WEBTHEI en CIHPEITZ 1834 en E EIIETfEiEEHISDii 1SS3 Hef verdwenen meisje No. 372 ZATERDAG 31 DECEMBER 1921 ONS BLAD" f—— f- I Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: JSSS433 Kweekerij „D D a h I i a" Kerk en School &UMS7 m Kimis. LAN9B0UW~ÏM~V!SS©HESS!Ja ËlHEHfiD NIEUWS. BiNNENLANr Kapitaal en Reserve f 19.500.000. - - Direct'.K. VAN NIENES Jr. 14e JAARGANG NOORD DAGBLAD SS Abonnementsprijs Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad 0 60 f hooger. Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elkereget meer f0 25; Reclames per regel f 0 15: Ru riek „Vraag en aanbot" Dij vooi- uitbetaling pc. piaat; 'g 0.60 GEEN GEWETENS BEZWAREN. Bij tie straatrelletjes in Den Haag rond het proces van eon dienstweigeraar is ook een zich noemende Internationale Anti-Militaristische Vereeniging in actie gekomen. De leiders dezer vereeniging hebben door hun sympathie-betuigingen met den hongerstaker getracht, den in druk te vestigen, dat haar propagandis ten en leden zonder uitzondering anti militarist zijn ter wille van ernstige ge wetensbezwaren. Het dezer dagen te Arnhem gehouden congres der Internationale Anti-Milita ristische Vereeniging werpt een vreemd licht op. de gewetensbezwaren van deze lieeren als motief tot anti-militaristische gezindheid en dienstweigering. Bij ac clamatie werd- op het congres de vol gende resolutie aangenomen: „De Interna'iónale Anti -Militaristische Vereeniging maakt g:on propaganda voor een rood leger, verklaart zicli tegen lede ren vorm van militarisme, d.i. een wa penstelsel, waarbij lot deelneming di rect of economisch wordt gedwongen, maar acht het deelnemen aan een re volutionair leger, voorzoover do leden dit individueel vrijwillig willen doen, niet in strijd met het beginsel der I.A.M.V." Men kan dus lid dezer Anti-militaristi sche vereeniging zijn en tevens als vrij williger deel uitmaken van een leger! Een rcvolutionnair leger wel te ver staan. De vereeniging kan wel niet duide lijker aantoonen, schrijft „De Tijd" met reden, dat deze anti-militaristische ac tie met gewetensbezwaren niets heeft te maken. Tevens weet nu een ieder, dat de I.A.M.V. onder anarchistische leiding staat. St. Pancras. Telefoon 14 HebS gij al eens kennis gemaakt met deze Firma Probeert het eens. deelingen een geregelde bijdrage storten (en bale van onze R.K. Universiteit. De hoogte dezer bijdrage houdt ver band met het ledental. Zij is geregeld als volgt Tot too leden 2.50; van 101 lot 200 leden 5; van 201 tot 300 leden ƒ7.50; van 301 lot 400 leden it>; van 401 tol 500 leden 12.50; van 501 tot 600 leden 15; van 601 tot 700 leden 17.50; van 701 tot 800 leden ƒ20; van 801 tot 900 leden ƒ22.50; van 901 lot 1000 leden 25; van 1001 tot 1250 leden 27.50; van 1251 tot 1500 leden 30; van 1501 tot 1750 leden 32.50; van 1750 tot '2000 Men 35; van 2001 lot 2500 leden 37.50; van 2501 tot 3000 leden 40; van 3001 tot 3500 leden 42.50; van 3501 tot 4000 leden 45; van 4001 tot 4500 leden 47.50; van 4501 en hooger leden 50. Natuurlijk staat het iedere afdceling volkomen vrij, om meer bij te dragen,, en. wij hoen, dat niet weinig dit zullen doen. De vermelde bedragen kunnen gemakke lijk uit de vereenigingskas worden be taald, terwijl men hoogere bedragen zou verkrijgen door collecten, opbrengsten feeslvergaderingen enz. Wij vertrouwen, dat al onze afdeelingen met vee] ijver zullen werken, om een zoo groot mogelijk bedrag saam te