BINNENLAND. O I S I 1 ij0NS BLAD" la*""**""' 1 Bureau; HOK 6, ALKMAAR. - Telefoon: m?'433 Indische Irroniek. mmm. 3 i 3 ra DONDERDAG 22 DECEMBER 1921 Me JAARGANG Advertentieprijs: Geen gemeenschap. Boomkweekerij „üe üanlia'5 IEPENBOOSVÏEN Met geheim vaia €©ssy Bella ill f: cr M p p w ÜQ cu a> o CD 3 3 O 3 aya CD CD p a a- pu CD JU CD P N 3'Oq 2L 3 -», a. CD re> pa tr o w £f rr S.&3 a o 3 S-7 Br t3 CD*- •v, cr a D p CD CD CD S-3 S. o- 5- U 4Ï 3.*-^ 2- - nr> 10 CQ <-+■ O p "1 cr cu CD <xj r CD -a 5- o2.3 P^<g g O p 2. p _cq' s* 5"S« p g gr 3 teS a a CD a p p a 3J o p a p- 8- 43 53 to PB >3 CO H ffl to 53 O z: o VO evi No. 3*»* Abonnementsprijs: Per kwartaal voor Alkmaarf 2. Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Van 15 regels f 1.25; elkerege! meer f 0 25; Reclames per regelt 075; Rubriek „Vraag en aanboo" bij voot- uitbetaling pe; plaats ng f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen opgevallen tot een bedrag van f 500,—f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—f 35,—, f 15,- Zij, die zich met 1 Januari a.s.j abonneeren op dit blad ontvangen, de tot dien datum verschijnende nummers, gratis. DE ADMINISTRATIE. De Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooling vormen een jaarlijksch te rugkerende politieke gebeurtenis in ons par lement, vooral, wanneer wij, zooals nu '1 geval is, aan het einde van een vierjarige regeeringsperiode gekomen zijn en nieuwe verkiezingen voor de deur slaan. De debat ten, welke echter nu in de Tweede Kamer afloopen, zijn nauwelijks de moeite waard er kennis van ie nemen. De rede van mr. Troelstra, vroeger een feil van den dag, was niet meer dan een opsomming van en kele los samenhangende bemerkingen. Mi nister Buys de Beerenbrouck mocht dan ook gerust in zijn repliek vaslieggen, dat de re devoeringen der linkerzijde zich gekenmerkt hadden door 'n zekere matheid én loomheid Z. E. had die der rechterzijde daarbij dit keer mogen insluiten; want over heel de li nie w%s de geestdrift zoek. Ook in de poli tiek is het blijkbaar malaise. Hei parlemen tarisme in zijn tegenwoordig stadium raakt aftandscb. 't Politieke leven zoek l naar nieu we vormen 0111 zich opnieuw baan te breken. E11 in zulk een lijd van overleg mag men geen opgewekten toon verwachten. Toch is er één belangrijk moment in het politieke debat van dit jaar, helweik wij even willen vastleggen. Mr. Troelstra heeft weer eens gevischt of niet een deel der Ka tholieke Staatspartij bereid zou zijn om met de sociaal-democraien eventueel een nieu we democratische Regeering te vormen. Daarop heeft de leider onzer partij mgr. Nolens en heeft minder direct ook de mi nister-president een duidelijk antwoord ge geven. Ben splilsing in de Katholieke partij acht onze leider vrijwel onmogelijk; zelfs op de Roomsche kiezers heeft de socialistische pro paganda meent mgr. Nolens geen vat; laat slaan dan op onze afgevaardigden. Al die praatjes over splilsing zuilen blijven af sluiten op onze principieele opvatting van uo/tsvertegenwoordiger: wij kennen geen agrariërs, geen middenstands-, werkgevers- of werklieden-afgevaardigden; wij kennen enkel en alleen afgevaardigden van liet Ka tholieke volk. En wanneer slraks aan de stembus de christelijke partijen opnieuw de meerderheid behalen, dan zal er opnieuw een regeering te vormen zijn op een christe lijke coalitie. Want de