No. 3o7 ZATERDAG 24 DECEMBER 1921 l4e JAARGANG ff Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: 433 0 60 f hooger. Van 1—5 regels f 1.25 elke regel meer f 0 25; Reclames per regelt 0.75; Rubriek „Vraag en aanboo" bij voor-y- uitbelaling pe: plaats ng f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 4Q0,—f 2Q0,—f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,-y No-2 ZANDBLAD 40 "-'BANK-ASSOCIATIE A bon n ementspnjs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad Zij, die zich met 1 januari a.s. abouiieeren op dit biad ontvangen, de tot dien datum verschijnende nummers, gratis. Brieven uit home. Roode eu Wliie Kruisbessen Ze!t gekweekte struiken daardoor zeer goedkoop. PSÜLERïitaiAIRS fCROHIEK. 'MI! a dHPEITZ 1834 a CWETKKENItlHS 1853 Kapitaal en Reserve f 19.500.000.— Direct.K. VAN NtENES Jr. VftN DER FÜTÏ DE VLAM EINDHOVEN. Crediefsn, Deposito's, &an- en Verkoop van Effecten. ALLE BANKZAKEN. FEUILLETON Met geheim van ,v Dell. Dinaaarzelde met het antwoord. Advertentieprijs: DE ADMINISTRATIE. KERSTFEEST. Van ouds wordt Je Rcme het feest van dc geboorte van den Zaligmaker der we reld, met de grootste plechtigheid gevierd, zoowel in hel openbaar en volksleven, als in dc kerkelijke kringen en het godsdienstig leven der Romeinen. In 't vaderland en in de Noordelijke streken is dit feest in de schilderkunst, in de overlevering en de let terkunde onafscheidbaar verbonden mei koude, sneeuw en ijs. Hier, onder het zaeii- lerer klimaat van liet Zuiden viert men hei grootste feest des jaars niet minder,- al is dc sneeuw zeer zeldzaam en ijs bijna niet bekend dan als produet eener nijverheid; Het Kerstfeest heeft hier een kop en staart en gaat Van af den dag van den H. Apostel Thomas tot aan Driekoningendag, waarop, gelijk bij ons op Sint Nikolaas, de kinderen niet speel- en suikergoed verrast werden door een oud vrouwtje, Befana gc- - - -1,l van Epifania (Vcropenbariug). V feesten beginnen reeds met den Apos- ijjdag op 21 December. Dien dag wordt o-i het Valieaan de laatste der Advenlpree- he:i gehouden, waarbij de Paus, de Kardi nalen, Bisschoppen en anderen tegenwoor dig zijn. Na de preek hebben deze hooge persoonlijkheden dan gelegenheid onder hen de gewone gelukwenschen voor de aan staande feesten te wisselen. Van dien dag af komt men geen vriend, kennis of leve rancier op straat tegen, die niet „tanti auguri per ie fesie", zooveel gelukwenst-hen voor de feesldagen, aanbiedt. In die dagen gaat ook de Kamer op vacantie en de le den, die elkander ijverig uitgescholden heb ben en zelfs handgemeen zijn geweest, wen- schen elkander „ie boone feste", aangena me feestdagen, en bieden hunne wenscheri 1 - ook door monde van een hunner aan den voorzitter, die ze natuurlijk uitbrengt aan de Kamerleden. In den Romcinschen ge meenteraad geschiedt 't zelfde, en allen, ook zij die niet meer gelooven, brengen en ont vangen wenschen voor het H. Kerstfeest. in "dc "stad >s hei dan een drukte van be lang. Dc winkels zijn op z'n best uitgestald, rooral de winkels van eetwaren, want, 111 tegenstelling van liet gewone doen, maken de Romeinen van het Kerstfeest een huise lijk feest, waar familieleden, kennissen en vrienden zich 0111 den gemeenschappelijken disch scharen, en zich te goed doen alsof er geen gropte duurte meer bestond. Dc kin deren voelen zich bizonder aangetrokken door de schitterend versierde winkels, ge lijk bij ons met Sint Nikolaas en door de speeigoedlenten, waarvan eenige slechts groote en kleine kribbetjes verkoopsn, cn de gehcelc Piazza Navona, waar in de mid deleeuwen tornooien gehouden werden, be slaan. Het is dan in de geheele stad,-Snaar rooral in de volkswijken een getoeter van belang, want een groote blikken hoorn, die slechts één en 'n zeer leeiijke klank geeft, is het veelgeliefde speelgoed der straatkin