brengen en hierdoor te bewijzen hoe ook onze arbei ders overtuigd zijn van het groote belang cener R. K. Universiteit. DE NIEUWE LEERPLICHTWET. Verscherpte bepalingen Met 1 Januari treedt de nieuwe Leer plichtwet in werking. Vooreerst vervallen de twee school tijden, die in twee achtereenvolgend© maanden mochten (natuurlijk niet hoef den) verzuimd worden, zonder dat men met de Leerplichtwet in aanraking kwam. Reeds met het eerste onwettige ver zuim is men er „bij." Als het verzuim zijn grond vindt in ongesteldheid of een andere verschoon bare reden moet binnen vier dagen bij het hoofd der school bericht van de ouders zijn ingekomen, anders kan het niet als gewettigd of verschoonbaar wor den aangemerkt. Tot dusver kregen de schuldige ouders verschillende waarschuwingen en verma ningen, een proces-verbaal volgde. Volgens do nieuwe wet krijgt men maar één waarschuwing voor de eerste overtreding, en krijgt men voor elke volgende een proces-verbaal. Voor de R.K. Universiteit. Wij le zen in Ae „Volkskrant'': De algemeene vergadering van onze Federatie heeft dus een besluit genomen. Met algemeene stemmen en met geest drift. Gedurende tien jaren zullen al onze af- Alg. R. K. Kunstenaurs-vereeniging In de jaarvergadering, gehouden te Amsterdam, óp 23 December j.l., zijn in het hoofdbestuur gekozen als voor zitter: mgr. J. A. S. van Schaaksecre taris, Erank Luns; penningmeester, ir. H. Thunnissen. Staande de vergadering is tot eerelid benoemd mr. A. Tepe, Aio-oJs .directeur van hot Oentraal Bureau der K"S. A. in de funetie van voor zitter van het voorloopig hoofdbestuur alle voorbereidende werkzaamhed n heeft geleid. Op Zaterdag 7 Januari wordt te Ut recht een vergadering der verschillende groepen gehouden tot vaststelling der groepS-reglementen en ter verkiezing der groepsbesturen. Het algemeen secretariaat is gevestigd in „Het Gildenbuis", Warmoesstraat 145, Amsterdam. EEN ONGEMAK BIJ STEEN-VRUCHT- BOOMEN. In <len tuin zien wij vaak rondom de hoornen van steenvruchten lal van Jonge loten, die uit de wortels opgeschoten zijn. waardoor de groei dSer boomen geschaad wordt. Sommige kweekers zijn de meening toe gedaan, dat dit voornamelijk bij boomen voorkomt, welke van uitloopers gekweekt zijn. De oorzaak is echter meestal een heel andere, en wei deze, dat nabij zulke boo men de grond te diep gehakt ef gespit is- Ook moeten dergelijke boomen vlakker en niet zoo diep geplant worden, als die der pitvruchten. Door onvoorzichtig spitten in de onmid dellijke nabijheid wordt de wortel be schadigd, en telkens waar die wortel door een spa of door een hak gewond wordt, vormt zich een uitwas, die gedwongen Is loten voort te brengen. Vlak liggende wortels worden op die manier wel eeus geheel stuk gestooten en zij geven Insge lijks loten. Een zelfde geval is het mei de uitloo pers aan den stam. Worden die niet dadelijk met een mes glad bij den stam afgesneden, dan ont slaan er 'jaarlijks terzelfder plaatse meer uitloopers. Het is dus zaak in de onmiddellijke na- hijheid van steenvruchtboomen heel voor zichtig met spa en hak om te gaan. f 5000 GESTOLEN. Twee negotie-mensehen, vertelt de „kis}).", broeder en zuster door het land zwervend met hun koopwaren, hadden in den loop der jaren een vijf duizend gulden overgespaard. Dit geld hielden ze steeds bij zjch, daar ze vreesden, dat hét gestolen zou kunnen worden. In den wagen, waarmede ze den toer opgaan, was de tasch