„ONS BLAD" na BUITENLAND Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: de mmm receeemng in Hef g@!t@Is3a vasa €<0«y Dell, DINSDAG 27 DECEMBER 1921 jNO 36$ L»IIi3JL/iiU ut VljvL/J»liïlJi\ ïy&L NOORD-HOLLANDSCH 14e jaargang Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad jv f 2.— f 2 85 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkerege! meer f 0 25; Reclames per regel f 0 75; Ru-wiek „Vraag en aanboo" bij voot- uitbetaling pe; plaats ng 0.60 Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—. f 400,—. f 200,—, f 100,—, f 6Q, f 35, f 15,-7 BEIG1E. (Van onzen Brusselschen correspondent). DE LAKSCHE HOUDING DER KATHO LIEKEN BIJ DE SAMENSTELLING VAN IIET NIEUW MINISTERIE. Brussel, 19 Dec. 1921. Jk geloof niet, dat er in België ooit een ministerie met zoo weinig enthousiasme en zulke groote onverschilligheid, scepticisme en wantrouwen werd begroet als het nieu we minislerie-Tlieunis. Afgezien van eenige liberale en nationa listische middens, welke in den l»eer Theu nis een vriend en werktuig hebben gevon den, stelt niemand belang in dit ministerie. Zeker niet de katholieken, die op zeer be hendige wijze in de luren werden gelegdl De eenige partij, die feitelijk aan de win nende hand was bij de verkiezingen, was de katholieke. Terwijl liberalen en vooral socialisten zetels verloren, hadden de ka tholieken er negen gewonnen. Het land gaf daardoor duidelijk te 'kennen, dat het meer in katholieken geest verlangde bestuurd te worden, dan tot hiertoe na den wapenstil stand het geval geweest was. Hel ware dus billijk geweesl dat het ministerie voor hel grootste gedeelle in katholieke handen kwam Het tegenovergestelde gebeurde echter. Van katholiek standpunt uit is de samen stelling van het ministerie op geene wijze te verrechtvaardigen. Van het oogenblik af dat de socialisten weigerden deel te nemen aan net ministerie, moesten de liberalen en de katholieken samen een ministerie vormen te gen de socialisten. In plaats van nu de ze tels onder elkander te verdeelen volgens hunne wederzijdsche getalssterkte, eischlen en bekwamen de liberalen 5 zetels op de elf, terwijl de katholieken, die driemaal sterker zijn in getal, er slechls 4 bekwamen en de twee ovcrbüjvenden toegekend werden aan personen, die men als „competenties" in de katholieke partij heeft binnengesmokkeld, maar die er nooit toe behoord hebben. En weet ge, op welke wijze de liberalen dit trachten goed te pralen? Omdat zij in het ministerie de anti-cleri- cale meerderheid moesten vertegenwoordi gen. 13 een dergelijke bewijsvoering in deze omstandigheden niet wraakroepend en dra den de katholieken hier niet zelf schulJ hunner miskenning? Het schijnt wel alsof de katholieken geen ruggegrant, geen durvende leiders meer hebben. En wat de zaak nog erger maakt is, dat de vijf ministeries van binnenland- schen invloed o.a. de ministeries van Spoorwegen, binnenlandsche zaken, oorlog en vooral die van Rechtswezen en Kunsten en Wetenschappen aan vier liberalen en een „competentie" werden toegekend. In de moeilijke omstandigheden, die het land doormaakt, hebben de katholieken eens te meer het bewijs geleverd eener ie verregaande inschikkelijkheid en toegevend heid. Er is van hfln kant niets gedaan om den heer Theunis de taak moeilijk te ma ken, terwijl Theunis van zijn kant zelf niet de minste inschikkelijkheid voor hen ge toond heeft. Werden in 't algemeen de katholieken in de doekskens gedaan, de katholieke Vla mingen kwamen er niet minder omwikkeld en onbusseld uit te voorschijn. De katholieke Vlaamsche Kamergrocp met zijn 44 leden, had den heer Theunis gevreagd de vervlaamsching van de Gent- sche hoogeschool in liet Regeeringsprogram op te nemen en tezelfdertijd in den schoot der regeering dezelfde vertegenwoordiging