ONS BLAD LEEKEPREEKEN ■m I’ i L. FRANKENBERG, Alkmaar f* ZATERDAG 4 JANUARI 1930 VOORNAAMSTE NIEUWS V De Papeg^aien*ziekte De opening der Tweede Haagsche Conferentie EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 3 BESTAAT UIT VIER DIT NUMMER BLADEN VIER f 40 i BRIEFORDNERS PERFORATEURS 1 I- H Baf i w. PAYGLOP 3 ALKMAAR ZWARE BRAND TE LANDSMEER JOH. LAUWERS Barometers Thermometers Alle soorten Opbergmappen Audiëntie De nieuwe weg Am.<;r',r'Jam-Alkmaar t NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD !u> verzekerd - op wethouderscrisis te Arnhem. Een De dijk Langs dc spoorbaan rechts vart het station te Zaandam b hei Slachting in het groot Het postgeheim Barometerstand 9 uur v.m.: 757 achteruit dit De nieuwe weg Amsterdam-Alkmaar -»e o Bul- van Mexico wenscht zich door een officieelea afgevaardigde te Geneve te doen vertegen woordigen. ABONNEMENTEN; voor Alkmaar Ml Agentschappen: per week 25 et; per kwartaal X25; per post, per kwartaal X5S bU vooruitbetaling. De tweede Haagsche Conferentie geopend met een rede van Jaspar. bil verlies van anderen vinaee. Het Hgt niet in de bedoeling der regoo. ring met voorstellen te komen tot steun* verleening aan de suikerbieten teelt. Vragen over die. 'i Eenige eierpakhuizen uitgebrand Dit Keer is het eens geen griep. Noch alastrim, die zoo boos is. Maar de ziekte welke dreigt. Heet, geleerd, de Psittakosis. Deze ziekte, die de lijst Onzer woorden komt verfraaien fleet tn onze moedertaal: Ziekte van de papegaaien. En Berlünsche medici Noemen zich, met trots, ontdekker. En zü schrijven reeds gelee -.1 Over: Kopple-krauw-verwekker. Maar al stelden zij dan ook Nog zoo juist hun diagnose. Toch is hier de prognostiek Op zijn gunstigst pas grand' chose Want wü kennen tpch reeds lang Menschen, die in doen en draaien. Praten en ook in verstand Lijken op de papegaalqp! In de Kamer en den Raad, Politiek en Vakverbonden. Ja. ik vraag me af waar niet. Worden Lorretjes gevonden! Dus men hoeft op dit gebied Op een nieuwtje niet te roemen. Want wü kennen menschen zat. Die wü papegaaien noemen! MARTIN BERDEN. eigen middelen te kunnen blusschen. Het vuur woedde in een drietal pakhuizen. Bij een «waren brand te Landsmeer zgB ongeveer 300.000 eieren verloren gegaan. Z.D.H. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week Woensdag geen audiëntie ver- leenen. Ingediend tk een wetsontwerp tot wiJiA. ging der Zniderzeesteunwet. Elf schapen overreden Tusschen 's-GravenpoIder en Nisse zijn elf schapen door de Zuld-BevsJandsche tram overreden en gedood. in plaats van hoop en wor den en zij geven duidelijk 1, waar de nieuwe koning zal moeten geboren worden: Betlehem, in Juda. En opnieuw trekken de wijzen uit en de ster gaat hen weer voor en leidt hen naar een stille vlakte. En daar viert het geloof zijn hoogste triumphen. De mannen, die gekomen waren met goud, wierook en kostbare specerijen om een koningszoon te huldigen, vinden een grot, waar zij hun kameelen niet kunnen binnenleiden, waar zij het hoofd moeten bukken om binnen te tre den, een schuilplaats voor dieren bij noodweer. En daar ligt een kind in een .xieuwe 1-rovinciaie ver zeers weg AmsiernamAlkmaar in wording Hierboven werkzaamheden te Zaandam. De groote grijper stort het zanj in kipkarren, welke dit steeds verder en verder brengen BURKAU: BOF ALKMAAR Telefoon: Administratie Ne. «S3 Redactie Ne. «33 aan den Minister van Kuëoniëa de arrestaties en huiszoekingen in In hebben de Fransche en samen gedejeuneerd. Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4 uur 32 miri. Over morgen om 4 uur 33 min. ADVERTENTIEPRIJS. Van 0 regels f L»; elke regel meer &20. RECLAME per regel f 0.75 veer de cento pagina; voer de overige pagina-, 0J0 RUBRIEK .VRAAG EN AANpOD* bfi nortotbetalHig per pte.trtng f KR per advertentie van 5 regel. leden regel meer «J3 De Zuidpool-Expeditie van Byrd heer Wals is tegen brandschade verzekerd. Om acht uur had men den brand vrijwel on der de knie; den geheelen avond moest ech ter nog met volle kracht gewerkt worden om de overblüfselen te blusschen. Zoo nu en dan kwam uit de smeulende resten nog dlk- wüls een vlam schieten. De teraardebestelling van 50 der slachtof fers bU den brand in de Glen-Cinema te Paisley. Vjjf en twintig staten verklaren zich bereid deel te nemen aan de conferentie betreffen de den douane-vrede. V erschil van meen in g i Een bewoner van de Rijnwük te Arnhem, die eenigszins onder den Invloed van sterken drank verkeerde, vond gistermiddag thuis komende zijn vrouw niet aanwezig. Hij zocht haar toen bü haar in de buurt wanende fa milie, waar rij inderdaad was. Terwijl bij zjjn vrouw met een bül bedreigde, sommeer de hij haar, naar huis te gaan. De vrouw nam evenwel de vlucht; zoo ook haar fa milie. De man keerde daarop naar huis terug, doch kwam even later terug, waarop zijn zwager een dubbelloops jachtgeweer greep en een schot uit het met hagel geladen geweer loste, waardoor de man aan het hoofd werd getroffen. Hij werd naar het ziekenhuis over gebracht. Daar bleek, dat een enkele hagel korrel in het hoofd was gedrongen. De dader is gearresteerd en wordt mor gen ter beschikking van de justitie gesteld; het geweer Is In beslag genomen. Door een Kon. besluit te het mogeUJk ge» worden voor de gemeente Hillegvm. he< terrein „De Hoedendoos” in erfpacht af te staan voor de ambtswoning vhn den bom» gemeester. 4 vergadering zelf, die een voortzetting was van de conferentie van Augustus van het vorig jaar, niets te maken hadden, daarom werd de vergadering ook gepresideerd door minister Jaspar en niet, zooals op 6 Augus tus, door minister Beelaerts van Blokland. Wel werd natuurlijk door hem de regeering en H. M. de Koningin dank gebracht voor de gastvrüheid weder geboden. De pers-, gereserveerde en publieke tri bunes waren dicht bezet met Journalisten, waarvan op dit oogenblik het aantal uit de Oost-Europeesche landen beduidend grooter is dan in Augustus. In loges zaten en hin gen over elkander de leden van het Haag sche corps diplomatique. Het was een plechtig oogenblik toen mi nister Jaspar als eenige spreker op deze ver gadering in zün kwaliteit van voorzitter wij len minister Stresemann herdacht, die. zoo veel heeft gedaan voor het herstel van den vrede in Europa. Minister Briand zat tüdens tlie woorden diep voorovergebogen. Heel wat nieuwe gezichten zagen we thans aan de conferentietafel, ook al doordat er verschillende landen zün, die den vorlgen keer niet genoodigd waren. Minister Jaspar noemde de namen van alle nieuwe gedele geerden en besloot met een peroratie op den vrede, een werk van geest en hart, waarvan men alles hoopt, maar dat tot nieuw Igyen moet worden gebracht. lederen keer als men nierbü een stap voorwaarts doet, kan men zich zelf geluk wenschen. zoo besloot hü onder applaus van de aanwe zigen. - Zün rede werd in het Engelsch overgezet, waarna de vergadering gesloten werd. De heele plechtigheid had een half uur ge duurd. Tien