christelijke levensbe schouwing der drie rechtsche partijen biedl genoeg punten om er 'n regeeringsprogram op 1e vormen. Als punt van practische po litiek noemde daarbij mgr. Notens de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, welke joortbouwt op de collectieve contracten en 100 uitnemend in staat is om in den .geest van christelijke solidariteit den bedrijfsvre- de in de toekomst nabij te brengen. En de premier voegde daaraan in wei- sprekende bewoordingen nog toe, dat het huidige rechtsche kabinet, steunend op een groote groep Kamerleden, sterk heeft ge staan en zal blijven slaan tegenover hen, die het Staatsgezag wilden aanranden. Al- FE u 1 llTeTcTnT ten, die prijs stellen op orde en gezag kun nen zich vol vertrouwen achter dit kabinet scharen. Al gaan dus de rèchterpartijen aanstaan den zomer elk mei een eigen verkiezings program in zetften trekken zij afzonderlijk len strijde gevolg der. evenredige verte genwoordiging dit politieke debat heeft toch wel zooveel uilgewezen, dat wij onze Roomsche kiezers vol vertrouwen kunnen aanwakkeren naar een rechtsche overwin ning te sturen. Hopeloozer dan ooit, staan de linkerpartijen verdeeld; de Vrijheidsbond heeft zich bij de jongste Legerwet deerlijk gecompromitteerd, er is daar na een één jarig bestaan reeds scheuring in eigen gele deren. De vrijzinnig-democraten blijven een groep officieren zonder soldaten en bij de sociaal-democraten is de fut er uit. Hun leus, de socialisatie is een doodgeboren kind; bun leider steekt al de armen naar de groote groep der Katholieken uit. Maar terecht heeft hij ten antwoord gekregen: er is geen gemeenschap tusschen n en ons. Ondanks de politieke malaise blijft de re 2I1 terzijde dus een eenheid vormen en het zij haar een eer, straks, wanneer zij na de verkiezingen versterkt uit den strijd naar Veren treedt, ons land en volk door deze moeilijke tijden heen, naar een betere toe komst te leiden. De hekenketel Ik heb reeds meermallen het goed recht van een Indisch nationalisme verdedigd en evenveel malen de hoop uitgesproken, dat het eindelijk eens gelukken zal, de jonge Javaansche beweging met krachtige hand te leiden, opdat daarmede een ge zond element van zelf-ontwikkeling werk zaam gaat worden, zonder welke de in vloeden van boven-af weinig uit ie richten vermogen. Dochli oever zijn we daarvan nog af! De Inflandsdhe vereenigiingien missen alle kracht om behoorlijk actie naar buiiben le voeren, doordat nationailaistn'sche leiders met communistische en socialistische col leges over hoop liggen, en alle energie wordt uitgeput door onderling gekijf en wederzijdsch intrigeeren. De aanvoerders, diie nu achter de trabes vam hun gevangen! s-ceRen kunnen trach ten geest en gemoed tol rust le laten komen, hebben reeds bet aureool verloren, dat in de oog en hunner volgelingen hunne hoofden sierde, en hunne plaatsen zijn on verwijld ingenomen door nieuwe groot heden. Op het laatste S. I. congres, in dit na jaar te Soerabaja gehouden, prijkte nog het levensgroot portret van den grooten leider van weleer. Tjokro-amlnoto, met een lauwerkrans. Doch inmiddels wordt het dringen naar de voornaamste plaatsen aan het hoofd der beweging onafgebroken en on wéinig „broederlijke" wijze voortge zet. De edelman-nati o na listSoerjo pranolo, in wien men vroeger de toekomstige ledder zag, heeft zich niet kunnen handhaven. Het „Soerabajasoli Handelsblad" bracht het bericht, dat door vijf hoofdbestuurs leden van de P.