i^oord- HolEandsoh Dagblad, TWt_OE BLAD! Ssreiilt Én weg És Hoofen. Vrijdag 23 December 1921. De Franciscaanseiie Alkmaarsclie Martelaren. mLKMAAK. Yergaderiig ïaa dn Gemeenteraad Door zijne voorgangers in het profe tenambt weid .Joannes de Dooper ver geleken bij diegenen, welke den weg voor hunnen Koning bereiden, die door iijii komst een van hem verwijderd volk verblijdt. Om deze gelijkenis wel te verstaan, moet men zich de wegen voorstellen, gelijk die in Palestina waren bij 's Hee lëii komst, op aarde: niet de kunstwe gen, waarop men ongehinderd reizen kan. Vier onderscheidene bezwaren moes ten worden opgelost, vier hinderpalen «orden weggenomen: de diepte der nalen; de hoogte van bergen en heuve len; de kronkeling der wegen en dezer ruwheid en oneffenheid. Welnu, deze zelfde moeilijkheden zou tie H. Boetgezanten in geestelijken zin uverwinnen door de prediking der boet aardigheid, om den weg voor Koning ,.ozus te bereiden. Vooreerst alle dal moet aangevuld worden. Wat kan hierdoor, in geestelijken zin anders gemeend zijn, dan aan moede- iuoze en kleingeestige mensehen te be duiden, dat Let nooit geoorloofd is aan zijne -zaligheid te wanhopen. Jezus «raagt geen delen naam. De Verlosser is juist gekomen, om de zondaars zalig te maken. De gezonden hebben geen geneesheer noodig, maar de zieken. Eenieder van ons roept Hij toe: „Komt allen tot Mij, uie belast en beladen zijt, en Ik zal u verkwikken." Nooit mogen wij met Kain of Judas verklaren: „Mijne zou den zijn te gioot, dan dat ik er vergif fenis over zoude kunnen verkrijgen". Al was uwe ziel door de zonde rood -ils scharlaken,.de Heer zal haar witter wasscnen dan sneeuw; als zij als karmozijn, de Heer zal haar blank ma ken als wol. Zoover het..üosten van liet Westen gescheiden is zal Hij uwe zon den verwijderen; Hij zal ze achter zich 'werpen, om ze niet meer te gedenken en ze begraven in de diepte van den Oceaan. U, arme zondaar; u beklagenswaardi ge zondares, roepen de Engelen van Bethlehem geheel bijzonder toe: „No- 'ite timere: Wilt niet vreezen. Vervolgens alle berg en heuvel dient geslecht te worden. Dit woord geldt der lioovaardigen zielen, die niet beseffen, wat. het zeg gen wil, zich voor God, en, om Gods wil, zich voor de menschen te vernede ren. O, daal van de hoogte af waarop gij u zelve hebt geplaatst, waardoor gij met den Farizeeër, u beter acht, dan alle overige menschen. Klopt, met den armen tollenaar, rouwmoedig op uwe borst, in diep schuldbesef smeekeij|S ,God, wees mij, armen zondara, gena dig". Ga naar de kribbe van Bethlehem en zie hoe Gods Zoon, die de aarde draagt op den palm zijner handen, hoe Gods oneindige Majesteit zich, volgens het woord van den H. Paulus, als c:.t- ledigd en vernietigd heeft, de gestal te van een dienstknecht aannemend; in alles aan ons gelijk geworden, behalve de zonde. Gij stof en asch durft u be roemen op uwe talenten; u verhoovaar- digen op uwe rijkdommen, ja zelfs glo rieeren op het kwaad, op de zonde door u bedreven. Wat zift gij of wat hebt gij niet van den goeden God hebt ontvan gen, waarom u er dan over verhoovaar digen, alsof gij het niet ontvangen hebt? Verdrijf dien hoogmoed uit uw hart, een vermorzeld en vernederd hart zal het kindje van Bethlehem niet verach ten of verstooten. Verder het Kromme moet recht worden Het is zoo eigen aan den zwakken aensch aan kromme wegen boven rcch re de voorkeur te geven. Getuigt zich Koning David, op ingeving van den H. Geest: „Elke mensch is leugenachtig?" En God spreekt: „de monddie liegt doodt de ziel". Dit geldt bijzonder den diep-bekla.ens