Tq „ONS BLAD BINNENLAND. WOENSDAG 21 DECEMBER 192! 14e JAARGANG PARLEM£NrAIR£ KRÖÜSEK. Boomkweekerij „De Dahlia' Met geheim, vaas €©^y DclL No. 364 Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaar1 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Bureau: HOF 6, ALK^IAAR. - Telefoon: REDACTliERNo!Ea33"433 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; eikeregel meer f 0 25; Reclames per regel f 0.75: Ru-riek „Vraag en aanboo" bij voci- uitbetaling pe: plaats ig f 0.60 Aan alle ahonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f 400,-, f 2QO, f 100, f 6Q, f 35, f 15,-j Achterstallige stemmingen. Een dwaas voorstel van Wijnkoop. Anti-papisine van v. d. Laar. Na afdoening der engenJlijike grond we ts- herzieniing en na de aanneming van hef dienstplidhkmlwerpwierp de Kamer rioh Vrijdag op een spoedige opruiming van al lerlei aöhlerslal'liige stemmingen. Vooreerst werd de kwesturvanden slemplieht aan kant gedaan. Die piieiht bleef in de additioneel© artikelen behouden, al kent de Grondwet nauwelijks meer het woord stenipiiolut. Het amendement Rufgers-Beunier tot afschaf fing van den sleanpllcdit werd verworpen met 50 tegen 35 stemmen;, vóór stemden de an li-revolntionnairen, de sociaal -dem ocra ten, de communisten en de heeren Kollihek, A. P. Staalman, Van de Laar, Van Bere- steyn en Deck er-s. Ook de amendementen over de waardebepaling van de. stemmen der verschillende provinciën bij de verkie zing der Eerste Kamer en die over de pen sioenen der Kamerleden en Ihun weduwen en weezen, werden alle verworpen. Het ontwerp-artikel, waarin -deze pensi oenen worden vastgesteld, werd, op verzoek dér anla-revolutionnairen in. slemmiing ge bracht en met 71 tegen 14 stemmen aange- aomen. Met de meening van den voorzit ter dat 'het desbetreffende amendement- Snoeck-Hen-kernans niet toelaatbaar was, jereenngde de Kamer ziöh met groote meerderheid. De communiLst Wijnkoop deed nog een pogiing om het algemeen de-bat "over de staatsbegroolin'g, dat daarna aan de orde kwam, te la ten vervallen en te beginnen met de openbare behandeling der Indische be. grooting. Een poging, die hij in een voor stel belichaamde, maar die kapt noch wal raakte, als men weet, dat niet slechts het eindverslag over de Indische Begroeting nog niet verschenen is, maar zélfs nog niet de Memorie van Anil woord op het Voor- te o>p;i(g Verslag der Kamer. Waaruit weer voor de zooveelste maal blijkt, dat het "den communisten alleen te doen is om den boei in 'de war-te- schoppen. Begrijpelijk is, dat niemand hel Wijn- koopiaansoli voorstel ondersteunde, zooda t hebniet eens m 'behandeling kwam. Bij de algemeen© beschouwingen over de Siaal&begrolSng, deed de heer Van de Laar ikeh wéér duidelijk van zijn an<fci-papisti? solve zijde kennen. Volgens de meening van dezen heer, dreigt de R.-K. partij „een volk in een volk" te worden, vooral nu ze oOk een eigen universiteit gaat stichten, en maakt haar leden dan ook ongeschikt onh publieke betrekkingen te békt ©éden. Het trgste van a»l is eöhler, dat door haar aan deel in de coalitie het zwaartepunt der Ne- •derland'Scihe politiek naar Rome is verlegd, daar de bisschoppen, die het handhaven ter coalitie hebben gelast, opdrachten aan vaarden van de overzijde der bergen (I) Waar haalt de heer Van -de Laar toch al dien onzin vandaan? Ook de heer Dfesselihuys hield een rede, waaraan een anti-papistiscih luchtje was. Hij hield een lofrede op de „vrijheid", een van de