te bekomen als de liberale groep die slechls 33 leden telt. Het eerste punt werd niet in gewilligd, doch er werd een overeenkomst getroffen in dezen zin, dat de regeering, als regeering, de vervlaamsching niet bekam pen zou, maar ieder harer leden zou vrijla ten de houding aan te nemen, die hij wenschte. Ook op het tweede punt ver klaarde Theunis niet te kunnen ingaan. De Vlaamsche Kamergroep wilde zich dan met twee nieuwe vertegenwoordigers tevreden stellen, maar ook daar had Theunis geen ooren naar. Ten slotte wilde de Vlaamsche groep als uiterste poging tot verzoening en verregaand bewijs van inschikkelijkheid zich tevreden stellen met één vertegenwoordiger, builen de reeds opgenomen ministers van vroeger, op voorwaarde dat deze met het noodige gezag bekleed was. Men noemde Poullel en Heileputte. Poullet weigerde echter en tegen Helleputle hadden zekere Brusselsche mid dens hun veto gesteld. Toch werd Hellepul- te op 't laatste oogenblik gevraagd, doch hij weigerde. De Vlamingen hebben dus niets bekomen. Men begrijpt, dat hf.t misnoegen onder hen zeer groot is. De verkiezingen werden in 't Vlaamsche land bijna uitsluitend op de Vlaamsche kwestie gevoerd en waren dan ook voor hén een groole triomf. Volgens de massa hadden de Vlamingen het ministerie-Theunis niet mogen steunen. Volgens de politiekers hebben de Vlamin gen veel gedaan. Ze staan thans vrij en onafhankelijk te genover dit ministerie en zullen, op tijd ;n stond, wanneer het psycholochisch moment daar is, het offensief tegen dit ministerie beginnen. Het ministerie-Theunis zal hoogstwaar schijnlijk niet lang leven en weinig nuttigs lot stand brengen. IS §«£HE!TIE TE WISÜÏ«IT®Ma Het duikbooivraagstiik. De correspondent te New-York van do „N. It. 01" seinde over de laatste com missievergadering, waarin het duikboot- vraagstuk behandeld werd als volgt: Alle deelnemers aan het debat over de duikboot-kwestie in do commissio der Groote Vijf, zijn het er over eens, dat de beraadslagingen buitengewoon span nend zijn geweest. De aanval dien de Engeisohen deden op de duikboot als oor logswapen was zoo krachtig, dat de Ame rikanen diep onder den indruk kwamen. Helen zette Balfour naar unaniem door de toehoorders is gemeld het duikbootdebat in grootschen stijl voort. Hij wees er op, dat het duikboot-gevaar voor Drankrijk en Italië nog grooter is dan voor Fn-e' and. Indien Engeland niet had geholpen dan zouden de genoemde twee -landen hulpelooze slachtoffers zijn geworden van de duikbooten. Balfour ont kende de waarde van do duikboot als defensief wapen; wèl is het ©en geducht wapen tegen de koopvaardij-vloot. De scherpe Engelsche aanval sloeg onte genzeggelijk in bij de Amerikanen. De Engelschen zullen dan ook waarschijn lijk in de commissie geen vergelijk aan vaarden; doch zij willen op de volledige afschaffing van de duikboot blijven aan dringen totdat de debatten zullen zijn vastgeloopen. Dan zullen zij den Btrijd overbrengen in de openbare zitting. Het resultaat zal natuurlijk toch een verge lijk moeten zijn, evenwel toch altijd zoo vérstrekkend in zijn bepalingen, dat alle zeemogendheden daarbij zullen betrok ken zijn. De Engelschen voorspellen dan ook, dat spoedig een groote duikbootconfe rentie zal worden gehouden. Dit plan is ook al in de andere delogatiee ter sprake gekomen. Inmidde's wordt krachtig voortgewerkt. Br worden dagelijks twee vergaderin gen gehouden. Ook Zaterdag is verga derd en zelfs op Tweeden Kerstdag zou men bije inkomen. De be'angstelling in de kringen der commissie is, naar het schijnt, intens. Een telegram van den particulieren Beuterdienst meldt nog nader: In de maritieme commissie heeft het duikbootvraagsluk aanleiding gegeven t 't een gedachtewisseling van drie uur tus- echen admiraal Debcn, Balfour