(ersoneel) F.(abrdeks) B.(ond). een dfer grootste inland'sche vak- veroenigiuigen, zonder den voorzitter er in te kennen, eene vergadering werd gehou den, waarop zij hem als voorzitter schor sten, wegens zijn slap beleid en fnnan- cieêle organisatie (lees: desorganisatie. De voornaamste reden tot ontheffing werd gevonden in zijn openlijke erkenning, dat de P. F. B. het in den strijd tegen den Java- Suakerwerkge vershoind"_ had a fge- logd. Van communistische zijde werd het hem dat zeer euved geduid, en het vermoeden ligt voor de hand, dat hier gehandeld is onder invloed van de „Revolubonnairé Vak centrale", welke langzamerhand geheel on der bolsjewistische leiding is gekomen. Deze communisten zetten onverpoosd hun pogingen voort om ook de geheele Sa rek at-Islam te annexeeren. Daarvoor bood bet laatste S. I. congres weer een sclhoone gelegenheid, dié door Semaoen gratis werd aangegrepen. Men beeft vroeger overal en dikwerf ge schermd mét de leuze, dat uit de botsing der opinies, de waarheid gelegenheid kreeg om 1e voorschijn te komen. Indien ergens, dan was op dit S. I. congres de botsing der ideeën geanimeerd genoeg om de stukken er af te doen vliegen, doch. arme waarhei dl De S. I. vertegenwoordiger in den Volks raad, Hadji Salirn de man, düe Mohammed en Marx verbroederen wil, begon met een uiteenzetting van het* doel, dab volgens hem de S. I. behoort na te streven: „Alle standen- en klasse-verschillen diénen te verdwijnen, de rijkdom moet gelijkelijk verdeeld worden over de Reheole roensch- heid." En dit zou dan de laak zijn, die door de Islam het he9te kan woren ver richt. RemaO'Sii ging daar communistisch legen in, en betoogde, dat het onverstandig was het Islamitische geiloof als basis dér Ver- eendgdng te nemen: volgens deze massa- kenner kwam de klassenstrijd voort uit 'den natuurdrang. En Saffón hpoTde toen tevens de hadji's ingedeeld bij de „kapita listische" klasse, welke hel er op aan legt den kleinen main uit te bui tent Prosit, broeder! Een derde voorman Abdoel Moeiso oud- volksraadelid. vakvereenigingstekter, jour nalist en wat dies meer zij, verdedigde op zijn beurt een beetuurs-voorei'.el betreffen de de „partn-ddscipline", waarbij hel ver bod werd uitgevaardigd voor de S I -ers, om lid te ziin van cene andere partij; Wedaar, de belangrijke kwestie! Ik heb reeds vroeger eewezën op de scheuring, die 7,-ch voltrekken gaat in de gelederen der .Inlandsche revol.utionnairen. de eene groen legt het aan op maatschhp- nettiike revolutie naar de aanwijzing van Karf Marx, met -of zoucler Benin; de,.ande re groep streeft naar eèn staatkundige om wenteling. die lln Indiië een Indonesische zoo niet een .Tavannsehe-monarchie, of waf dan non neerkomt brengen moet. Vooriloonig loont de groote massa der S I. leden zréh meer ingenomen met de nationals attache richting. Doch de andleren zün volhardend enmeedoogeniloos. Dat hebben zii bereids getoond. En zoo wordt het vuur onder dézen hek ren-ketel 'steeds feller ongekookt. Welk brouwsel zal men het Indische volk te verorberen geven? Het Christendom heeft wel een zware laak te vervullen. Doch die taak móet worden vervuld. Al krijgen wij daarbij de „boogen" in den lande niet mee. Want bedroevend is het, zoo weinig men in Regeerings-kringen