onvervaischte liberale soort. De vrijheid is z.i. het geneesmiddel van alle maatschappelijke kwalen. Hij had het over geestelijken dwang over zijn nachtmerrie de Zondagswet, over de benoeming van den anti-revolntionnairen burgemeester De Vlugi van Amsterdam, dien hij in zijn libe ralen waan een middelmatigheid noemde en over het bekende Haarlemsche geval: ■de oproeping van Katholieke sollicitanten voor een hoofd - amb ienaar sf u n c;Lie door het in zijn meerderheid niet-katholieke be stuur. Wij hébben deze zaak die van libe rale zijde schots en scheef is voorgesteld, recht gezet en er het onze van gezegd. De rede van en heer Duys stond, zoo. als gewoonlijk, w,eer iiï hel teeken der "so cialistische eenzijdigheid en overdrijving. Hij wil bezuinigingen wie vril dat niet? maar uitsluitend op militaire uitgaven. Tegen elke andere bezuiniging verzette hij zich, in het bijzonder legen die, welke zou geschieden ten koste van de sociale wetge ving en van het levenspeil van den arbei der. Een dergelijke bezuiniging noemde liij een camouflage van de scherpste reactie."<3 Zoo keurde hij ten sterkste af, dat de bij dragen voor de tuberculosebestrijding „met tonnen" verminderd worden en verminde ring van de bedragen krachlens de Zick-en. verzorgingswet, overwogen wordt. De heer Marchant hekelde, op de hem bekende scherpe, een enkele maal geestige wijze, het militair beleid van 't Kabinet. Hij vond verder, dat de Arbeidswet elasti scher moest gemaakt wordea. Mr. Schok king, de woordvoerder der Ohristelijk-hislorischen, heeft in aanslui ting hieraan er op aangedrongen, de at mosfeer voor onderling overleg tusschen de verschillende volksgroepen niet te vergifti gen door ldassestrijd of eenzijdige werk- geveTsactie tegen de Arbeidswet. Bij de uit voering der wet w.il ook mr. Schok king met de practijk van het leven rekenen. Maar noodiig fs onderling vertrouwen, sa menwerking, ook om tot medezeggen schap der werknemers te kunnen komen. De Ghri'St.-hist. leider verzocht daarom den beer Du ijs en de zijnen om toch af te laten van die tactiek van ophitsing. Een gerecht vaardigd verzoek, dat wel tot de -vrome wensch-en zal blijven behooren. De Minister van Justitie werd door den vrijz. dem. lieer Teenstra aangevallen wegens een suppletoire begroo'ling van 1919 ■waardoor de oorspronkelijke raming meer dan verdubbeld is. De aanval was scherp' en de heer Heemskerk gaf die scherpte legen zijn gewoonte in met woeker terug. N'ieL omdat de heer Teenstra het budget recht der Kamer hooghield, doch omdat deize afgevaardigde durfde te veronderstel len, dat de minister dergelijke begrootingen niet erg vond. Deze verklaarde met den meest mogelij-ken nadruk, dit ook heel erg te vinden, doch geen afdoend middel te weten, om dergelijke onaangename verras singen aan de Kamer te besparen. Met 34 tegen 21 stemmen schikte de Kamer rich in het onvermijdelijke en voteerde zij de aangevraagde, doch natuurlijk reeds, lang uitgegeven, bedragen. Een motie-Van Beresteyn, om de afschaf fing van den port-vrijdom uit te stellen tot na de begrotingsdebatten, zal Dinsdag a.s. iri stemming komen. LIMQüW EK ViSS®HlRIJ> Alg. Vereen, van Bloembollen cultuur. Maandag werd in een der zalen Tan Haarlem deor de Algem. Vereen, van Bloembollencultuur ds 143e Algemeens Vergadering gehouden. Do waarnemend voorzitter, do heer A. S. Rijnierse, te Overveen, hield de openingsrede, waarin hii eenige be c' ou- wingen wijdde aan het afgeloopen jaar en