en Schan- zer. Men heeft nog geen beslissing ge nomen, hoewel Debon verklaarde, dat de conferentie redelijkerwijs tot geenerlei beperking van de duikbooten kon over gaan, doch dat, als zij zulks toch deed, 90,000 ton volstrekte miuimum was voor elk land, dat behoefte heeft aan dat strijdmiddel. Hij betoogde, dat de duik booten in den oorlog hun beteekenis be wezen hadden als middelen van aanval tegen oorlogsschepen en voor de kust verdediging. Balfour vulde lord Dee's ar gumenten voor algeheele afschaffing nog aan, doch gaf toe, dat Engeland niet ver- Wachtte op deze conferentie eonigen steun van beteekenis te dien aanzien te krij gen. Hij verklaarde, dat een goedkeu ring van de duikbooten dooi' de confe rentie Engoland's kosten aanzienlijk op zou jagen, omdat het alle bijkomstige sphepen tot verweer tegen duikbooten zou moeten inrichten, doch dat hij niet ge loofde, dat zij Bngelond's veiligheid in gevaar zouden brengen. Schanzer zei, dat de Itaüaansohe afvaardiging van ge voelen was, dat het vraagstuk aan een uitgebreider bijeenkomst diende te wor den onderworpen, voordat er van een be sluit tot afschaffing spgake mocht zijn. Do Italianen waren van meening, dat het beste was de grens voor de duikbooten te bepalen tot het uiterst noodige voor de verdediging. Het Amerikaanseho programma tot be perking van de tonnenmaat der onder zeeërs is Zaterdag ingediend bij de com missie voor de vlootaangelegenheden. Het stelt voor: 60,000 ton voor Engeland en de Ver. Staten elk, en de bestaande tton- nenmaat voor Japan, Frankrijk en Italië. Uit Engelsche bron wordt vernomen, dat de Eransohe delegatie heeft voorge steld, dat alle groole mogendhelen 90,000 ton aan duikbooten zullen mogen heb ben. Brillen en Amerikanen. Harvey, de Amerikaansclie gezant 1« Londen., heeft dezer dagen aan een feest maal, waar hij de gast was von de Knights of .the Round Table Club, (het vol gende verklaard: „Het ware doel van den president de» Ver. Staten, loen hij de conferentie te Washington bijeenriep hetgeen een. ge waagde ondernemiing was bij den chao'i- schen toestand van de wereld was, één ding duidelijk te Jaten uitkomen, n.l. dal een conferentie van eerlijke lieden, om een vergadertafel vereenigd. een doeltref fender middel kan zijn, dan het elkaar dóód maken in de loopgraven. Er schijnt een redelijke ikans te zijn, dat dit streven zal worden vervuld. Maar, of het vervuld wordt of niet, het is mijn meening, dal waarschijnlijk het groolsle van alle resultaten op deze con ferentie te Washington zal wezen, dat op volkomen wijze het feit is gebleken 'twelfc was vermoed, maar nog niet be wezen dal wanneer echte Britten en echte Amerikanen samenkomen om het een of ander vraagstuk het doel er niet toe welk onder de oogen te zien. zii instinctmatig dat vraagstuk beschouwen uit een zelfden gezichtshoek." Een Kerstgroet van Balfour. In een Kerstgroet aan de Amerikanen zegt Balfour: „ln dit tijdstip van vrede, dat meer dan eenig ander gedachten wekt van vrede op aarde en welwillendheid je gens de mcdemenschen, zijn er zeker geen volken, waarlussohen deze vrede hechter en die welwillendheid slerker is dan lus- schen heide groote Engelsch sprekende naties. Dit is altijd mijn liefste droom ge weest en deze schijnt nooit zoo dicht bii de volkomen vervulling te zijn geweest als op het oogenblik, nu er onder Ameriikaan- schc leiding zooveel wordt gedaan om t» komen tot beperking van bewapening eD het wegnemen van de oorzaken van inter nationale wrijving. Een zoo doorgebrach te Kerstmis moet de beste vóorbode zijn voorbeen gelukkig nieuwjaar." DE A„S. CONFERENTIE TE -v** CANNES. Lloyd George en Briand. Uit Londen wordt gemeld dal aan de vegadering van den Oppersten Raad van 6 Januari een nieuw onderhoud tusscjien Briand en