1 f' s ■HET FEEST VAN ’S PAUSEN GOUDEN PRIESTERSCHAP BLADZIJDE VIERDE BLAD ZATERDAG 4 JANUARI 1930 NIEUWS GEMENGD Jeugdige oproermakers De exterritoriale rechten met twee hoofden geboren Arrestant na aanhouding overleden BERICHTEN UIT ONZE VORIGE OPLAGE HET ERNSTIG VLIEGONGELUK IN CALIFORNIA jan van Lateranen H. Mis celebreerde. Ook Chang Shu Liang eischt het aftreden van Chang Kai Chek HoeZ.H. PiusXIin SintJc Zijn Gouden otesten tegen de drankwet naar Indië Het gouden Priesterfeest van Z. H. den Paus Sneltrein BazelAmsterdam aan groot gevaar ontsnapt Onderhoud tusschen Briand en Mussolini? Bij Buziau thuis k: t i is weer in zijn element, dat verzekeren we U! Buziau 1 meest gevarieerde verzameling op ethnolo- Paus Onderzoek naar de doodsoorzaak een Knapen trachten uit te breken De II. Mis van den Paus en Basiliek wijdsche, stralend verlichte is Naar Sint Jan van Latrranrn vertrek hoogte van ongeveer 700 Meter een (N.-H.) t'RSV LINEN BERGEN DE NIEUWE KAPEL DEK ELItW. ZUSTERS Romano’" De storm verschillende opschriften wêr- dronkenschap verkeerde. altaar. mei DE BESTUURDER DOOR DE ZON VERBLIND ALLE LIJKEN GEBORGEN Besprekingen tusschen den Britschen gezant en Dr. Wang Dezer dagen werd door Mgr. Aengenent de nieuwe kapel ingewijd van de Ecrw. Zusters Ursulinen (Moederhuis) te Bergen (N.-H.) Architect J. Leyen, Bergen. De kapel van buiten gezien grenzend aan het Pensionaat. s van Lateranen bestemde Geen won der dus. dat de Paus Zijn eerste grbote werk, het Missic-Muscum. vde groot; te, rijkste en sSLAU, 3 Januari Donderdagmiddag ;ten zeven knapen, die in het Opvoe- festicht zijn opgesloten, uit te breken trachtten de ijzeren stangen voor de i te verwijderen, waarbij bet hun ge- één stang te verwijderen. Een wachter kte dit evenwel en begaf zich met een en wachter in de kamer der knapen. De as evervlelen hen echter en mishandcl- ooral den tweeden bewaker. Slechts met e gelukte het den bewaker uit de kamer nen en de politie te telefoneeren. zeven jongens werden tenslotte over- erd en vijf van hen werden naar de ge- nis overgebracht. van van den H. ->t (Onderstaande treffende nadere bijzonderheden over 's Pausen eerste verkeer bulten het Vati- caan, zijn ontlzend aan het ver trouwelijk verhaal van een Pre laat, die het voorrecht had de plechtigheden van het begin tot het einde bij te wonen half twee waarmede gisch terrein der geheele wereld, die Hij zelf uitdacht, mogelijk maakte et\ verwezenlijkte, en die Hij nog nooit had gezien, even be zoeken wilde, nu zich daarvoor de gelegenheid heid voordeed. Vergezeld door den Directeur. Mgr. Er- cole, maakte Hij een kleinen rondgang welke echter, ondanks den korten duur, zijn re sultaten had. De bezoekers zullen binnen kort enkele veranderingen kunnen opmerken. Onze Nederlandsehe revue-koning Joh. Buziau, inspecteert zijn kleerenkast, die in zijn atelier nog al wat plaats inneemt. Wat zal hij aantrekken? Een wit en zwart ruüjes-costuum, of een groen-zyden pantalon, een vier kanten hoogen hoed tevens doos van Pandora of kanarie-gele handschoenen met veel te lange vingers? ,,’t Is maar een weet”, overweegt h(j bjj zichzelf. Over het vreeselijk vliegongeval aan de kust van Californië worden nog de volgen de bijzonderheden gemeld: De Fox Film Company had twee Stimson Detroit-vliegtuigen gehuurd om voor de film ..Zulke mannen zijn gevaarlijk"' opnamen te maken. Op een botsten de