de meening uitsprak, dat men over het algemeen tevreden kan zijn. Ondanks de moeilijkheden, welke Amerika bij den invoer nog steeds in den weg legt, niettegenstaande de onverwacht hooge invoerrechten in Zweden, niettegenstaan de de onverwacht hooge invoerrechten in Zweden, niettegenstaande het over vloedig rijke gewas, waardoor men in staat was, dén afnemers het hoste t© leveren, is g- en noemenswaard o er c'.iot te constateeren. Was er in 11/20 tot 1 November een uitvoer van nog geen IS millioen K/1, tegen een waarde van f21.000.000, dit jaar zijn deze cijfers 21.5CO.OOO K.G. cn f 21.000.000. De prijzen voor liyaclnthen, tulpen en narcis en waren midden-seizoen stijgende en hebben zich op die basis tot einde- seizoen kunnen handhaven. Spr. liooite, dat do voorspellingen der pessimisten, die steeds een donkere toe komst voorspelden, gelogenstraft zouden worden en spoorde aan, energiek verder te werkeD, te trachten, da' culturen te verbeteren en den export te ver'uoogen, waardoor loonende prijzen niet uitblijven. In zijn terugblik op het afgeloopen jaar wees spr. er verder op, dat de vereeniging een woelige periode achter den rug heeft; hoe oen. gedeelte der leden niet met de leiding tevre den was en ingrijpende voorstelen in dienden, waarmede do voorzitter zich niet kon vereenigen en ontslag nam. Ook later.was het Hoofdbestuur dcor de oppositie geen critiek bespaard ge bleven, doch het ware heter geweest, aldus spr., als die oppositie eens nage gaan had, welke, kracht er in de laatste jaren van de afdeelingen was uitgegaan, dan zouden z;i tot do erkenning hebben moeten komen, dat zoo goed als geen kracht van haar is uitgegaan, enkele uitgezonderd. Oritiek u.'toeje.ea is meestal goad, dcch ze moot opbouwend zijn. Spreker spoorde vervolgons aan, hei« Hoofdbestuur in zijn plannen te stouren,' o.m. om te komen tot do oprichting van de Krelageatichling en een eigen ge bouw, om ten slotte eenigo woorden van hulde te wijden aan de nagedachtenis der leden, die der vereeniging in hot afgekomen jaar door den dool ontvallen zijn. De nolulen werden goedgekeurd. In de commissie lot het nazien van de rekening en verantwoording van den penningmeester over 1921 werden be noemd de afd. Westelijk Schouwen, Bo- vencarspel en Omstreken en Haarlem mermeer. Bij acclamatie en onder luide leekenen van instemming van de vergadering werd tot voorzitter gekozen in de vacature- J. II. Wentholt, de heer E. H. Krelage. Tot Hoofdbestuursleden in de vacatu res P. J. v. d. Ploeg en A. S. Rijnierse, die niet herkiesbaar waren, werden geko zen de heeren W. v. d. Laan, te Voor hout en J. Pereboom te Sassenheim. ■Over het voorstel var. het Hoofdbe stuur, om met ingang van 1 -Januari 1922 te bttiosmen lot algemeen secretaris-pen ningmeester voor een tijdvak van 5 jaren den heer H. J. Voors te Haarlem, ont- si>on zich eenige discussie. Ten slotte werd de heer LI. J. Voors benoemd. Door den heer Warnaar werd een warm woord van hulde gebracht aan den voorzitter, den heer Rijnierse, voor al wat deze in den moeilijken tijd, dien de vereeniging doorgemaakt heeft, gedaan heeft. (Luid applaus.) Hierna zcide de heer Voors, dat het hem een eer was, met groote meerder heid gekozen te worden, terwijl het een genoegen moest zijn voor degenen die hem geholpen hadden zich in de Vereeni- gipg in te werken. Spreker zeide toe, al zijn krachten te wijden aan de belan gen der Vereeniging. De voorzitter wenschte èn den heer Voors èn de