deren, Vereenigen zich een twintigtal van die bengcJs met hun hoorns voor uwe wo ning, dan zijt ge diep ongelukkig en de vertwijfeling nabij. De meeste Romeinen scherpen die dagen huil gebit op harde no gablokken, die het echter bij onze vader- landsche boterletters cn speculaas niet kun nen haten. Groot is het aantal kalkoenen, dat gedurende de feestdagen verorberd wordt, evenals dit der onschuldige lamme tjes, die geslacht worden en ondereen met ïpoen en bloemen de winkels van slagers en poeliers van binnen en vooral- van bui ten versieren. Op den vooravond van Kerst- ®us heeft in de meeste huisgezinnen het traditional avondeten plaats, en daar liet jen dag vasten en onthouding is, beslaat maat uil vitch. Eenige dagen voor voor 's-nachts een gvoo- dit Kerstmis heeft daarvo Boöiiïkweskenj „Ue Dahlia" Ruode Zwarte en Witte Bessenstruiksn I GROEN Teief. 14 - St. Pancras te vischverkoop plaats. De straten die lot die markt toegang geven, zijn dan schitte rend verlicht. In de groote Basilieken en kerken van Rome wordt natuurlijk het feest der fees ten met den grootsten luister gevierd. In de groote Basilieken, waar niets gedpan wordt wat niet slreng Liturgisch is, is er gc?n nachtmis. Alleen wordt het H. Officie van den dag met de daartusschen gemeng de H. Ti. Missen in alle vroegte gehouden. In de andere kerken en kapellen der -(p-i zijn er overal ter middernacht drie H. H-. Missen. De meeste kerken en kapellen, dé groote basilieken nogmaals uitgezonderd, hebben meestal Kerstkribben, waaronder er echte meesterstukken van beeldhouw- en sierkunst gevonden worden. Talrijke parti culieren maken in hun woning een groote of kleine kerstkribbe, dikwijls dc vrucht van een geheel jaar arbeid voor het huisgezin in vrije uren verricht, en de dagbladen ver melden dat hier of daar, bij die of die, eCn kunstig vervaardigde kribbe cn stalletje te zien is, waarvan door velen wordt gebruik gemaakt. In het Valikaan ontvangt de II. V^der den dag vóór Kerstmis, het H. College der Kardinalen die bij monde van den Deken, Kard. Vanutelli den Paus hunne gelukwen schen aanbieden. Vroeger was deze ont vangst meer intiem, maar de tegenwoordige Paus heeft ze een plechtiger karakter ge geven door net deelnemen aan de plechtig heid van Bisschoppen en Prelaten en ook van eenige andere genoodigdcji. De Kardi naal-Deken spreekt den H. Vader dan toe, Die dan in eene redevoering antwoordt en daarna Zich met de Kardinalen onderhoudt en de overige aanwezigen tot den handkus toelaat. Op hel Kerstfeest draagt de H. Vader drie H. fl. Missen op ter middernacht in de Ca- pella Paolina, de parochiekerk van het Va likaan, in het Apostolisch Paleis zelve ge legen. Bij die H. H. Missen mogen sleehls lianwezig zijn die in het Vatikaan wonen, dit zijn tal van Prelaten cn 'Monsignori die daar hun betrekking hebben," nbnrrede de beambten err'dienaren die daar met of zon der hun huisgezin in dienst zijn. Vroeger jaren werd door de Pausen de eersïe Kerst mis opgedragen in Sint Pieler, de tweede in de kerk van dc H. Anastasia, waarvan in de tweede Kerstmis de gedachlenis voor komt, en de derde in de Basiliek van do II. Faria de Meerdere, waar eenige stukken van de kribbe van Bethlehem bewaard worden, naast bet graf van den H. Hiero- nymus, die als kluizenaar bij het stalletje van Bethlehem studeerde, schreef en over woog. Belangrijk is het Octaaf van Driekonin gen in de kerk van den H. Andreas. Het groote priesterkoor der kerk is dan geheel veranderd in een zeer groote stal van Beth lehem met meer dan levensgrooie heeiderf van het Kindje Jezus, Maria en Jozef, her ders en de H. H. Driekoningen op z'n rijkst uiigedos'cht. Eiken dag wordt dan in de kerk een H. Mis opgedragen in een der ver schillende ritussen die de liturgie van de Katholieke Kerk rijk is, terwijl eiken dag oen preek in een