vliegtuigen tegen elkaar en stort ten in zee. Een der beide vliegtuigen stortte als een brandende fakkel neer. Voor het ongeluk manoeuvreerde boven de beide vliegtuigen een derde toestel, waar uit een parachutesprong zou plaats hebben. (Het scenario heeft betrekking op het ge heimzinnig verdwijnen van den Belgischen bankier Loewenstein). Deze sprong zou uit de lager vliegende toestellen opgenomen worden. De acteur, die den sprong zou doen, stond reeds gereed, toen de bestuurder van het bovenste vliegtuig plotseling bemerkte, dat een der beide andere vliegtuigen, tegen de zon in vliegende, letterlijk op het tweede toestel stortte. Waarschijnlijk is de bestuur der van het ongeluksvliegtuig door de zon verblind geweest. Nadat verscheidene uren was gezocht, wa ren alle lijken geborgen LONDEN, 3 Januari De Britsche gezant in China, Sir Miles Lampson, is Donderdag van Peking naar Nanking vertrokken Door "t gezelschap wordt medegedeeld, dat deze reis niet in verband staat met de op heffing van de exterritorialiteit, doch een ge wone diplomatieke reis betreft, die reeds lang vóór de opheffing der exterritorialiteit was vastgesteld. - Volgens een telegram uit Peking aan dt Times wordt er van een zijde, die nauwe dat de doodsoorzaak officieel relaties met het gezantschap onderhoudt op gewezen, dat het bij den tegenwoord gen toestand in China ónmogelijk js af te zién van bij de verdragen vastgestelde rechten. De Britsche regeering is echter bereid, ovei een geleidelijke afschaffing der exterritoriale rechten te onderhandelen. De gezant zou tijdens zyn verblijf te Nan- De Terugtocht naar het Valkaan Toen de Paus in de poort van het Pa- -- ---- w, V. V, 1,.l d.lUT Si groote eer. De H. Vader wilde antwoorden, degenen, die Hem daar eerder hadden be- PARIJS. 3 Januari Het Agence Fournier meldt uit Rome, dat in toonaangevende Ita- liaansche kringen verluidt, dat nog vóór het einde van deze maand waarschijnlijk te Ra- pallo een onderhoud zal plaats hebben tus king de besprekingen met Dr. Wang hervat ten op het punt, waar zij na de laatste Brit sche nota zijn blijven steken. geschenke ontving en nadat de Paus was in gestegen. werd dadelijk weg gereden. Aan de grens der stad van het Vaticaan wachtte eer andere auto, waarin de Gouver neur, Serafini, en de Commandant der Pau- sclijke Gendarmerie. De Mandato. hadden plaats genomen. Deze wagen ging onmidde- lijk voor de pauselijke limousine rijden. e kleine stoet werd'gesloten door twee auto's met enkele Prelaten De vrij grooten afstand tusschen het Vati caan en de Aart.sba-iliek werd in Korten ijd afgelegd. Reeds een paar minuten «ver half zeven reed men door de wijd-openstaande poor^ het Paleis vin Lateranen bu.nen De Paus die dadelijk Zijn auto verliet, werd ontvangen door Mgr Marchetti Selvag- gianl, Secretaris der Propaganda Fide, door Mgr. Ercole. Directeur van het in het pa leis gevestigde Missie-Museum, en door het volledig personeel: allen ontvingen geknield den zegen Mgr. Marchetti Selvaggianl sprak Noord- en Midden-Engeland werden Don derdag opnieuw door hevigen storm geteis terd. Te Liverpool bereikte de storm een snelheid van 140 K.M. per uur. Op verschil lende plaatsen werd ernstige schade aange richt In Schotland ging de storm met hevigen regenval gepaard. Het 3000 ton groote stoómschip „Oakgro- ve" strandde bij Troon in Ayrshire en de 2000 ton metende .Kopenhagen” bij