minuten later begon een ge sloten vergadering, waarin twee commissies benoemd werden, de een onder voorzitter schap van Jaspar voor de Westelüke ner- I stelling en de ander onder voorzitterschap van Loucheur voor de Oostelüke herstellin gen Of deze laatste in de komende veertien dagen resultaat zal opleveren, valt te bezien. De eerste commissie heeft reeds tai van punten waarop overeenstemming is bereikt en voor de zaken waarbü dit niet het geval is zijn sub-commissies benoemd. Heden delegaties ziet uitleven volgens een dierlijke door geraffineerde volksbéder- in kwasi-wetenschappelüken vorm Dultsche Ook een werk dat den vrede in hooge mate kon be was slechts een beleefdheid, daar ze met de vorderen. nederknic- die als opslag dienden van 250 000 i 300 000 eieren. Bovendien zaten deze houten ge- bouwen vol met kisten en ook w-aren nog aanwezig 60 balen houtwol, alles ter verpak- I king van de eieren. Tegen half zeven werd het vuur ontdekt. I Een vlam was toen te zien in het pakhuis, dat het verst naar achteren staat. Toen het vuur, eenmaal had lucht gekregen, was het reeds vooruit te zien, dat met den krachtigen Zuid-Westenwind, dié in de richting van de twee andere houten gebouwen stond en die alle het eigendom zijn van den heer C. Wals, niet van den ondergang te redden wa ren. Deze gebouwen toch zün tegen elkaar gebouwd; alleen het meer naar achteren ge legen gebouw wordt door een ruimte van ongeveer twee meter van de beide andere gescheiden. Een vierde steenen pakhuis, dat ook van den weg afligt en mede aan den heer Wals behoort, liep geen onmiddellük gevaar. De gloed was, gezien het zeer brandbare ma teriaal, zeer hevig. Door den donkeren hemel was de brand uren ver zichtbaar. Van hetnde en ver kwarflën auto's en wiel rijders opdagen, om getuige te zün van den ondergang der drie in vuur staande ^bou wen. Zü versperden het Zuideinde, zoofts gedeelte van het dorp heet. Intusschen was met de blussching begon nen. Met vier stralen op de waterleiding be gon de strüd tegen het vuur. Ook de motor- spuit, die in Watergang staat, kwam ter hulp. Voor het eerst kwam deze spuit in actie; wellicht hierdoor en ook misschien door eenige zenuwachtigheid werkte deze niet zooals verwacht werd. Later ging het veel beter en twee krachtige stralen hebben mede het hunne gedaan om nog een en an der te behouden. Twee van deze pakhuizen brandden geheel weg. Het derde, waar aan de voorzüde een stalling voor den auto is. bleef gedeeltelük behouden. De auto zelf had men bütüds kunnen weghalen. Omtrent de oorzaak van den brand ver keerde men in het onzekere. Een brandende kachel had In het pakhuis gestaan, waar het vuur het eerst werd ontdekt. Om zes uur had het werkvolk de gebouwen verlaten. De weg. Daar gekomen ging de motorspuit door naar Landsmeer. Haar hulp was echter niet gevraagd en dus werd geen water gegeven. De burgemeester van Landsmeer, de heer p. van twijfel en beproeving, van lijden en 1 va” der Sluys, meende het vuur wel mët tegenslagen, van bespotting en teleur stelling, ondanks alles: len cn aanbidden. Dat kan alleen het geloof zonder berekening! HOMO SAPIENS tegcn'^gevallen verzekerd1” W”“r<len f 3000 - Lïv',ns,"nKe ïeheele ongeschiktheid tot werken dooi f 7KH bij een ongeval mei f OCfl bi) verliea van een hand, f IOC bij verlies van een CQ bij 'n breuk jan tegen ongevallen lertekerd voor een der volgende uitkoermeen UUUU.- ver|it, „n armcn o( beide oogen doodelijken afloop I AÖU.- Toe, of een oog I A3.