IJ, Soil vser Ireüte leunen M W m Provinciaal U\mm lamsterdamselve Beuptf Btffgerfljka Startd Weerbenclu. Scheepstijdingen Telegrammen Laatste berichten Hands! m Markt voor de leden en huisgenooten v jb AGENDA. k R, K. VEREENIGINGSGEBOUW "f „ST. WTLLTFRORD". i> jltërdag 21 Dec.: 3 uur Rep. Kinder koor R. K. Volksbond. 8 uur Rep. Mannenkoor R.K. Volles- koor. 56 uur conlributiebetaling Bouw vakarbeiders. 5—6 uur contr'budobelaling Metaal bewerkers. 7S uur contributiebetaling voor de Bakkers. 5—6 uur zï!ling Spaarbank. 67 uur zilling Winterzorg. 67V's uur premiebetaling Onderst.- fonds. Zitting Spujman en Hink. 7—8 uur Bureau van Advies. 69 uur opgaaf voor lid Wed.-steun R. EL Centrn'e Ziekenkas, "Book R K. Coöp t evensverz. „Concordia". 88 uur contr.betaling „V A.F.C." ANDERE VERGADERLOKALEN. Aid. R. K. H. V. „SINT CU RISTOFFEL." Algemeene vergadering op Vrijdag 3 December, S uur 's avonds, bij LAZES, Lultik Oudorp, Op de agenda komt o. a. voor Verkiezing bestuurslid, wegens bedan- I'. u van den heer N. J. A. Schellings. verkiezing gedelegeerde voor de vak groep „Con-umplie-arlikelen". Be-pre- king reis naar '1 Congres te Utrecht op 2en Kerstdag a.s „VONDEL." Heden (Donderdag) avond 8 uur, re petitie ten lokale van den heer Hazes. Opkomst dringend noodzakelijk. „GOED WON'LA." Vrijdag geen zitting. ON DLltS iLU-NlNGSFONDS. lederen Vrijdag van 7 tot 8 uur i .reugeld LICHTEN OP; 2324 December van 4.13 tot 7.TO. 2423 December van 4.1S lot 7.10 zj2ö December van 4.i9 tot 7.41. 26—27 December van 4.20 tot 7.41. ?2728 December van 4.21 tot 7.42. 2828 December van 4.21 tot 7.42. 2830 December van 4.22 tol 7.42. 3031 December van 4.23 tol 7.42. 31 Dec.1 Januari van 4 23 tol 7/13. instructie van den gemeen e contro leur. Zonder hoofdelijke stemming; aan genomen. Wijziging verordening voor den Gemeentelijken dienst der Arbeidsmarkt. De heer PLEVIER! Het gaat over een naam. Onze fractie voelt voor het woord „werkioozenverze- kering". De heer CLOECK: Wij meen den meer te doen dan in dien ande ren naam is uitgedrukt. De heer WESTERHOF wil het groote beginsel uitdrukken en het „weik'oozenver. eker ng" noomcn. De heer CLOECK vindt er niets tegen, om het voorstel der S.D.A.P. over te' nemen. Dit wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen- Geneeskundige armenzorg. B. en W. stellen den Raad voor de motie van de heeren H. E. Bos man en G. van Veen n'et aan te ne men. De heer BOSMAN heeft met eenige teleurste'ling deze bijlage ontvangen. Als B. en W. gewiid hadden, was er nog wel een bemid deling gevonden. Spr. gaat op de bijlage in. Spr. wcèt niet, of het Bur geriijk Armbestuur maar wat gera teld of do zaak niet onderzocht heeft. Nu wordt er gezegd: die en die dokter moet je nernr/i. En wie wil nu een dokter thuis ge stuurd krijgen. Spr. vindt het onbü- iijk van het ziekenfonds, dat het de patiënten wel wil overnemen t©g n de dubbele premie. Spr. hoopt, uat B. en W. het nog eens bespreken zullen runt de doktoren zelf. De heer CLOECK is het eigen lijk met do heeren Van Veen e.i Bos man eens. Men kan de zaak echter niet dwingen. Er zijn onoverkome lijke bezwaren. De heer WESTERHOF ziet geen enkel argument, w aarom het voor stel van de heeren Van Veen on Bosman niet aangenomen kan wor den, Men wi> er van at komen. Spr. z'et er in, dat de voorstellen van de Ka tholieke arbeiders, evenals van ons. maar zoo-zoo behandeld wo.den. D> doktoren zien de minder netjes ge- kleede menscfiën liever niet in bun wachtkamers, ot ze houden er twee op na. Spr. gelooft niet, dat een ver eeniging onregehnentair leden weigert Daar beeft ze geen recht toe. Spr. be weert. daf he. o;m' a.