waar digen heiligschen ner, die wel éenige zonden belijdt, maar niet alle. Hij verzwijgt bijv. dat misver- zuim; die verkeering met andersdenken den;' dien diefstal; dien kindermoord; die kinderbeperking. Ofwel hij belijdt al zijne zonden, maar zonder waarach tig berouw en zonder het vaste voorne nen de naaste gelegenheid te vermij den. O, arme broeder of zuster, bij uwe ziel en zaligheid, bid en smeek ik u, met de Kerstdagen, dagen van Gods liefde en ontfermende goedheid, maakt eens kromme wegen recht door eene oprechte en volledige belijdenis uiver ionden; maakt het vaste voornemen in lo toekomst uw leven te verbeteren, geef den verleider den bons. De kleine Heiland van Bethlehem zal u minzaam ontvanger en u zoet tegenlachen. En ik verzeker u htig, gij zult tegelijk hoog stijgen m de achting van uwen zielzorger, dien gij maakt tot den geluk kigsten der menschen. Eindelijk, om de zaligheid Gods te aanschouwen, moet het hobbelige tot een effen baan worden. Gave de goede God, dat ik hirl r mocht spréken uitsluitend tot onschuldige kin doren, tot zuivere jongelingen en rei ne maagden en eerbare echtgenooten, die. door hun kuischheid uitschitteren in ijlen glans der En/zelen! ■E f oneffen «vegen bewandelen allen, aiè zondigen tegen het zesde en het negen de gebod des Heeren. De mensch ge kroond in eer en glorie, weinig minder gesteld dm de Engelen, heeft zijne waardigheid niet erkend, heeft zijn adel Jam,met. voeten srrtreden en is Pel'ik geworden aan het paard en den muil ezel. die geen verstand hebben. Het kindie Jezus van Bethlehem, onze God delijke Heiland, is voor hen gegeeseld on met doornen, gekroond. Mochten zij zich tóch gelijk Magdalena voor de voe ten van Jeziis ui diep berouw neder- wernen en ze besproeien met hunne tranen: ook zii zullen gerechtvaardigd van Kribbe hnoivaan. Alleen de on- sch"jdigen van handen en de zuiveren van harte zullen staan op den berg van het. hemelsehe. Jeruzalem. Zalig de 7,ui- veren van harte, want zij zullen God zien en het'heil des Heeren aanschou wen. Alkmaar, den 23en Dee. 1921. M. P A. OOMS. Deken. i. Voor wie indertijd onze uitvoerige oud-Alkmaarsclie artikelen in dit blad gevolgd hebben is het geen nieuws meer, dat op liet terrein van de huidi ge Paardenmarkt weleer (in de 15e en 16e eeuw) een ruime Franciscanerlcerk gestaan heeft, waarvtin het bijbehooren de klooster zich bevond aan de zijde van de Paternosterstraat; volgens den heer C. Bruinvis zou een deel van het Stadsziekenhuis (het meest aan de Paardenmarkt gelegen deel) nog een overblijfsel van het' voormalige kloos ter zijn. De Franciscaner-Paters nu, die dit klooster in de roerigste jaren der Re formatie bewoonden en deze kerk be dienden, zijn in het jaar 1572 door de Geuzen naar Enklmizên vervoerd en aldaar, dewijl ze liun geloof niet, verza ken wilden, opgehangen. Door den weleerw. zeergêl. Pater Dr. W. Lampen is in dit blad de wensch g'euit, dat onze Alkmaarsche martela ren meer bekend en geëerd zullen wor den; van ganschcr harte sluiten wij ons bij dien wensch aan, en "t is met liet oog daarop, dat dezer dagen een af beelding van den marteldood naar een oude gravure (een fijn verzorgd plaat je) in den handel is gebracht, 't is met het oog daarop, dat wij hieronder de marteiareng-eschiedenis volledig weergeven, zóó als wij haar vinden in het oude Martelaarsboek van Petrus Opmeer: „Het morassige Westvriesland, droe vig van aansien en rouw van Klimaat, eerloos door soo veel oproeren en de Moord van Willem Rooms K cis er, en meer andere vorsten, is gelegen ten Zuiden van de