- duim of wijavinge: 1 been of arm AANGIFTE MOET OP STRAFFE VA.N VERLIES VA.N RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK. DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL. Zandsteen met koolhoudende stof gevonden. Schout-bü-nacht Byrd seint: Van de geologisch» expeditie hebben wij zoo n belangwekkend verslag, dat ik het pre cies zoo noordwaarts stuur als ik het van Gould, den leider van de expeditie, ontvan gen heb Zü hebben zoo juist een tocht van 110 mül oostelük van hun huidige basis vol bracht. zoodat zü. als zü in het laatst van Januari hier aankomen, met hun honden span ongeveer 1200 mül zullen hebben afge legd. sedert zê Klein-Amerika verlieten. Gould meldt een zeer belangrijke geologi sche ontdekking: ..Maakten tocht naar berg Betty, lieten de pót van overtollige uitrusting in góed toe vluchtsoord.. in de buurt van Amundsen’s depót. Hebbën ongeveer 150 mijl van het Ko ningin Maud-gebergte in kaart geschetst aangetoond is er geen Carmenland. maar ge bergte strekt zich oostwaarts uit voorbü 140e meridiaan. Daarom vraagt mogelijkheid van verbinding tusschen Ross- en Weddell-zee opnieuw aandacht. Mün geologische studie wil aantoonen, dat groote bergketenen, die ver aan de West- züde van de Rosszee zün, zich vrijwel in on onderbroken hoofdtrek van het landschap voortzetten, zeker zoover als de 140ste me ridiaan. Op den top van berg Nansen zandsteen gevonden met laag sterk koolhoudende stof. Ik ben zeker dat dit een aanwüzing voer zandsteen is. Klom 6000 voet hoog, ten deel» over stelle gletschers met veel spleten, om deze toprotsen op den Nansen te bereiken. Van afstand had Ik gedacht, dat het alle vul kanische resten waren." 300.000 eieren verloren gegaan Een roode. deinende gloed aan den Noor- delüken hemel boven Amsterdam, ongeveer 7 uur gisteravond, was een aanwüzing, dat in een der Noord-Hollandsche dorpen een zware brand woedde. Het bleek weldra, dat Landsmeer geteisterd werd door een brand. De Amsterdamsche brandweer werd gealar- GELOOF EN BEREKENING De dagen, die omniddellijk voor en achter ons liggen, de Kersttijd rondom het burgerlijke nieuwjaar, zijn -er bij - 'zonder op gericht onzen geest op pein zen en mediteeren te zetten. De maand met de kortste dagen en de langste nachten heeft altijd beklemmend ge werkt op het menschdom. Bij de zonne wende voelden de menschen zich be angst. Zou het groote daglicht voor goed wijken? Zouden de machten der duis ternis overwinnen? Wanneer de don kerte week, de dagen weer langer wer den en het licht blükbaar de zege bevochten had, haalde het menschdom, verzonken in de boeien van het heiden- sche bijgeloof, weer dieper adem: het geloof In het licht, en daarmee in het leven, was 'hersteld zij het dan ook zlechts voor één jaar. In die donkere dagen had ook het grootste wereldgebeuren plaats, in het Boek der Wijsheid eeuwen te voren al dus voorspeld: „Terwijl rondom alles in diepe stilte lag en de nacht op zijn om gang de helft van zijn loop had vol bracht, daalde, Heer, Uw almachtig woord uit den Hemel van de konink lijke zetels af.” De christenheid viert sindsdien de overwinning van het licht in verheven en verheffenden zin: licht kwam in de wereld om voor eens en voor altijd en voor allen de duis ternissen van bijgeloof te verbannen, angst en beklemmipg weg te nemen, le vensblijheid, levens- en stervensmoed te brengen. Aan allen? Ja wanneer zij maar „van goeden wille” zijn. Wanneer wü in de nieuwste geschie denis sinds