Koelhuis Boter n. mnm Beneden alles Boven alles f Mlii lleedinsiisaziinen. tem scbijnopruimlng. Nieuwjaars wenschen. MUZIEK Zaklantaarns üijuiiellaniaarns Carbid 30 ets. Binedbaadea Buitenbanden GUUS HLÜNNEH. fitma J. I KOtLP, f 4.50. Alkmaar - Purmerend - Amsterdam - Nijmegen Nieuwjaarsgroeten, Provinciaal Nieuws em Laatste berichten Handel en Markt SI3 ct. per pond. taaarmanslaan hoek Stuartstraat. Maandag (2e May.) Ziet onze Etalages. compleet ©O ct. Voetpompen Spatlappen, Handbewarmers, BeenKappeii, Jasbescheraiers. le klas Reparatie-Inrichting. Kinderwagenband Spiraaldraad LAAT 143. hoek Krebhssiesg. Heeren Overhemden, De fiieuwste Modellen en Kleuren met boord. Laat 175 - Alkmaar. J. H. JACOBSE, IN In Het nummer van Zaterdag 31 December a.s. bestaat gelegenheid tot het plaatsen van tot den prijs van f 0.50 voor elke 5 regels of gedeelten daar van, elke regel meer 10 cent. Opga ven moeten vergezeld gaan. van het verschuldigd bedrag. Tot en met Donderdag 29 De cember worden de Nieuwjaars- wenschen ingewacht. DE ADMINISTRATIE. HIJ KS POSTSPAARBANK. Aan Het postkantoor Alkruaar en zijne liuipposlkanloren werd over de maand November op spaarbankboekjes ingelegd f44116,93 en terugbetaald 52,721 01. Derhalve minder ingelogd dan terugbetaald f 8004 08. Het aantal nieuw uitgegeven spaar bankboekjes bedroeg 62. Hieronder 266 formulieren ad f 1.in spaarbankzegels van 5 cent en 54 formulieren ad f 1.in spaar bankzegels van 1 cent (School.sparen). Door lusschenkomst dezer kantoren werd Ier Directie op Staatss chuldbo'ck- jes ingescnreven nominaal f 500.en afgescnreven f 2700.Derhalve min der in,- dan afgescnreven f2200. HOOGINGELANDEN .VAN .WEST FRIESLAND'. Het ooilege van hoofdingelanden van West-Eriesland, ingesteld door den Hoogen Raad van Holland, bij sententie van 30 Juli 1650 is op geheven. He laatste vergadering' werd Dins dag te Hoorn gehouden, onder lei ding van den heer Oortman Gerlings. IIEILOO. HEILOO. Iloil. Mij. v. Landnouw. Dinsdagavond hield de afd. Heiloo van de Holl. Mij. van Landbouw een voor dracht-avond, waar als spreker was flitgenöodigd de heer J. B. van der Slikke, land- cn tuinbouwoinderwijzer Zwijndrecht, met bet onderwerp: .Eén voederrantsoen voor den gehee len stal." Nadat de voorzitter, de heer M. Mul der, de vergadering met een inleiding had |g|eopend, waarin hij zijn teleur stelling uitsprak over de slechte oj>- komst, gaf hij het woord aan spreker. Deze, het woord verkrijgend, dankt het bestuur en zegt vervolgens, dat onder het rantsoen voor den geheelen stal alleen, het hoornvee bedoeld is. Tot zijn onderwerp komend, zegt spr., tlat vele boeren nog moeite hebben zulk een rantsoen vast te stellen en Rit is op zekere hoogte te begrijpen. Spr. geeft eerst een uiteenzetting van Jiverse voeding en hun waarde in zet- «peel, vet en eiwit. Bij hel voeder is noodjg hooi, de- noods geheel,of gedeeltelijk vervangen door stroo, waarvan spr. haverstroo prefereert, Spr, zegt, da /men niet te veel voe der moet geven. Wat men te veel voe dert is weggoojd geld, want het te veel gegeven voedsel (spr. doelt hier op krachtvoer) verlaat het lichaam van het rund zonder voedsel te geven. Spr. doelt hier vooral op diverse koek, als lijnkoek, waar men meent niet zoo gauw van te veel le geven. Spr. toont het tegendeel aan. Spr. benandelt vervolgens de rantsoe nen en verduidelijkt 'die gedurende de geilede voordracht met juiste cijfers, welke loonnaar op een bord worden geplaatst. Spr. wijst -telkens op de noofdbestanddeelen der mengsels zet meel, vet en eiwit. Hoewel spr. in het begin van zijn voordracht het rant soen voor alle hoornvee noemde leek het hem beter voor juiste voedering, voldoende en niet teveel, welke dè meeste waarde voor een praclischen veehouder heeft, om het vee in 3 groe pen le splitsen, n.l. droge koeien, zij die niet droog zijn, doch dit spoedig zullen worden en melkkoeien. Vervolgens behandelde spr. de voe dering voor hokkelingen. Van alle vee moet de voedering gebaseerd' zijn op levend gewicht van liet dier. Men komt dan juister ujt. Spr. wijst nog op het jong vee, dat spr. meermalen in de ongelukkigste plaats heelt aangetroffen; ook de voe dering liet veel te wenschen over. Spr. vraagt, wa,t moet er van de raitwxkkeiing van zulk eon dier ko men? Zoo mogelijk bij alle weer buiten, en gelegenheid geven om enderdak te komen. Bij alle weer zult u zien dat liet buiten blijft. Diit bevordert de epierontwikkeling Natuurlijk voeder bijgaven en hooi en stroo. Wat wij ons jong vee te kort geven zal zich later wreken wat spr. nader aantoont. Daarna werd gelegenheid gegeven ,tot het stellen van vragen. De heer Zeeman vraagt, waarom lijnkoeken en lijnmeel niet genoemd Z1jn in de mengsels. Spr. antwoordt daarop. Hij heeft ..slechts voorbeelden genoemd Liin koeken zijn ook te duur in ver houding van soja-meel en k'atoeu- hittonmeel sezamkoeken en grond- hotenkoek is goedkooper nog dan de urwe lijnkoek. De fabrikanten re dt?611 vooir kun. moeite en w moet de *>°er betelen, te laiet tegen lijnkoek, Idoch bij. proefneming met andere méngöéls aal het blijken, wat spr. betoogt en nader verduidelijkt. De heer Borst vraagt naar de waarde van pulp. Spr. beantwoordt dit, natte pulp is het goedkoopst, ook dat droge kost weer me't ge- r ng, doch spr. geeft toe, dat net vervoer van natte pulp dat een hoog percentage water bevat duur door transport wordt. Doch ook de waai de van pulp zit in hoofdzaak waar het vanaf komt. Spr. noemt die cij- f rs. wé ke een groot verschil maakt De heer Swart vraagt, of een mengsel dun of stijf moet zij'n. Spr. zet uiteen van het laatste, anders gaat er veel verloren wat niet herkauwd wiordt en spr. zet laarvan de groote waarde van uiteen Steeds moet het meng-el zoo-zijn, dat de schop er recht op in staan blijft Een ander vraagt, ik geef een drgeiijk mengsel en zooveel hooi a's mijn vee lust, voer ik duur? Spr. rekent buitengewoon vlug en zeker zijn rantsoen tegenover spr. zijn voorbeelden en de uitkomst is vrijwel hetzelfde. Nog meerdere vragen werden ge steld en beantwoordt. Voorzitter stelt ten slotte eenige vragen en bedankt na beantwoor- d ng spreker voor zijn nuttige voor dracht. Hij wijst ten slotte op de rantsoenen opgesteld in een door van der Slikke uitgegeven beekje dat de 2e druk heeft gezien. Spr. rekent zich de tolk van allen als hij spr. haxtgrondigen dank betuigt. (App'aus.) Daarna sluiting. HEILOO. A. Klaassef Vrij plot se 'ing is op hoogen leeftijd over leden en Woensdag op de R. K. Begraafplaats ter aarde besteld- het stoffelijk overschot van den heer A. Klaasse Sr. Van hem kan met recht gezegd worden dat hij werkte zoolang het dag was. Vroeger was hij mede in het bestuur van de meest vooraanstaande Katholieke ver een gingen, het Laatst van de Christ. Boerenleenbank, waar hij in de com missie van Toezicht zitting had, doch door hoogen ouderdom zich terugtrekken moest. Toch kon hij zijn onvermoeid werken niet