Vereeniging geluk met deze verkiezing. Het Hoofdbestuur stelde voor, het te machtigen om de Alg. Vereen, eventueel met den Bond van Bloembollen-handela ren en het Hollandsch Blioembollenkwee- kersgenootschap toe te doen treden als mede-coniractanle ten eenre van het con tract ter bestrijding van d'en handel in afgesneden Darwin en Late Tulpenbloe men. De afdeeling Haarlem vroeg of .dit voorstel niet in strijd was met de statu ten, hetgeen de voorzitter ontkennend be antwoordde. De. afdeeling Lammen was er legen, omdat het contract 'volgens haar praclisch onuitvoerbaar is. Het voorstel werd "aangeuonjen. Het''Hoofdbestuur stelde voor/goed te keuren, dat ovêr 1921 50 proèent van het aan de afdeeling toekomende quotum is uitgekeerd, ter dekking van het tekort 1920 en te bepalen, dat over 1922 dezelf de maalrcgel zal worden genomen, opdat het tekort 1920 kan worden afgelost. Dit tekort is thans nog 2.564.03. De afdeeling Qegstgeest stelde voor, de dekking van het tekort over twee jaar te verdeelen. Het voorstel van het Hoofdbestuur, als zijnde het verst Strekkend, werd het eerst in stemming gebracht en aangenomen. Hierna werd gepauzeerd. Na de pauze kwam allereerst ia bespreking het voorstel van het Hoofd bestuur, om art. 9 van het reglement, bedoeld bij art. 34 h der statuten, (sche/dsgcrcclit) te wijzigen.welk voor stel na een korte discussie aange nomen werd. Dan werd de bcgroötiug voor 1922 behandeld,, sluitende in inkomsten en uitgaven met- oen bedrag van f 2756o. I)c. afd. Noordwijk wilde op som mige posten meer bezuinigd zien, o.m. op"de kosten der Algemecne Vergade ring (begroot op f350). De afd. Noord- wijk zou willen, dat de afdeelingen voortaan slechts één in plaats van twee, zooals tot nu toe, afgevaardig den zou kunnen afvaardigen. Den post jaarboekje" zou Noordwijk van f1500 tot l'llOO willen verlaagd zien. De afd. Overveen— Bloemendaal zou het aantal afgevaardigden ter Alge- meene Vergadering niet willen ver minderen; wel echter zou zij den post jaarhoekje" verlaagd willen zien. De kosten inning van eontribuliën zou de afd. door de leden willen doen betalen. Dc afd. Hillegom zou dit jaar liet jaarboekje tiiet willen uitgeven. Dc voorzitter beantwoordde de spre kers en zeide. dat één afgevaardigde niet in het belang der vereeniging was. Zijn er twee, dan kunnen zij bij een eventueel vrij mandaat rugge spraak met elkander houden. Het jaarboekje heeft het vorige jaar niet meer gekost dan 11100, terwijl spr. bet belang uiteenzette van liet jaarboekje. De zuivere kosten zullen waarschijnlijk f 400 bedragen, daar een bedrag van f 1100 geraamd wordt aan ontvangsten van advertentien in het jaarboekje. Het voorstel Overveen-Bloemendaal, de inningskostm contribution door de leden te doen belalen, zal door het Hoofdbest. nader overwogen worden. De begrooting werd daarna goedge keurd, zooals zij door .bet Hoofdbe stuur vastgesteld was. Bij 'dc rondvraag werd besloten een verzoek aan het Tweede Kamerlid dr. Deckers te richten, dat deze zijn voor stel inzake afschaffing van den zomer tijd zou handhaven. Dc afgevaardigde van Noordwijk bracht namens de vergadering een woord van hulde aan den voorzitter voor diens prettige en onpartijdige lei ding. Nadat de voorzitter nog een woord van dank had gebracht aan liet aftre dend Hoofdbestuurslid, den beer P. J. v d Ploeg, voor diens vele werk in het belang der vereeniging, werd dc vergadering gesloten. KIPPENLUIS OF VOGELMIJT. Des nachts krijgen