L EERSTE KAMER. TWEEDE KAMER, GüMENGD NIEUWS. KERKEN SCHOOL. 1TTSÏ^Ï'lf"T—rKTI*< "A" irrf^ I 'lC* lotachSa'volk 'eeB gelofte*11dé fcint wapening vfaagt ÈrttïikrijÈ r DWI I Ci I ll J leggen aan^éan heer, die uit den aard HOTEL EM NIJVERHEID DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. De Iersche kwestie. m CONFERENTIE TE LONDEN, GEBL iUSÏENL. EIRSUHTIN. W.V. „DE TIJDGEEST": ^blijven bestaan met 't oog op te kéeren {igrensfraude, geheel zullen worden op- geheven. -DE GRONDWETHERZIENING AAN- c GENOMEN. 'De Tweede Kamer heeft Vrijdagld- 'flag de verschillende ontwerpen tot het "in overweging nemen van veranderingen -in de Grondwet aangenomen. De meeste 'zonder hoofdelijke stemming. Alleen ^hoofdstuk II met 86 tegen 6 stemmen, hoofdstuk III met 74 tegen 18 stemmen en hoofdstuk IV met 73 tegen 19 stem men. Niet gediend van den Vrijheidsbond. - De 's-Gravenhaagsche Middenstandskiee- vereeniging h eoft in een dezer dagen ge- houden algemeene ledenvergadering be- sloten om als geheel zelfstandige groep -te blijven optreden. De vergadering handhaafde daarmede, integenstelling met het gevoelen van en kele bestuursleden, die overgang naar den „Vrijheidsbond" propageerden, het eigen standpunt en dit voor de derde maal, STOPZETTING PREMIEBOND. Omtrent deze stopzetting verneemt het „Vad." nog dat het met de stopzetting van den premiebouw zoo staat, dat op voningbouwplanncn in de grootste vier steden voor woningen van meer dan 300 M3. inhoud, welke na 1 October zijn in gediend geen premie zal worden ver leend. Voor woningen in de andere plaatsen zal de verlaagde premie van f 1200 wor den verrleend, indien blijkt dat er in die gemeenten behoefte is aan derge- gelijke woningen en voldoende arbeids krachten aanwezig zijn. v' (Vergadering van Donderdag S3 Dec.) Aan de orde is de interpellatie v. Embden. inzake afschaffing van den portvrijdom. De INTERPELLANT wijst er op, dat de nieuwe postwet is aangenomen op de voorwaarden dat de portvrijdom niet eou worden afgeschaft alvorens bij sup- pletoire begrootingen de bedragen zijn aangevraagd voor de afschaffing noodig. Thans is medegedeeld dat die afschaf fing 1 Jan. a.s. zal ingaan. Interpel- lant vraagt dus uits'tel van de afschaffing. De MINISTER antwoordt dat hij bij brief van 28 November beeft medege deeld zijn voornemen om de afschaffing 1 Jan. te doen ingaan; hij wijst op het yroote financieel belang dat het rijk heeft *ij sppoedige invoering. De heer VAN EMBDEN V. D. repli ceert en dient een motie in om van den -Sninister te verlangen dat hij zijn toe zegging gestand zal doen. Deze motie wordt aangenomen met 37 tegen 2 stem^ &ien. Zonder hoofdelijke stemming worden ^jenige kleine wetsontwerpen aangenomen. Aan de orde is de wyziging der Zegelwet 1917 De heer GEERTSEMA, V. B., vindt fjflat het ontwerp het verkeer belemmeren doordat het to ver gaat. Spr. is voornemens tegen te stemmen. MINISTER DE GEER zal bij be stuursmaatregel vrachtbrieven beneden I 10 vrij stellen. De heer MENDELS, S. D. A. P., zegt, flat deze wet niet door eon toezegging Van den minister, wiens leven broos is, alzoo op hoop van zegen, mag worden aangenomen. Spr. zal tegenstemmen. Wijziging Kieswet. De VOORZITTER stelt aan de orde de wijziging der Kieswet, Provinciale wot en Gemeentewet. Do heer POKKER, V. B., zou meer vrijheid voor de kiezers wenschen. I De heer VLIEGEN, S. D. A. P., juicht de wijzigingen toe, die z.i. allerlei groepsbelangen verhinderen, een partij 4e vormen en in de Kamer te komen. De heer VAN EMBDEN, V. D., zou Verwerping in groote mate betreuren, daar deze wet vele voordeelen biedt. De MINISTER verdedigt nader het tintwerp. Hij herinnert er aan, dat de kwestie van de voorkeurstemmen aan de CIVeede Kamer overgelaten was. Het ontwerp wordt in stemming ge bracht, waarbij de stommen met 19 te gen staken. 