Lloyd George vooraf zal gaan. Reuter verneemt: Ofschoon de bijeen komst van de. ministers van huilenland- sche zaken van Engeland, Frankrijk en Italië ter beraadslaging over hel vraagstuk van het naburige Oosten af moet hangen van den. duur van de conferentie te Can nes. verwacht men looh dal de ministers den f&en Januari te Parijs zullen samen werken. Indien een definitief besluit be- Teikt wordt, zat dat aan den Oppersten Raad meegedeeld worden. Deze zal weer zijn besluit aan Griekenland en Turkije kenbaar maken. Een interpellatie in de Fransche Kamer. Bij den aanvang van de Kamerzitting van Zaterdag heeft Klotz, gewezen minis ter van financiën een vraag tol Briand gericht ten aanzien van de besprekingen te Londen en de aanstaande bijeenkomst te Cannes. In zijn antwoord deelde de minister president mee, dat hij naar Londen was gegaan om alle vraagstukken onder de oogen le zien, welke moeilijkheden zouden ■kunnen opleveren. Men heeft in de best* verstandhouding van gedachten, gewisseld- Het verbond tusschen Engeland en Frank rijk is zoo volledig en kraohtig als maar mogelijk is. Enkele der vraagstukken, die Lloyd George en Briand hebben bespro ken gaan echter ook andere verbonden mogendheden aan en daarom is hel on mogelijk van de besluiten 'kennis te geven voor de bijeenkomst te Cannes plaats heeft gehad. Daar deze vooralsnog gehei me zaken aanleiding geven tol geruchten en gestook, is het niet ondienstig zekere punten duidelijk 1e maken. Er is voot Frankrijk geen sprake van. dat hel te Cannes «en zijner waarborgen, welke ook. zou prijs geven. Lloyd George, die ten volle Frankrijk'? bijzonderen toestand er kent, heeft er geen oogenblik aan gedacht dat te Cannes van Frankrijk ook maar de geringste opoffering zou geëisebt wor den. Briand heeft met Loucbeur de beste middelen onder de oogen gezien om Duitschland tot betalen te dwingen. Er-is geen sprake van het verdrag van Versail les in te trekken, omver te werpen of aanzienlijk te wijzigen. Hel is mogelijk, dat de Duitscbe bankiers- 'n oogenblik die hoop gekoesterd hebben, maar Frankrijk weet waar 't zich aan heeft te 'houden en zal er zich aan houden. Te Cannes zal men echter andere ingewikkelde belangen onder de oogen zien, welke de volken vereenigen. Briefwisseling van di plomaten is niet immer voldoende en de rechtstreeksche gedachtenwisseling der vol ken een nieuw feit in de geschiedenis is een kostelijk middel voor de oplossing van de moeilijkheden. In dit opzicht is de conferentie te Washington een gebeurtenis van beteekenis. Mel Lloyd George heeft Briand te Londen de mogelijkheid overwo gen van een betere samenwerking in liet algemeen en van een herziening van den grondslag der onderhandelingen. De uiteenzetting van den minister-presi dent is luide toegejuicht en de Kamer heeft, overeenkomstig zijn verlangen, niet aange drongen op een nadere verklaring. Ten ein de Briand volkomen vrijheid te laten heeft zij de gedaclitenwiseling over de buiten- landschc politiek uitgesteld tot zijn terug komst in Januari. Briand sprak ook nog over de economi sche malaise, welke een groot deel van Europa teistert. Met Lloyd George heeft hij van gedachten gewisseld om de schaal weer in evenwicht te brengen. Het zal noodig zijn daarover niet alleen besprekingen te hou den met België en Italië, maar ook met de Verecnigde Staten. Frankrijk's rechten op stortingen moeten gewaarborgd worden en, moge het al onmogelijk zijn ze te verlich ten, zijn laslen mogen evenmin verzwaard worden. UIT IERLAND Volgons berichten uit Dublin, verwacht men, dat dc verdaging van de Dail de be weging ten gunste van de bekrachtiging van de Londensch-e overeenkomst zal verster ken. Er komen nog steeds telegrammen uit alle streken van het land wTaarin voor aan neming wordt