geheel vaarwel zeggen. In den zaadhandel en kweekerij, zij1 het op bescheiden schaal, was hij altijd bezig. Van de kleine fruitveiling was hij het hoofd en hoewel zijn gang moeilijk was, altijd was hij' er present. Aan dit leven paarde hij een op'gewekten geest. Moge God hem het loon geven voor zij'n werken ter Zijner eere. OUDKARSPEL. OUDKARSPEL. Inventarisatie. De inventarisatie van wintergroente door de tuinbouwvereeniging alhier gehouden, gaf als resultaat 300 wa gons van 10.000 K.G. KOLHORN. KOLHORN. Onderhands gekocht Dé heer D. Grootes te Haring huizien heeft de boerderij -t© Kbl- horn onderhands gekocht van den o'gonaar O. Beers, alhier. Op de voordracht. De heer K. Dikstaal alhier, benoemd tot hoofd eener school te Enkhniaen, staat ook op de voordracht ale zooda nig te Hoorn. EGMOND AAN ZEE. EGMOND AAN ZEE. - Hanze. De Hanze afd. voor de drie Eg- monden hield den 21en dezer een belangrijke vergadering in Hotel „Zeeezicht" van den heer v. Schaik. Nadat de Voorzitter op gebrui kelijke wijze de vergadering had geopend en het welkom in 't bijzo.-] der had toegeroepen aan den Zeer- Eerw. Heer Pastoor werd na lezing der notulen overgegaan tot installa tie van den Geest.' Adv. voor wel ke functie door Z. D. H. den Bis schop de herder der parochie Eg- mond was aangeweezen. De Voorzitter sprak in hartelijke woorden den ZeerEerw. Heer Pas toor Saulenn toe en herinnerde de vergadering aan de groote werk kracht van den geest, leider, die ook zeker de Hanze afd. ten go©de zal komen, waarop Z.Eerw. zijn vreugd© uitdrukte, als Geest. Adv. te zijn benoemd en al z'n krachten de Hanze afd. beloofde. Na deze plechtigheid werd het nog onvoltallige bestuur aangevuld en is nu als volgt samengesteld R. J. Zoon, Voorz.Mannes, Vi- ce-Voorz.C. de Goede, le secr. I. Apeldoorn, 2e Secr.Oud, le Penningm.M. Bak, 2© Penningm. E. J. van Schaik. Commissaris. Nadat door allen gezamenlijk het Hanzelied was gezongen werd de vergadering nog verrast door de komst van den heer Peile, afgevaar digde van het hoofdbestuur, die door duisternis en onkunde misleid, een goed uur te laat kwam, wat echter niet belette om de vergade ring direct een zakelijke Wending te geven. Zoo wist men opeens dat ook een onderwijzer lid van de Hanze kon zijn en hoorde de vergadering van den heer Pelle belangrijke me- dedeelingen omtrent ©en in Januari te houden vergadering in Alkmaar over de verkiezing van leden van de Kamer van Xoophandeel. De afgevaardigde hoopte dat ook van de Hanze afd. der Egmonden een lid op bedoelde vergadering zou verschijnen en tevens gaf hij een uiteenzetting ov©r de verkiezing van leden voor bedoelde Kamer van Koophandel. Ook gaf de heer Pelle ©en bevre digend antwoord op de vraag of er aan afdeelingen e©n subsidie werd verstrekt voor de te houden p ropagandaTavoncten Na de behandeling; van 1de Onge- vallen-Verz. en aansluiting bii' de Onderl. Risico Vereeniging v. d. Handeldrijvenden Middenst. wiercj nog Glas- en Brandverzekering ter sprake gebracht. Een der leden informeerde naar de wijze van aanbesteden der Hoe- verkerk, waarop de Geest. Adv. antwoordde dat dit publiek zo-u ge schieden. Daarna niets meer aan de orde zijnde sloot de Voorzitter de ver gader. met den Christelijken groet. ENKHUIZEN, ENKHUIZEN. Gestrand. Donder dag is de sleepnoot „Ster", kapitein SnipnujZen, op den Oostelijken leidam, beneden Enlinuizeti, geloopen. Het vaar tuig, dat met een watergetijd van 85 boven A. P. op -den dam is