NIMMER KOOPJES R. DE MOEI Zn. Vanaf Zaterdag 4 Januari Extra koopjes in al onze afdeelin&en J. achter Vischmarkt VERDRONKENOORD 117 FEESTAVOND SCHAGEN STOOMWASSCHERIJ TYPISTE NILLM IJ LEVENSVERZ.MU H. PRINZ BERICHT „DE LELIE” TE KOOP DIVERSE BOUWTERREINEN, mede HEERENHUIZTN en HUIZEN alles te BFKGEN DIVERSE ZAKEN. BURGERHUIZEN. MAAR Ie Bevragen OU TH SLUVTER. Kan toor te Alkmaar, Nieuwianderstngel 75. en te Bergen Breelaan IS i J. H. WILLERS BALANS-UITVERKOOP I TWEE BEDIENDEN 1 I Haalt en brengt wekelijks Uw wasch met eigen autodienst ZAG U ZULKE HOOGZMDE E 12 SCHAGEN Mantels en Japonnen worde** ver beneden inkoop OPGERUIMD a Fa. Houwing K. ACKEMA Fa. HOUWING MIENT 7 - Tel. 844 - Alkmaar Ziet de etalsee 15 tot 20 pCt. korting baat.” Dingen, die U moet weten! GEBR. SCHOEN Opgericht 1874 - Opgericht 1874 A 9 WAT OPTREDEN VAN HET GEZELSCHAP ANTONIN! W. VAN LEUVEN spaart tc laat, Heer Hugowaard GEEFT ACHT!” 7 te flink Te huur een op op ’T ZAND a.s. KEES PRUIS LAAT 131 V Brieven onder No. 4094 Bur. Noord-Holl. Dagblad. Alkmaar. in „DE JONGE PRINS" Muziek na. GASHAARDEN GASCOMFOREN Gemoltonneerde onder goederen - Hoeden en petten - Overhemden Pakhuis met Kantoor Blocmkoolplanten Steinbach Piano solide instrument. Pry* f lOO’ Br. onder no. 4095. bureau van dit blad ZONDAG 5 JANUARI BIOSCOOP VOORSTELLING WITTE KRUIS afd. Alkmaar Al onze artikelen worden met verbazende kortingen - opgeruimd HEEREN WINTERJASSEN MOTORJEKKERS REGENJASSEN KINDERWINTERJ ASSEN HEERENMODEARTIKELEN Staats-Premieloten ■MB POSTBOX I MBSB Spiraalmatrassen Dijk 21, is het BESTE ADRES MUZIEK Zondag 5 Januari C. PORTEGIJS R. K. LANDBOUWER BAKFIETSEN Driewielige Kar SATINET DEKENS OPENBARE UITVOERINGEN te geven door <Te FLINKE KNECHT BAKKERSKNECHT of flink Halfwas, om met 1 Febr as In dienst te treden, bij Jn. RUITER, mr broodbakker te Egmond-Binnen. TE KOOP FLINKE KNECHT Nassaulaan 25 A Aanbevelend Firma TE KOOP l hcrr| Begint het nieuwe jaar goed! Opent een spaarrekening bij de NUTSSPAARBANK begint Zondag 5 Januari precies half acht P. LANGEDIJK Burgerbrug. Finpa Th. Kraakman Zn. Alkmaar - Telef. 457 EEN WERKMAN Wouter Hoogland beste v TIJDKOE WOLLEN DEKENS 1-penoons vanaf 4 95 SIDONIUS DE JONG Een net Meisje, R. K. biedt zich aan. liefst met huiselijk verkeer. In Alkmaar. Op goede behan deling zal meer gelet worden dan op hoog loon. Adr. ZAKEDTJK 13, Bergen DE MOEITE OM TE LEZEN Adriana Oudeman EEN ZEUG Terwijl onze prijzen door combinatie- inkoop toch reeds de laafiste zijn R. K. DIENSTBODE TE KOOP BOERENKNECHT Dinsdagavond 7 uur Land stormfilm JAC. GROENLAND H. Hugowaard-Noord met medewerking van den Humorist TH. JONGKIND Een Werkplaats Bekend adres voor Hotels en Kerk goederen - Prijscourant op aanvraag - Beleefd aanbev. GEBR. SCHOEN 8 JONGE KIPPEN „LANDSTORMFILM” gevolgd door Komische film i Boekhoudingen Belastingzaken J. Th. v. Diepen Gevraagd op Handels- kantoor VRACHTWAGEN HOUTVEILING op Maandag 13 Januari 1930 voorm. 