gepleit. Mevrouw Connolly, wiens man als een van de leiders van den opstand van 1916 ter dood gebracht is, heeft een vêrklaring uitgevaardigd, waarin zij zegt, overtuigd te zijn, dat het tractaat de vrijheid scheukt, waarvoor haar man gestorven is. De regeering van Ulster heeft een ver ordening uitgevaardigd, waarbij de graaf- schapsraad van Fermanagh, die haar ge tart heeft en weigert haar gezag te erken nen, wordt ontbonden. GEM. iröiïi&ÉL. BERIOHTEN. Te Jacksonville in den staat Florida is de beroemde democratische dagbladman Boomkwesksrij „Be Bahlia'' Vertrouwd adres voor hei vakkundig snoeien van uw vruchtlioomen. Overal te ontbieden. i GRGEN - Telef. 14 Si. Pancras FEUILLETON Maar geen menscli kan zeggen dat zij trotscli geweest- is Nittemin hadden beiden de ruwe, onopgevoede ntensche oijna allen tegen. Men spotte met den voornamen hout snijder en verheugde zich in zijn on geluk. De arme man legde hamer en bijtel ter zijde en greep naar de schaaf om als timmerman zijn brood te ver dienen. Zijn vrouw nam naaiwerk en matte zich van den morgen tot den avond af. Beiden waren zoo fier om hun armoede te verbergen en zoo had eigenlijk niemand het rechte vermoe den van den geheelen omvang van hun nen nood. Nu gebeurde het, dat Mel ville bericht ontving van den dood zijner schoonzuster, die plotseling door een besmettelijke ziekte wegge rukt twee kleine weezen achter liet. Hij had a tijd veel van zijn ge storven broeder gehouden en nam zonder iang nadenken de beide kinde ren tot zich. Reeds veertien dagen later werd hij zelf begraven. Na den dood van iiaar man kwam mevrouw Melville op zekeren dag bij mij, dankte mij voor mijn goede buur schap eu vertrouwde me toe, dat zij mi heel gauw van hier weg wilde trek ken want zij had voorname familie, niét ver van hier. Enkele dagen later bracht zij de beide kinderen van haar zwager in het weeshuis en toen ging zij weg. Het was kort vóór Kerstmis en ik heb sedert nooit meer van haar gehoord." „En hoe heeten de beide kinderen van haar zwager, die zij in het asyl gebracht heeft," vroeg dokter Maas haastig." „Karei en Florentine Melville." „En waar bleef haar eigen kind?" „Zij droeg den kleinen Alfred op haar armen en nam hem mee. Wat er van moeder en kind geworden is, weet ik niet." „De moeder stierf in dien Kerst nacht." „Ach, is zij dood Ja, ik dacht 't wel, toen ze afscheid van me nam, dat ze niet lang meer leven kon En heeft zij haar familie niet bereikt „Ja, zij stierf bij 't doel van haar reis, op de plaats, waar zij geboren was. Op ons rust echter de plicht het ver dwenen kind op te sporen, dat men vermiste, toen de doode moeder ge vonden werd.'- Dit was dus het resultaat der na sporingen in Avondale. Veel wetens waardigs had men vernomen, maar de hoofdzaak lag nog immer in ondoor dringbare duisternis. DRIE EN TWINTIGSTE HOOFD STUK. Toen Karei Melville, van zijn reis teruggekeerd, in Cozy Dell de lang- gezochte, innig geliefde zuster terug vond en bovendien van freule Edith kolonel Henry Watterson overleden, die in hot Zuiden van de Unie als „Marse Henry'' groote populariteit genoot. Hij is 8i jaar ge-worden en diende in het leger van de Zuidelijken in den burgeroorlog. Reeds voor den burgerkrijg was hij in de journalistiek; en van 1865 lot 1868 werkte hij aan de Republican Banner te Nashville. In j868 vertrok hij naar Louisville, waar hij de leiding aanvaardde van het Journal. Aan dil blad, 't welk hij samen smolt met de Courier and Democrat on der den naam Courrier-Journal, is hij on geveer 'ji halve eeuw verbonden geweest; en hij heeft 'i lot een der invloedrijkste or ganen des lands gemaakt. Zijn leven lang is Watterson Democraat geweest. Van 1876 tot 1877 was hij lid van het Con gres, en later maakte hij jarenlang deel uit van liet