-irthari. is van deze vereen, die uitsluitend geboren is uit ctische beginselen. Men draagt eikande'rs lasten. Een ziekenfonds is er om kwade risico te dragen. Dat het bestuur weigert, is geen reden voor pus óm bet voorstel te verwerpen. Met het voorstel van de heeren Bos man »n Van Veen wordt nog bespaard ook. Spr. wildeze bijlage aanhou den en d'e volgende vergadering cij fers hebben. Zij, die geen armlastige naast zien wijen hebben in een dok- ferswachtkamer,- moeren nog* leeren JVIENSCH te worden. Laten we nog eens probeeren tot overeenstëmtning te geraken. De h eer LEESBERG vindt in dfe ge dachte van d;en 'heer Biosman veel sym pathieks, maar de bezwaren zijn te groot. De heer BAK é'tfelt vöor# deze bij- fege aan te houden tot verder onder- %ieik. De lieer VARDEN BOSCH'zóu Bét' toejuichen, als in den geest van 'de voorstellers gewerkt werd. Ook' spr. is voor aanhouding1 van Het yoorstel. Dc VOORZITTER gelooft, dat hét in sommiige gevallen goed i als een üoktpr bepaalde zieken niet' in ztij'n wachtkamer toelaat, want er kóim'en ook andere menschen._, Spr. meent, dat de Raad goed doet, als hij het worstel van B. en W. aannam. Blijft liet ziekenfonds weige ren, dan schept het verwarringen. La ten we het voorstel van B. en W. aannemen en hen uitnoodi'gen een onderzoek in te stellen. De heer WESTERHOF gelooft, dat liet voorstel nu aangehouden moet worden, omdat 1 Januari de stadsart- i'tn weer benoemd moeten worden voor 5 jaar. Anders zitten we er aan vast. Spr. vindt het niet den juisten weg, dm de dektoren te vragen, hbe zij er over denken. Het doet spr. ge noegen, dat zijn voorstél tot aaphou ding wordt ondersteund. De heer BOSMAN zal, ais het zie kenfonds weigert, voorstellen, drie f-i.ad.-arT.en af te schaffen. Her voorstel van den heer We ster- hor wordt door B. en W. overgeno men en zo der hoofdelijke stemming aangekomen, Uitbreiding Ijsfabriek Gemeen leslach t b uis. B. en W. scllen dten ifSad voor te-besluitenover te gaan tot uit breiding van de ijsfabriek verbonden aan het gemeente-slachthuis op de wijze als omschreven is in het voorstel van ii. en W. (bijlage uo, 181, en daar toe aan liet Slachtbuisbeilrijt een voor schot te verieenen van t'oO.OOü.on der nenaling van dit voorschot eene rente is te vergoeden gelijk aan die, waartegen de gemeente, deze gelden zelf zal kunnen leeuen en onder ver plichting lot aflossing van dit voor schot gedurende do eerste 15 jaar per jaar pl.m i' 1601).en gedurende de volgende 2.i jaar per jaar pl.m. 1250. Aan.-en'men zonder hooideiijke stemming. Burgenuk Armbes.uur. Mevr. AUteEü—TiiVLMERS beplei. /en anderen naam. Hei voorstel wordt aangenomen .