Cleur Print bij de Hebnden. De bemanningen van beide schepen konden gered worden. Maarschalk Chang Shu Liang heeft den president Chang Kai Chek medegedeeld, dat hij zich bij den eisch van Jen Si Chang inzake het aftreden van Chang Kal Chek als president van de republiek aansluit. Hij zal de politiek van Jen tegen Nanking in elk opzicht ondersteunen, daar Chang Kal Chek door zijn dictatuur de rechten van het Chl- neesche volk ondermijnd heeft. Het optreden van Chang Shu Liang heeft de politieke positie van Chang Kai Chek zeer verzwakt. In Japansche kringen te Peking verwacht men, dat Chang Kai Chek einde Januari zijn functie zal neerleggen en zich naar het buitenland zal begeven. Vrijdag 20 December, de dag, waarop vóór Vijftig jaren Achilleus Rattl het H. Sacra ment van het Priesterschap ontving, zal een keerpunt blijken in de geschiedenis, omdat Z. H. Pius XI vrijwillig uit de Vaticaansche Cevangenschaji trad, welke, sinds 20 Sep tember 1870 n ;d geduurd. Weliswaar had de Paus reeds óp 25 Juli het Vaticaan verlaten voor de groote Sacramentsprocessie op het Bint Pietersplein. Dit kon echter hoogstens een bezegeling betcekencn der Overeenkomst van Lateranen, want de Pausstoet hield zich bij die gelegenheid angstvallig binnen de grenzen der Stad van het Vaticaan Het klaarblijkelijk eind van de breuk tusschen Vaticaan en Quirinaal, officieel gesloten met Mc onderteekenlng van het verdrag dat de Romeinsche Kwestie annuleert, is er nu, en het kwam op den vjjftigsten verjaardag van Pius' Priesterschap, nadat op den zevenden verjaardag Zijner Pauskeuze de opheffing der scheiding tusschen den H. Stoel en Ita lië bekrachtigd was. Een historisch Jubeljaar wordt daarmee besloten. artist, musicus en mimiek-acrobaat op de pi- eerste maal opgevoerd. Lodz is een levend kind 1 hooiden geboren. Daar de beide aan de schedels aaneengegroeid operatief ingrijpen onmogelijk. verband met het schieten op de be ting van een alcoholsmokkelschip op ag JJ. hebben te Boston groote protest- mstraties plaats gehad. Verscheidene ers noemden de drankwet een knech- vari* de vrijheid en elschten een streng rzoek door de regeering. De opgehitste gte bestormde ten slotte het gebouw, de kustwacht is ondergebracht. Een er van de kustwacht werd ernstig mis- ,eld en t- afgerukt. stoffelijk overschot het Binnen-Gasthuis ge- Ecn bezoek aan Let Missie-Museum De plechtigheid was daarmee ten einde en het bleek dan ook voor allen een groote ver rassing te zijn dat de Paus niet dadelijk naar het Vaticaan terug keerde. Z. H.'wilde ech ter eerst nog een bezoek brengen aan het Missie-Museum dat in het Paleis van Late ranen is ondergebracht Z. H. Pius Xi had altijd een groote liefde voor dit Paleis, een der mooiste van Rome, dat Hij steeds lief nad als den eigenlijken zetel der Pausen en als de bewaarplaats van twee vermaarde kunstschatten, de musea van profane en antiek-christelijke kunst. Bekend is het hoe Kard. Achilleus Rattt. Aartsbisschop van Milaan, in de enkele uren die nij in Rome doorbracht, alvorens zich in tiet Conclaaf te begeven, dat hem tot Paus Pius XI Kiezen zotr.nog een tang bezoek bracht aan dit Paicis. en hoe Hij, nadat het plan in Hem opgekomen was om de Missie- tentootistelling. in net Vaticaan gehouden gedurende het Jubeljaar 1925. niet uit elkaar te laten vallen en verloren te laten gaan, maar te bestendigen en te verrijken in een museum, zonder