verschillende taal geil ou den wordt, om de algemeenheid der H. Kerk voor te stellen. Sinds eenige jaren hadden we ook het genot daar onze schoo- ne moedertaal te hooien. Gelijk men in i vaderland en eiders el kander met 1 Januari de besle wenschen aanbiedt voor het nieuwe jaar, zoo ge schiedt dit hier meestal met Kerstmis, welke wenschen gelden voor de feesten en voor het nieuwe jaar, gebruik, dal een echt ka tholiek karakter draagt, Men ziet dus gemakkelijk, dat te Rome liet H. Kerstfeest in 't openbaar en volks leven steeds beschouwd wordt als het groot ste feest van het jaar en die ooit hier die feesten heeft medegemaakt zal moeten er kennen, dat ondanks alle pogingen door vrijmetselarij en ongeloof' aangewend om Italië en bizonder Rome te ontkerstenen en te doen afvallen van hei oude kalliolieke geloof, het volk en zijne gebruiken de al oude overleveringen en katholiek karakter te ontnemen, niet veel hebben uitgericht. Voor Italië en de Italianen, voor Rome en de Romeinen zijn dc overleveringen hunner vaderen zoo groot en zoo dierbaar, dat ze zich deze niet laten ontvreemden, ook niet door middel van Amerikaansche dollars, daar die christelijke en kalbolieke overleve ringen voor Italië en Rome de eer cn glorie van het volk uitmaken. De Staatsbegrooting. Een poli tieke' rede van Mr. Troelstra. Een magistrale rede van Dr. No lens. Minister de- Geer spreekt zich sterk uit vooï bezuiniging. De rede, die de leider -der socialisten Mt. Troelstra bij de behandeling der Slaatsbegrooting gehouden heeft, was een bij 'uitstel politieke. Zij kan beschouwd worden als een pendant van -die van Mr. Dresseihuys. Beider "redevoering was le gen het zittend Kabinet gericht. Die van den Socialist echter veel minder en in meer gematigde bewoordingen dan die van den Vrijheidsbonder. De reden van dit niet zeer gewoon verschijnsel is Ie vinden in bet zeer belangrijke slol van 'sheeren Ttoelslra's redevoering, waarin de leider der sociaal-democratische fractie onomwonden tot de katholieken de uit- noodiging richtte, om na de verkiezingen gezamenlijk het regeeringskasleel te be trekken. waarbij de vrijzinnig-demoeralen als welkom, maar niet onmisbaar, mede van de partö zullen mogen zijn. „Deze: tijd"., zoo Zerde de heer Troelslra onge veer.' „éiséht van de arbeiders politiek in zicht. -doch bovendien den moed, om voor dit inzicht uit te komen. De arbeiders zullen vóór alles hébben te voeren een strijd van verweer- regen de toenemende reactie," waarbij ze als één man moeten optreden. Daarnaast zal positief uiting moeten worden gegeven aan het streven naar economische democratie. Daartoe zal er lusschen de Regeering en Je ar beidersklasse over en weer volkomen ver trouwen moéten zijn. Hoe dit te. verwe zenlijken? Dit kan alleen geschieden, doordat de twee machtigste partijen, wel ke de grootste arbeidersorganisatie achter zich hebben de Katholieke en dc socia listische in het regeeringsbeleid samen gaan Opvallend was hel, dat de roode voge laar een uilcrst welwillende houding aan nam tegenover dc bedrijfsorganisatie der Katholieken. Dat leverde hij hem vroe ger wel eens anders. Dan zag hij er geen been in, o'ni smalend op die bedrijfsorga nisatie af te geven. Nu strookt ze opeens volkomen met de „induslrieele democra tie" zooals haar de socialisten verstaan en is ze waardig naast de „economische democratie" een ander woord voor de hooggeroemde socialisatie op één plat form te worden verheven. Zelfs dreef de roode leider de toenadering zoover, dat hij de Kaiholic-ke strevingen in bescher ming nam iegen den oud-liberalen hoon welke gesproken had van ..ongeboren vrucht". Zoo klonk dus lieflijk hel zoel gefluit van den roden vogelaar lot de Katho- Kantoor ALKMAAR3REEDSTRAAT 11 Correspondentschap HOORN GROOTE NOORD 140 lieken. die henr natuurlijk heel goed in de