Nationale Comité der Democra tische Parlij. Watterson voerde een schitterende pen; en in de dagen van verkiezingsstrijd gal hij menigmaal de groote lijnen aan de Democratische politiek. De centrale loonraad in Engeland heeft te Londen een bijeenkomst gehou den en besloten, dat de ioonen van de spoorwegbeambten, volgens de beweeglij ke schaal die op- en neergaal met de kos ten van het leven, van 1 Januari af mtet vier shillings verminderd zullen worden. Deze verlaging van het loon met de vorige maakt dat de verhooging, die in 1920 was toegestaan, te niet gedaan wordt. .Voorverloden week bleelk liet aan tal werkloozen in Engeland voor het eerst gedaald met eenige honderden. De vorige week vertoonde het een nieuwe vrmindering met negen duizend. Het be draagt echter nog altijd 1.824.000. In haar halfjaarlijkscbe verslag zegt het Engelsche luchtministerie dal de ge dachtenwisseling met de Nederiandsche regeering over een duurzamer overeen komst tol regeling van het luchtverkeer voortgezet wordt. i De Duitsche centrumsparlij zal van IS tot 17 Januari een congres te Berlijn houden. liet algemeen vérslag over de werkzaamheden der partij zal door den afgevaardigde Marx worden uitgebracht, Groener, de rijksminister van ver keerswezen in Duitschland, heefl aan ver tegenwoordigers der spoorwegorganisa ties medegedeeld, dat begin Januari nieu we besprekingen over de duurtetocslagen voor rijksambtenaren en -arbeiders zullen worden ingeleid. Officieus wordt medegedeeld, dat het passagiersverkeer op de sporen in Duitschland dadelijk na Kerstmis wegéns kolengebrek moet worden beperkt. Een correspondentiebureau deelt mede,- dat Holtvvig von Hirschfeld, die verleden jaar den eersten aanslag op Erz- berger pleegde en tot lJ4 jaar gevangenis straf werd veroordeeld sinds September j.l. in een kaukzinnigengesticht is opge sloten. Kardinaal le Camrières, oudste der Fransche bisschoppen, is in den hoo- gen ouderdom van 91 jaar te Montpel- lier gestorven. Acht-en-veerlig jaar lang het resultaat van haar navorschingen in Avondale vernam, scheen zijn ge luk grenzeloos. Zijn zuster was hem weergegeven, het geheim van hun af komst was op bevredigende wijze op gehelderd en daarbij hadden zij in de dochters van den laatsten Stillworth even lieve als voorname verwanten gevonden Dit was voorloopig geheel en al genoeg voor het geluk van den joongen dichter, die zich nu met zelf bewustzijn overal Karei Melville liet noemen en den aangenomen naam Arthur Lane voor altijd opgaf. De vreugde zijns harten maakte hem ook genegen tot een verzoening met Frank Mordaunt, die spoedig naar Cozy Dell kwam om de vergiffenis van den broeder zijner diep gekrenkte gade te vragen. Toen de baron den jongen man te gemoet trad en deze de gebroken ge stalte, het treurig uiterlijk van den edelman zag, toen Frank Mordaunt geen woord tot zijn verontschuldiging sprak, maar slechts een waardige uit drukking gaf aan zijn oprecht berouw, toen reikte Karei Melville hem de hand tot vergeving en verzoening. Dat was bijna meer dan Mordaunt verdragen konhij was op verwijten en vermaningen voorbereid geweest, maar niet op zoo'n goedheid. Hij kon niet antwoorden, maar zijn vochtige oogen en de innige druk van zijn hand waren trouwe vertolkers van zijn ontroering. De twee mannen gingen als vrienden van elkander. Reeds den volgenden morgen bracht Helene Mordaunt de boodschap naar Cozy Dell.dat, haar broer zwaar ziek lag. De jonge Melville was juist in overleg met zichzelf, of hij naar Avondale zou reizen om daar per soonlijk de zuiverste inlichtingen te verkrijgen omtrent alles wat op zijn kindsheid en op het lot zijner ouders betrekking had. Daar kwam Floren tine binnen, omhelsde hem en zeide snikkend; „Frank Mordaunt is zwaar ziek, de plichtbewuste vrouw