10 uur (precies) te HEILOO. van 80 PARKEN EIKEN en ESSCHEN HAKHOUT De grootste sorteering m piqué vitrage en kunsttüden spreien treft u aan bU chinehandel Burgerwoonhuis Openbare Verkooping te Egmondbinftfen EEN WOONHUIS MET ERF en eewjge perceelen BOUWTERREIN LACHEN LACHEN Te Heiloo te koop Januari a.s. op ZONDAG 5 JANUARI en DINSDAG 7 JANUARI 1930 in de zaal van den heer J. PEPPING te Zijdewind C.V. Autobusdienst „NoordHolland” van ALKMAAR naar DBN HEI.DEB MODERN HUIS huur of te koop I MAANDAG 6 JANUARI 's avonds 7 uur bij den heer JAC. WESTER te H. Husowaard-Zuid DINSDAG 7 JANUARI JAC. GROENLAND H. HtiRowaard-Noord Boelhuis wegen» vertrek Limmen Openbare Verkooping te Broek op Langendijk op DONDERDAG 9 JANUARI 1920 des avonds 6 uur. in het café ..MarkUtcht** van den heer VIJZELAAR. ten over staan van Mr. C. J. DE LANGE, Nota ris te Alkmaar, van: URSEM gezonde Biggen Woonhuis met flinke Tuin voor 3200 een beelist 13 maands-kalf. Te bevragen bij F ZONNEVELD, Hoogeweg (bü EEN WINKELHUIS waarbij verschillende agentschappen van verzekeringen, waarvan een flink wekelykach Inkomen Te bevr bd den eigenaar JAC. SLOT, Boekhandel. Warmenhuizen. oor 40.- een pracht van een Handnaaimachine. met af- sluitkap en volledige garantie. Ook op termijnbetaling. Eerste Alkihaarsche Naaima- IA. H1LDERINO Alkmaar, Zaadmarkt 6668 Telefoon 236 Speciale reparatie-lnrichting. Een Bakker»leerling UITVERKOOP H. H. WILLERS Tegenw eigenaar:* den 99 van heer in spotprijs. DRUIVE- tc GAS- op Leden, gratie toegang met recht van één introdnetle k Si cents. Zie ..Stadsnieuw»' van heden. FNIDSEN 67 TE KOÖP verspaande V. Veentjes. A. HEDDES. Zomerdijk. Spanbroek. TE KOOP INSPECTEUR C. van VI ES EN STATIONSWEG S3. ALKMAAR TELEFOON 1211 ZAL Dl TOIMUMJT VOOS UW KltlHl IStHClH. Mient 7 - Tel 644 - Alkmaar irden verzocht I Januari a.s.. Pieter Konijn Het fortuin wacht U! ^HHH TREKKING 15 JANUARI Aan iedereen zun groote winst kansen geboden door den aan koop van wettelijk geoorloofde vanaf f. 3.- niaandalükscbe aflossing. Geen nieten! Elk lot een prij-! Vraagt direct Prospectus gratis - franco Zonder eenige verplichting door Reclamebte eau G. Stroetzel. Apeldoorn HEEREN - in en 1- en 2-persoons, met en zonder beu gel, koopt U het voordeeligst bij SIDONIUS DE JONG Mient 1» Alkmaar Prijzen in 2-pers 8 90. Iedere matras wordt door ons volkomen gegarandeerd VOOR BLAUWE JAbbEN BLAUWE BROEKEN MANCHESTER-JASSEN MANCHEbTER-BROEKEN MANC HESTER-MOUWVESTEN OVERALLS in alle prijzen en kleuren AMERIKAANSCHE OVERHEMDEN Grootste sorteering -j BELEEFD AANBEVELEND. AANVANG 4 UUR BIJ" Er biedt zich aan een R K Land bouwer, in dienst te treden Main 193C Brieven franco onder No. 2412, Agen’ N. H. D.. J. B BRAMMER Sèhagen Te koop 12 DRIEWIELER - ook zonder bak, vanaf 60. Te bevra gen bij BXER8, Achterweg. Alkmaar. T. Te koop een aoo goed als nieuwe met hoolraam. ponder en lemoen. bij N. BIJMAN J«n. te Oudorp. DE GROOTSTE SORTEERING IN in prijzen vanaf f 5 90 treft u aan bV SIDONIUS DE JONG Mient 19 Alkmaar