM. druk Valeneia-liraade Verkoophuis „Vod Loooep" Fa. 1I8LPI Still. Scbnef takels, Lunchroom „de Karseboom", Coöperatieve Boerenleenbank te Alkmaar. ALKMAAR PURMEREND AMSTERDAM NIJMEGEN BUITENGEWONE KOOPJES in: Vreugde en geluk in elk huisgezin! H. WORTELBOER, De zaak is uit de hand te koop. Langesiraat hoek Houttil Dubbele Buurt Warmoesstraat h. Oude Burgsteeg Houtstraat 33 en Ziet vooraf de Etalages Langestraat en HoutiiL ffiP"" Mij pyimem werkelijk A. HILDEf'ING, Langestraat 44, Alkmaar. T^Sef. 238. HOTEL RESTAÜRAHI en LUHÜGM. M. G. E KOOL, Sctiseps- en Molenzeilen ïraagt eens weSUe Wilt gij overtuigd zijn van prima kwaliteit en afwerking, laat dan Uw SCHOENEN repareeren bij FHUM HEERS. RE ROOI!, Schoenmakerij, Hofstraat 22, WEET U DAYF™ Neemt heden nog proef N.V. SPAAR- en BELEGGIN3SKAS voor Roamsch Katholieken DE WAAL's Industrie- en Handeisveresnlgtnc. JBonwauaterlalen. 9 Firma TUINMAN VOORMAN. SCHAGEN Tel No. 62. De fijnste cosiiiaiiiptle» Prima Mollanelisclie keuken* der prijzen van Menbelsn VMf POTTIN OORTMEUER, Payglop 18 Achterdam 24-26 ALKMAAR Oouden- en lilvsree Hielen, Firma HEKS. PLAI, lllliiiiililllllll a DBIRKT I SCHERMER's 1 B. SCH2RMEB Zn. HOORN - AMSTERDAM K aiiRiiaiiBBBEisiai Soit@@nfiaüfi©i8 HOOGZIJDE. Tel. Int. 25. SCHAGEN VOORTZETTING Dames-riemschoenen in varscliillende modellen Prima kwaliteit Heeren-rijjjbottiiies. Vrochiboooien Carbolineum. prsreia ïruchtooonien GarboHneum, Verkrijgbaar bij A. iESBOtïi, Brengt de Pathéfoon! M Brengen de Patbépleten! Modellen ?anaff45.- ÜHï! IfSüf RfPSliPf Pathéfoons en Pathéplaten ter keuze en op afbetaling. Een v I jUUI UISeuEwla jaar crediet, betaalbaar als volgt: een derde bij aankoop, het resteerende bedrag rn 12 maandelijksehe termijnen. Yraagt condities en catalogi T, gratis aan: Touwwerk en Staaldraadtouw. Jaag- en Treklijnen, Takelblokken Pekkleeden Alkmaar, Zaadmarkt 8, (bij ds Vlotbrug) Beers Zuivelproducten Dat onze ZuiyslproiJucien Siet hooist staan in kwaliteit en hst laagst in prijs Westerstraaf 2, 10, SEnkhuisen. te UTRECHT. Eiectrischs Timmerfabriek. Loer,zagerij en -Schavsrij A. H. v. d HOEK geeft lessen In Alkmaar en omstreken Inschrijving ïan leerlingen bij de Dames BLOM, Ondegracht 134. Bezoekt in Alkmaar. LANGESTRAAT tegenover Stadhuis. bij K. ZUT, Zaadmarkt 52 - Alkmaar. werken leveren wij in alle soorten tegen uiterst billijke berekening. Vergoedt 4^ pCt. voor spaargeld, Reuzen omzet. Kleine winst w.o. Zilver Schepwerk, Beugels, tegen hoogst voordeelige prijzen voorradig bij Inaische kroniek. FEUILLETON Het geheim, vai Cozy Dell. m i j helder of troebel) bereid jj gg uitsluitend van smaasappe- 3 len en suiker - m m ¥IM ét tegen veel verminderde prijzen. f Ouze PATIIÉ-weergevers passen op alle naald- machines, Z(j worden gratis geleverd bij aan koop Tan 12 Pathé-platen ineens. VERKOOPZALEN geopend tot Seunr, Zaterdags tot 10 aar. Da grootste Firma der Wsreld geeft U do machina der toekomst. Spaalt zonder naald. De Goedkoopste en de Beste der wereld. Meer dan 20,000 opnamen in alle tulen. SPECIAAL K^rsf-Suppiement wordt gratis verstrakt. Let op bet bovenstaande Fabrieksmerk PATHÉ cp al onze Machines en Plateu. Maagversterkende SIjjmafdr fjvende ™IBI©f8 van L. J. GRQ0TED0R8T Apotheker,. Utrecht, zuive ren het bloed Fischtdtt verdrijven gal en slgm en bevorderen den goeden stoei, gangzij munten uit door hunne zachte werking, zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijlt F ah' léksmerk. zijne