*■1 „OHS BLAB 1I Buraaui HOF 0, ALKMAAR. - Telefoon; redactie '^ioMET^eM I Het verdwenen meisje S3 Abonnementsprijs: Kerk en Schooi mmEi m kümstTOemmis, FEUILLETON No. 371 VRIJDAG 30 DECEMBER 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaarf 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. ADMINISTRATIE No. 433 No. 633 Advertentieprijs: Van 1 5 regels f 1.25; elke regel meer f 0 25; Reclames per regei f 75: Ru Tiek „Vraag en aanboo" bij voci- uiibetaling pc. plaats ig f 0.60 Aan alle abonnérs wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,-. f 400,-, f 200,-, f 100,-, f 60, f 35, f 15, verkondig u eenc groote „Ziet, ik vreugde." Wederom, op het eind van dit donkere jaaT, werd ze ons gebracht: de blijde boodschap van den Kerstnacht, hoe Gods Zoon nederdaalde o.p aarde om voor de raenschen den Hemel bereikbaaT te ma ken. En dien nacht was het geen nacht. Want over het geheele land waren de kerken als lichtende bakens, waaruit liet blijde feestlicht door de kleurrijke ramen zijne gianzen rond-omme zond, beierden de klokken hun roepstem over de hui zen van stad en dorp, en gingen over de wegen en door de straten de mannen, vrouwen en kinderen met vluggen stap. aiien dezelfde richting, nu. Zoo was liet Kerstfeest feest, in v.ele westelijke Janden. En uil tiet Westen zijn er gegaan, hon derden, duizenden, over de geheele we reld. En vaar zij zich vestigden, daar werd de boodschap des engels herhaald, en werden de mensehen geroepen Ie ko men tot liet Kindje, liggende in eene kribbe, en slraalle in den nacht het vrcugdelicht. Doch de wijdheid van de wereld is ont zaggelijk, en veelal was het als een een zame flikkering in de duistere verte en de verre duisterheid. En zelfs in dien nacht lagen onder de flonkering der sterren aan hel uitspansel en te midden van de fosforesceerende glanzing van de golvende zee, die landen er als zwarte vlekken op Gods aarde. i De vorige week heeft onze Volksverte genwoordiging in de Tweede Kamer zich bezig gehouden met de Indische begroe ting. De bladen zijn censgeslemd geweest in het constaieeren van het feit, dat de Ka-, nier iu vacanlie-stemming was. En inhei na een zeer vermoeiende zittingspe riode zeer verklaarbare verlangen om „huis toe" te gaan, is ze na eeuige atge- nieene bescih-ou\,rj3lg.;xï, met eea- snellxeiix- vaart door de vier ontwerpen van wet. die twaalftallen afdeelingen en de hon derdlallen onderafdeeling-en van deze be grooting heen gesneld. Toch mag Indië niet ontevreden zijn. In afwijking van de gewoonte der vo rige jaren om de Indische begïootkig in een paar allerlaatste avondvergaderingen af le raffelen, werden er nu ettelijke middagziitingen aan gewijd, en lerwijl het vorige jaar nog de goedkeuring ten- gevolge van de meer dan sleehle op komst der leden zonder hoofdelijke stemming werd verleend, is ditmaal over sommige posten en enkele amendementen ■evenals over d-e 4 wetsontwerpen behoor- Jij'k gestemd. De voorstanders van bezuiniging a outrance hebben ook hier nog enkele po gingen gedaan, o.m. om de inkomens der Indische ambtenaren te beknibbelen door indiening van een amendement, waarvan de strekking was de duurtebijslagen op de ambtenaren-traktementen aanzienlijk te verminderen. Nadat het Katholieke Ka merlid van Rijckevorsel en de Minister van Koloniën zich krachtig le weer had den gesteld tegen dit ruwe ingrijpen in een tijd, dat van een verlaging van het le venspeil in Indië haast nog geen sprake is, ■vent het amendement door den heer Dresselhuijs ten slotte teruggenomen. a' een geluk was. Want met de amb- en-arenvoorziening zou de Indische Re dan totaal in het moeras zijn ge- ge ermg raakt. Er beslaat een soort zuinigheid, waar mede de wijsheid wel