aarzelen daarvoor het Pa- leis van Lateranen bestemde Geen eenige woorden van welkom, waarop de Paus i antwoordde met Zijn vreugde te betuigen, dat Hij eindelijk Zijn „pastorie"' Z. H ge bruikt gaarne deze uitdrukking voor het Paleis van Lateranen waar vroeger de Pausen hun verblijf hadden: betreden mocht en opgaan naar „Zijn Kathedraal De H. Vader liet dan de aanwezigen tot den handkus toe en begaf Zich vervolgens door het Paleis naar de aangrenzende Ba siliek van Sint Jan. maar was plots Zijn ontroering zoo weinig meester, dat Hij eenigen tijd behoefde om Zich te herstellen. Ten slotte fluisterde Hij enkele woorden, die niet konden worden op gevangen. en zegende dan Kard. Lépicler, die in het Paleis van Lateranen verblijft en zoo ook het voorrecht genoot aanwezig te mogen zijn, de kanunniken van Sint Jan en de leerlingen van het Lombardisch College en het Romelnsch Seminarie. Door Kard. Pompllj werden den Paus de symbolische sleutels der Sint Jan van Late ranen aangeboden, een gouden en en een zilveren. De H Vader nam ze aan. beschouwde ze even aandachtig en gaf ze daarna terug. Z. H. Plus XI knielde dan neer en omhelsde lang en innig het kruisbeeld der Basiliek, dat Hem weer door Kard Pompllj voorgehouden werd. Met wijwater dat hem de Kardlnaal-Vl- caris aanbood, zegende HU ten slotte de aan wezigen en Zijn Kathedraal. Daarna was voor het eerst sinds 1870 de Sint Jan van Lateranen weer in bezit genomen door den Paus en maakte men zich op voor den ge- brulkelijken rondgang door de Basiliek. Voorafgegaan -door priesterstudenten en de Kanunniken, omgeven door de Kardinalen en Prelaten, ging de H. Vader eerst naar het Sacramentsaltaar waarvoor HU langen tijd in aanbidding doorbracht. De Schcla Can- torum hief intusschen. onder leiding van den bekenden directeur der SixtUnsche Kapel. Mgr. Casimiri. het Tu es Sacerdos Magnus aan. Toen de H. Vader Zijn aanbidding be ëindigd had. schreed men naar het altaar der Confessie waar Z. H. de hoofden der H. H. Apostelen Petrus en Paulus welke er be waard worden, vereerde het arrest zou ontslaan, kon hU hem niet wakker krUgen. De jongen lag te steunen en daar dit den brigadier als een ziekte- verschUnsel voorkwam, belde hij den G.G.D. op. met het verzoek een dokter te sturen. Deze medicus was spoedig ter plaatse en stelde als diagnose vast, dat de arrestant nog niet ontnuchterd was en met een paar uur wel weer bij be.wustzUn zou zijn. Toen dit echter om tien uur nog niet het geval was. heeft de dienstdoende brigadier andermaal den G.G.D. opgebeld en weder om om een dokter gevraagd. Deze kwam na ruim een uur. Het was ditmaal een vrou welijke arts, die in den toestand, waarin zU den jongeman aantrof, aanleiding vond zUn i Met Wllhel- (T.D.D. werd Het 6e retourvlietuig te Akyab dé K- L- M- bericht ontvangen, dat Retourvliegtuig hedenmorgen om 5 uur Bangkok is vertrokken en te 12 uur 5 cyab is gearriveerd. •s is wel aan boord. Morgen wordt de spoedopname in paviljoen 3 van mina-Gasthuis te gelasten. De hiervan in kennis gesteld, maar eerst tegen verscheen een anibulance-auto, het transport van den patiënt geschieden zou. Toen men evenwel wederom in de cel kwam bleken de levensgeesten te »Un geweken. Het werd toen naar transporteerd. De omstandigheden, waaronder deze 18- jarige jongeman overleden is, geven op dtt oogenblik aanleiding tot het instellen van een ernstig