Christus geboorte terug blikken en, niet het minst in ons eigen tijdperk, rondom ons heen kijken, dan rijst er wel eens twijfel, of het nieuwe licht voor allen is opengegaan. „Drie koningen” om der wille van ons Jach tend zakenleven als Zondag geschrapt, maar in de Kerk nog altijd als hoog feest gevierd, komt telken jare opnieuw dien twijfel beschamen. Het oude volks geloof heeft de wijzen uit het Oosten, waarvan Matthaeus zulk een treffende beschrijving geeft, als koningen met sleepende vorstenmantels bekleed en gekroond met diadeftien. Hun personen liggen in de grijsheid der historie; wij weten weinig van hua levensgeschie denis. maar wij weten genoeg van hen om hen te doen zijn en blijven drie lichtende geloofshelden, voorbeelden voor alle tijden, niet het minst voor den onzen. Wat staat historisch vast? Dit. dat drie geleerde mannen, vermoedelijk on afhankelijk van elkaar, aan den hemel op een zeker tijdstip een ster van Zeld zame grootte en schittering zagen ver- rljzeji. En volgens de overlevering der gewijde boeken zou het verschijnen van zulk een ster de geboorte van den Ver losser van Israël beteekenen. En nu zien wü het echte geloof in zürt verhef fende daadkracht: leder van hen maakt gich reisvaardig voor een onbekende tocht. Wie bedenkt, wat het reizen in dien tüd beteekende. het trekken met een karavaan door eindelooze zandvlak ten, met geen anderen gids dan een lichtende ster des nachts, die gevoelt hoe groot het geloof van die drie wijze mannen moet geweest zijn. Het was niet enkel een groot, het was ook een volhardend geloof. Want door de ster naar Jeruzalem geleid, begaven zü zich naar het paleis van den regeerenden koning der Joden. Wanneer de voor spelling waarheid bevat, moeten zü im mers den nieuw geboren koning in het_ huis van den regeerenden'vorst vinden. Daar wacht de eerste teleurstelling. Er komen hun geen feestelüke geruchten tegemoet: integendeel, niemand weet iets van den jonggeboren koningszoon af. Maar het geloof van de drie man nen, die zulk een zwaren tocht onder namen, heeft indruk gemaakt. Zelfs bij een wereldling als Herodes en zün ver- wüfde omgeving was de stem der tra ditie niet geheel tot zwügen gebracht: het oude geloof der vaderen, dat er een maal een koning zou worden geboren, die Israël zou verlossen, herleefde bü het zien van het groot geloof der mannen, die uit Perzië en Mesopotamië geko men waren. Him geloof was echter arg waan en vrees blüde verwachting. De oude boeken den opg^ de plaats voederbak en een arme vrouw en een eenvoudige man knielend daar bü- Wat moet er in die geleerden zün omgegaan, bü hen. die daar straks nog de gasten waren in een konlnklük paleis? Mat thaeus heft voor ons allen twüfel op De ster was hun eerste teeken geweest; de ster bleef hun trouw. Zü leidde her. naar Betlehem en gai hun een teeken bü de grot. „Toen ze de ster zagen, verheugden zü zich met zeer groote vreugde," zegt de Evangelist. Aan dat hemelteeken hielden zü vast en dat vertrouwen opende hun de oogeif. zoodat zü in het arme kind en Zün moeder den Verlosser ontdekten, Die niet met aardsche macht en wereldschen- praal, maar met het zwaard van het woord de wereld zou komen redden. „En zij vielen ter aarde neder en aanbaden Het; en hunne schatten openend droegen zü Hem geschenken op: goud. wierook en myrrhe.” Het heldhaftig geloof van de drie wü - zen uit het Oosten blüft voor de mil- lioenen christenen, die na hen geleefd hebben, altüd, een beschamepd voor