toont te begrij pen, wat de inzet i.s van den strijd der gees ten. ook in Indiië. Wanneer gezegd wondt, dat daar nog bet oude principe van ..lais sez-faire" en ,jlaassez-aller" gehuldigd wordit. dan rs dit misschien nog te gunstig geoordeeld. Bij besluit van den 24en September is door den Gouverneur-Generaal eene com missie in het leven geroepen, die den naam kreeg van Commissie voor de Scheiding van Kerk en Slaat". Als taak werd haar gegeven een onderzoek in te stelden naar de wenschelijkheid en de mogelijkheid van eene verdere doorvoering van het begin sel van scheiding van Kerk en Staat an Indie en der Regeering, zooveel mogelijk onder indiening van uitgewerkte vporslëï- ien, van raad te dienen omtrent aan het Opperbestuur in te dienen voorstellen ter zake, met name lot losmaking van den thans tusschen de Indische Regeering en eenigé Kerkgenootschappen beslaan den gel- delijken band. Ik hoop. dat mijne lezers uit deze lange omschrijving eene duidelijke voorstelling van de bedoeling hebben kunnen vormen. Wamt het laat zich aanzien, dat Nederland dn eene lieele moeilijke kwestie uitspraak zal hebben te doen. In de commissie werden door de Regee- ring benoemd: een Katholiek priester, oen Katholiek Europeaan, een Katholiek Javaan, een dominee, een Protestante Europeaan, twee Protestante Inlanders, een Arnieniiaaiisc.be leek, twee Maliomeda- nen -en twee ambtenaren, dte niet geacht kubnen worden tot eenige Kerkgenoot schap té behooren. Een. van deze laatste, de Directeur van Onderwijs, werd Voorzit ter der Commissie, de ander Secretaris. Al weder meent men door de botsing der ideeën de waarheid te voorschijn te kunnen roepen. Maar er J di'.ent te worden gelet op de gedragingen van de beide „neutra-Ie" func- tn>naris>sén in de Commissie. Zij deden een Nota over dc Scheiding van Kerk en Staat in Nedcrl.-lnlië in 'l licht zien. dat volgens liet onderschrift is „opgesteld aan het Departement van Onderwijs en Eeredienst en gepubliceerd met machtiging der Indi sche Regeering." Wat bij teerste lezing ail dadelijk opvalt is de éénzijdgghüïri der beschouwingen, j waardoor men moeite krijgt om de over tuiging te behouden, dat bier geen Anii- Ch ris lelijke strevingen naar voren komen. Wederom zie ik me genoodzaakt om dé bijzondere aandacht e vestigen op het be leid van dezen hoofd-amblenaar, dfe op liet Departement van O. en E. zetelt en in deze nota. welke n.b. ter voorlichting moet dienen, omtrent de Katholiek-en allerlei on juiste voorstellingen doel geven. Eu. dat terwijl hij van uit zijn Departe ment.s-bureau de Kafbolieke Kathedraal met pastorie aan den overkan-l van het plein kan zien liggen. Weest op Uw hoede, Christen-imannenl S. EEN LEUGENCAMPAGNE IN DE TWEEDE KAMER ONTMAS KERD. In de Dinsdagavond gebonden Kitting der Twoede Kamer, heeft Mr. Bomans resoluut en met kracht van onweerleg bare argumenten de leugeneampagne ont maskerd inzake het Haarlemsche henoe- mingsgeval, waaraau hij van liberale zijde, ook in de pers, heeft blootgestaan en waarvan do woordvoerder van den Vrij heidshond, de heer Dresselhuys, z'xii in de Kamer tot tolk had gemaakt. Wij geven hier het Kamerverslag weer over deze aangelegenheid. Mr. Bomans meent, dat de heer Dres selhuys nog blijkbaar denkt: wat kan er voor goels uit Nazareth komen? Hij denkt nog steeds: alle goeds komt uit Tiel en omstreken. De