R.K. TOO NE EL VEREENT GING „ONS GENOEGEN” TE WAARLAND OEVRAAGD een tegen 2 Febr. a s of terstond, met den koolbouw eenlgszlns bekend Adres J DE VRIES. Heilooeidük. Alkmaar. GEVRAAGD een een antiek Schrijfbureau en een Frie- »Che Staartklok LINDEGRACHT 31. Alkmaar. Electrisch licht DOUGLAS MOTORRIJWIEL in schitterende conditie f 225 S. HUIBERTS Wager-o kers tra a t 12 TELBFOON 10U ALKMAAR- Spoedig gevraagd eer. voor fouragehandel. Bekend met auto rijden. »U J. RANZIJN Fouragehandel Heiloo Hiermede geef Ik kennis, dat mijn praktik thans gevestigd is: tegenover de R K. Kerk. Spreekuur lederen VRIJDAG 104 uur. Hoogachterd, TANDHEELKUNDIGE. PRESTO VR. AUTO 1 TONS FORD TUDOR SEDAN OPEL TWO SEATER Alle In Bandel in Wijn, Gedistilleerd. Likeuren, Limonades. ANNO 1804 Gevraagd met Maart SS best kur. uende melken, bij JAC. FLJPER. t Veld-Nieuwe Niedorp. Den 5deriJ Malde kindiWi Allen, die een vordering hebben 'en laste van het B. A.. wnr die In ta dienen vóór fs bij den penningmeester» 1 Czn. Januari hopen mijne ge- TE KOOP begin nende MOSCH DeKrankhoorn TI. Warmer. - hulzen. en om ALK- Vertrék van A'-kmaar: 7.00 10 10 - 11 05 1455 20 50. Vertrek van Den Helder: 6 35 - 7 30 - #55 - 9 50 - 12.10 - 13 10 - 14.2# 15 15 16 35 - 18 90 - 20 35. ▼Handen. Bekenden en Begunstigers een Zalig Nieuwjaar oegewenscht. P WESTER R WESTER—DAM Timmerman Jn Olijnisweg. H. H Waard-Zuid SPECIALE AANBIEDING Mient 19 Alkmaar ais- LAND- 475 f 450 f 235. prima staat.en vooralen van Vanwege de Rheumatiek heeft mijn vrouw een geheel jaar niet kunnen loopen: nu loopt se waar zij wtl. Mun dank aan J. GRAS. Kwakel- pad 9. Alkmaar, voor die hulp. A MAK, Oudegracht 37a en hunne 12 X -jarige Echtvereemging te herdenken Hun dankbare moeder: Wed P. OUDEMAN Heerhugow aard -Noord. TE KOOP Februari werpen. Gevraagd een flinke In ge in met kinderen. Hoog loon. Br. onder no. 3866. bur. N. H. Dagblad een Ukenhouten Salon-Pathefoon met 50 nummers en een fonograaf met 40 nummers voor spotprijs DRUIVE- LAAN No. 15. Voor den heer onderhouden Hoenderpark en erf lm Mtjzen. onder Ursetn, groot 3.20 Aren. Te aanv. 1 Mei as. Aan de leden wordt hierdoor ken nis gegeven, dat de contributiekaart voor 1980 vanaf aa. Maandag deser zal worden aangeboden. Ter wille van de administratie verzoek ik de leden beleefd, de kaart direct bu aanbie ding te voldoen Wat de loting be treft. welke bij Min. Besluit dato 27/4 1929 no. 983 is goedgekeurd, deel ik mede, dat de trekking in de maand Februari zal plaats hebben, en de hoofdprijzen dezer dagen zullen wor den geëtaleerd. Eenige loten zijn nog i. BU de Intrede van 1930 wenschen wy Familie. Vrienden en Begunsti gen een Zalig Nieuwjaar. B. KUILEBOER en Echtgenoot» Oudorp. Januari 1930 Gevraagd met 2 Februari een R K Boerenknecht bij JAC KOOPMAN. Langereis, Hoogwoud. de Tooneelzaal van den voor het eerst rnn- Te bevragen olj P. 2.50 p. w. Fnidsen 69 Te bevra- I gen P. BERKHOUT, Dijk I. Wegens vertrek te krop i Islanders) en haan met