geloopen, zit muurvast. I-ogingen van -de sleepboot „Veen- dam" en van Enkhuizer visschers, om de boot vlot le krijgen, mislukten. MEDEMBLIK. Vechtpartij. Alhier liggen een 12-tal beladen sche pen in de haven met bestemming voor Groningen. Een schippersknecht wilde vertrekken, maar de schipper weigerde de kleeren van den knecht af te geven. Hierop ontstond een vechtpartij. Daar anaere schippers en schippersknechts hierbij kwamen en reeds eenige mes sen olonken, dreigde het een ernstige vechtpartij te worden. De politie wist de zaak te kalmeeren. Den geheelen dag oleei het op de haven rumoerig. HOOGKARSPEL. HOOGKARSPEL. Ongeluk'. Ben werkman van den aannemer Beem ster, had het ongeluk' met zijn hand in een hooitbewerkingsmachine le gier raken, met het gevolg, dat drie zij ner vingers gedeeltelijk werde® af gesneden. l NIEUWE NIEDORP. NIEUWE NIEDORP. Geslaagd. f- Voor derden stuurman slaagde te 's-IIage de heer Chr. Maats, alhier. HOOGWOUD. HOOGWOUD. Overgegaan. Het bouwersbedr-ijf van den heer J. van Straaten te Waarland, ging voor f8500 in eigendom over aan den heer C. Kla ver, alhier OOSTUIZEN OOSTHUIZEN. Voelbai. Onze Voetbalclub won met 20 van D. O. S. H. alhier. HEERHUGOWAARDi. HEERHUGÖWAARD. Raadsver gadering. In de' Raadsvergadering die gisteren alhier gehouden is, werd de taxatie v'am Wet Pa tro>na atsgebonw door de gemeente over te nemën als oymnustie'kloicaal, goedgiekeuiid met 6 stemmen voor en 4 stemmen tégen vóór stemden de héeren: Biootfibofd, Wijnker, Krom', Kuiper, Etoes, Po land en Borst. Op h et adres van liet R?. K. scfiïbol- bestuur, verzoek-hbudend de open bare schbiol aan den hoek Rustenbur ger en Glijnisweg te mogen over nemen van de gemeente zal ingegaan worden, dte openbare 'sdiiool wordt als zoodanig' opgeheven. Dit Ibésluiit wierd genomien met alléén de sjtem'men van de üïeeren Blosn;, Met en Kostelijk tégen. (Kui per afwezig). Morgen komten wij1 in een uitge breid verslag weder op deze imteres- cante vergadering terugi. 'T ZAND. 'T ZAND. Uitvoering. Naar men ons mededeelt zal de Tconeelverëën. „St. Michaël" van Anna Paulowna op Zondag 8 Januari ede. een uitvoe ring geven in Wet café „de Jonge Prins" van den liter G. A. de Wit. OUDORP. OUDORP. Uitslag veiling. De op 21 December gehouden verkoo- ping ten overstaan van Noii.ar.ii3 .Witte te Alkmaar: Dubbel Woonhuis met 39 Are Bouwland. Kcopers de hee- ren C. v. d. Veer en L. van Til, al hier, voor de s om1 van f 4260.—. Perceel Bouwland, groot 20 Are, koop>er de heer P. Reus voor de som van f 1121. OUDKARSPEC. OUDKARSPEL. Aansprakelijkheid Woensdag is voor het kantonge recht uitspraak gedaan in "die zaak van de leden van de failliete coöpera tie Vooruit, die weigerde, de sta tuiair (vastgelegde aansprake-lijkWei(;l te bétalen, om- diverse redenen. De uitspraak was van dien aard, dat ze aan de betaling daarvan niet kunnen ontkomen. Wat er o-ok ge beurd is, de aansprakelijkheid wordt daarmee niet ongedaan gemaakt. We vernemen, dat nu het plan be staat, de zaak voor de openbare rechtbank te brengen. Voo-r hén, die ook een verordening op de Vooruit hebben, is de zaak aangehlouden en de uitspraak bepaald op 1 Februari. ST. PANCRAS. ST. PANCRAS. Geslaagd. 