Kenneiners en Water landers. Ten Westen werd het krachtig geschud door de woedende golven van den Oceaan. :4 Door het overige werd het bespoeld door den boesin der Zuiderzee, dooi den Rhijn, het IJe: en andere Rivieren sig inlossende, ten Noorden in den Oceaan storten. Het heeft een vlak land, overvloedig in gras tot onder houd der Beesten, 't geen ons rijkelijk veel Melk en Moeskruijden verschaft. Haar voornaamste steden zijn Alk maar, Enkhuizen, Hoorn en Medem- blik, Edam, Monnikendam en Purme- rent, daar en boven, meenigte van Dor pen en Vlekken door houte Huisen op gebouwd. Het Land is soodanig van nig geagt zijn. 't Sijn .meest altsame haar brand sig behelpen van gedroog de Ossendrek, en in de Steden vaii pikagtige Turven. Gelijk nu het Volk daar te Land grof en groot van Lichaam is, zoo sijn zij ook bot en swaarmoedig van verstand, levende voor liet meerendeel van Melk, en zwart roggenbrood. Den Adeldom is daar voornamendlijk ongesien, en yders waarde werd daar geschat 11a sijn magt en rijkdom, soo dat voortreffelijke .Mannen daar wei nig geagt zijn 't Sijn meest altsane Boeren, soo gij Alkmaar uitsonderd, dat geen Landschap in Holland behoeft te wijken in opzicht van vrugtbaarhéid en lieffelijkheid van landsdouwe, en de an dere in beleeftheid sc-er verre te boven gaat. Eertijds was het seer befaamd door de scholen bij Johannes Murme- lius aldaar opgerigt, waar uit onder an dere voortreffelijke Mannen is voort gekomen Witrus Nannius de eer van sijn Vaderland een volmaagt Rede- naar en Godsgeleerde. Ten Noorden van de stad, digt bij derselver muren is een klooster, be woond van seer ijverige Godsvrugtige, en geleerde Broederen, die den Regul opvolgen van den H. Franciscus van Assyssen. Om deze reden had den Over. ste van dit geselschap haar afgesonden om de Friesen besmet door veel dwa lingen, en gebreken door liaar geleerd prediken te onderwijzen, en door haar heilig leven de enge poorte en smal le weg, die ten leven leyd, te openen. Dit klooster agt ik soodanig geweest te zijn, als het geen eertijds gestigt was onder de muren van Milaan in Italien onder het opsigt van Ambrosius, of de Celle dier Dienstknegten van Christus te Trier, waar van den Heiligen Aure- ïius Augustinus getuijgd, dat sijnen Pontianus,,soo als hij in de Tuijnen on der de Stads Muren uitwandelen ging, sig in begaf. Maar dese Celle is beson der vermaard, omdat hij daar twee sij- ner mede Krijgsknegten gelaten heeft, die de Wereldsche Krijg latende va ren, en een Godsdienstig leven aange nomen hebbende, om God dag en nagt te verheerlijken, aanstonds nieuwe Krijgshelden des Heere geworden zijn. Maar hoeveel lofwaardiger is dit ons eerwaardige Klooster van Alkmaar, 't 'geen ses .oude. dappere. Helden en standvastige blaedgetuijgen van het Regtsinnige Geloof, door Christus den Opperste Stijdheer gekroond met de eer der onsterffelijkheid, nog onlangs heeft uitgesonden tot een seer glorieu- sen strijd. Welkers Hoofd en Leijdsman alsook regeerder van het Klooster (de Italianen noemen hem Gardiaan, als een Herder en Opsiender) der zielen was eenen Daniel Arendonk, gebooren binnen Kampveere geen onvermaarde plaats 'in Zeeland Dese man was gelieft bij alle Droomen, en een ijverig lief hebber van de Katholyke Godsdienst, aansienlijk door sijn gedurige sorgen, vasten, waken en bidden, waar door hij selfs in de kragt sijner jaren, seer ma ger en bleek geworden was, van een seldsame kennis en geleerdheid in de II. Bladeren en Schriften der Oudva- ders Waarvan hij dagelijks een heerlijk bewijs gaf, dewijl hij sijn Broeders seer geleerd en opregt uitleyde den Cate chismus door Bevel van het concilie v. 