de kippen, wanneer de beesten eerts -heerlijk denken te rusten, bezoek van deze' kleine kwelgeesten. Hee- le legerscharen komen soms op dé kippen los. Ze kTuipen de kippen bij de pooten op en zuigen rich vol met bloed der die ren. Overdag kan men de kleine deug nieten volgezogen met bloed vooral aan den onderkant van de zitslokken in reten eii -barsten vinden. Het spreekt al weer voor zich zelf dat de eierleggerij er on der lijden moet. Als ge zoo'n kip, die na tuurlijk steed-s een deel dier kleine plagers met zich meedraagt, gebruikt om te broe den, dau kan zoo'n beest geen opgenblik stil zitten en het breken der brocdeieren is het gevo-lg. Kuikens moeten soms in den strijd met den luis het onderspit delven; zij gaan er van dood. Gelukkig kunnen we die leelijke luis wegkrijgen. Als men tot gewoonte neemt de hokken vooral de zitslokken en leg- nesten, af en toe bijv, eens in de twee maanden te boenen met water waar creo- linc door gedaan wordt, zoo blijft men ze wel dc baas. Alle luis, die niet de oreoline in aanraking komt, plaagt vast geen en kele kip meer! Tegelijk met deze schoon maak de witkwast over de wanden van het hok haten; maakt de zuivering vol komen. Nog wil ik hierbij opmerken, dat ge wel meermalen gezien he'bt, dat de hoenders zoo lekker in hel zand liggen te rollen. Dit doen ze niet uit 'l tijdverdrijf, maar liet is zooveel als een reinigingsbad, wat de dieren dagelijks nemen. In de leg- nest'en en in het nest waar een kip te broeden wordt gezet, moet flink met la- baksstof worden gestrooid. POGING TOT VERBETERING VAN DEN ZOETWATERVISCHSTAND. De- afdeeling 's-Gravenhage en omstre ken van de boofdafdeeling Zoelwatervis- scherij der Nedcrlan-fsche Heidemaat schappij heeft Maandag met toestemming van het gemeentebestuur van den Ilaag in het kanaal van den Haag naar Scheve- ningvn een partij tweejarige odclkarpers uitgezet. Deze karpers zijn door de -hoofd- afdeeïing Zoetwatcrvisscherij ter beschik king gesteld van de afdeeling 's-Graven hage. Dit poten van edele vischsoorlen, in bel kanaal is een proefneming, welke bij welslagen zal gevolgd worden door het uitzetten van meerdere edele visch soorten in de wateren en in dé nabijheid van 's-Gravenhage. Waar xlc uitgezette karpers de wettelijk aangegeven maat nóg niet hebben bereikt, is van politiewcge toezegging gedaan dat zal worden toege zien, dat deze jonge visch vporloopig niet wordt weggevangen. BLOEMBOLLEN IN HET WITTE HUIS TE WASHINGTON. Dc Bond van Bloembolleiib andela ren in o-ns land zorfil dezen nazomer aan mr. Everwijn, gezant le Washing ton, een verzameling bloembollen Ier opplanting in den tuin van hel nieuwe gezantschapsgebouw. Aangezien deze tuin no-g niet voor de beplant'ng de daarvoor beno-odigde ruimte bevalle. is een gedeelte dor bollen in het park van het Witte Huis geplant naar ""den wensch van den president. De heer Harding scheen met deze zending Hollandsche bloembollen nog al ingenomen, getuige de schriftelijke dankbetuiging die onze gezant van hem ontving. Groots voorraad vruchiboomen - in aile maten en vormen - - - Zeer lage prijsen - - J GROEN Telet. 14 St. Pancras KERK EN S6H0ÖL Z.EM. KARDINAAL VAN ROSSUM. Z.Em .Kardinaal van Rossum is, volgens „de Tijd", tot Beschermheer benoemd van de kloosterlingen mis sionarissen van Marianliill (Z.