onderzoek, waarmede de waar nemende chef van het bureau Warmoes- straat, hoofd-Inspecteur L, Hocgenboom, ziqh momenteel bezig houdt. De zaak Is namelijk, dat volgens getui genverklaringen. aan de arrestatie van den jongeman nog iets vooraf schünt te zUn gegaan. Volgens verklaringen van ooggetui gen zou de jongeman toen de agenten hem wilden aanhouden hebben gezegd, „dat hU naar huis wilde gaan.” waarop hU wilde wegioopen. De agenten zouden hem toen echter hebben gegrepen en hem met een gummistok in den nek hebben geslagen, terwUl een hunner, toen de jongeman dien tengevolge op den grond viel, hem ook nog een trap zou hebben gegeven. jongeman toen hU viel met het hoofd tegen een winkelruit terecht is gekomen. Men heeft van de zijde der familie den uitdrukkelljken wensch te kennen gegeven, dat er sectie op 't lijk zal worden verricht op kan worden vastgesteld. In verband hiermede is op net stoffclUk overschot justitieel beslag gelegd. De overleden jongeman was een beetje achterlUk type. Het lyk vertoont een wonde boven der oogen. doch het staat nog geenszins vast, dat deze verwonding den dood ten gevolge heeft gehad. Een geluk wensch van II. M. de Koningin De „Osscrvatore Romanobevat thans onder de gelukwenschen. die Z.H. den Paus ter gelegenheid van zUn gouden prlester- Jubilé langs telegtaphischen weg zUn toege- vinden. door de vorsten en de staatshoofden iok den tekst van het telegram van Hare lajesteit Koningin Wilhelmina. Het luidt vertaald) aldus: „Ik bied Uwe Heiligheid ter gelegenheid Ier viering van Haar priesterjubilé mUn op- -echte gelukwenschen aan. benevens de uit- drukking der gevoelens, die ik koester voor Haar geluk. (w.g.) WILHELMINA. De betreken» der plechtigheid Ondanks de stilte, waarmee "s Pausen bezoek aan dc Basiliek van Sint Jan van Lateranen omgeven is geweest, beteekende de eenvoudige en betrekkelUk korte plechtig heid, dat Pius XI bezit nam van ZUn Ka thedraal. Dc Sint Pieter dankt nameluk haar faam uitsluitend aan haar ligging naast het Vaticaan en de mogelijkheid om er, van de Vaticaansche paleizen uit. zonder den open baren grond te betreden, in door te dringen. Dc Kathedraal, de zetelplaats van den Paus in Zijn hoedanigheid van Aartsbisschop van Rome, is en blfft de Sint Jan van Latera nen. Door de moeilijkheid, welke voortvloei de uit dc Romeinsche Kwestie konden Leo XIII, Pius X. noch Benedlctus XV de Basiliek in bezit nemen. Het laatste pauselUk bezoek aan de Sint Jan had plaats op 19 September 1870 door Pius IX. In den vooravond der verovering van Rome beklom deze Paus eerst de H. Trap, welke cr vlak tegenover gelegen is, en zegende daarna de pauseljjke troepen, die er voor paradeerden Behalve dat de Sint Jan van Lateranen ZUn Bisschopszetel is, heeft echter Z. H. Plus XI. vooral op dezen dag. nog een geheel andere reden van persoonluken aard gehad onfzUn Gouden Priesterschap daar te vie ren. Op 20 December 1879 toch werd HU in deze Basiliek Priester gewijd door Z.Em. Kard. Monaco la Valletta. Vii-arls v. Rome. De Plechtige Inbezitneming Op den drempel daarvan werd de ontvangen door ZUn Vicaris, den Aartspries ter der Basiliek, Kard. Pompllj die een woord van welkom sprak en dankte voor de 1 leis terugkeerde, wachtt*i Hem met twee hoofden zUn. Het was nog volkomen nacht, toen Z H Pius XI ZUn particuliere vertrekken verliet en zich over de Scala Rcgta naar den Oa- masus-hof begaf De H