gewone bezig heden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaan wijzing 27'/s cent. Verkrijgbaar te Alkmaar bij JAN DE VRIES; te Hoorn bij fa. J. NABER; te Helder bij A. TEN KLOOSTER; te Schagen bij Gebr. ROTGANS. Eischt vooral merk „Grooten dorst" Nieuwendijk 96, - Amsterdam. Telefoon C 229. Logies met Ontbijt f 2.50 Biefstuk, Aardappelen en Groenten Ossenlap Gebakt Boerenkool met Worst Erwtensoep met Worst Diversen Soepen Poffert]es per Portie f2.en f 2.50 per vierkante meter. Prima 500 K G. draagverm f 20. lOOO .30.- i500 - 37.- 2000 -44- te huur. Telefoon 686. lectuur de Kath. Biblotheek te lezen geeft. Eén roep: Prachtige! 's-Maandags van 1012 uur en van G—8 uur geopend. U blijft gebruiker. BEERS allerfijnste Roomboter Melange a 95 ct. per pak. Hoogst fijne Kamper Roomboter Melange in de echte Keuleche potjes, inh. 2, 3, 5 pond, a 90 ct. p. pond. De echte H. H. Boeren Kopjes a 85 ct. p. kopje. 3 e. f - Commissarissen: Mr. J. B, BOMANS, Lid van de 2de Kamer.en Wet houder van Haarlem. Dr. B. DAAMEN, Arts te 's Gravenhage. Mr. JOH." FREKCKEN, Kantonrechter te Helmond. Dr. J. W. JORISSEN, Wethouder te Amersloort. D. SCHRIJNEN, Oud-Wethouder van Financiën te Veolo. Directeur: W. J. J. MAASSEN. Hoofdkantoor AMSTERDAM, Tel. Zd. 1810. Filiaal voor ALKMAAR en omstreken, Koedijker Vlotbrug, N.H. Kanaa BERGEN. In 1920 en 1921 is reeds voor bijna 2J4 millioen Gulden ingeschreven. Behoort U ook tot de deelnemers? Zoo met, denkt U er dan aan, dat nog veel nieuwe kerken en scholen gebouwd moeten worden van gelden, te verstrekken door de Spaar- en Beleggingskas voor Roomsch Katholieken. Vraagt inlichtingen! Hoofdvertegenwoordiger voor Alkmaar en Omstreken, S. KLEIN, Oudegracht <81, Alkmaar. In voorraad alle soorten Bezorging te water, per spoor ot as. Spreekuur Donderdag» 23uur' of brieven aan_het Noord- Holl. Dagblad ond. No. 17Ï96. Aan bevelend, G, VRIESMAN ZEER SOLIED EN GOEDKOOP ADRES. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 November 1904 dagr :jks opzegbaar EN VERLEENT VOORSCHOTTEN TEGEN 5>^ pCt. Zitting: WOENSDAGS, 's avonds van 6—8 uur en ZATERDAGS v.m. van 10—1 uur, Handelskade 44, Alkmaar. P. ZUURBIER Az., Kassier. FAÏ9L0F 15 - ALKHAAB Eigen Reparatie inrichting. -v 'A;.e Abonnement Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblai Aan a..a abonné's wordt c De positie der Katholieken in Ind js een heel moeilijke. Met hun bonaercl-duizend over di geheelen Archipel verspreid, vorini zij nauwelijks het 500ste deel der g heek bevolking, terwijl zij op Ja' n.ei zijn 35 millioen inwoners nóg ge IbvOst-e aeel uitmaken. Deze ongunstige verhouding is voor nun werk wel zéér bezwaren Um practische resultaten te ku jen verkrijgen, moeien zij samenwi king zoeken met andere groepen partijen, en dus er naar streven een basis te vinden, waarop gemee ichappelijke actie mogelijk is. In 't bijzonder is dit geboden politiek gebied. Wat zouden zij hebben aan een m< program, zoolang zij niet in staat z om hunne vertegenwoordigers ii Gemeenteraad en Volksraad geplaa te krijgen Ook op sociaal gebied moet er velerlei zaken om niet bij vruch kos pogen zich uit te putten ♦racht worden in ouderlingen ste met andere organisaties het bege de doel te bereiken. Bij dit steun zoeken naar lii Ai rechts is echter groote omziclv jeid in het beleid vereischt. Vooreerst hebben wij al heel jig invloed op de wisselende inzi ten, naar welke de beweging bij and grocpeeringen wordt geleid, en k nen wij niet al te groote verwac ringen bouwen op de gehechth van het onderlinge verband, dat J de anderen wordt gehandhaafd 'ang daarvan voor'hunne zaak vc deel is te verwachten. De jongste gemeenteraadsverl eingen te Semarang en Buitenz zijn in dat opzicht wederom zeer 1< zaam geweest, juist omdat de uit gen voor ons "niet gunstig gewi ziin. 