'Prenten in 't ligt gegeven, Altoos op volgende .het gevoelen der geene, die uit Apostolische navolging dien regul tot het verstaan-der ÏL Schriften heb ben voorgeschreven. Want hij had lan gen tijd de Godsgeleerdheid geleerd binnen Leuven onder de Broederen Franciskanen, als Adam Sasbour, een vermaard leerling van Johannes Haffe- lanus, groot Uitlegger der H. Schrif ten, wiens geleerdheid genoegsaam ge bleken is in liet H. Concilie van Tren ten, daar hij ook overleden is; 11a dat hij alvorens onderwezen was in de in- settingen en regulen van 'liet Klooster leven door Levinus Bregt van Antwer pen een voortreffelijk Treur-diehter en van Franciscus Domme la mis, onderwe- sen door Franciscus Titelmanus van Haffeld een groot Wijsgeer en Godsge leerde, wiens Meester wederom was geweest Martinus Turnautius, oen Leer ling van Tkeodorieus van Munster, wel ke in die oude en ruwe Eeuw gehou den wierd voor de beste Cateehister van Nederland, en wiens boek ge naamd De Spiegel van een Christelijk mensch nog is in de handen der Jeugd. Weshalve hoe grooter eer onsen Aren donk om deze dingen wierd toegeleid, hoe veel te kleijner hij tragtede te syn bij sigseMs en minder te schijnen als sijn medebroederen, door eerbaarheid, suijvere nederigheid en Godsdienst ten hoogste agtbaar. Welke in desen Ee- renstrijd .opvolgde Cornelius van Diest Overste van St. Klaren Klooster bij Alkmaar, gesprooten uit een eerlijke Familie, en rijke Ouders, wiens aange- sigt, zelfs in zijner afgaanden ouder dom ter oorzaak van zijn gewisse nog jeugdig was. Zijn taal, alhoewel hij een der voornaamste predikers van zijn tijd was, scheen vol van de Goddelijke genade, en besprengt met het sout des Evangeliüms, soodat den Geest des Heeren ten vollen in hem uitblonk. Gelijk Johannes Nardenus een seer aangenaam man, een mede-amptgenoot Was sijner bediening bij de-Nonnen. ,soo was hij ook een Medgesed van desen strijd, en kostermeester van de Kerk der Minnebroeders. Desen wierden ook vergoselscka.pt door Louijs van Arquennes uit Waltch Braband van geboorte nog ïïaulijks 2 jaren geprofesfeijd een seer zedig Jon geling. Daarenboven nog van twee an dere Ieeke broeders Hadrianus Gouda nus seer neerstig Wagter van- het Kloos ter en Engelbregt ter Hoog een seer so ber en arbeidsaam Man. üeser lijden sal ik aanvangen getrouwelijk te be schrijven, voor soo veêl ik het selve heb konnen naspeuren. Nadat binnen Enkhuisen de oproeri ge een opstand hadden aangeregt, en de Burgemeesteren waren gevangen genomen, soo namén de Priesters van Christus (liet meeste en beste deel der Regeering, het gemeene Volk opgc- roepd door deze stookebranden) haar wijk 11a Amsterdam, als de heiligste schuilplaats voor de Regtsinnigen, Waarvan het gerugt niet alleeii de Nrd hollanders, maar ook de Kennemers verscheijdentlijk heeft verbaast: voor namendlijk wanneer men gewaar wierd dat eenige sieien 11a nieuwigheid ha kende, vergeseld van eenige roofgieri ge Matroosen geseid wierden de Zuider Zee onveilig te maken. Welke in die Stad ingelaten sijnde, onder het beleijd van den Hoofdman Foxus, een Fries van bekende wreedheid, en om dat- hij mank ging, Houtebeen genaamd, eerst de Nonnen beroofden, uit haar Convea ten stieten, de Kerken verbranden, de Beelden der Heiligen aan stukken bra ken, de Heilige saken schonden, en ein delijk niets onaangeroerd lieten. Dus is gantsch Westvriesland niet bij trappen, maar een ilaas van het Roomscke Ge loof; en haar Koning op een trouloose wijse afgevallen. (Dit