De Zwars Pruimtabak merk V K Tabaksfabriek „de Boekende Pool" LIJSTEN ie lood te Weenen FEUEN's Scbnwaeaziji gepasteuriseerde leonbotei 90 cent oer nu H.T GROENE KIIIIS f is%k G. KIM8MAN, PurmeremS* PPW M on Zondig 2S ct. p. ons imt de SDort-fllisiratle. lanbeMoo. Wijn des Levens Visite-kaarten. I HEI SROEHE IRÜIS m Wateridrt Schoenwerk iiitgrpipMeis en iitilett, n.V. S'oonszuiieMabM „De Prinses", UZISS Bloemenmagazijn, Kerkgracht 5. S. VAN AMESFOORT, Tel. 115. Hadt je me maar B. KLERCQ Spoorstraat 32 Helder, tfÊT Echte Leidsehe wollen Dekens fiekocht en Betaald DER CONTROLE van zere van uitstekende kwaliteit en daardoor een genot voor den verbruiker. \Boor de Feestdagen. 2e KERSTDAG stamboek Beer 1 ©iep maai. Lon@a Hitaf Koortsverdrijvend, Eetlust- opwekkend, Bloedzuiverend Zenuwtemperend doet JAN DE VRIES, Boek- «n Steendrukkerij HET NOOROEN". 't best en biilijKsf SCHOUTENSTRAAT Aaiiwinf 4 &ouo*a Th. v. GIJZES, Schouwburg Harmonie DE WOLSONS H. A. U£ MAP», Boelhuis Andijk. VRAAGT TEXAS 't best en billijkst ATTENTIE. Spoorstraat C 62, M. SCHEEPMAKER, Gemeente Alkmaar. Het maken van eenen nieuwen walmuurmet straat-en riolerings werken a.d. Voormeer. Chemischs Fabriek „VRIESIA" Glazen maten Glazen trechters Thermometers Aresmeters Molglazen Reageerbuizen Gistingbuizen Kookkolven Maatkolven Zwavelzuur A mijl-alcohol Salpeter Reagentia Alle melkondet- zoekapparaten Centraal Drogist Schayen, teren billijke prijzen.. Voor de levering van Kerstboomen en alle mogelijke Kerstversieringen, beveelt zich beleefd aan het met dubbele ketting geweven en met 15 jaar garantie tegen concurreerenden prijs verkocht, evenals voor den oorlog. Melkzaak. Controlecren van ArimMstralian W. NEDERKOÜRN. I Centraal Drogist Schagen, voor Schilderijen Portretten Teekeningen E'sen enz. THEO GROOTHUIZEN. Bek latrun i ÏO - Alkmaar lk maas mijn clientèle bekend dat ik door aankoop een* extra giooie beschikbaar heb. Beleefd aanbvelend, li. BAKKER, Stierenlaan, Heiloo. AANBOD VOOR EEN KEER direct uit voorraad in Nederland lever ik bij directe bestelling deze 4 zuivere aluminium pannen, inhoud: 4, 3, 2, l'/4 Liter, eerste rangs alwerking uit eigen fabriek tegen den voorkeursprijs van 200 Mark, franco huis incl. alle onkosten. Bij opgave van de bestelling ver zoek ik het bedrag aan mijn onder- slaand adres te zenden, de leve ring volgt dan onmiddelijk door mijn magazijn te Amsterdam. Metallindustrla H. SEUTHE, Holthausen b Plettenberg F. W TWEEDE KERSTDAG zal de bekende Telephaat optreden in het lokaal van den heer P. BLOOTHOOFD, tl II- WAARD, Noord. Aanvang 7 uur. NA AFLOOP MUZIEK. R. K. BOERENKNECHT. Gevraagd met Februari een R. K. Boerenknecht, goed kunnende melken en rijden, leeftijd 15-17 j. Adres Wed. P. SINNIGE, Koogras. RIJ- EN WERKPAARD. Te koop een best Rij- en Werk paard, 7 jaar oud, (Zwarte Ruin met witte voeten), mak voor alles en een zoo goed als nieuwe Mest- bak 1 Kub. M. inhoud. Te bevragen bij P. J. HAAKER Kapel, Heiloo. BOERENKNECHT. Gevraagd met 2 Febr. een Boe renknecht, R. K. 14 a 15 jaar oud, goed kunnende melken bij A. BIJL te Schoor], SICKESZ CACAO f 1.- per Kilo ZALM. groot b'lk 75 ets. ZALM, klein blik, 45 SARDINES, King Oscar 55 5» BISSCHOP WIJN 90 c-.s. p. fl PORTWIJNEN .150 j) SAMOS .150 II PINDA'S, versch gebrand. 45 p- pnd. HAZELNOTEN, dessert lange, 60 ronde 45 5» n KASTANJES 25 en 85 v n y) VIJGEN 26 a DADELS i n n doosjes 45 SINAASAPPELEN, zoete Valencia, 4 A 10 n 3 k 10 n >i 2 a 10 51 CITROENEN 8 A 10 9 Aanbevelend, Yeel, zeer veel hebben Nederlands Katholieken gedaan ter leniging van den stoffelijken nood te Weenen. Maar ook op godsdienstig gebied is de nood ontzettend groot. Op dringend verzoek van den Kardinaal-Aartsbis schop hebben de Paters Carmelieten op zich genomen, een kerk te bouwen in Bezirk X, een nieuwe uitgebreide werklieden wijk, niet in staat voor den bouw iets van be- teekenis bij te