ga-'en hebben. En listig als hij is. trachtte liijj uit een artikel, van den heer van Wijnbergen te d-istilfeeren, dat in de Roomsche Kamerfractie tweeërlei siroo- ming is, de democratische en een reae- tionnaire. Dc heer Troelstra zou natuurlijk niets Jieyer zien, dan dat dc Katholieke Staatspartij Ml tweeën viel. Eon magistraal antwoord op al dat gelok en gefluit heeft do soeiaal- demix'ratisclien hoofdman bekomen bij monde van den invloedrijken leider der Katholieken Dr. Nolens. Dezè verdedigde oerst op de li?m eigan zakelijke en rake manier de Regoering tegen de op baar gerichte aanvallen. Hij merkte.op, dat in tijdon van ma laise als do tegenwoordige, men allicht geneigd is, om aan de Begeering do schuld te geven, ook waar geen schuld bostaat en dat de oppositie zich rii->' ontziet, om de oorzaak der malaise zoeken bij maatregelen, dio met aller medewerking -zijn tot stand gekomen. I)o bezwaren togen de sociale koers der liegeering en de beweringen aang-ando overbodige Eegceringsbomcc'ïng. we den dan ook vierkant afgewezen door den heer Nolens. Er zijn geen onnoodige proefnemingen gedaan. En do Ecoeei-ing is aan de malaise zon onschuld';* als ©en pasgeboren kind. Do veelgeprezen socia'inatte zou atro- ÏU.; li geen verbetering in den eritieken toestand brengen. Echter, Dr. Nolons gaf in overweging mei het oog op den on- gunstigen toestand der -industrie als tij delijke maatregel (niet-.-als protectionis tisch experiment dus!) maatregelen ta nemen tot belemmering van den invoer of ondersteuning onzer exporthelrijven. Verder dient do arbeidslust 'to worden aangewakkerd, doar da arbeiders moer in het bedrijf te doen mcdoloven. En wat nu meer in het bijzonder het Kabinet betreft, het bestaan van dit Mi nisterie is hiermede reeds gerechtvaar digd, dit g ea an Ier Kabinet moge ijk i;. De woordvoerder der Kat olie .0.1 gaf toe dat de meerderheid waarop hot par lementair Ministerie steunt, afbrokkelde. Een der leden van do meerderheid bedoeld is hier de heer Yan Groencndaal bleef op zijn zetel zitten, ofschoon hij door zijn kiezers openlijk verloo chend was. Maar niettemin heeft do Eegeoring veel tot stand weten te bren gen. Da premier is er in geslaagd de eenheid in. het kabinet ta handhaven. Het Kabinot heeft voel moeten regula- riseeron, om uit den oorlogstoestand te komenhet heeft het land beschermd tegen revolutie-plannen en de ontwer pers dier plannen tegen zich zelf; h,et heeft ons land zijn plaat3 tusschen do mogendheden met ëere doen hand haven en versterken. De Ministers van Onderwijs en van Arbeid zijn door heel het land toegejuicht om hun welten. Het Kabinet heeft de hoop gewettigd op voorloopige rust in zake het militaire vraagstuk. Het vriéndelijk wenken van Mr. Troel stra beantwoordde Dr. Nolens, door te herhalen wat hij verleden jaar gezegd heeft, over de samenwerking ter Rech terzijde, en dat hierop neerkomt, dat er heel wat zal moeten gebeuren, voor dat er een einde; komt aan de beproefde samenwerking, gedurende tientallen jaren van de partijen der Rechterzij ie. De ka tholieke f rat do iB niet geschikt voor Jjusie met andere partijen en over haar splitsing moet men zich voorloopig nog maar niet ongerust maken; de kataolieke afgevaardigden gevoelen zich alien ver- genwoordigers van het lieeie katholieks volk, en niet aib-iders ifgevaardigdea 01 iets dergelijks. De katholieke partij zal haar eigen program opma„ n. Hiar lei -Bi- ueelt ecü- ier reien om te vertrouwen dat- wanneer de verkiezingen aan de Reohteehe par tijen de meerderheid zullen bezorgen, de programma s der Beoatsjhe prr.ijen voldoende eens.enimigneid zuhen bieden om het voortbestaan van dit Kabinet, zij net céan gereconstrueerd, of li9t bestaan van cén ander Keohtsca Ministerie' mög.