eens wordt bedro gen. Het komt wel eens voor ik wil dat onmiddellijk toegeven dat zuinigheid en wijsheid broederlijk samen op den loop zijn. De volgende, bijna ongeloof ei ijke ge schiedenis neem ik uit „de Mataram" over. Zooals bekend mag verondersteld, moet door diensttakken als bijv. gevangeniswe zen, steeds vroegtijdig worden opgegeven wat benoodigd zal zijn voor het volgende jaar. Dit geschiedt natuurlijk getrouw. Door de leiding van de Djocjasche gevan genis werden dn Holland op „Eisch 1915" verschillende machines en materialen aan gevraagd. Welke natuurlijk niet kwamen, want het was oorlogstijd. Op cisoh 1916 delelfde aanvraag, welke ook niet uitgevoerd kon worden. L'hisloire se répèle, Daar nooit iels uit kwam, werd steeds maar door aange vraagd tot en met eisch 1920. Totdat nu in het begin November is aangekomen al -het gevraagde van alle eischen. De inkoops-commissie in Holland, ver moedelijk van het Koloniaal Etablisse ment te Amsterdam, vindt het natuurlijk niet noodig na le rekenen of dat wel klopt, op zes eischen dezelfde aanvragen, en vraagt niet aan Indië: Kijk eens, jelui hebt natuurlijk iu den oorlogstijd links en rechts gekocht wat je noodig had, in hoe verre zijn jelui titans voorzien, wat heb je nog noodig? Dat was logisch geweest en daarom gebeurt het niet. Na deze laatste bittere opmerking zegt het blad natuurlijk, dat het noodig is, dat de autoriteiten aan dit geval van geldver spilling hun aandacht geven. Ik apprecieer de bedoeling van „de Ma taram", en daarom heb ik ihier het ver haal overgenomen. Zal het helpen? Ook dit jaar is bij d© behandeling van do Indisch© begrooting gesproken over do noodzakelijkheid van wijziging van artikel 123 van het Reglement op het beleid der Regeering in Ned.-Indië. Nu liet löicll 1 aat aanztiwu, xlcvb vlirk-atr— tikel ook onderwerp van beschouwing zal wezen, wanneer de wijziging van het Katholieke Staatsprogram voor da ver kiezingen van 1922 wordt aangevat, en de Roomsche kiezers er hun oordeel over zullen uitspreken, meen ik goed te doen, -liet bestaande artikel, eens door het Kamerlid Bogaardt het muilband artikel genoemd hier in zijn geheel af te drukken. Het luidt als volgt: Do Christen-leeraars, priesters en zen delingen moeten zijn van eone door of namens do c.onverneur-Generdal te verleenen bijzondere toelating, om hun dienstwerk .in eenig bepaald gedeelte van Nederlandsch-Indië te mogen verrichten. Wanneer die toelating schadelijk wordt bevonden, of de voorwaarden daarvan niet worden nageleefd, kan zij dooi- den Gou verneur-Generaal worden ingetrokken. Toezeggingen tot wijiziging van dit arti kel, dat aldus van af 1855 bestaal, zijn TCed-s meermalen gedaan. Do-oli tot heden is het slechts bij toezeggingen gebleven; en de heer Van V-uuren heeft gelijk, dat hij hardnekkig elk jaar vraagt, hoe het met de desbetreffende plannen der Indische Riegeering staat. Niettegenstaande dat de antireveluti-on-nair Dr. Scflieurer hem op sympathieke wijze bijviel, kreeg hij ook ditmaal niet meer los, dan eene vage be lofte. De Minister h-oopte spoedig een wetsontwerp te kunnen indienen. De christenleeraars, priesters en zende lingen blijven d-us voorlootpig in het bij zonder, en in tegenstelling met alle andere burgers, de men-schen, die de Regeering om onrust ie .voorkomen, zooats het heet in een of ander gebied bij voorbaat uitsluiten kan van de ontwikkelingsarbeid ten bate van de dnlandsche 'bevolking. Hoe lang nog zal het -donker blijven in de zonnelanden van Indië? S. DRIEKONINGEN GEEN 0-NTHOUD1NG5- DAG. De „Msb." meldt, dat pp den feestdag vain Epiphanie (.Vrijdag der volgende week) volgens canon 1252 van den nieu wen Codex hete gebruik van vleesch is toegestaan. De