-Afrika). DE WAARDeERING VAN DEN HOOFDARbEÏDEiK. Le tot de inleilecLueelen in <le partij be- ihoorsii'de soeaaai-cJpemooraat Kuyper wijst er op in een polemiek niet den «ociaHsfe Zivertbroe'k, in „Het Vollik", dat de intellec. tueelen met Jruin cultuxeeJe behoeften reeds oén financieel tekort voelen, ook zonder dat rij zieh maar iets gunnen 'van dé- grovere genietingen, die bij vele proleta riërs (en anderen) de geesten réel meer in beslag nemen. Eai snerpend zegt hij, dal de sociaal- democra tiséhe actie en de socialisatie niet mag- gebouwd worden op het uiterste idea lisme, ,y'dat mi eenmaal zeld'zaaini is, ooTc bij de mensdhen met grootere capaciteiten' en niet het minst, naar eigen ervaring, irr kringen van lieden, die den mond vol hei>- - ben van idealisme." Merkwaardig is ook de verklaring van Kuyper, dat de sympathie voor de sociaal- democratische beweging is verzwakt, mi do meesten der intellectueelen de laatste jaren sterk in reëel inkomen zijn achteruitge gaan en vel-en 'thans minder verdienen dan een opperman, metselaar of stukadoor. Alles wat hij zegt, kan onderschreven worden, zegt het „Hsgzm." „Maar ook alles wat hij zegt is een aan klacht tegen de so oia a 1 -deniocra tisdhe partij, waar men de memschen in de vai- scüie Jeer der volkomen gelijkheid heeft op gevoed, hen tot afgunst heeft- opge kweekt en hun wijs gemaakt, dat de over. winning van liet socialisme beteekéncte hot neerhalen vian a'l wat hoven de massa uit steekt tot het peil van de massa. De 'heer Kuyper doel een goed, maar t events een eenigszins gedurfd werk met hiertegen, op te komen, want hij tast ©elf der gnond'pijaers van hetsocialistisch ge bouw aan, in dezen zin althans dat dé leuze: alten gelijk en alten evenveel, voor zeer veten een der grootste aantrekkelijk heden van hét socialisme was." f '«K-' Is er, al-s deze aantrekkelijkheid wegvalt, voor vélen nog wel reden socialist te Wijven of ie worden? SIKKEiLüMSSÊM NIEUWS. TEGEN HET ROQ'KEN DOOR KINDEREN. Het hooiidhestuur van het Ned. Ond. Genootschap heeft in aansluiting met' ge lijkluidende adressen van dc Tucht-Uur.©, van den B. v. N. O. en vam den Bond Ier hehaiTliginig van de belangen van hel Kdcid» den minister van justitie verzocht, een wet tegfen het rooken van kinderen in hei leven te roepen. EEN -NIEUWE ,BR'ANLA/RiIS Le stichting „Hulip na Onderzoek" heeft aan de N. en Z.-Holil. Reddiingnipij., te Amsterdam, naar de Tel. meldt, een molor- reddiiigfboot aangeboden, ter vervanging van de verloren gegane „-Brandaris". Dit schffltenen/ie aanbod is dankbaar aanvaard. De nieuwe boot, waarvoor het ontwerp thans gemaakt wordt, zal, in overeenstem, ming luüet den' wensch van de stichting „Hulp na Ondenzoek" den naam „Bron- daris-" dragen. Het radio-station. Hef groot© radio station nabij Kootwijk (Veluve) 'begint de volln-ou - te naderen. Met dén bouw van de transioranateur-centrate wordt thans aangevangen. FEUILLETON. „Wat moet ik doen," begon Edith opgewonden. „Geef me raad, Ida, ik ben wanhopig Mordaunt staat op ons huwelijk binnen drie maanden. Hij wil van geen uitstel weten." „Wees gerust, lieve zuster en vrees niet," zei Ida en terwijl zij Edith's hand nig in de hare hield, opende zij de deur der roode kamer, waarin Alian Morris met gekruiste armen op en neer ging. „Uw vriend, mijnheer Morris, staat op een spoedig huwelijk met mijn zus ter. Wat raadt gij haar," vroeg Ida „Zeer vereerd met uw vertrouwen, freule ik meen, dat freule S .iiworth zich daarin moet schikken." „Ook als George Aesscher werkeijlk ter bruiloft op Cozy Dell verschijnt „Ook dan." Zonder nog een woord te zeggen, ging Ida met