- lijk te maken. Op een Rechsch Kabinet stuurt de ka tholieke partij dus bij dc vérkieziugen aan. Uitvoerig stond Dr. Nolens stil bij hel streven era de bedrijfsregeling meer en meer te onttrekken aan de Staatsbemoei ing en over te ialen aan de belanghebben den. De kalbolieke ieider zou namelijk gaar ne zien dal ook zou kunnen behooreo tot de gemeenschappelijke wenschen der Redh-Lsche partijen ihet mogelijk maken dal, onder toezicht van den Staat, voor zoover het algemeen belang dit toezicht eisebt, een regeling wordt getrof fen, waardoor beiangnebbende groepen met name in het bedrijfsleven hun ver houdingen zeil regelen, zelf wettelijke maatregelen Ireifen en zeif geschillen be- reehlen. De Minister van Finaneiön heeft hel klaar gespeeld, de Kamer zoozeer te be vredigen met zijn financieel© beschou wingen, dat zijn rede met bravo's werd begroet. Hij is er in geslaagd liet ieder een duidelijk te maken, dat het zoowel de regeering als zoodanig, ts hem ais penningmeester, hooge ernst is met de bezuiniging. Namens de heele Regeering legde Jhr. de Geer een verklaring af. waardoor de motie OudDresseihuys totaal overbodig werd. De indieners der motie trokken ze dan ook in. Deze verklaring luidde, dat de Regec- ring, met het oog op de noodzakelijkheid van versobering van den Staatsdienst, voornemens is; lo. geen nieuwe vaste oï tijdelijke ambtenaarsbetrekking bij de De partementen of daaronder ressorteerende dienstvakken in te stellen, tenzij die in stelling noodig is ter uilvoering van een bij de wet nieuw opgelegde laak; 2o. noch ter vervulling van betrekkingen als hier voor bedoeld, noch in komende vaca lu res personeel buiten het ambtenarencorps vast of tijdelijk aan te stellen, tenzij hél betrekkingen belreft waarvoor een bij zondere vakbekwaamheid wordt vereisebtj. 3o. ook wat hel laatstgenoemde personeel aangaat, niet tot zoodanige aanstelling over te gaan, voordat in elk bijzonder geval uit een nauwkeurig onderzoeik ge bleken is, dat niet een ambtenaar, die reeds op wachtgeld gesteld is, of die, met inperking van den dienst in zijn tegen woordige functie zou kunnen worden ge mist, de te vervullen betrekking naar behooren kan waarnemen; 4o. aan één der Departementen een centraal punt in te siellen tot leiding van het hiervoor bedoelde onderzoek. Dat klinkt hoopvol en bemoedigemf voor de toekomst. Nog zegde de Minis ter bezuiniging toe op de politietroepén en öp de marechaussee, op de rechterlijke macht, op de onderwijsuitgaven, op het beroepskader. De Memories van Ant woord betreffende Landbouw en Oorlog, die nog moeien verschijnen, zullen blijk geven, dat op de begrootingen vn ge noemde departementen nog aanmerke lijk werd bezuinigd. De rede van den Katholieken lieer Kui per, die zijn trouw betuigde aan de coa litie en dit den heer Troelslra een veeg uit zijn pan toediende, door hem loe te voegen, dat de Katholieken van den roo- den leider geen voorschriften noodig heb ben in zake»hun gedragslijn, maar dat zij die gedragslijn zelf vaststellen deed ons sympathiek aan. Geducht en verdiend was de wijze waarop Mr. Bomans -Ie liberale verwaten heid van den lieer Dresseihuys in zakt de benoemimgskwestie in Haarlem onder handen nam. Wij gaven de rede van den Kathoflieken afgevaardigde, gisteren uit voerig weer. De behandeling der Indische begroo ting stond in het toeken cener groote male van onverschilligheid. Wijnkoop jammerde over de economische misstan den en over de onvcf doende verzorging der volksgezondheid in onze Oost en de heer Seheurer kwam weer met zijn bekende wenschen over oprumbeslrijding en de bevordering der zending. De Minister van Koloniën verzuimde niet dienaangaande toezeggingen te doen, Zoo had Florentine een onderdak gevonden. Dit gebeurde kort voor Kerstmis, toen de gasten op Cozy Dell aankwamen. Maar op de opge wondenheid der vorige dagen volgde de afmatting en Florentine werd door een hevige