waarin zich het geld be vond, verborgen. Op het West Nieuw- land (te Botterdam) lieten ze gisteren den wagen even onbeheerd staan. Bij hun terugkomst waren tot hun groote ontsteltenis tasch en inhoud verdwenen, MIDDAGRUST. In een artikel over „twee veel ver breide zenuwkwalen" schrijft dr. J. Voor hoeve, in „De Dokter iri Huis", o.m. Een der beste zenuwmiddelen is de middagrust, al is zij nog zoo kort. Of zij vóór of na den maaltijd gehouden wordt, is niet het belangrijkste. Hoofd zaak is, dat eenmaal per dag het-lichaam een horizontale ligging inneemt en de geest een volkomen .rust, liefst in den slaap geniet. Het best word't dit rustuur zóó ingericht, dat de dag er door in twee- gelijke deelen wordt verdeeld. Moet men onafgebroken tot laat in den middag doorwerken, dan is het toch goed na ailoop wrni Ket werk nog een kort©-mid- dag- of beter gezegd namiddagrust te- nemen. Het bekende dutje in den leunstoel of op de canapé is niet voldoende. De middagrust heeft slechts dan hygiënische waarde; a's het lichaam lang uitgestrekt ligt, engsluitende kleeding los gemaakt en de kanier donker gemaakt wordt. Al leen moet er op gelet worden, dat de middagrust of middagslaap niet langer dan hoogstens één uur duurt, daar an ders de nachtslaap door te weinig be hoefte aan slaap gestoord wordt. BESTRIJDING VAN KANKER. Het tijdschrift, „De dokter in Huis", doet nu en dan msdedeelingen over het voorkomen en de toeneming van kanker in verschillende landen. Bij do behan deling dezer vreeselijke ziekte komen operatieve maatregelen veelal in aanmer king, terwijl, van inwendige geneesmid delen vooral in verder gevorderde ge vallen weinig is te verwachten. Tegen woordig wordenecht ;r nieuwe methoden opgespoord en beproefd om deze ziekte nog langs onblociigen weg te genezen. Opmerkelijke resultaten zijn b.v. in den laatsten tijd verkregen met radium- en Röntgen-bestralingcn. Een vooruitgang op dit gebied schijnt nu de methode van Dr. Wintz, profes sor aan de Universiteit te Erlangen te zijn, die in de vrouwenkliniek aldaar Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, l 100,—, f 60.—, 1 35, f 15,-y Punrras. Telftinnn 1^!l e^n sPa Oor een gOWO d wordkj vüTLAD 10 clï BAH K-AS S O Cl ATI E Kantoor ALKMAARBREEGSTRAAT 11 Correspondentschap HOORN GROOTE NOORD 140 vm DER PUIT S DE VLAM EINDHOVEN. een groot aantal gevallen van kanker tot genezing heeft gebracht door zeer sterke Röntgen-hestralingen. De profes sor heeft een nieuw apparaat uitgevon den, waarmede in ieder 'geval de dosis dér Stralen nauwkeurig kan worden ge meten. Twee vormen van kanker, die meestal hij vrouwen voorkomen, worden daardobr met bijzonder succes behandeld, echter slechts dan, als dê omvang van het kankergezwel dien van een vnisi niet overtreft en de patiënt overigens gezónd is. Het dogma Van de ongeneeslijkheid van kanker schijnt dus een stoot gekregen te ''b'ri een geluk voor de lijdende mensckhcid. EEN ONAANGENAAM KERSTAVON TUUR. Maandag wachtte, schrijft de „Nijm. örtr' men reizigers met den D. trein uit Den Haag, welke ta Nijmegen om 8.09 moet aankomen,, een onaangename verrassing. Te Geldermalsen werd n.l. de trein de verkeerde richting uitge zonden; in plaats van naar Nijmegen, naar Den Bcseh. Even vóór Waardenburg werd de vergissing door het treinperso neel opgemerkt. Er werd gestopt en weer teruggestoomd naar Geldermalsen. Nu werd er wel voor gezorgd, dat do goede richting word