haar zuster in den ont- vangsalon, waar Frank nu Edith's toestemming tot het huwelijk binnen drie maanden ontving. Januari verliep zonder een opmer kelijke gebeurtenis, Mordaunt kwam slechts zelden naar Cozy Dell. Hij voel de het onwaardige van zijn rol en was overigens edelman genoeg om zich niet op te dringen. Thans, nadat hij aan zijn haat ie- gens den secretaris Biunt voldaan en de vaststelling van den huwelijksdag afgedwongen had, drukte hem voort durend een gevoel van schaamte. Edith had zich zoo edelmoedig ge toond, had liever he geluk van haar geheele leven opgeofferd, dan ook maar een zwakke schaduw op de eer van haar ouden familienaam te laten werpen en zoo moest hij haar be wonderen in haar smart, die zij zoo moedig droeg. Maar tot de hooghar tigheid zoo'n offer niet aan te nemen en edelmoedig van Edith's hand af stand te doen, kon hij zich niet ver heffen. Hij stond op den hellenden weg naar zedelijk afstomping en Allan Morris stiet hem met duivelsch geweld ruw vooruit, als hij ook ifiaar een oogenblik wilde blijven staan. EEN EEN TWINTIGSTE HOOFD STUK. Allan Morris vermeed het, freule Ida nog eens alleen te treffen. Ofschoon hij de bedreiging der jonge dame ver achtelijk afgewezen had, was hij er toch van overtuigd, dat Ida meer moest weten van zijn verhouding/ tus schen hem en Frank, maar hij hoopte even zeker,dat zij slechts weinig ge waar was geworden. Want was zij van zijn geheele verleden onderricht ge weest, dan had zij noodzakelijk ook veel van Frank Mordaunt moeten weten en zou zij hem zeker niet als Edith's bruidegom beschouwd heb ben. Ook Februari liep ten einde, zon der dat Ida 'ets ondernomen had, dat Frank Mordaunt en Allan Morris ver ontrusten kon. Deze oogenschijnlijke werkeloosheid van Ida vervulde Blunt met bezorgd heid. Weliswaar had zij hem in een vertrouwelijk gesprek herhaalde ma len verzekerd, dat zij zoowel Edith's huwelijk met Mordaunt zou verijde len, als het raadsel betreffende Ge orge Aesscher zou oplossenmaar Blunt wilde zich niet door die zeker heid in slaap laten wiegen en besloot uit eigen beweging te handelen, waar en wanneer de gelegenheid daartoe gunstig was.Daarom had hij zijn vriend Karei Melville verzocht, om, wanneer deze zich voor zijn zaken van Cozy Dell verwijderde, hem het trouwbe wijs van zijn zuster in handen te laten. Het aanstaande huwelijk in Cozy Dell werd streng geheim gehouden. Niet eens het personeel had daarvan vermoeden. Ook de. plechtigheid zelf zou zoo stil en onopgemerkt voor bijgaan als maar mogelijk was. Zelfs Mordaunt's ouders moest de trouw dag van hun eenigen zoon vooreerst verborgen blijvenzoo had Ida ge- eischt, omdat de bruid nog in den rouw was over haar overleden vader en de bruidegom had zich in alles geschikt. Hij liet zich willoos aan zijn lot over. Zoo kwam dan eindelijk de noodlottige dag, waarop het hu welijk zou plaats hebben. De morgen was koud en nevelig. In een gesloten rijtuig kwam de bruidegom met zijn zuster Helena en met den onafschei- delijken Morris op het slot Cozy Dell aan. Toen zij den salon binnentraden, ging hen de jonge meesteres van Cozy Dell zij was in rottwkleeding eenige schreden tegemoet, niet zon der eerst een smeekenden blik op ida te werpen, ais wilde zij zeggen Nu is het uur der beslissing daar en je brengt mij geen hulp. Dan reikte zij Mordaunt dc hand zij was ijzig koud. De bruidegom was in feestkleeding. Hij schrok bij den aanbiik zijner zwartgesluierde bruid en sprak