hoer Dressel huys kan onze' mentatiteit niet hegrij pen. Hij verkeert in den onmogelijken waan, dat hij, die 10 pOt. der bevolking achter zich heeft, 90 pöt. der macht moot hebben. Het wordt wel eens tijd, dat de liberale machthebbers oestappen. De heer Dresselhuys mocht wel eens plei ten voor benoeming van een katholiek burgemeester in een der vier groote ste den, waar wij katholieken, boven den Moerdijk alleen meer stemmen uitbren gen dan de Vrijheidshond. Tot nu toe Was er geen enkele katholieke hoofd ambtenaar in Haarlêm. Toch zijn van de 79.00Q inwoners in Haarlem 30.000 ka tholiek. Aan fleze bevolkingsgroep is geen recht gedaan. Geen enkel katholiek werd door den raad benoemd. In den Haarlemsehen Baad gingen de briefjes der candidaten rond met vernietigende letters B. K. erop. Toen de heer Dresselhuys bij inter ruptie uitriep; dat had u niet in tweeden termijn moeten beweren, antwoordde de heer Bomans, slagvaardig; U had heele- maal niets moeten beweren inplaats van met leugens te komen. Wij gaan nu ook tot het offensief Over. Want ook de katholieken kunnen een grooten bek op-, opzetten. Het gaat niet aan, dat in de rechtbank van het in meerderheid ka tholiek arrondissement Haarlem geen ka tholieken zitten, noch in de kantonge rechten en dat bekwame katholieke ju risten voor jonge broekje3 van andere richting zijn gepasseerd. Dat is een toe stand van knechtschap van Nederland, een wondeplek. Op onze universiteiten zijn zöo wat alle hoogleeraren liberaal, op de departementen zijn de meeste 'amb tenaren liberaal. En daartegenover komt men aandragen met 't Haarlemsche ge valletje bij den keuringsdienst, waarbij tal van jaren geleden hij vergissing een ka tholiek directeur werd benoemd. Deze hoofdambtenaar kreeg echter nu onge vraagd eervol ontslag en zijn opvolger wordt een liberaal, die in het voltallige college van B. en W. bij monde van den burgemeester terstoni op het ongepaste van zijn handelwijze werd gewe.en. Do fout, aldus Mr. Bomans, aan 't adres van den heer Dresselhuys, ligt dus hij. uw partijgenoot. Of, hetgeen deze Üeed, een domheid of een truc was, daarover laat ik mij niet uit. De burgemeester ontkent althans be slist deze opdracht aan den heer Mieras gegeven te hebben. Dat overigens de katholiek de Oleeremaekér no. 1 werd, lag aan zijn groote capaciteiten. Eu de Vrijbeidsbonders te Haïr'ein, bekend mot het gansche geval, hebben allen op no. X gestemd. De lieer Duymaei' van Twist achtte blijkbaar deze afstraffing van den heer Dresselhuys zóó welverdiend, dat hij hij interruptie de verwachting uitsprak, dat deze nu wel zijn verontschuldiging zou aanbieden, na welke interruptie de heer Bomans concludeerde; Wij beboeren van den Vrijheidshond geen lesje te ontvan gen op het stuk van benoemingen. Maar wat onrecht is, blijft onrecht. Spreker doet niet zoo als de liberalen deden, want dan zou hij verkeerd doen. Het meest infame is, dat het verkeerde be richt in de „Oprechts Haarlemsche Cou rant" van 18 November, tsrstond door alle bladen is overgenomen, de rectifi catie niet. Spreker heeft niet gezegd: de heer de Oleeremaeker is aanbevolen als no. 1 omdat hij katholiek is; maar: „de .sociaal-democratische raadsfractie tracht mij to ontlokken"de heer de Cleereinaeker, enz. Dat is dus precies het omgekeerde. Maar met infame listig heid is het begin van dezen zin uit het raadsverslag weggelaten. En de groote pers, ook de N. B. Ot., hoeft de recti ficatie niet overgenomen. Mr. Bomans eindigde zijn uitstekende rede met do liberale pers te sommeeren tie noodige rectificatie van het geval te geven. vanaf f 1,50 tot f 4, J GROEN-Teief. 