genomen, maar met dat al kwam."trein ongeveer drie kwar- Aifiï .te N\5aegen te laat aan. TWEE EN TWINTIG SCHAPEN VERSCHEURD. Woensdagmiddag vielen 2 honden op ltdl"1 Weiïana ^achter een der boerderijen aan den. Amsl-eJveenscheweg, tusschen Kalfjeslaan en Nieuwe Wandelweg te Amsterdam een groote -kudde schapen aan. Als bezeten wierpen zij zicih op de beesten. Ze beten er eerst een paar dood. alvorens de andere begrepen wat er gaande was. Toen ontstond een paniek en de schapen vluchtten stijf aaneengedrukt weg. De twee honden deden hierop een tweeden aanval, waarbij weer eeniige die- rren als slachtoffer vielen. De kudde werd toen verstrooid. Hoe meer bloed vloeide, hoe doller de honden schenen te worden. Onder luid geblaf wierpen zii zich op de vluchtelingen cn het duurde niet lang of het weiland was met plasseD bloed, stukken vacht en hompen vleesch bedekt. Het leek wel een slachtveld. Ang stig blatend waren eenige beesten den kant van die boerderij opgcloopen. En de eigenaar der kudde, die het drama be merkte, greep zijn geweer en schoot zon der vorm van proces een der woédende honden dood. De ander werd gevangen. Het bleek,, dat twintig schapen ver scheurd waren en Iwee zoo vreeselijk ver minkt, dat ze op slaandien voet moesten worden afgemaakt. CredEeton, Deposito's, Aan- en Verkoop van Effecten. ALLE BANKZAKEN. De dood van deze Iwee en twintig scha pen beleekent natuurlijk voor den eige naar een groot verlies. De politie van het bureau Overtoom heeft tegen den eigenaar van deze hon den proces-verbaal opgemaakt. Het is niet de eerste keer, schrijft de „Tel." dat deze wilde dieren onder een kudde huishiel den. De verontwaardiging in dc huurt is zeer groot. Brand in een bioscoop. Woensdagavond omstreeks 11 uur, ge- rno1?fc"T]jTens de voorstelling in de Ci nema-Palate te Rotterdam, ia de cabine een stuk film, toen hét apparaat een cogenblik tot fiU'scan 1 werd gebracht, in brand. De operateur scheurde het bran dende stuk af en wierp liet achter zich, echter jnist op eenige langs den grond gereed liggende films die eveneens in brand vlogen. De operateur trachtte de vlammen door uittrappen to dooven en werd spoedig geholpen door de brandweer, die in een ommezien ter plaatse was en met emmers water daarna met. de gummislang het vuur bluschte. Het publiek hal dadelijk de zaal kalm verlaten. Er is betrekkelijk weinig schade aange richt, daar de brand zich tot de cabino heeftbeperkt. DE STRIJD TEGEN HET NICOTINE- GEVAAR. „Jongens en ook meisjes help-;/ oils in den strijd tegen liet nicotine- gevaar. Weest flink, laar n niet over halen de eerste sigaar of sigaret te j- rooken, zoo spoedig went gij er aan.i en ten slotte wordt die gewoonte ver- i slaafdheid." Aldus liet „Correspondentieblad van den Ned. Kinderhemd". Hoe geweldig schadelijk rooken voor jongelieden is, vertelt dr. A. van Voorlliuysen in een rapport, uitge bracht op een verzoek van de „Tucht Unie" en medegedeeld in „De Gong Wij ontleenen daaraan het volgende: „Vrij algemeen wordt aangenomen, dat de nicotine de verschijnselen van tabaksvergifliging te weeg brengt. Deze kunnen zich bij den mensch voordoen in een acuten en in een chronischen vorm. De acute vonn is aan ieder bekend cn verloopt met symptomen van vermeerderde speekselafscheiding, duizeligheid, misselijkheid, braken en een algemeen malaisegevoel. Soms komt hierbij diarrhee, onregelmatige ademhaling en polsversnelling. De