-ouder hoofdelijke siemuiing. Gem. me... ii ,s Lus. van vee en vteesch. De Viees lueur.n,/we. legt aan de gemeen ca ufti pti.m op ee.i getnëën- telijken keuringsdienst voor vee en vkesch in hei leven te roepen. Nu r^ngt cl.t voor Alkmaar geen g.oo.e nezwaren o, uitgaven mee ouioac hier r.eds veel bij ue gemeen.L-vërorJë- mng was g-icgeid waa.in nu de wet voorziet. B. en W. steilen den Raad voor vast te stellen een vero.den.ng o.p den g_- mvemelijken keuringsdienst van vee en vleesch ,e Alkmaar en een in-t-uc- tie voor de ambtenaren met de her keuring beiasi. Aisvoren. Stormschade B. en W. stellen den Raad voor, ala ijzend óp dit verzoek te beschikken Ais voren. In ugendoiia -cvernemen van g.ond aan den Laansingel. B. en W. stellen den Raad vóór gcnoi&iime strook g oud i.. eigeado.m over te nemen. Alsvoren. VOORZIT i ER sloot hierna de vergadering. BEGRAFENIS Mr. A. M. DE LANGE De begrafenis van Mr. A. M. de Lange zal plaats vin en a.s. Zater dag om t vee uur van het sterihuis Op u tirukkeiijki verlangen va-n den overledene zal aan het graf n e. worden' gesproken. KAASMARKT. De aanvoer van heden bestond n'.t 81 mapeis wegende 75.031) Kilo. FabrwkseJamineró 45 stapels. Boe- v no ruimers 8 st. Boereneom ibis- si© 23 :ta;eis. Totaal 81 stapels. De -hoog.te prijs voor Boercnedam mcrs was f61, met merk f 61. Idem Fair 'ekiedammerj f54, met merk f57 Idem B-iereocomsnksie f58, met- merk f 62. T-Iet V r'g jaar was de aanvoer 73 stapels, wegende 62.000 Kilo. De hoogste prijs voor de Fabrfcksedam- mers was tien f67, voor de Bocren- oomm'/.- ie f67. en voor de Fabr eks- commissie f80. Do handel was kalm, werd in den aanvang iets vlugger en eindigde kalmer. Een'ge partijen werden op geslagen en andere voor verminder de prijzen verkocht. Enkele boercii- stapels commissiekaas werden mede naar huis genomen. Wij vernemen dat dit laatste ook 'in Zuid-Holland -gebeurde. De prijzen der Gouda-kaas zijn echter beduidend hcóger dan de hier betaalde. HINDER, WET!. Burg. en Wet-h. brengen ter al gemeene kennis, dat heden op de ge- mcente-secretarfe ter inzage is go legd liet aan hen ingediende ver zoek met bijlagen van de British Lianosoff White Oil Qo Ltd. te Amsterdam, oni vergunning tot het oprichten van een bergplaats voor petroleum in -het perceel Heiligland Wijk F. No. 10-12. Burg. en Weth. brengen ter alge meens' kennis, dat heden op de ger- meente-secretarfe ter inzaga is ge legd het aan hen ingediende ver zoek met bijlagen van het bestuur der Vereen'g'.ng de Ambachtschool voor Alkmaar en omstreken om ver gunning tot het uitbreiden van de smederij en banktverkeriji in het per ceel Bergerweg Wijk E. No. 1. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden ingediend .ten raad- Huize aezer gemeente1, mondeling op- Vrijdag 6 Januari e.k1., 's voormid dags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kunnen de .verzoeker en hij die bezwaren heeft ingebracht op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingeko men schrifturen kennis nemen. BENOEMING REGENTES BURGERWEESHUIS. De Raad heeft gisteren mevrouw Snellen—de Lange, die jaren lang secretaresse dezer instelling is en er veel verdiensten heeft verworven, ondanks de aanbeveling van 't be stuur van 't Weeshuis, ondanks 't daaraan gelijkluidend voorstel van B. en W. niet herbenoemd. Immers op de candidate der S. D. A. P. mevromv Westerhof—Koopal zijn 10 stemmen uitgebracht, en op mevrouw Snellen slechts 7. Ik' betreur dit verloop ten zeerste en wijt het aan het feit, dat som- m'ge raadsleden de verdiensten dei- aftredende niet kennend, echter voe lend voor evenred.ge vertegenwoor diging, deze te onpas naar voren hebben gebracht. Intusschen is nog niet alles ver ter.. n: mevrouw Westerhof heeft de benoeming nog niet aanvaard: ik waag daarom een beroep op haar als mijn meueraadsiid, vooral op haar ais vrouw, om de benoeming niet aan te nemen en de stemming lou ter ie beschouwen a. s een politieke mv.enn ng: Hue het oo-k mope, maan ik van de gedegenheid gebruik me vrouw Sneden de Lange dank te zeg gen voor hetgeen zij tot dusvene oe.angi/os in 't voordeel der ver weesde armen heed g.daan. Alkmaar, 23 Dec. 1921. Mr. A. J. M. LEESBERG C. Z. E.