14-St. Paacraö ZE HOOREN BIJ ELKAAR. Een vereeniging van vrijdenkers houdt zich tegenwoordig in Nijmegen bezig met openbare vergaidéringen, waarin och, het behoeft eigenlijk niet gezegd op de Boomsch-Kalholieke Kerk wordt afge geven. Daartoe haalt men afgevallen R.K. priesters uit verschillende ooi Jen des lands en laot dezen verguizen, wat zij vroeger hebben aanbeden. Nu gebeurde ons het volgende, verleilt de „Gelderlander": Wij vouwden Het Volk open, en daar viel zulk een slrooibiljet van de vrijden- 'kersverecnigiing uil. Daar heb je 'i weer, dachten we. Neen, ze zijn niet legen den godsdienst, onze sociaal-demoeraten en zij doen ver ontwaardigd als men hun vijandigheid tegen hel katholicisme verwfciji. Maar elke beweging tegen den godsdiiensl steunen ze. Zelfs de minst onorabeüe beweging, een van vrijdenkers met afgevallen pries- lers als reclame, krijgt hun hulp. De eolporleurj van „Het Volk" Iegelijk de colporteurs dtze' agitatie v.m ie vrije gedachte! Ze Inboren bij elkaar. Zeg me, mei wie gij verkeer!, en ik zal u zeggen, wie gij zijl! HET ONGELUK OP HET STATION VAN DEN HAAG. Het lid der Tweede Kamer Abr. Staal man, heeft aan den minister van Water- 1. Is het juist, dat, toen op 19 Dec. j.l. een vrouw, die op het Hollandsohe Spoorstation te 's-Gravenhago op een reeds in beweging zijnden trein wilde springen, daarbij kwam te vallen en zwaar venvond raakte, men vanwege do spoorwegmaakscchappij de patiënte eerst 'een stuk liet teekenen, dat de maat schappij aan het ongeval geen schuld had, alvorens hulp te verleenen en de pa tiënte te doen vervoeren? 2. Welke maatregelen denkt de minis ter to nomen, om zulke onmenschelijko handelingen in den vervolge te voor komen P B-K. KEOLASSEBBINGS- - VEREENIGINGf. Dr. Seckers voorz. van 't Hoofdbestuur. Naar het öentr." verneemt, is Dr. N. L. Deckers, lid der tweede kamer der Staten Generaal, te 's-Gravenhage, gekozen tot Voorzitter van het Hoofd- bestuur der B.K. Beelasseeringsvereeni- ging. i HET VOOBONTWEEP I" LANDABBEEDSWET. Do desbetreffende stadie-commissie adviseert de Groninger Mij. v. Landbouw met alle daarvoor in aanmerking ko mende organisatiën te trachten, do aan neming der Landbouwarbeidswet te voor komen. DE NOOD IN DE VEENSTBEKEN. De Commissaris der Koningin in Drente, mr. J. T. Linthorst Homan is voornemens op te richten een pro .inciaal comité, los van de politieke partijen, tot leniging van den nool in de veenstreken. „Neen zij verafschuwt Mordaunt <n zijn raadsman. Haar vriendschap pelijke betrekkingen met de zuster van baron Frank maken 't haar mo gelijk in Mordaunthal de rol van agen te te spelen, zonder dat zij verden king opwekt. Ik kan me van haar als bondgenoote slechts nut voor stellen." „Handel dan zooals je goeddunkt, jij waart toch altijd verstandiger dan ik. Laat Ida weten wat je voor noodig houdt en vraag haar hulp voor de ontdekking mijner zuster. Maar of zij nog leeft Deze gedachte viel plotseling als een drukkende gedachte op Arthur's ziel. Hij trad aan 't venster en liet jzijn angsligen blik zweven over het door nevels omsluierde landschap. Blunt