'Vergadering van Donderdag 22 Dec. INDISCHE BEGROOTING. De MINISTER zal ernstig overwegen, det boschwezen, de kinacultuur e.d. tot gouvemementsbedrijven te maken. Hij slaat sympathiek, tegenover het denkbeeld, commissies van advies in te stellen voor ide gouvemementsbedrijven. De spoorweg aanleg op Zuid-Sumatra kan niet worden gestaakt. De minister is echter bereid', den post met de helft te verminderen, tenein- de dén aanleg te doen geschieden in lang zaam tempo. Spreker herhaalt dat de duurteloeslag niet kan worden vermin derd. Voor wijziging van het belasting stelsel acht spreker den tijd nog niet ge komen. Hij hoopt spoedig te kunnen ko men met voorstellen. Aangaande artikel 132 van het regeeringsreglement voor volksgezondheid wordt het mogelijke ge daan. De heer DE MURALT, V.B., trekt zijn amendement tot.schrapping van den post voor spoorwegaanleg op Zuid-Sumatra in. De post van 50.000 voor instelling van teen arbeidsbureau wordt na bestrijding door den heer Dresselhuys goedgekeurd niet 51 tegen 8 stemmen. De heeren KETELAAR, V.D., 3CIIOKKING, C.H., SCHEURER, A. <R„ SCHAPER, S.D.A.P. en HAAZE- <VOET, R.K. dringen aan op hulp voorin 4920 gepensionneerde militairen. De MINISTER za loverleggen met de 'Indische regeering over de mogelijkheid van eenigen steun. Het amendement-Dresselhuys om den post voor duurtetoeslagen 'te verminderen «iet 30 millioen wordt ingetrokken. Het amendement-Dresselhuys om de *>ost voor redsvergoedingen te verminde- reu 'niet 1 teneinde le doen uitkomen <dat de regeering te vrijgevig is met vrijen ■overtocht iste klasse wordt ingetrokken «ia toezegging van den Mipj-Ae"^ «pinder vrijgevig te zuRen, zijn. Ue conferentie te Washington. De heer VAN RAVESTEIJN C. P. vraagt verlof lot het houden van een in terpellatie over de houding der Neder- 'indsche Delegatie op de conferentie te Washington. Op dit verzoek zal morgen worden be slist. Indische begrooting. De motie-Wijnkoop (lerugkmen op de beslissing inzake Djambi) wordt verwor pen met 70 tegen 2 stemmen; het voor stel betreffende het ander reohtstreeksch Nederlandsch gezag brengen van Karang Asem wordt aangenomen met 47 tegen 44 stemmen. De post betreffende onder rechtstreeks Nederlandsch gezag breDgen van Harang Asem wordt aangenomen met 47 legen 44 stemmen. De post van uitbreiding van de politie wordt aangenmen met 60 tegen 20 aL De heeren OSSENDORP S.D.A.P. eo KETELAAR dringen aan op verbetering van de onderwijzerssalarissen. De heer VAN VUUREN R.K. bepleit fi nancieel© gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. De heer CSHEURER is het met den heer VAN RETSON eens en waarschuwt tegen lo ruime salarieering. De heeren GERHARD S.D.A.P. en VAN RAVESTEIJN dringen aan op ver- belering van het inlandsch onderwijs. De lieer BULTEN R.K. is het eens met den heer Van Vuuren en sluit zich ook bij den lieer Ossendorp aan. De MINISTER zal belangstellende aan dacht blijven wijden aan het bijzonder onderwijs. Voor verbetering der onderwijzeirssa- larissen bestaat geen aanleiding. De heer DECKERS R. K. dringt aan op bevordering van het landbouwonder wijs in Indië. De MINISTER zal zijn volle aandacht aan deze punten wijden. De heer DRESSELHDIJS V. B. heeft bezwaar tegen de instelling van een oon- tralen aanschaffingsdienst. Over het ar tikel zal morgen worden gestemd. De heeren DRESSELkLUTJS, v. d. WAERDEN S. D. A. P. en GERRET- SON 0. H. bepleiten de instelling van een afzonderlijken dienst voor het mijn wezen. Deze zaak heeft de belangstelling van den MINISTER. De heer DRESSELHUVS stelt voor art 811 te verminderen met f 1; be nevens de Kamer gelegenheid te geven zich uit te spreken tegen de brikettee- ring van kolen uit de Boekit-Asemmij- nen. Stemming zal morgen worden ge houden. De heer DRESSELHXTYS dient een amendement in om art. 816 (herstel voor gouvernementshotels) te