zaak der handwerlronderivijzeressen. Door enkele bestuursleden der Alg. Neti. Vrouwemorg. (Nine Mirnema, J. Bruyn- steen van IJseldijk en H. Luy-ks) werden besprekingen gehouden met verschillende kamerleden aangaande het niet salarieeren van gegeven handwerklessen. Van verschil lende kamerleden, beboerende tot ver schillende fracties werd toezegging ont vangen, om de zaak der handwerk-onder- wijz-eressen te steunen. Grootc kan-s be slaat, dat, indien -de minister niet een nood- regeling maakt, vanuit de Kamer een ini tiatief voorstel zal tomen. Geen schoolhoofden. De Bond van Nederl. Onderwijzers heeft met 145 tegen 114 stemmen besloten, saho-ollKKrfden niet tot den Bond toe le laten. DIRECTORIUM VOOR LEEKEN. M-oèst in 1921 wegens exploitatie- moeilijkheden de uitgave van liet :.Di- recLorium voor Jeekeu" achterwege blijven, voor 1922 is, dank zij de energie van den, bekenden liturgischen uitgever, den. heer* E. D. Baarda, le Amsterdam, het boekje weer ter perse. Het zal den vroegeren gebruikers weer goed doen zulks le vernemen en met graagte zullen zij het, en nu voor mindere kosten, -weer aanschaffen. Het gemak daarvan bij het gebruiken van een Misboek hebben ze leeren kennen. Het is ongetwijfeld een ge schikt hulpmiddel tot een meer juist volgen van hetgeen de priester aan liet altaar Uuet. tot ecu hooger mee leven dus met den liturgischen dienst der kex-k. Van 1922 af wordt gebruik gemaakt van den nieuwen kalender der paters Franciscanen. C. FLOOR, pastoor. Stompwijk. DE HANDELSBEWEGING IN NOVEMBER 1921. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deelt mede, dat de waarde van den invoer in November 1921 heeft bedragen (zonder- goud en zilver) 176 mitlioen gld. die van den uitvoer 107 -mitlioen gld. In October 1921 was de invoer 179 millioen gld. en de uitvoer 115 millioen gld. In November 1920 de invoel- 271 millioen gld. en de uitvoer 157 millioen gld. De vermindering in invoer bedroeg dus tegenover October» 1921: 3. tegenover November 1920: 95 millioen gld. de uitvoer van November 1921 is tegenover dien van October 1921 verminderd met 8 millioen gld. en tegenover dien van Novem ber 1920 met 50 millioen gld. Het invoersnldo bedroeg iri Januari 98, in Februari 49, in Maart 107, in April 87, in Mei 74, in Juni 67, in Juli 66, in Augus tus 44, in September 61, in October 64 en m November 1921 69 millioen gld. Meer in 't bijzonder wordt omtrent som mige goederen-groepen het volgende opge- merki: Bij vergelijking van de totAlen over Octobei' en November 1921 van de 15 goe deren-groepen die. de .naamlijst onderscheidt, valt bij 13 goederen vermindering van in voerwaarde op te merken; de belangrijkste daaronder zijn; mineralen, metalen en fabrikaten daarvan, in Oct. 33, in November 29 millioen gld., garens, louw en touwwerk, weefsels en modewaren, in Oct. 24, in Nov. 21 millioen gld.; meel en meelfabrikaten, in Oct. 5, in Nov. 3 millioen gld. Meerdere invoerwaarden hadden: plant aardige voortbrengselen, in Oct. 46, in Nov. 51 millioen gld.; Hout en fabrikaten van tont ene. in Oct. 11, in Nov. 13 millioen gld,; Voedings- en genolmiddelen, niet ge noemd 111 groepen I, II, IV en VI, in Oct. 11, in Nov. 12 millioen gld. De uitvoer, iu dezelfde groepeering .on derscheiden vertoont voor bijna alle groe pen een geringe vermindering, van plant aardige voortbrengselen is zij belangrijker terwijl daarbij het gewicht gestegen is: in Oct. 276 millioen K.G. voor 22 millioen gld. in Nov. 303 millioen K.G. voor 19 millioen gld. Minder werden ook uitgevoerd: Voe dings- ën genotmiddelen, in Oct. 13 millioen gicE, 111 Nov. 10 inillioén gld. Een vermeerdering valt op te merken bij: goederen niet genoemd onder groepen I t/m XIV, in