Vader droeg een zwarten mantel en noed, had ge<A gevolg l>u zich en werd slechts vergezeld door ZJn Kamermeester Mgr Caccia Dominioni. en door ZUn Sacrlstein. M ;r Zampinl. Mgr Cremonesi, "s Pausen Aalmoezenier, die ook aan zijn ambt het voorrecht dankte van mee te mogen gaan, wa des nachts plotse ling zoo ongesteld geworden, dat hU het bed moest houden. Aan den voet der trap wachtte reeds de "Graham Paige welke Z. H. onlangs ten Naar „HefcVolk” verneemt is op Nieuw jaarsmorgen ïn een der cellen van het po litiebureau aan de Warmoesstraat een 18- jarige jongeman E. P. genaamd en wonende i in de Kleine Kattenburgerstraat overleden. Deze jongeman was den -vorigen avond omstreeks elf uur op den ZeedUk door twee agenten van politie gearresteerd In verband met het feit, dat hU in kennelUken staat van dronkenschap verkeerde. Toen "s morgens de dienstdoëtade briga- het beschieten van het smokkelschip dier den arrestant te ongeveer zes uur uit wc» ev»w 1A nIr/v— Pv H Pvzstvi nlaé n drie smokkelaars gedood en ontroering groot. Bij den Apostollschen Zegen, die de H Mis besloot, was de H Vader niet In staat het „Benedicat vos” hoorbaar uit te spreken. HU beefde zoo zeer, dat Mgr. Caccia Dominioni. die met de overige aanwezigen geknield lag, 1 opstond om Hem zoo noodig te ondersteu- i nen. Na de gewUde paramenten te hebben afge legd. begaf de Paus zich terug naar den bidstocl waar HU Zijn dankzegging deed, om vervolgens plaats te nemen op den troon Men liet Z. H. even den tUd om Zich wat t herstellen, waarna Z. Em. Kard Pompllj, gevolgd door alle aanwezigen, neerknielde om met een voet- en een handkus de gebruike lijke hulde te brengen aan den Paus Tot slot verleende de H. Vader ZUn Zegen, knielde nog een oogenblik voor het Aller heiligste en verliet dan de Basiliek HU was toen weer geheel "Zich-zelve en onderhield Zich" op vertrouwelUke en soms schertsende vvUze met de Kardinalen, Kanutinlken en De voorbereiding Zooals reeds te voren medegedeeld, was het "s Pausen, verlangen, den 20en December in alle stute te herdenken en de feestelUk- heden uit te stellen tot Zaterdag Te dien einde wenschte HU. dal de Basiliek voor "t publiek gesloten zou zijn en <iat de H. Mis. die HU zoo opdragen, alleen werd bUge- woond door den Aartspriester Pompllj, door het Kapittel, door de leerlingen van het Lombardisch College, waarvan HU zelf ecus student was. en door de leerlingen van hel Romelnsch Seminarie, die deel uitniakcn van de aan de Basiliek verbonden geeste- lUkheid. Het plan, om zich naar de Sint Jan Lateranen te begeven, kwam Vader persoonlUk. HU hield het geheim in den namiddag van Donderdag, toen Hij er een bespreking over had met Z.Em. Kard Gasparrl. Secretaris van Staat Toen er geen bezwaren tegen de uitvoering van "s Pausen voornemen bleken te bestaan, droeg Z. H ZUn kamermeester. Mgr. Caccia Dominion! op de noodige maatregelen jiersoonlUk te treffen. Zoo bleef het geheim niet alleen In en buiten het Vaticaan. maar zelfs In de onniiddellUke omgeving van Z II Plus XI bewaard. Degenen die het eerst in kennis werden gesteld, waren de Aartspriesters der Basiliek. Z.Em. Kard. Pompllj, en de Rectoren van het Lombardisch College en van- het Ro- meinsch Seminarie. Mgr Caccla Dominioni eischte dat zU hun stilzwijgen zouden zwe ren. De Kanunniken ontvingen de mededee- ling om tien uur s avonds, een tUd zoo on- mogelUk dat de leden van het