koorts aangegrepen, zoo dat zij haar bed niet meer verlaten Kon. Zij verzocht Dina haar aanwezig heid niet te verraden, en het vie! de goede oude moeilijk het naar haar meening gewichtige feit te verzwij gen, dat zij een zieke vreemde dame in haar hut verborg. Desniettegen staande had zij het geheim 'bewaard. Op zekeren dag echter werd Floren- Ime door het onverwachte bezoek van Ida 111 de luit v .rast en zoo was zij dan genoodzaakt de freule mee 'te deelen, dat zij een arme, verlaten viouw was, die het verblijf van haar oednegehjken man opspoorde. Toen ;'da later meermalen terugkwam .voelden de beide jonge harten een eigenaardige sympathie voor elkan- ii^r' uFlorentin.e ontdekte nu voor Ih,% wr £eï„eim en cieze nar" 't be- 'Jjrari, Mordaunt weer zijn echt- 'alles i-liS f w'nnen en deed „ij. c|lt ecieIe voornemen tot moest ent- 'rflgei1' 0m deze 'eden l^l°e-i-90k ]iet voprgetioffien Jittvveïijk met Edith geheel geheim gehouden worden, opdat de schande van den baron aan zoo weinigen ais mogelijk was bekend zou worden. „Maar hoe komt het, dat u nooit aan rtw broer geschreven en item uw treu rig lot meegedeeld hebt," vroeg Blunt de jonge mevrouw Mo.rdaunt. „Dat deed.ik zeker en we! meerdere malen, maar ik kreeg geen antwoord." „Uw brieven hebben item niet bereikt, want toen hij in Embeck vernam, dat u getrouwd en spooloos verdwenen was, veranderde hij zijn naam en keerde daar niet meer terug. Zonder twijfel wacht uw brief hem daarginds nog." ,,'t Is mogelijk, maar wanneer, wanneer zal ik mijn lieven broer te rugzien „Hoogstens over een week; ik ieb Jicni. reeds.geschreven. Wat zal hij veroaasd zijn, ais hij hoort, dat gij dicht bij hem zijt geweest „En itoe dicht was ik .bij u, beste Robert, zonder dat wij beiden het vermoeddenHerinnert gij u nog, boe ge in 't gezelschap van freule Editii in de hut der'oude Dina kwam en eenk ongewoon zuchten hoorde, hetwelk de jonge dame verschrikte Het kwam van mij. Men noemde den naam van mijn echtgenoot als den verloofde der "freule en ik was van deze tijding zoo overweldigd, dat ik atle zeifbeheersching verloor. »Nu„had nog graag een naderen uitleg, zei de secretaris, terwijl hij het fragment van een brief uit den zak trok en het Florentine voorhield. 11 Jk vond dit stuk van een brief hier in het park. Als nu George A.essclter identiek is met Frank Mordaunt, hoe komt 't dan, dat hier de beginletters van zijn valschen vriend Aüan Morris staan „Hij heet met zijn vollen naam Frank Alexis Mordaunt en hij onder- teekende dezen brief bepaald met de beginletters F. A. M. Bij 't verscheu ren van den brief is de ietter F. zeker op 't andere stuk gebleven." „Och, dat was dan 'n groote ver gissing Ik had deze letters als de afkorting van „Allan Morris" be schouwd en verdacht dien nietswaar dige er van, dat hij en George Ae$- scher een en dezelfde persoon was. God zij dank, dat dit een vergissing was en de ellendeling uw man niet is," „Ja, God zij innige dank," zei Florentine met warmte. Het was reeds laat en alièn ston den op 0111 na den opwindenden dag de rust te zoeken. TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFD STUK. Den volgenden morgen liepen Edith en Ida door de bekende iindenlaan naar Dina's hut. Zij koesterden 't vermoeden, dat de Melville's hun ei gen bloedverwanten en de rechtma tige erfgenamen van Cozy Dell kon den zijn. Zij wilden direct bij de oude neger n hun nasporingen beginnen. Weliswaar had haar vader slechts van één kind der ongelukkige dochter van hun oudoom gesproken, maar de mogelijkheid bleef niet uitgesloten datjie, armemevrouw Melville slecht' met haar jongste kind naar Cozy Dell gekomen was. De ijver der beide zusters in 't on derzoek naar de werkelijke erfgena men van Cozy Deil gaf gewis een spre kende getuigenis van haar edelmoe digheid. Geen gedachte van spijt kwam in Edith