verhaalt d'Heer Tiieod. Velius, seer opregt, in sijn Chro nijk van Hoorn, op 't Jaar 1572. De Conditie was, voor de Prince van Oranjen als Gouverneur, en de Koning, maar tegen Due d'Alba etc.) Alkmaar alleen bleef eenige dagen wankelende. En wanneer de Minnebroeders vol schrik en vrees wilden vertrekken, soo riepen de Burgemeesters die tot sig, en spraaken haar een moed in 1 lijf of goed niet souden beschadigd worden, met een haar verseekere'ndé, dat sij ge noegsaam van leeftogt souden voorsien worden. Van gelijken riepen sij Eilar- dus van Waterland de Koster der Kerk die na Haarlem gevlugt was, met sclioo ne beloften terug. De trouloosheid der oude Cartnageniensers wierd we derom te voorschijn gebragt; dus wier den dese beloften en eeden niet min der onstandvastig en trouloos bevon den. Want de Vyanden door de openge broken poort ingelaten sijnde, soo wier den de Minnebroeders tragtende te vlugten, door de Burgers wederhouden en niemand wierd in de stad gevonden die de selve dorst ontfangén of ver schuilen. JVeslialven van alle menseV- Iijite hnlpe ontloot, namen zij haar toe- vhigt tot Hem, die een toevlugt is der, Armen, en een Uithelper ter bekwamer tijd, en in benaautheid Want Arendonk en Cornelius voor het Altaar staande met veel sugtingen en benauwde ge moederen, worden van dese Rovers daar met groot geweld gevat en met 'de Gordels daar zij mede aangedaan wa ren, weggesleept. Waar op de verdere Broederen verstuijvende, soo werden Johannes Nardenus, en Hadrianus door verbaasdheid herwaarts en der waarts lopende ook, aangerand, en in de gevankenis gesmeten. Na drie da gen wierden zij uit het Gevangenhuis gehaald, op wagens geset, en soo naar Enkhuisen gevoerd, den manke Hoofd man Houtebeen haar bij gelaijdende, met meer andere van dat slag van Volk- Wat smaadwoorden en lastereringen zij van dese menschen niet wel moeten horen! Wat verongelijkingen verdra gen! Dese Broeders, wanneer de stad sogt.cn uit te geraken, hadden haar Psalm, Misboeken, en Breviaren gc- tragt mede te nemen, dese uit liaar mouwen gétoogon hebbende; slaan zij daa- mede op de hoofden dezer Man nen, eerwaardig door grijsigheid en ouderdom, en smijten die op een on waardige wijze in derselber aangesigt. Bij geval was daar een Bierkroeg op de weg, daar de wagens stil hieln, om den dorst te lessen, daar dit woes te volk altóós mede behebt is, en een Beker vol Bloed, 't geen van Dic'st sterkelijk ter neus uitliep, door dese sieien opgevangen en uitgedronken sijnde, soo brengen zij dat dese Broe deren, dese woorden te gelijk uitende; Herwaarts gij woeste Wolven; werd nu versadigd niet u eijgen Bloed, die soo dikwijls na het onse gedorst hebt'. Ier gemeente ALKMAAR; (Vervolg.) Benoeming en aan vulling commissies. De VOORZITTER heropent de ver gadering en stelt voor, een ambtenaar de sLemmingen te laten uitzoeken. On derwijl kunnen wij meL de andere za ken doorgaan. Aldus licsloicn. (Zie ons nummer van gisteren.) In de le commissie worden gekozen de leden Sluis. W, C. Bosman, Keijs- per en eslerhof; in de 2e de leden Oskam, Sluis, H. E. Bosman, Thomson en Van Dril den in de '3c de leden Van den Bosch, Riiigers, Veen, W, C. Bosman én "Mevr. AükesTimmers in de le de leden Van den Bosch, Ringers, Vcéii, W. C. Bosman en Mevr. AukesTimmers Üi de 3e de ledeu Bosman, Keijs- per, Wcslerhof, Plevier en Van Veen. 60. drie leden der Commissie van bijstand voor liet gemeente-slachthuis. De commie :c beslaat uit de leden: D. Covers Jz., E. Bak cn D. Plevier. Tot voorzitter voor 1922 is aange wezen de Burgemeester. 