'Doch niet alleen naar buiten is beleid niet gemakkelijk. Het gevaar is niet denkbeeldig omdat het zoo vele malen reeds en buiten Indië werkelijkheid is worden dat onze beginselen v den verdoezeld, en wij daardoor onze eigen beweging het stuur k raken. Hét drukkend besef van geringe minderheid werkt niet stig op den wil, om onze zelfstan heid te handhaven tegenover eischen der onderlinge samenwerl Daartegen dient gewaakt. Daarom is ook in de omstandighei waarin de Katholieken in li ageeren moeten of liever juis die omstandigheden de organis der Katholieken op principiéél grondslag onmisbaar. Het zich voegen in een „neutr verband, het zich oplossen in „neutrale" organisatie is en l een kwaad. Een kwaad, dat voor zeiven er heusch niet minder wordt, wanneer de anderen ons onze meegaandheid gaan love De laatste mail-berichten bracl .,ns uit Indië weer bemoedig! nieuws. Er zit in dat land van klein lerk verspreide Roomsche mind' Eindelijk vroeg de oude man ken datum' hebben we nu „De drie-en-twintigste Decern „Dus is het morgen Kerstavoi „Ja, vader, waarom beeft gij z „Zes-en-twintig jaren is het mo avond Zes-en twintig jaren, d dezen doodsangst verdraag en d gei van mijn misdaad in de ziei st O, ik lijd zoo verschrikkelijk, te: als deze avond terugkeertO Bid telijk voor mij, liefste, eer je c nacht gaat slapen. Kom nader, d je zegene, wellicht voor de la maal." Schreiend sloeg Edith haar a om zijn hals, drukte haar lief ge; tegen zijn valen wang en kuste Toen Edith het vertrek vei had, lag haar vader in zijn zetel a< overgeleundzijn hoofd was t borst gezonken, zijn handen lage vouwen in den schoot, alsof hij en zijn oogen waren gesloten, bieef hij een poos onbeweeglijk Jelijk mompelde hij „Ja, zij moet trouwen, ik kan niet helpen. Heeft hij dan niet gec overal haar verhouding tot den taris te vertellen en daardoor on te schenden Slechts om den prijs van haar Heden voorradig AMEUBLEMENTEN vanaf f75 en hoo- ger, prima BUFFETTEN vanaf f CO. Buitengewoon mooie LINNEN- en BOEKENKASTEN voor spotprijzen, een zeer mooie collectie 2e hands PIANO's, uitsluitend Duitsche mer ken, vanaf f 275. Zeldzame mooie SLAAPKAMERS, ge heel compleet, alles massief Eiken vanaf f200, een partij zeer zware Eiken 2 pers. LEDIKANTEN, zoolang de voorraad strekt, I 35,— SCHRIJFBUREAUX en MINISTER BURE AUX, haast voor niets en nog te veel om op te noemen. Zendingen door het geheele land, alles franco huis uitslui- 1 tend deze week. Overtuigt U. Reiskosten worden vergoed. Alleen bij verkoophuis „VAN LENNEP Bilderdijkstraat 209. Tel. Z. 3101. Jacob v. Lennep- straat 65—69 Telef. Z 6682 AMSTERDAM flU—MI ■WMIMMMMIIIIA» II - MB i. III I.I.II...H. I i i 1 OPGERICHT 1859 UITVERKOOP Zwart, Bruin en Lak. Men lette bij do beoordeeling der prijzen op de kwaliteit Ier waren 1 ZONDAGS WORDT NIET VERKOCHT. T« bevragen bij J. K. VLAJHJft}, Cabeljaawstraat 5 Alkmaar. Waar de tijd is aangebroken om Uw boomen etc. te zuiveren van schadelijke insecten gebruike men onze (vantoor en'Magazijn: Oudegracht D 26. Telcf. 84 V""

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 8