Kapittel die buiten Sint Jan wonen en dat is dc groot ste helft; met meer gewaarschuwd kon den worden. De studenten van genoemd col lege en seminarie ontvingen alleen de tij- ding. dat zU om vier uur moesten opstaan Het doel daarvan B nun pas ceblcken toen ze knielend den zegen van den Paus ont vingen. Uit Bochum wordt geseind: Op het traject Wezel-Emmerik ontdekte op Nieuwjaarsdag bU een overweg een voorbij ganger. dat de rails over eenige meters los op de dwarsleggers lagen. HU waarschuwde direct "t dichtstbUzUnde blokhuis, dat den spoedig passeerenden sneltrein BazelAm sterdam de plaats zeer langzaam liet langs gaan. Indien de trein met volle vaart had gereden, zou waarschUnlijk een ongeluk zijn gebeurd. Men neemt aan. dat de rails door het passeeren van een zwaren goederentrein zUn losgeraakt. I zig waren geweest. Het uur van scheiden i was evenwel nog niet gekomen, want de H. 1 Vader begaf zich naar den anderen vleugel van het gebouw, waar hU eenige minuten doorbracht in de Zaal der Pausen, welke his torisch geworden is, sinds er 11 Februari de Overeenkomst van Lateranen onderteekend werd. Eerst daarna nam dc Paus met een korte, hartelUke toespraak, waarbU HU den gouden kelk, die Hij tüdens de H. Mis gebruikt had, ten geschenke gaf aan den Sint Jan v. La^* teranen. afscheid van de aanwezigen, 'die Hem bij ZUn vertrek geestdriftig toe juichten. Dit gejubel werd buiten herhaald door de i weinigen, die, op het gerucht dat de Paus in den Sint Jan was, naar de Basiliek waren gesneld NatuurlUk was het scepticisme vrU groot. Des te luidruchtiger uitte zich daar om het enthousiasme, toen het neergelaten gordUn voor het portierraam werd wegge- schovcn en een hand, waaraan de visschers- ring duidelijk zichtbaar was, een zegenend gebaar maakte. Aan den Ingang van het Vaticaan had niets opvallends plaats. De auto's hielden even in, de Zwitsers knielden, als gebrulke- lUk op één knie en de Paus zegende. Om half elf keerde de H. Vader in ZUn appartementen terug. vooral met de priesterstudenten, die nem vergezelden Ten laatste echter moest HU Kard. Pompllj toch toevertrouwen, dat Hij een oogenblik wilde rusten. Men leidde Hem toen naar een der zalen van het Paleis van Latertinen waar Hij een kwartier alleen bleef* Ten slotte begaf de H. Vader zich naar de absis en knielde op een bidstoel voor den pauselUken troon. Ook" "s Pausen voorbereiding tot de H. Mis duurde opvallend lang. De Schola Cantoruni voerde vele gezangen a capella uit die In dc - een zeer devote stemming verwekten. De zang verstierf en een diepe stilte viel In, toen Z. H., na met de gewUde paramenten be kleed te zUn, het pauselUk altaar betrad Door heel de Basiliek klonk plots zUn for- sche. nu geheel beheerschte stem: „Introlbo ad altare Dei”. Niet lang echter bleet dc H. Vader zoo ZUn aandoening beheerschen als Hij dit het eer ste moment deed. Reeds bij de Oratie was ZUn stem veel zwakker en ZUn lezing van het Epistel was nauwelUks. die van het Evangelie heelemaal niet meer te verstaan. Voor de Lavabo maakte HU een lange pauze, waarbij HU Zich met belde handen steunde op de altaartombe. Onnnddelijk voor de Consecratie en dadelUk na de Comtnunio rustte HU eveneens langen tUd. Opvallend lang was de tUd dien HU nam voor de Memento's. Twee malen bUna een kwartier. Ook onder dc aanwezigen w^s dc - j 45 TE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11