alg. machinerieën en derg. in Oct. 6 millioen gld. in Nov. 8 millioen gld. Mr. VISSERING OVER DE GELD KWESTIE IN" OOSTENRIJK.V In de „Nouo Ereio Brease" van 25 December begint mr. Vissering; Presi dent der Nederl. Bank, een beschou wing over het geldvraagstuk in Oosten rijk. In het eerste artikel bespreekt hij de gevolgen van de ontwrichting der va luta. Hij wijst op do concurrentie, die de landen met slechte valuta het bui tenland kunnen aandoen. Mr. Vissering stelt in 't licht dat de staten van Osn- traal-Eurora ondanks de schijnbare win sten bij dezen export zelf voortdurend aan vermogen inboeten. Immers zullen zij tegen den tijd, dat nieuwe grondstof fen enz. in het buitenland moeten wor den aangekocht, in hun eigen landsmunt grootére bedragen moeien neer 0 Ier, dan zij bij. den verkoop hunner producten in het buitenland hadden ontvangen. Gedu rende egnigen tijd kon dit minderscherp, toi-iüiting konten tengevolge van de da ling, die in delanden met betere va luta op de goederenmarkt is ingetreden. Op den duur doet de voortdurende waar- de-vermindering der centrale valuta's echter duidelijk haar invloed gevoelen. De verkoopers in doze lauden wapenen zich hiertegen, doordien zij in Marken en Kronen eteed3 hooger prijzen voor hun goederen verlangen, teneinde geen schade te lijden bij de omrekening in buitenlandsche valuta. Dit heeft qpliter het hoogst merkwaardige gevolg, dat Marken en Kronen in 't verkeer met het buitenland, wel nog schijnbaar als waardemeter blijven fungeeren, doch dat dit in werkelijkheid niet het geval is. Waardemeter worden meer en meer de dollar, do gulden, de frank ën het pond sterling, waarin de binnenlandsche prij zen eenvoudig worden omgerekend. De heer Vissering wijst er op, dat deze gang van zaken volkomen zijn vroe ger uitgesproken meoning bevestigt, dat de eischen van het verkeer met het bui tenland noodzakelijkerwijze ei' toe zon den leiden, dat naast de voortdurend wis selende waarde van de mark en do kroon een andere waardemeter van meer con stant karakter in gebruik zou moeten worden genomen, als hoedanig hij voor Oostenrijk een export-kroon had bepleit. Tevens wijst de heer Vissering er op, dat in het binnenland de oude reken- T&B&§€SF&BflIES£ ,DE LEEUW S1Ö©D> MERK BLUyW MERK GROEN MERK munt nog lang gehandhaafd zal -moe ten worden. De Staat moet noodzakelijkerwijze zoo lang geen andere oplossing is gevonden, marken of kronen gebruiken voor beta ling van rente op de staatsschulden. Spoorwegen, posterijen, gioote arbeidsge- vers enz. hebben eveneens geen andere keus. De handelskringen hebben echter1, zooale gezegd; feitelijk do marken en kronen reeds als waardemeter opgegeven, doordien zij hun prijzen omrekenen in die, welke op de stabiele buitenland sche munt worden gebaseerd. üitvoer van stro"lioeden. Do Ne- derlandsche Kamer van Koophandel voor Duitschland deelt mede, dat zij van haar kantoor te Frankfort a. Main be richt ontving, dat het Duitsche Uitvoer bureau voorstroohoeden'het besluit, dat voor alle oude contracten verhoogde gul den-prijzen te vragen waren, ingetrokken heeft, zoodat uitvoer der oude contrac ten mogelijk gemaakt is. Voor ou«q contracten moeten de Duitsche markenprijzen in guldens wor den omgerekend en wel voor elke 40 mark 1 gulden. OPLEVENÜE HANDEL. 