chronische Vergiftiging gaat gepaard met verschijnselen van den kant van het zenuwstelsel, het hart met de bloedvaten en soms van de maag en de ingewanden. Het duidelijkst aan toonbaar is de invloed op de gezichts zenuw. Bij sterke rookers ziet men nu cn dan optreden een ontsteking van een gedeelte van de gezichtsze nuw, dat verloopt van het oog naar de hersenen. Juist de dingen, waar naar de patiënt scherp kijkt, verdwij nen bij deze aandoening uit het ge zicht, terwijl daarentegen de voorwer pen uit de omgeving nog vrij duide lijk worden waargenomen. Dadelijk moet hierbij worden vermeld, dat deze aandoening slechts bij personen boven 40 jaar voorkomt. De gezichtszenuw schijnt na het 40e jaar vatbaarder te worden voor de inwerking van de tabak. Op rekening van de tabak wordt voorts nog geschreven een verande ring van het algemeen zenuwstelsel, die zich uit in groote prikkelbaarheid, slapeloosheid en een Deven van de vingers. Vaker nog dan oogstoornissen wor den afwijkingen van de zijde van het hart bij sterke rookers aangetroffen. Niet zelden treft men bij hen een ge voel van beklemming op de borst en kortademigheid, verschijnselen, die eafhankelijk zijn van een slechte hart- afhankelijk zijn van een slechte hart spier te worden aangetast, terwij! door proeven op dieren, die lang aan ta baksrook werden Blootgesteld, tevens verschillende veranderingen in de bloedvaten konden worden aange toond. Zoer bekend is ten slotte de bij rookers voorkomende chronische ont steking van het slijmvlies der keel, In aansluiting daarvan vindt men te- yens als gevolg van overmatig rooken aandoeningen van bef slijmvlies der maag en van de ingewanden met ver schijnselen van gebrek afin eetlust, gevoel van zwaarte in de maagstreek, ongeregelde ontlasting," enz. Het behoeft niet te worden gezegd, dat deze aandoeningen niet bij alle sterke rookers voorkomen. Er zijn menschen. die bij een groot misbruik van tabak hun geheele leven volko men gezond blijven en oud worden. Hiertegenover staat een aantal per sonen, die de nadeelige gevolgen reeds bij zeer matig rooken ondervinden." „Het antwoord op uw vraag: Wordt het gebruik van sigaretten minder schadelijk of schadelijker geacht dan het gebruik van tabak in anderen vorm? kan kort zijn. Het gehalte van nicotine schijnt bij sigaretten iets lager te zijn dan bij sigaren en tabak. Hiertegenover staat, dat de verbrandingsproducten van' het papier prikkelend werken op de oogen en op de keel. Favarger meent, dat door het roo ken van sigaretten vooral de algemee ne nerveuse verschijnselen als bevin gen en slapeloosheid te voorschijn worden geroepen." FEUILLETON, '-"j Doch ook dit genot werd hem spoedig vergald, daar eenige van de als drij vers opgestelde slaven door een aan geschoten jaguar verscheurd werden. Met reikhalzend verlangen zag hij den dag van zijn vertrek tegemoet. Met eiken nieuwen dag verwachtte Melanie van Meerveldt een openlijke verklaring, die haar tot gelukkige bruid .maakte, doch tevergeefs. Dit ontstemde haar zeer, en daar zij niet! gewoon wa? haar kwade luim te be teugelen, liet zij dit hare omgeving bitter gevoelen. Voor den gast ver dween evenwel zelfs de schaduw van een slecht humeur. Deze was echter een fijn opmerker. Zonder dat zij het vermoeden kon, was hij herhaaldelijk getuige van haar tyrannieke behande ling harer ondergeschikten. Hij was maJe" getuiSe van haar onkinderlijk optreden tegen haar