echter verliet de kamer om aanstonds freule Ida om een onder- 'houd te verzoeken. *En hij zag zich in zijn verwachting niet bedrogen. Met levendige belangstelling luis terde Ida naar zijn verhaal. Maar toen zij eindelijk vernam dat de jon- v? i ,er in werkelijkheid Karei Ale.ville heette, sprong zij als gcëlec- ifriseerd van haar fauteuil op en met 'ingstigcii blik staarde zij den se^*- varis aatt. „Meiville," kionk 't toonloos van haar bevende lippen. „Heeft 'die naam dan iets zoo be vreemdends voor u, freule," vroeg Blunt getroffen. Ida bedwong met moeite haar ontroering en zei„Neen, neen!! Deze naam is mij bekend meer dan gij vermoedt. Ik was alleen ver rast hem van u te hooren." „Veroorloof mij de opmerking," antwoordde Blunj, „dat 't me toe scheen aisof de ware naam van mijn vriend u werkelijk verschrikt heeft. Ik zou 't diep betreuren, als ik u tegen mijn bedoeling in met een onaangename zaak had lastig geval len." „Wees. zonder zorg," stelde Ida hem vriendelijk gerust. „Ik beloof mijn hulp en 't geheim van uw vriend zal ik streng bewaren en zeg hem, dat ik van stonde af aan zijne trou we bondgenoote ben tegen de ver momde laaghartigheid." Drie dagen later reed een elegante karos door de hoofdpoort van Cozy Dell. Edith zat juist aan 't venster en herkende in de gastenl Frank Mor daunt en zijn vriend Alan Morris. Met 'n zachten kreet sprong zij op en trad achter de gordijnen. Een koude rilling doorvoer haar, toen zij beiden hun schreden naar de trap zag richten. In het volgende oogen- blik kwam Ida de kamer binnen. „Ze komen," riep zij Edith toe. „Ik wist 't al lang, dat dit niet zou uitblijven." „0 Ida," zuchtte Edith en drukte krampachtig de hand van hhar zus ter. „Houd moed Alles komt terecht." „Zal hij 't wagen van ons huwelijk te spreken „0 zekerDaarop moet je voorbe reid zijn hij komt alleen met dat doel hierheen." Op dit oogenblik reikte de binnen tredende bediende zijn jonge mees teres twee kaartjes over. „Ik zal de heeren aanstonds ont vangen," zei Edith rustig en begaf zich onmiddellijk, nadat de knecht vertrokken was, naar den ontvang- salon. Op weg daarheen- ontmoette zij Allan Morris, die haar groetend zijn hand toestak. Een spottend lach je vloog over zijn onsympathiek ge zicht bij de aanraking van haar kou de vingers en met loerenden blik zei hij„Mijn vriend zal vermoede lijk geen getuigen wenschen bij zijn gesprek met de freule, ik zal daarom zoo vrij zijn, mij zoolang in de roode kamer terug te trekken." Toen hij de roode kamer was binnen getreden, zag hij zich al spoedig tegen over Ida, die-hij m;t een eerbiedige buiging begroette. „Wij hebben elkander sedert ons groot ongeluk niet meer gezien, mijn heer..Morris," begon de jonge dame langzaam, en hield hilar blik doordrin gend op hem gevestigd. „Gij waart blijkbaar zoo door de verpleging van uw vriend in beslag genomen, die na zijn haastig vertrek van Cozy Dell onge-teld is geweest, zooals ik met deelneming, van zijn zuster vernomen heb. Gij zijt een trouwe vriend en het moet u wel goed doen uw vriend weer genezen te zien." „Waarom niet, freule Ik zou niet zoo van hem houden, als in werkelijk heid 't geval is, wanneer ik niet alles aangewend had om hem weer gezond te maken." „Het is goed, als de mensch in alles zijn doel niet uit 't oog verliest," ant woordde Ida inet nadruk. „Welk doel, freule", vroeg