verminderen met f 400.000 en dat te brengen op f 100.000. De heer TT A A ZE VOET komt or tegen op, dat de confessioneele militaire ver- eenigingen geen medezeggenschap heb ben in het bureau voor ontwikkeling en ontspanning. Hij bepleit aanstelling van aalmoezeniers. De MINISTER- zal er aandaoht aan schenken. SLECHT VOORUITZICHT. De wethouder van financiën van Eind hoven heotf in den Raad medegedeeld, dat het vermogen der ingezetenen in 1921 ge daald was met 35 millioen, zoodat de in komens honderdduizenden omlaag zijn gegaan en de Gem. Hoofd. Omslag veel minder zal opbrengen: DOOR DE TRAM GEDOOD. Woensdagmiddag omstreeks 2 uur is in de Spaamdammerstraat, bij de Mag- dalenakerk te Amsterdam een droevig on geluk gebeurd. Een man van 21 jaar fiet ste achter een wagen vain lijn 5 stad waarts. Toen zijn pet afwoei en hij die nog wilde grijpen, raakte hij zijn stuur kwijt 'en kwam op den linker trambaan te vallen. Daarbij werd hij overreden door een wagen die van den tegengestelden kant kwam aanrijden. Hij raakte er on der en was onmiddellijk dood. BRANDSTICHTING IN AMSTER DAM. Een dezer dagen werd de brandweer geroepen voor een brand op de Oude Schans 9 te Amsterdam,.waar een op slagplaats gevestigd is van het Expedi teurskantoor, Brasch en Rothenslein. Slechts een kleim gedeelte van de daar op geslagen goederen verbrandden. Een door de polilie ingesteld onderzoek, naar de oorzaak, deed kwaadwilligheid vermoeden. In het pakhuiswenden o.a. ge vonden vuurmakers, papier, hout, kaar sen, gummnizakjes, waarin zich brand bare stoffen bevonden. Als vermoedelijke daders zijn nu aangehouden de kooplieden B. S. en de Br., allen wonende Utrecht- schestraat. Verzekering, hooger dan de waarde der opgeslagen goederen, schijnt de drijfveer tot deze daad geweest te zijn, meent het „N.v.d.D.''. Woensdagavond half 12 is in do Maria- stichting overleden de Hoogeerw. Heer H. E. J. Rikmenspoel, Plebaan der kathe drale kerk „St. Bavo" te Haarlem. Juist gisteren zou Zijn Hoogeerw. de ziekeninrichting verlaten, waar hij voor een knie-ongeval verpleegd werd. Het heeft niet zoo mogen zijn. Alzoo wordt het Kerstfeest voor de kathedrale kerk een rouwdag. Zooals velen wellicht hekend zal zijn, was de Plebaan lijdende aan hartzwakte, een ziekte, welke hem noodzaakte, zich gedurende vele jaren bijzonder in acht te nemen. Woensdagmiddag werd de Hoogeerw. lijder door benauwdheden overvallen, wel ke plotseling zoo ernstig werden, dat hem om vijf uur de H. H. Sacramenten der Stervenden moesten worden toege diend. Om 7 uur herhaalde zich de be nauwdheid, tot dat om ongeveer half 12 God Zijn dienaar tot zich riep. In zijn laatste oogenblikken werd Zijn Hoogeerw. bijgestaan door den Zpereerw. reetor der Mw'iasüchting. v ,S' ""rfi flen 'Ioop'Vah "flen TivonA'TfercmOnr tal van Eerw. Heeren geestelijken naar den toestand van den Plebaan infor- meeren. 1 Hieronder laten Wij eenige levensdata, van den Plebaan volgeni: Hermanns Franciscus Joannes Rikmer* spoel werd geboren te Amsterdam 20 April 1853, priester gewijd 16 Augustus 1878, was daarna assistent te 's Hage (H. Joseph), wend 28 Mei 1883 benoemd' lot kapelaan te Hoorn en 30 November 1884 tot kapelaan te Amsterdam (O. L- Vr. Oribevt Onlv. „De Posthom"). 23 De cember 1893 volgde zijn benoeming tot reotor van het gesticht „de Heijbloem" te Heijthuisen L. en 19 Februari 1895 die van rector van het St Aloysiusgesticht te Amsterdam, 8 Augustus 1904 werd bij be noemd tot plebaan van de Kathedrale kerk „St Bavo" -te Haarlem en in 1905 werd hij kanunnik van het Kathedrale Kapittel. Zondagmiddag wordt waarschijnlijk het lijk van den Plebaan van de M arias tich- ling naar de kathedrale kerk „St Bavo" overgebracht Nog nader zal worden medegedeeld, wanneer de geloovigen in de gelegenheid zullen worden gesteld, bij het stoffelijk overschot te