1 Uit Oudenbosch wordt gemeld, dat de handel in de kweekerijen naar Noord-Frankrijk opleeft. Groote be stellingen komen binnen. Dezer dagen gingen een aantal wagons olmcnboo* men naar Frankrijk, bestemd voor de verwoeste streken. Kef Es thans de beste fSjd om uw vrucht» en andere boomssi 5e Sales; snoeien deer Kweekerij „De Dahlia'1 Si. Pancras. Telefoon 14 UNDBOÏiW Ei ÏISSSHEStM. WET OP DE BINNENVISSCHERIJ. In verband met klachten van be- rocpsvisschers over het visschen met levend aas door hengelaars is dc re geering voornemens de wet op de Binnienvisscherij zoodanig te wijzigen dat a. voortaan geen hengel zal mo gen worden gebruikt, geaasd met le vend aas om te visschen in openbare wateren of b. een geheel verbod van het visschen met den hengel, geaasd met levend aas wordt uitgevaardigd of e, het hengelen m-et levend aas alleen wordt toegestaan, van 1 Juli tot 31 October 'aan hengelaars, die snoek, baars of snoekbaars hengelen en daartoe in het bezit mogen zijn van ten hoogste 50 levende ruisch- of blankvoorns beneden den vaslge- stelden maat van 15 c.M. Na 31 Oc tober zou moeten worden gehengeld met levend aas van 15 c.M. of grea ter. De regsering zou geneigd zijn hel visschen met ondermaatsche visch toe te staan in eigen water of wel in water, waartoe door den pachter vergunning wordt gegeven, doch zou dan het hengelen met le vend aas verbieden. In een vergadering van den Vis- schefijraad zal deze zaak nader wor den overwogen." („N. R. Crt Liiizenbestrijding. In een opstel iD liet N-e-derlandsoh Tijdschrift voor Gen-ces kunde vestigt arts L. Heyermans, direc teur van den Gemeentelijken Geneeskun dige Dienst te Amsterdam, de aandacht op „Aolters Hygienic Comb" een insfcru ment dat volgens de ervaring in dc <jua- rantaine-iurichling „Zeeburg" zeer ge schikt is voor -het gebruik in ziskeninrieh- l-ingen voor opgenomen patiënten. Met dit instrument is het mogelijk de meeste mensohen in drie kwartier geheel te be vrijden zoowel van levende hoofdlnizen als van neten., zonder dat eena'g nadoel aan de patiënten wordt toegebracht. Bii poliklinisch gebruik en de zoogenaamde badkamerverzorgiing van op te nemen patiënten vormt echter dn den regel deze tijdsduur een ernstig bezwaar. Het instrument is klein en te vergelij ken met een fijne hekel-kaïn; de eene zijde is licht gebogen, er moet gekamd wor den met de ho'sle zijde naar bóven. Hel beste is het baar vooraf goed nat te ma ken mei zeepwater of een gewone sodn- optoss-ing. Het Instrument kan in de laseti van iedere wijk- of schoolverpleeg- ster worden geplaatst en'in elke vacah- tdekolonie, ziekenhuis, of badkamer goede dienstén bewijzen. DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE bevat deze week bet volgende: P li 10 'sAan iederen lezer Zalig Nieuwjaar. Een vreemde eend in de bijt. De opening van bet Roomaeho Sportpark Kralingen. Een ballonop stijging. De HoogEerw. Heer Mgr. J. J. Hopstaken. Do HoogEerw. Heer H. E. J. Rikmenspoel. Uit het Va- ticaan (5 foto's). - Slechte lectuur op den brandstapel (2 foto's). Inwijding der nieuwe kerk te Dordrecht (3 foto's). Vijf en zeventig-jarig jubiló van het St. Aloyeius-gestiebt te Rotterdam. De eerste medische cursus voor roissiicna- risscn in Nederland. Eoto's vail eon treinbrand in Amerika ,(2 foto's). De schipbreuk van een oncbrzeeir. -Het haringseizoen in Schotland (3 foto's). Uw eigen tuin (2 foto's). Zoekplaatje. T e k s t: In do verdrukking, Histori- seho roman door J. R. v. d. Lans. 0de aan een communist, door Maks. Uit het Vaticaan, door Avis Romanus. Nieuwjaarsmorgen, door Henriëtte. Zijn eerste begrafenis, door D. Strater. Aan den vroegtrein, door KoSleijfèr. Uw eigen tuin, door Philadelpkus. Uit de blikken trommel. ui Terwijl Hendrik Meerveldt door het kleine palmboschje reed, welks zoom bijkans de lage slavenhutten van Bellecourhouse raakte, zag hij een lichte gestalte van de veranda van het heerenhuis afdalen. Deze was geheel in het wit gekleed. Alleen de breedgerande stroohoed, die haar aangezicht voor de brandende zonne stralen beschermde, was geelachtig. Als een sylphide zweefde zij voort. Duidelijk hoorde hij haar „Juno" roepen, doch