21 December jJ. slaagde Mej. E. de Wit voor Igiedipïolmeerd baker. HEEMSKERK. HEEMSKERK. Geslaagd. Onze plaatsgenoot de lieer C. Mok slaagde dezer dagen vo.or hét examen Mer- curius boekhouden. SCHAGEN. SCHAGEN. BurgCrl. Stand. Ge- bloren: Cornells, z. y. Jan Goedhart en Anna Smit. Overleden: Trijntje Dissel, o;ud 79 jaar, weduwe van Jan Sieuwertsen. Jannetje SdWoorl, oud 23 jaar, y, Jacob SdWoorl en Guurfje 'Spaans. Politie.".Verloren: een aan- teékenbpekje. URSBM. URSElM. St. Deus Dedit. Vér- gfedaring, uitgeschreven djoor den Landarbeidersbond Sb Deus Dedit, waar lafs sprekér bpfcratf öe Kfeer J. ftl'ijke èëgïnslelen. 'De samènWeiking Dekker, hoofdbestuurslid mét Ket bn derwerp: Reactie, Te iqngeveerlhalf adfil uur oipienf de Weer C. Seijfe de vergadering mét eën woord van wgl'kbm1, in 't bijzonder tot den aanwezigen pater en geeft Wet woord aan oen Weer J. Dekker. De Weer J. Dekker verklaart de aan wezigen hét woord reactie en begint ta yerklaren, dat reeds veel vroeger Wet vereenigingsleven recht van be staan Weeft gehad. De bestaande gilden. Werden later opgieruimd en vanaf dien tijd kwam de groote achteruitgang. Lange werkdagen en weinig loon was Wet gevolg. De werkman werd als tloien beschouwd als de koopwaar, de werkgever, de koopman. Indien een werkman voor een zekér uurloon niet wensdhte te werken, wa ren er minstens 20 anderen, die hét wel dedén. Ir werd toen zooveel werk loon betaald, dat men bijna Wier niet van kon leven. Zelf heb jk gezien dat vrouwen arbeid aanpakten, omdat de zen minder verdienden dan mannen, die dén arbeid voor het luttele bedrag staakten. Gelukkig bebbten de arbei ders zich' samengevoegd en den strijd aangevangen tegien deze handelingen. Iturners, wij eischten voor hét ge zin een menst-Wwaardig bestaan. En dit bestaan moeten wij ChriLten- uiens'dien lang; een weg bereiken, die ons waardlig is. Kinderen dfe de schoolbanken nog onder zich1 moesten hébbén en reedis gebruikt worden voor dén arbeid, moe ten niet langlet toegelaten worden. De leerplichtwet moet al de bijzon dere verlofdagen yopr kinderen wei geren. Door samenwerken wordt deel ver kregen. Was in 1918 niiiet reeds een gO-edé organisatie onder dé werklieden tot stand geweest, wat zou er dan van onsi zijn terecht gekomen en die or ganisatie kan nimmer te groot zijn en meet geschoeid zijn pp goedé Chii:- moet een geheel uitmaken. Er zullen wel bezwaren worden ge opperd dopr patroons' en zeker dóór landbouwerspatroons, maar dit iis te overwinnen indien ge inaar een ge héti vormt, dan staat ge sterk. Dénkt er aan arbeiders', toont U krachtig opdat een nog te verwachten revolutie den kop kunt indrukken. Ge zult, ih'oop ik, U thans hébbén mten Overtuigen dat (o gauiseeren noo- dig ,is. Wilt dus toetreden lid te worden van dén alhier béstaanden R. K. Arbeidersbond!. Verschillende lieden lieten zich in schrijven. Mét applaus Wérd spreker hierna begroet. De Voorzitter van den R'. KL Ar beidersbond, dankte de aanwezigen VOO, bun opkomst en toetreden en den Pater en Burgemeester voor het bij wonen der vergadéring, waiarna deze met den Christelijken groet werd ge sloten. KOLHORN, - KOLHORN. Ansjovis-zoutérij'. De reeds 24 jaar bestaande Ansjovis- zcuterij van de firma Nijsen te Monni kendam heeft afgedaan. Het gebouw zaï voor andere doeleinden bestemd worden. WAARLAND. WAARLAND. Benoemd. Méj. Hollander, Onderwijzeres aan de O. L. School alhier is in gelijke betrekking benoemd te Heiloo-. UIT DE KLEEDINGINDUSTRIE. Alle werkgeversbonden in h-et heie- renkleedingbedrijf hebben aan de werknemersorganisaties de collectieve arbeidsovereenkomsten op-ge ;-egd. De besprekingen' tusschen de Ver tegenwoordigers der betrokken par tijen over de afsluiting van een nieuw contract