-V. ,-,NOOKD-HULLAND. De Coöperatieve Zuivel-Export-Ver- eeniging „Noord-Holland" opent mor gen in de Hoogstraat, alhier, haar tili- J-U \UUi Uo. \LIK„0,J Ml.. 1J=J101 o.i 1,-u in het klein. Het perceel, vroeger een stil huis, is omgebouwd in een praeht- winkei, welke éen aangenamen indruk geeft. De teakhouten gevel maakt hem tot één der mooiste op dit gebied. De Hoogstraat is ten winkel rijker gewor den. welke er in alle opzichten zijn mag en heeft er een aantrekkingskracht te meer door gekregen, om van deze straat in het centrum der stad gele gen een winkelstraat te maken. Nu we het toch over de zuivelveree-' niging hebben lijkt het ons niet ondien stig een en ander van het doel dezer organisatie te zeggen. Bij de vereeni- giug zijn 7 fabrieken aangesloten, wel ke al hun producten aan deze coöpera tie leveren. De vereenigiug zorgt voor de bereiding en den verkoop. Alle boter en kaas wordt afgeleverd onder het Rijksmerk, zoodat bedrog absoluut buitengesloten is. Dat dit'voor den consument van buitengewoon groo te waarde is, valt te begrijpen, 't Is nu onmogelijk betere soorten boter met mindere soorten te vermengen. Men krijgt dus werkelijk de verlangde waar voor zijn geld. Op elk pakje boter en op elke kaas staat bet Rijksmerk ge stempeld. Ook voor de hygiëne zorgt deze coöperatie. De boter wordt in 't geheel niet met de banden aangeraakt: de geheele bereiding geschiedt machi naal. Als filiaalhoudster treedt op de we duwe van den overleden ambtenaar der coöperatie. Een groot voordeel is ook nog (vooral des zomers), dat bijna da gelijks verscbe waar wordt aangevoerd, wat mogelijk is, dank zij de fabriek, welke in de onmiddellijke nabijheid ligt De winkel is werkelijk een aanwinst voor Alkmaar. RIJ KSPOSTSPAAREANK. Aan net postkantoor Alkmaar en zijne tiülpjioslkantoren werd over de maand November op spaarbankboekjes ingelegd f 44.Ef6.93 en terugbetaald 52.72J.01. Derhalve minder ingelegd dan terugbetaald f S601.08. Hel aantal nieuw uitgegeven spaar bankboekjes bedroeg 62. Hieronder 266 formulieren ad fl.in spaarbankzegels van 5 cent i-.n 54 formulieren ad f 1.in spaar bankzegels van 1 cent (Schoolspajfen). Door lusschenkomst dezer kantoren werd ter Djrccl.'o op Slaatsschuldbo.ek- jes ingeselireven nominaal f500.en •■it'gescnreven 1 2700.Derhalve min der jn- dan afgescöreven f2200. HOOGINGELANDEN VAN WEST FRIESLAND'. Het, college van hooicLngelanden van West Friesland, ingesteld door den Hoogen Raad van HoTand, bij sententie van 30 Juli 1650 is op geheven. De jaatste vergadering werd Dins dag te Hoorn gehouden, onder lei ding van den heer Oortman Geilings. PROV. STATEN VAN NOORD- HOLLAND. De heeren Heerlens Thijssen e.a. stellen voor f 100 subsidie uit de provinciale kas te geven aan de Ne- derlandsdie Vereeniging vöwr Ge meentebelangen. De heeren Kooiman e.a. stellen voor de medewerking van den Commissaris der Koningin en van Oedep. Staten in te toepen opdat als regel in of omstreeks April een bui tengewone zitting der Staten worde gehouden. De heer Diercks lid der Provinciale Staten, zal zijn miotic inzake de voe ding in het