nachthok.'en en ren. Frys 38 Brieven onder No. 4088, Bureau Noord-Holl Dagblad REFARATIE-INRICHTING voer alle soorten EN KOLENHAARDEN EN KACHELS voor de leden der ALKMAARSCHE RK RADIOVEREENIGING, op WOENS DAG 8 JANUARI in „HET GULDEN VLIES". lj et. Zaalslniting 9 uur bij het aanbieden van de contributie- I kaart verkrugboar De Directeur-Pennlngm H. W. FRZ8E. dat een klant weer het oude adres opaoekt. .zegt reeds genoeg. Mevr D. te Den Helder zond ons dt. 21 Oct. 1929 het volgende schrijven: „Gaarne sou ik Hen, dat U aio voorheen mijn wasch morgen, Dinsdag, weder wilt laten afhalen. (Mevr D. was ruim vier jaar op onze zaak en was om een luttel Iets heengegaan). Reeds na twee maanden ontvingen wij bovens’aand schrijven. Ook U kunnen w|j naar wensch bedienen. Wij halen en bezorgen wekelijks Uw wasch met eigen auto. Beleefd aanbevelend: Ass Accountant Heiloo, Straatweg B 139. Telefoon 1174 Alkmaar. Spooralr. 5, Telef. 574 J. KARELS en Echtgenoote Elactrlclen Tabaks- en Sigarenhand' l Rijwielhandel Egmond a. d Hoef 1 Jan 1930 2. N TE KOOP: pl m. 1 ton, nieuwe laadbak, prima loopend. electf. licht 250. Ook rui len J. A. PRINS. Ltmmen. Te beginnen aan de REGULIERS- LAAN (grens HeilooAlkmaar). H. J. HAASBROEK Deurwaarder - Alkmaar SIDONIUS DE JONG AKmaaz Mient 19 3-persoons, in prijzen vanaf 195 Te huur gevraagd te Alkmaar, tegen 1 Mei a.s., geriefelijk van alle gemakken voorzien, liefst met tuin. Huurprijs ongeveer f 35.per maand: Brieven onder no. 4091. bur. van dit b!ad. op DINSDAG den 21 JANU ARI 1930. des vooimiddags 10 oor. In het Koffie huis ..Het Haase" van den heer C. MOOIJ, bij dónbod. afslag en com binatiën. ten overstaan van Mr. C. J. DE LANGE Nota, is te Alkmaar, van aan de Dorpsstraat te Egmondblnnen. kad. sectie C. No. 761. groot 3 aren 90 centiaren. Eigendom van de Erven van Mej. de Wed. P. VAN DUIN—GLAS. Aanvaarding vrij van huur, uiterlijk 1 April a s. Inlichtingen kantore van Breestraat 10 te Alkmaar. 2 Perc BOUWLAND, tusschen Zo- mersloot en Dulmsloot of Bruggesloot. greot 0.26.50. A. en 0.22 40 A. EigJhdom van de heeren C. en T. Groen en te aanvaarden bij de betaling. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor-oemden notaris aan de Breedstraat te Alkmaaialwaar tee- karüngaa tijdig V9rkrt)gba*r (Un. worden verstrekt ten voornoemden Notaris t nuiuuiui in. met een schitterend nieuw programma Entree ie rang 40 et.2e rang 25 ct. Aanbevelend. JAC. GROENLAND. diverse Villa's. Heeren- en Burger- woonhulzen, Tulnderbedryven. Bouw terreinen. Groote keuze Vraagt gratis Inlichtingen a. h. Make laarskantoor v DIEPEN. Heiloo. Straatweg B 139 talaf 1174. Alkmaar Spoorstraat 3. telef. 574. 