beeld. Vergelük de tüden van Christus’ geboorte met den onzen. Hoe moeilük moet het geweest zün om in den zoon van Jozef den timmerman den God- mensch te erkennen en hoeveel gemaK- kelüker is het voor ons geslacht om na zooveel eeuwen van christendom en na zooveel martelaarsbloed en geloofsgetui genissen, de waarheid te belüden. En toch weigeren nog millioenen de knie voor den Christus te buigen; erger, met den dag wordt de afval grooter van her^ die eenmaal door de wateren des doop sels gereinigd, tot lidmaten van Christ- tus' Kerk werden aangenomen. Hoe Is dat mogelük? De moed om het geloof in daden om te zetten ontbreekt. Ieder mensch maakt een of meer ma len in zün leven, de een kalmer, de an der heftiger, een geloofscrisis door. Voor velen treedt zü rond het twintigste jaar op; voor anderen later of zü herhaalt zich onder bepaalde levsnsomstandighe-r den. In de meeste gevallen zal het zóó zün, dat het verstand aan het bereke nen zal slaan. Zeker, ook directe beko ringen tegen' het geloof komen voor. Met of zonder schuld kan de mensch ernstigen twüfel aan de waarheid van sommige geloofspunten voelen opkomen. Maar de reden, waarom zoo velen van het geloof afvallen, en even zoovelen van de waarheid-verwüderd blüven, is, dat het kleine menschelüke eigenbelang aan het berekenen slaat, wat men door het practische geloof In de wereld ver liest of wint. Bü de één zün het de on gemakken van kerkgaan, van vasten, van het ontvangen der sacramenten; van de aanmaningen van het geweten, dat tot zelfbeheersching en tot afge- keerdheid van de wereld maant. Dat al les belet een jongmensch zich naar har telust uit te leven en: het geloof gaat overboord. Voor een ander, dle'het ge loof niet van huis uit heeft, maar die door de genade wordt getrokken, zün het dezelfde zaken, die hem terughouden van de Kerk, waarin lij overigens zoo veel schoons en aantrekkelüks ziet. Voer een ander is het de huwelüksmoraal der Roomsche Kerk, die geen twee ge- looven op één kussen duldt en die gebiedt de natuur in de huwe- lüksgemeenschap haar volle rechten te laten. Voor een goede partü of voor den eisch om zelf de grootte van zün gezin te bepalen, wordt het geloof opgegeven, 't Is alles menschelüke berekening te genover Öoddelüke genade, welke den geloofsafval veroorzaakt óf de uitbrei ding van het geloof tegenhoudt. Meent men, wanneer men de heidensche we reld van tegenwoordig ziet brassen en Glstremiddag vijf uur is de tweede Haag sche conferentie plechtig geopend. Diplo maten, deskundigen en bultenlandsche pers zün niet naar Den Haag gekomen om te feesten, maar wel degelijk om te werken. In de morgenuren kwamen nog tal van delegaties aan, die den geheelen nacht in den trein hadden doorgebracht., maar dat vormde geen beletsel om direct aan den arbeid te beginnen. Reeds om twee uur kwamen in het ge bouw van de Tweede Kamer de voornaam ste delegaties bijeen, bestaande uit Frank rijk, Duitschland, Engeland, Italië, Japan en België, om de werkzaamheden te regelen. Behalve de griffie en de bibliotheek is het geheele gebouw van de Tweede Kamer ter beschikking van de conferentie. Het gene- raal-secretariaat onder Sir Maurice Honkey is gevestigd in de lees- en schrijfkamer der Kamerleden en de kamers, waarin de afdee- llngen anders vergaderen, zijn alle in ge reedheid gebracht voor comtrissic- en sub- commissievergadcr'ngen, die dc.i geheelen dag plaats hebben Daar niet alleen tsl van gedelegee den. maar ook Sir Maurice Honke.' als