de toon harer stem maak te een onaangenamen indruk op hem. Deze had een allesbehalve weliui- denden klank. Hij geleek meer het krassen van een schorren raaf. Zelfs vooreen hond gelijk Meerveldt ver moedde klonk het roepen te barsch. ^Langzaam reed hij nader; doch 011- (willekeurig poogde hij zich te ver schuilen om niet gezien te worden. )Hij zag het van drift en kwaadheid gekleurde gelaat. Was dit op zich zelve reeds op een afstand niet schoon te noemen, het scheen hem op dit oogenblik zelfs zeer leelijk toe. Zijne aogen zochten het dier, dat den toorn der meesteres opgewekt had. Met Ichrik werd hij zijn dwaling gewaar iHjj.zag de,zweepslagen^ twee menj scheiijke ruggen nedervallen, daarbij nog op dien van een kind. Juist wil de hij zich vertoonen om aan deze onmenschelijke mishandeling eeii ein de te maken, toen hij het bevel tot ophouden hoorde geven. „Zou dat Melanie, Beliecour's doch ter zijn vroeg hij zich af. „E11 als zij het isHij waagde het niet de gevolgtrekking daarvan uit te spre ken, ja, ternauwernood te denken. Wie anders echter kon het zijn dan de meesteres van Bellecourhouse Wie anders dan zij kon en mocht hier zoo onbeperkt bevelen Zijn verontwaardiging over het zoo even plaats gehad hebbende tooneel was zoo groot, dat hij ver scheidene minuten noodig had om weder bedaard te worden. In het eer ste oogenblik kwam de gedachte bij hem op dadelijk om te keeren en van de naaste plaats een brief aan Belle cour te zenden met onbewimpelde ongave der reden, die hem weg gedreven had. Maar even zoo snel verwierp hij weder deze gedachte. „Ik wil gaan en mijn zachtzinnig bruidje nog nader leeren kennen," sprak hij bitter. Daarop wenefde hij zijn paard en zocht den hoofdingang op, die hem tot voor den drempel van het heerenhuis voerde. Haastig stapte hij af. Een vlugge, kroeshari ge neger kwam toespringen en nam het paard in ontvangst. Onwille keurig keek Meerveldt naar de zijde, waar de strafoefening zoo even had plaats gehad. De arme moeder lag op de knieën en sloot haar bloedend kind.jp. hare,jipg. van pijn trillende armen. Zij iette echter niet op hare eigene smarten, zij zag slechts de wonden van haar kind. „Schrei niet, mijn duifje," zeide zij sussend. „Moeder wascht Juno's won den en legt er heelende kruiden op, Juno moet echter ook gehoorzamer zijn. Missis goed, zeer goed is. Missis Juno lekkers geeft. O slechte Pom- pejus zoo hard sloeg. Pompejus zeer, zeer slecht is. Missis echter zeide „Genoeg PompejusToen moest Pompejus ophouden." Nu stond de vrouw op en voerde het nog steeds jammerende kind in de hut. Hendrik Meerveldt had elk woord der slavin verstaan. Hij verwonderde zich over de onbeschaafde vrouw, die geen haat tegen de meesteres bij haar kind wilde laten opkomen. Hij gaf aan een anderen jongen slaaf, die zich aan hem als huisbedien de voorstelde, zijn kaartje over en liet zich aanmelden. In plaats van antwoord verscheen de heer des hui zes zelf en ontving den zoon van zijn vriend recht hartelijk. Hij voerde hem in de ons reeds bekende zaal. Melanie had die nog niet weder be treden zij mokte nog tegen haar vader en had zich naar haar kamer begeven. 1 De heer Bellecour zag" den jonk man met welgevallen aan. Eindelijk zeide hij voorkomend „Het verheugt mij zeer u welbehoüden hier te zien. Zoowel ik als inzonderheid mijn doch ter hebben u reikhalzend verwacht. Uw aanblik voert mij den tijd ih het geheugen.terug, toen. ik voor het eerst in gezelschap uws vaders hier aan kwam. Gij zijt zijn volkomen even beeld. Dezelfde gestalte, hetzelfde haar, ook dezelfde gelaatstrekken erfdet gij van hem. Zoo zag hij er uit, toen wij elkander leerden kennen Zelfs zijn mannelijke ernst schijnt op u overgegaan te