komen bidden. De Metten wo-rden Zondagavond 7 uur gezongen, de Lauden Maandagagrr-pi half 10. Daarna heen. de pontificale'uit vaart plaats door Z. D. H. Mgr. A. J. Callier, Bisschop van Haarlem, waarna de begrafenis zal plaats hebben. ISHERWOOD'S CAIRO SIGARETTES. De lieer Joh. Maas schreef in het) „Tabaksblad" een lezenswaardig ar tikel over de vervaardiging van. de bekende Isherwood's «garelen, aan welk artikel wij een en ander ont- leenicn: De hoofdzaak der Cairo sigaretten is. dat 26 te Cairo zijn gemaakt. Hoe vanzelfsprekend dit °ck moge klinken, zoo is het niettemin een feit, dull tegenwoordig niet meer algemeen voorkomt- Bijna alle groote firma's hebben fa brieken in Engeland, op het vaste land van Europa of in de Vereenigde Stalen van N.-Amerika. en de verbrui kers der producten dezer fabrieken bemerken, „dat er iets aan hapert". Er is moeilijk een verklaring voor te vinden, waarom een sigaret gemaakt dn Cairo uitmunt door superieure kwa liteit betreffende smaak cn aroma, dat nergens anders, op de gelieeie wereld; wordt aangetroffen. Dat is dan ook de oorzaak, dit de sigaretten, welke in de hierboven ge noemde, elders gevestigde fabrieken, als „Cairo sigaretten" in den handel worden gebracht, n et voldoen. Het spreekt vanzelf, dat de bene fida handelaren scherpe afkeuring te kennen geven tegen de handelingen dezer fabrikanten. Zij voelen, dat dezg een gevaar zijn voor den naam Cairo'" aangezien zij de echte merken in dis- crediet brengen. Het voornaamste punt, waarop wij de aandacht der aanstaande koopers van de Cairo sigaretten wenschen te vestigen is, dat zij worden gemaald in het beroemde centrum der ideale sigaretten industrie. Bijna even belang rijk als de fabrikalie der sigaretten is de melange der tabak en het cli- maat te Cairo, terwijl het geheel be rust op de zorgvuldige sorteering der le bewerken tabak. Ieder blad gaat dooi' de handen van bekwame sorteer ders. Het meieeren is een hoogstaande kunst en de sorteerders schijnen over een zesde zintuig te beschikken, zoo wonderbaarlijk is hun kennis der kwa liteit van de tabak. Islierwood Brothers zorgen er voor, aan alle wenschen hunner verbrui kers te voldoen; de sigaretten worden gefabriceerd van de allerbeste tabak wélke verkrijgbaar is; bij de melange wordt de hoogste graad van volmaakt heid bereikt; de verpakking is van dien aard, dat de sigaretten onmoge lijk in kwaliteit kunnen achteruits gaan. Isherwood's Cairo cigarettes worden stuk vöor stuk met de hand gemaakt: geen enkele machine, van welke soort ook, wordt daarbij gebruikt. De verbruikers der Isherwood'si Cairo sigaretten betuigen dan ook hun tevredenheid over de gelijkmatige kwa liteit hunner sigaret en gaven hun bewondering te kennen ovèr de oefe ning en handigheid, van de werklie den, die iedere sigaret afzonderlijk behandelen en gereed maken voor de verpakkers. Het spreekt van zélf, dat er een systeem van toezicht gehandhaafd wordt, zoodat de sigaretten, die nie behoorlijk zijn afgewerkt worden af gekeurd. Het sigarettenpapier, dat in de werk plaatsen wordt gebruikt, wordt speci aal daarvoor gemaakt. De stijfseL voor het plakken der naden wordt in eigen inrichtingen gemaakt van de beste Italdaansche rijst. De verpakking lijkt op het eerste gezicht een minder belangrijk onder deel te zijn, doch de ondervinding heeft geleerd, dat, wat een goede si- geret te Cairo is. een onherkenbaar stukje papier met tabak te Londen. New-York of Rio de Janeiro wordt, tenzij een speciale zorg wordt gewijd aan de sigaretten op de verpakkings- en expeditieafdeeliSng. De beste wijze om de sigaretten te bewaren is ze te laten in de kits ten, waarin ze worden verzonden en de deksels goed gesloten te houdèü.: worden de sigaretten overgebracht naar kasten of fantasdedoozen, dan is het van groot belang, dat deuren of deikscls goed gesloten