va der. Dit inzonderheid verhoogde zijn afkeer voor het meisje. Eindelijk brak de dag van het ver- treK aan. Gaarne zou hij den heer Bellecour zijn tegenzin in diens doch ter beleden hebben, maar het deed hein leed den vriend zijns vaders daar door te grieven. Hij had medelijden met den ouden man, die van de hard- vo- itigheid der dochter veel te lijden Jgsii.J&afooi. MesLost tüL mist wet zijn vader te overleggen, hoe zulks het voegzaamste geschieden kon. Hen drik Meerveldt vertrok. IV Drie weken waren sinds Hendrik Meerveldt's vertrek uit Bellecour- house verloopen. Daar verscheen ein delijk de brievenbode en bracht den vurig verbeiden brief uit New-IJork. „Een brief, een brief van Hendrik,'" jubelde Melanie en reikte dien haar juist binnentredenden vader toe. De ze brak het schrijven open en keek het haastig in. Bij die lezing verduis terde zijn gelaat. Hij ias den brief nog eens over, en reikte hem daarna zwijgend aan zijn dochter. Nauwelijks had deze dien gelezen, of zij riep bijna buiten zich zelye van toorn uit„Dus versmaadt Hendrik mij en mijn groot vermogen 1 Hij komt niet terug 1 Waarom kwam hij dan hierheen Om mijn liefde te winnen en mij dan smadelijk te verlaten Dat duld ik niet Het meisje gedroeg zich als een razende, wierp zich op de sofa, sprong weder op, balde dreigende de kleine vuisten en liep in de kanier op en ne der „Ge zijt hem niet bevallen," merk te de vader ernstig aan. „Maar hij beviel mij en ik wil hem tot echtgenoot hebben," schreeuwde zij. „Ge zult nooit of nimmer zijn gade worden," antwoordde de vader. Dit vermeerderde haar toorn. In hare woede stampte zij met de voe ten op den grond en verbrijzelde een kostbare vaas van Sèvres-porse- lein, zoodat de scherven in de zaal rondvlogen. Eindelijk loste zich hare woede in een krampachtig weenen op. Medelijdend staarde de vader op de versmade dochterdan zeide hij met trillende stem „Wees bedaard, ma pauvre fille, ge zult gewroken worden. De ondankbare koopmans zielen zullen ondervinden, dat ik mij niet straffeloos laat beleedigen.'" Melanie sprong weder op. „Ware mijn broeder nog hier," riep zij „hij zou. dan den verrader moeten tuchtigen." „Zwijg, noem dezen naam niet ,meer. Ge hebt geen broeder. Die, welke zich eens zoo noemde, is van hetzelfde gehalte als dieNoordelijken." De herinnering aan haar broeder, dien zij innig lief had gehad, werkte verzachtend op hare smart. Te gelijk zette het antwoord haars vaders haar tot tegenspraak aan. „Wat heeft hij dan misdreven zeide zij vast en plaatste zich uitda gend voor haar vader. „Waarom heeft Karei het huis verlaten vroeg zij wederom. „Omdat ik den ontaarden, weer- spannigen knaap weggejaagd heb. „En waarom keert hij niet terug bleef zij hardnekkig met vragen aan houden. ,ilk heb hem verboden ooit weder voor mijn aangezicht te verschijnen," antwoordde haar vader nauw hoor baar, en verliet het vertrek. j Was Melanie tot dan toe een strenge en harde meesteres zoo werd zij het thans nog veel meer Inzonder heid hadden de slaven in hare naaste omgeving veel van haar te lijden. Pontpejus moest de zweep veel menig- vttldiger op hen toepassen dan voor heen. Hendrik Meerveldt had een zware taak bij zijn vader, eer hij er hem toe bracht van de aan zijn vriend Belle- cour gegeven belofte af te zien. Eerst nadat zijn vader met het karakter van Melanie, dat elke hoop op een vreedzaam familieleven uitsloot,nauw keurig bekend gemaakt