met 'n gedwongen glimlach „Excuseer, mijn lieve, dat ik u met een verzoek lastig val. Dat zwarte kleed Edith, wil je niet om mij genoegen te doen voor een half uurtje maar die donke re kleur verbannen „Neen, antwoordde zij zacht. „Er zijn nauwelijks drie maanden sedert mijn vaders dood verloopen, het zou dan niet passen, in feestgewaad te verschijnen. Ook ben ik 't waarlijk niet, die op de bruiloft heb aangedron gen." „Ook goed Maar die vreeselijke sluier Wou je die ook dragen „De bruid moet gesluierd zijn, dat eischen de zeden." Het sloeg elf uur. Blunt stond ademloos, nauwelijks zijn zinnen machtig. Toen de laatste klokslag was weggestorven, trad Ida den salon binnen. Zij naderde de bruid, vatte haar hand en zei „Nog 'n enkel woordje voor mij. lieve zuster." Nü wendde zij zich tot den bruide gom „Baron Mordaunt de huwelijks oorkonde wacht op uwe onderteeker uingwilt U zoo goed ziin Dan trok zij den langen, zwarten sluie- over Edith's gezicht, zoodat hij haar geheele gestalte tot aan de voeten omhulde en verliet met haar den salon. Mordaunt trad op de kleine tafel toe, waarop de oorkonde lag en on- derteekende die. Dan zette hij zich zwijgend naast zijn zuster op de sofa neer, niet zonder een boosaardigen biik op den lijkbieeken secretaris te werpen. Allan Morris stond aan het venster en bekeek het nevelig landschap. Er heerschte een pijnlijke stilte. Na ongeveer tien minuten» opende de deur zich nogmaals en de beide zusters verschenen hand in hand. De oudste, dicht omsluierd leunde haar hoofd op Ida's schouder en snik te zacht. „Heer baron," sprak Ida plechtig, „gij ziet, hoe mijn zuster tegen dit huwelijk opzietwilt gij haar niet haar woord teruggeven Wees groot moedig „Uw verlangen is onbillijk, freule Stillworth Edith zal zich aan mij gewennen en mij leeren lief te hebben.' „Zulk een huwelijk kan geen geluk voortbrengen, bedenk dat wef; nog is het tijd. Onthef 't arme kind van den zwaren plicht, die haar eigen vader haar opgelegd heeft." „Kom Edith, wees verstandig," antwoordde Mordaunt „en onder- teeken het verdrag, waaraan nog alleen uw handteekening ontbreekt." „Dus gij wilt de laatste achting, die wij beiden nog Voor u hadden, werkelijk vernietigen," rieoTda met iuide stem en viammenden blik. „Wel nu, dan zai u recht geschieden Nu hief zij langzaam den zwarten, dichten sluier der'bruid op en zei op plechtigeri toon„Frank Mor daunt, kent gij dit aangezicht Waarom werd hij nu plotseling zoo bleek en bang Zijn adem stokte, zijn oogen puilden uit hun kassen, zijn bevende hand streek over het voorhoofd, als was hij zooeven uit een zwaren droom ontwaakt. Snikkend begon nu de ontsluierde dame te spreken „Je ziet hier de gene, die- je gewetenloos bijna gedood hebtdie veel liever haar leven wilde laten, dan jou zoo eer- en trouweloos te zien, als je nu voor haar staat. Je ziet haar, die je eens eeuwige trouw gezworen en liefde gehuicheld hebt. Ik ben overigens niet hierheen ge komen om je in 't verderf te storten, maar om je te redden, want Was freule Edith Stil worth werkelijk je echtgenoot geworden, dan had nie mand je meer voor de gevangenis bewaard. Zoo heb ik dan mijn eed gehouden en mijn plicht als je wettige vrouw vervuld." Verrast cie! de jonge poeët uit „Rob, wat zeg jren? Moet freule: Ida weten, wat 'tot nog toe buiten ons geen sterveling békend is't Is toch te gevaarlijk haar zoo'n ge wichtige zaak toe te vertrouwen." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1