815 12 25 - 13 50 16 00 - 17 35 - 18 50 Entrée Zondag 75 ct. Dinsdag 50 Aanvang 7 uur 5 FRIESCHEWEG bu de Zeswlelen, be vattende Vestibule, 5 Kamers. Keuken. Closet. Schuurtje. Voor- en groote Achtertuin, met of zonder Garage. Koopprijs 5500Huurprijs 8 per week. Te bevragen op het werk en te Haarlem. Voorultgangstraat 59 's avonds 7 uur bu den heer Entree voor iedereen. Ie rang 40 ct.; 2e rang 25 ct. DE PL. COMMISSIE Oi> DONDERDAG 23 JANUARI 1930 om 10 uur in het Patronaatsgebouw ten verzoeke van den Zeer Eerwaarden Heer Pastoor PEEPERKORN van een net onderhouden inboedel als: tafels, stoelen, karpetten, gordij nen. schilderden, ledikanten en verdere mobilaire goederen, waaronder: antiek slaapkamerameublement. Kijkdag Weensdec 22 Januari van 2 let 4 uur en één uur vóór de veiling. NoUrta STUWT, Castricum. A. Gém. Broek op Langendijk: Een HUIS en ERF. aan de Dorps straat No. 308, groot 5 A. 10 c.A de volgende perceelen BOUWLAND en WATER 3 perceelen aan de Achterburggr., respect groot gg cJk.. In huur bij A. Pik, het Bogertje, groot 3 A. 50 C-A„ in huur bij C. Kostelijk Sr., en een groot 11 A. 30 c A-, in huur bij D. Koedijk Pz. 2 perceelen. genaamd het Groetje, groot 30 A IS e.A en 20 A. 68 c A„ in huur bü W. Slot 2 perceelen nabij het Oosterdel. de Pulbos. groot 12 A- 30 c.A.. in huur by D. Koedijk Pg., en het Rittennest, groot 19 A 40 c.A.. In huur bij W Blot 3 peroaelan boaulden het Oqatardel. het Klamboseh. groot 23 A. 90 c.A.. in huur bij W. Slot, en bij den Nieuwen Molen, groot 20 A 50 c.A in huur bij H Pasterkamp. 1 perceel aan de Breedesloot. hoek Krommealoot. groot 11 A. 70 c.A., in huur bl) W. Slot B. Gem Bt. Pancras: 1 perceel aan de Zandsloot bij de Wijde Vaart, groot lg A #0 c A.. in huur bij W Slot Eigendom van de erven van wijlen den hoer W. Slot W». De perceelen zijn te aanvaarden bij de betaling -jer kooppenningen, voor aoover verhuurd onder gestanddoenlng der mondelinge huren en tegen genot der huurpenningen. C Gem. Broek op Langenduk. Een HUIS en ERF. aan de Weetzude der straat, groot *0 c-A. Thana nog bewoond door de Wed G Vroegop Koeten. Te aanvaarden vrij van huur. Eigendom van Mevr de Wed. K. Wa ge naarBerkhout Notaris VERHOEFF te Aienho’.n zal op DONDERDAG 16 JANUARI aa.. des namiddags 2 uur, tn café ..de Goede” te Ursem, publiek verkoopen: Voor mej. de wed. en erven van heer K. Oud: een WOONHUIS, voorzien van electr. lieht met loods en erf ean den Wallngsdijk te Ursem. gr. 2.15 Aren. Te aanv. 1 Maart a.s. b. Voor den hoer D. Vos. 8r een goed onderhouden BURGERHUIS met TE KOOP 12 beste En bieden slch aan 2 werkjongens. 1* en 14 jaar. tegen 2 Februari. .1. COMMANDEUR. Zomerduk. Wognurn. TE KOOP te OUDORP Zeer geschikt voor rentenier. Tevens mooie BOUWTERREINEN k 1.C0 dt Meter Te bevragen bU P N LEERING Os makelaar te Oudorp. telefoon 1086 Kapel) Heiloo. Te koop wegens vertrek Stoomwasschertj en Strüklnrichting VISSCHERSLAAN 11 - ALKMAAR 'i Ten kantore der NOORD-HOLLAND8CHE LEVEN1VERZEKERING-MIJ VAN 1891. HOFPLEIN 24 te ALKMAAR. Is plaatsing voer (één mann. en één vr.» bekend met kantoorwerkzaamhedan. Schrifteiyk sollicitaties met volledige inlichtingen en gewenseht salaris aan de Direct e voornoemd. gevraagd met 1 Februari, by F A DE MUNK. Verdronkenoord C 8.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 15