Provinciaal ziekenhuis na bij Santpoort terugnemen, daar na de jongste zomerzitting der Staten, geen klachten meer zijn vernomen daaroVer. Ge'd. Staten achten Het minder weu- s ÏT lijlv een opgave over te leggen van productieve werken die Zeer spoedig zouden kunnen uitgevoerd worden ter bestrijding' van werkloosheid door of met steun der Provincie. Zij stellen voor hun een algemeene machtiging te verieenen om de uitvoering dier wer ken te bevorderen. D'e lteer Kamstra, lid der Staten, stelt voor aan Ged. Staten een cre- diet van f 50.000 te verieenen ten be hoeve van den aanleg' van nieuwe en verbetering- van bestaande wegen en vaarten. Qed. Staten ontraden aan neming van dit voorstel. De heeren A. B. Kleerekoper en Mr. W. C. Bosman dienden vroeger reeds een motje in inzake bespoediging var, de goedkeuring van het ambtenaren reglement. De commissie^ die deze motie be handelde, adviseert eenparig, dat deze motie niet worde ingetrokken, maar zoodanig worde gewijzigd, dat aan gedrongen worde op goedkeuring, zonder dat in de motie verband wordt gelegd met behandeling van liet aan hangige wetsontwerp. De commissie stelt .voor de voor drachten, waarbij een rentabilheits-re- kening, van het Provinciaal Waterlei dingbedrijf aan te nemen. Oedep. Staten deelen mede, dat zij van de afdeeling Noord-Hopand van de Vereeniging van Nederlandsche Qe mee men een tiental conclusies ont vingen, door de algemeene vergade ring dier vereeniging aangenomen, met betrekking tot de grondslagen, waarop naar haar oordeel tussehen de gemeenten en dc Provincie omtrent de nieuwe sjroomteveringstarieven van het Próviu.Dai iJeci.ici.ei.sLedrij. overeenstemming zou kunnen worden verkregen. Oedep. Staten hecbên dëzë janclusies tot nauer overleg in handen gesteld van de commissie uit de Sta- enleden, benoemd tot onderzoek dei .inaniiëele positie van het P. O. N. Deze commissie heeft die opdracht met eenig voorbehoud, aanvaard. Gevraagd werd, hoe het staat met de overneming van den stoomboot- dienst op de eilanden doof de procin- -ie. Nog aljjd wachten de Prof. Sta- ,cn dienaangaande op de plannen van Gedeputeerde Staten. Zou het in dit verband wel juisi zijn als de provincie, door afwijzend te oeschikken op het verzoek om subsidie van de N.V. lexel's Eigen Stoomboot Onderne- xming, zich nu eds geheel terugtrok, ,n daarmede haar invloed op de tarie ven geheel verloor? Van de zijde van Gedeputeerde Sta ten werd opgemerkt, dat men toch moeilijk kan volnouden dat het een provinciaal belang zou zijn een bloeien de onderneming, die een flinke winst maaktje subsidieeren. Of overneming van den djens, op de ejladen aanbeve ling verdient, kan m.sschien ter sprake kernen in de aans.aande zomerzitting, wanneer de subs,thee.ing der stoom- vaar.verHnding naar Terschelling aan de orde komt; van 23 Dec. 1921 Opgave van MULDER QUAX, Kassiers. (Ontvangen per dm ilooie teletoon.) Koert rui 'reden te Koopt bij m'j dan eet U lekker en met duur. Heerlijke Blauwe 13, Bonte 15, Bravo's 10, Spinazie 27, Snijboontjes (lekker ma sch) 15, Zuur kool 8. Zoet 3 pond 25, 10 en 12. Fijn Hand en moeszuur 3 pond 25, 10, 12, 15, Sinaasappelen uitsluitend de beste en lekkerste. H. SCHIPPER, Oudegracht 12. Tel. 339. DE DIJKEN IN NOORD-HOLLAND. Door de Commissie voor de loo- peiide zaken van de Vereeniging van den Noorder IJ- en Zeedijk, werden Zaterdag j.l. de onderhoudswerken aan de onder