was, bewillig de hij er in, hoewel met groot leed wezen., „Bellecour zal zich beleedigd ge voelen," zeide de vader, „en niet ten onrechte. Toen wij de verbintenis onzer kinderen vaststelden, was hij een rijk man, en'ik bezat bijkans niets. Ik moest zulks destijds niet alleen een als eer, maar als een groot geluk aan zien." „De omstandigheden echter zijn veranderd," antwoordde de zoon schuchter. „Uw vermogen evenaart minstens dat van Bellecour." „Wel mogelijk," hernam de vader, „maar alleen door het van Bellecour mij verleende crediet was het mij mo gelijk het te vergaren." „En door uw beleid en uw vlijt," voegde de zoon er zacht bij. „Wat baat den koopman het groote crediet, als hij er geen partij van weet te trek ken?.... Evenwel," ging hij voort, „zou deze overweging nooit beslis send op mij gewerkt hebben. Noch gemis van vermogen, noch gemis van schoonheid zouden mij weerhouden hebben, u Melanie als mijn vrouw voor te stellen. Maar gemis aan vrouwelijk gemoed, gemis van alle teeder ge voel, daarentegen een teugellooze eigenzinnigheid, die zelfs den eerbied voor den vader niet ontziet, een des potische heerschzucht, die zonder overleg alles aan eigen wil onderwer pen wil, moesten mij afschrikken. Al was ik ook de armste bedelaar en lag er in de hand van Melanie een koninkrijk, ik zou haar weigeren." Paul Meerveldt schreef den brief, welks uitwerking wij in Bellecour- house reeds leerden kennen.- Met de uiterste verschooning had hij dien opgesteld, met de grootste kiesch- heid den eigenlijken grond der mis lukking van het lang gevoede plan verzwegen. Hij hoopte daarom stel lig,-dat de aan het einde uitgesproken wensch, dat de zoo lang ongestoord bestaande trouwe- vriendschap ook verder mocht voortduren, gehoor zou vinden. Nadat deze brief verzonnen was, werd dit onderwerp in het iiuis van Meerveldt niet meer aangeroerd. Hen drik Meerveldt had een bijzondere rccten, er zich ever te verheugen dat Melanie Beilecour.hem niet als.echt- ger.oote paste. Reeds voor eenige jaren had hit de dochter van den ban kier Willmann nader leeren kennen. Belly was zeer schoon en van- een rijzige gestalte, en deze uitwendige hoedanigheden werden geëvenaard door die van haar hart en gemoed. Zij werd dan ook door allen, die haar kenden, bemind en geachtKon de jonge Meerveldt haar gelijke ach ting onthouden Hij vond in haar het ideaal eener gade, gelijk hij er zulk een voor zich wenschte, verper soonlijkt. Was het dan een wonder, dat hij zich steeds meer aangetrok ken tot haar voelde Evenwel ver loor hij niet uit het oog, dat eene andere, die hij nog niet kende, reeds lang voor hem bestemd was. Maar de gestadige omgang met Belly werd hein gevaarlijk, doch niet enkel voor hem, ook voor het meisje zelve. Ook Belly leerde het edele karakter van Hendrik steeds beter kennen. Zij vond in hem zulk een overvloed van edele beginselen, gevestigd op den hechten grondslag van diepen gods dienstzin, gelijk bij geen anderen in den kring harer bekenden. Daarom schatte' zij hem dan ook hooger dan aile anderen. Van de hoogachting tot de liefde is echter slechts een klei ne schrede. En beiden beminden eiKander met al het vuur hunner reine, edele har ten, eer zij het zelve wisten. Zij zou den zich deze neiging wellicht nog niet bewust geworden zijn, als Hen drik voor zijn Vertrek naar Florida niet van Belly afscheid was komen nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1