worden gebon den, om ze te beschermen, tegen den invloedv aa de "v" Ajïfc De vlootoerhouding. De .JÖaily Express" begrijpt Frankrijk's vrees en verlangen naar een sterke vloot niet Het blad wijst er op, dat Frankrijk aan Engeland groote sommen schuldig is, waar over nooit gesproken wordt. Wanneer Frankrijk echter een groot duikbootpro gram wil ondernemen, aldus het blad, heeft Engeland het recht te vragen, waar bet noodige geld vandaan moet komen, in dien Frankrijk niet eens de rente van zijn oorlogsschuld kan betalen. De duikbooten-kwestie. De Washingtonsche correspondent van de „Daily Telegraph" zal Lord Lee, de eer ste lord der Admiraliteit, in de openbare zitting, waar het duikboolenvraagstuk aan de orde zal komen, in hoofdzaak een zorg vuldig opgesteld technisch document zal voorlezen, dat tot in bizonderheden zal uit eenzetten, waarom de Britsche delegatie de algeheele afschaffing van de duikbooten noodig acht en dat Balfour zich zal beper ken tot enkele algemeene opmerkingen. De woordvoerders zullen echter met kracht en klem hun voorstel verdedigen. In Britsche kringen is men van meening, dat, indien de conferentie toestaat de bestaande duikboo- tenbewapening te vermeerderen, waartoe het plan-Hughes de hand leent, ©en van de meest belangrijke oogmerken op het gebied der bewapeningsbeperking, n.l. de afschaf fing, of op zijn minst de beperking, van een zoo machtig aanvalswapen als de duik boot, volslagen zal zijn mislukt. Indien de conferentie algemeen bezwaar mocht ma ken tegen afschaffing, zal de Britsche de legatie een krachtig pleidooi houden voor de beperking van de verhoudingen, in het oorspronkelijk Amcrikaansche plan ge noemd, welke zij veel te weidsch acht in verhouding met de behoeften ten aanzien van de nationale verdediging. Anderzijds zal Brittanmë, zoo de mogendheden blijven staan op groote duikboolverhoudingen, wij zen op de noodzakelijkheid voor Briltannië om een groote vloot moderne duikbootja gers te bouwen, ter beveiliging van haar nationaal bestaan. De correspondent van de „Times" bereid het Eugelsche volk er op voor, dat Enge land net in de kweslie der duikbooten te Washington zal verliezen. De Amcrikaansche Senaat en het viervoudig verdrag. Reed zette Woensdag in den Senaat zijn aanval op het viervoudig verdrag voort. Hij verklaarde, dal de Japanners bij de di plomatieke besprekingen weer aan het lang ste eind hadden gelrokken en voegde hier aan toe: Morgen ontwaken wij wellicht in het besef, dat wij op ons genomen hebben het geheele Britsche rijk te beschermen, daar dit heel goed begrepen kan zijn in den lerm „eilandbezittingen en dominions". Woensdag werd uit Washington gemeld, dat Harding een formecle verklaring heeft uitgegeven, behelzende dat hij er geen be zwaar tegen heeft, dat de conferentie liet viervoudig verdrag interpreteert in dien zin, dat het de hoofdeilanden van Japan bij zijn toepassing omvat. De volledige verklaring, die de president te dezer zake heeft afgelegd, luidt als volgt: „In antwoord op vragen van de pers gaf de president in de conferentie van vanmid dag uiting aan de meening, dat Japan zelf niet viel onder de woorden „eilandbezittin gen en eilanddominions" in het viervoudig verdrag, behalve voor zooveel ook hel eigen land van een anderen contractant on der de bepalingen van het verdrag begrepen is. „Deze uiiing is uitgelegd als een teeken van verdeeldheid lusschen den president en de gedelegeerden ter conferentie wat be treft de interpretatie van het viervoudig ver drag. De president deelde hedenavond me de, dat het meeningsverschil in geen geval de conferentie of de ratificatie van het ver drag in gevaar mocht brengen. „Hij heeft van de gedelegeerden der Ver- eenigde Staten ter Conferentie vernomen, dat zij het eens zijn met de opvatting, welke het eigen land van Japan in den term „eilandbezittingen en eilanddominions" in zich sluit en heeft geen bezwaar tegen deze opvatting." cn De beraadslaging van de Daïl Eireann. In de Woensdag gehouden zitting van de Dail Eireann heeft mejuffrouw Mc Swiney, de zuster van den overleden lord-mayor van Cork een rede van drie uur gehouden, waarin zij het verdrag critiseerden. Zdj1 verklaarde, dat als het verdrag door de Dail werd aangenomen, zal de eerste meest openlijke en meest onverzoenlijke rebel in den Vrijstaat zou zdin. De republikeinen, zoo verzekerde zij, zouden den strijd voortzetten. Aan de „Evening Standard" ont leent het „Hbld." nog het een en an der over de gisteren in Dail Eireann gehouden beraadslagingen. Bii zijn al lesbehalve geestdriftige aanbeveling van de overeenkomst wees Gavan Duffy (ge zant van Sinn Eein te Rome, die met Barton door het ultimatum van Lloyd George tot teekenen was gedwongen) herhaaldelijk sprak van den koning van Engeland als een „vreemde koning" die aan het land werd opgedrongen. Dege nen, die de grondwetvan den Ierschen vrijstaat opstelden, moesten den ko ning van Engeland in uitgebreide mate naar de „buitenste duisternis" verwii- Het feit blijft evenwel bestaan, dat der zaak fcr zichzelf de rechtvaardige gramschap en verontwaardiging heeft ge- symboliseerd van het Iersche volk ge durende meer dan 700 jaar. Toen de premier zijn ultimatum stel de, zoo vervolgde Gavan Duffy, ge loofde ieder, die hem had aangehoord, zander eenigen redelijken twijfe], dat hj} ditmaal geen comodie speelde. .WH kunnen niet zonder beduchtheid, aldus spr. verder, letten op het blijk bare doel dat die menschen over het water beoogen met dit verdrag, want wij kunnen geen vertrouwen hebben in menschen, die den knuppel tot het em bleem van, hun goeden wil maken. Als de Britten hun koning buiten Ierland hadden gehouden, zou een eer lijke regeling gemakkelijk geweest zijn. In plaats daarvan hebben zij ons weer ernstige redenen gegeven om aan hun te twijfelen, door ons opnieuw te too- nen, dat ondanks al hun raadgevingen van vrede en verzoening, de Britsche bijbel nog steeds de dekmantel is voor het Britsche kanon. Dat is het staats- mansbeleid, dat in heel Je geschiedenis van het Britsche rijk wantrouwen, vij andschap en oorlog heeft gebracht. Een plebisciet in Ierland kon geen ern stig man wenschen, omdat het het land zou verscheuren en langen tijd gevoelens van bitterheid en scherpte zou achter laten. Brofessor Stockley uit Coi-k, die het verdrag veroordeelde, deed met toestem ming der schrijfster, voorlezing van een brief van mevrouw Mc. Swiney; waarin deze zeide, dat haar overleden man, de lord-mayor van Cork, het zou verworpen hebben. Michael Collins protesteerde op waar dige wijze, gesteund door tal van leden van de Dail, tegen het voorlezen van den brief. Uit grooten eerbied voor de dooden had men, zeide liij, zich ervan onthouden brieven van familiebetrekkin gen van dooden voor te lezen. De houding van Ulster. Volgens den correspondent van de „Manchester Guardian" te Belfast zijn de inlichtingen, door Sir James Craig te Londen ingewonnen, tot zekere hoogte geruststellend. Hem is beduid, dat toen Lloyd George sprak van liet geheele ge bied van Tyrone en Fermanagh, dat on der de grenscommissie zou vallen, hij alleen dacht aan de uitwisseling van kleine hevolkingsgebieden. De besprekingen van den Franschen premier met Lloyd George zijn gisteren beëinJigd. Briand bracht gisjerenmorgen een. afscheidsbezoesk aan Downingstreet. s Middags zou hij met zijn financieele en amdere deskundigen vertrekken. Het prac- lisch resultaat der gedachtenwisseling is te vinden in de aankondiging, dat de Op perste Raad te Camnes, waarschijnlijk in de eersle week van het nieuwe jaar, zal bijeenkomen. De bladen meiden, dat de geheele ■kwestie als een open vraag of liever groep van vragen is