hun toezicht staande Zuitier- zei-dijk, vermoedelijk voor de laalsle maal afgeschouwd. Hel bleek daarbij, dal nog niet alle dïjfcsbeslureii gelieel hadden voldaan aan het dichtmaken van de soneuren in hun dijken Bij den Nieuwendain en Waterland echter waren alle sclieuren zorgvuldig met vetten kleigrond gevutu en aangestampt; ook omtrent hei on derhoud van deu rijweg op laatstge noemd rlijkgedeelle werd voldoening uitgesproken. In verband met de oprichting van het Hoogheemraadschap Noord-Hol lands Noorderkawrlier, zal de Ver eeniging van clc-n Noorder IJ- en Zee dijk spoedig opgeneven worden. Gedeputeerde Stalen van Noorci-Hot- land zonden bericht aan de betrok ken polder- en dij lts bes turen, wier dijken iu de toekomst door liet nieuw opgerichte Hoogheemraadscoap Noord- Holland's Noorderkwartier zullen worden beheerd, aal dit beheer en net onderhoud óp 20 Dec. a.s. zal aan- aan vangen Waar nog niet alle onderdeden tot dit beheer bchoorende o. 'a. de be waking van den zeedijk gedurende stormvloeden en bij ijsgang - lot in de kleinste details is geregeld, beslo ten Dijkgraaf en Hoogheemraden van Waterland in bun vergadering op' 17 Dec. j.l., zich Ier beschikking tc stel len van hel Ilöogneemraadschap Noord Holland's Noorderkwartier, om gedu rende het s tormseizoen 1921, 22, de be waking van den Waterlandsche Zeedijk te behartjgén, zooals dit tol nog loc gebruikelijk was ENKHUIZEN. ENKMUIZEN, Gestrand. Donder dag is dc slecpDoot „Ster', kapitein Sniphuizen, op den Oostclijken leidam, beneden Enknuizen, geloopcn. Het vaar tuig, dat met een watergetijd va.n 85 boven A. P. op den dam is geloopcn, zit muurvast. Pogingen van de sleepboot „Veen- dam" en van Enkhuizer visschers, om 1 de boot vlot te krijgen, mislukten staatslreningen 1 Nederland 'iq bank-instrllingen- Ko!. Bank Indische Bank I f Handel Mpii INDUSTR. OND. BINNENLAND. InsuHnde OHefabrieken INDUSTR. OND. BUITFNLAND Steel CULTUUR- MAATSCHAPPIJEN. BoHioncj Compania Cultuur Vorstenlanden Dito ictions H. V. Tava Cultuur l l Poerworedjo MIJNEN. Redjang 1 PETROLEUM. Dordtsche Petroleum. Gec. Holl. olie Oude Kon. Petroleum Orion RUBBERS. Amsierd. Rubber Deli Bat. Rubber ..li Koloniale Rubber Nederi. Rubber. Serbadjadi Intercontin. Rubber SCHEEPVAARTKN. Holl. Amer. Lijn Holl. Stoomboot Holl. Lloyd Kon. Boot Paketvaart Scheepvaart Unie SCHEEPVAART BUITENLAND, Marine comra, Marine pref.. TABAKKEN. Besoek) Deli Batavia Oude Deli M edan Senemba AMERIKA. Southern Kallr. Union Pacific bet. 'en koers a onveranderd Vorige Koers 90%ho plm. i.3o 90 plm.i.45 plm. 2.- plm. a.15 plmltijl, IIO 89 13 B3 A ICQ1/. 89 134 1 I09Vs 3, 33 icpV 89 133I/f 10 10 IQl/d - 93 93 - 120V 7Ï 1.34 V/ i*3 3281// a68 761/. 72 *33 V-: "3 328 258 76 r341A IE4 327 7- I34a/l 114 3 »8Vs 76 7t *34 *r3V2 329 *34 28 3 48 - - 3St*/ 413J/ 33V' 37s 4Er 33 38c 138 4** 380 I37J/' 4 "'A 381 138 41^/2 r -3/V2 IC7 75 I06 io5 IO6 106 c 2X fct 23* 6a 63 *56- 5%'< 24 t 87' 92' s IC9J/4 156 «5J 8q *57 2 Vh. 27 VP I3S aS7s 25 Y; uy Q4 ic8-y< 109 16^ 69s 15V1 - 64 3*9 s6 -6 272 379 64. 313 267 375 3*5 376 3*3 s6 7 379 - - 21* *43 2tJ/ *43 PROLONGATIE vorige koers 4heden 4Y4 iC>Su i s>llN v on ge VÓ6t Dcurs- Koers coers üato eden Beriijii 1.50 1.44—*.46 Par .3 21.60 21.55 -21.65 Brussel 20.70 20.65—20.75 W t enen o.xr r.ICO. Londen xiwn xi.43 - **-45 New-York *.'2 2.73—2.74 VREEMD BANKPAPIER Duitsch öanltpapiei (rood) *•55 Ï.55- Oos'enr. Banko^piei o.o5 O.