secretaris te Londen moeten z\jn voor do vibotconfe- rrntle op 21 dezer verwacht men. dat de Haagsche conferentie zeker .liet langer zal duren dan tot 17 Januari. Voor de plenair- ziltinj te vijf uur was er enorm veel belangstelling, in de <aal van de Tweede Kamer heoben we nooit zooveel personen gezien, «elïs niet bij de behande ling van het Belgisch Verdrag, toen wel alle léges en tribunes dicht bezet waren, maar in de zaal zelf toch noc-it meer dan 100 leden konden zijn, terwijl er nu zeker wel een 200 personen een plaats vonden. Op het laatste oogenl’Lk is dc drietand tafel, waarom do gedelege trd-n moesten zit ten. afgekeurd cn zijn Ji- -ale's cpge.i'.tld in een groot vierkant, met in den hoek een ope ning, waardoor tolken ca stenografen zich in het vierkant kunnen begeven, waar ze aan kleine tafels gezeten zijn. Het zijn thans deze personen, die door de gedelegeerden in den nek worden gezien. Van de Nederlanders waren tot de plenaire zitting uitgenoodigd de minister van tenlandsche Zaken, de burgemeester Dén Haag en de voorzitters der oeide Ka mers. die een plaats hadden in de twee voorste banken bij het spreekgestoelte Het zich moraal, vers i gegoten, meent men d^ al die dansers den rand van den afgrond nimmer een oogenblik hebben, dat de stem van het eeuwige heimwee, de roep om het ware geluk in hen spreekt? Zoolang dë mensch mensch blijft zal die stem in henv klinken. Dat is de roepstem van het geloof, de ster boven de Jevenswoes- tün. Maar die ster vraagt opoffering en I ontbering, zedelüken moed'en zelfverloo chening om te gaan nakr een God van nederigheid en ootmoed. Die van zün volgelingen eischt hun kruis op te ne men en in zün voetsporen te treden. En dan deinzen de lafhartigen terug. Ne- derknlelen en aanbidden zooals de wü- zen uit het Oosten deden; niet meer naar Herodes teruggaan, maar langs een anderen, een moeilüker weg naar het vaderhuis komen, daarvan schrikken zü terug. Want het geloof brengt conse quenties mee! Wie het geluk heeft in het geloof, in vrede en zekerheid te leven, hü doet goed om op het Driekoningenfeest zichzelf eens af te vragen in hoeverre zün eigen geloofsleven uit zuivere bedoelin gen bestaat en of daarin diets van be- meerd door een brandschel aan den Distel- rekening is Want alleen een edelmoe dig. dadenrijk en vurig geloof zal even als de Wüzen uit het Oosten in tüden Geen schending Uit Heerlen wordt gemeld: Eenigen tijd geleden hebben de heeren Van der Bilt en Cramer een aanklacht in gediend wegens diefstal van poststukken en schending van het ambtsgeheim tegen den heer Bulten, ambtenaar bij de P. T. T., die Indertijd secretaris was van de Soclaal-De- mocratische Volkspartij. HfJ werd er van be schuldigd. brieven in handen gespeeld te hebben van den voorzitter van de Sociaal- Democratische Volksj?artij. De ambtenaar Bulten heeft, nadat hü me- dedeeling had gekregen van het voornemen om een aanklacht in te dienen, zich onmld- dellük tot den directeur-generaal der P.T.T. gericht en heeft zelf om een onderzoek ver zocht. De zaak is èn door de posterijen èn door de justitie onderzocht. De beschuldigingen kon den niet bewezen worden; ook van schending van het ambtsgeheim bleek geen sprake te zün. In een brief, dien de directeur-generaal aan den heer Bulten zond, wordt medege deeld, dat deze aangelegenheid geen verde re gevolgen voor den beschuldigde zal hebben en dat de zaak geheel is afgedaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 13