dragen. Gij allen draagt het Scapulier van Carmel. Wil thans niet slechts door dit kleed van Maria, maar ook door een offertje U één toonen met de Orde harer Broe ders en dit werk steunen. Met doorzending der giften, ook de kleinste, belasj. zich gaarne Dr. Titus Brandsma, Carmelietenklooster, OSS- Ik erken, dat het bouwen van een kerk in Bezirk X, door do Paters Carmelieten op zich genomen, uit het oogpunt der zielzorg een dringende noodzakelijkheid is en zegen allen, die voor den bouw dezer kerk een steentje bjjdragen, u'.t den grond van mijn hart Friedrich Gustav, Cardinaal Piffl, Aartsbisschop van Weenen. r.... BURGEMEESTER en WET HOUDERS van ALKMAAR, zijn voornemens in het openbaar aan to besleden op MAANDAG 2 JANUAR11922, des namiddags uur, ten Stadhuize: Bestek en voorwaarden met twee teekeningen liggen vanaf Maandag, 19 December 1921, ter inzage aan het Bureau van Gemeentewerken iederen werk dag de besteding voorafgaande van 10—12 uur v.m. en zijn aldaar te verkrijgen tegen beta ling van f 5.per stel, en franco per post toegezonden na ontvangst van postwissel ad f 5.20. Aanwijzing op Dinsdag 27 December 1921, v.m. 11 uur aan de Voormeer. Aanbevelend, Zaadmarkt 72-74 TEL. 324. ALKMAAR Bestel raeds nu Uwe Ruime sorteering, Billijke prijzen. Monsterboek ter inzage. Nieuwstraat 3 Helder bij met dulïbele rooien, Langestraat 59 Telef'. 295, Afslag Boter. Vanaf heden bij elk kwantum prima, onder UÊjkscontróle UR8EM. Café Restaurant „Het V/apen van Heemskerk", eerder verteld dat Alkmaar. Zondag 25 en Maandag 26 December met hun Successtuk Tooneelspel in 4 bedrijven, door ARTHUR HORNBlOM, door CHR. LAURENTIUS. Met dit stuk behaalde „Da Wil sons" door het geheele land een reuzen succee. Entrée 1150, fl.OO en f O 60, plus rechten. Plaatsen te bespreken van 10—12 en 25, op Vrijdag, Zaterdag en Zondag a s. Ernstig gemeend. Weduwnaar R. -K 36 jaar oud, uit de burgerstand, zoekt een hem passende R. K. Vrouw, omstreeks de zeilde letflijd, geheimhouding verzocht en verzekerd. Brieven Iranco onder No. 21108. aan het Bureau van dif Blad Waak- en Trekhond. Te koop een zware Waak- er Trekhond, zeer mak bij kinderen, bij J. WEEL, Oosldijk, H 11.- Waard TE KOOP: 3 pla'te Wagens, 2 Dresseerkarren, nog een'ge Kruiwagens, 2 stuks prima Heeren Rijwielen 2e hands en een Brandkast. P. DEGIt'iO'j'. smederij Akersloot. Te koop in Amsterdam een druk beklante Melkzaak op goeden stand zeer geschikt voor jonggehuwden Terstond le aanvaarden. Te bevragen, Amstelveensehe we^ .\o. 19 Amsterdam. tVletiusgracht 23, Tal. 6:2 Notaris G. H. BEKER te ENK HUIZEN, zal op Woensdag 28 December 1921, des voorin, te 11 ure, in het Café „de Krimper" van den Heer R. MANTEL, te ANDIJK, ten verzoeke van de Firma Dekker Co. aldaar, om contant geld, publiek verkoopcn: Eene partij (alles nieuw), w.o. Klokken, Wekkers, Barometers, Klokstel- len, Schilderijen, Rookstellen, Inktstellen, Bloempotten, Bloem vazen, Bekers, Naaidoozen, Scheerdoozen, Karpetten, Vloer zeil, Kolenbakken, Vulemmers, Kachelplaten Vleeschkuipen Tob- be's, Bascules, met gewichten, Glas- en Aardewerk, enz. enz. Verder eenige Pakkisten, en hetgeen meer zal worden aange boden. Te bezichtigen, op den dag van den verkoop, des voormiddags van 911 uur. Als gij uw Notaris vraagt uw vierkoopings advertenties I in dit blad te plaatsen, doet hij dit gaarne en gil .hebt ec, succes medé,. ERVAREN TABAKSKENN&R5 WORDEN DE TABAK KEN OER TEXAS SIGAREN AANGÊKOCfIT EN DOOR; DE BESTE WERKLIEDEN VERWERKT MET BESTE' TER WERELD,i HOEKX&MAA5 SIGARENFABRIKANTEN VALKENSV/AARDI PLATEN PAPIEREN BRIEFKAARTEN IDRUKRAMEN DROOGREKKE5 PLATENTANGEN ONTWIKKELAARS FIXEERBADEN GOUDBADEN VERSTERKER VERZWAKKEB ONTW1KKELSCHALEN ROODE LAMPEN ROODE GLAZEN CAMERA'S ST ATI VEN GEEL1ILTERS HANDLEIDINGEN MASKERS ALLE CHEMICALIËN VOOR FOTOGRAFIE i»ü i ~T' V ii'f <1if MHMMTïïi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 4