-6— GEBOREN: Antonia Cornelia d. van wijlen An tionhis Ruiter en Trijntje Behagen. üNJJiiJtï'KOUWJJ Clorneiis Slot en Bo.ronella de Graaxf. Gommis La.igedijK on Corne lia SiCMtman. Jacobus Joannes iVroie- naar eu Gorneua Helena ivlargaretna van der Vliet. Aggo van der Wal en Jannerje van der Bol. Uorncirs van Hooff en SijTje van Lr.ex. Hen Jr mus Jouamies Jansen en Maartje Pater. Qornolis Aioysius The odorus Kramer en Maria van den Berg. Laurent uis Bmnkendaai en Betru'iie.la Muis. Letmardus Johan nes Caarls en Dileuwertje Gueman. Verwacht ng: Kraehti?e t>t stoi'm- achtgen Westelijke wind, zw^ax'be woikt tot bo-ronCKen moe tijIelijJee opklaring, af en toe regenbuien, zelf de 'temperatuur. Kon onder: 3.48. Zon op: 8.10. Maan op 1.32 v.m. Maan onuer 12.32 nam. N. M. 29 Deo. 5 59 v.m. STOOMVAARTLIJNExN. STV. MIJ. NEDERLAND. BILLITON (uitr.) arr. 22 Dec. te Antwerpen. CELEBES arr. 22 D-ec. v. Ham burg' te Norden ham n. ROEPAT (thuisr.) arr. 22 Dec. te Gravesend. KON. NED. STB. MIJ. CAS1ÓR vertr. '21 Doc. v. Pa lermo n. Tarragona. NEPTUNUS vertr. 21 Dec. v. Ge nua n. Napels. VESTA, van Londen n. Savona, pass. 22 Dec. Gibraltar. KON. WEST-INb. MAILD. AMOR (thuisr.) arr. 22 Dec. te Havre. ^CALYPSO (thuisr.) pass. z2 De cember Dungeness. DELFT vertr. 21 Dec. v. Vaidi- via naar Tocopilla. ROTT. LLOYD. DELI wordt 23 Dec. 8 uur v m. van Java tc Rotterdam verwaoit. JACA'l RA vertr. 17 Dec. v. Bris bane naar Rotterdam. VON JAGOW. BERLIJN. 22 Deo. Van bevoegd, zijde vexmeemt de „Msb." dat v Jagaw, gisteren onmiddellijk na dt u t. .praak door heb RijksgeroVict ixj) d ic.txad gearresteerd is. ML EIREANN Do Dad Eireanu is tot 3 Jan verdaagd zonder tot een beslissing te zijn gekomen. TWEEDE KAMER, Het verzoek van den heer Vai Ravesteijn, om te mogen interpol leeren over de houding' d0r Neder .andsche delegatie c de conferentie te Washington wordt toegestaan, De interpellatie zal op een nader te bepalen dag worden gehouden, Eenige kleine wetsontwerpen, w. o. de beperking van het verbod vac hertrouwen, worden zonder hoof dejifke stemming aangenomen. Aan de orde is daarna het aan, gaan van een Indiscne leeri ng in dt Vereenig'de Staten. Na eenige dis cussie wordt dit voorstel aangeno men met 57 tegen 18 stemmen- EERSTE KAMER. Na re- en dupliek wordt het wets- ontwerp tot wijziging der Zegel wet 1917 aangenomen met 25 teg0' 16 stemmen. ALKMAAR, 23 Dec. Op de Kaas markt wareix heden aangevaerd 79 sta pels, Wegende 64.674 K.G. Fabriekskaasideine ni. m. 'f 57.—, id. z. m. f54 Boerenkaas: kleine m. m. f61.id. z. m. f61.comm. m. m. f 62—, id. z. m. f 58.Handel stug. ALKMAAR, 23 Dcc. Op de Graan markt waren lieden aangevoerd totaal 1101 zakken, als: 293 tarwe f 12— 12 5(jj 22 rogge f 1212 50. 358 gerst chcv f 14U.25, 270 haver 112—13.76, 101 paardeboonen 1' 13,50. bruine boonen 13840, citroen ij. 13540, witte idf f 44—45, 59 erwleu groene kl. 11771 Jd. grauwe f28—40 per 100 Kilo. in het lokaal van den heer MOOIJ aan de Choorstraat. ENTREE 30 CENT PER PERSOON- Kaarten verkrijgbaar aan het 11.K. "V EiiLhNIGINGb- GEBOUW „ST. WILLI BRORD" op ZATERDAG '24 DECEM BER van des nam half 5 tot half SCHITTEREND PROGRAMMA. Het welwillende medewerking van het R.K. MazieKKorps „Sr. Cecilia." P.S De ouders worden verzocht voor het Kinderfeest kopje» Md, te gmte „ET BBSTÜ0E.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 6