zijn," voegde hij ef glimlachend bij. Meerveldt dankte met een buiging. Hij poogde eveneens te glimlachen, maar het was hem niet mogelijk. Als een drukkende centenaarslast lag de gedachte aan een gegeeselde slavin op hem. „Maar wat sta ik hier te babbelen riep plotseling de heer Bellecour uit. „Ge zijt stellig van de reis vermoeid en hebt rust noodig. Ik zal u uw ver trekken laten aanwijzen." Hij trok aan het schelkoord. De zelfde slaaf, die Meerveldt aangediend had, verscheen. „Cesar, geleid mijnheer naar de groene kamer en breng er zijn bagage heen. Blijf dan in de. voorkamer èn wacht op zijne bevelen." Zich daarop tot Meerveldt wendende, voegde hij er in het Fransch bij„De slaaf is een eerlijke jongen. Gij kunt u vol komen op zijn trouw verlaten." Meerveldt volgde den slaaf en be trad de hem aangewezen vertrekken. Zij bestonden uit een zitkamer, een slaapcabinet en een bibliotheek. Deze bevatte de beste werken over het aanleggen, bewerken en productief maken van plantages. Maar ook de beste dichters en novellisten van Frankrijk, Engeland en Duitschland ontferakeiiynitt.. Zoo was. voorver rijking en veredeling van verstand en hart genoegzame stof geleverd. De jonkman vermoedde zelfs eeniger- mate, dat de geheele inrichting dezer vertrekken met het oog op zijne komst had piaats gevonden. Na van kieeding verwisseld te heb ben, keerde Meerveldt naar de zaal terug. Nauwelijks was hij er binnen getreden of ook Melanie verscheen. Ofschoon zij haar witte huisjapon met een parelgrijs zijden kleed ver wisseld had en de geelachtige hoed haar lang zwart haar, dat in sierlijke krullen het hoofd omlijstte, niet meer bedekte, herkende hij haar toch dade lijk. Met een hoogrooden blos reikte zij hem de kleine sneeuwwitte hand. „Wees welkom, mijnheer Meerveldt, lispelde zij, bijkans schuchter. Daar bij sloeg zij de zwarte oogen neder. Hendrik Meerveldt zou er bijkans aan getwijfeld hebben, dat dit be scheiden meisje dezelfde hardvoch tige persoon was, die het onmensche lijke bevel tot geeselen gegeven had. 'Maar ondanks de tegenwoordige zach te klank was het toch dezelfde stem. Ook de gestalte was dezelfde klein en schraal, eerder aan een meisje van twaalf jaar passende- dan aan een van negentien. Hij moest zich ge weld aandoen om vriendelijk te .chij- nen. Weldra waren de drie personen in een druk onderhoud gewikkeld.. Zoo dikwijls de jonkman met den! vader sprak en hem aankeek, voelde), hij dat de dochter hem bijkans met f de. oogen. verslond. Eindelijk, begaf! hij zich, vermoeidheid voorwennende, naar zijn kamer. Nauwelijks had hij de zaal verlaten, of het meisje riep uit„Welk een knap, schoon jonkman Spottend antwoordde de vader: „Doch nooit of nimmer wordt ge zijne echtgenoote." „Hij bevalt mij uitmuntend en hijmoetmijnechtge noot,... worden," b&otste. zij luid lachend haar vroegere tartende woor den 11a. „Hoe echter als ge hem niet bevalt vorschte de vader. Hoogmoedig trok zij haafffëuéje op en antwoordde„Daar ben ik niet bevreesd voorIk zal alles in het werk stellen om hem te boeien." Gedurende de veertien dagen, die Hendrik Meerveldt op Bellecourhouse doorbrengen moest, stelden vader en dochter inderdaad alles in het werk om hem te boeien. Wat zij echter ook deden, het maakte weinig in druk op hem. Den ten toon gesprei- den rijkdom telde hij niethij bezat fortuin in overvloed. De groote menig te slaven verwekte zijn innigste me delijden hij dacht aan dc hen regee- rende zweep. Het genot van menig vuldige elkander opvolgende genoe gens boezemde hem afkeer inhij was aan een werkzaam, streng ge regeld leven gewoon. Het eenige, wat in zijn smaak viel, was de jacht. (War dl vctvotga.}

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1