Allan verrast, want onder haar woorden scheen zich een geheime beteekenis te verbergen. „Er zijn menschen, wier handelingen voortdurend aan een zeker systeem onderworpen zijn. Ook in U zie ik zulk een mensch gij werkt volgens een vast plan, mijnheer!" „Wat b:doelt u daarmee," vroeg Allan Moris wantrouwend. Ik bedoel de verpleging van baron Frank," antwoordde Ida koel. „Is 't uw gewoonte freule, dikwijls met zoo'n bijzondere belangstelling als u zoo goed was zoo juist te toonen, de handelingen van uwe tnedemen- schen na te gaan Bij deze woorden vonkelden ziju oogen, als van een vos, die zijn buit beloert. „Als de betreffende personen mij de moeite waard blijken ja mijnheer". „En behoor ik tot die uitverkore nen „Er kan ook reden zijn om het doen en laten van iemand ,bplettend na te gaan, niet uit belangstelling voor hem zelf, maar om wille van een anders welzijn 'l „Dat is ongeveer hetzelfde als spi- onneeren." „Goed, als gij 't zoo noemen wilt ik ontzie me niet alle geoorloofde mid delen aan te wenden, als ik een per soon,dien ik hoogschat, daarmee die nen kan." „Zoudt gij voor mij ook een derge lijke liefhebberij hebben, freule „Als ik mij overtuigen kon, dat u iets onrechtvaardigs deed of een mensch wildet benadeelen, mijnheer Morris, dan zou ilf ijverig alle infor maties over u inwinnen en alles aan wenden om mij van de waarheid mijner verdenking te overtuigen." „Dat zou u niet doen, zoo'n spion- nage is een freule Stillworth onwaar dig." „In 't geheel niet, ik zou zelfs zoo ver gaan, dat ik kon ik u straf en gevangenis bezorgen, geen middel daartoe buiten beschouwingliet." Hij trachtte luid te lachen, maar schrok zelf van denonaangenaam schril len toon, die zich uit zijn saamgeperste lippen wrong en gaf de voorkeur aan 't zwijgen. Als toevallig streek hij met de hand over 't voorhoofd, dat met zweet droppels bevochtigd was, terwijl zijn oogen in Ida's trekken trachtten te lezen, wat zij reeds van hem wist en wat zij door dit opzettelijk in deze rich ting geleide gesprek nog zou uiten. „Waarde freule," begon hij wec-r na een korte pauze, „ik vind, dat gij ti met een gevaarlijk plan hebt inge laten. Ik bijvoorbeeld zou 't nooit on gestraft laten, dat men zich met mijne aangelegenheden bemoeide of geheel ongeroepen daarin zoeken zou. Ik zou in zoo'n geval onverbiddelijk streng zijn." „Maar, als ik dacht in mijn recht te zijn, als ik iemand van den onder gang kon redden, dan, mijnheer Morris zou ik voor uwe bedreigingen geen oogenblik terugschrikken." „Gij zijt 'n ware heldin, freule Still worth," spotte hij. „Zeg u maar liever ronduit, waarvan u mij beschul digt." „Welnu dan 1 Mijn zuster heeft zich vóór den dood van onzen dierbaren vader met Frank Mordaunt verloofd, maar daarna grondige redenen be komen om haar woord te berouwen. Gesteld nu, baron Frank zou er toch op staan, dat het huwelijk doorging, dan zou ik een bruiloftsgast ultnoo- digen, die u wel schrik zal aanjagen." Verrast keek Allan op. „Hoe be« doelt u dat, freule Hoe is dat mo gelijk „Geef mij uw woord, uw vriend, Frank Mordaunt, tot afzien van de hand mijner zuster te bewegen, dan blijft de gevreesde van Cozy Dell weg." „Mag ik u vragen, hoe die gevreesde bruiloftsgast heet, freule „George Aesscher 1" De indruk dezer woorden was ge weldig. (W.orrft rervoladj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1