7o. drie leden der Commissie van bijstand voor hel gemeentelijk pensi oenfonds cn ongevailcnfonds. De commissie bestaat uit de leden: Mr. SV. C. Bosman, G Veen en Mevr. .1. WesterhofKoopal. Tot voorzitter voor H122 is aange wezen de lieer A. P. Thomsen. So. vier leden der Commissie van bijstand in het beheer van den ge meente-reinigingsdienst. De commissie beslaat uit de leden: [J. Covers, H. E. Bosman, G. van Veen en Mevr. .i. WesterhofKoopal. Tot voorzitter voor 1922 is aange wezen de Burgemeester. 9o. \ier leden der Commissie van bijstand voor liet marktwezen. De commissie bestaat uil de-leden: F". Bak, C.' NV. Keijsper, D Covers Jz. en A. Oskam. 'i'ot \oorzillcr voor 1U2 is aange wezen de lieer A. F. Thomsen. loo. vier leden der Commissie van bijstanu voor ambtenaars- en arbeids- aaugelegeu heden: De commissie bestaat uit de leden. 1'. Bak, A, Oskam, Mr. D, Sluis en D. Covers Jz. Tol voorzitter voor 1922 is aangc- wez.m de heer J. Cloeck. llo. drie ieden der Commissie van bijstand voor het Sportpark. De commissie beslaat uit dc leden Mevr. A. AukesTimmers, G. Veen en G. van Veen. Tol voorzitter vo-ov 1922 is aange wezen de heer Mr. A. J. M. Leesberg, welhouder. 12o. drie leden der Commissie van bijstand voor hel grondbedrijf. De commissie bestaal uit de leden: .1. Wcslerhof. F. Bak en D. Covers Jz. Tot voorzitter voor 1922 is aange wezen de lieer A. F. Thomsen. De voorgedragenen zijn gekozen. 13o. tol verdeeling van den Baad in afdeeüngen voor 1922, ter voldoe ning aan het bepaalde bij art. 38 van het Reglement van orde; - In de le sectie worden benoemd: de heeren Van den Bosch, Plevier, II. E. Bosman en F. Bak; ia de 2e de heeren Mr. W. C. Bosman, A. Oskam, G. van Veen en C. NV. Kèijisper; In de 3e Mevr. AukesTi miners en de heeren D Covers, Van Drunen en Westerhof; in de -le de heeren G. Veen, Sluis en Ringers cn Mevr. Westerhof KoonaL t "Iet jongste lid is rapporteur en de rapporteur der le sectie is tevens al gemeen rapporteur. Voorts 1100 digen B. en W'. den Raad uit over te gaan tot de benoeming van; ïio. een lia van de Commissie wan toezicht over het Stedelijk Muziek korps. tot ulto. 'December 1921, we gens periodieke aftreding" als zoodanig van den heer II. Ofman, die voor eeno herbenoeming niet in aanmerking wenscht te komen. De commissie heeft bij schrijven van 5 December 1.1. de volgende aanbeve ling ingezonden; C. E. Slinger N. Maese. Gekozen wordt de heel' Slinger. 35o. een lid van het College van curatoren 'van net Gymnasium en wel tol ulto. December 1926, wegens pe riodieke aftreding als zoodtmig van den heer Mr. P. A. Offers Het College van curatoren heeft bij schrijven van 7 tDcccmber 1.1. No, 378, de navolgende aanbeveling ingezonden Mr. P. A. Offers Air. Dr. N, Muller. Gekozen wordt dc heer Offers. 16o. ecu regent en een regentes van het Burgerweeshuis lot ulto. Decem ber 1925, wegens periodieke aftreding als zoodanig van den heer R. G. G. Sehrüncr cn van Mevr. A. E. Snel lendc Lange, waarvan eerstgenoemde niet meer voor een herbenoeming in aanmerking wenscht 1c komen. Het Bestuur beveelt voor regent aan: P. van der Escli, A. van der Eiburg. Voor regentes Mevr. A. E. Snellende Lange. Mevr. E. M. SchuurmanHar log Do heer WESTERHOF beveelt den hoer Van Drunen aan. Spr. hounl hier toe een pleidooi voor regentes Mevr. Wes t c rhofK0.0 pal. Gekozen worden de lieer Van der Eseti en Mevr. WcslerhofKoopal. Dc heer OSKAM canstalfeert, dat er weer geen sociaal-democraat gekozen is. De lieer RINGERS constateert, dat de ijverige secretaresse er buiten is. l7o. een lid van het Burgerlijk Arm bestuur lot ulto. December 1925, we gens periodieke aftreding van den beSr NV. J. D. Appel. Bedoeld bestuur heeft bij brief van 18 November 1.1. dc volgende aanbeve ling ingezonden: NV. J. D. Appel. J. N. Lobacli De lieer WESTERHOF beveelt aan den heer Plevier. De vertegenwoordi ging der volksklasse is bier ge wenscht. De, lieer LEESBERG me«kl op, dat dc Katholieken niet zullen stttmen, omdat een Katholiek gewint woedt. Dc lieer NV ESTERHOF trekt dan de aanbeveling in Dal wist hij niet. Gekozen wordt dc heer Appel. 