op, omdat zij de rijke erfenis met het slot, waarin haar wieg stond aan anderen afstaan en zich mei een gering erfdeel tevreden moest stellen. Zij wilde geen oogenblik aar zelen met het onrecht van haar vader weer goed te maken, als dit in haar maeht lag. Toen beiden de hut der oude nege rin binnengegaan waren en de woor den vloed van Dina's verwelkoming eindelijk bezworen was, nam Edith bet woord „Kun je mij ook zeggen, goede tante Dina, hoe oud je bent „God help me, kind, weet ik niet juist, wanneer geboren is oude Dina, maar ik geloof, ben zoo'n zestig of zeventig jaren oud." „Heb je hier altijd op de plantage geleefd „Altijd, mijn honingduifje, lang, lang, lang tevoren, eer hier twee schoone meisjes zijn in de wieg ge legd." „Dan was je ook al hier, toen mijn vader heer op Cozy Dell werd „Zeker was Dina daar. En ai lang daarvoor, toen meester Alfred Still- worth nog onze heer wasdat was de oom van uw vader, kind, de oude, goede, lieve meester Alfred." „Hij heeft slechts een eenige doch ter, gehad nietwaar Zij wierp haar hoofd terug en blikte de vragende wantrouwend in de oogen. Eindelijk zeide zij op verbaas den toon „Wie heeft freuie dat ge zegd „Mijn vader, ofschoon eerst enkele dagen vóór zijn dood. Nu moet ik al 't wetensv/aardige hooren. Ik ben gedoopt naar den naam van de nicht en je moogt inij niets verzwijgen, wat ook maar eenige betrekking op haar heeft. Ik wil weten, wanneer zij Cozy Dell verliet en waar zij heen ging." „Oude Dina weet niets anders dan dat deze vraag altijd een geheim moet blijven op de plantage. Oude meester heeft nooit toegestaan in zijn tegenwoordigheid van haar te spreken en Dina weet niet of zij 't doen mag, nu na zijn dood." „Hij zou je nu zelf bevelen mij alles te zeggen, want hij heeft mij 't heele geheim toevertrouwd, ook dat die Edith Stillworth een kind nagelaten heeft, wiens verblijf hij echter nooit ontdekken kon. Maar mij gaf hij de opdracht dat kind overal te zoeken. Je deed hem, als hij nog leefde, een groot genoegen, ais je mij wilde zeg gen, waarheen mijn nicht, nadat zij haar vaderhuis verlaten had, ver trokken is. Weet je dat „Ja, freule, Dina weet 't en zal alles zeggen, omdat oude meester niet boos zal worden op mij. Maar toen hij nog leefde, was hij eens erg boos op haar weet niet, waarom en droeg haar portret uit de roode kamer weg naar een donkere kamer en verborg 't dadr en meende niemand zou waarvan en waarheen freule Edith gegaan maar oude oude negervrouw heeft 't spoor nagegaan van meester Alfreds' lieve kind." „Jiji jij, Dina, hebt dat gedaan," riep Edith opgewonden. „Dank den hemel, Ida, wij zullen eindelijk alles hooren, wat wij wenschen. Ga voort, ga voort, tante Dina „Freule Edith was misschien vier weken weg geweest, toen kwam zij met haar man. Heb wel altijd gevreesd het vele verdriet in 't slot is door dien man gekomen, want meester George mocht hem niet lijden. Dina weet nu nog niet waarom meester Melvillë was braaf en goed en heeft Edith rechtschapen bemind. Ja, dat heeft hij maar hij was geen voorname heer, maar een beeldhouwer of meubelma ker en vlijtig heeft hij gewerkt van vroeg tot laat." Om de oude bij den draad vai^ het gesprek te houden en nuttelooze uit weidingen te voorkomen, vroeg Editii: „Nicht EdFh is dus in uwe hut ge komen „Ja, zij was zoo treurig over de lief- delooze behandeling van oude meester en toen zei.ze tot mij„Drna ik hoop altijd nog neef George zal zijn wreede handeling jegens mij nog eens berou wen en mij terugroepen naar Cozy Dellals echter dat tijdstip daar is, moet er toch iemand zijn, die mij weet te vinden, daarom zeg ik 't jou Wij leven in Avondale en zijn daar te vin- 4 den." „Avondale," vroeg Edith. „Dat is ongeveer twintig mijlen van hier." ^Zoo is het ook, honingkindje, jiiT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1