verwezen naar den Oppersten Raad, waar Italië en België aan dè besprekingen zullen deelnemen. Een telegram van het Reuterbureau meldt, dat de „Times" de onjuislheid vaststelt van het berich volgens hetwelk de Fransch-Britsche besprekingen gefaald zouden hebben. Het blad meent le we ten. dat de deskundigen voorstellen dat Duitschland de 506 millioen goudmark moet betalen. De deskundigen zouden het er tevens over eens zijn, dat de garantie- commissie de noodzakelijke waarborgen zou krijgen voor het uitoefenen van scherper controle op de Duitsche uitvoe ren en regeering,suilgaven; de Britsche deskundigen aanvaardden nochtans niet het Fransche voorstel van geallieerde in terventie in Duitsche bestuursmaatregelen. Havas meldt, dat eik denkbeeld aan een moratorium definitief is losgelaten oodr Engeland. De Belgische prioriteit, zoo wordt ver der gemeld, zou gehandhaafd en gewaar borgd blijven, naar Briand aan 'den Bel gischen gezant zou hebben verzekerd. Naar ©en ander telegram meldt, be spreekt de Daily Chrnn. in een blij.kbaar geïnspireerd artikel de onderhandelingen tusschien Lloyd George en Briar.d. Hef blad betoogt, dat, indien het werk der bijeenkomst een goed verloop heefl, En geland hopt, dat het gevolgd zal worden door een algemeene internationale confe rentie, met Duitschland cn Rusland, ten behoeve van hel herstel van geheel Eu ropa. Er is geen reden voor optimisme, zoo vervolgt het blad. De moeilijkheden zijn ontzaglijk en liggen rechtstreeks in de betrekkingen tusschen Engeland en Frankrijk de kloof tusschen beide landen moet n,u overbrugd werden of het kan nooit geschieden. Het probleem van het Engelsche standpunt is. de nalatenschap van den oorlgg zoo spoedig mogelijk kwijt te raken, den vrede metterdaad te her stellen, den handel te herstellen en de beurs de stabiiiseeren- Het herstel en de ontwapening zijn de twee groote struikelblokken. Ten aarzieD eerst waarborgen alvorens te onlwapenen. Engeland is bereid algemeene waarborgen te geven, maar is niet bereid Frankrijk'» veiligheid tegenover Duitschland te waart bopgen. Engeland'a waarborg moet deel uiimaV ikien van een algemeene Europcesche overeenkomst Ten aanzien' van het herstel toont de volharding, waarmeide de Fransche des kundigen deze week geiracht hebben waarborgen voor de betalingen in 1922 op le leggen in ruil voor een gedeeltelijk mo ratorium, ongelukkigerwijs aan, dat zii nog ver verwijderd zijn van dien geest van Lloydl George's verlangen om ,een weg naar oen wezenlijk Europeeschen, vre de te bereiden. Het blad constateert voorts,, dat duik booten oen gevaarlijke weelde voor Frank rijk zijn en dat elke Fransche duikboot leidt tot den bouw van 1wee Britsche ja gers. ■Lloyd George gaat naar Cannes meteen 'duidelijke politiek. Indien die politiële nu niet aanvaard wordt, zinkt Europa nog dieper in het moeras. LLOYD GEORGE. Op medisch advies zal Lloyd George, die uiterst vermoeid is door de conferen ties over Ierland en de Duitsche schade vergoeding, eenige dagen Tust nemen aan de Riviera vóór de bijeenkomst van den Oppersten Raad te Cannes. De Engeischo premier za] waarschijnlijk Dinsdag uit Londen vertrekken. DE ALBANEESCHE REGEERING OM VERGEWORPEN? Een Beriijnsch couTanienbericht meldt- ■d'at in de laatste gevechten hij Tirana do moordenaar van Essad Pasj gesneuveld is Do aanhangers van Ess^ad Pasja hebben de nieuwgevormde tegenwoordige regee ring van Tirana omvergeworpen en een nieuw kabinet uit aanhangers van Essad Pasja gevormd. Achmed Bey, een fami lielid van Essad Pasja, marcheert met een aantal goedgewapende troepen van de Malja in de richting van Tirana. De ge delegeerden van 'den Volkenbond zijn uit Tirana verlTOkken. SOEN YAT SEN'S VROUW ONT VOERD. Uit Shanghai wordt gemeld, dat als soldalen verkieede bandieten de vrouw van Soen Yat Sen, den eersten president