18o. twee leden van lief bestuur van i:ei Stadszjekenhuis, waarvan één tel ulto. December 1926, wegens peri odieke aftreding van den lieer T. Hoek stra, die niet voor eene herbenoeming in aanmerking wenscht le .komen cn één tot ulto. December 1923, wegens het aan den heer O. J. Verkerk, op zijn veszoek als zoo lanig verleend eervol, ontslag. Bedoeld bestuur" heeft bij brief van 7 November 1.1. No. 269 de volgende aanbevelingen ingezonden a. vacature Hoekstra- A.-van der Horst, arts. Dr. J. H. Panieij-cr. b. vacature Verkerk: A. Oskam. J. Molenkamp. Gekozen worden de heeren Van der Horst cn Oskam. l9o. een lid der Commissie van loczicht op het middelbaar onderwijs tal uito. December 1928, wegens peri odieke 'aifeding van den heer Mr. D. -.an liouweiiinge. De commissie heeft bij schrijven van 2 December 1.1. dc volgende aanbeve ling ingezonden: Mr." D. van Houweiiinge. B. Mpoienburgh. Gekozen wcrdl de heer Van liou weiiinge. Gem eenlc-rek e 11 i n g. Beiiandeling van het rapport omtrent het onderzoek der gemeente-rekening on er 1920. Houder Hoofdelijke stemming goed ig iieurn. Vaststelling le suppletoir kohier van den Hoofd; lij ken Omslag, dienst 1921- 1922 (16 maanden). 1)1: vergadering wordt ccn'gen lijd geschorst. Vastgesteld. Vaststelling van hel 4c suppletoir kohier van den Hoofdelijken Om- slas. dienst 1929. Msv oren. On'nbaarverkl-arlng en ver haa:baai-stelling van pi. belas- t lig op de gebouwde eigen dom men, van hondenbelas ting en van heffing van gel den voor liet. gebruik van open'nare gemeentewerken, be zittingen en inrichtingen o-ver vorige diensten. Onder verwijzing, zoo nocidig naai de loeilchtinig gegeven in hun voor stel, 't welk opgenomen is in de bijlage tot het raadsverslag No, 85 van 1898, hebben B. en W. de eer den Raad te berichten, dat de ge meente-ontvanger verslag heeft ge daan omtrent zijne bemoeiingen in zake het invorderen van pi. belas ting op de gebouwdo eigendommen, van hondenbelasting en van heffing van gelden voOr het gebruik van openbare gemeentewerken, bezittin gen en inrichtingen, oyer liet jaar 1920. v AJfeVOlCU, t Rekening van de Ge- i ineente-Plantsoenen, dienst 1920. Goedgekeurd, -tekening van lief Stedelijk Muziek corps, dienst 1919. De hier WESTERHOF "vindt het vreemd, dat nu de rekening over 191 tp- pas wordt goedgeckurd. "Dat mo-eF niet mqer gebeuren. De VOORZITTER twijfelt niet. ot er zal rekening mee gehouden worde;:. Als voren. Rekening van het Stedelijk Muziek, .corps, dienst 1920 Als veren, Rekening Aigemcene Bewaarschool, dienst 1920. Mevr. AUKES—TIMMERS vraagt, hoe Iaiig dc bewaarschool rog op haar kapitaal kan teren. De VOORZITTER kan hier niet da delijk op antwoorden. Tijdig zai wel kennjs gegeven worden Alsvorcii. Begrooling Keuringsdienst. Voorstel tot vaststelling der bcgroa- ti-n.g van den Keuringsdienst voor wa- ren, dienst 1922, Vastgesteld. Niel-vcrvulling eener vaca tur van Stads-vroodvrouw Mevr. AUKES—TIM.MFRS is net absoluut niet eens met B. en NV. De SECRETARIS leest hel adres van- Dr. Scliröder voor. Adressant