zijn begonnen. DE STAK3N0T nr"jWSQ§ TAALINDUSTRlS^ Naar thans verluidt, zuilen Beft' dérn géorg-aniseeixfen in de met nijverheid zich' niet vereenigen met J onder leiding van burgemeester Z merman getroffen compromis. De getroffen overeenkoimist houdt'! naar „HM." verneemt, in, dat aan^ vankelijk slechte een vermindering!, van 5 pOt. op de Icicmen zal worden toegepast, terwijl de overige 10 pCL op nader te bepalen tijdstip zullen! volgen. Voorts moet zijn overeenge komen, dat eventuëele verdere loons verminderingen te\-OTen aan gemeen-* schappelijk oKterleg zullen wKndem onderworpen. Kni in ii «mm HOORN, 22 Dec. Heden hebben 15 vaartuigen Uier aangevoerd: 955 pond bot 321/237 ct., 97 pond schol 19 241/2 ct. en 74 pond aal 3946 ct p. p. BROEK OP LANGENDIJK, 22 Dec. Langed. Groentenveiling. Roode kool le |s. oo-rl f813.80, 2e soort fl.GO1 f 7.70, gele kool le soort f 5.208.80, 2e soort f 1.504.80, D-eensche witte kool le so-ort f3 806.70, 2e soort f 1—3.50, uien le soort f 22.60—24.80, 2e soort f45.30, idem drielingen f 17.5018.10, losse wortelen f7.76. Aanvoer: 29 300 KG. roode kool, 47.000 KG. witte kool, 53.000 KG. gele kool, 7250 K.G. uien en 600 K.G. losse wortelen. NOOBD-SCHARWOUDE, 22 Dec. Roode kool f9.2014.20, gele kool 1 47 20, Deensche witte kool f 5 90 f6.60,' uien f23—25, drieL f 1.80—17.40, peen f 10.8011.70, blauwe aardappe len f 8 70, alles per 100 KG. BOVENKARSPEL (Station), 22 Dec. „De Tuinbouw." Blauwe aardappelen )f 5.05 por baal; groote gele uien f 10.90 ll.iO per baal; bloemkool le soort f3.754, 2e soort f2 per 100 stuks; roode kool f7.5011.50, gele kool f8 In plaats van kaarten. Verloofd: JETTY SCHOUTEN en JACQUES BROERS. Verdronkenoord 121, thuis Spoorstraat 17, f 26 Dec'21. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Echtge- noote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, TRIJNTJE MAK, in den ouderdom van bijna 77 jaar. Uit aller naam, K. DOL. Ursem, 21 December '21. Broodbakkersleerling. Er biedt zich aan, een R.K Broodbakkersleerling, eenigzins be kend met het vak, oud 17 jaar 't lietst in de omstreken van Alk maar. Brieven te adresseeren aan Th. TESSELAAR, 't Zand. Aanvang 3 uur n.m. Beleefd aanbevelend, P. CASTRICUM, Café Bakkum. R. K Boerenknecht- Gevraagd een R. K. Boeren knecht, leeftijd 16 ét 17 jaar o vast werkman goed kunnende mel ken bij P. MUL, Grattermeer. zijn onze prijzen, de kwaliteiten. vanaf f i 25 vanat f'l.— per Kilo. vanaf f 1.25. vanaf 13.50 met 1 jaar garantie. met direct te bevestigen. TELEFOON 671. R. K Dienstbode Wegens huwelijk der tegenwoor dige terstond gevraagd een R. K Dienstbode, bij P. KOOMEN Spanbroek. Speciale Aanbieding Beleefd Aanbevelend, Alkmaar. Oudegracht 285a, Kantoor van raste Goederen. Te koop mooi WOON HUIS met veel ruimte be neden, grooten bloem- en moestuin, Vruchtboomen, t 16000.— BURGERWOONHUIS, bo ven verhuurd, beneden ledig, f 4200 Beiden direct te aanvaarden Gelegenheidskoop Com plex van 8 BURGERWO NINGEN, ook afzonderlijk vrkrijgbaar. Koopprijs f2300 per stuk. Drie WINKELHUIZEN op besten stand gelegen, koop prijs f 7500, f 15000 en f 35000 Te huurin welvarend dorp, omgeving Alkmaar, WINKELHblS, waarin zaak in boter, kaas en eieren, annex melkslijterij. Verdien sten f 70 per week. De stand en de edrijfsbenoodigdheden, als paard, kar enz zijn over te nemen voor f 5500. Te huur flink PAKHUIS gelegen aan de Oudegracht voor f 8.per week.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3