mag de verpleging van haar man niet aan vreemde handen overlaten sta me toe, dat ik naar zijn ziekbed ga 1" „Doe wat je hart je ingeeft, lieve zuster," zei hij geroerd. „God zei met je 1" Toen reed Florentine met Helene naar Mordaunthal en Melville onder nam de reis naar Avondale. Zoo werd 't dan weer heel stil <n het slot van Cozy Dell, toen de gasten weg waren. Daarentegen trok nu de lente inèt al haar heerlijkheid door het land. De oude boomen in het groote park stonden weer in jeugdi gen, groenen bladertooi en de hemel daarboven welfde zich in 't reinste blauw en de lucht was mild en vol zoete geuren. Op het graf van den laatsten slot heer van Cozy Dell bloeiden reeds de eerste viooltjes, als de doodstijding van mevrouw Stillworth het stamslot bereikte. De onverzoenlijke vrouw had alle persoonlijke en geschreven verzoeken van haar eigen dochter zoowel als van Edith, om weer op Cozy. Dell terug te keeren, altijd met een ver achtelijk zwijgen genegeerd. Meer en meer hadzich.haar geest verduisterd en eindelijk was zij geheel krankzin nig geworden. Slechts de haat tegen haar gemaal, tegen Edith en tegen allen, die hem liefde hadden toege dragen, dus ook tegen haar eigen dochter Ida, gloeide in haar verduis terde ziel voort, tot haar laatste le vensvonken zich in ontzettende ra zernij verteerden. De droefheid der beide zusters was innig en onder heete tranen ba den zij voor de ziclerust der arme verblinde. Haar stoffelijk overschot werd naar Cozy Dell overgebracht en naast het graf van haar echtgenoot ter aarde besteld. Om het bezit van Cozy Dell had de hebzuchtige vouw gedurende haar leven al de boosheid van haar hart uitgeput en niets ver kregen, dan na haar vroegtedigen dood een vierkanten meter grond op het oude kerkhof der Stillworth's. Maar waar was de rechtmatige erfgenaam van Cozy Dell Nog altijd had Edith geen spoor van hem kun nen ontdekken. Neerslachtig liep zij héden alleen door de lentebloeiende lindenla.an, want haar zuster Ida wandelde ginds in het park met Karei Melville, die van Avondale de ver blijdende zekerheid meegebracht had, dat er op zijn afkomst niet 't minste vlekje kleefde. Edith's gedachten hielden zich bezig met liet op zoo raadselachtige wijze verdwenen kind van haar ongelukkige nicht Edith, toen zij plotseling schreden naast zich hoorde. Zij blikte op en Robert Blunt kwam juist vanuit een zijpad de laan 'in. Hoe kwam 't toch, dat al het bloed' uit de zachte wangen der freule zoo. plotseling week De secretaris bood zich aan ais begeleider van zijn jonge gebiedster en werd tot zijn verbazing niet afgewezen. Maar 't gesprek wilde onder de wandeling niet vlotten en beiden waren blij, dat de oude Dina hen tegemoet strompelde en onder een vloed van woorden de hut binnen leidde. Hierop vertelde Edith haar breedvoerig van haar reis naar Avon dale en het bereikte resultaat. Toen zij geëindigd had, verzonk de oude negerin in gedachten en mur melde halfluid „Waar zou dat kind zijn Ja, waar Na een korte poos staarde zij haar meesteres verwonderd aan en zei „Wat hangt daar aan uw hals, ko ningskind Oude Dina heeft 't pas gezien zou 't nu graag goed bekijken." Edith nam het aan een gouden keten hangende gouden medaillon, dat zij van haar vader gekregen had, van haar hals en gaf 't de oude. Deze bekeek liet kunstvol bewerkte sieraad zeer oplettend en zei eindelijk „Oude negervrouw heelt ditzelfde blinkende ding." „Niet mogelijk," riep Edith met bevende stem uit. „Ja toch, honinghartje.'' Met deze woorden trippelde de oude naar de tafel, trok de schuiflade uit en kreeg 'n pakje, dat zij haar meeste res overhandigde. Met onzekere hand maakte Edith het papieren omhulsel los en een zelfde medaillon als 't hare blonk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1