raadtaan het voor;-tel van B. cn W. niel le aan vaarden. Mevr. AUKES—TIMMERS gelooft, dal B. en op een verkeerd stand punt staan. We hebben hier twee slacis- vrocdvrouwen noodig, Spr. vindt net prachtig, dal slechts 9 van de kostelooz© hulp gebruik maken. Muur er zijn er ook, dié een gedeelte betalen. Er kan ec-n verordening gemaakt worden, waarbij bepaald wordt in welke geval len dc vroedvrouw -goedkoope hulp moet verkenen. Mevr. WESTERHOF— KOOPAL sluit zicii bij dc woorden vau de vorige spreekster aan, onze fractie zal Legen dc bijlage stemmen. Den heer' VAN DRLTCEN is hei op gevallen, dal wel het Burgerlijk Arm bestuur maar niet mcj. v. d. Weenie gehoord is. Spr. gelooft, dat een tweede stadsvróe-dvrouw wel degelijk noodza kelijk is. De VOORZITTER ze! Jut standpunt van B. cn W. uileen. Zij meenden, «Lil ecu tweede vroedvrouw niet noodig was. 'I is een bezmnjgingsninnlregel. Koiiic-11 er meerdere aanvragen, dan kunnen we, altijd een tweede vroed vrouw aanstellen. De -lieer LEESBERG betwist hel, dal hier u'ei voldoende verloskundige l>ulp is. SLaüsgeiigesIieeren helpen alken, hen, die komen met'oen kaart-van hel Burgert. Armbestuur. Niet voor MIK-, maar voor ON vermagerden moet gi- zargd worden. college van en NV. dé' menschen dwingt naar Armbestuur le loepen. Men verhel'l de meiiscli 11 deur dtl niet le laten doch. eerste instantie gesproken bewereng recht. De VOORZITTER vindt hel moei lijk, de bemoei,u-gen uil te strekken Lot de minvermogenden. De vroed vrouwen hier vrru.enon heel goed haar broed. BR argument moet dus ver vallen. De heer OSKAM merkt nogmaals.op dal men de menschen dwingt naar tiet Armbestuur le gaan. Mevr. WESTiiR MOFKOOP AI, meent, dat op de volksgezoudneid mei bezuinigd mag worden. i)<; lieer RINGERS zat tegen bat voorstel van B. en W. stemmen, omdat "uk de minveriiiO:>eïfih:d er»an moe- proii toeren. De heer-WESTERHOF meent, dat nergens een vrred-mbetaalbaar is voor de onvermoi ..n. Dal zou veel te duur zja Iïcl salaris moei aangevuld war ton- mei. heigeen i.anvermo,..nclén kunnen beialen. De minvermo^endou wor..eg nu gedwongen ko-sieicoze hulp in ie roepen. Men muM voor hm de gelegen- héld openen gm.lkac.wrc huhi Lo krijgen. Dc gang n. 11 iu-i Burgerlijk Armbestuur moei mc:i L..n hesp .ren Er wordt hier een stuk voiksigizau- lieiu aangetast. En wie h.mv.i bespaart doet kwaad werk. De heer LEEARERG: Lr is h.er Vol doende verloskundige liuip. Gaat «,r eei wég cn t i., ...L.e aan vragen, dan is. spr. uiLiJT bere'J, ee.x tweede sludsv roedvrouw aim 1. .-,1. i - ieu. Mevr. AUKESTIMMERS steil vaar dat B, en NV. deze bijlage terugnemen cn met een hieuw voorstel komen, een tweede stad&vrocdvrouw- aan le stel len cn een verordening vast -te stel len, waarbij bepaald wordt, hoeve': 1 'betaald moet worden. Dc VOORZITTER wil d l voorstel liaar B. cu \V. zenden 0111 bericht en. rau d. Aldus besloLen. Bur tui voor Verifi catie en Dom rol©. Bij do aanbieding van do ge- tneeiifebegrooling voor 1921 spraken B. en W. het voornemen uit, dit ia r nog te willen invoeren een gwcen.ra liseerde controleering' van de admini straties der versehi lende reknplich- tjge ambtenaren der geroemn®. Laar bij was het hun bedoeling deze controleering op to dragen aan den heer Sehierbeek, wede standpunt in beginsel door den Raad werd aan vaard. Daarom stellen B. cn W. den Raad voor va,st te stellen een verordening tot regeling van den werkkring van het Bureau voor Ve-„' rificatie,en Gontroie der gemeen» - Alkmaar, -'-en tót vaststelling vuil do

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 5