van China er» thans president van de regeering te Kanton, die op weg was om zich bij haar echtgenoot te voegen, die zich bij zijn leger bevindt, te Kseiling, in de provincie Wwangsi, hebben opgelicht en ontvoerd. Zij houden haar thans in de bergen vast en eischén een losgeld van 500.000 dollar. DE BEDREIGING VAN WALL- STREET. De New-Yorksclie correspondent van de „Times" meldt dat Dinsdagmorgen in New-Yo.rlc opnieuw berichten de ronde doden van een nieuwe anarchistische sa menzwering als het gevolg van het ont ploffen van een hom, die in de deurope ning was geplaatst van een Ilaiiaansclïen banketbakkerswinkel op enikcle huizen af- slands van een politiebureau. De eigenaar van den winkel en zij,n familie werden uit bed geslingerd, doch bekwamen geen let sel. De ontploffing veroorzaakte een pa niek in den omtrelc, die meerendeels door buitenlanders wordt bewoond. De eige naar van den winkel kon geen aanwijzin gen geven wat betreft de identiteit van hen, die de bommen plaatster» en wist geen reden, waarom hij het voorwerp van den aanslag zou zijn geweest. Intusschjen is de bomaanslag op Wall- street voor het publiek nog altijd een mysterie, daar de onthullingen van d« agenten van d'en geheimen dienst uit Po len niet betrekking tot de arrestatie van Lindenfeld, nog niet zijn aangekomen. Thans wordt weer gemeld', dat een make laar een waarschuwing heeft ontvangen, rlat de geheele Wallstreelwij'k Maandag zal worden opgeblazen. De politie zou bij zonderheden -zijn te welen gekomen van een samenzwering, om den aansilag van September 1920 te herhalen, bijonderhe- den, die afkomstig zouden zijn van Lin- defeld'. De „D. Allg. Zlg.' meldt; In wel ingelichte kringen te Berlijn wordt het gerucht verspreid, d'at het ambt van mi nister van buitenlandsche zaken, dat, zoo ais men weet, bij de vorming van he nieuwe kabinet onbezet is gebleven, wel dra weer zal worden ingenomen, en wel door den gewezen minister van wederop bouw, dr. Walter Rathenau. Von Jagow moet Woensdag na zijn veroordeeling onmiddellijk in hechtenis zijn genomen. Zoo berichtte tenminste gistcrenochtend de „Vorwarts". Op een telefonische navraag in Leipzig heeft de „B. Z. a. M." tot nu toe geen antwoord gekregen. Bij navraag aan de woning vaD Von Jagow in Potsdam word- medege deeld, dat Von Jagow, in strijd met zijn vroeger gedane mededeeling, noch Woens dag, noch gisterenavond in Berlijn terug is gekomen en dal er ook geen bericht van hem is ontvangen. Voor Von Jagow is, zooals men weet, een waarborgsom van een half millioen mark gestort. trekking van 100 nummers ten ovei 3 staan van Notaris A. G. MUulE. {Donderdag 22 December 192. Prijs van 1500 20347 Prijzen van - 90. 'ïtren geld TÖ 2313 4867 7973 9821 13171 16061 1761919599 igi 78 5101 8403 10261 13374 £9 1787619601 f296 2857 5384 50 10378 13519 16224 18184 20028 •628 2909 5482 8578 10505 13763 88 182C1 83 3*58 86 5637 82 21 14271 164201SS06 20103 ^863 3089 6109 8887 11086 14728 16648 54 57 1580 3251 6520 9611328 14909 16727 18820 20595 f 85 3931 7049 9151 12505 15237 16807 1^74 20607 11636 4186 7325 6312955 15635 17606 19225 20715 4922 4301 7641 9351 79 15795 17161 19311 20822 lü >U69_7$)J 9g4y38.3?.15SlU7§». .1720985. 428e NED. STAATSLOTERIJ. Trekking van Donderdag 22 Dec. 1921- 3de Klasse, 4e Liist Hooge orljzen. No. 9208 100. Priizen van f 45. - 527 2790 3474 4473 5603 8755 15380 797 2820 3644 4575 6820 8936 1453 2050 2236 2436 2885 2978 3081 3153 3808 3904 4064 4159 4780 4984 5576 5934 6830 7199 7295 7783 9230 9456 10223 10412 11605 11906 12011 12433 13138 13421 13595 13825 14412 14567 15037 15095 15573 15676 15890 16049 17075 17258 17597 17628 18640 18810 19050 19184 19636 19810 19934 20484 22476 22517 22521 22634 2758 3322' 4253 6548 7874 '^3eKlasse, 3p Uist; 5452 jn^. jjRff

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 2